Emprego público (119)

 

Prazas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria

O Servizo Galego de  Saúde publica o Anuncio do 3 de outubro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, polo que se dá publicidade da Resolución ST 1/2018 da mesma data pola que se convocan, para vinculacións temporais, diversas prazas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria.

DOG Núm. 242Xoves, 20 de decembro de 2018

Oferta de emprego público do persoal docente e investigador

A Universidade de Vigo publica no DOG de hoxe a Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2018.

Máis información: DOG Núm. 242 Xoves, 20 de decembro de 2018

A oferta inclúe 12 prazas de persoal funcionario de distintas categorías e 2 de persoal laboral.Máis información: www.bop.dicoruna.es do 19 de decembro

Albaneis para o concello de Cualedro (Ourense)

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dos postos de traballo de tres albaneis oficiais de primeira do concello de Cualedro (Ourense)

Máis información:  BOP de Ourense n.º 280 · venres, 7 decembro 2018

Praza de Oficial de oficios varios no concello de Coirós (A Coruña)

 

Concello de Coirós (A Coruña), convoca unha praza de Oficial de oficios varios, pertencente á escala de Administración Especial, subescalade Servizos Especiais e clase E de persoal funcionario, a cubrir polo sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde

o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado.

Máis información:  BOE Núm. 294 Xoves 6 de decembro de 2018

As prazas están descritas no BOPPO.depo.gal do 4 de decembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/04/2018055791

O Concello de Coirós publica as bases para a provisión da praza “Técnica/o de información xuvenil e animación sociocultural”,

Titulación:
a) Título de diplomada/o universitaria/o en educación social, ou ti´tulo de grao en educación social
b) Certificado de profesionalidade de Información Xuvenil
c) Curso básico de Información, Orientación e Asesoramento á Mocidade
d) CELGA 4 ou equivalente
e) Estar en posesión da licenza de condución B1, ou en condicións de obtela na data na que remate o prazo de presentación de instancias, e dispoñibilidade de vehículo.

O prazo para presentar solicitudes será de 20 días a partir da publicación no BOE
Máis información no BOP da Coruña do 15 de novembro de 2018 e no DOG do 5 de decembro de 2018

As prazas libres ofertadas son 52 de diversas categorías de persoal laboral e funcionario.
Máis información: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/11/26/2018054915

O Concello de Coirós publica as bases para a provisión da praza “Técnica/o de información xuvenil e animación sociocultural”

Titulación:
a) Título de diplomada/o universitaria/o en educación social, ou título de grao en educación social
b) Certificado de profesionalidade de Información Xuvenil
c) Curso básico de Información, Orientación e Asesoramento á Mocidade
d) CELGA 4 ou equivalente
e) Estar en posesión da licenza de condución B1, ou en condicións de obtela na data na que remate o prazo de presentación
de instancias, e dispoñibilidade de vehículo.

O prazo para presentar solicitudes será de 20 días a partir da publicación no BOE
Máis información no BOP da Coruña do 15 de novembro de 2018

O Concello de Chandrexa de Queixa está a elaborar unha bolsa de emprego para o servizo de axuda no fogar.
O prazo estará aberto ata o 23 de outubro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 8 de outubro de 2018 e en www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/