Emprego público (202)

A Autoridade Portuaria de Vigo convoca as seguintes prazas:
– 1 praza de técnico/a de medioambiente GII BII N8.
– 1 praza de técnico/a de infraestruturas GII BII N8.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2022.
Máis información na web da Autoridade Portuaria de Vigo www.apvigo.es  na páxina web de Portos do Estado www.puertos.es 
DOG do 12 de abril de 2022

O Concello de Corcubión convoca unha bolsa de emprego de e oficiais de primeira-albaneis
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP da Coruña do 3 de febreiro de 2022.

O Concello de Begonte necesita contratar un/ha Peón/peoa Tractorista.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP de Lugo do 3 de febreiro de 2022.

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas na Universidade de Santiago de Compostela.

Resolución do 3 de xaneiro de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a convocatoria de probas selectivas para acceso á Escala Auxiliar de Arquivos, Bibliotecas e Museos.

No «Diario Oficial de Galicia», número 236, do 10 de decembro de 2021, publicáronse as bases da convocatoria polas que se rexerán as probas selectivas para cubrir dez prazas na escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

Bases da convocatoria

Resolución do 3 de xaneiro de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a convocatoria de probas selectivas para acceso á Escala Facultativa de Arquivos, Bibliotecas e Museos, especialidade Bibliotecas.

No «Diario Oficial de Galicia», número 226, do 24 de novembro de 2021, publicáronse as bases da convocatoria polas que se rexerán as probas selectivas para cubrir tres prazas na escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1, polas quendas de promoción interna e de acceso libre. 

Bases da convocatoria

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado»(BOE Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022)

Nas convocatorias establécese o procedemento para a presentación as solicitudes.

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas convocadas polo Concello de Betanzos.

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Director de Biblioteca/Museo/Arquivo, pertencente á escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores, subescala Técnica, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria

 

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Encargada/ou de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Condutor/a de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Operaria/ou de limpeza viaria, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado» (BOEM Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022).


Os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín oficial da provincia da Coruña» e na sede electrónica do Concello de Betanzos.

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas convocadas polo Concello da Coruña.

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 231, do 3 de decembro de 2021, publicáronse as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Tres prazas de Inspector/a de a Policía Local, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais, clase Policía Local, subgrupo A2, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna.

Unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, subgrupo A2, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado (BOE Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022).

Os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos na forma prevista nas propias bases.

Bases Inspector/a Policía Local

Bases Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial

O Concello de Redondela ven de convocar unha bolsa de traballo de carácter temporal de TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL (Grupo A, Subgrupo A2), mediante concurso-oposición libre.

A presentación de solicitudes poderá facerse no rexistro xeral ou na sede electrónica do Concello de Redondela ou en calquera das formas establecidas no art. 16.4, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 250 do mércores 29 de decembro de 2021.

As bases publicaranse integramente na sede electrónica, na páxina web (www.redondela.gal, no apartado de emprego público, persoal laboral temporal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Redondela.

Acceso á convocatoria

Convocatoria e bases para a creación DUNHA BOLSA DE EMPREGO para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C2, escala Administración Xeral, subescala AUXILIAR ADMINISTRATIVO, polo procedemento de oposición libre no Concello de Lalín.

O prazo de presentación de instancias é de 10 días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincial de Pontevedra Núm. 248 do Luns, 27 de decembro de 2021.

Máis información

Bases de convocatoria

Procesos selectivos de Persoal de Administración e Servizos (PAS) na Universidade de Vigo con prazo de presentación aberto:

Técnico/a Especialista de Física
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Medio de Actividades Aeroespaciais
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Medio Tecnoloxías da Información e Comunicacións
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Superior de Microscopía Electrónica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Análise Instrumental
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Normalización Lingüística
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Calidade
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Determinación estrutural e proteómica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a especialista de Transporte e Distribución
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Xenómica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Biotecnoloxía
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022

Técnico/a Superior de Relacións Institucionais
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022

Técnico/a Superior de Xestión ambiental
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022


Máis información en Universidade de Vigo

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para unha praza de Arquitecto (funcionario/a de carreira) polo sistema selectivo de concurso-oposición libre no Concello de Boiro.

O prazo é de 20 días hábiles, a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado.Núm. 311 do martes 28 de diciembre de 2021.

Bases da convocatoria