Emprego público (218)

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado:
  Profesorado axudante doutor: 25 prazas.
  Profesorado contratado interino de substitución: 2 prazas.
  Profesorado asociado: 1 praza.
  Profesorado contratado doutor: 5 prazas
O prazo estará aberto ata o 29 de decembro de 2020.
Máis información no DOG do 14 de decembro de 2020 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion

O Concello de Begonte necesita contratar un/ha Monitor/a deportivo
O prazo estará aberto ata o 16 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Lugo do 10 de decembro de 2020 e en www.concellodebegonte.es

O Concello de Baltar necesita contratar un/ha traballador/a social.
O prazo estará aberto ata o 15 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Ourense do 10 de decembro de 2020.

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia convoca unha praza de técnico/a superior de proxecto.
Proxecto que se vai desenvolver: SINFONIA-Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de outubro de 2020
Máis información nos anuncios do DOG do 9 de outubro de 2020 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego

O Concello da Pobra de Brollón fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 23 de setembro de 2020

Prazas de profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, para o curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

0591-corpo de profesores técnicos de formación profesional.

219-procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

220-procedementos sanitarios e asistenciais.

0592-corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

003-catalán.

008-francés.

011-inglés.

014- neerlandés.

017-ruso.

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-8.PDF

Prazas de profesores interinos na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades de Profesores de Ensino Secundario para el curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

03 - Latín.

04 - Lingua Castelá e Literatura.

006 - Matemáticas.

008 - Bioloxía e Xeoloxía.

011 - Inglés.

019 - Tecnoloxía.

061 - Economía.

101 - Administración de empresas.

103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal.

107 - Informática.

112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica.

113 - Organización e proxectos de sistemas enerxéticos.

115 - Procesos de produción agraria.

116 - Procesos na industria alimentaria.

118 - Procesos sanitarios.

122 - Procesos e produtos en artes gráficas.

124 - Sistemas electrónicos

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-7.PDF

O Concello de Vilar de Santos convoca:
1 praza de persoal de atención educativa á infancia
1 praza de persoal de apoio de atención educativa á infancia
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xullo de 2020
Maís información no BOP de Ourense do 22 de xullo de 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca proceso selectivo para a formalización de 140 contratos para persoal técnico con destino en distintos institutos, centros e unidades do CSIC, mediante a modalidade de contrato en prácticas, para a promoción do emprego novo e implantación da Garantía Xuvenil.

Está dirixido á mocidade non ocupada e que non curse estudos nin formación, inscrita en Garantía Xuvenil

A distribución de prazas é a seguinte:

Grupo Profesional I:  29 Titulado/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 27 Titulado/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.
Grupo Profesional III:  65 Técnico/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 19 Técnico/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.

O proceso selectivo realizarase mediante concurso, valorándose: expediente académico, formación complementaria e coñecementos de inglés.

Os contratos terán unha duración de dous anos.

As solicitudes deben realizarse na aplicación electrónica habilitada para o efecto na páxina web do CSIC. Así mesmo, será necesario  escanear a documentación susceptible de valoración e introducila no apartado correspondente a través da páxina web mencionada.

Pódese optar, como máximo, a tres contratos de todos os ofertados que correspondan como máximo a dúas Comunidades Autónomas.

Prazo de solicitudes: ata o 29 de xullo de 2020.

Dotación: A retribución anual bruta a percibir por cada Grupo Profesional será de: Grupo Profesional I: 21.758,10€ e Grupo Profesional III: 14.092,16€

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679

O Concello de Vilariño de Conso necesita contratar un/ha Psicólogo/a, un/ha educador/a social e un/ha logopeda.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xuño de 2020