Emprego público (194)

6 socorristas para a unidade de socorrismo acuático do Concello de Malpica de Bergantiños
 
INSCRICIÓNS: Ata o 29/05/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos no artigo 57 do TREBEP.
Ter cumpridos dezaseis años de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia (sección: socorristas espazos acuáticos naturais). En defecto de inscrición, ter presentada a solicitude de inscrición no citado Rexistro Profesional, sempre que desde a data de presentación da solicitude non teña transcorrido o prazo de 3 meses de que dispón a Academia Galega de Seguridade Pública para ditar resolución expresa. Neste caso deberase achegar, xunto coa solicitude de participación no proceso selectivo, copia da solicitude de inscrición así como a acreditación da formación mínima para o exercicio da actividade de socorrismo en espazos acuáticos naturais. 
 
PÁXINA WEB: www.concellomalpica.com
 
CONTACTO:
Concello de Malpica de Bergantiños
Rúa Emilio González 1. Casa do Concello. 15113 Malpica (A Coruña)
Tel. 981 720 001
 
Publicación: BOP 24/05/2023
Listaxe de persoal administrativo para o Concello de Curtis
 
INSCRICIÓNS: Ata o 02/06/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso ao emprego público, conforme aos artigos 56 e 57 do TREBEP e ao art. 52 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia.
Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder, no seu caso da idade máxima de xubilación forzosa.
Título de bacharelato, técnico ou equivalentes. 
 
PÁXINA WEB: www.curtis.gal
 
CONTACTO:
Concello de Curtis
Praza de España, 1. 15310 Teixeiro - Curtis (A Coruña)
Telf. 981 789 003
 
 

Concello de Muros

Mai 25, 2023
1 praza de conserxe e 1 praza de peón especialista para o Concello de Muros
 
INSCRICIÓNS: Ata o 15/06/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP), respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados.
Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
Conserxe:
Título de educación primaria, certificado de escolaridade, superior ou equivalente ou superior. 
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 1. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba. 
Certificado de delitos de natureza sexuais.
Peón especialista:
Título de graduado en ESO, ou equivalente ou superior.
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 2. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba.
Carné de conducir tipo B.
 
PÁXINA WEB: http://muros.gal/
 
CONTACTO:
Concello de Muros
Curro da Praza, 1. 15250 Muros (A Coruña)
Tel. 981 826 050
 
Publicación: 
Conserxe: 
BOP 24/04/2023
 
Peón especialista:
BOP 24/04/2023
32 socorristas para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático do Concello de Carballo
 
INSCRICIÓNS: Ata o 02/06/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, nos termos previstos no artigo 57 do TREBEP. 
Ter cumpridos 18 años de idade.
Estar inscrito no Rexistro Profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia (sección: socorristas en espazos acuáticos naturais). En defecto de inscrición, ter presentada a solicitude de inscrición no citado Rexistro Profesional, sempre que desde a data de presentación da solicitude non teña transcorrido o prazo de 3 meses de que dispón a Academia Galega de Seguridade Pública para ditar resolución expresa. Neste caso deberase achegar, xunto coa solicitude de participación no proceso selectivo, copia de dita solicitude de inscrición no Rexistro Profesional así como da documentación acreditativa da formación mínima esixible para a inscrición na sección de socorristas en espazos acuáticos naturais.
Estar en posesión do CELGA 2 ou equivalente, para as persoas aspirantes que opten a categoría de socorrista, e do CELGA 3 ou equivalente para aquelas persoas aspirantes que opten a categoría de coordinador socorrista. As persoas aspirantes que non acrediten o dito coñecemento da Lingua Galega deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega.
Aspirantes que opten á categoría de coordinador/socorrista, deberán estar en posesión do titulo de graduado en ESO, graduado escolar ou equivalente. 
 
PÁXINA WEB: www.carballo.gal
 
CONTACTO:
Concello de Carballo
Praza do Concello s/n. 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono 981 70 41 00  
 
Publicación: BOP 19/05/2023
 
124 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas
 
INSCRICIÓNS: Ata o 14/06/2023
 
REQUISITOS:
Título de Enxeñería Técnica de Obras Públicas en calquera das súas especialidades ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada.
 
PÁXINA WEB: www.mitma.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Paseo da Castelá, 67, 28071 Madrid
Correo electrónico: itop.seleccion@mitma.es
Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 17/05/2023
150 prazas do Corpo de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos do Estado
 
INSCRICIÓNS: Ata o 14/06/2023
 
REQUISITOS:
Título de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada.
 
PÁXINA WEB: www.mitma.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Paseo da Castelá, 67, 28071 Madrid
Correo electrónico: iccp.seleccion@mitma.es
Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 17/05/2023

Concello de Neda

Mai 24, 2023
Técnico/a de xestión xurídico/a para o Concello de Neda
 
INSCRICIÓNS: Ata o 07/06/2023
 
REQUISITOS:
Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TREBEP e do artigo 52 da LEPG, respecto do acceso ao emprego público por nacionais doutros Estados. 
Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa. 
Título de Grao ou Licenciatura en Dereito, ou titulación equivalente.
CELGA 4 ou acreditación do coñecemento da lingua galega equivalente. As persoas aspirantes que non acrediten o anterior, deberán realizar unha proba.
 
PÁXINA WEB: https://neda.gal/
 
CONTACTO:
Concello de Neda
Avenida Algeciras 34. 15510 Neda (A Coruña)
Teléfono: 981 38 00 39
 
Publicación: BOP 24/05/2023
1 Responsable de mantemento e 2 Técnicos/as de Oficina Secretaría Xeral na Autoridade Portuaria da Coruña
 
INSCRICIÓNS: Ata o 07/06/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española, ser nacional dos Estados membros da Unión Europea, persoas incluídas no ámbito de aplicación dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e outras persoas estranxeiras que se atopen con residencia legal en España.
Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación ordinaria.
Responsable de mantemento: Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións académicas: Licenciatura, Grao, Enxeñería, Diplomatura, Enxeñería Técnica ou equivalente.
Técnico/a de Oficina Secretaría Xeral: Estar en posesión de polo menos algunha das seguintes titulacións: Diplomatura, Enxeñería Técnica ou Formación Profesional de Grao Superior.
 
PÁXINA WEB: www.puertocoruna.com
 
CONTACTO:
Autoridade Portuaria da Coruña. Departamento de Recursos Humanos e Prevención de Riscos Laborais
Avenida da Mariña nº 3, 15001 A Coruña
Tel. 981 21 96 21
 
Publicación: La Voz de Galicia 09/05/2023

O Concelo de Malpica de Bergantiños necesita contratar 6 socorristas acuáticos.
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 29 de maio de 2023
Máis información no BOP da Coruña do 24 de maio de 2023

Técnico ou Técnica de información turística para o Concello de Oleiros
 
INSCRICIÓNS: Ata o 26/05/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, de acordo co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.
Titulación de bacharelato ou equivalente.
Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, de ser o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
 
PÁXINA WEB: www.oleiros.org
 
CONTACTO:
Concello de Oleiros
Praza de Galicia , 1. Oleiros (A Coruña)
Teléfono 981 61 00 00 
Publicación: BOP 19/05/2023