Premios e concursos (48)

A Deputación da Coruña convoca o XI Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais.
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de maio de 2019, ás 14:00 h

Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio de creación fotográfica “Luís Ksado”.

Poderán participar no concurso todas as persoas maiores de idade, que estean interesadas no campo da fotografía e que non fosen premiadas nas tres edicións anteriores do premio. Ademais, as obras coas que concorran non terán podido ser gañadoras de ningún premio en ningún outro concurso.

Establécese un premio único e indivisible, dotado coa cantidade de 6.500 €.

- As fotografías deberán compoñer unha serie dun mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As copias deberán entregarse sen ningún tipo de montaxe ou enmarcado, en cor ou branco e negro e inscribiranse no campo do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral.
- Non se admitirán imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital.
- Deberá acreditarse por escrito a propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte en cuxo exterior conste: XIV Premio de creación fotográfica "Luís Ksado", o título da obra ou un lema; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, breve currículo e unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio, e de que se é o titular da propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- As fotografías deberán levar no dorso o título da serie, ou un lema, e o número de orde que teña cada unha delas dentro da serie.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 15 de maio de 2019
Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en  https://www.dacoruna.gal/cultura/premios

DKV Fresh Art

Mar 08, 2019

O concurso DKV Fresh Art é unha iniciativa de DKV Seguros España. Nace coa intención de impulsar a creatividade e innovación a través da arte.

Pretende promover as inquietudes artísticas entre estudantes de 16 a 18 anos, premiando a aqueles que destaquen pola súa creatividade nalgún campo de expresión da arte contemporáneo. DKV  Fresh  Art recolle dous principios fundamentais para a compañía aseguradora: a creatividade e a innovación, sempre ligados á saúde e a mellorar a calidade de vida das persoas.

Nesta liña a aseguradora pretende impulsar a arte no sector asegurador e sanitario, fomentando o seu valor na sociedade a través do programa DKV Arteria, que recolle diferentes iniciativas ao redor da creación artística e a saúde.

As disciplinas aceptadas son:
- Pintura. De calquera tamaño ou técnica.
- Debuxo. De calquera tamaño ou técnica.
- Escultura. De calquera tamaño ou técnica.
- Fotografía. Deberase presentar unha serie de 3 fotografías cun mesmo fío condutor e baixo un mesmo título.
- Vídeo-arte. Pezas dunha duración máxima de 3 minutos. Non se aceptarán curtos cinematográficos.

A convocatoria consta de dúas fases:
- 1ª Fase. Ao final do período de presentación das obras, o xurado de expertos seleccionará 20 obras para participar nunha exposición na Torre DKV, Zaragoza. Así mesmo elixirán 5 obras extras como reserva no caso que algunha das 20 seleccionadas quede invalidada. Nesta 1ª fase o envío de obras a través da plataforma de envío da web.
- 2ª Fase. Os 20 seleccionados deberán ceder as súas obras para poder realizar a exposición na Torre DKV, Zaragoza. Unha vez inaugurada a exposición, as 20 pezas seleccionadas serán sometidas ao veredicto dun xurado de expertos na segunda fase do concurso. Valorarán a calidade técnica/plástica, así como a emotividade e orixinalidade e posteriormente elixirá tres premiados. O envío das obras é por conta de DKV.

Prazo:  ata a 23:59 hora peninsular do 10 de maio de 2019.

Requisitos
Poderán participar todos os novos talentos que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter de 16 a 18 anos e estar a cursar bacharelato ou grao medio.
- Ser españois ou estranxeiros residentes en España, en calquera comunidade autónoma, Canarias incluído.

Dotación
- Primeiro premio: 3.000 euros para realizar a viaxe artística soñada e 1.000 euros máis para o centro docente do gañador.
- Segundo premio: 2.000 euros para realizar a viaxe artística soñada e 1.000 euros máis para o centro docente do gañador.
- Terceiro premio: 1.000 euros para realizar a viaxe artística soñada e 1.000 euros máis para o centro docente do gañador.

DKV pagará os gastos de desprazamento para a recollida do premio.

Calquera consulta relativa ao concurso xestionarase a través do teléfono gratuíto 900 670 201. De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Máis información concursos.dkvseguros.com

RTVE, coa colaboración da Fundación  Montemadrid, convoca o XI Premio de Poesía Nova RNE para autores que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria.

As obras, de tema libre, deberán contar cun mínimo de 500 versos. Presentaranse obrigatoriamente en formato escrito e dixital (é obrigatorio o envío das obras nos dous formatos: escrito e dixital):
- En formato escrito en papel, grampadas ou encadernadas debidamente, por duplicado, en  DIN-A4, escritas a máquina ou en computador a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada deberá constar o nome da obra e o pseudónimo. Admitiranse só os que fagan constar no cuño o seu envío antes das 24 horas do 1 de maio de 2019. Enviaranse nun sobre pechado á dirección:
  Programa “La estación azul”
  Radio Nacional de España
  Avda. de la Radio y Televisión nº 4
  Prado del Rey
  28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Neste sobre deberá figurar claramente que opta ao Premio de Poesía Nova  RNE - Fundación  Montemadrid. No exterior de leste sobre deberá constar o nome da obra e o pseudónimo. Dentro deste sobre deberá ir outro sobre pechado coa plica, onde deben constar os datos persoais do autor: nome e apelidos, dirección e teléfono de contacto, fotocopia do DNI e unha breve nota  biobibliográfica.
- En formato dixital (pdf), co título da obra e o pseudónimo, e sen ningún tipo de dato persoal, ao correo: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es

Dotación:  a obra premiada será editada e distribuída pola editorial  Pre-Textos. O gañador terá dereito a recibir 25 exemplares da súa obra.

Prazo:  ata o 4 de maio de 2019

Máis información https://www.fundacionmontemadrid.es/convocatoria/premio-de-poesia-joven-rne-fundacion-montemadrid/

#sebuscanpoetas

A Armada convoca os premios Virxe do Carme para 2019

A Armada española, coa finalidade de fomentar o interese e a afección polo mar e os asuntos navais, estimular na mocidade as vocacións polos oficios e profesións navais e difundir a cultura naval en todo o ámbito nacional, convoca os premios "Virxe do Carmen", correspondentes ao ano 2019, nas seguintes modalidades: Libros, Mocidade, Diploma de Honra, Pintura, Fotografía e  Modelismo Naval.

Libros. Para o mellor traballo que en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou  humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España ao mar e a Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección marítima ultramarina. Dotado con 5.000 euros.

Mocidade. Para o mellor traballo no que se destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época, realizado por alumnos de Bacharelato, de formación profesional de grao medio e dos dous últimos cursos de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO), a través dos seus correspondentes centros educativos. Dotado con 1.000 euros para o alumno que realiza o traballo e con 500 euros para o profesor do centro escolar que o dirixa.

Pintura. Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada. Primeiro premio, dotado con 3.000 euros. Segundo premio, dotado con 1.500 euros.

Fotografía. Para a fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades. Dotado con 1.000 euros.

Modelismo naval. Para o mellor modelo de nave, embarcación ou buque, e para a mellor maqueta ou  diorama de instalacións relacionadas coa historia e a arte da construción naval española, sen distinción de época, que tivesen protagonismo na historia naval española ou cuxo deseño marcou un fito no desenvolvemento da construción naval, e posúan valor artístico e técnico significativo. Premio modelo, dotado con 4.000 euros. Premio maqueta ou  diorama, dotado con 2.000 euros.

Prazos:
Na modalidade de Libros: 27 de abril de 2019
Mocidade: 31 de maio de 2019.
Para os traballos que opten ao premio de Pintura, Fotografía, e  Modelismo, o prazo de presentación será entre o 6 de maio e o 31 de maio de 2019, ambos inclusive.

BOE do 1 de marzo de 2019

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/02cienciaihcn--01premios-virgen-carmen

O Instituto Nº1 de Ordes, en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galegas, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e a Biblioteca do centro, convoca a sexta edición do Premio de Poesía, en lembranza da profesora Carme Villaverde Raña.

BASES:
1- Poderán participar alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato, ESA e Ciclos Formativos que cursen estudos en Galicia e non teñan cumpridos 20 anos a 31 de decembro de 2019.
2- Presentaranse tres composicións, con liberdade de metro e rima. Deberán ser orixinais, inéditas e escritas en lingua galega.
3- Remitiranse cinco exemplares en papel en formato DIN A-4.
Só se fará constar o título da obra e un pseudónimo. En sobre a parte, pechado e co título da obra e o pseudónimo no exterior, incluiranse os datos persoais do autor: nome e apelidos, enderezo, teléfono de contacto, idade, curso e centro onde estuda.
4- As obras deberán ser enviadas ao
“ VIII Premio de poesía Carme Villaverde“
IES Nº1 de Ordes, Rúa Nicolás del Río, s/n
15680 Ordes,  A Coruña
5- Concederase un único premio de 400 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade das obras presentadas, o premio poderá ser declarado deserto. A decisión do xurado é inapelable.
6- O xurado estará formado por profesorado de lingua e literatura.
7- O prazo de presentación estará aberto ata o 3 de maio de 2019 ás 14:00 horas.
8- O veredito do xurado darase a coñecer o día 10 de maio de 2019 ás 12:00 horas. Comunicaráselle persoalmente ao premiado.
9- A entrega do premio terá lugar nun acto que se celebrará na Casa da cultura de Ordes a día 24 de  maio ás 19:00 horas.
10- A obra gañadora será publicada na revista do centro "Para iso, para nós".

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ordes/node/801

Lingua de namorar é un concurso en liña de mensaxes de amor en lingua galega dirixido a todos os mozos e mozas de 14 a 35 anos.

O obxectivo principal de Lingua de namorar, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e mais pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dinamizar o uso da lingua galega entre os mozos e mozas nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías, nomeadamente, na Internet e na mensaxería instantánea.

Para participar no concurso, só tes que premer no botón “Envía as túas mensaxes” e cubrir o formulario. Ademais da mensaxe ou mensaxes, cómpre indicar os datos persoais e de contacto.

 

Características das mensaxes

 

Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso Lingua de namorar (extensión máxima de 350 caracteres para cada mensaxe). Estas mensaxes deberán estar escritas en lingua galega e poderán redactarse en prosa ou en verso.

 

Categorías de idade e premios

 

Establécense tres premios por cada unha das categorías de idade:

 

Categoría A (de 14 a 19 anos):

  • 1° Tablet SPC Gravity PRO
  • 2° Libro electrónico EareaderBQ Cervantes    
  • 3° Altofalante portátil DAEWOO

 

Categoría B (de 20 a 35 anos):

  • 1° Ordenador portátil HP
  • 2° Sistema de son NEVIR    
  • 3° Auriculares True Wireless Stereo DAEWOO

 

 

Prazos de participación e votación

 

O prazo para enviar as mensaxes remata o luns, 28 de febreiro.

Do 1 ao 7 de marzo abrirase o período de votación. As persoas que desexen votar polas súas mensaxes favoritas deberán cubrir o formulario que se habilitará para o efecto.

 

Xurado e resolución

 

O xurado do concurso reunirase unha vez rematado o prazo de votación e elixirá as declaracións gañadoras de entre as 50 declaracións máis votadas polos usuarios e usuarias en cada unha das categorías de idade.

Poderá consultarse aquí o nome das persoas gañadoras, a partir do 18 de marzo.

 

Entrega de premios

 

 O 28 de marzo terá lugar a entrega de premios do concurso Lingua de namorar 2019 no concello de Padrón, A Coruña.


basesvota-mensaxes


categoriaAcategoriaB

A Xefatura do Estado Maior do Exército convoca os Premios Exército para o ano 2019.

Os Premios Exército teñen por obxecto propiciar a creación artística e literaria referida ás múltiples actividades do Exército de Terra español no marco das Forzas Armadas, así como fomentar o coñecemento e a divulgación na sociedade da vida militar.

Beneficiarios:
Poderán optar aos Premios Exército 2019 na disciplina de Ensino escolar os participantes e, no seu caso, beneficiarios serán centros docentes públicos e privados -concertados e non concertados- de Educación Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional situados en territorio nacional.

Modalidades: Pintura Xeral, Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas Militares, Ensino Escolar e Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais.

Lugar de entrega dos traballos:
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/premios-ejercito/2019/9_plazos_lugar_entrega_trabajos.pdf

Prazos:
Pintura Xeral: 18 de marzo ao 12 de abril de 2019
Pintura Rápida: 18 de maio de 2019
Fotografía: 18 de marzo ao 5 de abril de 2019
Miniaturas Militares: 6 de abril de 2019
Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais: 18 de marzo al 5 de abril de 2019
Ensino Escolar: 18 de marzo ao 5 de abril de 2019

Premios:
Pintura
Pintura Xeral: 1º Premio: 6.000 €, Trofeo e Diploma
Pintura Histórica: 1º Premio: 4.000 €, Placa e Diploma
Pintura Rápida: 1º Premio: 2.500 €, Trofeo e Diploma e 2º Premio: 1.500 €, Placa e Diploma

Fotografía
Mellor serie: 1º Premio: 3000 €, Trofeo e Diploma
Mellor fotografía publicada nun medio de comunicación: 1º Premio: 1.500 €, Trofeo e Diploma.

Miniaturas Militares
Máster (Dioramas ou Viñetas): 1º Premio: 3.000 €, Trofeo e Diploma
Máster (Figuras): 1º Premio: 2.000 €, Trofeo e Diploma
Máster (Materiais): 1º Premio: 2.000 €, Trofeo e Diploma
Estándar (Dioramas ou Viñetas): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Figuras): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Materiais): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Miscelánea): 1º Premio: Placa e Diploma

Ensino Escolar
Nivel A € Educación Primaria. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma
Nivel B € Educación Secundaria. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma
Nivel C € Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma

Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais: 1º Premio: 6.000 €, Trofeo e Diploma

Máis información: http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index.html

Eustory 2019

Feb 07, 2019

Eustory é un concurso de historia para mocidade que ten como concepto básico “aprender investigando"

Requisitos
A participación está aberta aos alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente Americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e  ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios).

O traballo pode ser individual ou en grupo, sen existir límite de participantes nos traballos de grupo sempre que cursen nos niveis indicados anteriormente. Só se permite un traballo por grupo. Existe a posibilidade de que os traballos estean realizados por estudantes de máis dun país, así como a participación coordinada de centros escolares españois, portugueses e/ou americanos, creando equipos mixtos de traballo.

O traballo poderá estar tutorizado. Calquera persoa maior de idade que teña relación co tema e a investigación está capacitada para ser titor. O xurado constatará a intervención do titor, quen terá que describir o labor que realizou.

Tema do concurso: “Transición política”
As transicións políticas —que transformaron as regras e mecanismos de participación cidadá— tiveron lugar en moitos países a partir dos anos setenta do século pasado. Estes procesos transitaron desde réximes autoritarios ata as democracias actuais. Houbo cambios en valores e normas sociais, en institucións que xa existían e outras de nova creación e na organización económica da sociedade.

Como se viviu esta transición na túa contorna? Como afectou durante ese período na túa familia ou nalgunha persoa próxima? Hai algún acontecemento dese período sobre o que poidas investigar? Podes reflexionar sobre como evolucionou a memoria desa etapa nos últimos anos?

Seguramente terás acceso a algún museo, arquivo, hemeroteca, centro de interpretación, fontes bibliográficas, páxinas web, etc., que conserven recordos e axúdenche a obter información que nunca tiveches.
Entrevista aos protagonistas desta época, visita lugares que representen momentos clave destas transicións… investiga, descobre e enriquece a historia.

Para participar, é necesario completar o formulario de inscrición e enviar o teu proxecto á seguinte dirección: concurso@eustory.es
Formulario: http://eustory.es/como-participar

Prazo:  Os traballos teñen como data límite de presentación o 18 de agosto de 2019 ás 23 h59.

Formato
O formato de presentación é libre. Traballo escrito, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo.

Os traballos escritos poderán ter unha extensión máxima de 15.000 palabras. Os traballos audiovisuais non poderán superar os 30 minutos. O informe de procedemento debe ter 2.000 palabras como máximo. O informe do titor non debe superar as 500 palabras.

Premios
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

Ademais, a Fundación  Körber- Stiftung convoca anualmente aos finalistas do concurso para presentar as súas candidaturas para participar nos Campus de Historia.

Máis información: http://eustory.es/reglamento/

UNED de  Mérida  convoca o V Premio de Narración Breve, iniciativa dirixida ao público en xeral.

1. A participación neste premio está aberta a calquera persoa, pertenza ou non á comunidade universitaria da UNED.
2. Admitirase un único orixinal por autor ou autora.
3. As obras axustaranse ao concepto comunmente aceptado de “relato”, serán orixinais e inéditas, estarán escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas en outros certames, nin estar suxeitas a compromisos editoriais, nin corresponder a  autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
4. Os orixinais, de temática libre, deberán ter unha extensión non inferior a cinco  páxinas nin superior a dez. Os relatos presentaranse  mecanografiados a dobre espazo e paxinados, en letra tipo Estafes New Roman e corpo 12.
A súa presentación  será preferiblemente en formato dixital (ficheiro tipo “.doc” ou “.pdf” gravado en CD- ROM ou dispositivo USB). En caso de non dispoñer destes medios, enviarase o relato impreso a unha soa cara por quintuplicado. Non se aceptará a presentación a través de correo electrónico.
5. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se inclúa título de relato e seudónimo.
6. Á obra, xa sexa en formato dixital ou impreso, achegarase un sobre pechado, en cuxo interior deben figurar título da obra e pseudónimo, cos seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor/a, dirección de e-mail, dirección postal, teléfono de contacto
- Número de DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo
Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en R/ Moreno de Vargas, número 10, 1ª planta, especificando no envío “Premio de Narración Breve”.

O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2019

Establécense os seguintes premios:
- Un primeiro premio de 500 euros.
- Dous  accesit consistentes en dous premios de 100 euros cada un

https://biblioteca.unedmerida.com/2019/01/17/v-certamen-de-narracion-breve-uned-merida/