Emprego público (120)

Ábrese un novo prazo de 20 días naturais a partir da publicación o 6 de marzo na páxina www.boe.es
Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3114.pdf

Os concellos de Friol e Guntín necesitan contratar un/ha Traballador/a Social.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de marzo de 2018
Máis información no BOP de Lugo do 9 de marzo de 2018

A Xunta de Galicia convoca un concurso-oposición en diversas prazas.

Prazas e titulación requerida:
6 prazas do corpo superior da Administración xeral, escala superior de finanzas: título de licenciado ou graduado nunha titulación de calquera rama.
10 prazas do corpo de xestión de Administración xeral, escala técnica de finanzas: título de diplomado ou graduado nunha titulación de calquera rama.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2018.
A solicitude está dispoñible en https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/xeracion-de-solicitudes
Máis información no DOG do 8 de marzo de 2018 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos

O Concello de narón está a elaborar unha bolsa de emprego no posto de Oficial Fontaneiro/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 7 de marzo de 2018

A Xunta de Galicia convoca un concurso-oposición en diversas prazas.

Prazas e titulación requerida:
38 prazas do corpo superior de Administración xeral: título universitario oficial de grao.
30 prazas do corpo de xestión da Administración xeral: título universitario oficial de grao.
53 prazas do corpo auxiliar de Administración xeral: título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
9 prazas do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos: título de enxeñeiro de camiños, canais e portos ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro de camiños, canais e portos.
5 prazas do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas: título de enxeñeiro técnico de obras públicas ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico de obras públicas.
3 prazas do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, escala de subinspección urbanística: título de arquitecto técnico ou enxeñeiro técnico de Obras Públicas ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto técnico ou de enxeñeiro técnico de obras públicas.
4 prazas do corpo superior da Administración xeral, escala de sistemas e tecnoloxía da información: licenciado ou graduado nunha titulación de calquera rama.
6 prazas do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica: título de enxeñeiro agrónomo ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro agrónomo.
8 prazas do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola: título de enxeñeiro técnico Agrícola ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico agrícola.
76 prazas de Camareiro/a-limpador/a, Axudante/a cociña: ter cursada a escolaridade obrigatoria requirida no sistema educativo español
 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
A solicitude está dispoñible en https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/xeracion-de-solicitudes
Máis información no DOG do 7 de marzo de 2018 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos

A Universidade de Santiago de Compostela convoca un concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino en previsión da cobertura das necesidades docentes que poidan xurdir por causas sobrevidas
As solicitudes están en http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
Máis información no DOG do 6 de marzo de 2018.

O Goberno Autonómico de Extremadura, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2018.
Máis información DOE do 5 de marzo. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/450o/18060470.pdf

O Goberno Autonómico de Extremadura, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2018.
Máis información DOE do 5 de marzo. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/450o/18060470.pdf

O Goberno Autonómico de Extremadura, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2018.
Máis información DOE do 5 de marzo. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/450o/18060470.pdf

O Goberno Autonómico de Extremadura, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril de 2018.
Máis información DOE do 5 de marzo. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/450o/18060470.pdf