Exposicións, certames e concertos (11)

A Deputación da Coruña convoca o XVI Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras iniciarase o día 1 de xuño ata o 21 de xullo de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2021 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

A Deputación da Coruña convoca o XV Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que non fosen premiadas nos cinco anos anteriores a este e que presenten narracións en lingua galega, dirixidas ao público infantil e xuvenil, inéditas e non premiadas en ningún outro premio ou certame.

O premio é único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres, observando as características propias da narrativa dirixida ao público infantil ou xuvenil, e poderán incluír elementos ilustrativos, gráficos, etc.
As obras presentaranse, preferentemente, en soporte dixital USB/CD, e xunto coa plica serán enviados á Deputación
da Coruña, Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, indicando no sobre XV Premio “Raíña Lupa” de literatura infantil e xuvenil.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de abril de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

A Deputación da Coruña convoca o XX Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
As obras presentaranse, preferentemente, en soporte dixital USB/CD, e xunto coa plica serán enviados á Deputación
da Coruña, Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, indicando no sobre XX Premio “Rafael Dieste” de textos teatrais.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 15 de abril de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

A Deputación da Coruña convoca o XIII Premio de ensaio “Manuel Murguía”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten ensaios en lingua galega sobre Galicia, ou relacionados con ela, inéditos e non premiados en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

Os traballos farán referencia a calquera aspecto de Galicia (lingua, cultura, sociedade, economía, historia, pensamento...).
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XII Premio de ensaio “Manuel Murguía,de Ensaio”, título da obra e lema o pseudónimo
O tratamiento de texto será Word, OpenOffice, PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de abril de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

A Deputación da Coruña convoca o XXXIII Premio de narrativa “Torrente Ballester”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
12.000 € para lingua castelá
12.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata 15 de xuño de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 25 de febreiro de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca os Premios á Cooperación 2021.
Estes premios  teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade Autónoma galega.

Poderán optar a estes premios as cooperativas galegas que realizasen un destacado labor no eido do cooperativismo.
Será requisito necesario para participar estar ao día nas obrigas rexistrais co Rexistro de Cooperativas de Galicia.

Outorgaranse os seguintes premios:
- Premio aos valores cooperativos.
- Premio ao mellor proxecto cooperativo novo.
- Premio á traxectoria cooperativa.

O prazo de presentación das solicitudes e dos traballos estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento TR802Q
Máis información no DOG do 1 de febreiro de 2021

A Asociación Cultural FICBUEU convoca o 14º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu que se celebrará do 10 ao 19 de setembro de 2021 na localidade de Bueu e terá como obxectivo a proxección e promoción das mellores curtametraxes realizadas nos dous últimos anos no ámbito internacional.

Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún destes idiomas ou en inglés. As películas poderán estar rodadas en calquera formato, sendo a única esixencia posuír unha copia dixital para a súa visualización e/ou proxección.

De entre todos os curtos recibidos serán seleccionadas:
- Sección Internacional.
- Sección Panorama.
- Sección Galicia.
- Sección España.
- Sección Experimental.
- Sección Xuvenil.
- Sección Infantil.
- Sección Escolas Internacionais

As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma www.shortfilmdepot.com  onde se especifican as condicións de envío. As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2021 ás 14:00 horas.

A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do 1 de xaneiro de 2020, podendo concorrer creadores ou creadoras de calquera nacionalidade, a condición de que cumprisen os 18 anos. Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe.

As curtametraxes seleccionadas na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:

Primeiro premio “Ánfora de ouro”: 2.000 € e trofeo.
Segundo premio “Ánfora de prata”: 1.000 € e trofeo.
Premio do público: 500 €.
Premio mellor curtametraxe galega: 500 €  
Galardón Premio mellor curtametraxe española: 500 €
Galardón Premio mellor curtametraxe experimental: 500 € e galardón Mellor curtametraxe de Facultades e Escolas de Imaxe e Son: 250 € e galardón Mellor curtametraxe de Educación Secundaria: 150 € e galardón
Mellor curtametraxe de Educación Especial, Infantil e Primaria: 150 € e galardón Mellor curtametraxe de Escolas Internacionais: Diploma

https://www.ficbueu.com/

A Deputación de Pontevedra, co obxecto de contribuír á difusión e á promoción da música galega e en galego nos concellos da provincia de Pontevedra e de fomentar ao tempo o uso e a normalización social da lingua galega e a defensa dos valores da igualdade de xénero, pon en marcha o programa “Musigal” 2021.

Este programa nace co obxectivo de favorecer a programación artística por parte dos concellos e diríxese especificamente aos grupos e artistas profesionais de música. 

Poderán inscribirse neste programa unicamente os grupos musicais profesionais que aborden de xeito específico contidos  sociolingüísticos e de dinamización da lingua galega e que fagan música en galego nos seus concertos ou, no caso de ser instrumentais, que as súas pezas sexan de autoría galega.

Os grupos interesados, sen personalidade xurídica propia, poderán formular as súas solicitudes por medio de representante autorizado para a contratación exclusiva do grupo no ámbito da provincia de Pontevedra. Cada entidade ou persoa representante presentará un máximo de catro solicitudes de inscrición de grupos musicais neste programa.

Non se admitirán neste programa grupos inscritos no Catálogo de grupos Pontegal da Deputación de Pontevedra.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.


O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO martes 22 de decembro de 2020) e rematará o 20 de xaneiro de 2021.

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “MUSIGAL” 2021

Xa podes disfrutar da exposición virtual das ilustracións seleccionadas polo Injve no concurso #30díasencasa

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/ilustraciones-30diasencasa

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf