Garantía Xuvenil (11)

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser persoas beneficiarias participantes deste programa aquelas mozas e mozos desempregados, de dezaoito ou máis anos que estean inscritos no ficheiro do Sistema de Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarias da subvención: entidades promotoras:
As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda integramente á mesma. Deberán ter unha media de paro rexistrado no ano 2016 superior a 500 persoas no seu ámbito territorial.

Duración:
1. Os proxectos terán unha duración de seis meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
2. Transcorrido o prazo de duración previsto na resolución de aprobación do proxecto, o proxecto considerarase finalizado.
3. A data límite para o inicio dos proxectos será o 30 de setembro de 2017.

Contidos formativos:
1. Durante o desenvolvemento do proxecto, o alumnado traballador recibirá formación profesional para o emprego, alternándoa coa práctica profesional.
2. Desde o inicio da súa participación no proxecto, o alumnado será contratado pola entidade promotora na modalidade do contrato para a formación e aprendizaxe.
3. Durante esta etapa os alumnos e alumnas percibirán as retribucións salariais que lle correspondan.
4. A duración dos contratos de traballo subscritos co alumnado-traballador non poderá exceder a data de remate do proxecto.

Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento:
1. As alumnas e alumnos, durante todo o proceso formativo, recibirán orientación, asesoramento e información profesional e formación empresarial, para o que as entidades promotoras dos proxectos contarán co persoal para efecto.
2. Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asesoramento ao alumnado participante, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353B
Máis información no DOG do 10 de abril de 2017 e en http://garantiaxuvenil.xunta.es

Fundación La Caixa organiza o Programa Emprego Novo (POEJ) para apoiar a contratación de mocidade en Garantía Xuvenil

Este programa consiste en:
Axudas de seis meses á contratación de duración determinada (temporal), cun período mínimo de permanencia de seis meses.
Axudas dun máximo de doce meses á contratación indefinida, cun período mínimo de permanencia de seis meses e ampliable a dous períodos sucesivos de tres meses cada un ata alcanzar a duración total máxima de doce meses.
As axudas serán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nos termos establecidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil.
Os interesados deberán formalizar a súa solicitude a través do formulario dispoñible no portal web do Programa La Caixa Emprego Novo, e presentar a documentación requirida en formato electrónico. Previamente, deberán darse de alta na web do Programa.
Toda a documentación requirida poderá consultarse nas bases da convocatoria.
O prazo xeral para a inscrición estará aberto ata o día 31 de xullo de 2017, ás 19 h.

Requisitos:
Poderán ser beneficiarias das axudas, a condición de que estean domiciliadas en territorio español: Empresas, incluídos os empresarios autónomos Asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

Dotación:
Por cada contrato de duración determinada (temporal) outorgarase unha axuda de 4.200 euros, correspondente a unha contía fixa de 700 euros mensuais durante os seis primeiros meses de contrato.
Por cada contrato indefinido outorgarase unha axuda que poderá constar de entre unha e tres fases: Unha primeira fase de axuda de 4.800 euros, correspondente a unha contía fixa de 800 euros mensuais durante os seis primeiros meses de contrato (período de permanencia mínima).
Unha segunda fase de axuda de 2.400 euros adicionais, correspondentes a unha contía fixa de 800 euros mensuais por cada un dos tres meses inmediatamente posteriores ao período mínimo inicial de permanencia de seis meses.
Unha terceira fase de axuda de 2.400 euros adicionais, correspondentes a unha contía fixa de 800 euros mensuais durante un novo e último período adicional e consecutivo de tres meses.

https://www.lacaixaempleojoven.org

No BOE do 19 de xaneiro publícanse as bases que regularán a concesión de axudas da  Entidade Pública Empresarial Red.es para actividades formativas e axudas para a inserción laboral, ambas as en materia de TIC e da Economía Dixital, no marco de Iniciativa de Emprego Xuvenil.

Os dous tipos de axudas regulados por estas bases pretenden, respectivamente, ofrecer unha formación aos mozos que atenda aos requirimentos da industria dixital e ao cambio dos modelos de negocio que se está producindo; e facilitar o seu acceso a postos de traballo relacionados con estas materias para dar resposta á demanda crecente de perfís profesionais que impulsen a transformación dixital das empresas.

As axudas reguladas polas presentes bases están dirixidas aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (destinatarios finais das actuacións), e serán xestionadas por entidades beneficiarias das axudas, a través de proxectos de formación con compromiso de contratación no ámbito das TIC e da Economía Dixital.

BOE do 19 de xaneiro de 2017
http://www.red.es/

Real Decreto-lei 6/2016, do 23 de decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf

PROXECTO PULSA

Nov 28, 2016

Información

Es mozo menor de 30 anos?
Neste momento nin estudas nin traballas?
Tes pouca a ningunha experiencia laboral?
Interésache desenvolver as competencias profesionais que demanda o mercado?
Queres adquirir experiencia profesional?
Buscas desenvolverte profesionalmente no mercado laboral?
O proxecto 'Activación, Orientación e Acompañamento para mozos de garantía xuvenil de Cruz Vermella Española ofrece a posibilidade de activar e favorecer a participación na formación e no mercado de traballo de mozos inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil.
Realízanse actividades de: motivación e activación personalizada para cada jóven, ofrécese orientación profesional, e un asesoramento e acompañamento na procura de emprego a través de alianzas estratéxicas con empresas.
Durante todo o ano realizaranse talleres transversais, visitas a empresas, actividades culturais e distintas accións grupales para coñecer e dotarnos das competencias que demanda o mercado.
Período de inscrición: do 01/01/2017 ao 31/12/2017
Requisitos
Mocidades menores de 30 anos que non estudan nin traballan, inscritos en Garantía Xuvenil
Máis información
Teléfono: 902 222 292
Pregunta na Oficina de Cruz Vermella máis próxima á túa localidade e pregunta polo proxecto PULSA.
 

O proxecto Escolas de Segundas Oportunidades de formación para a mocidade de garantía xuvenil ofrece opcións de formación para o emprego e retorno educativo, para permitir mellorar as posibilidades e as condicións de acceso ao mercado laboral.

Trátase dunha iniciativa de carácter comunitario que reforza capacidades para a aprendizaxe de mozas en dificultade, facendo especial fincapé no acompañamento para a obtención dunha titulación mínima (ESO) e a motivación vocacional cara a unha cualificación técnico-profesional futura.

As Escolas de Segunda Oportunidade son unha iniciativa de carácter comunitario onde se desenvolve un traballo en rede cos axentes da contorna que traballan con este colectivo e en especial cos Servizos Públicos de Emprego.

Requisitos: Mozos/as de 16 a 29 anos desocupados, que abandonaron ou estean a abandonar de forma precoz o proceso educativo e/ou non terminaron o ensino obrigatorio, e que estean inscritos e sexan beneficiarios do Sistema de Garantía Xuvenil.
Prezo: Gratuíto

Máis información
Teléfono: 902 222 292

informa@cruzroja.es
Oficinas de Cruz Vermella en Galicia: http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/asambleas?centro=15359

A Dirección Xeral da Fundación EOI (Escola de Organización Industrial) convoca subvencións para a realización de contratos de mozos/as de máis de dezaseis anos e menores de trinta anos, para empresas de calquera sector, co fin de que as persoas novas non ocupadas, nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada poidan recibir unha oferta de emprego, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Beneficiarios: Empresas de calquera sector, calquera que sexa a súa forma xurídica (xa sexan persoas físicas ou xurídicas, asociacións, entidades sen ánimo de lucro, etc.), con sede ou centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia, que realicen contratación de mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Requisitos:
Atoparse Inscritos no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Estar empadroados no ámbito xeográfico da Comunidade de Galicia.
Participar nunha acción formativa desenvolvida pola Escola de Organización Industrial (EOI) no marco do programa do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

O prazo para presentar solicitudes estrá bierto ata o 12 de novembro de 2016

Máis información no BOE do 11 de novembro de 2016 e en https://www.eoi.es/es/ayudas-la-contratacion

A confederación de empresarios da Coruña convoca Viveiro de Talento 2016.

Viveiro de Talento é un proxecto formativo de creación de emprego que nace co obxectivo de mellorar a empregabilidade de mozos e mozas sen traballo que estean a iniciar o seu proceso de procura activa de emprego por conta propia ou allea e, por tanto, queiran acceder ao mercado laboral.

Requisitos:
Para poder participar en Viveiro de Talento 2016 deberás ser menor de 30 anos e non estar a participar no sistema educativo nin de formación, ademais de estar inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Ademais deberás asistir, previa inscrición, ás xornadas de difusión e rexistrarte no xogo online Skywards Trials como participante. Nestas xornadas previas, os participantes poderán asistir a talleres prácticos sobre emprendemento, entrevistas de traballo, estratexias para a procura activa de emprego na rede, deseño de plans de negocio, estratexias de emprendemento xuvenil...

Así mesmo, para entrar na fase de preselección do proxecto é importante que che rexistres no reto online Skywards Trials, onde participarás xunto con outros xogadores na carreira cara ao mercado laboral, demostrando as túas habilidades para a procura de emprego e para desenvolver e/ou xerar ideas empresariais innovadoras.

Máis información: https://talento.cec.es/ e na Confederación de empresarios da Coruña, teléfono 981 174 141.

DepoEmprende

Ago 11, 2016

A Deputación de Pontevedra desenvolverá o programa de Fomento do Emprendemento Xuvenil da provincia de Pontevedra depoEMPRENDE durante o último cuatrimestre deste ano 2016.  Está destinado a 120 mozos e mozas da provincia de Pontevedra menores de 30 anos, coas  seguintes características:

O programa levarase a cabo nos espazos dos viveiros da rede de Incyde en Barro-Meis, Lalín, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía e Tui.

Inscricións:

Máis información na web http://www.depo.es/depoemprende