Emprego público (212)

O Diario Oficial de Galicia do 20 de abril de 2021 publícase a Oferta de Emprego Público (OEP) da Administración Xeral da Xunta de Galicia para o ano 2021 que inclúe un total de 1.006 prazas de acceso libre.

O maior número de prazas de acceso libre concéntrase na escala de auxiliares de clínica con 140 prazas; na escala de axentes técnicos facultativos con 101 prazas na especialidade en xardín de infancia; ou na escala de técnicos facultativos con 28 prazas na especialidade de educadores ou 19 na especialidade de enfermaría. Tamén se inclúen 46 prazas para a escala de enxeñeiros técnicos; 45 prazas na escala de enxeñeiros; 34 para a escala de ciencias; ou 13 prazas para a escala de xerocultor. A todas estas prazas poderá acceder calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, e as probas desenvolveranse a través do sistema de concurso-oposición.

En canto ao eido administrativo, destacan 77 prazas para o corpo superior (A1), 79 para o corpo de xestión (A2), 51 para o corpo administrativo (C1), 62 para o corpo auxiliar (C2) e 47 prazas para a agrupación profesional de persoal subalterno (AP).

DOG do 20 de abril de 2021

O Concello de Baralla necesita contratar xuíz de paz substituto.
Non se pide ningunha titualción específica.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 8 de abril de 2021

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2


Presentación de solicitudes do 30 de decembro de 2020 ao 13 de xaneiro de 2021.


Acceso á convocatoria: BOP da Coruña Nº 223 - Martes, 29 de decembro de 2020

O Concello de Valdoviño convoca unha praza de Subalterno-Notificador mediante o sistema de concurso-oposición en turno libre.


O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 18 de xaneiro de 2021.


Máis información no BOE do 29 de decembro de 2020

 

O Concello de Guitiriz convoca as seguintes prazas de persoal laboral fixo:

Dúas prazas de Técnico/a Medio do Punto de Atención á Infancia a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre.
Unha praza de Traballador/a Social a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre.
Unha praza de Terapeuta Ocupacional do Centro de Día a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 18 de xaneiro de 2021.
Máis información no BOE do 29 de decembro de 2020

A Xunta de Galicia ven de aprobar a súa oferta de emprego público correspondente a distintos corpos e escalas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e categorías de persoal laboral para o ano 2020.

Acceso á publicación: DOG Núm. 260. Martes, 29 de decembro de 2020

Bases para a constitución dunha bolsa de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de Administración Xeral,subescala auxiliar, no Concello de Betanzos.

Aberto o prazo de presentación de solicitudes, que será de 15 día hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (23/12/2020).

Acceso á convocatoria

O Concello de Chantada convoca unha praza de Técnico/a de Xestión de Área Económica.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 11 de xaneiro de 2021.
Máis información no BOE do 22 de decembro de 2020

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Auxiliar administrativo encadrados na escala de Administración xeral,subescala Auxiliar, grupo “C2” do Concello de Dodro.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Dodro, na Sede Electrónica ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Si se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á dirección correo info@dodro.gal


O prazo de presentación de solicitudes será de VINTE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP (martes 22 de decembro de 2020).

BASES DA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA ENCARGADO DE OBRA

O Concello de Vilaboa (Pontevedra) ven de aprobar as bases e a convocatoria para constituír unha bolsa de emprego de OPERARIO DE SERVIZOS MULTIPLES (Grupo V do Convenio), que permita a contratación temporal de persoal laboral previsto no artigo 27 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego público de Galicia, mediante o sistema de concurso-oposición

O período de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO venres 18 de decembro de 2020).

As bases íntegras publicaranse na sede electrónica (https://vilaboa.sedelectronica.es/info.0) e no Taboleiro de Edictos do Concello, exclusivamente.