Prazas Escala de Titulados Superiores I.N. Seguridade e Hixiene no Traballo

 

O Ministerio de Emprego e Seguridade social Convoca un proceso selectivo para cubrir 18 prazas da Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (BOE  Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017).

 

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15761.pdf

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir as seguintes prazas:

12 prazas no corpo de inspectores de Educación
478 prazas no corpo de profesores de ensino secundario
122 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional
500 prazas no corpo de mestres

A solicitude deberá efectuarse pola Internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezohttp://www.edu.xunta.es/oposicionsDeberá imprimirse a instancia que se presentará, xunto coa documentación acreditativa, a tavés das oficinas de rexistro.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2016
Máis información no DOG do 19 de abril de 2016 e enhttp://www.edu.xunta.es/portal/oposicions2016