Emprego público (190)

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Auxiliar administrativo encadrados na escala de Administración xeral,subescala Auxiliar, grupo “C2” do Concello de Dodro.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Dodro, na Sede Electrónica ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Si se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á dirección correo info@dodro.gal


O prazo de presentación de solicitudes será de VINTE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP (martes 22 de decembro de 2020).

BASES DA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA ENCARGADO DE OBRA

O Concello de Vilaboa (Pontevedra) ven de aprobar as bases e a convocatoria para constituír unha bolsa de emprego de OPERARIO DE SERVIZOS MULTIPLES (Grupo V do Convenio), que permita a contratación temporal de persoal laboral previsto no artigo 27 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego público de Galicia, mediante o sistema de concurso-oposición

O período de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO venres 18 de decembro de 2020).

As bases íntegras publicaranse na sede electrónica (https://vilaboa.sedelectronica.es/info.0) e no Taboleiro de Edictos do Concello, exclusivamente.

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado:
  Profesorado axudante doutor: 25 prazas.
  Profesorado contratado interino de substitución: 2 prazas.
  Profesorado asociado: 1 praza.
  Profesorado contratado doutor: 5 prazas
O prazo estará aberto ata o 29 de decembro de 2020.
Máis información no DOG do 14 de decembro de 2020 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion

O Concello de Begonte necesita contratar un/ha Monitor/a deportivo
O prazo estará aberto ata o 16 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Lugo do 10 de decembro de 2020 e en www.concellodebegonte.es

O Concello de Baltar necesita contratar un/ha traballador/a social.
O prazo estará aberto ata o 15 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Ourense do 10 de decembro de 2020.

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia convoca unha praza de técnico/a superior de proxecto.
Proxecto que se vai desenvolver: SINFONIA-Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de outubro de 2020
Máis información nos anuncios do DOG do 9 de outubro de 2020 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, (Seaga) abre determinadas listas para a incorporación de novos/as candidatos/as ou actualización de méritos no sistema de listas previas para a selección de persoal temporal.

Máis información no DOG do 30 de setembro de 2020 e en http://www.epseaga.com/?q=gl/node/4046

O Concello da Pobra de Brollón fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 23 de setembro de 2020

Prazas de profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, para o curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

0591-corpo de profesores técnicos de formación profesional.

219-procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

220-procedementos sanitarios e asistenciais.

0592-corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

003-catalán.

008-francés.

011-inglés.

014- neerlandés.

017-ruso.

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-8.PDF

Prazas de profesores interinos na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades de Profesores de Ensino Secundario para el curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

03 - Latín.

04 - Lingua Castelá e Literatura.

006 - Matemáticas.

008 - Bioloxía e Xeoloxía.

011 - Inglés.

019 - Tecnoloxía.

061 - Economía.

101 - Administración de empresas.

103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal.

107 - Informática.

112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica.

113 - Organización e proxectos de sistemas enerxéticos.

115 - Procesos de produción agraria.

116 - Procesos na industria alimentaria.

118 - Procesos sanitarios.

122 - Procesos e produtos en artes gráficas.

124 - Sistemas electrónicos

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-7.PDF