Emprego público (123)

Prazas de persoal laboral fixo no Concello de Meaño

Convocanse as seguintes prazas  de persoal laboral fixo no Concello de Meaño:

As prazas ofertadas son as seguintes:

Mestre/a da escola infantil

Técnico/a especialista en xardín de infancia

Técnico/a animador/a terceira idade do centro social

Coidador/a terceira idade do centro social

Coidador/a-condutor/a transporte asistencial do centro social

 

Máis información:  DOG Núm. 139 Venres, 20 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180720/AnuncioL227-040718-0001_gl.pdf

 

 

http://www.boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_594A769E-651B-4CA0-9CA9-B07A80F27D38&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20180702.2018034154.pdf

Páxina web do Concello de Meaño

Selección de persoal temporal en diversas categorías profesionais da Seaga

 

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA) fai pública a convocatoria e as bases específicas II para a selección de persoal temporal en diversas categorías profesionais.

Máis información : DOG Núm. 139 Venres, 20 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180720/AnuncioE3H1-130718-0001_gl.pdf

web de Seaga (www.epseaga.com)

Proceso selectivo para cubrir 23 prazas da Escala de Investigadores Científicos

O Ministerio de Ciencia, Innovación eUniversidades convoca un proceso selectivo para cubrir 23 prazas da Escala de Investigadores Científicos dos Organismos Públicos de Investigación.

Máis información: BOE Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10152.pdf

Proceso selectivo para cubrir 140 prazas da Escala de Científicos

 O Ministerio de Ciencia, Innovación eUniversidades convoca un proceso selectivo para cubrir 140 prazas da Escala de Científicos Titulares dos Organismos Públicos de Investigación,  polo sistema xeral de acceso libre.

 Máis información: BOE Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018

 http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10150.pdf

 

BASES DE CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS

Por Decreto de 4 de Xullo de 2018 o Alcalde-Presidente do Concello de Paderne resolveu convocar procedemento público para a contratación laboral temporal de tres peóns por un período de dous meses e vinteoito dias e aprobar as bases para a realización do correspondente concurso-oposición.

As bases están a disposición dos/as interesados/as no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello https://sede.concellodepaderne.es/gl/.

O prazo de presentación de instancias será de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación do presente anuncio no BOP (BOP do LUNS, 16 DE XULLO DE 2018).

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/16/2018_0000005206.pdf

CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE ATENCIÓN AO MUSEO ARQUEOLÓXICO ABERTO DE CARNOTA

Por resolución da Alcaldía de data 11/07/2018 aprobáronse as bases para a contratación de persoal laboral temporal dun/ha técnico/a de atención ao Museo Arqueolóxico Aberto de Carnota.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo, no prazo de cinco (5) días hábiles dende a publicación deste anuncio no BOP (BOP do 16/07/2018), poderán presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Carnota, sen prexuízo do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común.

O texto íntegro das bases está ao dispor do público na páxina dixital da Corporación (carnota.gal) e nas oficinas municipais.

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/16/2018_0000005258.pdf

Selección de persoal para a realización de traballos de salvamento e socorrismo nas praias do Concello de Pontedeume. Segunda Convocatoria 2018.

Por Decreto de Alcaldía 449.2018 de 13.07.2018, resolveuse convocar o proceso para a selección de persoal para a realización de traballos de salvamento e socorrismo nas praias do Concello de Pontedeume. Segunda Convocatoria 2018, cuxo contido se transcribe, en estrato: “…//…

PRIMEIRO.- Convocar un novo proceso de selección para a contratación de un/ha traballador/a, persoal laboral temporal (modalidade de obra ou servizo), para a realización de traballos de salvamento e socorrismo nas praias do Concello de Pontedeume.

SEGUNDO.- O proceso selectivo rexerase polo disposto nas bases da convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía número 307/2018 de 01.06.2018, publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP), nº 104 de 4 de xuño de 2018.

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/17/2018_0000005398.pdf

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de tres (3) técnicos en primeiros auxilios

A Alcaldía do Concello de Sada aprobou por resolución de data de hoxe a seguinte convocatoria de selección de persoal laboral temporal:

Denominación posto: 3 técnicos en primeiros auxilios.

Sistema selectivo: concurso-oposición libre.

Prazo presentación instancias: 3 días hábiles contados a partir do 19/07/2018.

As bases da convocatoria estarán expostas ao público e a disposición das persoas interesadas nas Oficinas Municipais, Unidade de Persoal, Avda. da Mariña, 25, Tfno. 981 620 075, e na páxina web municipal www.sada.gal. O prazo de presentación de instancias contarase a partir do día seguinte ao de publicación deste anuncio no BOP da Coruña.

Información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/07/18/2018_0000005412.html

 

O Concello de Samos necesita contratar:
1 xefe/a de brigada
1 peón condutor/a
3 peóns
3 condutores/as vehículo motobomba
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de xullo de 2018
Máis información no BOP de Lugo do 25 de xuño de 2018

O Concello de Viana do Bolo necesita contatar un/ha Conserxe para o colexio público “Bibei”
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 21 de marzo de 2018 e na web municipal www.vianadobolo.es