Premios e concursos (63)

O Concello de Santiago en colaboración coa editorial Kalandraka convoca o XIV premio internacional Compostela para álbums ilustrados.
Poderán optar ao premio todas as obras que se poidan incluír na categoría de álbum ilustrado: un libro no que o relato se conta a través de imaxes, ou de imaxes e textos, de tal maneira que ambos os dous se complementen.

As obras poden presentarse en calquera das linguas oficiais peninsulares e serán orixinais e inéditas.
Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non poderá superarar as 40 páxinas interiores.

Os/as autores/as que opten ao premio deberán presentar:
Cinco copias do texto.
Tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas.
Unha maqueta acabada do proxecto que se presenta.

Nas obras non deberá figurar o nome dos/as autores/as senón un lema ou pseudónimo. Os datos persoais dos e das participantes achegaranse nun sobre pechado indicando no exterior o título da obra e o lema ou pseudónimo,e no seu interior, o nome ou nomes completos, enderezo postal, teléfono de contacto e enderezo electrónico.Dentro do sobre tamén se incluirán  unha fotocopia  do DNI ou pasaporte  así como unha  breve recensión biográfica.

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 14 de maio de 2021.
O premio é de 9000 € e a publicación da obra en tódalas linguas peninsulares no mes de novembro de 2021.
Máis información en www.kalandraka.com  e no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2021

O Concello de Santiago de Compostela convoca o Premio Xohana Torres de ensaio, investigación e creación audiovisual sobre as mulleres na sociedade galega.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación das mulleres na sociedade, e terán como obxectivo resaltar o papel protagonista ou o esquecemento das mulleres nos diferentes ámbitos da sociedade galega. Poderán ser de carácter histórico, político, científico, literario, artístico, etc... e ter forma de ensaio, investigación
científica ou composición audiovisual, e sempre se referirán a mulleres galegas ou experiencias das mulleres en Galicia.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100 MB presentándose en cada un do seu DVD ou Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo
do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.

Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais poderán corresponderse con calquera tipo de expresión artística e terán unha duración mínima de 15 minutos.
b) Presentaranse por duplicado en cadanseu DVD ou pendrive, no que se incluirá unha copia do vídeo.

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

Todas as obras terán que estar redactadas en lingua galega e empregar a linguaxe non sexista

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 29 de decembro de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2021

A Deputación da Coruña convoca o XV Premio de creación fotográfica “Luís Ksado”.

Poderán participar no concurso todas as persoas maiores de idade, que estean interesadas no campo da fotografía e que non fosen premiadas nas tres edicións anteriores do premio. Ademais, as obras coas que concorran non terán podido ser gañadoras de ningún premio en ningún outro concurso.

Establécese un premio único e indivisible, dotado coa cantidade de 6.500 €.

As fotografías deberán compoñer unha serie dun mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As copias deberán entregarse sen ningún tipo de montaxe ou enmarcado, en cor ou branco e negro e inscribiranse no campo do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral.

Non se admitirán imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital.

Deberá acreditarse por escrito a propiedade intelectual das imaxes presentadas.

A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte en cuxo exterior conste: XV Premio de creación fotográfica "Luís Ksado", o título da obra ou un lema; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, breve currículo e unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio, e de que se é o titular da propiedade intelectual das imaxes presentadas.
As fotografías deberán levar no dorso o título da serie, ou un lema, e o número de orde que teña cada unha delas dentro da serie.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021
Máis información non BOP da Coruña do 4 de marzo de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios

A Deputación da Coruña convoca o XVI Premio de banda deseñada “Castelao”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.
As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dúas persoas autoras (unha como guionista e outra como debuxante).

Establécense dous premios dotados con 6.500 € cada un deles, para cada unha das seguintes categorías:
a) Modalidade Xeral:  Para todo tipo de lectores
b) Modalidade LIX:  Especialmente dirixido ao lector infantil

A Deputación publicará a/s obra/s premiada/s, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.

A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias.

Poderán presentarse indistintamente:
- Proxectos, que consistirán en un dossier con un mínimo de 16 páxinas rematadas, tamaño A4, formato PDF, e unha sinopse detallada do contido da obra completa, con unha extensión máxima de tres páxinas.
- Obras completas, tanto en guión coma en debuxo, en cuxo caso deberán ser orixinais, inéditas e non publicadas, na súa totalidade ou parcialmente.
En todo caso, a extensión da obra finalizada terá un mínimo de 48 páxinas.

A presentación farase en formato dixital, por medio dun USB/CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVI Premio “Castelao” de banda deseñada, a categoría na que se presenta, o título da obra/proxecto ou o seu lema.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 30 de abril de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo  de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/

Móvete

Mar 04, 2021

O Instituto da Lingua Galega da USC (ILG) conmemora este 2021 o seu 50 aniversario e co gallo desta celebración puxo en marcha o concurso de vídeo Móvete, destinado ao alumnado dos institutos de Galicia e das zonas de fala galega fóra de Galicia.
O obxectivo deste concurso é incentivar o uso do galego e, tamén, dar a coñecer o ILG entre a xente nova.

O prazo para a participación estará aberto ata o 31 de maio de 2021.

O concurso está dirixido a alumnado que estea cursando 3º, 4º da ESO, 1º ou 2º de Bacharelato e pódese participar en dúas modalidades, individual e en grupo.
Os vídeos que se presenten a Móvete deberán ser inéditos e orixinais e non poderán superar os dous minutos de duración nin os 300 MB de tamaño.
Os temas que se propoñen para a creación de pezas audiovisuais son Móvete co galego, Conmóvete co galego e Promove o galego.

O xurado elixirá un máximo de tres persoas e tres grupos finalistas por tema, valorando a calidade e orixinalidade da peza, así como o uso creativo das tecnoloxías e das ferramentas empregadas.

O premio para o mellor vídeo individual de cada tema consistirá nun teléfono móbil iPhone.
O premio para o mellor vídeo en grupo de cada tema será unha vídeo-cámara.
Os restantes finalistas recibirán un smartwatch (modalidade individual) e un lote de libros (modalidade de grupo). Ademais, os vídeos difundiranse a través das contas de Instagram e Twitter do ILG e a través da canle de YouTube do instituto, e a peza que obteña unha maior puntuación de acordo coas interaccións a que dea lugar ao longo de todo o concurso recibirá como premio unha tableta.

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/ilg-organiza-concurso-video-movete-gallo-50-aniversario

O Arquivo Fotográfico Jalón Angel organiza o VII Premio Internacional de Fotografía.

Poderá participar calquera autor/a maior de idade cunha fotografía orixinal que non fose premiada noutro concurso ou premio no ano 2020 e ata o 16 de maio de 2021.

Un mesmo autor/a poderá presentar un máximo dunha fotografía por categoría.
 
Os traballos deberán pertencer a algún dos seguintes xéneros:
1. Retrato: espontáneo ou pousado, o protagonista da imaxe pode ser unha soa persoa ou varias (retrato de grupo).
2. Viaxes: fotografías que mostren as particularidades culturais e as tradicións dun país (inclúe paisaxes urbanas ou naturais, pero non se centrarán na figura humana como elemento único ou principal).
3. Consecuencias da covid-19: Esta categoría quere reflectir as consecuencias humanas e sociais que causou a pandemia mundial ocasionada pola covid-19.
 
As obras a concurso cumprirán as seguintes características:
a. Poderase realizar por calquera procedemento fotográfico.
b. Enviarase en formato dixital. É necesario que a fotografía orixinal teña os seguintes requisitos . jpg, 300 píxeles por polgada e de tamaño mínimo de lado curto 30 cm ou 3500  ppp.
c. Poderán ser en branco e negro ou en cor.
d. O retoque tanto químico como dixital será mínimo (iluminación, contraste, balance de cor) e non desvirtuará a toma orixinal. Se non se cumpre este requisito dita fotografía quedará descartada para o premio.
 
As fotografías non terán ningún elemento (firma,  logo, iniciais, marcos, gráficos…) que poidan servir para identificar o autor da imaxe. Se non se cumpre este requisito dita fotografía quedará descartada para o premio.
 
Para participar deberase acceder a través da seguinte ligazón http://www.jalonangel.com/premio/ e completar a ficha correspondente.
 
O prazo para a recepción das obras será o domingo 16 de maio de 2021 ata as 23.59 horas (hora española na península).
 
As persoas gañadoras dos premios, así como a data do acto oficial de entrega destes, daranse a coñecer o día 29 de xuño de 2021 a través da web do Arquivo Jalón Angel (http://www.jalonangel.com) e das súas redes sociais.

https://jalonangel.com/premio

O Concello de Ames convoca o seu XVIII Certame Literario

Poderá concorrer a este certame calquera persoa que presente textos inéditos escritos en lingua galega. O tema é libre.
Os menores de idade deben presentar os datos do que exerza como representante legal.

A principal finalidade é a dinamizar o uso escrito do galego a través da expresión artística e creatividade.

En cada modalidade do certame establécense tres categorías:

1ª Categoría (ata os 13 anos)
1º premio: 200 euros
2º premio: 170 euros
3º premio: 140 euros

2ª Categoría (de 14 a 17 anos)
1º premio: 230 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 170 euros

3ª Categoría (18 anos ou máis)
1º premio: 300 euros
2º premio: 260 euros
3º premio: 230 euros

Para o cómputo da idade, establécese como data de referencia o 8 de abril de 2021 (día no que finaliza o prazo de entrega dos traballos participantes).

Os textos poderán remitirse ata o día 8 de abril de 2021 (incluído).
Os textos remitiranse ao Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames. Avda. de Azcárraga, nº 5,
Bertamiráns, 15220 Ames, A Coruña.

www.concellodeames.gal

A Armada Española convoca os premios Virxe do Carme correspondentes ao ano 2021, nas seguintes disciplinas: Libros, Outros traballos literarios, nas categorías de Mocidade e Mozo/a investigador/a, Pintura, Fotografía e Modelismo Naval.

Libros. Para o mellor traballo que, en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España co mar e coa Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección ultramarina.

Outros traballos literarios. Establécense dúas categorías:
- Mocidade. Para o mellor traballo en grupo no que se aborde a historia desde o mar e destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época. Alumnos dos dous últimos cursos de ESO e de Formación Profesional de Grao Medio, a través dos seus correspondentes Centros Educativos.
- Mozo/a investigador/a. Para o mellor traballo individual de investigación, en documental, levado a cabo por alumnos de Bacharelato, directamente relacionado coa contribución da Armada á sociedade ao longo da historia, cos seguintes obxectivos: Potenciar a capacidade de análise e sentido crítico a través do manexo de diferentes fontes documentais. Favorecer o respecto cara ao Patrimonio Histórico e unha comprensión do pasado e do presente mellor fundamentada.

Pintura. Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada.

Fotografía. Fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades.

Modelismo Naval. Para o mellor modelo de nave, embarcación ou buque e para o mellor  diorama de instalacións relacionadas coa historia e a arte da construción naval española, sen
distinción de época.

Premios: o importe total dos premios é de 18.000 €

O prazo de presentación de obras ás disciplinas de Libros e Outros traballos literarios estará aberto ata o día 30 de abril de 2021.
Para as disciplinas de Pintura, Fotografía e Modelismo Naval, o prazo de presentación estará aberto ata o 31 de maio de 2021.

Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2021 e en https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549632

A Fundación Esplai convoca o concurso de guións de curtos sociais “E ti, como controlas?”, un programa que pretende sensibilizar á cidadanía, a través da creación e divulgación de vídeos-anuncio sobre temas sociais, deseñados por mozos/as.

Fases:

Inscríbete no formulario web. Recibirás os materiais sobre como elaborar un guion por correo electrónico.
Envía o teu guión: podes envialo contestando o correo electrónico desde o que che chegará o material.
Gravación dos guións gañadores: se o teu guión está entre os elixidos como gañadores, contarás coa axuda de persoal profesional para gravalo.
Festival “Mocidade Comprometida Film Festival”: terá lugar no Foro de Fundación Esplai, en maio. Alí visionaranse os vídeo-anuncios dos guións gañadores e poderás compartir experiencias coas persoas participantes, sexa en sistema virtual e /ou presencial.

Como deben ser os guións?

Temática e mensaxe: guións para vídeos-anuncios de temas sociais onde estean presentes as consecuencias dun uso negativo das tecnoloxías e internet, o consumo de alcol e tabaco, desde a perspectiva da sensibilización, e tendo en cuenta a prevención, a posta en activo das habilidades sociais das persoas para iso. Mostrando así, a importancia do uso saudable das tecnoloxías e internet. Tamén sobre hábitos saudables en relación ao tabaco e o alcol. Os guións non poden estar escritos e/ou editados por profesionais.

Protagonistas: Persoas mozas

Información que debe aparecer no guion: Nome da entidade, número de mozos/as que compoñen o grupo e logo de Fundación Esplai.

Os vídeos visionaranse no Festival “Mocidade Comprometida Film Festival”, en maio no marco da celebración do Foro Fundación Esplai Cidadanía. Comprometida, evento anual, en sistema virtual e/ou presencial que Fundación Esplai desenvolve.

Esta actividade está enmarcada dentro do proxecto Actívate, un programa de prevención no tempo libre e financiada polo Plan Nacional sobre Drogas.

Requisitos
Poden participar persoas mozas de 15 a 18 anos.
Concurso de ámbito nacional.
Deberase participar en grupo.
Terase en conta a creatividade, as persoas implicadas, a atención a cuestións de promoción da igualdade xénero, antirracista, de responsabilidade ambiental e os Obxectivos de Desarollo Sostible, ODS, en xeral.
Podes participar con máis dun guión, os cales deben ser de autoría propia (é dicir, orixinais).
Os guións non poden estar escritos e/ou editados por profesionais.
O xurado resérvase o dereito de descartar os guións que non reúnan un mínimo de requisitos de calidade ou que puidesen resultar ofensivos ou de mal gusto.

Dotación
Gravación do guion cun equipo profesional. Os vídeos colgaranse na canle de Youtube de Fundación Esplai.

Prazo: ata o 18 de marzo de 2021

Asistencia ao Festival “Mocidade Comprometida Film Festival” onde se visionarán os vídeos. Viaxe e estancia para dúas persoas (unha das persoas debe ser maior de idade) en Madrid.

https://fundacionesplai.org/blog/socioeducativa/concurso-guiones-2021/ 

O Concello de Portugalete convoca o XXXV Concurso de cómic "Nobre Vila de Portugalete".

O tema será libre, pero os personaxes protagonistas deberán ser orixinais, de creación propia, e inéditos. Só se poderá presentar ao concurso a obra orixinal, que poderá ser realizada en técnica libre. Queda excluída calquera tipo de copia. Aceptaranse como orixinais as obras creadas ou tratadas con técnicas informáticas.

Establécense dúas categorías:
- Cómic. As obras constarán de catro páxinas impresas, numeradas, convenientemente rotuladas, en tamaño de DIN A-4, ou medida proporcional e en formato vertical.
- Tira cómica. As obras presentaranse impresas, convenientemente rotuladas, en tamaño de 19 x 8 cm, ou medida proporcional, dividida en dúas ou máis viñetas. O formato será horizontal.

As obras poderán ser presentadas en eúscaro ou castelán. Os traballos poderán presentarse tanto en cor como en branco e negro, non poderán levar o nome do autor de maneira visible e presentaranse en sobre, sen firma nin nome, baixo un título ou lema. No seu interior incluirase outro sobre co mesmo título e os datos persoais da autora, autor ou autores: nome e apelidos, teléfono, data de nacemento, dirección completa e dirección de correo electrónico, xunto cunha fotocopia do DNI. No caso en que a obra estea realizada por dúas ou máis persoas, deberase indicar a porcentaxe de participación de cada unha delas a fin de facer efectivo o pago do premio.

O prazo de presentación de obras estará aberto ata o 7 de maio de 2021.

Requisitos
Poderán participar no concurso todas as persoas que o desexen, sen limitación algunha en canto ao número de obras a presentar a cada categoría.

Dotación

Categoría Cómic:
•Primeiro premio "Nobre Villa de Portugalete", 1.700 euros e trofeo.
•Segundo premio: 1.250 euros e trofeo.
•Terceiro premio: 900 euros e trofeo.
•Accésit á mellor obra en eúscaro: 300 euros e trofeo.
•Accésit á autora ou autor local: 300 euros e trofeo.
•Accésit xuvenil (menores de16 anos): 200 euros e trofeo.

Categoría Tira Cómica:
•Primeiro premio: 300 euros e trofeo.
•Accésit menor de 18 anos: 100 euros e trofeo.