Exposicións, certames e concertos (40)

O Instituto da Xuventude (INJUVE) e o Ministerio de Educación convocan os premios do XXX Certame "Mozos Investigadores" para 2017, dirixido a estudantes de ESO, Bacharelato e Formación Profesional.

A finalidade é espertar vocacións investigadoras entre os novos estudantes, mellorar a cultura científica e fomentar a actitude racional crítica na mocidade do noso país, incorporando polo menos unha parte da experiencia directa no proceso de xeración do coñecemento.

Requisitos:
Ter cumpridos os 15 anos antes do 31 de decembro de 2017 e que non cumprisen 20 anos ao 30 de setembro de 2017. Poderá ampliarse a idade, no caso de que os participantes sexan persoas con discapacidade.

Premios:
Premio especial "Mozos Investigadores", dotado con 5.000 euros
Seis primeiros premios, de 4.000 euros cada un a cada un aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
Dez segundos premios, de 2.000 euros cada un a cada un aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
Dez terceiros premios, de 1.000 euros cada un a cada un aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
Dez accésit, de 500 euros cada un a cada un aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
Tres premios aos autores de tres traballos, para que representen a España como participantes no Certame Europeo de Mozos Investigadores (EUCYS) que se celebrará no ano 2018.

Premios de entidades patrocinadoras:
Un premio especial dotado pola Universidade Politécnica de Madrid con 3.000 euros.
Un premio especial dotado pola Universidade de Málaga de 3.000 euros.
Un premio especial Fundación ONCE, dotado con 500 euros.

Estancias:
Un premio especial Alan Turing, dotado pola Sociedade Científica Informática de España e a Conferencia de Decanos e Directores de Enxeñería Informática de España, consistente nunha estancia cun grupo de investigación.
Un premio especial Real Sociedade Española de Física para o mellor traballo de investigación realizado nas áreas relacionadas coa Física, consistente nunha estancia de perfeccionamento nesa área dunha semana de duración cun grupo de investigación en Madrid.
Ata un máximo de oito premios, dotados polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), para realizar unha estancia dun máximo de dúas semanas de duración nun dos seus centros de investigación.

Mencións de Honra:
Unha Mención de Honra ao profesor coordinador cuxa labor de fomento e impulso da investigación entre os mozos fose apreciada como especialmente destacable polo xurado.
Unha Mención de Honra ao centro docente ou asociación cuxa labor fose apreciada como especialmente destacable en aras do fomento da cultura científica, tecnolóxica e investigadora no ámbito da mocidade.
Unha Mención de Honra, á persoa ou institución que, a xuízo do Xurado, destacase nos labores de fomento da cultura científica, tecnolóxica e investigadora no ámbito da mocidade.

As solicitudes poderanse cumprir mediante o formulario de inscrición da web do Ministerio de Educación:  http://www.mecd.gob.es
O prazo para a presentación será ata o 18 de outubro de 2017.

Máis información no BOE do 28 de setembro de 2017 e en
http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/premios/no-universitarios.html

A Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela convoca o XII Premio de Relato Curto

Bases:
1. O Premio está aberto ao público en xeral, agás os integrantes da Xunta Directiva actual.
2. O tema será de libre elección, rigorosamente inédito e redactado en Lingua Galega.
3. O relato terá un máximo de sete folios. Presentarase por triplicado, mecanografado a dobre espazo en DIN-A4 e por unha cara, en Times New Roman tamaño 12. Os orixinais que participen no concurso non serán devoltos.
4. Os traballos enviaranse por correo certificado á sede da Asociación de Antigos Alumnos: Casa da Concha, Rúa da Conga, n.º 1, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).
5. Os relatos presentaranse necesariamente baixo un pseudónimo, acompañando a tal fin un sobre pechado, en cuxo exterior figure o pseudónimo e no seu interior unha folla co nome e apelidos, enderezo postal, número de teléfono e dirección de correo electrónico do autor.
6. O prazo de admisión dos traballos estará aberto ata o 15 de novembro de 2017.
7. A Asociación reservarase a facultade de editar as narracións, que quedarán en poder da Asociación, como estime oportuno e sen retribuír os seus autores.
8. O xurado estará composto por persoas entendidas na materia. Este poderá declarar deserto o premio e a súa decisión será inapelable a todos os efectos.
9. O premio terá unha dotación de 500 euros, patrocinada polo Instituto Policlínico La Rosaleda. Entregarase un diploma acreditativo.

http://antigosalumnos.usc.es/antigosalumnos/gl/index.html

A Axencia Española de Consumo convoca a edición 2017 dos Premios Estratexia NAOS, que pretende impulsar as iniciativas que impulsen a prevención da obesidade e outras enfermidades crónicas derivadas, a través dunha alimentación saudable e a práctica regular de actividade física.

Modalidades

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS no ámbito sanitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para implantar medidas de detección precoz do sobrepeso e a obesidade e inculcar hábitos alimentarios saudables e a práctica regular de actividade física na poboación, a través do persoal de centros e servizos de saúde de calquera titularidade, oficinas de farmacia ou calquera outro centro ou institución sanitaria.

Premio Estratexia NAOS no ámbito laboral: iniciativas que se distinguisen pola capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables, promover a práctica regular de actividade física ou ambos os dous, entre os empregados do centro de traballo.

Premio Estratexia NAOS á iniciativa empresarial: iniciativas desenvolvidas por empresas alimentarias que se distinguisen por facilitar a adopción de hábitos alimentarios saudables entre a poboación mediante melloras na composición de produtos, e/ou na información subministrada na etiquetaxe e/ou na publicidade e mercadotecnia dos seus produtos e/ou a práctica regular da actividade física.

Premio Estratexia NAOS de especial recoñecemento: será outorgado, por proposta das distintas administracións públicas españolas cuxa actividade estea relacionada cos obxectivos da citada estratexia, a aquelas persoas ou institucións cuxa traxectoria destacase pola súa dedicación á promoción da alimentación saudable ou a estimular a práctica de actividade física entre a poboación, como obxectivos básicos daquela.

Requisitos:
Poderá concorrer a estes premios calquera persoa física, agrupación con ou sen personalidade xurídica, organización social e empresarial, institución, administración pública e calquera outra entidade pública ou privada que iniciase ou desenvolvese algún proxecto, programa, actividade ou plan innovador coincidentes cos obxectivos da Estratexia NAOS

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de decembro de 2017.
Máis información no BOE do 24 de xullo de 2017 e en http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm

A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) organiza o concurso de vídeos "Unha Viaxe polo Patrimonio da miña Comunidade" dirixido a clases de 6º de primaria de calquera colexio do territorio español.

Para participar os colexios terán que presentar un vídeo no que mostren o Patrimonio Mundial e os albergues xuvenís da súa Comunidade. O vídeo terá unha duración máxima de 4 minutos, e non será necesario trasladarse ata o ben Patrimonio
Mundial. O formato é totalmente libre: Pode ser unha explicación, unha entrevista, un anuncio, unha representación teatral, un baile, unha canción, ou calquera outro formato que sirva para dar a coñecer o Patrimonio Mundial e os albergues da Comunidade.
Unha vez subido o vídeo a Youtube, enviar un email acontacto@reaj.comcoa ligazón do vídeo e o cuestionario de inscrición debidamente cumprimentado e asinado.

Prazo:ata o10 de marzo de 2017ás 15:30 horas. Para que o proxecto se considere presentado, o colexio terá que recibir unha confirmación de recepción por parte de REAJ.

Dous premios:
5.000 € para que o colexio gañador organice unha viaxe con aloxamento en albergues REAJ para que toda a clase visite un ben declarado Patrimonio Mundial pola UNESCO.
Equipamento deportivo valorado en 1.000 € a sortear entre todos os colexios participantes

Obxectivos:
1. Formar aos alumnos de 6º de Primaria de colexios do territorio español na apreciación, conservación e goce dos lugares Patrimonio Mundial e do Patrimonio Inmaterial do país.
2. Fomentar entre os alumnos de 6º de Primaria o coñecemento da cultura alberguista a través dos albergues xuvenís de REAJ.
3. Fomentar a mobilidade xuvenil a través do turismo cultural en albergues REAJ.

Requisitos para participar:Poderá participar calquera colexio público, privado ou concertado de calquera lugar de España no que haxa polo menos unha clase de 6º de primaria. Cada colexio poderá participar presentando un proxecto por clase ou ben un proxecto no que participasen varias clases de 6º de primaria do centro.

http://reaj.com/wp-content/uploads/2016/11/Bases_completas_Viaje_por_el_Patrimonio_de_mi_Comunidad_2017.pdf

Eustory 2017

Dec 14, 2016

A Real Maestranza de Cabalería de Rolda convoca Eustory 2017, de investigación do patrimonio histórico da túa zona.

Como participar?
BUSCA un tema próximo, que relacións coa túa contorna e o patrimonio histórico, sobre o que poidas investigar.
VERIFICA e ampla a información, pon a túa imaxinación a proba e pregúntache cómos e porqués de todo o descuberto.
CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que che axude a ordenar o material e a distribuír o tempo, centrándoche o máis posible.
DESCRIBE da forma máis clara toda esta información.
VALORA os resultados obtidos desde a túa perspectiva (contemporánea).
REFLEXIONA nun informe complementario sobre o procedemento que empregaches para a obtención de indicios, o que che chamou a atención do tema ou temas aos que che levou o teu traballo, as fases polas que pasaches e os aspectos da investigación que che resultaron especialmente fáciles ou difíciles.
INDICA no teu traballo a procedencia, coa referencia debida, das fontes: bibliográficas, archivísticas, fotográficas, audiovisuais, portais na internet, entrevistas e outras.
A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite  un traballo por persoa ou grupo.
O FORMATO é libre. Traballos escritos, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados...
Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo
DINOS O QUE APRENDICHES ao terminar de realizar o traballo. Redacta unhas conclusións.
EN RESUMO, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento,
onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupoou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.
Oprazopara presentar obras estará aberto ata o día16 de agosto de 2017.

http://eustory.es/

Play-Doc 2017

Dec 14, 2016

Play-Doc, Festival Internacional de Documentais, é un festival independente cuxos principais obxectivos son achegar ao público un cinema esencial e de difícil acceso, e xerar espazos para o diálogo e o intercambio. Cada ano, Play-Doc ofrece unha coidada selección das últimas tendencias do cinema de non ficción a unha audiencia aberta, heteroxénea e numerosa.
A convocatoria para participar na 13ª edición de Play-Doc, que terá lugar en Tui do 22 ao 26 de marzo de 2017, permanecerá aberta ata o15 de xaneiro de 2017.

Todos os filmes inscritos a preselección non deberán ter sido estrenadas antes de xaneiro de 2016.
Todos os filmes inscritos a preselección serán considerados tanto para as categorías a competición como para as non competitivas. Será a dirección artística do festival a que realice a selección avaliando cada filme en base á súa calidade e creatividade.
As películas seleccionadas a competición optarán a un premio en metálico.

A inscrición deberá facerse online a través da páxina webwww.play-doc.com

A obra social de Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede 2016-2017 é unha proposta de ámbito nacional creada co fin de fomentar o interese dos estudantes pola ciencia, a tecnoloxía e a educación financeira.

Reporteiros na Rede ten dúas áreas temáticas:ciencia-tecnoloxía e educación financeira, e dúas modalidades:artigo escrito e peza audiovisual curta (vídeo). Os alumnos interesados poderán optar por participar nunha das temáticas ou nas dúas e poden facelo usando unha das modalidades ou ambas. Por tanto, un alumno podería participar ata en catro obras de diferente temática e modalidade.

Obxectivos:
Complementar a formación e a educación dos alumnos participantes a través do uso e manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación-TIC.
Incentivar e adestrar aos estudantes no labor de investigación, individual ou en equipo, e na procura da información, dos coñecementos e conceptos necesarios para levar a cabo un traballo de divulgación.
Mellorar a destreza do alumno no uso da internet como fonte de información útil para os seus estudos curriculares e outros coñecementos que complementen a súa formación académica.

Requisitos:Poderán participar todos os estudantes de ESO, Bacharelato ou Ciclos Formativos (idade límite 20 anos) de centros educativos españois, coordinados por un profesor do seu centro.

Premios:
Artigo escrito: para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns independentemente do número de autores. Bacharelato e Ciclos Formativos: premio por valor de 1.000 €. ESO: premio por valor de 1.000 €
Peza audiovisual curta (vídeo): para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns independentemente do número de autores. Premio por valor de 1.000 €. Os profesores coordinadores dos traballos premiados recibirán unha gratificación en efectivo en recoñecemento ao seu interese e dedicación.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o17 de febreiro de 2017
Más información enhttp://www.injuve.es/eu/convocatorias/premios/concurso-reporteros-en-la-red-2016-2017#sthash.i1o9tvoF.dpuf

A sala Plataforma14 da Coruña acolle a exposición artística"Inconscientemente"

Esta mostra está organizada pola asociación Sen Ánimo de Nome e forma parte do proxecto 1+1 Play Coruña, que ten como obxectivo visibilizar a obra de artistas emerxentes, e nela poderase coñecer a obra de 6 artistas:Julia Aguiar, Iria Prol, Cristina Chiarroni, Marita Carmona, Tommaso Freda e Carolina Russo.

A exposición poderase visitar ata ao5 de xaneiro do 2017 na sala Plataforma14 do Fórum Metropolitano da Coruña.

A sala Plataforma14, pertencente a Concellaría de Participación e Innovación Democrática do concello da Coruña e coordinada poloCentro Municipal de Información Xuvenil, pretende visibilizar a creación realizada polos/as artistas emerxentes da nosa cidade.

Toda a información sobre este espazo pode atoparse na webwww.coruna.es/cmix/plataforma14

O Proxecto H2020PrimeFishlanzou un concurso de vídeo para promocionar o consumo de peixe e marisco e a súa importancia cultural, social e económica. Calquera persoa con máis de 18 anos pode participar con pezas dun minuto de duración. Os participantes competirán por un premio de 1.500 euros e a oportunidade de rodar un vídeo nunha reunión dun proxecto H2020.

Como participar
O concurso está aberto á participación de maneira individual ou en grupos de ata 3 persoas cunha obra de calquera xénero ou formato (animación, stop-motion, documental, ficción) que estea dispoñible na plataforma YouTube. Os participantes só teñen que enviar a ligazón ao vídeo acompetition@primefish.euxunto co nome, apelidos, dirección e detalles de contacto de todos os membros do equipo. A data límite é o5 de febreiro de 2017ás 08:59:59 CET.

Premio
Os creadores do mellor vídeo recibirán 1.500 euros e unha viaxe paga á Costa Dourada (Vilanova i a Geltrú, España) para gravar un segundo vídeo sobre o proxecto PrimeFish. Tratarase dunha experiencia de aprendizaxe e creación de redes de colaboración, xunto aos científicos involucrados nun proxecto innovador H2020.

Ten en conta
Todos os vídeos deben incluír a imaxe dispoñible na ligazónhttp://primefish.eu/sites/default/files/screenshot_primefish_0.jpg, que debe permanecer visible durante 2 segundos. Os vídeos que non estean rodados en inglés deberán incluír subtítulos nese idioma.

Criterios de concesión
O proxecto PrimeFish busca vídeos relevantes, atractivos e creativos. E o impacto que consiga nas redes sociais e a súa maneira de reflectir a igualdade de xénero tamén se terán en conta. Os participantes poden consultar as bases na seguinte ligazón:

Bases do concurso PrimeFish Promocionando o consumo de produtos do mar

Convocado oVI Certame de Curtametraxes DEcortoAN Xuventude 2016-17

Poderán participar todos os realizadores cinematográficos nados ou residentes no territorio español, cuxa idade non supere os 35 anos ao 15 de febreiro de 2017. Así mesmo, poderán participar realizadores nados ou residentes no territorio español cuxa idade supere os 35 anos, a condición de que as obras traten unha temática explicitamente xuvenil.
Será válida a presentación de traballos tanto de forma individual como en grupo, podendo presentar cada realizador ou grupo un máximo de dous traballos nesta convocatoria.

O tema dos traballos será libre, tanto en xénero de ficción argumental como en documental ou animación. Os participantes presentarán as súas obras en formato CD, DVD ou dixital. O tamaño do arquivo da curtametraxe enviada por vía telemática non poderá superar os 2 Gb.

Os diálogos das curtametraxes deberán estar en español. No caso de que se presenten noutro idioma deberán incorporarse os subtítulos en español pegados na curtametraxe.

Deberá achegarse a seguinte documentación na presentación dos traballos:
Fotocopia do DNI do/a director/a ou, no seu caso, directores/as.
Breve dossier con información sobre a rodaxe, equipo técnico e humano, así como outras informacións adicionais: ficha técnica, argumento, localizacións exteriores, sinopses, etc.
Cartel ou algunha fotografía representativa do curto.

As obras presentadas non poderán ter unha duración superior a 25 minutos.

Premios:
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén á mellor curtametraxe, dotado con1.000 €
Premio Cruzcampo á mellor curtametraxe local, dotado con 200 €.
Accésit 'Deán Praza Bar' para curtametraxe local, dotado con 100 €.
Para optar aos dous últimos premios os traballos deberán pertencer a autor ou autores nados ou residentes na cidade de Xaén. Tamén poderán concorrer aos devanditos premios as curtametraxes con localizacións reconocibles rodados en Xaén capital.

Oprazopara presentar obras estará aberto ata o 15 de febreiro de 2017

Máis información