Premios e concursos (52)

A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés presentaron a sétima edición do Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro.

Haberá tres niveis de participación:
1º ciclo da ESO (1º e 2º)
2º ciclo da ESO (3º e 4º)
Bacharelato.

As obras han de ser orixinais e inéditas e estaren redactadas en lingua galega. A extensión máxima non excederá os 50 versos.

As persoas que desexen participar poden enviar os seus textos ata o 18 de maio e o fallo do concurso farase público o día 31 de maio. A entrega dos premios terá lugar o día 7 de xuño nun acto poético-musical na Casa-Museo, onde participarán os propios premiados e premiadas. E o 14 de xullo presentarase o libro cos poemas finalistas.

Os premios son, por cada categoría: o primeiro galardoado/a conseguirá un iPad e haberá dous áccesit: ao primeiro corresponderalle unha tarxeta de agasallo de El Corte Inglés de 200 euros e o segundo, o mesmo por un valor de 100 euros.

Máis información en http://rosalia.gal/events/vii-concurso-escolar-de-poesia/

ALSA convoca a 19ª edición do concurso de relatos breves "Contos como unha seda".

As obras deberán ser orixinais e inéditas e ter algunha relación co mundo das viaxes e o transporte en autocar. A extensión non poderá ser superior a 10 folios ou DIN A4 mecanografiados por unha soa cara cunha extensión máxima de 3.000 palabras.

As obras deberán ser enviadas por duplicado á seguinte dirección: Presidente dos Xurado "Contos como unha seda" ( R/ Miguel Fleta 4. 28037 Madrid). Ou ben por correo electrónico á dirección: cuentosobreruedas@alsa.es

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 20 de maio de 2019.

Poden participar no concurso cuantos autores deséxeno, cunha ou máis obras escritas en castelán.

Premio:  6.000 euros.

Máis información www.alsa.es

O Concello da Estrada e a Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares convocan o XXIII Premio de Poesía Avelina Valladares.

Poderán participar todas as persoas autoras, de calquera nacionalidade, que presenten os orixinais escritos en lingua galega e acordes coa normativa oficial vixente. Os textos presentados deberán ser inéditos.

Os orixinais presentaranse por quintuplicado acompañados dun CD, onde se incluirá a obra en formato PDF. O tema e a forma serán libres, mais os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800. Deberanse remitir, antes do 3 de maio de 2019, ao seguinte enderezo: XXIII Premio de Poesía Avelina Valladares, Concello da Estrada, praza da Constitución, 1, 36680 A Estrada, Pontevedra.
 
Con cada orixinal, que se deberá entregar baixo lema, xuntarase nun sobre pechado o nome completo, a copia do DNI, o enderezo e o teléfono do autor ou autora.

O premio será de 2.000 €.

Prazo: 3 de maio de 2019

Máis información: http://www.aestrada.gal/index.php/gl/cultura/cultura-127/premios-literarios/poesia

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa "XXX Premio Literario Camilo José Cela"

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios,  mecanografiados ou escritos en formato  word, a dobre espazo, con tipo de letra Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

O prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 15 de xullo de 2019.
 
Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón (tamén se poderán enviar por correo postal) situado na planta baixa da casa consistorial, na dirección Rúa  Longa  n° 27, 15900, Padrón (A Coruña), por  quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, D. N.I, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

Premio de 1.500 € e unha figura do escritor Camilo José Cela.

http://padron.gal/es/

A Deputación da Coruña convoca o IV Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 19
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría:
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil,xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 15 de outubro de 2019, ás 14:00 h..
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en www.querocantar.gal

A Deputación da Coruña convoca o XIII Premio de literatura infantil e xuvenil “Raíña Lupa”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, que non fosen premiadas nos cinco anos anteriores a este e
que presenten narracións en lingua galega, dirixidas ao público infantil e xuvenil, inéditas e non premiadas en ningún outro
premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres, observando as características propias da narrativa dirixida ao público infantil
ou xuvenil, e poderán incluír elementos ilustrativos, gráficos, etc.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na portada a seguinte
inscrición: XIII Premio “Raíña Lupa”, de Literatura Infantil e Xuvenil, título da obra e lema ou pseudónimo; o tratamento de
texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados,
tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademais deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada nun sobre á parte; no exterior do sobre figurará
o título da obra e o lema ou pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo,
teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi
premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 5 de abril de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/lupa/

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio de banda deseñada “Castelao”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten narracións en banda deseñada escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.
As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas, por un máximo de dous autores (un como guionista e outro como debuxante).

Establécense dous premios dotados con 6.500 € cada un deles, para cada unha das seguintes categorías:
a) Modalidade Xeral:  Para todo tipo de lectores
b) Modalidade LIX:  Especialmente dirixido ao lector infantil

A Deputación publicará a/s obra/s premiada/s, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala, e entregará ao gañador trinta exemplares.

A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias.
Os orixinais serán enviados á Deputación da Coruña, Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, indicando no sobre
“XIV Premio “Castelao” de Banda Deseñada“.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata O 5 de abril de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en www.dicoruna.es/cultura/premios/castelao

A Deputación da Coruña convoca o XI Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais.
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de maio de 2019, ás 14:00 h

Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XIV Premio de creación fotográfica “Luís Ksado”.

Poderán participar no concurso todas as persoas maiores de idade, que estean interesadas no campo da fotografía e que non fosen premiadas nas tres edicións anteriores do premio. Ademais, as obras coas que concorran non terán podido ser gañadoras de ningún premio en ningún outro concurso.

Establécese un premio único e indivisible, dotado coa cantidade de 6.500 €.

- As fotografías deberán compoñer unha serie dun mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As copias deberán entregarse sen ningún tipo de montaxe ou enmarcado, en cor ou branco e negro e inscribiranse no campo do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral.
- Non se admitirán imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital.
- Deberá acreditarse por escrito a propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte en cuxo exterior conste: XIV Premio de creación fotográfica "Luís Ksado", o título da obra ou un lema; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico, breve currículo e unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio, e de que se é o titular da propiedade intelectual das imaxes presentadas.
- As fotografías deberán levar no dorso o título da serie, ou un lema, e o número de orde que teña cada unha delas dentro da serie.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 15 de maio de 2019
Máis información non BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en  https://www.dacoruna.gal/cultura/premios

Reto Lector 2019

Mar 13, 2019

Un ano máis a editorial Galaxia propón un novo reto lector.

Poderán optar ao premio as rapazas e os rapaces de entre 12 e 16 anos, ambas as idades incluídas.
Para participar hai que ler un libro da Editorial Galaxia das coleccións Árbore, Costa Oeste ou Literaria.
Cada participante deberá enviar a galaxia@editorialgalaxia.gal un arquivo de video a través da plataforma WeTransfer. Comentará o contido da obra, os aspectos que lle gustaron e as razóns polas que recomendaría a súa lectura. A finalidade do vídeo é animar a que outras persoas lean.
A Editorial Galaxia resérvase o dereito de divulgar, a través da súa web e das sús redes sociais, os vídeos enviados. Por este motivo, no mail que cada participante nos envíe, ademais do vídeo deberá achegar a autorización da nai, pai ou titor. Pódese descargar un modelo de autorización en www.editorialgalaxia.gal
O vídeo non poderá superar os 2 minutos de duración.
Convidarase a un xurado formado por alumnado da ESO dun centro de Galicia para decidir o vídeo gañador. Automaticamente este centro quedará fora da convocatoria. Cada membro do xurado estará obrigado a elexir os cinco videos que máis lle gusten, de entre todos os recibidos.
Deberá valorar os seguintes aspectos cunha puntuación entre 1 e 5:
  a. Poder de persuasión
  b. Claridade expositiva
  c. Creatividade na gravación
O rapaz ou a rapaza que gañe o reto lector recibirá un Ipad de última xeración.
Ademais haberá cinco lotes de libros coas últimas novidades das coleccións Literaria, Costa Oeste e Árbore para os cinco seguintes clasificados.
A data límite para entregar os videos será o 26 de abril de 2019.
O fallo do xurado farase público no mes de xuño de 2019.

http://editorialgalaxia.gal/reto-lector-2019/