Emprego público (123)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 29 de maio.

O Servizo Galego de Saúde convoca un concurso-oposición para o ingreso nas seguintes categorías:
Odontólogo/a de atención primaria: 7 prazas
Pediatra de atención primaria: 93 prazas
Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría: 772 prazas
Médico/a de familia de atención primaria: 254 prazas
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xullo de 2019
Máis información no DOG do 3 de xuño de 2019 e en www.sergas.es

A Consellería de cultura e Turismo convoca 5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas no centros de estudos galegos das seguintes universidades:

Universidade de Bangor. (Bangor University). Bangor. Reino Unido
Universidade de Heidelberg. (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Heidelberg. Alemaña
Universidade de Kiel. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). Kiel. Alemaña
Universidade de Leipzig. (Universität Leipzig). Leipzig. Alemaña
Universidade de Varsovia. (Uniwersytet Warszawski). Varsovia. Polonia
 
A contratación por parte das universidades das persoas seleccionadas abranguerá, como máximo, un período que non excederá os tres anos.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en Estudos de Galego e Español.
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Así mesmo, poderá solicitar as prazas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.
- Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.

Igualmente poderá solicitar a praza da Universidade de Heidelberg (Alemaña) quen estea en posesión das seguintes titulacións:
- Estudos de posgrao (máster) en áreas afíns ás mencionadas, sempre que teñan unha especialización en galego.
- Coñecementos de alemán (como mínimo nivel B1).

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2019
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PL500F.

Máis información no DOG do 27 de maio de 2019 e en http://www.lingua.gal/portada

No DOG do 5 de abril de 2019 pubícase a oferta de emprego público da Xunta de Galicia para 2019
Total de prazas: 1.543
Máis información en www.xunta.es/funcion-publica

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días. Máis información: www.boppo.depo.gal do 22 de marzo.

A Xunta de Galicia abre determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2019

Persoal funcionario
Escala de veterinarios
Escala superior de finanzas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral
Escala técnica de finanzas
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque

Persoal laboral
Director/a de gardaría infantil
Terapeuta ocupacional
Mestre/a especialista en educación infantil
Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
Director/a de gardaría infantil
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Mestre/a especialista en educación infantil
Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar
Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
Xefe/a de cociña
Técnico/a especialista xardín de infancia
Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira
Subgobernante/a
Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado
Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª
Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento

Persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais
Bombeiro/a forestal
Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
Bombeiro/a forestal
Bombeiro/a forestal condutor/a

DOG do 28 de febreiro de 2019
Máis información en http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de contratación>

No DOG do 21 de febreiro de 2019 publícase a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Oferta de emprego público dos corpos docentes

Corpo de mestres: 770
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138
Corpo de profesores de ensino secundario: 834
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30
Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16

A Deputación de Lugo conta cunha axencia de colocación donde podes ver ofertas de emprego na provincia:

https://deputacionlugo.portalemp.com/index.php?lng=gl