Formación práctica (47)

O Senado convoca tres bolsas de formación sobre comunicación institucional, interna e externa, dirixidas á mocidade licenciada que desexe especializarse neste campo.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2021) e consistirán en doce pagamentos de 900 €.

Requisitos:
Estar en posesión de un título superior universitario de Grado o de Licenciatura en periodismo e reunir as dúas condicións seguintes:
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1993.
b) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2020.
Máis información no BOE do 21 de setembro de 2020 e en www.senado.es

O Senado convoca 15 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas á mocidade titulada que desexe especializarse nestes campos.
As bolsas outórganse cunha duración dun ano (dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2021) e consistirán en doce pagamentos de 800 € brutos.

Requisitos:
Título oficial universitario en Biblioteconomía e Documentación.
Licenciados universitarios españois e doutros países membros da Unión Europea que reúnan as tres condicións seguintes:
a) ter nacido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1993.
b) acreditar ter cursado estudos en materias arquivísticas, bibliotecarias ou documentalistas durante polo menos 200 horas lectivas.
c) non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2020.
Máis información no BOE do 21 de setembro de 2020 e en www.senado.es

A Organización Internacional da Viña e o Viño, OIV, convoca cada ano bolsas de investigación nos seus programas prioritarios. As bolsas propostas no marco deste programa son de curta duración (de 6 a 15 meses como máximo) e propóñense para unha formación específica de nivel post-universitario. Os candidatos deberán ser cualificados, cunha vontade de avanzar na investigación ou de mellorar as súas competencias e co desexo de estar ao corrente da actualidade dos avances no seu campo de estudos ou de traballo.

A. Perfil da candidatura
Titular dun diploma de estudos universitarios superiores cunha vontade de comezar ou continuar estudos doutorais para:
- emprender unha investigación en profundidade,
- perfeccionar os seus coñecementos e competencias.
B. Títulos requiridos
Grao universitario de nivel  master ou de fin de estudos secundarios +5 anos como mínimo, con obtención dun diploma, o límite de idade é de 40 anos.
C. Cualificacións complementarias
As persoas candidatos deberán demostrar que teñen unha competencia que lles permitirá achegar unha contribución importante á posta en marcha do Plan Estratéxico da  OIV.
D. Campos de estudo
Todos os proxectos de campos de estudo propostos deberán reflectir os obxectivos estratéxicos e as prioridades de programa previstos pola  OIV conforme ao seu Plan Estratéxico.
E. Aptitudes lingüísticas
Os candidatos deberán saber ler e redactar nun dos cinco idiomas oficiais da  OIV.

Os formularios de candidatura debidamente completados deberán ser enviados á  OIV -  OIV – Bolsas de investigación – 35,  rue de  Monceau – 75008 Paris – ou job@oiv.int

Data límite de presentación das solicitudes: 24 de outubro de 2020

http://www.oiv.int/es/la-organizacion-internacional-de-la-vina-y-el-vino/programa-2020-de-becas-de-investigacion-de-la-oiv

A Organización para a Seguridade e Cooperación en Europa convoca bolsas para Investigacións de antecedentes sobre temas relevantes para as actividades da Asemblea Parlamentaria da OSCE:  Redacción de informes, documentos, discursos, declaracións, actas de reunións, etc. Tarefas administrativas.

Requisitos:
- Ser maior de idade (18 anos) e non ter máis de 28 anos de idade.
- Cidadán dun dos Estados participantes da  OSCE ou países socios. Mestría (ou equivalente) en Ciencias Políticas, Relacións Internacionais, Dereito ou sector relacionado.
- Excelentes habilidades de redacción.
- Coñecemento doutros idiomas oficiais da OSCE (ruso, alemán, italiano, español)
- Coñecemento de idioma inglés.

Prazo:  1 de outubro de 2020

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

A Fundación ”La  Caixa” convoca 15 bolsas postdoutorais de tres anos de duración para a contratación de investigadores para levar a cabo a súa actividade investigadora en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal. A investigación deberase realizar nas áreas das ciencias da saúde e a vida, a tecnoloxía, a física, a enxeñería e as matemáticas.

Requisitos:  Persoas que acabasen o doutoramento entre os dous e os sete anos anteriores á data de peche da convocatoria, sempre que, ademais, cumpran os requirimentos de mobilidade entre países.

Poderanse presentar solicitudes ata o 7 de outubro.

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posdoctorado-junior-leader-retaining

Prácticas no CDR

Xul 16, 2020

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de  prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Walt Disney Company convoca prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de Artes Plásticas e deseño, Ensinanzas Deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e centros privados en ensinanzas concertadas, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2019.

Convócanse dous prazos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo ata o 30 de xullo, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2019-marzo 2020 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2020.
Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP dual.
O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2020, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2020. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2020. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2020 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

Contía da axuda.
A) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
Na Comunidade Autónoma:
Ata un máximo de 300 € cando se cumpran as seguintes condicións:
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.
A contía que percibirá o alumnado establecerase en función do número de xornadas realizadas no módulo de FCT ou, no caso da FP dual, do número de xornadas de permanencia na empresa.
Fóra da Comunidade Autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200€ aínda que realicen a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo.

B) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.

Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € contía base e 72 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € contía base e 120 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 240 € contía base e 150 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 180 € e 120 € por semana
Doutros continentes: 240 € e 150 € por semana

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 10 de xuño de 2019 e en www.edu.xunta.es/fp

O Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas dentro da súa Secretaría para contribuír á formación profesional dos cidadáns novos e á comprensión do funcionamento da institución. Estas prácticas outórganse por un período de cinco meses.

Requisitos:
- ser maior de 18 anos
- ter un diploma de nivel universitario
- ter un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE e un moi bo coñecemento doutra lingua oficial da UE

As prácticas en Bruxelas e Luxemburgo reciben unha asignación de 1313,37 € / mes

Datas de prácticas e prazos de solicitude 
Para as prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro - Período de solicitude: 1 de xuño - 30 de xuño.
Para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo - Período de solicitude: 1 de novembro - 30 de novembro.

Máis información en https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage e no correo Traineeships@europarl.europa.eu

Cada ano, Eurocontrol, a Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea, ofrece a máis de 100 mozos/as a oportunidade de aprender dos seus expertos e traballar nos moitos campos de especialización de Eurocontro: operacional, empresarial, recursos humanos, comunicacións, etc.

Eurocontrol é unha organización intergobernamental con 41 Estados Membros e 2 Estados de acordo Integral e traballa para lograr unha xestión segura e sen problemas do tráfico aéreo en toda Europa.
A sede de Eurocontrolse atopa en Bruxelas, Bélxica, e a organización ten oficinas en Maastricht, Países Baixos; Brétigny, Francia e en Luxemburgo.

Requisitos:
- nacionalidade dun dos Estados membros de EUROCONTROL ou ECAC
- ser un estudante de educación superior, estudante de doutoramento ou un mozo graduado (nese caso, a pasantía debe comezar dentro dos 12 meses posteriores á finalización dos seus últimos estudos)
- ser maior de idade na data de inicio da pasantía
- ter un excelente dominio do inglés e/ou francés (escrito e verbal), o coñecemento adicional do idioma é unha gran vantaxe (para as prácticas en Maastricht só se require inglés)
- estar desempregado.

Condicións
- as prácticas varían de 3 a 12 meses;
- os alumnos reciben un subsidio a tanto alzado de € 900 por mes;
- reembólsanse os gastos de viaxe
- Existe un sistema de titoría que garante a supervisión e o adestramento dun dos expertos.

Como soicitar: en liña presentando o seu CV Europass e respondendo preguntas sobre a súa motivación, dispoñibilidade e campo preferido;
Os candidatos preseleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica co seu futuro equipo.

https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/