Emprego público (148)

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 3 de decembro.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles. Máis información www.boppo.depo.gal do 1 de decembro. https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/12/01/2020053191
Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 3 de decembro.
Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Mais información: www.boe.es do 3 de decembro.
Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información www.boe.es do 1 de decembro.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 dias naturais, desde a publicación o 1 de decembro, na páxina www.boe.es https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15355.pdf

A Universidade de Vigo convoca un concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado.
O prazo para prsentar solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2020
Máis información no DOG do 3 de decembro de 2020  e en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O Concello de Bóveda necesita contratar o seguinte persoal:
Peón/peoa de Servizos Múltiples
Auxiliar Administrativo/a
Prazo ata o 11 de decembro de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 2 de decembro de 2020

O Concello de Laza convoca bolsas de emprego nos seguintes postos:

Peóns/peoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal con sede en Laza. Prazo ata o 17 de decembro de 2020
Auxiliares para o servizo de axuda no fogar. Prazo ata o 10 de decembro de 2020

Máis información no BOP da Coruña do 2 de decembro de 2020

O Concello de Culleredo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de decembro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 2 de decembro de 2020