Exposicións, certames e concertos (11)

O Grupo de Cooperación para a Loita contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas do Consello de Europa, Grupo  Pompidou, entrega o seu Premio de Prevención a proxectos xuvenís que se atopen activos. O obxectivo é implicar ás persoas mozas na loita contra a drogadicción.

Haberá un máximo de tres proxectos gañadores, que recibirán 5.000 euros cada un.

Requisitos:
Poderanse presentar proxectos en curso ou que finalizasen recentemente nos que participen mozos de ata 25 anos que residan nun ou varios Estados membros do Consello de Europa, do Grupo  Pompidou e da rede mediterránea do Grupo para a Cooperación en Materia de Drogas e Adiccións (MedNET).

Poden estar patrocinados polo goberno e administrados por ONG, entidades do sector privado ou comunidades locais.

Prazo:  30 de novembro de 2020 e os premios entregaranse durante a reunión do Grupo Pompidou que terá lugar con motivo do seu 50 aniversario no outono ou inverno de 2021

https://www.coe.int/en/web/pompidou/-/european-drug-prevention-prize-2021-call-for-applications-is-open

Somos a curta!

Mai 06, 2020

A Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Ciencias da Comunicación convoca a novena edición do certame "Somos a curta!", que premia as mellores pezas audiovisuais curtas en galego de cinema do real presentadas por calquera alumno/a ou grupo de alumnos/as das universidades galegas, das titulacións impartidas nas escolas oficiais de Imaxe e Son ou da titulación de bacharelato artístico de calquera dos institutos de educación secundaria de Galicia.

O prazo para presentar as propostas estará aberto ata o día 16 de outubro de 2020. Poderase facer mediante as plataformas Office365 ou WeTransfer, así como mediante dvd.

Os premios do certame está dotados con 500 e 250 euros e diploma honorífico.

Os obxectivos con que convoca este premio son:

Promover o uso da lingua galega como vehículo para a creatividade dos novos valores do audiovisual galego.
Premiar os dotes lingüísticos, técnicos e artísticos dos estudantes galegos.
Promover a análise da realidade galega a través do audiovisual.

https://www.usc.gal/gl/servizos/snl/dinamizacion/somosacurta2020.html 

Xa podes disfrutar da exposición virtual das ilustracións seleccionadas polo Injve no concurso #30díasencasa

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/ilustraciones-30diasencasa

O Teatro Español e as Naves do Español en Matadoiro propoñen o I Certame Internacional de Comedia, un concurso de escritura dramática cuxo xénero sexa a comedia. O obxectivo, é animar a que autores/ as sígannos alumando, reivindiquen e potencien o sentido do humor.

Pode participar neste certame calquera dramaturgo/a, maior de idade, que queira presentar un texto da súa autoría.
Os textos poden ser escritos entre varias persoas, aínda que, en tal caso, será imprescindible contar coa conformidade de todas elas.

Establécese un único premio de 7.000 euros para o texto gañador.
O prazo de admisión de obras estará aberto ata o día 30 de setembro de 2020.
O Xurado seleccionará gañador/a/es do concurso ou comunicará que queda deserto antes do día 30 de decembro de 2020.

https://www.teatroespanol.es/i-certamen-internacional-de-comedia 

O Consello de Contas de Galicia convoca o I Premio de investigación Carlos G. Otero Díaz

Requisitos:
Autores ou coautores de traballos de investigación, que teñan o seu domicilio en calquera dos Estados membros da Unión Europea, que poderán ter a condición de persoa física ou grupo de investigación, composto por persoas físicas, baixo a coordinación dun dos seus integrantes, que actuará como representante do grupo e responsable do traballo para os efectos oportunos.

Premios:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 1.500 euros.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2020

Máis información no DOG do 27 de abril de 2020 e en http://www.consellodecontas.es

A Casa-Museo Manuel María en colaboración cunha serie de concellos cuxo número e identidade se farán públicos proximamente, convocan o II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais.

Poderán presentar os seus proxectos a este Certame as compañías ou produtoras de teatro legalmente constituídas que acreditaren a súa residencia en Galiza, así como empresarios/as ou artistas a título individual que contaren ou foren contar con cobertura de produción para desenvolveren o proxecto.

Os proxectos presentados deben reunir os seguintes requisitos:
- Referírense a un texto -ou varios combinados- da autoría de Manuel María. Para estes efectos, a Casa-Museo porá a disposición das compañías ou persoas interesadas o conxunto da obra teatral de Manuel María en formato PDF e mesmo colaborará na localización doutros textos se o precisaren.
- Seren completamente orixinais.
- Teren unha duración mínima prevista de 45 minutos

Estabelécese un único premio de 4.000 euros.
A data límite para a presentación dos proxectos ao Certame será o día 30 de setembro de 2020.

BASES

A Asociación de Medios en Galego convoca un concurso de videos, podcast e regueifas

Obxectivos
Lograr un achegamento da mocedade á lingua galega e aos medios de comunicación. Mediante vídeos curtos ou podcast mostrar experiencias de mozos e mozas nas que se relacione o idioma galego e o mundo dos medios de comunicación.

A quen vai dirixido o concurso?
A convocatoria está dirixida á poboación nova de entre 12 e 30 anos de idade.

Como?
As persoas participantes no concurso presentarán vídeos, podcast ou regueifas que, desde a visión da mocidade reflictan as súas experiencias arredor da lingua galega. Buscanse vídeos que:
- Falen dunha experiencia coa lingua galega en positivo.
- Dean unha visión alternativa e distinta ás mensaxes que estamos afeitos a ler, ver e ouvir sobre o galego.
- Teñan vontade de cambio ou de transformación social en canto á promoción do uso do galego
- Transmitan mensaxes solidarias
Fican expresamente excluidos aqueles traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.

Modalidades
Os traballos presentados serán individuais ou por aulas da ESO, Bacherelato ou Formación Profisional.

Extensión
Para favorecer á súa difusión en redes sociais os vídeos e podcast non deben durar máis de 4 minutos.

Cando?
O prazo para a entrega de vídeos estará aberto ata o 30 de setembro. En outubro produciranse as votacións a través dun sistema establecido e posteriormente o xurado elixirá os vídeos gañadores.
Os traballos enviaranse por correo electrónico a mediosengalego@gmail.com
O formato dos vídeos debe ser compatible con Youtube.
Cada vídeo deberá ir acompañado de nome e apelidos da persoa creadora, teléfono e correo electrónico de contacto, DNI, domicilio, breve descrición do vídeo e un título.

O xurado elixirá os 4 traballos gañadores entre as 10 pezas máis votadas pola cidadanía polo sistema que se anunciará no seu momento. Valorará ás seguintes cuestións:
- Utilización do humor
- Calidade técnica e lingüística
- Poder de persuasión
- Claridade expositiva
- Creatividade

Premios
1º premio: 1000 euros en metálico e un dia de rodaxe coa produtora Vaca films para unha aula de ESO, Bacherelato ou FP (ou grupo de 5 persoas escollidas polo autor do video gañador) en data a acordar.
2º premio: Unha tablet valorada en 300 euros.
3º premio: Un móbil de última xeneración.

Premio especial: Para o traballo colectivo presentado por unha aula de ESO, Bacherelato ou FP. Unha cámara de gravación con micrófono..

https://mediosengalego.gal/bases-certame-de-videos-podcast-e-regueifas/ 

O Concello de Santiago de Compostela convoca o Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100 MB presentándose en cada un do seu DVD ou Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.

Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais poderán corresponderse con calquera tipo de expresión artística e terán unha duración mínima de 15 minutos.
b) Presentaranse por duplicado en cadanseu DVD ou pendrive, no que se incluirá unha copia do vídeo.

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2020

CEPLI (Centro de Estudos de Promoción da Lectura e Literatura Infantil) da Universidade de Castela-A Mancha convoca o XVIII Premio Luna de aire de poesía infantil, co fin de promocionar a creación poética para nenos e nenas.

Requisitos:  poderán concorrer a este premio todos os/as autores/as maiores de 18 anos que o desexen, de calquera nacionalidade, cunha soa obra por autor.

As obras presentadas, escritas en lingua castelá, deberán ser orixinais e inéditas, e non ser galardoadas en ningún outro concurso. Non se admitirán aquelas obras que sexan tradución ou adaptación doutros orixinais.

Concursarase cun libro de poemas, de tema libre, que conteña un mínimo de 20 poemas e un máximo de 30, con extensión entre 250 e 400 versos.

Os orixinais enviaranse baixo plica. Remitiranse dous exemplares en papel a:  CEPLI (Premio de poesía infantil) Universidade de Castela-A Mancha Facultade de CC. da Educación e Humanidades (Avda. das Olerías, 44 -16071 Cuenca).

O prazo de presentación estará aberto ata o día 30 de novembro de 2020.

Premio:  Establécese un único premio de 3.000 euros.

O libro premiado será editado e comercializado pola editorial  SM na colección Luna de aire (non se ceden dereitos de autor en favor da Universidade de Castela-A Mancha).

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/21/pdf/2020_1410.pdf&tipo=rutaDocm

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf