Emprego público (152)

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica necesita contratar un/ha titulado/a superior universitario, graduado/a ou equivalente en Ciencias ou Ciencias da Saúde para a realización de actividades relacionadas co programa GENEP.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de novembro de 2020
Máis información no DOG do 23 de outubro de 2020 e en http://www.sergas.es/Recursos-Humanos/FP-Galega-de-Medicina-Xenómica

A Consellería de Educación habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten ensinanzas en centros dependentes desta Consellería, en previsión das necesidades de profesorado que poidan derivar da situación provocada polas circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia xerada pola COVID-19

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada co código de procedemento ED003A.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de outubro de 2020.
Máis información no DOG do 21 de outubro de 2020

O Concello de Fene fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de novembro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de outubro de 2020

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do Concello de Coirós.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de outubro de 2020

O Concello de Vilar de Barrio fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de novembro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 21 de outubro de 2020

As prazas convocadas son: 6 de operarios/as, 1 técnico/a, 1 administrativo/a, 1 técnico Superior mantemento, 1 técnico/a deportes, 1 arquivo, 1 enxeñeiro/a técnico/a industrial,
1 técnico/a medio informática, 1 xestor/a contidos de administración electrónica, 1 de oficial de obras.
Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 20 de outubro
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12607.pdf

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días naturais. Máis información: Boppo do 21 de outubro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/10/21/2020046351

O Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia convoca unha praza de técnico/a superior de proxecto.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de outubro de 2020
Máis información no DOG do 20 de outubro de 2020 e en https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego/

O Concello de Vilar de Barrio está elaborar unha bolsa de emprego de operario/a de servizos varios
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de outubro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 17 de outubro de 2020

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do Concello de Vilardevós.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de novembro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 17 de outubro de 2020