2016femxaaaO Grupo Femxa convoca cursos presenciais e gratuitos en Vigo:

Cursos TIC para Menores de 30 anos con estudos mínimos de Bacharelato ou Equivalente (Dobre Titulación: Título Oficial + Certificación Oracle):

Administración Servidor de Aplicacións Oracle Weblogic + Administración de Servizos da internet
Horas: 590 horas + 150 horas
Datas e Horarios: Do 02 de Maio ao 11 de Novembro, de luns a venres de 08:00 a 15:00

Desenvolvemento de Aplicacións Web con PHP e MYSQL +Confección e Publicación de Páxinas Web
Horas: 560 horas + 80 Horas
Datas e Horarios: De Maio a Setembro. Horario de mañá

Desenvolvemento de Aplicacións Web sobre Oracle Database + Desenvolvemento de Aplicacións con Tecnoloxías Web
Horas: 590 horas + 160 horas
Datas e Horarios: Do 11 de Maio ao 09 de Decembro, de Luns a Venres de 15:15 a 22:00

Desenvolvemento de Aplicacións Empresariais Xava J2EE 7 Oracle + Operación de Redes Departamentais
Horas: 530 horas + 150 horas
Datas e Horarios: Do 02 de Maio ao 10 de Novembro en horario de luns a xoves de 08:00 a 15:00

Administración Servidor de Aplicacións Oracle Weblogic + Seguridade Informática
Horas: 500 horas + 150 horas

Curso Administración para inscritos en Garantía Xuvenil, con estudos mínimos de ESO ou Equivalente (Título Oficial + Prácticas+ compromiso de inserción laboral para o 30%):

Curso Actividades Administrativas na Relación co Cliente
Horas: 800 Horas

Máis información:
Teléfono: 900 100 953
www.grupofemxa.com

jovenes EmprendedoresO INJUVE convoca o Certame Nacional de Mozos Emprendedores 2016 para apoiar a mozos que lideran proxectos innovadores, para empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun, con independencia do sector no que se promovan.

Beneficiarios:
Mozos de nacionalidade española e aqueles con residencia legal en España, persoas físicas ou xurídicas.
Cando se trate de persoas físicas estas deben ter residencia legal e permiso de traballo en España, e que non superen a idade de 35 anos na data límite da presentación das solicitudes.
Cando o proxecto sexa realizado por unha persoa xurídica, a solicitude debe ser presentada polo representante legal da devandita persoa xurídica, quen en ningún caso debe superar os 35 anos. Así mesmo, o capital social debe pertencer maioritariamente (51%) a mozos que non superen os 35 anos.

Finalidade:
Apoiar a mozos que lideran proxectos innovadores e viables, de empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun na data límite da presentación das solicitudes, con independencia do sector no que se promovan. Para iso, aos dez primeiros seleccionados seralles concedida unha axuda económica que lles facilite a consolidación do proxecto de empresa promovido por cada un deles.

Importe:
A dotación económica da axuda para cada un dos dez primeiros seleccionados é de 25.000 €

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2016.

Máis información en http://www.injuve.es/

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir as seguintes prazas:

12 prazas no corpo de inspectores de Educación
478 prazas no corpo de profesores de ensino secundario
122 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional
500 prazas no corpo de mestres

A solicitude deberá efectuarse pola Internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezohttp://www.edu.xunta.es/oposicionsDeberá imprimirse a instancia que se presentará, xunto coa documentación acreditativa, a tavés das oficinas de rexistro.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2016
Máis información no DOG do 19 de abril de 2016 e enhttp://www.edu.xunta.es/portal/oposicions2016