Exposicións, certames e concertos (12)

A Concellería de Turismo do Concello de Narón convoca o X Concurso de Fotografía “Cidade de Narón”

As fotografías presentadas deberán mostrar a riqueza de Narón, tanto en patrimonio monumental e arqueolóxico como en espazos naturais de interese, de lecer, culturais, tecnolóxicos ou festas populares. É obrigatorio que o lugar ou entorno sexa do Concello de Narón e como tal sexa recoñecible.
Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías en cor ou branco e negro coas seguintes características:
– O soporte será obrigatoriamente dixital. As fotografías deberán ter unha resolución mínima de 1024 x 768 px., e os formatos admitidos serán JPG, TIFF e PNG.
– Cada fotografía debe levar un título como nome de arquivo.
– Quedarán excluídas as fotografías con calquera retoque ou alteración manual ou dixital.
– Poderán opcionalmente presentarse en formato papel, cun tamaño mínimo de 20 x 25 cm. e máximo de 30 x 45 cm. Isto non exime da obrigatoriedade de presentar as fotografías en soporte dixital.

Premios:
1º premio 750 €
2º premio 300 €
3º premio 150 €

O lugar de presentación será o rexistro da Casa do Concello (Praza de Galicia, s/n, CP 15570, Narón), entre as 8.30 horas do día 16/09/2019 ata as 13.00 horas do 27/09/2019.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de maio de 2019 e en http://www.naron.es/es/

A Secretaria de Estado de Servizos Sociais conovoca os Premios Estatais ao Voluntariado Social

Os Premios Estatais ao Voluntariado Social recoñecen a acción voluntaria das persoas, desenvolta ante as situacións de vulnerabilidade, privación ou falta de dereitos a través de programas de voluntariado que pretendan:
a) Favorecer a igualdade de oportunidades e non discriminación, e a procura da transformación social.
b) Conseguir unha mellora social, tanto nas persoas, como nas súas contornas.

Poderán propoñerse como candidatas ás persoas voluntarias, nacionais ou estranxeiras, que desenvolvan a súa actividade solidaria no seo de entidades do Terceiro Sector de Acción Social, ou en entidades públicas ou privadas que realicen programas de voluntariado en colaboración coas mencionadas organizacións sociais do Terceiro Sector de Acción Social.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de xuño de 2019
Máis información no BOE do 14 de maio

A Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero convoca premios a teses doutorais sobre violencia contra a muller.

A finalidade dos devanditos premios consiste en recoñecer e recompensar ás persoas autoras daquelas teses doutorais que, como consecuencia da súa investigación, contribuísen a mellorar o coñecemento da dimensión, consecuencias e características da violencia contra a muller, así como os medios para evitala.

As teses doutorais deberán estar escritas en castelán ou, en caso de conter seccións ou artigos nunha segunda lingua ou estar integramente redactadas noutros idiomas, achegar a correspondente tradución.

Así mesmo, as teses doutorais deberán ser inéditas, considerándose incumprido este requisito cando, con anterioridade á presentación da solicitude para participar na convocatoria, a tese fose integramente reproducida de forma múltiple en calquera formato de impresión ou medio audiovisual, ou resultase premiada por algunha administración pública ou calquera entidade de carácter público ou privado, salvo que a publicación levouna a cabo a mesma universidade na que se presentou.

Prazo de presentación de solicitudes: 28 de maio de 2019

Dotación
Os premios concederanse ás dúas mellores teses presentadas, correspondendo ao primeiro premio unha contía de 3.000 e ao segundo premio unha contía de 2.000 euros.

A Delegación do Gobierno para a Violencia de Xénero facilitará información sobre esta convocatoria nos números de teléfono 91 524 35 73/97, e en observatorio-violencia@igualdad.mpr.es e a través da súa páxina web www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es

A convocatoria realízase para as modalidades de pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etcétera).
Poderán participar todos os artistas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.
A temática será libre, admitíndose todo tipo de tendencia estética. Na realización da obra poderase empregar calquera tipo de técnica e material.
Cada concursante poderá participar cun máximo de 2 obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades.
As obras axustaranse ás seguintes características:
Pintura: non superior a 2 metros en calquera das súas dimensións.
Escultura: terá unha altura máxima de 1,80 m e unha base que non superará un metro por un metro (1m x 1m).
Gravado e outras expresións artísticas: medidas libres.
As obras non poderán estar premiadas con anterioridade en ningún outro certame artístico.

Premios:
- 1º premio: 3.000 €.
- 2º premio: 2.000 €.
- 3º premio: 1.000 €.
- Dous accésits de 500 € cada un: 1.000 €.

O xurado pode conceder accésits honoríficos, se o estima oportuno, en vista da calidade dos traballos presentados.
Tamén pode declarar deserto calquera dos premios.
As obras que reciban algún dos premios con dotación económica quedarán en propiedade da Deputación Provincial de Ourense.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 15 de xuño de 2019
As obras entregaranse ou serán enviadas ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense (Rúa Progreso 30. 32003 Ourense). Correrán por conta dos concursantes os gastos de envío das obras.
Os organizadores non se responsabilizan dos riscos ou deterioracións que poidan sufrir as obras no seu traslado e manipulación.
Para a súa identificación, as obras levarán en lugar ben visible un lema identificativo, que pode ser común ás obras presentadas polo mesmo autor. En sobre pechado, á parte, incluirá un boletín de participación no certame ou copia deste por cada obra presentada, debidamente cuberto e cunha copia do DNI do autor. No exterior do sobre figurará o lema da obra ou obras.

A Deputación realizará unha exposición (mes de setembro) cunha selección dos traballos presentados e realizará o correspondente catálogo.

Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2019

24 edición do Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF)

Competición oficial de longametraxes:
Poderán concursar as persoas físicas ou xurídicas (produtoras, distribuidoras...) que posúan o debido control legal sobre as
obras que presenten a competición.

Requirimentos das películas
- Deberán estar producidas en 2018 ou 2019
- Poderán ser obras de ficción, animación ou documentais.
- Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (agás en festivais), televisión, dvd ou
vídeo, antes do 27 de setembro de 2019. Tampouco en internet con acceso libre en España.
- As obras deberán ter unha duración superior aos 60 minutos.

Como participar
A inscrición das películas para participar na sección oficial do festival será gratuíta e deberá facerse polas seguintes canles:
- Plataformas on line: FESTHOME.COM e CLICKFORFESTIVALS.COM
- Páxina web do festival: www.ouff.org, facilitando un enlace permanente de reprodución co contrasinal correspondente e
cubrindo o boletín de inscrición que figura nela. A persoa firmante deste boletín será o único interlocutor válido co festival.
- Tamén poden ser enviadas fisicamente en DVD ou Blue Ray á seguinte dirección:
Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF2019)
Centro Cultural Marcos Valcárcel
Rúa Progreso, 30.
32003 Ourense (España)
-

O prazo de recepción de películas estará aberto ata o 15 de agosto de 2019

O OUFF 2019 terá lugar do 27 de setembro ao 5 de outubro.

www.ouff.org
ouff@depourense.es

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
25.000 € para lingua castelá
25.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xuño de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/torrente/

A Deputación da Coruña convoca o XIII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presente obras inéditas e non premiadas con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.
O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:
14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal + 3 percusionistas
1 arpa
1 piano
Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XIII Premio de composición musical "Andrés Gaos", título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha
declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 5 de xuño de 2019.

Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras iniciará o día 1 de xuño de 2018 e finalizará o día 28 de xuño de 2019, ás 14.00 horas
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

O Concello de Santiago de Compostela, pola que se aprobaron as bases e convocatoria do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual  XOHANA TORRES, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100  MB presentándose en cada un do seu DVD  ou  Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.
Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase  calquera tipo de expresión artística:  flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara,  videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes, etc.
b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un  link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube  ou  Vimeo).

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2019

As bases están publicadas no BOP da Coruña do 13 de marzo de 2019