Novas e actividades (952)

Depoemprende

Xun 26, 2020

A Deputación de Pontevedra convoca a quinta edición de "DepoEmprende", un programa da destinado a fomentar o espírito emprendedor no marco do sistema educativo.

Esta convocatoria diríxese aos centros sostidos con fondos públicos da provincia de Educación Primaria, Especial, Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional e divídese en tres proxectos, "DepoEmprende na escola", "DepoEmprende na ESO" e "DepoEmprende na FP, co fin de adaptarse ás necesidades de cada etapa educativa.

Os centros que o desexen xa poden solicitar a súa adhesión ao programa ata o 30 de setembro, podendo participar nun ou en varios proxectos, atendendo aos requisitos de selección segundo a súa oferta educativa.

A presentación de solicitudes realizarase obrigatoriamente por vía electrónica a través da sede da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O proxecto educativo "DepoEmprende na escola" está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (5.º ou 6.º curso) e de Educación Especial e "DepoEmprende na ESO" destínase a mozas e mozos de 14 a 16 anos de 4.º da ESO que estuden, preferentemente, as materias de Iniciativa á Actividade Emprendedora e Empresarial, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ou similares. Por outra banda, "DepoEmprende na FP" está dirixido ao alumnado de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior que curse, preferentemente, o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora ou similares. En cada un dos proxectos poderá participar un máximo de dez centros, e para potenciar a comunicación entre eles a Deputación de Pontevedra pon á súa disposición o Portal Educativo de DepoEmprende, que tamén ten como fin favorecer o acceso aos recursos formativos e didácticos e asegurar a orientación, asesoramento e titoría de forma continua.

https://www.depo.gal/depoemprende 

A Consellería de Educación convoca probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/21.

Requisitos para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio:
a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, e superar unha proba específica.
b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, deberá ter 17 anos e superar a proba de madureza.

Requisitos para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior:
a) Dispor do título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente e ter, cando menos, algún dos seguintes títulos: Bacharel, Técnico superior, Título universitario, Certificado de ter superadas todas as materias do bacharelato.
b) O alumnado que non posúa o título de bacharel deberá ter 19 anos e superar unha proba de madureza.

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas.
O prazo de inscrición estará aberto ata o día 8 de xullo de 2020.

Datas das probas:
A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela:
a) Grao medio: 8 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas
b) Grao superior: 8 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:
a) Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no IES As Lagoas en Ourense, o día 9 de setembro, ás 10.00 horas.
b) Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 10 de setembro, ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 11 de setembro, ás 11.00 horas. 
c) Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 11 de setembro, ás 10.00 horas.
d) Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 14 de setembro, ás 10.00 horas.
e) Na modalidade de Vela terá lugar nas instalacións do Centro Galego de Vela en Vilagarcía de Arousa, o día 14 de setembro, ás 11.30 horas; poden variar a data e/ou a hora do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e técnico deportivo en vela con aparello libre.
f) Nas disciplinas Hípicas de Doma, Salto e Concurso completo terá lugar no centro autorizado CEMAR de Mondariz-Balneario en Pontevedra, o día 16 de setembro, ás 10.00 horas.
g) Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 17 de setembro, ás 10.00 horas.


Que deporte podes estudar?: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1550

Máis información no DOG 23 de xuño de 2020 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212

A Consellería de Educación convoca 30 prazas de persoas colaboradoras bolseiras para o curso 2020/2021, nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo:

CRD da Coruña: 18 prazas.
CRD de Ourense: 6 prazas.
CRD de Vigo: 6 prazas.

Requisitos:
a) Dezaoito anos cumpridos, ou acadar esta idade dentro do ano natural 2020.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño do labor de apoio no desenvolvemento da actividade diaria da residencia.
c) A persoa solicitante deberá estar inscrita ou matriculada en ensinanzas universitarias de grao, máster oficial, primeiro, segundo ou terceiro ciclo nunha facultade, escola superior, escola universitaria ou colexio universitario no curso 2020/21.
A distancia entre o centro universitario onde curse os estudos e o centro residencial docente, así como os medios de comunicación existentes, deberán garantir a dispoñibilidade no horario en que teñan que realizar o devandito labor de apoio.

Considéranse estudantes en réxime de dedicación académica a tempo completo os matriculados no número de créditos indicado a seguir:
a) Estudos de grao: 60 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o número de créditos que resulte de dividir o total dos que integran o plan de estudos (agás os de libre elección) entre o número de anos que o compoñan.
Estes solicitantes terán preferencia na adxudicación de prazas.
Non obstante, os solicitantes en situación de matrícula parcial poderán obter praza cando estean matriculados no número mínimo indicado a seguir:
a) Estudos de grao: entre 30 e 59 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o 50% do créditos indicados.

Incompatibilidades
1. As persoas beneficiarias de praza de colaborador bolseiro non poderán realizar, mentres gocen desta, ningún tipo de traballo remunerado.
2. Así mesmo, será incompatible con estar en posesión ou reunir os requisitos necesarios para obter un título académico de nivel igual ou superior ao dos estudos que pretende realizar.
3. A condición de beneficiario será compatible coa obtención de axudas na convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia.

As bolsas solicitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento ED308A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de agosto de 2020.
Máis información no DOG do 22 de xuño de 2020 e en www.edu.xunta.es

A Consellería de Educación publica as normas para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020-2021.

1. Acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao medio.

Requisitos:
a) Dispor do título de graduado en ESO e superar unha proba específica.
b) As persoas aspirantes que non dispoñan do título de ESO, deberán ter cumpridos os 17 anos e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír por:
– Pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación profesional.
– Pola proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas.
– Pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Pola proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas artísticas superiores, ou para as ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao superior.

2. Acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño de grao superior.

Requisitos:
a) Dispor do título de bacharelato e superar unha proba específica.
b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato deberán ter feitos os 19 anos, ou os 18 anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel a que pretenden acceder, e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
c) A proba de madureza poderase substituír pola superación dalgunha das seguintes probas:
– Pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
– Pola proba de madureza de acceso aos ciclos formativos de grao superior de ensinanzas deportivas.
– Pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
– Pola proba de acceso substitutiva do requisito de titulación para as ensinanzas artísticas superiores.

Acceso directo:
1. Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño:
a) Quen estea en posesión dun título de técnico ou técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo formativo o que se pretende acceder.

2. Estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao superior de ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño quen estea en posesión dun título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo a que se pretende acceder.

3. Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
a) Título de bacharelato, modalidade de Artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura ou grao en Belas Artes.
e) Arquitectura ou grao en Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en Deseño Industrial ou grao en calquera especialidade de Deseño Industrial.

4. Así mesmo, estará exento de realizar a proba específica de acceso ao grao medio e superior de Artes Plásticas e Deseño quen acredite ter experiencia laboral, de polo menos un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo ao cal se queira acceder, para o cal presentará a seguinte documentación: Certificación da empresa onde adquiriu a experiencia laboral en que conste a natureza e duración concreta da actividade realizada.

Prazo: 
A inscrición farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeiro lugar na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.
Ata o 3 de xullo para os ciclos de grao superior
Ata o 4 de setembro para os ciclos de grao medio

Desenvolvemento das probas:
a) Probas de acceso ao grao medio: 
Proba de madureza: 9 de setembro.
Proba específica: 15 de setembro.
b) Ciclos de grao superior:
Proba de madureza: 10 de xullo.
Proba específica para todas as familias profesionais: 20 de xullo.

Que podo estudar en Artes Plásticas e Deseño?: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/oferta_educativa_aappd05042019.pdf

Que escolas hai en Galicia?:
Ourense. EASD Antonio Failde
A Coruña. EASD Pablo Picasso
Santiago de Compostela. EASD Mestre Mateo
Lugo. EASD Ramón Falcón

Máis información no DOG 19 de xuño de 2020
Modelos de probas e máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/110/all

iSignos

Xun 18, 2020

A Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo puxo en marcha este curso unha páxina web facilitar o ensino e interpretación da lingua de signos. Trátase de iSignos, unha nova ferramenta de consulta, aberta e gratuíta, na que se pon ao dispor de calquera persoa interesada un corpus de anotación da Lingua de Signos Española, coas súas correspondentes glosas identificativas.

O corpus consiste nun conxunto de gravacións en vídeo de signantes que se expresan en LSE, presentadas xunto ás glosas de ambas as mans e a tradución ao español.

Na primeira etapa están dispoñibles un conxunto de vídeos coas súas correspondentes glosas e traducións, que se irá ampliando en fases sucesivas. Pódese consultar a lista de gravacións e seleccionar por criterios de xénero ou tema, e tamén polo sexo ou rango de idade das persoas signantes.

O buscador permite explorar o corpus e observar o contexto no que aparecen as glosas buscadas

O recurso pode ser útil para todas aquelas persoas que necesiten este tipo de datos lingüísticos para o seu traballo, por exemplo, para exercicios de clase, prácticas de interpretación, avaliacións de linguaxe, investigación sobre a LSE, etc.

http://isignos.uvigo.gal/ 

A Consellería de Economía convoca un Programa de axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas.

A través da incentivación do contrato de remuda, este programa ten a finalidade de favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas, das persoas traballadoras próximas á xubilación por persoas mozas menores de 30 anos desempregadas ou cun contrato formativo na mesma empresa, ou menores de 35 anos cun contrato de duración determinada na mesma empresa ou persoas desempregadas maiores de 45 anos, garantindo a non destrución de postos de traballo, unha vez que as persoas traballadoras que os ocupaban rematen a súa vida activa.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co código de procedemento TR349Y.

Prazos
- As solicitudes de axudas polos contratos de remuda subvencionables realizadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 17 de xuño poden presentarse ata o 17 de agosto de 2020
- Para as contratacións feitas a partir do 17 xuño deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.

En todos os caso o prazo para a presentación das solicitudes de axudas no superará o 30 de setembro de 2020

Máis información no DOG do 17 de xuño de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions

As persoas mozas son as que experimentaron con maior intensidade os efectos do parón económico derivado do confinamento tal e como reflicten a caída da taxa de actividade e a caída da taxa emprego.

En comparación co mes de marzo, en abril hai un 33,3% máis de persoas mozas en paro e un 82,4% máis que son demandantes de emprego. Ademais, a taxa de paro da poboación nova en España sitúase no 25,2% durante as primeiras semanas do estado de alarma, rexistrando un incremento trimestral máis de dúas veces superior ao que se rexistrou entre a poboación de 30 a 64 anos.

Estes son algúns dos datos que recolle a primeira entrega do estudo 'Mocidade en risco: análise das consecuencias socioeconómicas do COVID-19 sobre a poboación nova en España', elaborado con fontes secundarias polo Instituto da Mocidade ( Injuve) e o Consello da Mocidade de España ( CJE) co fin de medir o impacto da pandemia e das medidas de confinamento sobre un mercado laboral xuvenil

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/estudio-consecuencias-economicas-covid-19-en-la-juventud 

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol considera que sería interesante de cara ao futuro escoitar as vosas propostas para mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe a distancia. O documento que elaboren terá un enfoque en positivo que permita incorporar suxestións e actividades no futuro próximo.

Sería importante dedicar uns minutos do voso tempo para cubrir o cuestionario 

Eurodesk e ERYICA uníronse para proporcionar ao sector de información xuvenil pautas e antecedentes sobre a ecoloxización dos seus servizos e o apoio á mocidade nas súas ambicións ambientais. O resultado deste traballo, a guía Greening Youth Information Services presentarase en liña no Día Mundial do Medio Ambiente .

O obxectivo da información xuvenil non é só responder as necesidades, intereses e solicitudes da mocidade, senón tamén anticipar as súas necesidades e desenvolver medidas preventivas en consecuencia. O obxectivo da guía é explorar o papel do traballo de información xuvenil no contexto da emerxencia climática, así como proporcionar consellos concretos e exemplos de boas prácticas á hora de deseñar e proporcionar servizos de información xuvenil máis ecolóxicos. A guía proporciona exemplos de servizos de información xuvenil sobre como informar, involucrar e empoderar á mocidade sobre a sustentabilidade ambiental. O obxectivo tamén é crear conciencia sobre a importancia de estratexias e programas de información xuvenil máis ecolóxicos entre os provedores de servizos e os encargados de formular políticas.

O evento:
Podes coñecer aos autores e colaboradores da guía durante o evento de lanzamento en liña o 5 de xuño 14:00-16:00 CEST.
Participarán os presidentes de ERYICA e Eurodesk, Jaana Fedotoff e Ingrida Jotkaite, a moza activista climática, Anuna de Wever, autoras da publicación e promotoras de boas prácticas.
Os participantes terán a oportunidade de facer preguntas a cada un deles.

Os primeiros 100 solicitantes poden participar no evento a través de Zoom e facer preguntas aos oradores. O evento tamén se transmitirá en Facebook, onde todos os demais participantes interesados ​​poden asistir.

Hora: 5 de xuño de 2020, 14:00-16:00 CEST
Lugar: en liña (Zoom e Facebook Ao vivo)
Rexístrese para o evento aquí

https://eurodesk.eu/2020/05/14/launch-event-publication-on-greening-youth-information-services/ 

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo de Ferrol achegannos dúas propostas para todos e todas os Correspondentes de Galicia:

INSTAGRAM STORIES: Crear e difundir historias por Instagram que tenten concienciar a mozas e mozos da necesidade de manter as medidas de seguridade para vencer a pandemia e non retroceder.

VALORACIÓN E PROPOSTAS SOBRE O TRABALLO TELEMÁTICO NO ÁMBITO EDUCATIVO: sería interesante de cara ao futuro escoitar as propostas dos/as Correspondentes para mellorar o proceso de aprendizaxe a distancia. Especialmente tería un enfoque en positivo que permitiría incorporar suxestións e actividades.
Calquera suxestión que teñades podedes enviala a informacion.xuventude@xunta.gal
Recolleremos todas as propostas e poñerémolas na web á vosa disposición e tamén farémoslla chegar aos centros educativos