Emprego público (194)

O Concello de Guitiriz convoca as seguintes prazas de persoal laboral fixo:

Dúas prazas de Técnico/a Medio do Punto de Atención á Infancia a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre.
Unha praza de Traballador/a Social a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre.
Unha praza de Terapeuta Ocupacional do Centro de Día a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 18 de xaneiro de 2021.
Máis información no BOE do 29 de decembro de 2020

A Xunta de Galicia ven de aprobar a súa oferta de emprego público correspondente a distintos corpos e escalas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e categorías de persoal laboral para o ano 2020.

Acceso á publicación: DOG Núm. 260. Martes, 29 de decembro de 2020

Bases para a constitución dunha bolsa de emprego con carácter interino para postos de funcionarios da escala de Administración Xeral,subescala auxiliar, no Concello de Betanzos.

Aberto o prazo de presentación de solicitudes, que será de 15 día hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (23/12/2020).

Acceso á convocatoria

O Concello de Chantada convoca unha praza de Técnico/a de Xestión de Área Económica.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 11 de xaneiro de 2021.
Máis información no BOE do 22 de decembro de 2020

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Auxiliar administrativo encadrados na escala de Administración xeral,subescala Auxiliar, grupo “C2” do Concello de Dodro.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Dodro, na Sede Electrónica ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Si se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á dirección correo info@dodro.gal


O prazo de presentación de solicitudes será de VINTE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP (martes 22 de decembro de 2020).

BASES DA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA ENCARGADO DE OBRA

O Concello de Vilaboa (Pontevedra) ven de aprobar as bases e a convocatoria para constituír unha bolsa de emprego de OPERARIO DE SERVIZOS MULTIPLES (Grupo V do Convenio), que permita a contratación temporal de persoal laboral previsto no artigo 27 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego público de Galicia, mediante o sistema de concurso-oposición

O período de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO venres 18 de decembro de 2020).

As bases íntegras publicaranse na sede electrónica (https://vilaboa.sedelectronica.es/info.0) e no Taboleiro de Edictos do Concello, exclusivamente.

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado:
  Profesorado axudante doutor: 25 prazas.
  Profesorado contratado interino de substitución: 2 prazas.
  Profesorado asociado: 1 praza.
  Profesorado contratado doutor: 5 prazas
O prazo estará aberto ata o 29 de decembro de 2020.
Máis información no DOG do 14 de decembro de 2020 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion

O Concello de Begonte necesita contratar un/ha Monitor/a deportivo
O prazo estará aberto ata o 16 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Lugo do 10 de decembro de 2020 e en www.concellodebegonte.es

O Concello de Baltar necesita contratar un/ha traballador/a social.
O prazo estará aberto ata o 15 de decembro de 2020.
Máis información o BOP de Ourense do 10 de decembro de 2020.

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia convoca unha praza de técnico/a superior de proxecto.
Proxecto que se vai desenvolver: SINFONIA-Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de outubro de 2020
Máis información nos anuncios do DOG do 9 de outubro de 2020 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego