Emprego público (127)

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 27 de febreiro.
Máis información: www.boe.es

O Concello de Mañón necesita contatar un/ha administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de marzo de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 27 de febreiro de 2018 e en www.manon.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 26 de febreiro.
Máis información: www.boe.es

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) convoca un proceso selectivo para a contratación temporal, dun/dunha titulado/a superior en Química para proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado Mellora analítica da detección de toxinas en moluscos bivalvos para maximizar o fluxo de traballo en sistemas de control-MADeTox, subvencionado pola Consellería do Mar.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2018.
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.intecmar.gal/transparencia/Convocatorias

O Concello do Barco de valdeorras necesita contratar un/ha docnete para impartir as tres UC e o módulo de prácticas profesionais non laborais que forman parte do temario do curso do Plan AFD, correspondente a un certificado de profesionalidade de nivel 2, denominado Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xaneiro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2018

Prazas de policía local

O Concello de Picassent(Valencia) convoca Oito prazas de natureza funcionarial, pertencentes á Escala de Administración Especial, SubescalaServizos Especiais, clase Policía Local, categoría Axente. Resolución do 12 de decembro de 2017, do Concello de Picassent(Valencia), referente á convocatoria para prover varias prazas.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE Núm. 5 Venres 5 de xaneiro de 2018).

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-183.pdf

Médico/a Especialista en Medicina do Traballo

A Universidade de Granada convoca probas selectivas para cubrir 1 praza de persoal funcionario da Escala Técnica Profesional Especialidade de Saúde Laboral e Deportiva (Médico/a Especialista en Medicina do Traballo) da Universidade de Granada (Subgrupo A1), polo sistema de concurso-oposición libre

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-71.pdf

Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo

A Universidade de Granada convoca 1 praza de persoal funcionario da Escala de Xestión Profesional Especialidade de Saúde Laboral e Deportiva (Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo) da Universidade de Granada (Subgrupo A2), polo sistema de concurso-oposición libre. Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-70.pdf

Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos

A Universidade de Granada convoca tres prazas de persoal funcionario da Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos da Universidade de Granada (Subgrupo A2) polo sistema de concurso-oposición libre.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-69.pdf

Prazas de Policía Local

O Concello de Boadilla del Monte (Madrid) convoca Oito prazas de Policía Local.

No «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid», número 294, do 11 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Oito prazas de Policía Local, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Unha praza de Policía Local, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais e clase de Policía Local, mediante o sistema de concurso, en quenda de mobilidade sen ascenso.

Así mesmo as bases xerais que regulan os procesos selectivos publicáronse integramente no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» número 123, do 25 de maio de 2005.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial da Comunidad de Madrid» ou no taboleiro de edictos do Concello de Boadilla del Monte.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-67.pdf