Emprego público (182)

Gustaríache traballar nas institucións da Unión Europea?

Nesta web tes toda a información:  https://epso.europa.eu/home_es

Convocatoria dunha praza de arquitecto/a para o Concello da Vilaboa, Pontevedra.

O prazo de inscrición está aberto ata o 19 de setembro de 2022

Requisitos

  • Posuír a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público
  • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa
  • Estar en posesión da titulación habilitante para o desenvolvemento da profesión de arquitecto.

 

Máis información

Concello da Vilaboa | Toural, 1 (36140 - Vilaboa, Pontevedra) | Tel.: 986 70 82 15

BOP Pontevedra 16/08/2022 (bases)

BOE 30/08/2022 (convocatoria)

 

O Concello de Moaña convoca:
1 praza de Administrativo/a.
1 praza de Persoal de limpeza.
O prazo estará aberto ata o 12 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 14 de xullo de 2022.

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convoca proceso selectivo para cubrir 204 prazas do Corpo de Enxeñeiros/as Industriais do Estado.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 7 de xullo de 2022

boletin emprego2

Aquí podes consultar toda a oferta de emprego público das diferentes administracións de toda España.

 

BOLETÍN DE EMPREGO PÚBLICO

ANUNCIO DAS BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFECCIÓN DUNHA DUNHA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS MUSEÍSTICOS EN BOIRO.

Concuros /oposición libre

Requisitos:

A) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

B) Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder de aquela para a xubilación forzosa por idade.

C) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. A condición de minusvalía ou incapacidade e a súa compatibilidade co posto a ocupar acreditarase conforme á normativa vixente e referida ó día de formalización do contrato mediante certificado médico oficial, caso de ser seleccionado.

D) Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade para contratar co concello de Boiro.

E) Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar inhabilitado para o desempeño de empregos ou cargos públicos. F) Deberán acreditar estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalentes: Grao, Licenciatura, Diplomatura, master ou posgrao relacionada cos campos da xestión cultural, patrimonio cultural, de museos ou turística.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Máis información: 

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/17/2022_0000003636.pdf

A Universidade de Santiago de Compostela  anuncia a convocatoria de concurso público para a contratación de persoal docente e investigador na categoría de profesor asociado (tres (3) prazas) para as áreas de coñecemento:

– Didáctica das Ciencias Experimentais.

– Economía Financeira e Contabilidade.

– Farmacoloxía.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pódese consultar no taboleiro electrónico da USC e na páxina web:

https://www.usc.gal/gl/servizos/profesorado/Prazas-PDI/contratados.html

Convocatoria: DOG 10-06-2022:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220610/AnuncioG2018-010622-0001_gl.html

O Concello de Xove necesita contratar un/ha limpador/a
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de xuño de 2022
Máis información no BOP de Lugo do 6 de xuño de 2022

Aquí podes ver ofertas de empego na provincia de Lugo: https://deputacionlugo.portalemp.com/

A Autoridade Portuaria de Vigo convoca as seguintes prazas:
– 1 praza de técnico/a de medioambiente GII BII N8.
– 1 praza de técnico/a de infraestruturas GII BII N8.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de maio de 2022.
Máis información na web da Autoridade Portuaria de Vigo www.apvigo.es  na páxina web de Portos do Estado www.puertos.es 
DOG do 12 de abril de 2022