Emprego público (149)

Oferta de emprego público da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo

 

A Xunta de Goberno local do concello de Vigo, en sesión do 21 de decembro de 2018, aprobou a oferta de emprego do organismo autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo para o ano 2018 (expediente número 11.219/407), integrada polas seguintes prazas vacantes de persoal funcionario: da administración xeral, arquitecto , enxeñeiro industrial .

Máis información: DOG Núm. 247Venres, 28 de decembro de 2018

 

Prazas de profesor axudante doutor na universidade da Coruña

20  prazas de Profesor axudante doutor na Universidade da Coruña

 

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado

Profesor axudante doutor: 20 prazas.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude etc.) pode consultarse no taboleiro electrónico oficial da UDC e na páxina web da universidade:

http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Máis información: DOG Núm. 247Venres, 28 de decembro de 2018

 

 

 

 

Técnico en mocidade e Información xuvenil

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018, na que se inclúe unha praza de  Técnico en mocidade e Información xuvenil, como funcionario do grupo A2.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

 

Oferta de emprego público concello de Ames

 

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018, na que se inclúen prazas de persoal funcionario e persoal laboral de distintos grupos e categorías.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

2 prazas de Animador/a sociocultural

 

O Concello de Ames (A Coruña) publica a Oferta de emprego público 2018 , na que se inclúen dúas prazas de  Animador/a sociocultural, como Persoal laboral grupo B.

Máis información: BOP da Coruña Número 246. Xoves, 27 de decembro de 2018

Oferta de emprego público do concello de Viveiro

 

A Xunta de Goberno local do Concello de Viveiro, en sesión ordinaria que tivo lugar o 5 de decembro de 2018, aprobou a oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2018 e ordenou a súa publicación.

Prazas:

C1: Administrativo

C1: Axente de policía local

Máis información: DOG Núm. 246Xoves, 27 de decembro de 2018

Bolsa de Emprego de Traballador/a Social en Cambados.

 

Formación dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de traballador/a social, integradas no grupo A, subgrupo A-2, da escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios.

 

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo mediante instancia dirixida á Sra. Alcaldesa de Cambados. A instancia deberá de conter, polo menos, os datos persoais do solicitante co seu enderezo, a denominación da praza, achegando fotocopia do DNI así como o currículum vitae e copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Máis información: BOP Pontevedra número 246, miércoles, 26 de diciembre de 2018

Convocatoria e aprobación de bases para contratación dun/ ha auxiliar administrativo/a interino/a a xornada parcial para o departamento de servizos sociais, por concurso oposición e formación de bolsa de emprego ..

 

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello ( rúa vilanova, núm. 1 15817 Boimorto A Coruña), ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de DEZ ( 10) DÍAS NATURAIS contados dende o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 

Máis información: BOP A Coruña núm. 245, mércores 26 de decembro de 2018

Praza de oficial de segunda de servizos municipais do concello de Mugardos

O concello de Mugardos anuncia a convocatoria para a provisión dunha praza de oficial de segunda de servizos municipais.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 221, do día 20 de novembro de 2018, publicáronse a bases reguladoras do proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para a provisión dunha praza de oficial de segunda de servizos municipais, pertencente ao grupo laboral IV, persoal laboral fixo, incluída na oferta de emprego público de 2017.

As instancias en que se solicita tomar parte no procedemento selectivo poderán presentarse no Rexistro Xeral deste concello ou por medio das demais formas previstas na lexislación reguladora do procedemento administrativo, dentro do prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Máis información:  DOG Núm. 245Mércores, 26 de decembro de 2018

Contratación dun biólogo/a pola Consellería do Mar

A Consellería do Mar publica no DOG de hoxe a Resolución do 4 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade da convocatoria do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha titulado/a superior biólogo/a (grupo I, categoría 10) para a realización da acción de investigación Seguimento científico-técnico da explotación nos bancos de libre marisqueo do litoral de Galicia. Estratexia mariña integrada. Cima 18/02, no Centro de Investigacións Mariñas (Vilanova de Arousa).

Máis información:  DOG Núm. 245Mércores, 26 de decembro de 2018