Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
Edificio de Traballo, 3º andar, San Lázaro.
15707 Santiago de Compostela

xuventude@xunta.es 

http://www.xuventude.net

Directora xeral: Cristina Pichel Toimil

 

Instituto da Xuventude de Galicia:                 institutoxuventude.ctb@xunta.gal   
Programa Iniciativa Xove: 981 544 866/ 981 957 057
Axudas a Entidades Locais: 981 544 840
Escolas de Tempo Libre: 981 54 47 35
Asociacionismo: 881 999 189
Carné Xove: 981 544 838                               carne.xove@xunta.gal

 

Campaña de Verán:
Campamentos: 981 545 293 / 881 999 025 / 881 999 194        xuventude.programas@xunta.gal 
Oferta Concertada: 881 999 025                                            ofertaconcertada.benestar@xunta.gal 
Campos de Traballo: 981 544 838 / 981 957 115                     camposdetraballo.xuventude@xunta.gal


Subdirección xeral de Programas para a Xuventude:     xuventude.programas@xunta.gal
Galeuropa: 981 54 46 45 / 981 54 48 54 / 881 99 95 67          galeuropa@xunta.gal
Erasmus+ Xuventude en Acción: 981 54 57 12 / 981 54 46 45 / 881 99 95 67
Xuventude Crea: 981 54 16 89 / 981 54 58 22                       xuventudecrea.cps@xunta.gal
Parlamento Xove: 981 54 58 22 / 981 54 16 89
Residencias xuvenís: 981 54 48 54 / 981 54 46 45


Servizo de Voluntariado e Participación:
www.voluntariadogalego.org
voluntariado@xunta.es 
981 957 915 / 981 957 269/ 981 957 363

 

Centro Coordinador de información Xuvenil
R/Ramón Piñeiro 17-19. Santiago de Compostela

Información Xuvenil: 881 997 607, 881 997 606, 881 997 605 e 881 997 604  informacion.xuventude@xunta.gal
Programas Europeos: 881 997 610
Correspondentes Xuvenís: 881 997 606    informacion.xuventude@xunta.gal
Documentación: 881 997 620                   documentacion.xuventude@xunta.gal
Carnés mocidade: 881 997 615
Teléfono Xove: 012

 

Atendemos a túas consultas en informacion.xuventude@xunta.gal

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar.

 A persoa titular dos datos consinte a comunicación dos mesmos a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a publicación dos mesmos nos termos contidos no presente documento.

 Non haberá máis cesións de datos agás a outras Administracións Públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha Lei o previra.

 A persoa interesada pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar-15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es.

Cando a persoa solicitante facilite datos dunha terceira persoa, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será a persoa encargada de informar do contido desta cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso de menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para os/as mesmos/as.