Emprego público (87)

O Concello da Guarda, convoca esta praza con carácter de interinidade ata a reincorporación da súa titular.
O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días hábiles, contados a partir da publicación o 2 de febreiro na páxinawww.boppo.depo.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o xoves 2 de febreiro.
Máis informaciónwww.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis informaciónwww.boe.esdo 2 de febreiro.

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (8 meses), como colaborador en proxecto de investigación.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días, desde a publicación o 28 de decembro na páxinawww.udc.es

O Concello do Incio convoca a praza de xuíz de paz substituto.

Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de decembro de 2015.
Máis información no BOP de Lugo do 13 de novembro de 2015 e na OMIX do Incio, teléfono 982 427 014

O Ministerio de Educación convoca 735 prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2016-2017.

Prazas
As prazas que se ofrecen en Estados Unidos e Canadá están asignadas a centros educativos de Ensino Primario e Secundario, para impartir docencia a tempo completo en:
a) Programas de ensino bilingüe e de inmersión lingüística, nos que o profesor deberá impartir as áreas curriculares propias do sistema educativo do estado ou provincia correspondente.
b) Español como lingua estranxeira.
c) Outras áreas ou materias.

Requisitos xerais:
Ter nacionalidade española.
Posuír un nivel avanzado de inglés.
Non padecer enfermidade que imposibilite o exercicio da docencia.
Estar en posesión dalgunha das titulacións especificas (ver BOE)

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de novembro de 2015.
Solicitude: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividade-internacional

Máis información no BOE do 10 de novembro de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12149.pdf

Portal de Emprego do Estado

 O Ministerio de Emprego, en colaboración coa Obra Social A Caixa, puxo en marcha o novo portal Emprégache, que aglutina case 23.000 ofertas de emprego. O seu obxectivo é canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego así como os postos demandados procedentes doutros portais adheridos á iniciativa. Estas son algunhas claves.

Que é o portal público de emprego?
Trátase dun portal único para canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego, estatal e autonómicos, así como dos portais privados que se sumen ao proxecto. É unha iniciativa do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en colaboración con Obra Social La Caixa.

Cal é a dirección web?
O portal é https://empleate.gob.es

 Ademais está conectado ao novo Portal de Garantía Xuvenil, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos menores de 25 anos ao mercado de traballo que non traballan nin están en formación.

Que portais colaboran?
Ata agora, ademais do sistema público de emprego, outros sete portais privados sumáronse ao proxecto: Infoempleo, Monster, Tic Job, Traballando.com, Universia, FSC Insere da Fundación ONCE e Hazloposible.

Cantas ofertas de traballo ten?
Segundo anunciou a ministra, Fátima Báñez, o portal arrinca con 23.000 ofertas,  correspondentes a máis de 85.000 postos.

Como se solicita?
O primeiro é rexistrarse a través dun formulario. A inscripción permite utilizar os servizos de procura, consulta e inscripción a ofertas de traballo, creación de currículum, anunciarse para que as empresas os atopen como demandante de emprego e creación de alertas para que lle cheguen as novas ofertas por correo e/ou SMS.

Onde conseguir máis información?
No teléfono 901119999 para cidadáns e no 901 010 121 para empresas.

Onde están as ofertas?
A gran parte das ofertas do portal atópanse en España 19.706, pero tamén se recolle algunhas propostas de Alemania (51), Canadá (21) e Reino Unido (6).

Cales son os traballos máis demandados?
Por categorías, as máis demandadas son: comercial/vendas (5.154 ofertas), dependentes/información (1.311), hostelería e turismo (1.000), informática e telecomunicaciones (962). Noutras áreas destacan dereito/psicología/ciencias sociais (524 ofertas) e educación e ervicios sociais (467)

Que papel terán os autónomos?
Empleáte inclúe o primeiro portal de ámbito público para autónomos en todo o territorio. pon a disposición dos autónomos un Escaparate que lles permitirá dar a coñecer a súa propia actividade a empresas e particulares.