Novas e actividades (943)

Desenvolver e difundir unha serie de contidos formativos e informativos, dirixidos ás familias e centrados en promover un uso seguro de internet por parte das e os menores, así como amosar tamén a pais e nais as oportunidades que achega a rede, ese é o obxectivo central de Sentidiño na rede, que levou a cabo o grupo Cies (Colaboración, Innovación e Investigación para a Equidade Socio-educativa), integrado por investigadores e investigadoras da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus de Pontevedra e da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense.

https://proyectoriies.com/proyecto/sentidino-na-rede/ 

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal, para o ano 2020.

Beneficiarios:
Entidades e organizacións de carácter non gobernamental que estean legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal como:
a) Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións Xuvenís.
b) Seccións Xuvenís de entidades sociais ou organizacións non gobernamentais, integradas polos membros novos da entidade, que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
c) Entidades prestadoras de servizos á mocidade, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da mocidade segundo previsión expresa nos seus Estatutos.

As entidades e organizacións non gobernamentais deberán reunir entre outros, os seguintes requisitos:
- Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus Estatutos.
- Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias Comunidades Autónomas. En atención ás súas especiais circunstancias, poderán participar na presente convocatoria as entidades ou organizacións non gobernamentais cuxo ámbito territorial de actuación sexan Ceuta, Melilla e Canarias.
- Carecer de fins de lucro

Finalidade:
Fomentar o movemento asociativo xuvenil de ámbito estatal contribuíndo ao mantemento e funcionamento das sedes e infraestruturas centrais das asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xuño de 2020.
Máis información no BOE do 27 de maio de 2020 e www.injuve.es 

A Consellería de Educación publica o novo calendario de datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.
Grao Superior:  11 de xuño de 2020
Grao Medio:  10 xuño de 2020

https://www.edu.xunta.gal/fp/novas-datas-para-celebracion-das-probas-acceso-grao-medio-grao-superior-convocatoria-2020 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4.

Persoas destinatarias: As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

Datas: As probas terán lugar no meses de setembro e/ou outubro de 2020.

Lugares: As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Os formularios de solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código PL500C
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 10 de xuño de 2020
Máis información no DOG do 12 de marzo de 2020 e en www.lingua.gal 

Ampliación do prazo publicada no DOG do 27 de maio de 2020

Ponse en marcha unha nova páxina web galega que quere ser un referente de sustentabilidade e economía circular: unha fronte informativa e activa contra a cultura de usar e desbotar materiais e produtos que impón unha parte da sociedade de consumo.

Mellor reparar que tirar, posta en marcha pola Consellería de Medio Ambiente para “impulsar a colaboración entre as entidades locais e os axentes económicos e sociais para intercambiar coñecementos e contribuír a reparación e reutilización de materiais”.

http://www.mellorrepararquetirar.gal/

O Parque Tecnolóxico de Galicia -Tecnópole- acaba de publicar en galego a guía Que quero ser de maior?. Forma parte do proxecto “Ciencia e Tecnoloxía en feminino” desenvolto pola Asociación de Parques Científicos e Tecnolóxicos de España -APTE-, na que está integrada Tecnópole.

Nesta guía ilustrada recóllense algúns exemplos de estudos científicos e tecnolóxicos e as súas posibles saídas profesionais.

O obxectivo deste proxecto, que este ano cumpre a súa terceira edición, é lograr que aumente a porcentaxe de alumnas que elixen a especialidade de Ciencias ou Tecnoloxía en Educación Secundaria e opten posteriormente por carreiras de CTIM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) ou tamén denominado co seu equivalente en inglés como STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

https://www.tecnopole.es/sites/default/files/pdf/QUE%20QUERO%20SER%20DE%20MAIOR.pdf 

O Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego ofrece na súa web centos de recursos sobre os nosos xogos e xoguetes tradiconais, entre outras informacións de interese. Mesmo inclúe unha sección con xogos e xoguetes de fabricación caseira para a corentena derivada da Covid-19.

É útil para as familias, os educadores e as persoas responsables de actividades de tempo libre, entre outros.

http://www.xogostradicionais.gal/

 

A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG, publica na súa web as instruccións específicas para o alumnado sobre como se desenvolverá a ABAU, tamén podedes ver un vídeo explicativo

Instruccións: https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

Horarios das probas: https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

ABAUVIDEO

 

No DOG do 19 de maio de 2020 publícanse as instruccións para que o alumnado universitario poda desprazarse aos seus aloxamentos para recoller e desaloxar:

Por proposta dos tres reitores das universidades galegas, o Cecop adopta o seguinte acordo:

"Interpretar como situación de necesidade aquela en que se encontra o estudantado matriculado nalgunha das tres universidades do SUG para os efectos do desprazamento necesario para recollida e desaloxo, se é o caso, por unha soa vez, dos aloxamentos contratados para o curso 2019/20, ou a recollida de materiais nas residencias universitarias.

Cada universidade habilitará, para estes efectos, o procedemento correspondente para facilitar a indicada mobilidade, emitindo certificación persoal e intransferible para a realización dunha soa viaxe, indicando a data e o enderezo do aloxamento de destino"

DOG do 19 de maio de 2020

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

1. No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2019/20.
2. Nas axudas para adquirir libros de texto podrá participar alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.
3. Nas axudas para adquirir material escolar podrá participar o alumnado matriculado en EP, ESO e EE.
O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-Dixgal) no curso 2020/21 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Obrigas das persoas beneficiarias:
1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20.
Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, e o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar.
A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2020/21 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.
4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 19 de xuño de 2020.
As solicitudes poden taramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 19 de maio de 2020 e en https://www.edu.xunta.es/fondolibros