Emprego público (115)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 26 de febreiro.
Máis información: www.boe.es

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) convoca un proceso selectivo para a contratación temporal, dun/dunha titulado/a superior en Química para proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado Mellora analítica da detección de toxinas en moluscos bivalvos para maximizar o fluxo de traballo en sistemas de control-MADeTox, subvencionado pola Consellería do Mar.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2018.
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.intecmar.gal/transparencia/Convocatorias

O Concello do Barco de valdeorras necesita contratar un/ha docnete para impartir as tres UC e o módulo de prácticas profesionais non laborais que forman parte do temario do curso do Plan AFD, correspondente a un certificado de profesionalidade de nivel 2, denominado Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xaneiro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2018

Médico/a Especialista en Medicina do Traballo

A Universidade de Granada convoca probas selectivas para cubrir 1 praza de persoal funcionario da Escala Técnica Profesional Especialidade de Saúde Laboral e Deportiva (Médico/a Especialista en Medicina do Traballo) da Universidade de Granada (Subgrupo A1), polo sistema de concurso-oposición libre

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-71.pdf

Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo

A Universidade de Granada convoca 1 praza de persoal funcionario da Escala de Xestión Profesional Especialidade de Saúde Laboral e Deportiva (Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo) da Universidade de Granada (Subgrupo A2), polo sistema de concurso-oposición libre. Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-70.pdf

Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos

A Universidade de Granada convoca tres prazas de persoal funcionario da Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos da Universidade de Granada (Subgrupo A2) polo sistema de concurso-oposición libre.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-69.pdf

Prazas de Policía Local

O Concello de Boadilla del Monte (Madrid) convoca Oito prazas de Policía Local.

No «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid», número 294, do 11 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Oito prazas de Policía Local, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Unha praza de Policía Local, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de concurso, en quenda de mobilidade sen ascenso.

Así mesmo as bases xerais que regulan os procesos selectivos publicáronse integramente no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» número 123, do 25 de maio de 2005.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» ou no taboleiro de edictos do Concello de Boadilla del Monte.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-67.pdf

Concurso -oposición para prazas de distintas categorías

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca 15 prazas distribuídasen tres categorías:

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca.

Seis prazas de Axentes Forestais.

Dúas prazas de Delineantes.

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca seis prazas. No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 237, do 14 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Seis prazas de Axentes Forestais, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalade servizos especiais e clase cometidos especiais, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre (5 prazas) e en promoción interna (2 prazas).

Dúas prazas de Delineantes, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación Foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-63.pdf

 

Prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a.

 

No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 225, do 24 de novembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno- Subalterna, pertencentes á escala de Administración Xeral, Agrupación Profesional: Prazas reservadas a persoas con discapacidade intelectual, mediante o sistema de Oposición, Quenda independente.

 

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios. Bilbao, 24 de novembro de 2017.

 

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-61.pdf

Enxeñeiros Industriais do Estado

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade convoca un proceso selectivo para cubrir 39 prazas polo sistema xeral de acceso libre no Corpo de Enxeñeiros Industriais do Estado (BOE Núm. 2 Martes 2 de xaneiro de 2018).

Requisitos: Estar en posesión do título de Enxeñeiro Industrial ou aquel que habilite para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-41.pdf