Emprego público (194)

169 prazas da Escala de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Organismos Autónomos do Ministerio de Cultura
 
INSCRICIÓNS: Ata o 12/06/2023
 
REQUISITOS:
Título de Bacharel ou Técnico. Así mesmo, estarase ao disposto na Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño (BOE de 17 de xuño de 2009), pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, de 7 de marzo.
 
PÁXINA WEB: www.culturaydeporte.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Cultura
Praza do Rei, 1, 28004 Madrid‎
Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 15/05/2023
 

A Deputación Provincial de Ourense abre un prazo para inscribirse nas listas de contratación de persoal laboral de Chofer especialista e Legoeiro/a,
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 12 de xuño de 2023
Máis información no BOP de Ourense do 11 de maio de 2023

Praza de administrativa/o para o Concello de Padrón
 
INSCRICIÓNS: Ata o 08/05/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados aos que en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos establecidos na normativa vixente. 
Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
Titulación: Bacharelato, Técnico ou equivalente.
 
PÁXINA WEB: www.padron.gal
 
CONTACTO:
Concello de Padrón
Rúa Longa, 27. 15900 Padrón (A Coruña)
Teléfono: 981 810 451
 
Publicación:
BOP 23/03/2023

O Concello de Vilarmaior necesita contratar un/ha Xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 25 de abril de 2023.
Máis información no BOP da Coruña do 31 de marzo de 2023.

O Concello de Gondomar convoca as seguintes prazas:
 
-Unha praza de Axudante de Servizos Varios.
-Unha praza de Axente de Desenvolvemento Local.
-Unha praza de Traballador/a Social.
-Unha praza de Profesor/a de Música.
-Unha praza de Profesor/a de Música.
-Unha praza de Profesor/a de Música (especialidade violín).
-Unha praza de Profesor/a de Música (especialidade guitarra).
-Unha praza de Director/a de Conservatorio (docencia de piano).
-Unha praza de Axente de Igualdade do persoal.
-Unha praza de Psicólogo/a do Centro de Información á Muller.
-Unha praza de Psicólogo/a da Unidade Municipal de Atención Temperá.
-Tres prazas de Axudante de Servizos Varios.
 
Máis información no BOE 7 Marzo de 2023.
O concello de Cedeira convoca as seguintes prazas:
 
-Unha praza de Auxiliar Administrativo/a de Biblioteca.
-Dúas prazas de Servizos Económicos Administrativos.
-Unha praza en AEDL.
-Unha praza de Auxiliar Social.
-Dezasete prazas de Auxiliares de Axuda no Fogar.
-Unha praza de Auxiliar Administrativo/Servizos Sociais.
-Unha praza de Educador/a Familiar.
-Cinco prazas de Limpador/a.
-Unha praza de Limpador/a/a tempo parcial.
-Dous postos de Operador/a de Centro Deportivo Grupo E.
-Unha praza de Psicóloga a tempo parcial.
-Un posto de Subalterno de Administración Xeral.
-Oito prazas de Auxiliar de Axuda no Fogar.
-Unha praza de limpador/a a tempo parcial.
-Dous postos de peón.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do BOE 6 de Marzo de 2023.
 
 
O concello de Brión convoca as seguintes prazas:
 
-Unha praza de Xefe de Sede Electrónica.
-Unha praza de Xefe de Sección.
-Unha praza de Oficial III - Albañil.
-Dous postos de Oficial IV - Peón.
-Un posto de Xefe de Sección (Estradas).
-Unha praza de Oficial I - Condutor de Retroexcavadora.
-Unha praza de Oficial I - Tractorista.
-Unha praza de Oficial I - Condutor Mason.
-Dúas prazas de Peón de Limpeza de Edificios Municipais.
-Once prazas de Peón GES - Protección Civil.
-Unha praza de Traballador/a Social.
-Unha praza de Técnico de Intervención Familiar - Educadora Familiar.
-Unha praza de Oficial de Administración.
-Dez prazas de Técnico/a de Educación Infantil.
-Unha praza de Técnico/a de Educación Infantil.
-Unha praza de Oficial de Administración de Bibliotecas.
-Unha praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.
-Unha praza de Director da Escola de Música.
-Unha praza de Xefatura de Estudos Musicais.
-Unha praza de Técnico en Informática.
-Unha praza de Oficial de Administración.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do BOE 6 de Marzo de 2023.

Paradores de Turismo de España lanza unha oferta de 106 vacantes na súa rede de paradores distribuídos por todo o territorio nacional. Os postos de traballo están financiados pola Unión Europea-Next Generation EU e desenvólvense no marco do Proxecto Primeira Experiencia Profesional nas administracións públicas cuxo obxectivo é impulsar o Emprego Novo.

Requisitos
• Maior de 16 e menor de 30 anos
• Contar coa acreditación de completar os estudos correspondentes
• Estar rexistrado/a como demandante de emprego

Prazas dispoñibles
22 vacantes de cociñeira/o
13 vacantes de camareira/o

O programa Primeira experiencia profesional nas administracións públicas Prazas Primeira experiencia profesionais é un dos proxectos previsto no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia PRTR que quere facilitar ás persoas mozas empezar unha carreira profesional e adquirir á vez, competencias útiles como a empatía, os dotes de liderado ou a capacidade de adaptación.

Podes enviar a túa candidatura á dirección de correo electrónico: pex@parador.es

Máis información en www.sepe.es

 

O Concello de Tordoia convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Aux. Advo. Servizos Sociais.
-1 praza de Traballadora Social. 
-1 praza de Educador/a familiar.
-10 prazas de Auxiliar SAF Concurso.
-1 praza de Persoal apoio PAI (Punto de Atención á Infancia)
-1 praza de Dirección e atención PAI
-1 praza de Conductor.
-1 praza de Oficial.
-1 praza de Peón Limpeza Viaria.
-1 praza de Vixiante Deportes.
-1 praza de Conserxe.
-1 praza de Animación Sociocultural.
-1 praza de Auxiliar Administrativo.
-1 praza de Auxiliar Administrativo ADLPromoción do Emprego.
 
Máis información no BOP 27 de Febreiro de 2023.
 
O Concello de Oza-Cesuras convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Traballador/a social - Coordinadora.
-1 praza de Traballador/a social.
-1 praza de Edudador/a familiar.
-1 praza de Asistenta de axuda a domicilio.
-1 praza de Asistenta de axuda a domicilio.
-1 prazas de Asistenta Servizo de axuda no fogar.
-1 praza de Auxiliar administrativo.
-1 praza de Auxiliar administrativo na área de benestar.
-1 praza de Axente de emprego e desenvolvemento local
-1 praza de Oficial de 2º, oficios varios conductor/a. Reparación e reposición de infraestrutura viaria, locais e espazos públicos municipais
-1 praza de Oficial Electricista: mantemento das instalacións eléctricas e alumeado público.
-1 praza de Tractorista-conductor. Limpeza, mantemento e conservación dos lugares públicos do concello.
-1 praza de Limpador/a.
-1 praza de Auxiliar administrativo. Dixitalización do arquivo municipal e eventual notificador.
-1 praza de Delineante. Organización e planificación do departamento de urbanismo.
-1 praza de Auxiliar administrativo/a.
-1 praza de Peón punto limpo.
-1 praza de Auxiliar administrativo-notificador.
-1 praza de Auxiliar encargado OMIX e biblioteca.
-1 praza de Xestión da Oficina de información xuvenil e atención da biblioteca municipal.
 
 
Máis información no BOP 27 de Febreiro de 2023.