Emprego público (168)

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas convocadas polo Concello de Betanzos.

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Director de Biblioteca/Museo/Arquivo, pertencente á escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores, subescala Técnica, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria

 

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Encargada/ou de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Condutor/a de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Operaria/ou de limpeza viaria, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado» (BOEM Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022).


Os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín oficial da provincia da Coruña» e na sede electrónica do Concello de Betanzos.

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas convocadas polo Concello da Coruña.

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 231, do 3 de decembro de 2021, publicáronse as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Tres prazas de Inspector/a de a Policía Local, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais, clase Policía Local, subgrupo A2, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna.

Unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, subgrupo A2, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado (BOE Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022).

Os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos na forma prevista nas propias bases.

Bases Inspector/a Policía Local

Bases Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial

Convocadas polo sistema de oposición. Prazo de presentación solicitudes do 1 de febreiro ó 8 de abril.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/01/11/2022000350

 

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes 20 días hábiles a partir da publicación o 11 de xaneiro no Boletín Oficial Pontevedra.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/01/11/2022000784

 

Convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-535.pdf

 

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-523.pdf

 

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-522.pdf

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 13 de xaneiro
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-517.pdf