Emprego público (148)

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: wwww.boe.es do 21 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposicón. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 20 de novembro

A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión dunha praza da escala técnica de especialistas (subescala química)
O prazo estará aberto ata o 18 de decembro de 2019.
Máis información no DOG do 19 de novembro de 2019.

A Deputación Provincial de A Coruña convoca unproceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de
administración xeral (subgrupo A2).

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán achegar a súa solicitude debidamente cuberta
durante o prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP NÚMERO 148, de 7 de agosto de 2019.

Enlace ás Bases da convocatoria.

A Deputación Provincial de A Coruña convoca un proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico medio
en redes sociais (A2) de administración especial.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán achegar a súa solicitude debidamente cuberta
durante o prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP NÚMERO 148, de 7 de agosto de 201

Enlace ás Bases da convocatoria.

Concello de Vilariño de Conso. Contratación de persoal laboral temporal, mediante interinidade, que se indica:

 

Número e denominación das prazas: 1 traballador/ra social.

 

Modalidade da contratación: contrato laboral temporal, interinidade (ata incorporación da titular) Xornada: completa.

 

Duración do contrato: interinidade (ata incorporación titular).

 

Sistema de selección: concurso- oposición. Creación de bolsa de contratación.

 

 

Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao do da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do Concello de Vilariño de Conso ou segundo os medios previstos nas bases reguladoras.

 

 

O texto completo das bases reguladoras está publicado no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do concello.

Convocatoria de procesos selectivos para brigadas de extinción de incendios e operarios-condutores de motobomba.

Mediante o Decreto 1156/2019, do 23 de xullo, da concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego, efectuouse a convocatoria e aprobáronse as bases para a selección do persoal laboral temporal que se indica:

- Brigadas: Duas brigadas, formadas cada unha por un (1) xefe de brigada, un (1) peón condutor e tres (3) peóns.

- Operarios-condutores de motobomba: Tres (3)

As bases que rexen os procesos selectivos poden consultarse na páxina web municipal (www.aspontes.org) e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello (Parque Municipal, s/n).

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días naturais desde a publicación do presente anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP).

Información: BOP da Coruña núm. 140, de 26 de xullo de 2019.

Anuncio da convocatoria para a contratación dun técnico/a de patrimonio e a formación dunha lista de substitución.

Por Resolución da Alcaldía, núm. 302/2019, de 22 de xullo, aprobáronse as bases para a contratación dun técnico de patrimonio do Concello de Zas e a formación dunha lista de substitución, a xornada completa.

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases no Taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na sede electrónica do Concello, https://sede.concellodezas.org.

Información: BOP da Coruña num. 140, de 26 de xullo de 2019.