Emprego público (194)

O Concello de Xermade convoca unha Bolsa de emprego de Traballador/a social.
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 31 de maio de 2023
Máis información no BOP de Lugo do 22 de maio de 2023

 2 prazas de técnico/a de administración xeral no Concello de Lalín
 
INSCRICIÓNS: Ata o 25/05/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española, ser cidadán/a dun Estado membro da Unión Europea, segundo a lexislación comunitaria, ou ben estar habilitado/a para traballar en España, segundo a lexislación vixente.
Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa, de conformidade co disposto no artigo 56 do TREBEP.
Título de Doutorado, Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou Grao. 
 
PÁXINA WEB: www.lalin.gal
 
CONTACTO:
Concello de Lalín
Praza de Galicía, 1 36500 Lalín (Pontevedra)
Tel. 986 787 060
 
Publicación: 
BOP Pontevedra 05/04/2023
BOE 25/04/2023
1 praza de Capataz Electricista do Concello da Pobra do Brollón
 
INSCRICIÓNS: Ata o 01/06/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española ou estar incurso nalgún dos supostos previstos no art. 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Técnico en instalacións eléctricas e automáticas, formación profesional de primeiro grao da rama de electricidade, ciclo formativo de grao medio ou superior en rama de electricidade.
Permiso de circulación C.
 
PÁXINA WEB: www.concellodapobradobrollon.gal
 
CONTACTO:
Concello da Pobra do Brollón
Avenida de Galicia, 50, 27330 A Pobra do Brollón (Lugo)
Tel. 982 430 001
 
Publicación: 
BOP Lugo 13/04/2023

O Concello de Carballo necesita contratar 32 socorristas.
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 2 de xuño de 2023
Máis información no BOP da Coruña do 19 de maio de 2023

Traballador/a social para o Concello de Vilasantar
 
INSCRICIÓNS: Ata o 13/06/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española, nacional dun Estado membro da Comunidade Europea ou persoas estranxeiras residentes en España.
Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
Título de grao en traballo social (ou equivalente).  
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega Celga 4,  equivalente ou superar unha proba de coñecemento da lingua galega.
 
 
CONTACTO:
Concello de Vilasantar
Vilasantar s/n. 15807 Vilasantar (A Coruña)
Teléfono:981 77 81 69 
 
Publicación:
BOP 22/02/2023 (bases xerais)
BOP 17/03/2023 (bases específicas)
BOP 18/04/2023 (corrección bases)
 
 
O Concello de Ourense convoca as seguintes prazas:
 
-Coordinador de Perímetro Rural, Mantemento Viario e Mobiliario Urbano,
-Xefe do Departamento de Termalismo, subgrupos C1/C2.
-Xefe de Sección de Contratación, subgrupos C1/C2.
-Xefe de Sección de Permisos Urbanísticos, subgrupos C1/C2.
-Xefe da Oficina de Perímetro Rural, Mantemento Viario e Mobiliario Urbano.
 
Máis información no BOE 16 de Maio de 2023.

Concello de Ordes

Mai 15, 2023
6 socorristas e 1 limpador/a para a piscina municipal de Ordes
 
INSCRICIÓNS: Ata o 22/05/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española ou cidadán da Unión Europea, de conformidade co disposto no artigo 57.1 do Real Decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Ter cumpridos dezaseis anos, non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
Socorristas:
Estar en posesión do certificado de lingua galega Celga 2, iniciación de lingua galega ou equivalente.
Formación mínima: a establecida no artigo 4.1 do Decreto 152/2021, de 21 de outubro.
Figurar inscritos no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. 
Limpador/a
Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Técnico de Formación Profesional, Formación Profesional de Primeiro Grado, Bacharel elemental ou Certificado de Estudos Primarios obtido con anterioridade á finalización do Curso académico 1975-76, ou calquera outro Título equivalente aos anteriores.
Estar en posesión do certificado de lingua galega Celga 2, iniciación de lingua galega ou equivalente.
 
PÁXINA WEB: www.concellodeordes.com
 
CONTACTO:
Concello de Ordes
Alfonso Senra 108. 15680 Ordes (A Coruña) 
Tel. 981 680 002
 
Publicación:
Socorristas: BOP 11/05/2023
BOP 15/05/2023 (corrección de erros)
Limpador/a: BOP 11/05/2023
8 prazas de policía portuaria na Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa
 
INSCRICIÓNS: Ata o 23/05/2023
 
REQUISITOS:
Titulación: Graducado en Educación Secundaria ou titulo de FP grao medio.
Carné de conducir B.
 
PÁXINA WEB: www.portovilagarcia.es
 
CONTACTO:
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa
Peirao de Pasaxeiros, 1. 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tel. 986 565 129
 
Publicación: DOG 21/04/2023
 
169 prazas da Escala de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Organismos Autónomos do Ministerio de Cultura
 
INSCRICIÓNS: Ata o 12/06/2023
 
REQUISITOS:
Título de Bacharel ou Técnico. Así mesmo, estarase ao disposto na Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño (BOE de 17 de xuño de 2009), pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, de 7 de marzo.
 
PÁXINA WEB: www.culturaydeporte.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Cultura
Praza do Rei, 1, 28004 Madrid‎
Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 15/05/2023
 
O Concello de Ourense convoca as seguintes prazas:
 
-Coordinador de Perímetro Rural, Mantemento Viario e Mobiliario Urbano.
-Xefe do Departamento de Termalismo, subgrupos C1/C2.
-Xefe de Sección de Contratación, subgrupos C1/C2.
-Xefe de Sección de Permisos Urbanísticos.
-Xefe da Oficina de Perímetro Rural, Mantemento Viario e Mobiliario Urbano.
 
Máis información no BOE 15 de Maio de 2023.