Premios e concursos (16)

O Concello de Cambre organiza o I Concurso de deseño da camiseta oficial do XXVII Rock in Cambre.

Poderá participar no concurso calquer persoa maior de 16 anos. Admitiranse dous deseños por autor/a.
Os deseños deben ser orixinais e inéditos, as ilustracións ou debuxos incluídos non deben supor plaxio de obras publicadas por outros artistas. En ningún caso se admitirán propostas nas cales foran utilizadas imaxes doutros autores ou institucións.
As camisetas deberán incluir, cando menos, o seguinte logotipo: ROCK IN CAMBRE (dispoñible en www.cambre.gal), na parte dianteira. Na parte traseira deberá constar, polo menos, os grupos que compoñen o cartel artístico proposto pola organización (Radio Océano, Heredeiros da Crus, Siniestro Total, Marky Ramone, Stratos VLC, Angelus Apatrida, Banda Bassotti e Os Resentidos), deixando un espazo para 6 grupos locais. Deberase ter en conta que a camiseta oficial do festival será de cor negra. Os textos empregados no deseño da mesma estarán escritos íntegramente en galego.
Os traballos deberán presentarse preferentemente en formato vectorial (.ai, .eps, ...). Os deseños, no defecto de non poder achegalos en formato vectorial, deberán ser presentados en .jpeg ou .tiff a 300 ppp de resolución no tamaño correspondente a inserir na camiseta. O deseño das camisetas pode ser presentado a 1, 2 ou 3 tintas planas, para despois poder ser serigrafiadas.
O concurso estará dotado cun único premio que consistirá en dous pases VIP válidos para acceder ao back stage do festival e dúas camisetas obxecto do concurso.

O prazo estará aberto ata o 30 de xuÑo de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2018.

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros. O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal

Ouff Escola 2018

Mai 21, 2018

A Concellaría de Cultura e o Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF),en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca o IX Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 23.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense, que se celebrará en 2018.

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2017-2018, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Quedarán excluídos aqueles traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- ou incumprimento das bases desta convocatoria é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección, guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival (www.ouff.org) antes do 2 de xullo 2018, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico: ani.cacabelos@ourense.es

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1º Premio: 600 euros para o centro
2º Premio: 400 euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: 300 euros.
Categoría B
1º Premio: 600 euros para o centro.
2º Premio: 400 euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: 300 euros.

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-14003.pdf

O Espazo Xove de Tui e as Oficinas municipais de informacion xuvenil de Gondomar, A Guarda, Tomiño, Salceda de Caselas, Baiona, O Rosal e o Porriño convocan o XII Certame fotográfico Viaxando.

Este certame está dirixido á mocidade de entre 12 e 35 anos. Cada participante pode presentar unha única fotografía. As fotografías poderán ser en cor ou branco e negro, presentaranse en papel fotográfico cun tamaño de 20X30, sempre pegadas sobre unha cartolina negra DIN A3.
A fotografía deberá ser orixinal, inédita e non ter sido premiada nin recoñecida ou seleccionada noutros certames. Asemade, deberán estar libres de dereitos que poidan posuír terceiros.
As fotografías nas que aparezan menores de idade concursarán baixo a responsabilidade do autor/a.

A fotografía entregarase nun sobre pechado coa indicación “VIAXANDO” e o pseudónimo do autor/a no exterior do mesmo.
Cada foto levará no dorso o pseudónimo do autor/a e o título de dita fotografía.
Noutro sobre pechado irá por fóra o pseudónimo e no interior os seguintes datos: nome, apelidos, enderezo, teléfono, fotocopia DNI ou tarxeta de residencia. O sobre pequeno irá dentro do grande

As fotografías entregaranse nas instalacións do Espazo Xove de Tui a nas OMIX da Guarda, O Rosal, Tomiño, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas e O Porriño, nos seus horarios de atención ó público.

O prazo estará aberto ata o 26 de setembro do 2018

Concederase un único premio consistente nun curso personalizado de fotografía, a realizar nalgún dos concellos organizadores nos tres meses seguintes do fallo público.
Coas fotografías presentadas a concurso realizarase unha exposición itinerante que percorrerá o Espazo Xove de Tui e as OMIX que forman parte deste traballo en rede, inaugurándose oficialmente no Concello de Gondomar.

Máis información nas OMIX de:
O Porriño: 986 337 624
A Guarda: 986 614 546
Baiona: 986 356 282
Gondomar: 986 369 746
Tomiño: 986 622 001
Salceda de Caselas: 986 349 003
O Rosal: 986 625 000
Espazo Xove de Tui:  986 600 568

A Deputación da Coruña convoca o III Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 18
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría:
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 19 de outubro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en www.querocantar.gal

A Deputación da Coruña convoca o X Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais.
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2018.

Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XIX Premio de poesía Miguel González Garcés.
Poderán optar ao premio todas as persoas de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nos catro anos
anteriores a este, e que presenten obras de poesía inéditas, non premiadas con anterioridade e escritas en lingua galega.
O premio é único e indivisible, e está dotado coa cantidade de 6.500 €
As obras serán de tema libre e terán unha extensión non menor de trescentos versos.
O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o día 30 de xuño de 2018.
Máis información no BOP de A Coruña do 24 de abril de 2018 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/

A Deputación da Coruña convoca o XIII Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras iniciará o día 1 de xuño de 2018 e finalizará o día 30 de xullo de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en www.dicoruna.es/cultura/premios

O Concello de Santiago de Compostela convoca o premio Xohana Torres de ensaios e creacións audiovisuais sobre a Memoria Histórica das Mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres compostelás.

Modalidades: ensaio ou creación audiovisual.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun
tamaño máximo do arquivo de 100 MB presentándose en cadanseu DVD ou Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte
12, con marxines de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do
ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise deste; conclusións, os/as autores/as expresarán as súas
ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.

Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase calquera tipo de expresión artística: flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara, videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes etc..
b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube ou Vimeo).

Premios:
Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €

Prazo:  ata o 31 de decembro de 2018

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/04/18/2018_0000002713.pdf