Emprego público (188)

Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo

A Universidade de Granada convoca 1 praza de persoal funcionario da Escala de Xestión Profesional Especialidade de Saúde Laboral e Deportiva (Enfermeiro/a Especialista en Enfermería do Traballo) da Universidade de Granada (Subgrupo A2), polo sistema de concurso-oposición libre. Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-70.pdf

Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos

A Universidade de Granada convoca tres prazas de persoal funcionario da Escala de Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos da Universidade de Granada (Subgrupo A2) polo sistema de concurso-oposición libre.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-69.pdf

Concurso -oposición para prazas de distintas categorías

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca 15 prazas distribuídasen tres categorías:

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca.

Seis prazas de Axentes Forestais.

Dúas prazas de Delineantes.

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca seis prazas. No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 237, do 14 de decembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Seis prazas de Axentes Forestais, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Sete prazas de Axudantes Técnicos de Biblioteca, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalade servizos especiais e clase cometidos especiais, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre (5 prazas) e en promoción interna (2 prazas).

Dúas prazas de Delineantes, pertencentes á escala de Administración Especial, subescalatécnica e clase técnico auxiliar, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado». Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación Foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios.

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-63.pdf

 

Prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a

 

A Deputación Foral de Bizkaiaconvoca cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno/a.

 

No «Boletín Oficial de Bizkaia» número 225, do 24 de novembro de 2017, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Cinco prazas de Persoal de Servizos: Subalterno- Subalterna, pertencentes á escala de Administración Xeral, Agrupación Profesional: Prazas reservadas a persoas con discapacidade intelectual, mediante o sistema de Oposición, Quenda independente.

 

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial de Bizkaia», na páxina web da Deputación foral de Bizkaiae/ou no seu taboleiro de anuncios. Bilbao, 24 de novembro de 2017.

 

Máis información: BOE Núm. 3 Mércores 3 de xaneiro de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-61.pdf

Enxeñeiros Industriais do Estado

O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade convoca un proceso selectivo para cubrir 39 prazas polo sistema xeral de acceso libre no Corpo de Enxeñeiros Industriais do Estado (BOE Núm. 2 Martes 2 de xaneiro de 2018).

Requisitos: Estar en posesión do título de Enxeñeiro Industrial ou aquel que habilite para o exercicio da profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-41.pdf

Prazas de técnico de ambiente e de operario de pa

 

O Concello de Abegondo convoca as prazas de técnico de ambiente e de operario de pa.

Máis información no DOG Núm. 246Venres, 29 de decembro de 2017

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioL101-081217-0002_gl.html

Praza de violonchelo tutti

O Consorcio de Santiago convoca unha praza de violonchelo tutti da orquesta Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato de interinidade.

Máis información: BOP Núm. 246, Venres. 29 de decembro de 2017.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/12/29/2017_0000010992.pdf

 

Auxiliares Administrativos  de Servizos Xerais

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 22 prazas da Escala Auxiliar, de Servizos Xerais, especialidade Servizos Xerais, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15767.pdf

 

Auxiliares Administrativos

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 23 prazas da Escala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15768.pdf

 

 

Prazas Escala de Titulados Superiores I.N. Seguridade e Hixiene no Traballo

 

O Ministerio de Emprego e Seguridade social Convoca un proceso selectivo para cubrir 18 prazas da Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (BOE  Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017).

 

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15761.pdf