Emprego público (194)

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convoca proceso selectivo para cubrir 204 prazas do Corpo de Enxeñeiros/as Industriais do Estado.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 7 de xullo de 2022

boletin emprego2

Aquí podes consultar toda a oferta de emprego público das diferentes administracións de toda España.

 

BOLETÍN DE EMPREGO PÚBLICO

ANUNCIO DAS BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFECCIÓN DUNHA DUNHA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS MUSEÍSTICOS EN BOIRO.

Concuros /oposición libre

Requisitos:

A) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

B) Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder de aquela para a xubilación forzosa por idade.

C) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. A condición de minusvalía ou incapacidade e a súa compatibilidade co posto a ocupar acreditarase conforme á normativa vixente e referida ó día de formalización do contrato mediante certificado médico oficial, caso de ser seleccionado.

D) Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade para contratar co concello de Boiro.

E) Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar inhabilitado para o desempeño de empregos ou cargos públicos. F) Deberán acreditar estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalentes: Grao, Licenciatura, Diplomatura, master ou posgrao relacionada cos campos da xestión cultural, patrimonio cultural, de museos ou turística.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Máis información: 

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/17/2022_0000003636.pdf

A Universidade de Santiago de Compostela  anuncia a convocatoria de concurso público para a contratación de persoal docente e investigador na categoría de profesor asociado (tres (3) prazas) para as áreas de coñecemento:

– Didáctica das Ciencias Experimentais.

– Economía Financeira e Contabilidade.

– Farmacoloxía.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pódese consultar no taboleiro electrónico da USC e na páxina web:

https://www.usc.gal/gl/servizos/profesorado/Prazas-PDI/contratados.html

Convocatoria: DOG 10-06-2022:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG2018-010622-0001_gl.html

O Concello de Xove necesita contratar un/ha limpador/a
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de xuño de 2022
Máis información no BOP de Lugo do 6 de xuño de 2022

Aquí podes ver ofertas de empego na provincia de Lugo: https://deputacionlugo.portalemp.com/

A Autoridade Portuaria de Vigo convoca as seguintes prazas:
– 1 praza de técnico/a de medioambiente GII BII N8.
– 1 praza de técnico/a de infraestruturas GII BII N8.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2022.
Máis información na web da Autoridade Portuaria de Vigo www.apvigo.es  na páxina web de Portos do Estado www.puertos.es 
DOG do 12 de abril de 2022

O Concello de Corcubión convoca unha bolsa de emprego de e oficiais de primeira-albaneis
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP da Coruña do 3 de febreiro de 2022.

O Concello de Begonte necesita contratar un/ha Peón/peoa Tractorista.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP de Lugo do 3 de febreiro de 2022.

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas na Universidade de Santiago de Compostela.

Resolución do 3 de xaneiro de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a convocatoria de probas selectivas para acceso á Escala Auxiliar de Arquivos, Bibliotecas e Museos.

No «Diario Oficial de Galicia», número 236, do 10 de decembro de 2021, publicáronse as bases da convocatoria polas que se rexerán as probas selectivas para cubrir dez prazas na escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

Bases da convocatoria

Resolución do 3 de xaneiro de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a convocatoria de probas selectivas para acceso á Escala Facultativa de Arquivos, Bibliotecas e Museos, especialidade Bibliotecas.

No «Diario Oficial de Galicia», número 226, do 24 de novembro de 2021, publicáronse as bases da convocatoria polas que se rexerán as probas selectivas para cubrir tres prazas na escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1, polas quendas de promoción interna e de acceso libre. 

Bases da convocatoria

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado»(BOE Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022)

Nas convocatorias establécese o procedemento para a presentación as solicitudes.