Emprego público (120)

O Concello de Teo necesita contratar un/ha Técnico/a RRHH
Titulacións universitarias de grao, licenciatura ou, no seu caso, diplomatura, en Dereito, Relacións Laborais, CC Polïticas, Dirección e Xestión Pública, Economía, ADE; ou equivalentes. CELGA 4 ou equivalente”.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de abril de 2018
Máis información no BOP de Coruña do 14 de marzo de 2018.

O Concello de Vedra necesita contratar un/ha técnico/a en animación sociocultural: Título oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou Titulación universitaria en Educación Social.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Coruña do 14 de marzo de 2018.

Oferta de emprego público dos corpos docentes de educación da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Corpo de mestres: 705.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 160.
Corpo de profesores de ensino secundario: 788.

O prazo para presentar solicitudes abrirase cando se faga a convocatoria do procedemento selectivo.
As solicitudes de participación nos procedementos selectivos presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.gal/portada 

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018

O Servizo Galego de Saúde convoca concurso-oposición para o ingreso nas seguintes categorías:

390 prazas de Celador/a: Certificado de escolaridade ou equivalente
7 prazas de enxeñeiro/a técnico/a: Título universitario oficial de enxeñeiro/a ou enxeñeiro/a técnico/a ou título de grao equivalente
209 prazas de  auxiliar da función administrativa: Graduado/a en educación secundaria obrigatoria, técnico (formación profesional de grao medio) ou equivalente.
9 prazas do grupo técnico da función administrativa: Título universitario oficial de grao, licenciado/a universitario/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou equivalente.
18 prazas do grupo de xestión da función administrativa: Título universitario oficial de grao, diplomado/a universitario/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a ou equivalente.

Ao formulario electrónico de inscrición accederase a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde, www.sergas.es  na epígrafe Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2018.
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018

O Ministerio de Educación convoca prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2018-2019.

Beneficiarios:
Españois en posesión dun título de grao ou licenciatura nalgunha das áreas de filoloxía, tradución e interpretación, humanidades, historia da arte, estudos de Asia oriental, xeografía e historia, matemáticas, física, química, enxeñería química, bioloxía ou mestres. Deben posuír nacionalidade española e estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de  Master que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional e Bacharelato, fóra das prazas previstas para mestres.

Tarefas:
Impartir lingua e cultura españolas, e outras áreas en español, nas seccións bilingües de español de  Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia.

Dotación:
A dotación de cada axuda será por unha contía máxima de 13.176 euros por curso académico, excepto para os profesores destinados a Rusia, nese caso a contía será de 17.580 euros, e para os profesores destinados a China, nese caso a contía será de 9.600 euros.

Unha axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 euros, salvo no caso de China, que será de 1.200 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 15 de marzo ao 5 de abril, ambos inclusive.

Máis información nos anuncios do BOE do 13 de marzo de 2018 e en http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/055065/ficha.html

O Concello de Malpica de Bergantiños está a organizar unha bolsa traballo de auxiliar administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de abril de 2018
Máis información no BOP de Coruña do 12 de marzo de 2018

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de abril. Máis información: BOE do 9 de marzo.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es do 12 de marzo.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 10 de marzo.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 10 de marzo.