Exposicións, certames e concertos (7)

O Concello de Bergondo convoca a primeira edición do Premio de Poesía Filomena Dato Concello de Bergondo.

Poderán optar ao premio todas as autoras e autores maiores de idade, de calquera nacionalidade, sempre que o orixinal que presenten estea escrito en lingua galega.

Premio: 2.000 €

Os traballos cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das deliberacións do xurado. As autoras e autores responsabilízanse de lle comunicar á organización, dun xeito inmediato, a concesión doutros premios acadados a partir da remisión dos orixinais.
Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e paxinación numerada. Cada copia dos traballos presentarase cunha capa na que figure o título da obra e o lema ou alcume da autora ou autor, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra. A plica conterá no interior o nome e apelidos da autora/autor, número do DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.
As obras presentaranse na Casa da Cultura do Concello de Bergondo (oficinas administrativas) Estrada Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña).

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 1 de abril de 2020.

http://bergondo.gal/noticias/noticia/articulo/i-premio-de-poesia-filomena-dato/

Convócase o II Certame de podcasts en galego, Xosé Mosquera Pérez, o Vello dos Contos, organizado polo IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, Arraianos Producións e o colectivo Ponte nas Ondas, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e doutras entidades como o Museo do Pobo Galego, a Fundación Rosalía de Castro, Oral de Galicia, a EASD Mestre Mateo, a Radio Galega, a Real Academia Galega, a Fundación Antonio Fraguas e o Parlamento de Galicia.

Poderá concorrer a estes premios o alumnado de 11 a 18 anos, tanto de educación primaria (de 6º curso) como ensino non universitario de Galicia e daqueles que imparten ensinanzas de réxime xeral cursadas fóra da Comunidade Autónoma. Así mesmo, poderá participar o alumnado da mesma idade das escolas do Norte de Portugal.

Presentaranse podcasts orixinais e inéditos relacionados co patrimonio literario de Galicia e Portugal e coas súas figuras relevantes, tales como o autor a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas este ano. Os podcasts irán acompañados do texto que serviu de base para a súa elaboración.

Admitiranse solicitudes de participación ata o 28 de febreiro de 2020. O prazo de presentación de orixinais rematará o 17 de maio de 2020.

BASES

Co fin de promover o coñecemento dos Dereitos Humanos entre os escolares españois, o Defensor do Pobo de España, coa colaboración da ONG Globalización dos Dereitos Humanos, convoca o  XVII Concurso escolar de debuxo, Defensor do Pobo 2019-2020.

Para poder participar no concurso cada alumno deberá presentar un debuxo orixinal, con calquera material ou técnica, relativo aos dereitos humanos. O debuxo presentarase nunha folla de papel de tamaño A4.

Para identificar perfectamente todos os traballos, os debuxos deberán levar pegado ou grampado un sobre en cuxo exterior se faga constar Concurso Defensor do Pobo 2019-2020 e o curso no que estea matriculado o concursante e en cuxo interior debe figurar o nome e apelidos do concursante, a súa idade (en caso de ser menor deberá acompañar unha autorización dos seus pais ou titores para participar, segundo formulario que se acompaña), curso e centro no que está matriculado, así como o teléfono do centro ao que pertence.

Os premios serán entregados en Madrid polo Defensor do Pobo.

Os traballos candidatos ao premio faranse chegar antes do 4 de abril de 2020, á seguinte dirección postal: Apartado de correos 15020 - 46018 Valencia.

Requisitos
Poderán participar todos os alumnos de ensinos Primaria e Secundaria de España, así como de Educación Especial.

Dotación
Establécense tres premios para Primaria e tres para Secundaria (ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio) e un para Educación Especial, consistentes nun computador portátil para cada gañador. Os premiados tamén recibirán do Defensor do Pobo unha axuda económica para o seu desprazamento a Madrid a recoller o premio. O xurado poderá conceder accésits para Educación Especial e as mencións honoríficas que considere oportunas, así como declarar deserto calquera dos premios.

Os centros educativos con alumnos premiados recibirán un diploma de recoñecemento.

https://www.defensordelpueblo.es/edicion-premio/xvii-edicion-concurso-escolar-dibujos/?seccion=bases&edicion=xvii.%20curso%202019-20

A Universidade de Zaragoza, coa colaboración de Cinemaremagnum Servizos Audiovisuais, convoca o "XIX Certame Internacional  Videominuto".

Presentaranse obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito. Non se admitirán obras que excedan dese tempo. Non se admitirán obras presentadas noutras edicións do certame.

Poderanse presentar un máximo de 3 videominutos por participante. O tema do videominuto será de libre elección e poderán presentarse traballos tanto de ficción como de animación.

Todos aqueles traballos cuxo idioma orixinal non sexa o español, deberán presentarse subtitulados ben en español ou en inglés. As obras enviaranse soamente a través de internet.

Un xurado formado por personalidades do mundo da cultura e o cinema seleccionará un máximo de 25 traballos que pasarán á fase final.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 20 de marzo de 2020 ás 12:00 pm.

Poderán presentarse ao certame todas aquelas persoas que así o desexen, ben individualmente ou en grupo a condición de que presenten obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito.

Dotación
- Premio ao mellor Videominuto internacional 2019: 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto español 2019: 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto aragonés 2019: 700 euros.

Máis información: http://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es