Emprego público (90)

O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO. Máis información www.boppo.depo.es do 22 de maio.

Esta lista configúrase polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información www.boppo.depo.es do 22 de maio.

Esta lista configúrase polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información www.boppo.depo.es do 22 de maio.

Esta lista configúrase polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información www.boppo.depo.es do 22 de maio.

O Ministerio de Sanidade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicacion o 20 de maio no BOE.
Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/20/pdfs/BOE-A-2017-5610.pdf

O Concello de Cariño necesita contratar un/ha educador/a familiar.
Requisitos: titulación de Diplomado/Grao en Educación Social, Licenciado/Grao Psicoloxía, Pedagoxía, Socioloxía ou sicopedagoxía; ou equivalentes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2017.
Máis información no BOP de Coruña do 22 de maio de 2017

O Concello das Pontes de García Rodríguez necesita contratar o seguinte persoal:
Dúas brigadas de extinción de incendios que constarán cada unha delas do seguinte persoal:
Un xefe de brigada
Un peón condutor
Tres peóns
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2017.
Máis información no BOP de Coruña do 22 de maio de 2017

O Concello das Pontes de García Rodríguez convoca unha lista de contratación de técnico de turismo
Requisitos: Posuír algunha das titulacións seguintes:
Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente.
Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente.
Grao ou diplomado en Turismo ou equivalente homologado.
Grao ou licenciatura en Historia da Arte.
Grao ou licenciatura en Humanidades.
Grao ou licenciatura en Xeografía e ordenación do territorio.
Grao ou licenciatura en Historia.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2017.
Máis información no BOP de Coruña do 22 de maio de 2017

O Concello de Calvos de Randín necesita contratar o seguinte persoal:
Persoal contra incendios: 2 xefes/as de cuadrilla, 2 peóns condutores e 6 peóns.
1 operador/a de maquinaria
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de xuño de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de maio de 2017

O Concello de Castrelo do Val necesita contratar 2 peóns de xardinería
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 22 de maio de 2017.