Exposicións, certames e concertos (18)

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, que non o obtiveron nos cinco anos anteriores a este e que presenten
obras inéditas, escritas en lingua galega ou en ligua castelá, e non premiadas con anterioridade.

Premios:
25.000 € para lingua castelá
25.000 € para lingua galega

As obras serán de tema e extensión libres, poderanse presentar novelas, relatos e conxuntos de relatos.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 10 de xuño de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/torrente/

A Deputación da Coruña convoca o XII Premio de ensaio “Manuel Murguía”
Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten ensaios en lingua galega sobre Galicia, ou relacionados con ela, inéditos e non premiados en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

Os traballos farán referencia a calquera aspecto de Galicia (lingua, cultura, sociedade, economía, historia, pensamento...).
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XII Premio de ensaio “Manuel Murguía,de Ensaio”, título da obra e lema o pseudónimo
O tratamiento de texto será Word, OpenOffice, PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi
premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 5 de abril de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/murguia/

A Deputación da Coruña convoca o XIX Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XIX Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 5 de abril de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/

A Deputación da Coruña convoca o XIII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presente obras inéditas e non premiadas con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.
O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:
14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal + 3 percusionistas
1 arpa
1 piano
Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XIII Premio de composición musical "Andrés Gaos", título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha
declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 5 de xuño de 2019.

Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/

A Deputación da Coruña convoca o XVI Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das artes plásticas.
Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

Establécese un premio único dotado con 6.500 € e ademais adquirirase obra por un importe máximo de 25.000 €.
A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimensións:
Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.
Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 5 de abril de 2019, ás 14:00 h

Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/isaac-diaz-pardo

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras iniciará o día 1 de xuño de 2018 e finalizará o día 28 de xuño de 2019, ás 14.00 horas
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

O Concello de Santiago de Compostela, pola que se aprobaron as bases e convocatoria do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual  XOHANA TORRES, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100  MB presentándose en cada un do seu DVD  ou  Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.
Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase  calquera tipo de expresión artística:  flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara,  videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes, etc.
b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un  link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube  ou  Vimeo).

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2019

As bases están publicadas no BOP da Coruña do 13 de marzo de 2019

O Colexio Xara organiza o concurso de fotografía “Como educa o colexio?” de ámbito nacional, a desenvolver a través de Internet.
O concurso consiste en subir unha foto a Facebook a través da plataforma habilitada para iso que ilustre a resposta á pregunta formulada “Como educa o colexio?”
O Concurso estará aberto ata o día 1 de maio de 2019.

Requisitos de participación:
- Poderán participar maiores de 18 anos residentes en España.
- Os menores de 18n anos que desexen participar farano sempre a través dun adulto.

Unha vez finalizado o prazo de participación e nun prazo máximo de 30 días a contar a partir da data de finalización, un xurado composto por persoal de Colexio Xara estudará e valorará todas as propostas presentadas atendendo a criterios tales como a adecuación da proposta aos requisitos fixados nesta convocatoria, así como a orixinalidade, creatividade, impacto, atractivo e relación da fotografía coa temática proposta.

O gañador obterá como premio unha cámara de fotos 360 graos.

https://basicfront.easypromosapp.com/p/932038

O Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos convocan o XIX Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.

- As obras presentadas deben estar escritas en lingua galega.
- A extensión mínima será de 500 versos. Os orixinais deberán ser inéditos e non premiados en ningún outro certame.
- Os traballos presentaranse por cuadriplicado en exemplares separados, grampados ou encadernados, en tamaño DIN A4 escritos por unha soa cara. Acompañaranse dun sobre pechado no que conste o título ou lema da obra no exterior, contendo no interior o nome e apelidos da autora ou autor, fotocopia do documento de identidade, enderezo, teléfono e correo electrónico. Enviaranse por correo certificado a:
  XVII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO
  Concello de Sárria
  Rúa Maior 14
  27600 Sarria.
O prazo para a súa presentación estará aberto ata o 17 de maIo de 2019.
premio é de 6000 euros

Máis información no BOP de Lugo do 11 de marzo de 2019 e en https://sarria.es/