Exposicións, certames e concertos (3)

Convócase a 23 edición do Ourense Film Festival (OUFF) coas seguintes seccións:

Sección En Curto
- As curtametraxes deberán estar realizadas en Galicia ou dirixidas por unha persoa galega; a data de estrea das pezas que se presenten a concurso non poderá ser anterior a 2017, en caso de teren sido xa estreadas.
- Non poderán exceder dos 20 minutos de duración e a temática será libre, estando admitidos todo tipo de xéneros e modalidades de creación, agás o videoclip e o spot publicitario.
- Así mesmo, os materiais presentados deben estar en lingua galega ou en castelán. En caso de seren nun idioma diferente a estes, deben estar subtitulados a unha desas dúas linguas.

Premios:
Establécense dous premios elixidos polo xurado profesional coa contía de 1.000€ en metálico para a obra que sume a maior puntuación e 500 € para a segunda que máis puntos acade.
- Establécese a maiores a categoría de “Premio do Público”, dotada con 500€, que poderá ser compatible cos dous premios anteriores se así resultara.
- Os gañadores ou gañadoras recibirán igualmente unha figura conmemorativa do certame.
Para participar será imprescindible cubrir o formulario da inscrición solicitándoo no ouff.curtas@deporense.es e achegar todos os datos e a documentación que nel se solicitan.
- O prazo de presentación estará aberto ata o día 9 de novembro de 2018, ás 14.00 h.


Sección Fas Muvis. Límite 48H
Concurso por equipos para a realización dunha peza audiovisual cunha duración determinada durante un tempo limitado. Cada equipo terá un presuposto pechado para a realización da obra.

Os equipos.
- A inscrición será por equipos.
- Haberá un máximo de 5 equipos competindo.
- Cada equipo estará formado por un máximo de 5 membros que non poderán ser maiores de 28 anos.
- Os equipos deberán achegar un documento co CV breve de cada integrante, unha proposta de idea e unha sinopse de non máis de 3 páxinas.
- A organización fará a selección dos equipos concursantes atendendo ao CV dos membros, á calidade do proxecto e a adaptación ás bases do relato proposto.
- Cada equipo seleccionado será o responsable de conseguir o material técnico que considere necesario para o desenvolvemento do seu proxecto.

Duración do concurso
- A data límite de entrega de propostas será o 19 de novembro
- O tempo de preprodución comezará dende o momento en que se nomean os equipos seleccionados.
- Haberá 48 horas para a gravación, dende o venres 30 de novembro ás 20h, ata o domingo 2 de decembro ás 20h.
- Do mesmo xeito, haberá outras 48 horas para a montaxe, que serán dende o domingo ata o martes 4 de decembro ás 20h.
- A obra definitiva terá que estar subida antes das 23.59h. do martes 4 de decembro á plataforma que a organización teña indicado.

O relato
- O proxecto proposto deberá estar relacionado coa cidade de Ourense.
- Deberá destacar os valores arquitectónicos, sociais, históricos, etnográficos ou naturais da contorna. Así mesmo, valorarase
favorablemente a transmisión de valores sociais positivos tales como igualdade, non discriminación, etc.
- A peza desenvolvida deberá ter una duración mínima de 3 minutos e máxima de 10 minutos.
- A obra poderá ser ficción, documental, promocional ou reportaxe.
- Un 40% da peza deberá ser rodada nos exteriores da cidade de Ourense.
- A obra deberá ser en lingua galega (incluídos créditos e información textual). En caso de ser noutro idioma deberá ter subtítulos en galego.
- Deberá comezar e finalizar co logotipo do OUFF, que será facilitado pola organización.

O orzamento
- Cada equipo terá un orzamento máximo para a realización da peza de 600€.
- Entregaranse 300€ ao produtor de cada equipo no momento da inscrición e entrega de credenciais do concurso.
- Os outros 300€ serán ingresados por transferencia bancaria despois da entrega da peza audiovisual, sempre que esta cumpra as bases do concurso e o resultado final se adapte ao proxecto presentado.

Os premios
- Haberá un primeiro premio de 600€ e un segundo de 200€ para as obras audiovisuais.

Sección Oficial de Longametraxes
Requirimentos das películas
- Deberán estar producidas en 2017 ou 2018.
- Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (agás en festivais), televisión e diferentes soportes dixitais antes do 6 de decembro de 2018.
- As obras deberán ter unha duración superior aos 60 minutos.

http://www.ouff.org/es/

O Concello de Camariñas convoca o XXVI Concurso de Noveis Deseñadores de Moda

Cada aspirante presentará unha colección composta por 4 modelos. O tema e a modalidade á que poden optar é libre tanto para moda masculina como feminina, con tódalas súas variantes; quedando excluídos os deseños de moda infantil.
Os deseños presentados non puideron ser premiadas noutros certames de moda.
A memoria poderá estar impresa en formato DIN A3 ou A4, na portada deberá figurar obrigatoriamente o título da colección o nome do autor/a non deberá figurar en ningunha parte da memoria
A técnica dos debuxos é libre e cada deseño presentarase nunha lámina coa vista de fronte e posterior.
As láminas deberán ir acompañadas dunha descrición técnica do modelo axustándose como mínimo á talla 38 modelo feminino e talla 42 modelo masculino, segundo o sistema europeo. A descrición conterá polo menos os seguintes puntos:
· Bosquexo con todas as características do modelaxe.
· Bandeiras de cores, identificación das cores utilizadas.
· Proposta de moda, tecidos e complementos.
· Medidas a escala.
· Ficha de escandallo.
Poderá achegarse á ficha técnica calquera outra documentación que se considere relevante de cara a valoración do proxecto.

Premios:
1º premio: 2100 €
2º premio: 1200 €
3º premio: 600 €
Premio especial do público: 600 €
Asemade, farase entrega a cada un dos finalistas no concurso dun diploma que acredite a súa participación no XXVI Concurso de Noveis Deseñadores.

O prazo estará aberto ata o 3 de decembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de outubro de 2018

O Concello de Paradela convoca o XXIV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López,
Podrán participar todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose una soa obra por categoría e autor.

Requisitos das obras.
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo. As obras de poesía terán unha extension maxima de 100 versos.
En ambos casos, mecanografiadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.
Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:
Concello de Paradela
Certame literario (Modalidade Poesía/Narrativa)
Rúa Cabaleiros de Santiago 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta concello.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, e declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de poesía
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de narrativa.
O xurado reservase a facultade de conceder dous accesits (carentes de dotación económica), en cada categoría, asemade poderá conceder ata tres mencións de honra como máximo (carentes de dotación económica) en cada categoría.

O prazo para presentar as obras estará aberto desde o 1 de outubro ata o 30 de novembro de 2018.

Máis información en www.paradela.es e no BOP de Lugo do 24 de agosto de 2018