Premios e concursos (34)

O Parlamento Europeo e a Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán convidan os mozos e mozas de entre 16 e 30 anos de todos os Estados membros da Unión a participar nun concurso sobre o desenvolvemento da UE, a integración e as cuestións relacionadas coa identidade europea.

O "Premio Europeo Carlomagno da Mocidade" outórgase a proxectos que:
- Promovan o entendemento europeo e internacional.
- Fomenten o desenvolvemento dun sentido compartido de identidade e integración europea.
- Sirvan de modelo para os mozos que viven en Europa e ofrezan exemplos prácticos de europeos que viven no seo dunha mesma comunidade.

Os proxectos poden centrarse na organización de diversos eventos xuvenís, intercambios xuvenís ou proxectos en liña que presenten unha dimensión europea.

Criterios de participación:
- Os/as participantes deben ter entre 16 e 30 anos
- Deben ser cidadáns ou residentes dun dos 28 Estados membros da UE
- Pódese solicitar individualmente ou en grupos, no caso de proxectos grupais e transfronteirizos, o proxecto só pode presentarse nun país estreitamente vinculado ao proxecto.

Os proxectos poden presentarse en calquera das linguas oficiais da Unión Europea.

Os proxectos presentados ao concurso deben iniciarse e finalizar entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020 ou seguir activos.

Todas as solicitudes deben incluír a seguinte información:
- Nome e apelidos do solicitante ou da persoa de contacto en caso dun grupo ou organización.
- País de residencia- Nacionalidade.
- Data de nacemento.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de teléfono- Sitio web (no seu caso).
- Título do proxecto.
- Resumo en inglés, francés ou alemán.
- Descrición completa do proxecto.
- Declaración relativa ao financiamento da UE

Só aceptaranse os proxectos enviados mediante o formulario en liña.

Premios:
Outorgarase un premio de 7 500 euros ao mellor proxecto, de 5000 euros ao segundo e de 2500 euros ao terceiro.

Convidarase a un representante de cada un dos proxectos gañadores a escala nacional a asistir á cerimonia de entrega do premio que terá lugar o 19 de maio de 2020 e a pasar uns días en  Aquisgrán (Alemaña).

Os premios outorgados aos tres mellores proxectos serán presentados polo Presidente do Parlamento Europeo e por representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán.Como parte do premio, convidarase os galardoados a visitar o Parlamento Europeo (en Bruxelas ou en Estrasburgo).

Calendario:
A selección do galardoado co «Premio Europeo Carlomagno da Mocidade» terá lugar mediante un proceso consistente en dúas fases.

En primeiro lugar, os xurados nacionais, integrados por polo menos dous deputados ao Parlamento Europeo e por un representante dunha organización xuvenil, seleccionarán a un gañador nacional de cada un dos 28 Estados membros como moi tarde o 20 de marzo de 2020.

En segundo lugar, o xurado europeo, integrado por tres deputados ao Parlamento Europeo, polo Presidente do Parlamento Europeo e por catro representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán, seleccionará ao gañador dos 28 proxectos presentados polos xurados nacionais como moi tarde en abril de 2020.

O fallo do xurado europeo será definitivo. O xurado resérvase o dereito para rexeitar calquera proxecto que non satisfaga as condicións de participación no concurso.

Máis Información: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html

A Fundación Coca-Cola convoca os Premios "Buero" de Teatro Novo

Os Premios "Buero" de Teatro Novo convocan na súa 17ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colexios...) ou non escolares (asociacións, talleres de teatro...) formados por mozos e mozas de entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais.

Na Fase Autonómica do concurso, os Xurados Autonómicos elixen as montaxes gañadoras de cada comunidade. Na Fase Nacional, un Xurado Nacional designa, entre todos os gañadores autonómicos, os catro mellores montaxes (3 escolares e 1 non escolar), que representan as súas obras, dentro da Semana de Teatro Nova, nun prestixioso teatro de Madrid, entre outros premios e actividades.

Prazo:  Poderase participar ata o 27 de abril de 2020.

https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio

A Asociación Cultural Arumes do Corgo convoca o XIII certame literario “Terras de Chamoso”

Temática e idioma:  A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en Lingua galega.

Categorías:
Infantil (dos 10 aos 14 anos).
Xuvenil(dos 14 aos 18 anos).
Adultos (maiores de 18 anos).

Modalidades:
Poesía (de 30 a 60 versos)
Relato curto (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
Premio “A Legua Dereita”:
Categoría Infantil (dos 10 aos 14 anos).
Relato curto (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
Temática: A cultura tradicional galega.

Descrición:  Entre os relatos curtos da categoría infantil que participen neste certame, o premio especial “A Legua Dereita” pretende destacar aquelas creacións que poñan en valor e enxalcen a cultura tradicional galega. O xurado considerará como elixíbeis para este premio aquelas obras que relaten feitos ou costumes da vida cotiá do noso pobo que aconteceron, ou poderían ter acontecido, na sociedade galega de antano. Poderán ser, por exemplo, lendas, contos, historias de namorar, relatos sobre a música e o baile tradicional ou acontecementos históricos, entre outros.

Presentación:  cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo:
A. C. Arumes do Corgo.
Antigas escolas do Corgo s/n
27163 O Corgo (Lugo)
ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com

Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

Prazo: o prazo de entrega estará abaerto ata o día 29 de novembro de 2019.

Premios: para cadansúa categoría establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.
O premio “A Legua Dereita” contará, a maiores da cerámica do país, dun lote de libros (relacionados coa cultura tradicional galega) e do diploma acreditativo, cun par de culleres de buxo (instrumento tradicional galego).

Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. Para dirimir o premio “A Legua Dereita” contaremos con membros da Xunta Directiva da Asociación Cultural A Legua Dereita do Corgo.

Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 21 de decembro de 2019 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.

http://arumescorgo.blogspot.com/

A Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa colaboración da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca un concurso para elaborar unha exposición sobre a obra, época e lingua do autor homenaxeado en 2020 no Día das Letras Galegas, Ricardo Carballo Calero (Ricardo Carvalho Calero), e/ou sobre a situación sociolingüística da etapa histórica en que este viviu.

Poderán participar os centros docentes de ensino público non universitario dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Concederanse dous premios, un para cada unha das dúas categorías de participación.

Categoría A: educación infantil e primaria
Categoría B: educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

O centro que elabore a exposición gañadora de cada categoría recibirá un premio en metálico por un importe de 2000 €

O profesorado que participe de forma activa na elaboración das exposicións gañadoras recibirá unha certificación de primeiro premio de innovación educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado (30 para o a persoa coordinadora).

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 22 de xaneiro de 2020.

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-19944.pdf

O Instituto Provincial para o Deporte e Mocidade de Deputación Provincial de Burgos convoca o VII Concurso Internacional de Fotografía Deportiva Félix Ordóñez 2020, en homenaxe ao foto xornalista Félix Ordóñez e para fomentar e difundir os valores humanos, sociais e competitivos do deporte.

Categorías:
- Fotógrafos profesionais.
- Fotógrafos afeccionados.

Cada participante só pode optar a unha das categorías.

Participantes
Poderá participar calquera persoa a partir de 16 anos de idade cumpridos á data de presentación de traballos.

Premios por cada categoría  

Profesionais:
- Primeiro premio: 800 euros.
- Tres Menciones: 300 euros por mención.
- Premio especial aos valores deportivos: 500 euros.

Afeccionados:
- Primeiro premio: 600 euros.
- Tres Menciones: 200 euros por mención.
- Premio especial aos valores deportivos: 400 euros.

Cada un dos premios será a unha única foto e ningún participante poderá ser gañador de máis dun premio.

Tema
O tema das fotografías será a actividade deportiva en calquera das súas disciplinas, no ámbito do deporte profesional ou  amateur, dentro e fóra das nosas fronteiras.

Número e toma de fotografías
Poderanse presentar un máximo de 3 imaxes (fotografías) por participante.
Deberán ser tomadas directamente polo autor entre as datas 16 de abril de 2019 e o 26 de maio de 2020.

Características das fotografías
Non se aceptarán fotomontaxes, nin imaxes modificadas no seu contido.
As fotos presentaranse listas para exhibición co tratamento necesario para o seu  visionado correcto.
Non hai limitación en canto a que as fotos sexan en branco e negro ou cor, deberán ser inéditas e non publicadas ou premiadas noutros certames.

Condicións de presentación
As imaxes presentaranse en formato dixital cunha resolución mínima de 3000 píxeles e un máximo de 6000 no lado maior.
Os fotógrafos profesionais terán que incluír metadatos nos que se indique, categoría, título, o autor, lugar e data de toma, descrición do acontecemento e, se fose de interese, nome dos protagonistas.
En formato  jpg, en arquivos adxuntos, cunha calidade de comprensión non maior de 8 e cuxo tamaño total non exceda 3  Mb. Non se admitirán outro tipo de comprensións de arquivo.

Prazos:  Os envíos deberán facerse desde o día 16 de abril, ata o día 26 de maio de 2020, ambos inclusive.

https://idj.burgos.es/juventud/certamenes/vii-concurso-internacional-de-fotografia-deportiva-felix-ordonez-2020

A Fundación Gloria Fortes convoca o Premio Gloria Fortes de Poesía Nova 2020.

Este premio está dirixido a poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos, con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Os orixinais, con liberdade de tema e forma e coa advertencia de que non é un premio de poesía infantil, deberán ser inéditos na súa totalidade e ter unha extensión non inferior a 500 versos nin superior a 700.

Enviarase un só exemplar, en folios impresos por unha soa cara, debidamente numerados e encadernados, cosidos ou grampados. O envío tamén poderá realizarse por correo electrónico.

Os libros presentados deberán ir acompañados dos datos do autor con indicación do seu domicilio e teléfono e e-mail e dunha breve nota biográfica xunto cunha copia do carné de identidade como acreditación da idade esixida.

O prazo de admisión estará aberto ata o 31 de decembro de 2019 (terase en conta o cuño de correos).

Requisitos
Poderán concorrer poetas e poetisas de calquera nacionalidade, de idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos (cuxa idade non sexa inferior a 16 nin superior a 25 anos o 31 de decembro de 2019), con libros escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Dotación
O premio consistirá nunha dotación de 300 euros e a edición do libro, publicado por Edicións Torremozas na Colección "Gloria Fortes".

http://www.gloriafuertes.org/index.php/lafundacion/premio-gloria-fuertes-poesia-joven

A Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés convoca o II concurso de microrrelatos de terror

Poderán participar todas as persoas maiores de 14 anos
Cada participante  presentará un único relato cunha extensión máxima de 200 palabras.
Os relatos presentados deberán ser orixinais e inéditos.
Os traballos presentados  deberán ser escritos, en galego ou castelán

Prazo
O prazo de admisión  dos relatos estará aberto ata o 14 de decembro, debendo ser entregados na biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés,  asinados e cos seus datos persoais engadidos, (nome, dirección postal, correo electrónico e teléfono)

O xurado seleccionará un máximo de 3 traballos.

Premios
1º premio:  lote de libros e publicación nas redes sociais da biblioteca pública da Coruña Miguel González Garcés.
2º premio:  lote de libros
3º premio:  lote de libros

A resolución do xurado farase pública o 21 de decembro, e comunicarase aos premiados por medio do correo electrónico ou teléfono.

https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/gl/actualidade/axenda/ii-concurso-de-microrrelatos-de-terror

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca o 30º Concurso Fotográfico "Camiños de Ferro" co obxectivo de fomentar a creatividade no ámbito do ferrocarril. O concurso fotográfico "Camiños de Ferro" segue sendo fonte de inspiración e creatividade para todos os amantes do tren e da fotografía. Este certame converteuse nun dos máis prestixiosos, a nivel nacional e internacional, e é moi valorado polos profesionais e afeccionados ao mundo da fotografía.

Cada concursante presentará un máximo de tres fotografas individuais ou unha serie fotográfica relacionadas co mundo do ferrocarril. As fotografías serán inéditas e só poderán ser presentadas polos seus propios autores.

Preseleccionaranse un máximo de 150 obras, entre fotografías individuais e series, coas que se realizarán exposicións en formato dixital.

As obras preseleccionadas deberanse presentar en formato papel para optar á selección e aos premios. As fotografías individuais poderán ter unha mancha de imaxe libre, nun papel cun formato mínimo de 24x30 cm e máximo de 40x60 cm. O tamaño total das series non poderá exceder de 90x45 cm (horizontal ou vertical).

Seleccionaranse 70 fotografías finalistas, que se publicarán nun catálogo e expoñeranse nos lugares que a Fundación estime de interese.

As fotografías enviaranse ata o 21 de xaneiro de 2020 en formato dixital a través do formulario da páxina web do certame (jpg máximo 1,5 MB). As series estarán formadas por tres, catro ou cinco fotografas, montadas nun único ficheiro.

Poden optar ao Premio Autor Novo fotógrafos de ata 25 anos cumpridos durante 2019.

Dotación
4.000 euros do primeiro premio
2.000 do segundo premio
1.200 para o autor novo
catro accésits de 300 euros.

Máis Información: https://ffe.es/caminosdehierro/informacion/PDF_bases/30CH-Bases.pdf

A Deputación da Coruña convoca o VI Premio “Concepción Arenal” a Proxectos Educativos pola Igualdade de Xénero 2019, co obxecto de premiar o compromiso e implicación dos centros educativos públicos da provincia, que presenten un proxecto educativo que promova a igualdade entre homes e mulleres, levando a cabo medidas para a erradicación da violencia e encamiñadas á consecución da igualdade real.
Poderán participar centros educativos públicos da provincia que impartan educación infantil, primaria, ou as dúas, educación especial e educación secundaria nas seguintes modalidades:

A) Proxectos educativos en educación infantil.
B) Proxectos educativos en educación primaria.
C) Proxectos educativos en educación secundaria.

Cada centro educativo só poderá participar cun único proxecto.

Premio:  Convócase un premio en metálico de 5.000 € por cada modalidade.
O prazo para presentar proxectos estará aberto ata o 18 de novembro de 2019

Máis información no BOP da Coruña do 17 de outubro de 2019 e en

https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/premios-e-concursos/concepcion-arenal-proxectos-educativos-igualdade-xenero


O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e a Comunidades Autónomas organizan o concurso escolar Consumópolis15: Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?

O obxectivo do concurso é promover a reflexión, de forma consciente, crítica e solidaria, sobre distintos aspectos do consumo responsable mediante a realización das actividades que se propoñen nas dúas partes das que consta o concurso

A participación no Concurso materializarase a través das actividades que deberán desenvolver os concursantes no portal de Internet Consumópolis, www.consumopolis.es

O equipos deberán ser inscritos polo docente coordinador directamente no portal de Internet de Consumópolis.

Participantes: escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do territorio nacional en calquera dos seguintes  niveis:
a) Nivel 1: Quinto e sexto cursos de Educación Primaria.
b) Nivel 2: Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Nivel 3: Terceiro e cuarto cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
A inscrición farase por equipos de 5 concursantes.

O período de inscrición dos equipos estará aberto ata o 14 de febrero de 2020.

Na primeira parte do concurso, os cinco integrantes do equipo deberán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis resolvendo diversas probas, de carácter pedagóxico e lúdico, que se presentarán aos participantes ao longo deste.
Os concursantes poderán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis ata o 23 de marzo de 2020.

Considérase que un equipo finalizou esta primeira parte e, por tanto, pode continuar coa súa participación no concurso e realizar a segunda parte, cando os cinco membros do equipo completasen o percorrido. Entenderase completado o percorrido polos participantes despois de realizar as seguintes probas: «Ordena as letras», «Catro imaxes para unha palabra», «O mellor dos catro», «Verdadeiro/Falso», «Boa memoria», «A foto escondida», «A cidade misteriosa» e «Cadea de preguntas». Todas estas probas son obrigatorias.

A segunda parte, coa que se pretende fomentar o traballo en equipo, consiste no deseño, elaboración e presentación dun cómic que deberá incluír un ou varias mensaxes dirixidas a mozas do mesmo rango de idade e que apoie o lema da edición deste ano.

Unha vez superada estas dúas partes poderase participar na fase autonómica coa convocatoria que faga a Xunta de Galicia. Os gañadores de cada Comunidade pasarán á fase nacional.

Premios:
As Comunidades Autónomas organizadoras do Concurso establecerán os premios que se concederán aos respectivos gañadores autonómicos.
Os premios nacionais do Concurso consistirán nun ordenador portátil ou tableta para cada un dos cinco concursantes e o profesor que coordinase os equipos gañadores.
Ademais, recibirán un diploma acreditativo como gañadores.
Os centros educativos aos que pertenzan os equipos gañadores, recibirán un premio en metálico de 2000 € e un diploma acreditativo para o centro.

Máis información en www.consumopolis.es  e no BOE do 4 de outubro de 2019