Emprego público (194)

O Concello de Vilar de Barrio convoca as seguintes prazas:
-7 prazas de auxiliar de axuda no fogar
-1 praza de operario/a servizos e obras
-2 prazas de operario de servizos e obras
-1 praza de traballador/a social
-1 praza de axente de emprego e desenvolvemento local
-1 praza de limpador/a dependencias e instalacións municipais.
-1 praza de auxiliar administrativa adxunta de biblioteca.

 
O concello de Pontevedra convoca as seguintes prazas:
-6 Prazas de Administrativo/a
-3 Praza de Auxiliar, 
-1 Praza de Sepultureiro/a 
-1 Praza de Electricista
-1 Praza de Subalterno
-1 Praza de Técnico medio en medio ambiente de obras públicas 
-1 Praza de Bombeiro-conductor
Inscricións ata o 12/01/2023

O Concello de Ortigueria convoca a seguinte praza:

-Técnico/a medio de Administración Especial especialidade en Educación Social.

Inscricións ata o 12/01/2023.

Máis información no https://concellodeortigueira.gal/

A Deputación de Pontevedra convoca as seguintes prazas:

– 2 prazas de enxeñeira/o de camiños
– 1 praza de técnica/o de xestión documental
– 2 prazas de técnica/o media/o de promoción económica e formación.
– 1 praza de técnica/o media/o de Administración xeral.
– 2 prazas de enxeñeira/o técnica/o industrial.
– 1 praza de técnica/o media/o biotecnóloga/o.
– 1 praza de técnica/o de xestión tributaria.
– 1 praza de técnica/o media/o de arquivos.
– 1 praza de técnica/o de turismo.
– 1 praza de técnico/a medio/a conservador/a.
O Concello de Betanzos convoca as seguintes prazas:
 
-Praza de Profesor/a de conservatorio/vento madeira.
-4 praza/s de Profesor/a de conservatorio.
-3 praza/s de Profesor/a E. Folclore.
-3 praza/s de Profesor/a gardería.
-Praza de Animador/a Sociocultural.
-Praza de Técnico/a de cultura. 
-Praza de Técnico/a de Deportes.
-4 praza/s de Técnico/a de Xardín de Infancia.
-Praza de Técnico/a Son.
-Praza de Técnico/a turismo.
-8 praza/s de Peón. 
-Praza de Orientador/a Laboral.
-Praza de Monitor/a
-Praza de Monitor/a Carpintería.
-3 praza/s de Limpador/a.
-Praza de Director/a CFO.
-Praza de Director/a Radio.
-2 praza/s de Condutor/a.
-Praza de Capataz.
-3 praza/s de Aux. Axuda a domicilio.
-Praza de Arqueólogo/a.
-2 praza/s de Arquiveiro/Bibliotecario/a.
-Praza de Albanel.
-Praza de Axente de Emprego.
-2 praza/s de Psicólogo/a. 
-Praza de Técnico/a Dinamizador CEMIT.
-Praza de Educador/a familiar.
-Praza de Electricista.
-5 praza/s de Conserxe.
-2 praza/s de Delineante.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». 
 

Concello de Fene

Dec 27, 2022

O Concello de Fene convoca as seguintes prazas:

- Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos.

- Arquitecto/a.

- Técnico/a auxiliar de bilioteca.

- Administrativo/a.

- Peón/a limpeza viaria.

Máis información no BOP do 27 de Decembro de 2022.

Persoal en Neda

Dec 27, 2022

 

O  Concello de Neda convoca as seguintes prazas:

- Arquitecto/a.

- Educador/a familiar.

- Auxiliar administrativo/a

 

Máis información no BOP do 27 de decembro de 2022.

O Concello de Vilasantar convoca unha praza de Auxiliar de axuda no fogar.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 2 de xaneiro de 2023.
Máis información no BOE do 13 de decembro de 2022

Proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo, polo procedemento de concurso-oposición.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Título académico de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou doutro equivalente ou que o englobe.
-Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
-Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

PÁXINA WEB: https://assomozas.es/

CONTACTO: 981 40 41 01

BOP 30/09/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/30/2022_0000006015.pdf)
BOE 15/11/2022 (https://boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18762.pdf)

Convocatoria de concurso-oposición libre para elaborar unha listaxe de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de auxiliar administrativo.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público. Así mesmo os estranxeiros con residencia legal en España poderán acceder ás Administracións Públicas, como persoal laboral, en igualdade de condicións que os españois.
-Ter cumpridos 16 anos.
-Título de educación secundaria obrigatoria, título de graduado escolar ou equivalente, ou outros superiores.
-Estar en posesión do CELGA 3, ou equivalente. As persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento da Lingua Galega deberán realizar unha proba específica.

PÁXINA WEB: www.carballo.org

CONTACTO: 981 704 100

Publicación: BOP 21/11/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/11/21/2022_0000007184.pdf)