Premios e concursos (42)

A Axencia Española de Consumo convoca a edición 2020 dos Premios Estratexia NAOS, que pretende impulsar as iniciativas que entre os seus obxectivos básicos fomenten a prevención da obesidade e outras enfermidades crónicas derivadas, a través dunha alimentación saudable e a práctica regular de actividade física.

Modalidades

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito familiar e comunitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física na poboación.

Premio Estratexia NAOS á promoción dunha alimentación saudable no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS á promoción da práctica de actividade física no ámbito escolar: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para promover a práctica de actividade física entre os escolares dos centros de ensino infantil, primario e secundario, tanto a través de actividades realizadas na aula como extraescolares.

Premio Estratexia NAOS no ámbito sanitario: iniciativas que se distinguisen pola súa capacidade para implantar medidas de detección precoz do sobrepeso e a obesidade e inculcar hábitos alimentarios saudables e a práctica regular de actividade física na poboación, a través do persoal de centros e servizos de saúde de calquera titularidade, oficinas de farmacia ou calquera outro centro ou institución sanitaria.

Premio Estratexia NAOS no ámbito laboral:  iniciativas que se distinguisen pola capacidade para inculcar hábitos alimentarios saudables, promover a práctica regular de actividade física ou ambos os dous, entre os empregados do centro de traballo.

Premio Estratexia NAOS á iniciativa empresarial:  iniciativas desenvolvidas por empresas alimentarias que se distinguisen por facilitar a adopción de hábitos alimentarios saudables entre a poboación mediante melloras na composición de produtos, e/ou na información subministrada na etiquetaxe e/ou na publicidade e mercadotecnia dos seus produtos e/ou a práctica regular da actividade física.

Premio Estratexia NAOS de especial recoñecemento:  será outorgado, por proposta das distintas administracións públicas españolas cuxa actividade estea relacionada cos obxectivos da citada estratexia, a aquelas persoas ou institucións cuxa traxectoria destacase pola súa dedicación á promoción da alimentación saudable ou a estimular a práctica de actividade física entre a poboación, como obxectivos básicos daquela.

Requisitos:
Poderá concorrer a estes premios calquera persoa física, agrupación con ou sen personalidade xurídica, organización social e empresarial, institución, administración pública e calquera outra entidade pública ou privada que iniciase ou desenvolvese algún proxecto, programa, actividade ou plan innovador coincidentes cos obxectivos da Estratexia NAOS

Dotación dos premios:
Ningunha modalidade dos Premios ten asignada dotación económica.
Cada un dos gañadores dos Premios Estratexia NAOS recibirán un trofeo e diploma acreditativos do premio.
Os accésits recibirán un diploma acreditativo do mesmo.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de decembro de 2020.
Máis información no BOE do 18 de setembro de 2020 e en http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm

Como parte da campaña Time to Move, o Concurso de camisetas volve en 2020 e espera os deseños de camisetas de mozos e mozas de toda Europa. A mocidade participante ten ata o 31 de outubro para enviar o seu traballo e ter a oportunidade de gañar unha subscrición a  Skillshare Premium dun ano e unha  tablet Wacom Intuos S.

Sen ningunha restrición en canto á técnica utilizada, a iniciativa está aberta a todos a mocidade dos 36 países membros da Rede  Eurodesk que teñan entre 13 e 30 anos co obxectivo de recompilar aqueles deseños de camisetas que mellor representen o espírito da campaña Estafe  to  Move.

Este ano,  Eurodesk seleccionará dous gañadores principais: un deseño de entre os participantes de entre 13 e 19 anos e un deseño de entre os participantes de entre 20 e 30 anos. Cada un deles recibirá unha subscrición a  Skillshare  Premium por un ano e unha  tablet  Wacom  Intuos S. O gañador da votación pública (seleccionado por  Eurodesk entre os 10 deseños máis populares) gañará unha subscrición a  Skillshare  Premium de 6 meses e unha  tablet  Wacom  Intuos S. Tamén recibirán premios outros 5 mozos cuxos deseños sexan destacados.


En que consiste a campaña Time to Move?
Time to Move é un conxunto de eventos presenciais e en liña en toda Europa durante o mes de outubro. As actividades están organizadas por expertos de Eurodesk coa finalidade de atender de forma personalizada aos mozos acerca das oportunidades internacionais que brinda a UE.

Este ano, en resposta á pandemia do COVID-19, moitas das actividades faranse online para a saúde e seguridade de todos. Con todo, do mesmo xeito que nos anos anteriores, organizaranse actividades presenciais co maior coidado sanitario posible e de acordo coas regulacións locais na materia vixentes en cada momento.

Coñece máis desta campaña e as actividades máis próximas a ti na seguinte páxina:  https://timetomove.info

Máis información do concurso: https://1.shortstack.com/zPbGMw

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Poderanse presentar os traballos con arranxo ás seguintes modalidades:
  Modalidade A. 1º a 3º de Educación Primaria.
  Modalidade B. 4º a 6º de Educación Primaria.
  Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
  Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Grao Superior.

Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie valorado en 800 €.

Requisitos:
O tema dos traballos será a “Constitución Española, unha Constitución para todos”.
Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
Todos os traballos que se presenten, irán acompañados da documentación que se indica no formulario de solicitude.
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun  interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra  Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.
Deberase achegar un certificado do director do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e os alumnos participantes.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de outubro ás 15:00 horas
Máis información no BOE do 15 de setembro de 2020 e na web de Educación  
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/una-constitucion-para-todos.html

A Dirección Xeral de Tradución (DG Tradución) da Comisión Europea organiza Juvenes Translatores 2020, concurso de tradución  online para centros de ensino secundario da Unión Europea.

Os centros que desexen participar deberán inscribirse na plataforma do concurso ata o 20 de outubro de 2020 ás 12 do mediodía (hora central europea)

Os centros deberán:
- estar situados nun Estado membro da UE
- estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios Estados membros da UE
- presentar de 2 a 5 participantes nados en 2003
- ter acceso a internet
- dispoñer dos equipos informáticos necesarios

Bases:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jt_rules_2020-2021_es.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/translatores/
Instagram: https://www.instagram.com/translatingforeurope

O Concello de Bueu convoca o XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira e o XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira

XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira

Poderán concorrer calquera persoa maior de idade que presente os seus orixinais escritos en lingua galega. Os textos, cuxa extensión deberá superar os 400 versos, terán que ser inéditos e non estar premiados en anteriores convocatorias do premio nin en ningún outro concurso de poesía (de suceder isto con posterioridade á presentación dos traballos, o/a autor/a deberá comunicarllo inmediatamente á organización).

A presentación dos traballos poderase facer mediante dúas formas:

En papel: De cada traballo teñen que presentarse 3 copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre espazo, numeradas e grampadas ou encadernadas. Estas deberán vir identificadas cun título e/ou lema. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, no seguinte enderezo:
Concello de Bueu
Rúa Eduardo Vincenti 8
36930 Bueu (Pontevedra).
No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase outro sobre pechado, identificado tamén con título e/ou lema, coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico, así como unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. O selo que certifique a data de envío deberá de ser visible.

En formato dixital: mediante CD que incluirá na cuberta “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, título da obra e un lema ou pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; nun arquivo de tratamento de texto Word, OpenOffice ou PDF. A obra presentarase baixo o sistema de plica polo que se enviará un sobre á parte en cuxo exterior conste: “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, o título da obra e un lema ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase o título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico, así como unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. O selo que certifique a data de envío deberá de ser visible.

O prazo de presentación dos orixinais estará aberto ata o 31 xaneiro de 2021.

O premio terá unha dotación única de 1.500 € e inclúe ademais a publicación da obra gañadora por parte do Concello de Bueu. A obra publicarase con Edicións Xerais de Galicia.


XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira

O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero xornalístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020. Poderán concorrer a el tódalas persoas físicas maiores de idade que presenten os seus traballos, os cales deberán ter sido publicados en medios impresos ou dixitais, escritos en lingua galega.

Aceptarase un só traballo por autor/a.

A presentación dos traballos poderase facer mediante dúas formas:

En papel: De cada traballo teñen que presentarse un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal que acolleu a súa publicación. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación “XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira”, no seguinte enderezo:
Concello de Bueu
Rúa Eduardo Vincenti 8
36930 Bueu (Pontevedra).
No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase unha folla coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico. No caso de presentar un traballo publicado nun medio dixital remitirase ademais a ligazón do enderezo web no que se atopa o dito traballo. O selo que certifique a data de envío deberá de ser visible.

En formato dixital: mediante CD que incluirá na cuberta “XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira” e título da obra, nun arquivo de tratamento de texto Word, OpenOffice ou PDF. Noutro documento constará título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo electrónico. No caso de presentar un traballo publicado nun medio dixital remitirase ademais a ligazón do enderezo web no que se atopa o dito traballo.

O prazo de presentación dos orixinais estará aberto ata o 31 xaneiro de 2021.

O premio terá unha dotación única de 1.500 €

Máis información no BOP de Pontevedra do 29 de xullo de 2020 e en www.concellodebueu.gal

O Concello de Dodro convoca a XXXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Neste certame poderán participar os/as poetas maiores de 18 anos que o desexen.

As obras estarán escritas en lingua galega conforme á normativa oficial vixente, serán orixinais e inéditas.
Non poderán concorrer textos premiados, presentados simultaneamente a outros certames ou que manteñan compromisos
de publicación con algunha editorial.

Os traballos aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, terán unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Os poemarios enviaranse en formato dixital, por medio dun lapis de memoria ou CD, acompañados dunha plica ou sobre pechado:

XXXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro
Tallós, 32
15981 Dodro.
A Coruña

Os poemarios ostentarán un título e un lema, que tamén figurarán no exterior dun sobre pechado que conteña: copia
do DNI do/a autor/a, datos de contacto -enderezo e teléfono-, breve currículo literario, lapis de memoria ou CD coa copia
orixinal da obra, así como unha declaración xurada sobre a autoría e a orixinalidade desta.

O prazo para presentar poemas estará aberto ata o 23 de outubro de 2020.
A dotación do premio é de 2.500 €. Terá, á súa vez, o carácter de anticipo de dereitos de autoría pola primeira edición da obra. O/a autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares desta.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2020 e en http://www.concellodedodro.org/

O Concello de Pradela convoca o XXVI Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre ;.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega estará aberto ata do 1 dfe outubro ao  30 de novembro de 2020.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela-Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago
1º Premio: 1.000 €

www.paradela.es

A Fundación Máshumano convoca a XV edición do Premio Novos Máshumano, unha iniciativa que pretende fomentar e apoiar o talento socialmente responsable nas persoas mozas.

Este Premio ofrece a todos os participantes, formación, asesoramento e apoio a través dun itinerario de acompañamento guiado e mentorizado. Ademais, todos os finalistas optan a 2.000 euros de capital para o gañador de cada categoría (Bankinter, O Corte Inglés e Máshumano) así como a premios especiais de IBM, Socios Investidores, Arrabe Integra e Pons IP. Tamén este ano incorpórase unha novidade ao Premio, o Recoñecemento Especial Emprendedoras Sociais, co que a Fundación Máshumano apoia o Talento Feminino, fomentando o emprendemento social liderado por mulleres e que recibirá asesoramento en márketing por parte da empresa Empathia.

Establécense tres categorías de participación para dar resposta aos diferentes retos sociais e empresariais propostos polas entidades promotoras do programa:

  Premio Bankinter. Proxectos destinados a mellorar a calidade de vida e a integración das persoas.
  Premio O Corte Inglés. Proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sostible e próspero para o planeta.
  Premio Fundación Máshumano. Proxectos enfocados a innovar no sector social.​​​​

O prazo para a presentación de proxectos estará aberto ata o 30 de setembro de 2020, a través da web https://premiomashumano.com/

Requisitos
Os participantes deberán ter entre 14 e 30 anos e presentar ideas ou proxectos en proceso, que dean solución a algunha das categorías establecidas na convocatoria.

https://premiomashumano.com/ 

Youtubeir@s 2020

Set 15, 2020

Os premios Youtubeir@s teñen como finalidade animar a creación de vídeos con temáticas e formatos diversos e sumar visibilidade á produción en galego e á comunidade youtubeira.

Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con vídeos autoproducidos subidos a Youtube. Pódese participar cun vídeo, con varios vídeos e/ou cunha canle.

- Todos os vídeos inscritos teñen que estar publicados con data posterior ao 27 de setembro de 2019 na plataforma de vídeos Youtube, sen restricións de privacidade e cos cancelos #youtubeiras #youtubeiros na descrición do vídeo.
- No caso de presentar unha canle, esta ten que conter cando menos 5 vídeos realizados con data posterior ao 27 de setembro de 2019, estar en galego e ter na descrición os cancelos #youtubeiras #youtubeiros, sen restricións de privacidade.
- Os vídeos individuais que sexan presentados a Youtubeir@s teñen que estar integramente en galego.
- As canles de Youtube presentadas deben ter a maioría dos vídeos en galego.
- Os títulos dos vídeos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.

Premios:
CANLE, premio dotado con 1000 €. Optan a este premio as canles presentadas.
YOUTUBEIR@, dotado con 1000 €. Optan a este premio creadores e creadoras das canles presentadas. 
VÍDEO, dotado con 1000 €. Optan a este premio os vídeos presentados.
CALIDADE LINGÜÍSTICA, dotado con 500 €. 
IMPACTO, premio dotado con 500 €. 
CALIDADE TÉCNICA, premio dotado con 500 €. 
COMUNICACIÓN, premio valorado con 500 €. 
CREATIVIDADE, premio valorado con 500 €. 
MUSICAL, premio valorado con 500 €. 
DIDÁCTICO, premio valorado con 500 €. 
PIONEIRO, premio valorado con 500 €.
DO PÚBLICO, valorado con 500 €.

prazo para inscribir os vídeos e canles no Premios Youtubeir@s é ata o 23 de outubro de 2020 ás 23.59 h. A participación está aberta ao ámbito internacional e é de balde.
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web www.youtubeiras.gal 

https://youtubeiras.gal/ 

O Concello de Santiago de Compostela convoca o premio SELIC de creación literaria 2020 para obras escritas en galego nos xéneros de narrativa,
poesía, teatro e ensaio.

O premio terá unha dotación de 6.000 euros e os dous accésits serán de 1.500 euros cada un

Os textos deberán ser inéditos e terán a cidade de Santiago de Compostela como marco da acción ou referencia fundamental da obra. Os premios conlevan a publicación na colección SELIC que edita o Concello de Santiago, renunciando os autores/ as a percibir dereitos de autoría por esta publicación.

As obras que opten aos premios deberán ter as seguintes extensións: narrativa e ensaio un mínimo de 150.000 caracteres (incluídos espazos), poesía un mínimo de 250 versos e teatro un mínimo de 50.000 caracteres (incluídos espazos).
O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 25 de maio de 2020 e en http://selic.gal/