Emprego público (127)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 14 de outubro.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 8 prazas na escala técnica superior de administración, subgrupo A1, polas quendas de promoción interna e de acceso libre.
Requisitos:
Estar en posesión de titulación universitaria oficial de: grao, doutor, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente.
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
O prazo estará aberto ata o 4 de novembro.
Máis información no DOG do 14 de outubro de 2019.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 2 prazas de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (ciencias morfolóxicas).
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Requisitos:
Estar en posesión do título bacharel ou técnico, bacharelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior, ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes.
O prazo estará aberto ata o 4 de novembro.
Máis información no DOG do 14 de outubro de 2019.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade saúde, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre.
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Prazo:  31 de outubro de 2019
Máis información no DOG do 11 de outubro de 2019 e en http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 11 de outubro.

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 10 de outubro.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico xestor de sistemas, especialidade programación, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre.
Solicitudes: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Prazo: 30 de outubro de 2019
Máis información no DOG do 10 de outubro de 2019 e en http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

O Concello de Padrenda fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 11 de novembro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 10 de outubro de 2019

O Concello de Castrelo do Val necesita contratar un/ha auxiliar administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de outubro de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 9 de outubro de 2019