Emprego público (168)

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 7 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/07/pdfs/BOE-A-2022-308.pdf

O Concello da Cañiza necesita contratar un/ha xuíz/a de paz.
Non se pide ningunha titualción específica.
Prazo: 1 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP de Pontevedra do 3 de xaneiro de 2022.

O Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 37 prazas do Corpo Carreira Diplomática.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de xaneiro de 2022.
Máis información no BOE do 29 de decembro de 2021.

O Concello de Lugo convoca as seguintes prazas:
2 prazas de Técnicos/as de administración.
2 prazas de Técnicos/as de xestión.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2022.
Máis información no BOE do 31 de decembro de 2022
BOP de Lugo do 20 de abril de 2021.
BOP de Lugo do 28 de abril de 2021.

O Concello de Madrid convoca as seguintes prazas:
53 prazas de Técnico/a Auxiliar de Transporte Sanitario
20 prazas e Enfermeiro/a para o Servizo de Emerxencia Extrahospitalaria SAMUR-Protección Civil
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de febreiro de 2022.
Máis información no BOE do 3 de xaneiro de 2022.

O Concello de Redondela ven de convocar unha bolsa de traballo de carácter temporal de TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL (Grupo A, Subgrupo A2), mediante concurso-oposición libre.

A presentación de solicitudes poderá facerse no rexistro xeral ou na sede electrónica do Concello de Redondela ou en calquera das formas establecidas no art. 16.4, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 250 do mércores 29 de decembro de 2021.

As bases publicaranse integramente na sede electrónica, na páxina web (www.redondela.gal, no apartado de emprego público, persoal laboral temporal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Redondela.

Acceso á convocatoria

Convocatoria e bases para a creación DUNHA BOLSA DE EMPREGO para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C2, escala Administración Xeral, subescala AUXILIAR ADMINISTRATIVO, polo procedemento de oposición libre no Concello de Lalín.

O prazo de presentación de instancias é de 10 días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincial de Pontevedra Núm. 248 do Luns, 27 de decembro de 2021.

Máis información

Bases de convocatoria

Procesos selectivos de Persoal de Administración e Servizos (PAS) na Universidade de Vigo con prazo de presentación aberto:

Técnico/a Especialista de Física
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Medio de Actividades Aeroespaciais
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Medio Tecnoloxías da Información e Comunicacións
Prazo: 23/12/2021 - 20/01/2022

Técnico/a Superior de Microscopía Electrónica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Análise Instrumental
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Normalización Lingüística
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Calidade
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Determinación estrutural e proteómica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a especialista de Transporte e Distribución
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Xenómica
Prazo: 28/12/2021 - 25/01/2022

Técnico/a Superior de Biotecnoloxía
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022

Técnico/a Superior de Relacións Institucionais
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022

Técnico/a Superior de Xestión ambiental
Prazo: 29/12/2021 - 26/01/2022


Máis información en Universidade de Vigo

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para unha praza de Arquitecto (funcionario/a de carreira) polo sistema selectivo de concurso-oposición libre no Concello de Boiro.

O prazo é de 20 días hábiles, a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado.Núm. 311 do martes 28 de diciembre de 2021.

Bases da convocatoria

O Concello de Boiro ven de publicar a convocatoria e bases selección para contratación e formación de bolsa de emprego de orientador/a laboral PIE.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Convocatoria e Bases