Exposicións, certames e concertos (23)

A Biblioteca do Colexio Santa María del Pilar, Marianistas de Zaragoza, organiza o Consurso de relatos Vencer ao Coronavirus

Pode participar calquera persoa que o desexe nunha das seguintes categorías: infantil, ata 12 anos; xuvenil, de 13 a 18 anos; e adulto, maiores de 18 anos.

Os relatos, que terán unha extensión de entre 2.500 e 3.000 caracteres, deberán tentar explicar de xeito didáctico aos nenos de infantil e primaria que é o coronavirus e como habemos de enfrontarnos a el.

As obras enviaranse por correo electrónico á biblioteca: biblioteca@marianistas.net en formato pdf, antes do 15 de abril. As persoas gañadoras de cada unha das categorías recibirán un lote de libros. Ademais, o xurado realizará unha selección das dez mellores obras para a súa publicación.

Prazo: Os relatos deberán presentarse antes do 15 de abril de 2020

http://bbltk.marianistas.net/concurso-de-relatos-vencer-al-coronavirus/ 

O Concello de Santiago de Compostela convoca o Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100 MB presentándose en cada un do seu DVD ou Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.

Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais poderán corresponderse con calquera tipo de expresión artística e terán unha duración mínima de 15 minutos.
b) Presentaranse por duplicado en cadanseu DVD ou pendrive, no que se incluirá unha copia do vídeo.

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 6 de marzo de 2020

O Ministerio de Defensa convoca os Premios Defensa 2020.

Os Premios Defensa teñen por obxecto achegar á sociedade española os temas relacionados coa defensa, a paz, a seguridade e a historia militar e recompensar así, ás persoas e entidades que se destacaron, na súa traxectoria profesional, pola súa especial contribución á difusión da cultura de defensa e a imaxe das Forzas Armadas.

Modalidades:
Traballos Investigación
Medios de Comunicación
Fotografía
Premio "José Francisco de  Querol e  Lombardero"
Docencia

Poderán concorrer aos Premios Defensa 2020 todas aquelas persoas e asociacións sen ánimo de lucro, cuxos proxectos ou traballos estean referidos a temas relacionados coa defensa, a paz, a seguridade e a historia militar.

Prazo: 5 de maio de 2020
Máis información no BOE do 5 de marzo de 2020 e en http://www.portalcultura.mde.es/actividades/premios/defensa/

O Concello de Santiago de Compostela e Nova Escola Galega convocan os Premios Educacompostela co fin de recoñecer, promover, premiar e difundir publicamente aqueles materiais educativos que polo seu valor e interese poidan contribuír ao desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a calidade na educación e a renovación pedagóxica.

Os materiais didácticos poderán estar dirixidos aos diferentes niveis de ensino e poderán tratar sobre aqueles temas que o profesorado considere oportuno abordar no desenvolvemento do currículo nos seus centros educativos, ben sexa en educación infantil, primaria, secundaria ou en etapas  postobligatorias. Así mesmo, tamén se poderán presentar materiais elaborados e destinados a outros contextos educativos non escolares.

Premios:
Primeiro premio: 1.200 €
Segundo premio: 900 €
Terceiro premio: 600 €

Os materiais presentados deberán ser orixinais, inéditos e estar redactados ou elaborados en lingua galega. Non poderán participar aqueles traballos que fosen premiados con anterioridade.

Cada material ou conxunto de materiais deberá ir acompañado dun texto explicativo cun máximo de 15 páxinas que de conta das súas características, estrutura, obxectivos, destinatarios/as, integración no currículo e proceso de elaboración, experimentación e avaliación seguido.
Poderá participar individualmente ou en grupo quen teña producido materiais didácticos sobre os temas relacionados.

Os orixinais para optar aos premios deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela. O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 4 de setembro de 2020.

No sobre exterior farase constar:

Concello de Santiago de Compostela
Departamento de Educación
XII Edición dos Premios Educacompostela
Rúa  do Presidente Salvador Allende  n 4
15705 Santiago de Compostela

Tanto os concursantes individuais como os equipos deberán acollerse a un  pseudónimo.
No interior dun sobre pechado,  rotulado por fóra con  pseudónimo, incluiranse os datos persoais

Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2020 e en
Educación concello de Santiago de Compostela
Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Teléfono: 981 554 400 e 981 554 401
Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

O Concello de Pontedeume convoca o XXX Concurso de Contos Vila de Pontedeume

O concurso de contos está dirixido a estudantes de Segundo Ciclo da ESO, Bacharelato e Ciclos de Formación de Grao Medio ou Superior, cuxa idade non supere os 20 anos.
A lingua a empregar será o galego. Os participantes concorrerán cunha única obra.
Os contos, que deberán ser orixinais e inéditos, terán unha extensión non inferior a 6 páxinas nin superior a 8, estarán mecanografados a dobre espazo con letra Arial, corpo 12 e tamaño DIN A4. As follas deberán estar paxinadas.

As obras poderán presentarse directamente ou ben ser remitidas por correo certificado ao rexistro xeral do Concello de Pontedeume (R/ Real 13, 15600 Pontedeume. A Coruña) en sobre pechado co título da obra e lema ou pseudónimo do autor/a, acompañado doutro pequeno sobre, tamén pechado, no que conste o auténtico nome e apelidos do autor/a, así como a fotocopia do seu DNI, teléfono, enderezo e indicación do centro no que cursa os seus estudos e estudos que está cursar.

Premio: 600 €.

O prazo de presentación estará aberto ata o 16 de abril de 2020.

O día da entrega dos premios será o día 17 de maio, día das letras galegas.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2020, e na OMIX de Pontedeume, teléfono 981 433 039.

http://www.pontedeume.gal

Libera Makers

Mar 04, 2020

Libera Makers é unha iniciativa no marco do Proxecto Libera dirixida a concienciar e capacitar a mozos e mozas de formación profesional para que poidan desenvolver prototipos innovadores que apoien ao Proxecto Libera e aos miles de heroes que participan nel en accións de voluntariado para a conservación das contornas naturais.

O obxectivo desta iniciativa é concienciar e mobilizar á cidadanía para manter os espazos naturais libres de lixo e que se poida, desta maneira, liberar moita máis vida en favor da conservación da natureza e a súa biodiversidade.liberamakersvideo

Os alumnos:
- Deben ter polo menos 18 anos no momento da inscrición no proxecto Libera Makers, ou contar co consentimento asinado polos seus pais ou titores para poder participar nos eventos.
- Teñen que estar matriculados nun centro de formación profesional.
- Participarán en grupos colaborativos con outros compañeiros da súa aula e coordinados polo seu profesor.
- Poderán participar unha vez que o seu profesor inscribise ao seu centro no proxecto Libera  Makers.

O profesor:
- Será o encargado de inscribir ao seu centro e aos grupos de traballo na plataforma.
 -Creará grupos de traballo de 3 alumnos atendendo á diversidade da aula. Poderanse crear grupos de 2 alumnos de forma excepcional.
- Iniciará aos alumnos na plataforma educativa. Alí atopará material audiovisual formativo e documentos que poderá utilizar na aula ou que poderá asignar aos alumnos para que os traballen en casa.
- Fará un seguimento da formación dos alumnos guiándolles para que sexan capaces de entregar o Pack Libera Makers en data para participar no concurso.

Os retos:
Os grupos de traballo de alumnos presentarán á competición soluciones innovadoras en forma de modelos de deseño, prototipos ou maquetas para dar resposta a un dos dous retos expostos por Libera Makers:
Reto 1.  Prototipos para a recollida de lixo en contornas naturais que poidan ser empregados no marco do Proxecto Libera.
Reto 2.  Prototipos para evitar que os residuos cheguen á natureza.

O Pack Libera Makers será elaborado por cada grupo de alumnos e incluirá:
- Os planos de deseño 3D da solución proposta
- Fotografías do prototipo fabricado
- Un vídeo-presentación do prototipo cuxa duración non excederá dos 2 minutos

O prazo de envío do Pack Libera Makers será ata o 15 de abril de 2020 utilizando o formulario de envío dispoñible na web Libera Makers.

Non será necesario que os prototipos fabricados polos alumnos sexan funcionais senón que poden ser maquetas ou modelos de deseño imprimidos en impresora 3D. Se o prototipo non se puido fabricar ou imprimir, tamén se aceptará que só se entreguen os planos de deseño 3D e o vídeo-presentación.

Os alumnos dos 20 grupos seleccionados acudirán á Gran Final en Madrid onde terán que realizar un breve Elevator Pitch para presentar o seu proxecto. Un xurado de expertos deliberará para realizar a selección final dos gañadores, dando paso á cerimonia de entrega de premios.

Premios:
Todos os grupos que cheguen á Gran Final serán premiados cunha experiencia nunha contorna natural guiados por unha das organizacións colaboradoras de SÉ  BirdLife e  Ecoembes para coñecer de preto o traballo que desenvolve o Proxecto Libera, por exemplo, no ámbito das expedicións mariñas. Os profesores que coordinasen aos grupos galardoados tamén poderán participar e vivir a experiencia se así o desexan.

Gañadores finais
1º premio: 3.000 € en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o grupo gañador e impresora 3D para o seu centro escolar
2º premio: 2.000 € en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o segundo grupo finalista e un lote de material de estudo para o seu centro
3º premio: 1.000 € en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o terceiro grupo finalista e un lote de material de estudo para o seu centro

https://proyectolibera.org/libera-makers/

O XVIII Premio de Poesía Afundación é unha iniciativa do Centro PEN de Galicia, da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e de Fundación Galicia Obra Social (Afundación).

Poderán concorrer ao XVIII Premio de Poesía Afundación autoras e autores de calquera nacionalidade, maiores de idade, presentando unha soa obra escrita en lingua galega (segundo a normativa ortográfica vixente).

O premio, un e indivisible, está dotado con 6000 €, cantidade da que se deducirán os correspondentes impostos.

As obras, que deberán ter unha extensión mínima de 600 versos, non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos. Deben ser unha creación orixinal e inédita, é dicir, non poden ser unha copia, interpretación, tradución ou similar, dunha obra xa existente, e non poden estar publicadas nin en coñecemento do público mediante calquer medio con
anterioridade.

Os orixinais deberanse presentar por quintuplicado, mecanografados e baixo lema. O mesmo lema deberá figurar no exterior dun sobre pechado que conteña os seguintes datos:
título da obra, nome e apelidos da autora ou autor, fotocopia do DNI, enderezo postal, enderezo electrónico e teléfono de contacto.

Os traballos deberanse enviar por correo postal ou empresa mensaxeira a:
  Sede Afundación Vigo
  Rúa Policarpo Sanz, 26, 36202 - Vigo
Indicarase XVIII Premio de Poesía Afundación no sobre.

O prazo de admisión estará aberto ata o 31 de maio de 2020.

https://www.afundacion.org/docs/galeria/XVIII_premio_de_poesia_bases.pdf

O Concello de Guitiriz convoca o V Premio Xosé María Díaz Castro de Poesía.

Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, cos seus poemas escritos en lingua galega, segundo a normativa vixente da Real Academia Galega.
Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital.
Os e as participantes deberán enviar 4 exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ao seguinte enderezo:
   V PREMIO XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO DE POESÍA
   Concello de Guitiriz
   Rúa do Concello 4
   27300 Guitiriz
As obras concursantes deberán ostentar un título e un lema, que tamén figurará no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono, enderezo postal e correo electrónico, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.
A dotación do premio será de 2.000 €.
O prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 31 de marzo do 2020.
Máis información en www.concellodeguiriz.com  e na OMIX de Guitiriz, teléfono 982 370 109

CEPLI (Centro de Estudos de Promoción da Lectura e Literatura Infantil) da Universidade de Castela-A Mancha convoca o XVIII Premio Luna de aire de poesía infantil, co fin de promocionar a creación poética para nenos e nenas.

Requisitos:  poderán concorrer a este premio todos os/as autores/as maiores de 18 anos que o desexen, de calquera nacionalidade, cunha soa obra por autor.

As obras presentadas, escritas en lingua castelá, deberán ser orixinais e inéditas, e non ser galardoadas en ningún outro concurso. Non se admitirán aquelas obras que sexan tradución ou adaptación doutros orixinais.

Concursarase cun libro de poemas, de tema libre, que conteña un mínimo de 20 poemas e un máximo de 30, con extensión entre 250 e 400 versos.

Os orixinais enviaranse baixo plica. Remitiranse dous exemplares en papel a:  CEPLI (Premio de poesía infantil) Universidade de Castela-A Mancha Facultade de CC. da Educación e Humanidades (Avda. das Olerías, 44 -16071 Cuenca).

O prazo de presentación estará aberto ata o día 30 de novembro de 2020.

Premio:  Establécese un único premio de 3.000 euros.

O libro premiado será editado e comercializado pola editorial  SM na colección Luna de aire (non se ceden dereitos de autor en favor da Universidade de Castela-A Mancha).

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/21/pdf/2020_1410.pdf&tipo=rutaDocm

O Concello de Cambre convoca a XXVII Edición do Certame Literario Xoán Díaz.

Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:
- Categoría A: de 12 a 14 anos
- Categoría B: de 15 a 18 anos
- Categoría C: de 19 a 26 anos

Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das tres modalidades: Poesía, Narración breve e Microteatro.
- Modalidade de poesía: presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres.
- Modalidade de narración breve: a extensión máxima será de cinco páxinas por unha soa cara e o tema libre.
- Modalidade de Microteatro: a extensión será de entre 5 e 10 páxinas, a unha soa cara, con tema libre.
Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.
Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12; paxinados e sen asinar.
Os traballos poderán presentarse persoalmente nas administracións dos Institutos do Concello de Cambre, nas oficinas de rexistro do Concello de Cambre ou ben seren enviados por correo ordinario, debidamente selados, a:
   Concello de Cambre
   Área de Cultura, Deportes e Xuventude
   Río Barcés, 8
   15660 Cambre
Neste caso entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure: CERTAME LITERARIO XOÁN DÍAZ – CONCELLO DE CAMBRE 2020, o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración, poesía ou microteatro). Cada traballo presentado levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI e a ficha de inscrición cuberta e asinada, que contén datos persoais e fiscais.
Tamén poden enviarse por correo electrónico á dirección certamexoandiaz@cambre.org figurando no asunto o PSEUDÓNIMO do autor. Enviaranse tres arquivos PDF. O primeiro deles coa ficha de inscrición do concursante; no segundo arquivo irá o DNI e, finalmente, no terceiro, o traballo que levará o PSEUDÓNIMO e o TÍTULO da obra.

O importe dos premios será de:
- Categoría A: 1º Premio: 173 € 2º Premio: 128 €
- Categoría B: 1º Premio: 218 € 2º Premio: 150 €
- Categoría C: 1º Premio: 300 € 2º Premio: 173 €

O prazo de entrega de traballos comeza o día 15 de marzo de 2020 e remata o día 30 de abril de 2020.

http://www.cambre.es/novas/el-concello-de-cambre-y-los-ies-david-bujan-y-afonso-x-o-sabio-organizan-una-nueva-edicion-del-certame-literario-xoan-diaz/