Emprego público (65)

O Ministerio de Educación convoca 777 prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá ou Reino Unido para o curso académico 2018-2019.

As prazas están asignadas a centros educativos de Ensino Infantil, Primario e Secundario.

Requisitos xerais:
Ter nacionalidade española.
Posuír un nivel avanzado de inglés: B2 para Reino Unido e Canadá e B1 para EE.UU.
Non padecer enfermidade que imposibilite o exercicio da docencia.
Estar en posesión dalgunha das titulacións especificas (ver convocatoria)

Os candidatos para prazas para Estados Unidos ou Canadá: Título de Máster que habilita para o exercicio da docencia en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas ou Certificado de Aptitude Pedagóxica.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de decembro de 2017.

Máis información: BOE do 27 de novembro de 2017.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/profesores-visitantes-eeuu-canada.html

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, convoca estas prazas de persoal laboral fixo en Madrid. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 18 de decembro. Máis información Centro de Información Administrativa
publicado o 17 de novembro. www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es do 23 de novembro.

A USC necesita contratar un/ha Profesor/a interino/a de substitución para a Facultade de Ciencias da Comunicación.
Requisitos: Ter o título universitario oficial de grao, licenciado ou equivalente.
O prazo estará aberto ata o 14 de decembro de 2017.
Máis información no DOG do 21 de novembro de 2017 e en http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html

O Concello de Mañón, necesita contratar un xuíz ou xuíza de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 14 de decembro de 2017.
Máis información o BOP da Coruña do 21 de novembro de 2017

A praza está convocada para substitución do titular en situación de incapacidade temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais a partir do seguinte a esta convocatoria.
Máis información: www.boppo.depo.es do 20 de novembro

As prazas convocadas son: 2 técnico/a de proxectos, 2 de educador/a, 2 de técnico/a auxiliar educación diurna, 2 de técnico/a educación nocturna, 1 técnico/a en comunicación e 1 de enxeñería técnica en obras públicas.
O sistema de selección determínase nas bases de cada unha delas.
As prazas serán convocadas cando se publiquen no BOE. Máis información: www.boppo.depo.es do 17 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación no BOE do 17 de novembro.
Máis información: www.boe.es

O Concello de Santa Comba convoca unha bolsa de emprego público temporal de auxiliares de axuda o fogar, mestras e personal de apoio da escola infantil municipal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2017

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal.

Convoca: Autoridade portuaria de Vigo.

Sistema de acceso: Concurso

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza da Estrela, nº 1.

Prazo: vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

Máis información: DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171023/AnuncioG1091-171017-0001_gl.html