Exposicións, certames e concertos (41)

O Concello de Cambre convoca o XXIV Certame Literario de Poesía e Narración Breve, Cambre 2017.
Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:
Categoría A: de 12 a 14 anos
Categoría B: de 15 a 18 anos
Categoría C: de 19 a 26 anos

Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco DIN-A4 e o tema libre.

Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.
Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, por unha soa cara; paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure: XXIV CERTAME LITERARIO, o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou poesía). Cada traballo presentado levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de inscrición cuberta e asinada, que contén datos persoais e fiscais.

Os traballos poderán presentarse persoalmente ou ben seren enviados por correo ordinario a:
Concello de Cambre – Área de Cultura e Turismo
Río Barcés, 8 - 15660 Cambre

Haberá dous premios por categoría e modalidade:
Categoría A: 1º Premio: 173 € e 2º Premio: 128 €
Categoría B: 1º Premio: 218 € e 2º Premio: 150 €
Categoría C: 1º Premio: 300 € e 2º Premio: 173 €

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 10 de maio de 2017.
Máis información en no BOP da Coruña do 18 de abril de 2017 e en www.cambre.es

A Deputación de Ourense convoca o XIV Certame de artes plásticas para a mozos ou mozas de entre 18 e 30 anos.

A convocatoria realízase para as modalidades de pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etc.).
Poderán participar tódolos artistas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.
A temática será libre, e admitirase todo tipo de tendencia estética. Na realización da obra poderase empregar calquera tipo de técnica e material.
Cada concursante poderá participar cun máximo de 2 obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades.
As obras axustaranse ás seguintes características:
Pintura: non superior a 2 metros en calquera das súas dimensións.
Escultura: terá unha altura máxima de 1,80 m e unha base que non superará 1m x 1m.
Gravado e outras expresións artísticas: medidas libres.
As obras non poderán estar premiadas con anterioridade en ningún outro certame artístico.
Establécense os seguintes premios sen distinción de modalidade:
- Primeiro premio: 3.000 €.
- Segundo premio: 2.000 €.
- Terceiro premio: 1.000 €.
- Dous accésits de 500 € cada un.
As obras entregaranse ou serán enviadas ao Centro Cultural da Deputación de Ourense. Rúa do Progreso, 30. 32003 Ourense.
O prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 15 de xuño de 2017.
Máis información no BOP de Ourense de 27 de marzo de 2017 e en www.depourense.es

O Concello de Pontedeume organiza o IV Mes do Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras coa vocación de promover e organizar actividades teatrais, potenciando a divulgación das compañías teatrais afeccionadas.

Datas:
O IV Mes do Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras terá lugar os, sábados 6, 13, 20 e 27 de maio de 2017
A apertura do certame corresponderá ao grupo Arjé Teatro o día 6 de maio, e a clausura ao grupo DameCuerda Que Teatro o día 27 de maio.
O horario das representacións será ás 20:30 horas. O lugar de tódalas representacións será o Salón de actos do
IES Breamo situado na Rúa Ricardo Sánchez nº 5, Pontedeume.
As labores de carga e descarga, así como a montaxe e desmontaxe de decorados e escenografía, serán realizadas por persoal da compañía ou grupo.

Medios técnicos:
O Salón de Actos do IES Breamo conta coas seguintes dotacións técnicas (Pode descarse da páxina web do Concello de Pontedeume un plano esquemático do salón de actos):
Un escenario de 7 m. de ancho, 5 m. de fondo e 2,5 m. de alto. Conta con paso traseiro e entrada directa ao escenario
desde o camerino.
Unha barra exterior dotada de 4 focos PAR e 4 focos PC.
3 luces no frontal do escenario con cores intercambiables.
Mesa de son e de luces.
Reproductor de DVD e proxector.
Toma de corrente.
Tarima de madeira.
Telón.
Patio de butacas cun aforo para 130 persoas.
Aparcamento reservado para carga e descarga.

Participación:
O Encontro só está aberto a grupos de teatro afeccionado. Cada grupo pode presentar o número de obras que desexe, das cales só poderá ser seleccionada unha. As obras poderán ser representadas tanto en galego como en castelán e deberán ter unha duración mínima de 45 minutos.
Non se poderán presentar obras seleccionadas en edicións anteriores deste certame, pero si poderán participar compañías que teñan participado en anos anteriores.

Toda compañía que desexe participar no Encontro deberá enviar a seguinte documentación:
A Ficha do espectáculo cuberta cos datos da obra representada. (Pode descargarse da páxina web do Concello de Pontedeume)
Un mínimo de 3 fotografías do espectáculo e cartel da obra en formato dixital para a promoción do mesmo.
Un dvd do espectáculo íntegro que representará, ou enlace web para a súa visualización.
Todo isto deberá ser facilitado por correo electrónico á seguinte dirección:
pontedeumeenobras@gmail.com
Ou por correo postal á dirección:
Rúa Real nº13
15600 (A Coruña)
Especificando: IV Encontro de Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras.

Prazo:
O prazo límite para a presentación da documentación conclúe o luns 7 de abril de 2017.

Selección:
Os membros do grupo DameCuerda QueTeatro xunto cun representante do Concello de Pontedeume asignado pola Concellería de Cultura serán os encargados da selección entre tódalas solicitudes presentadas daquelas que conformarán a programación do IV Mes do Teatro Afeccionado Pontedeume en Obras e acordará con cada compañía a data da súa actuación.

Caché:
A organización abonará a cantidade de 250 € a cada compañía seleccionada para o Encontro en concepto de caché de participación.

Máis información na OMIX de Pontedeueme, teléfono 981 433 039 e en http://www.pontedeume.gal/temp/basesteatro2017.pdf

O Ministerio de Educación convoca o IV Concurso Nacional de Coros Escolares nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2016-2017.

Poderán participar neste concurso centros públicos e privados que conten cunha agrupación coral formada por alumnos do centro pertencentes aos niveis de Educación Primaria (Modalidade A) e Educación Secundaria (Modalidade B).

Premios:
Modalidade A:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.
Modalidade B:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será do 1 ao 30 de abril de 2017.
Máis información no BOE do 2 de marzo de 2017

A Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ) organiza o concurso de vídeos "Unha Viaxe polo Patrimonio da miña Comunidade" dirixido a clases de 6º de primaria de calquera colexio do territorio español.

Para participar os colexios terán que presentar un vídeo no que mostren o Patrimonio Mundial e os albergues xuvenís da súa Comunidade. O vídeo terá unha duración máxima de 4 minutos, e non será necesario trasladarse ata o ben Patrimonio
Mundial. O formato é totalmente libre: Pode ser unha explicación, unha entrevista, un anuncio, unha representación teatral, un baile, unha canción, ou calquera outro formato que sirva para dar a coñecer o Patrimonio Mundial e os albergues da Comunidade.
Unha vez subido o vídeo a Youtube, enviar un email acontacto@reaj.comcoa ligazón do vídeo e o cuestionario de inscrición debidamente cumprimentado e asinado.

Prazo:ata o10 de marzo de 2017ás 15:30 horas. Para que o proxecto se considere presentado, o colexio terá que recibir unha confirmación de recepción por parte de REAJ.

Dous premios:
5.000 € para que o colexio gañador organice unha viaxe con aloxamento en albergues REAJ para que toda a clase visite un ben declarado Patrimonio Mundial pola UNESCO.
Equipamento deportivo valorado en 1.000 € a sortear entre todos os colexios participantes

Obxectivos:
1. Formar aos alumnos de 6º de Primaria de colexios do territorio español na apreciación, conservación e goce dos lugares Patrimonio Mundial e do Patrimonio Inmaterial do país.
2. Fomentar entre os alumnos de 6º de Primaria o coñecemento da cultura alberguista a través dos albergues xuvenís de REAJ.
3. Fomentar a mobilidade xuvenil a través do turismo cultural en albergues REAJ.

Requisitos para participar:Poderá participar calquera colexio público, privado ou concertado de calquera lugar de España no que haxa polo menos unha clase de 6º de primaria. Cada colexio poderá participar presentando un proxecto por clase ou ben un proxecto no que participasen varias clases de 6º de primaria do centro.

http://reaj.com/wp-content/uploads/2016/11/Bases_completas_Viaje_por_el_Patrimonio_de_mi_Comunidad_2017.pdf

Eustory 2017

Dec 14, 2016

A Real Maestranza de Cabalería de Rolda convoca Eustory 2017, de investigación do patrimonio histórico da túa zona.

Como participar?
BUSCA un tema próximo, que relacións coa túa contorna e o patrimonio histórico, sobre o que poidas investigar.
VERIFICA e ampla a información, pon a túa imaxinación a proba e pregúntache cómos e porqués de todo o descuberto.
CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que che axude a ordenar o material e a distribuír o tempo, centrándoche o máis posible.
DESCRIBE da forma máis clara toda esta información.
VALORA os resultados obtidos desde a túa perspectiva (contemporánea).
REFLEXIONA nun informe complementario sobre o procedemento que empregaches para a obtención de indicios, o que che chamou a atención do tema ou temas aos que che levou o teu traballo, as fases polas que pasaches e os aspectos da investigación que che resultaron especialmente fáciles ou difíciles.
INDICA no teu traballo a procedencia, coa referencia debida, das fontes: bibliográficas, archivísticas, fotográficas, audiovisuais, portais na internet, entrevistas e outras.
A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite  un traballo por persoa ou grupo.
O FORMATO é libre. Traballos escritos, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados...
Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo
DINOS O QUE APRENDICHES ao terminar de realizar o traballo. Redacta unhas conclusións.
EN RESUMO, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento,
onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupoou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.
Oprazopara presentar obras estará aberto ata o día16 de agosto de 2017.

http://eustory.es/

Play-Doc 2017

Dec 14, 2016

Play-Doc, Festival Internacional de Documentais, é un festival independente cuxos principais obxectivos son achegar ao público un cinema esencial e de difícil acceso, e xerar espazos para o diálogo e o intercambio. Cada ano, Play-Doc ofrece unha coidada selección das últimas tendencias do cinema de non ficción a unha audiencia aberta, heteroxénea e numerosa.
A convocatoria para participar na 13ª edición de Play-Doc, que terá lugar en Tui do 22 ao 26 de marzo de 2017, permanecerá aberta ata o15 de xaneiro de 2017.

Todos os filmes inscritos a preselección non deberán ter sido estrenadas antes de xaneiro de 2016.
Todos os filmes inscritos a preselección serán considerados tanto para as categorías a competición como para as non competitivas. Será a dirección artística do festival a que realice a selección avaliando cada filme en base á súa calidade e creatividade.
As películas seleccionadas a competición optarán a un premio en metálico.

A inscrición deberá facerse online a través da páxina webwww.play-doc.com

A obra social de Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede 2016-2017 é unha proposta de ámbito nacional creada co fin de fomentar o interese dos estudantes pola ciencia, a tecnoloxía e a educación financeira.

Reporteiros na Rede ten dúas áreas temáticas:ciencia-tecnoloxía e educación financeira, e dúas modalidades:artigo escrito e peza audiovisual curta (vídeo). Os alumnos interesados poderán optar por participar nunha das temáticas ou nas dúas e poden facelo usando unha das modalidades ou ambas. Por tanto, un alumno podería participar ata en catro obras de diferente temática e modalidade.

Obxectivos:
Complementar a formación e a educación dos alumnos participantes a través do uso e manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación-TIC.
Incentivar e adestrar aos estudantes no labor de investigación, individual ou en equipo, e na procura da información, dos coñecementos e conceptos necesarios para levar a cabo un traballo de divulgación.
Mellorar a destreza do alumno no uso da internet como fonte de información útil para os seus estudos curriculares e outros coñecementos que complementen a súa formación académica.

Requisitos:Poderán participar todos os estudantes de ESO, Bacharelato ou Ciclos Formativos (idade límite 20 anos) de centros educativos españois, coordinados por un profesor do seu centro.

Premios:
Artigo escrito: para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns independentemente do número de autores. Bacharelato e Ciclos Formativos: premio por valor de 1.000 €. ESO: premio por valor de 1.000 €
Peza audiovisual curta (vídeo): para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns independentemente do número de autores. Premio por valor de 1.000 €. Os profesores coordinadores dos traballos premiados recibirán unha gratificación en efectivo en recoñecemento ao seu interese e dedicación.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o17 de febreiro de 2017
Más información enhttp://www.injuve.es/eu/convocatorias/premios/concurso-reporteros-en-la-red-2016-2017#sthash.i1o9tvoF.dpuf

A sala Plataforma14 da Coruña acolle a exposición artística"Inconscientemente"

Esta mostra está organizada pola asociación Sen Ánimo de Nome e forma parte do proxecto 1+1 Play Coruña, que ten como obxectivo visibilizar a obra de artistas emerxentes, e nela poderase coñecer a obra de 6 artistas:Julia Aguiar, Iria Prol, Cristina Chiarroni, Marita Carmona, Tommaso Freda e Carolina Russo.

A exposición poderase visitar ata ao5 de xaneiro do 2017 na sala Plataforma14 do Fórum Metropolitano da Coruña.

A sala Plataforma14, pertencente a Concellaría de Participación e Innovación Democrática do concello da Coruña e coordinada poloCentro Municipal de Información Xuvenil, pretende visibilizar a creación realizada polos/as artistas emerxentes da nosa cidade.

Toda a información sobre este espazo pode atoparse na webwww.coruna.es/cmix/plataforma14

O Proxecto H2020PrimeFishlanzou un concurso de vídeo para promocionar o consumo de peixe e marisco e a súa importancia cultural, social e económica. Calquera persoa con máis de 18 anos pode participar con pezas dun minuto de duración. Os participantes competirán por un premio de 1.500 euros e a oportunidade de rodar un vídeo nunha reunión dun proxecto H2020.

Como participar
O concurso está aberto á participación de maneira individual ou en grupos de ata 3 persoas cunha obra de calquera xénero ou formato (animación, stop-motion, documental, ficción) que estea dispoñible na plataforma YouTube. Os participantes só teñen que enviar a ligazón ao vídeo acompetition@primefish.euxunto co nome, apelidos, dirección e detalles de contacto de todos os membros do equipo. A data límite é o5 de febreiro de 2017ás 08:59:59 CET.

Premio
Os creadores do mellor vídeo recibirán 1.500 euros e unha viaxe paga á Costa Dourada (Vilanova i a Geltrú, España) para gravar un segundo vídeo sobre o proxecto PrimeFish. Tratarase dunha experiencia de aprendizaxe e creación de redes de colaboración, xunto aos científicos involucrados nun proxecto innovador H2020.

Ten en conta
Todos os vídeos deben incluír a imaxe dispoñible na ligazónhttp://primefish.eu/sites/default/files/screenshot_primefish_0.jpg, que debe permanecer visible durante 2 segundos. Os vídeos que non estean rodados en inglés deberán incluír subtítulos nese idioma.

Criterios de concesión
O proxecto PrimeFish busca vídeos relevantes, atractivos e creativos. E o impacto que consiga nas redes sociais e a súa maneira de reflectir a igualdade de xénero tamén se terán en conta. Os participantes poden consultar as bases na seguinte ligazón:

Bases do concurso PrimeFish Promocionando o consumo de produtos do mar