Emprego público (123)

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo é de 20 días naturais. Máis información: BOPPO do 3 de setembro.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200903/AnuncioL239-130820-0001_gl.html

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días.
Máis información: www.boe.es do 7 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10277.pdf

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: BOE do 1 de setembro. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/01/pdfs/BOE-A-2020-10085.pdf

25 prazas de policía local e 12 de bombeiro/a condutor/a.Máis información: DOGA do 25 de agosto.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200825/AnuncioL354-190820-0001_gl.html

25 prazas de persoal funcionario e 2 de persoal laboral e 2 prazas para persoas con discapacidade. Máis información: BOP 20 de xullo 2020. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/07/20/2020_0000004801.html

Correos convoca 3.421 postos de persoal laboral fixo para categorías operativas

Máis información: https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas

O Concello de Vilar de Santos convoca:
1 praza de persoal de atención educativa á infancia
1 praza de persoal de apoio de atención educativa á infancia
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xullo de 2020
Maís información no BOP de Ourense do 22 de xullo de 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca proceso selectivo para a formalización de 140 contratos para persoal técnico con destino en distintos institutos, centros e unidades do CSIC, mediante a modalidade de contrato en prácticas, para a promoción do emprego novo e implantación da Garantía Xuvenil.

Está dirixido á mocidade non ocupada e que non curse estudos nin formación, inscrita en Garantía Xuvenil

A distribución de prazas é a seguinte:

Grupo Profesional I:  29 Titulado/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 27 Titulado/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.
Grupo Profesional III:  65 Técnico/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 19 Técnico/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.

O proceso selectivo realizarase mediante concurso, valorándose: expediente académico, formación complementaria e coñecementos de inglés.

Os contratos terán unha duración de dous anos.

As solicitudes deben realizarse na aplicación electrónica habilitada para o efecto na páxina web do CSIC. Así mesmo, será necesario  escanear a documentación susceptible de valoración e introducila no apartado correspondente a través da páxina web mencionada.

Pódese optar, como máximo, a tres contratos de todos os ofertados que correspondan como máximo a dúas Comunidades Autónomas.

Prazo de solicitudes: ata o 29 de xullo de 2020.

Dotación: A retribución anual bruta a percibir por cada Grupo Profesional será de: Grupo Profesional I: 21.758,10€ e Grupo Profesional III: 14.092,16€

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679