Emprego público (217)

O Concello de Vilasantar convoca unha praza de Auxiliar de axuda no fogar.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 2 de xaneiro de 2023.
Máis información no BOE do 13 de decembro de 2022

Proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo, polo procedemento de concurso-oposición.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Título académico de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou doutro equivalente ou que o englobe.
-Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
-Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

PÁXINA WEB: https://assomozas.es/

CONTACTO: 981 40 41 01

BOP 30/09/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/30/2022_0000006015.pdf)
BOE 15/11/2022 (https://boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18762.pdf)

Convocatoria de concurso-oposición libre para elaborar unha listaxe de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de auxiliar administrativo.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público. Así mesmo os estranxeiros con residencia legal en España poderán acceder ás Administracións Públicas, como persoal laboral, en igualdade de condicións que os españois.
-Ter cumpridos 16 anos.
-Título de educación secundaria obrigatoria, título de graduado escolar ou equivalente, ou outros superiores.
-Estar en posesión do CELGA 3, ou equivalente. As persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento da Lingua Galega deberán realizar unha proba específica.

PÁXINA WEB: www.carballo.org

CONTACTO: 981 704 100

Publicación: BOP 21/11/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/11/21/2022_0000007184.pdf)

Convocatoria para a selección e contratación, mediante o sistema de oposición, de persoal músico da Orquestra Sinfónica de Galicia correspondente á praza de Trompa Principal. O sistema selectivo realizarase mediante o sistema de audición.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Ter nacionalidade española ou dalgún dos estados membros da Unión Europea, ou ben residencia legal en España. Os nacionais doutros Estados poderán acceder á convocatoria de acordo coas condicións establecidas no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
-Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
-Estar en posesión do título Superior de Música na especialidade de Trompa ou en condicións de obtelo na data en que se proceda á formalización do contrato indefinido, unha vez superado o período máximo de proba de 2 anos.
-Acreditación do coñecemento do idioma galego. En caso de non poder acreditalo, será esixible unha vez superado o período máximo de proba de 2 anos, a efectos de formalización do contrato indefinido no seu caso.

PÁXINA WEB: www.sinfonicadegalicia.com

CONTACTO: info@sinfonicadegalicia.com

Publicación: BOP 07/11/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/11/07/2022_0000006825.pdf)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de informática (590107), Organización e proxectos de sistemas enerxéticos (590113), Procesos e produtos de téxtil, confeccion e pel (590120), Sistemas electrónicos (590124) e sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) do corpo de profesores de ensino secundario (590), así como das especialidades de Equipos electrónicos (591202), Instalacións electrotécnicas (591206) e Sistemas e aplicacións informáticas (591227) do corpo de profesorado técnico de formación profesional (591). (código de procedemento ED003A)

INSCRICIÓNS: dende o 01/12/2022 ata o 09/12/2022

PREZO: 18,40€

REQUISITOS:
-Acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A. Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procedemento ED003A.
-Posuír algunha das titulacións oficiais específicas de acceso ás especialidades convocadas na resolución desta convocatoria recollidas no Anexo II (corpo de profesores de ensino secundario) e no Anexo III (corpo de profesores técnicos de formación profesional) da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas.
-Posuír a formación pedagóxica e didáctica
-Acreditar o coñecemento da lingua galega. Celga 4...

PÁXINA WEB: www.edu.xunta.gal

CONTACTO: 981 545 445 / persoal.secundaria@edu.xunta.gal

Publicación: Resolución do 28 de novembro de 2022 (http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_apertura_listas_590-591.pdf)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de Árabe (592002), Italiano (592012) e Xaponés (592013), do corpo de profesorado de escolas oficiais de idiomas, e das especialidades de Acordeón (594401), Arpa (594402), Clave (594405), Contrabaixo (594406), Frauta de bico (594411), Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco (594417), Viola da gamba (594432), Danza clásica (594436), Danza contemporánea (594437) e Caracterización e indumentaria (594442) do corpo de profesorado de música e artes escénicas (código de procedemento ED003A).
INSCRICIÓNS: dende o 01/12/2022 ata o 09/12/2022
PREZO: 18,40€
REQUISITOS:
- Acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A. Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procedemento ED003A.
- Posuír algunha das titulacións oficiais específicas de acceso ás especialidades convocadas na resolución.
- Para o corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592), posuír a formación pedagóxica e didáctica.Con carácter xeral, máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.
- Acreditar o coñecemento da lingua galega.

PÁXINA WEB:
www.edu.xunta.gal

CONTACTO: 981 545 445 / persoal.secundaria@edu.xunta.gal

Publicación: Resolución do 28 de novembro de 2022 (http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_apertura_listas_592-594.pdf)

O Concello de Cerceda convoca as seguintes prazas:
Tres prazas de Administrativo/a.
Unha praza de Administrativo/a.
Catro prazas de Auxiliar Administrativo/a.
Unha praza de Subalterno/a.
Unha praza de Técnico/a de Educación Social.
Unha praza de Técnico/a de Desenvolvemento Local.
Unha praza de Técnico/a de Museos.
Unha praza de Técnico/a de Cultura.
Unha praza de Axente de Protección Civil.
Unha praza de Técnico/a de Servizos Sociais.
Unha praza de Técnico/a de Orientador/a Laboral.
Unha praza de Técnico/a Informático-Aula Cemit.
Seis prazas de Operarios/as de Servizos Varios.
Unha praza de Encargado/a de Servizos Varios.
Dúas prazas de Peón/a Limpeza Viaria.
Nove prazas de Limpador/a.
Unha praza de Monitor/a Natación.
Dúas prazas de Conserxe-limpador/a.
Unha praza de Mantemento de Material Informático.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 19 de decembro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de novembro de 2022

Proceso selectivo, a través do procedemento de oposición libre, para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira: administrativa/o (Grupo C, Subgrupo C1), e creación dunha bolsa de emprego para a provisión temporal de persoal interino.
Prazo aberto ata o 05/12/2022
Máis información na páxina web do Concello de Oroso: www.oroso.gal

Convocatoria procedemento de selección dunha praza de Encargado da Brigada Municipal de Obras e Servizos, persoal laboral temporal, mediante contrato de substitución por xubilación do actual titular da mesma.
A convocatoria e as bases aprobadas poden consultarse no taboleiro de anuncios do Concello de Rábade, na páxina web www.rabade.org e na sede electrónica municipal https://rabade.sedelectronica.gal
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do seguinte á data de publicación no BOP de Lugo.

Publicadas as bases de selección e convocatoria para o nomeamento dous/dúas funcionarios/as interinos/as, grupo A2, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica media, denominación técnico/a orientador/a profesional para a inserción do Programa Integrado de Emprego de Galicia.
As bases íntegras do proceso selectivo atópanse publicadas no taboleiro electrónico da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol: https://comarcaferrolterra.wordpress.com/taboleiro-de-anuncios/
A presentación de instancias farase no prazo de 8 días hábiles a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña.