Emprego público (188)

O Concello de Quiroga convoca:
 
- 1 praza de Psicóloga no CIM.
 
Máis información no BOP 13 de Setembro de 2023.

O Concello do Porriño convoca 1 praza de Albañil.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de outubro de 2023.
Máis información no BOE do 9 de setembro de 2023.

O Concello de Oleiros convoca 2 prazas de Orientador/a profesional.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de outubro de 2023.
Máis información no BOE do 11 de setembro de 2023.

O Concello de Ferrol convoca as seguintes prazas:
1 praza de Técnico/a de Medio Ambiente. Prazo ata o 2 de outubro de 2023.
8 prazas de Bombeiro Condutor. Prazo ata o 10 de outubro de 2023.
Máis información no BOE do 12 de setembro de 2023.

Concello de Barro

Set 12, 2023
Concello de Barro convoca:
 
-Unha praza de auxiliar administrativo/a -secretario/a do Xulgado de Paz.
 
 

O Ministerio do Interior convoca 2.458 prazas de alumnos/as da Escola Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na Escala Básica, categoría de policía, da Policía Nacional.

Prazo de inscrición o 08/09/2023 ao 28/09/2023

Boletín Oficial
07/09/2023

O Ministerio do Interior convoca 150 de alumnos/as da Escola Nacional de Policía, da División de Formación e Perfeccionamento, aspirantes a ingreso na escala Executiva, categoría de Inspector/a, da Policía Nacional.

Prazo de incrición do 08/09/2023 ao 28/09/2023

Boletín Oficial 07/09/2023

Auxiliar Administrativo para o Concello de Folgoso do Courel
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público
Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa
Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado escolar ou equivalentes aos efectos laborais
(o certificado de escolaridade considérase equivalente ó graduado escolar segundo Orde ECD/1417/2012, do 20 de xuño pola que se establece a equivalencia do certificado de escolaridade e doutros estudos co título de graduado escolar regulado na Lei 14/1970, do 4 de agosto, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, para efectos laborais)
 
INSCRICIÓNS: Ata o 26/09/2023
 
 
CONTACTO:
Concello de Folgoso do Courel
Praza Manuel Fraga Iribarne, s/n (27325 - Folgoso do Courel
Tel.: 982 43 30 01  
 
Publicación:
Bolsas de formación do Ministerio de Consumo
 
INSCRICIÓNS: Ata o 27/09/2023
 
REQUISITOS:
Ser español, nacional dalgún Estado membro da Unión Europea ou de calquera nacionalidade sempre que se acredite a residencia legal en España.
Estar en posesión da titulación universitaria de licenciatura ou grao en Ciencias Físicas, Químicas, Bioloxía, Biotecnoloxía, Enxeñería Industrial, Nutrición Humana e Dietética, Tecnoloxía dos Alimentos, Farmacia, Veterinaria ou de calquera outra ciencia experimental ou ensino técnico superior relacionada coas tecnoloxías dos alimentos ou dos produtos de consumo
A data de finalización dos estudos de licenciatura, grao ou máster oficial deberá ter lugar nos cinco anos anteriores á data da convocatoria.
Nos casos de candidatos non españois que leven residindo en España por un período inferior a cinco anos: dominio do idioma español. (certificado equivalente ao nivel C1 do MECR)
Non gozar anteriormente dunha bolsa do programa de formación do CICC
 
PÁXINA WEB: www.consumo.gob.es
 
CONTACTO:
Centro de Investigación e Control da Calidade (CICC)
Avda. Cantabria, 52 (28042 - Madrid)
Tel.: 91 822 47 00
 
Publicación: BOE 30/08/2023
Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 714239
 
 
Prazas de formación sanitaria
 
REQUISITOS:
Estar en posesión do título universitario oficial español ou ben, recoñecemento, homologación ou equivalencia dun título estranxeiro:
Prazas de Medicina: títulos que habilitan para o exercicio da profesión de médica/ou.
Prazas de Farmacia: títulos que habilitan para o exercicio da profesión de farmacéutica/ou.
Prazas de Enfermería: títulos que habiliten para o exercicio da profesión de enfermeira/ou.
Prazas do ámbito da Psicoloxía: títulos oficiais de Licenciado en Psicoloxía ou títulos oficiais de grao do ámbito da Psicoloxía.
Prazas do ámbito da Química: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da Química ou a Bioquímica.
Prazas do ámbito da Bioloxía: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da Bioloxía ou a Bioquímica.
Prazas do ámbito da Física: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da física e outras disciplinas científicas e tecnolóxicas.
Estar en posesión da nacionalidade española ou ser nacional doutros Estados, segundo o previsto no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Así mesmo, poderán acceder a prazas de calquera titulación, as persoas apátridas nos termos establecidos no Real Decreto 865/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de recoñecemento do estatuto de apátrida e na Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social e o seu Regulamento de desenvolvemento. 
Tamén poderán solicitar acceso ás probas das titulacións de Medicamento, Farmacia e Enfermería os nacionais de países non incluídos no suposto anterior, sempre que, no prazo de presentación de solicitudes, os seus países de orixe teñan subscrito e en vigor convenio de cooperación con España e estean en posesión do correspondente título homologado ou recoñecido. Nestes mesmos termos, poderán solicitar o seu acceso ás probas selectivas as persoas nacionais destes países que se atopen en España con autorización de estancia de curta duración ou estancia por estudos.
 
INSCRICIÓNS:
Dende o 01/09/2023 ata o 15/09/2023
 
PÁXINA WEB:
 
CONTACTO:
Ministerio Sanidade
Paseo do Prado, n.º 18-20, planta baixa, esquina C/ Lope de Veiga 28014 Madrid
Teléfono: 91 596 10 89 - 91 596 10 90 / Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 24/08/2023