Emprego público (168)

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais desde a publicación o 13 de abril. Máis información: www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/13/2021017578

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 13 de abril
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5827.pdf

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación no BOE o 13 de abril.
www.boe.es

Convocada por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 13 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5817.pdf

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturaia desde a publicación o 13 de abril no BOE
www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5815.pdf

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación o 12 de abril na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5720.pdf

Convocada a primeira por oposición e a segunda polo sistema de cncurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 12 de abril no boe.
Máis información: www.boe.es do 12 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5719.pdf

Convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días a partir da publicación o 12 de abril.
Máis información: www.boe.es do 12 de abril.

Convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días a partir da publicación o 12 de abril.
Máis información: www.boe.es do 12 de abril.

O Ministerio de Educación convoca prazas de profesorado en seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021-2022.

Requisitos:
Persoas con nacionalidade española en posesión dun título de grao ou licenciatura nalgunha das áreas indicadas. Deben estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de  Master que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesiona, Bacharelato e ensino de idiomas.

Tarefas:
Impartir lingua e cultura españolas, e outras áreas en español, nas seccións bilingües de español de  Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia.

Dotación:
A dotación de cada axuda será por unha contía máxima de 13.176 euros por curso académico, excepto para os profesores/as destinados/as a Rusia, nese caso a contía será de 17.580 euros.

Unha axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 euros, salvo no caso de China, que será de 1.300 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de abril de 2021.

Máis información nos anuncios do BOE do 10 de abril de 2021 e en http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/secciones-bilingues.html