Emprego público (123)

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 20 de agosto.

As prazas de diversas especialidades son convocadas por concurso de méritos.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de setembro.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190808/AnuncioG0003-290719-0002_es.pdf

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOP Ourense do 17 de agosto.
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=188&fecha=20190817

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais. Máis información: www.deputacionlugo.ga do 16 agosto.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles. Máis información: bop do 19 de agosto.
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/19/2019_0000006775.pdf

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, desde a publicaicón o 16 de agosto no BOP
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/16/2019_0000006814.html

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 19 de agosto.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12231.pdf

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 17 de agosto no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/17/pdfs/BOE-A-2019-12191.pdf

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 13 de agosto no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11938.pdf

As prazas son convocadas por oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 9 de agosto.