Premios e concursos (45)

A Consellería de Educación convoca o concurso Eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de valorar e premiar proxectos de empresa que presente o alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2016/17 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
b) A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

Modalidades e características dos premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.
1. Modalidade A: ciclos de grao superior.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.
– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
– Asesoramento técnico do Igape.
– Dotación económica:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 2.000 euros.
3º premio: 1.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de maio de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED523A
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e en www.edu.xunta.es

A Fundación máshumano, en colaboración co Instituto da Mocidade, Injuve, lanza a XII edición do Premio Novos máshumano, a través da cal convoca aos mozos para participar nunha transformación social e empresarial.

A convocatoria está aberta para mocidade de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que poderán participar con ideas ou con proxectos empresariais xa postos en marcha, e con todo tipo de iniciativas que acheguen solucións ou ferramentas para dar solución aos retos expostos a través de tres categorías de participación:
 
Solucións para a innovación ao servizo do retail: Produtos sustentables, produtos e servizos que cubran necesidades sociais, ideas de negocio responsables no retail, etc.

Solucións para a integración de persoas con capacidades diferentes: Ferramentas para a mellora da calidade de vida e integración laboral de persoas con discapacidade, deseño de espazos accesibles, accesibilidade dixital, etc.

Solucións de empresas socialmente responsables, ONG´s e emprendemento social: plataformas e ferramentas de voluntariado corporativo, Responsabilidade Social Corporativa, iniciativas de emprendemento social, etc. Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sustentables que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, novos modelos de traballo baseados na flexibilidade, deseño de espazos e oficinas flexibles, etc.

As ideas, proxectos ou iniciativas poden presentarse ata o 31 de maio de 2017

Premio:
Formación e mentorización por parte de expertos e profesionais de entidades colaboradoras do programa.
Participación nunha xornada con empresas e emprendedores expertos e talleres específicos de formación para aqueles equipos cuxos proxectos se atopen en avanzado estado de desenvolvemento.
Servizo de incubación online mediante mentorización personalizada para os finalistas cuxos proxectos se atopen en fase de 'idea' ou sexan susceptibles de recibir a devandita axuda.
Encontros con empresas.
2.000 € en metálico para os gañadores de cada unha das categorías de participación establecidas.
Acceso a outras iniciativas de emprendemento.
Participación en evento final.

Máis información:
Fundación máshumano R/ Menéndez Pidal 6. Madrid
Tel: 91 351 02 71
www.mashumano.org
www.premiomashumano.com

O Concello da Estrada e a Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares convocan a XXI Edición do Premio de Poesía Avelina Valladares

Poderán concorrer ao premio todas as persoas autoras, de calquera nacionalidade, que presenten os orixinais escritos en lingua galega e acordes coa normativa oficial vixente. Os textos presentados deberán ser inéditos.

Os orixinais presentaranse por quintuplicado acompañados dun CD, onde se incluirá a obra en formato PDF. O tema e a forma serán libres, mais os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800. Deberanse remitirao seguinte enderezo:
XXI Premio de Poesía Avelina Valladares
Concello da Estrada
Praza da Constitución 1
36680 A Estrada
Pontevedra

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 12 de maio de 2017

Con cada orixinal, que se deberá entregar baixo lema, xuntarase nun sobre pechado o nome completo, a copia do DNI, o enderezo e o teléfono do autor ou autora.

O premio será de 2 000 €

http://www.aestrada.com/index.php/gl/inicio/43-news/novas/3660-premio-de-poesia-avelina-valladares

O Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) convoca o VII Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 22.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2016-2017, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

Estabelécense dúas categorías:
A) Infantil e primaria
B) Outros niveis de ensino non universitario (agás as escolas oficiais de Imaxe e Son)

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Excluiranse os traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección e guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival www.ouff.org  antes do 3 de xullo 2017, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico:
ouffescola@ouff.org

As curtametraxes premiadas serán publicadas nos seguintes enderezos web:
www.ouff.org
www.xunta.es/linguagalega/equipos_de_normalizacion_linguistica

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1.º Premio: seiscentos euros para o centro
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
Categoría B
1.º Premio: seiscentos euros para o centro.
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
A entrega de galardóns realizarase no marco do 22º Festival de Cine Internacional de Ourense, no cal se proxectarán os traballos gañadores nas salas cinematográficas vinculadas ao Festival

Bases e ficha de inscrición:  http://www.ouff.org/bases-fichas-ouff-escola/

Videopoemas

Mar 29, 2017

A Casa-Museo Manuel María convoca un concurso de videopoemas, dirixido a todo o alumnado do ensino non universitario a partir de 3º da ESO. Trátase dun concurso de videopoemas sobre composicións poéticas de Rosalía de Castro e de Manuel María.

O concurso ten a finalidade de potenciar a creatividade artística do alumnado a través da conxunción da palabra, o son e a imaxe e, ao mesmo tempo, a difusión da obra poética en galego de Rosalía e a obra de Manuel María, dúas das voces máis destacadas da poesía galega.

Haberá unha única categoría para a participación neste certame, que vai de 3º da ESO até 2º de Bacharelato, incluindo Ciclos Formativos e ensinanzas artísticas.

Os videopoemas participantes deberán ser construídos sobre a base dun poema en galego de Rosalía ou dun poema de Manuel María. O poema escollido deberá aparecer nalgún momento do vídeo sobreimpreso, con independencia de que apareza tamén doutros xeitos. As videocreacións deberán presentarse en formato MP4 e non excederán dos 3 minutos de duración (incluídos os créditos, se os houber).
As pezas deben ser orixinais e inéditas. Caso de seren empregadas músicas, imaxes ou textos alleos deberán estar libres de dereitos de autor para as pezas seren aceptadas.

Os centros interesados en participaren nesta iniciativa deberanse preinscribir antes do día 7 de abril por escrito, mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo contacto@casamuseomanuelmaria.gal
Seralles confirmada a recepción da preinscrición a través de correo electrónico nas 48 horas seguintes a máis tardar.

Prazo:  Os traballos deberán ser enviados antes do día 27 de abril por calquera medio dixital.
Antes do 8 de maio a Casa-Museo comunicará os videpoemas seleccionados para a súa proxección na Casa-Museo.
Dita proxección levarase a cabo nun acto público aberto que se celebrará o sábado 20 de maio na Casa-Museo Manuel María de Outeiro de Rei. Alí o xurado escollido, composto por persoas alleas á organización, valorará os traballos seleccionados e escollerá os premiados.

Premios:  premiaranse os dous mellores videopoemas cunha tablet cada un.

http://www.casamuseomanuelmaria.gal/noticias/a-casa-museo-manuel-maria-convoca-un-concurso-escolar-de-videopoemas.htm?tipo=ACTIVIDADE

A Consellería de Medio Ambiente convoca o concurso de fotografía Entendendo as nubes promovido para conmemorar o 23 de marzo de 2017, Día Meteorolóxico Mundial.

Poderán participar nesta convocatoria todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os centros poderán participar nas seguintes categorías:
Primeira categoría, para as etapas de educación infantil e primaria.
Segunda categoría, para as etapas de educación secundaria, bacharelato e formación profesional

Para participar nesta convocatoria cada centro educativo poderá enviar ata un máximo de tres fotografías á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través do enderezo electrónico administracion.meteogalicia@xunta.gal.

Xunto coas fotografías deberán achegarse os seguintes datos de carácter persoal ao anterior enderezo electrónico:
Título da fotografía.
Nome do centro educativo.
Nome do autor da fotografía.
No caso de que o autor sexa menor de idade, será necesario presentar a autorización do pai/nai ou titor/a legal para participar nesta convocatoria, así como para calquera cuestión con ela relacionada.
Enderezo electrónico de contacto do centro educativo.
Teléfono de contacto do centro educativo.

Premios.
Cada unha das tres fotografías seleccionada en cada categoría será recoñecida cun diploma acreditativo do resultado do concurso.
Os/as autores/as da primeira fotografía seleccionada en cada categoría recibirán como premio unha cámara de fotos.
Os/as autores/as das fotografías seleccionadas en segundo e terceiro lugar, en cada categoría, recibirán como premio uns prismáticos

O prazo para enviar fotografías está aberto ata o 23 de maio de 2017

Máis información no DOG do 23 de marzo de 2017 e en http://cmaot.xunta.gal

 

Se necesitades inspiración, existe un Atlas internacional de Nubes

A Deputación da Coruña convoca o IX Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XV Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das artes plásticas.
Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

Establécese un premio único dotado con 6.500 € e ademais adquirirase obra por un importe máximo de 25.000 €.
A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimensións:
Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.
Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 1 de xuño de 2017.

Máis información non BOP dá Coruña do 22 de marzo de 2017 e en  https://www.dicoruna.es/cultura/premios/isaac-diaz-pardo

A Deputación da Coruña convoca o XVIII Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/

A Deputación da Coruña convoca o XII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presente obras inéditas e non premiadas con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.
O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:
14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal +3 percusionistas
1 arpa
1 piano
Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XII Premio de composición musical "Andrés Gaos", título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha
declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información non BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/