Emprego público (50)

Xestión do Solo de Galicia-Xestur fai unha convocatoria de selección para o posto de xerente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de maio de 2017
Máis información no DOG do 7 de abril de 2017 e en www.xesturgalicia.com

A Xunta de Galicia convoca proceso selectivo será cubrir 3 prazas do corpo administrativo de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes de inspección, especialidade consumo.
Requisitos: estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico. Estar en posesión ou en condicións de obter o permiso de conducir da clase B.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de abril de 2017
Máis información no DOG do 7 de abril de 2017

A Xunta de Galicia convoca proceso selectivo será cubrir 55 prazas do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios, polas quendas de promoción interna e de acceso libre. O sistema selectivo será o de concurso-oposición.
Requisitos: título de licenciado/a en Veterinaria ou graduado/a nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de veterinario/a.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de abril de 2017
Máis información no DOG do 7 de abril de 2017

A Xunta aproba a oferta de emprego público correspondente aos corpos docentes para o ano 2017:

Corpo de mestres: 400.
Corpo de profesores de ensino secundario: 540.
Corpo de profesores de música e artes escénicas: 23.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 80.

Máis información no DOG do 7 de abril de 2017

A Consellería de Educación de Andalucía, convoca estas prazas das seguintes especialidades: Inglés, Francés, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 2 de maio. Máis información BOJA do 6 de abril. http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-00042-5942-01_00111274.pdf

O Concello do Carballiño fai unha convocatoria para elaborar unha bolsa de emprego para posibles contratacións.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 5 de abril de 2017

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de maio. Máis información BOE do 4 de abril. www.boe.es

A Comunidade Autónoma de Andalucía convoca esta oposición para diferentes especialidades en instrumento. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de abril.
Máis información BOJA do 4 de abril. www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de abril. Máis información BON do 28 de marzo. www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicacióno no BOE.
Máis información boe do 3 de abril. www.boe.es