XUVENTUDE SIN FONDO BLANCO

 

Dirección Xeral de Xuventude.
Edificio de Emprego, baixo (complexo administrativo de San Lázaro)
15707 Santiago de Compostela

xuventude@xunta.es 

http://www.xuventude.xunta.es

Directora xeral: Lara del Carmen Meneses Álvarez

 

Instituto da Xuventude de Galicia:                 institutoxuventude.ctb@xunta.gal   
Programa Iniciativa Xove: 981 544 866/ 981 957 057 
Axudas a Entidades Locais: 981 544 840
Escolas de Tempo Libre: 981 54 47 35
Asociacionismo: 881 999 189
Carné Xove: 981 540 122                               carne.xove@xunta.gal

 

Campaña de Verán:
Campamentos: 981 545 293 / 881 999 025 / 881 999 194            xuventude.programas@xunta.gal 
Oferta Concertada: 881 999 025                                                 ofertaconcertada.benestar@xunta.gal 
Campos de Traballo: 981 544 838 / 981 957 115                          camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

 

Subdirección Xeral de Programas para a Xuventude:                       programas.xuventude@xunta.gal
Xuventude Mentoring: 981 544 645 / 981 544 854 / 981 545 822      programas.xuventude@xunta.gal
Galeuropa: 981 544 645 / 981 544 854 / 981 545 822                       galeuropain-garantiaxuvenil@xunta.gal
Erasmus+, CES (Corpo Europeo de Solidariedade): 981 545 712     erasmus.xuventude@xunta.gal
Xuventude Crea: 981 545 702 / 981 541 689                                     xuventudecrea.cps@xunta.gal
Parlamento Xove: 981 545 702 / 981 545 689                                   parlamentoxove.xuventude@xunta.gal
Residencias Xuvenís: 981 544 645 / 981 544 854
Coñece Galicia: 981 544 645 / 981 544 854 / 981 545 702                 programas.xuventude@xunta.gal


Servizo de Voluntariado e Participación:
www.voluntariadogalego.org
voluntariado@xunta.es 
981 957 915 / 981 957 269/ 981 957 363

 

Centro Coordinador de información Xuvenil
R/Ramón Piñeiro 17-19 baixo - Compostela

Información Xuvenil: 881 997 608, 881 997 606 e 881 997 605  informacion.xuventude@xunta.gal
Correspondentes Xuvenís: 881 997 606
Documentación: 881 997 620                   documentacion.xuventude@xunta.gal
Carnés mocidade: 881 997 606
Teléfono Xove: 012

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar.

 A persoa titular dos datos consinte a comunicación dos mesmos a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a publicación dos mesmos nos termos contidos no presente documento.

 Non haberá máis cesións de datos agás a outras Administracións Públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha Lei o previra.

 A persoa interesada pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar-15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es.

Cando a persoa solicitante facilite datos dunha terceira persoa, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será a persoa encargada de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para os/as mesmos/as.