Emprego público (99)

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da pulicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 23 de febreiro.

As prazas convocadas son do seguinte perfil: 10 económico, 8 xurídico, 4 científico-técnico e 1 de comunicación.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 22 de marzo. Máis información: www.boe.es

O Concello de Burela necesita contratar un/ha Oficial de mantemento e servizos.
O prazo estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 22 de febreiro de 2018

O Concello da Mezquita necesita contratar un/ha Auxiliar de axuda a domicilio.
O prazo estará aberto ata o 1 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de febreiro de 2018

O Concello de Santa Comba fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 21 de marzo de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 22 de febreiro de 2018

O Concello de Bueu necesita contratar un/ha Oficial electricista.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de marzo de 2018
Máis información no DOG do 22 de febreiro de 2017 e en www.concellodebueu.org  enlace de emprego público

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 21 de febreiro.

O Concello de As Pontes necesita contratar un/ha coordinador/a do programa integrado de emprego.
Requisitos:  Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Socioloxía, Ciencias do Traballo, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Relacións Laborais, Graduado/a Social.
O prazo estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de febreiro de 2018.

O Concello de Calvos de Randín necesita contratar o seguinte persoal:
1 condutor/a de tractor
1 administrativo/a
1 técnico/a informático/a acreditada en asesoría fiscal, Lei xeral tributaria, impostos sobre sociedades e impostos locais
O prazo estará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 21 de febreiro de 2018.

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia necesita contratar 2 técnicos/as superiores de proxecto.
O prazo estará aberto ata o 2 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 20 de febreiro de 2018 en http://www.cesga.es/ofertas_emprego/