Emprego público (87)

As prazas convocadas polo sistema de concurso-oposición, son: 3 de arquitecto/ técnico/a e 11 de enxeñiro/a técnico/a. O prazo de presentación de solicitdes é de 20 días hábiles contados
a partir da publicación no BOE o 13 de febreiro. www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es

As prazas da subescala Servizos Especiais e clase cometidos especiais, son convocadas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 13 de febreiro. www.boe.es

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 11 de febreiro. www.boe.es

A Universidade da Coruña, convoca estas prazas temporais(10 meses), como colaboradores en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días, desde a publicación o 10 de febreiro, na páxina www.udc.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (4 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 8 de febreiro.
Máis información www.udc.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (6 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 8 de febreiro.
Máis información www.udc.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (9,5 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 7 de febreiro.
Máis información www.udc.es

As prazas de persoal investigador doutor, con certificado 13, na modalidade de investigador distinguido, nos Organismos Públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado,
está convocada polo sistema de concurso.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación o 8 de febreiro no BOE. www.boe.es

A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal(12 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 6 de febreiro. Máis informaciónwww.udc.es