Emprego público (162)

Terra 2230 prazas, Armada 620 prazas e aire 800 prazas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/

Máis informaciÓn: DOCM do 17 de febreiro.
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/17/pdf/2020_1110.pdf&tipo=rutaDocm

Por especialidades: 28 de procesos de xestión administrativa, 24 de sistemas e aplicaciones informáticas, 11 de procesos comerciais, e 9 de procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 9 de marzo. Más información: DOCM do 17 de febreiro.

Convocada polo sistema de concurso-oposición. Prazo de presentación 20 días hábiles desde a publicación o 17 de febreiro www.boe.es

Co

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2303.pdf

Polo sistema de oposición e curso. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 17 de febreiro.

O Concello de Portomarín fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 2 de marzo de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 15 de febreiro de 2020