Exposicións, certames e concertos (3)

O Concello de Paradela convoca o XXIV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López,
Podrán participar todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose una soa obra por categoría e autor.

Requisitos das obras.
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo. As obras de poesía terán unha extension maxima de 100 versos.
En ambos casos, mecanografiadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.
Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:
Concello de Paradela
Certame literario (Modalidade Poesía/Narrativa)
Rúa Cabaleiros de Santiago 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta concello.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, e declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de poesía
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de narrativa.
O xurado reservase a facultade de conceder dous accesits (carentes de dotación económica), en cada categoría, asemade poderá conceder ata tres mencións de honra como máximo (carentes de dotación económica) en cada categoría.

O prazo para presentar as obras estará aberto desde o 1 de outubro ata o 30 de novembro de 2018.

Máis información en www.paradela.es e no BOP de Lugo do 24 de agosto de 2018

O Concello de Dodro convoca a XXXI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Poderán presentarse a este concurso poetas de calquera nacionalidade, sempre e cando os traballos presentados estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non comprometidos con editorial algunha e non premiados nin presentados a outro concurso pendente de fallo no momento de enviar os orixinais a este certame, o cal se acreditará xuntando aos documentos unha declaración xurada.
Os exemplares terán unha extensión mínima de 500 versos, presentaranse, inescusablemente, por cuadriplicado, mecanografados, en papel tamaño DIN A-4, a dous espazos, soamente polo anverso, debidamente encadernados ao seguinte enderezo:

“XXXI Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón”
Concello de Dodro
Tallós, 32
15981 Dodro. A Coruña

O prazo para presentar poemas estará aberto ata o 9 de novembro de 2018.
A dotación do premio é de 2.300 €. Terá, á súa vez, o carácter de anticipo de dereitos de autoría pola primeira edición da obra. O/a autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares desta.

Máis información no BOP da Coruña do 16 de agosto de 2018 e en http://www.concellodedodro.org/

A Concellería de Turismo do Concello de Narón convoca o Concurso de Fotografía “Cidade de Narón”

As fotografías presentadas deberán mostrar a riqueza de Narón, tanto en patrimonio monumental e arqueolóxico como en espazos naturais de interese, de lecer, culturais, tecnolóxicos ou festas populares. É obrigatorio que o lugar ou entorno sexa do Concello de Narón e como tal sexa recoñecible.
Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías en cor ou branco e negro coas seguintes características:
– O soporte será obrigatoriamente dixital. As fotografías deberán ter unha resolución mínima de 1024 x 768 px., e os formatos admitidos serán JPG, TIFF e PNG.
– Cada fotografía debe levar un título como nome de arquivo.
– Quedarán excluídas as fotografías con calquera retoque ou alteración manual ou dixital.
– Poderán opcionalmente presentarse en formato papel, cun tamaño mínimo de 20 x 25 cm. e máximo de 30 x 45 cm. Isto non exime da obrigatoriedade de presentar as fotografías en soporte dixital.

Premios:
1º premio 750 €
2º premio 300 €
3º premio 150 €

As fotografías presentaranse en forma de plica, do seguinte xeito:
– Nun sobre grande escribirase exclusivamente de forma visible: “VIII Concurso de Fotografía Cidade de Narón”, e un pseudónimo libremente elixido polo autor, coa única condición de que non permita que este sexa facilmente identificable.
– No interior deste sobre incluirase un CD que conteña exclusivamente as fotografías presentadas co seu título como nome do arquivo. Estes nomes, así como o pseudónimo, figurarán tamén visibles na carátula do CD.
– Xunto ao CD, no interior do sobre grande incluirase un sobre pequeno co pseudónimo escrito no seu exterior. No interior deste sobre introducirase unha folla cos seguintes datos:
Pseudónimo, nome, apelidos, NIF, dirección completa, teléfono e correo electrónico do autor.
Título das fotografías, cunha breve explicación do lugar e data na que foi realizada.
Declaración responsable asinada comprensiva da aceptación destas Bases, da autoría, orixinalidade e inexistencia
de premios das fotografías presentadas, e da cesión das mesmas ao Concello de Narón para seren
utilizadas en carteis, calendarios, exposicións, folletos e publicidade e propaganda do Concello, sen dereito a
indemnización algunha por este feito.
– Así mesmo, no interior do sobre grande incluiranse opcionalmente as fotografías en papel co título e o pseudónimo
escritos na parte traseira.

O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata as 13.30 horas do 28 de setembro de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 6 de xullo de 2018 e en http://www.naron.es/es/