Premios e concursos (27)

A Asociación Cultural Outra Vaca no Millo pon en marcha o II Certame literario Valórate sobre a importancia da autoestima. Financiado pola Dirección Xeral de Xuventude, participación e voluntariado dentro do programa de axudas Iniciativa Xove, pretende sensibilizar a mocidade galega sobre a importancia da prevención en conductas de risco ou violentas entre a pobación.


Na primeira fase do proxecto convócase un CERTAME DE MICRORRELATOS coas seguintes bases:

Accede ao TRÍPTICO INFORMATIVO

 

Poderá paricipar no certame calqueira persoa física con idade comprendida entre 16 a 30 anos (ambos incluídos).
O tema será “a autoestima”
A extensión das obras será de cincocentas (500) palabras como máximo -incluído o título-.
As obras estarán escritas en galego.             
Os textos deberán ser orixinais e non ser publicados en ningún medio ou soporte. Non poderán recibir previamente ningún premio ou accésit noutro certame ou concurso.
Os orixinais das obras presentaranse unicamente en formato dixital.

Os traballos deberán ser enviados á dirección electrónica: certamevalorate@gmail.com

No asunto do mail especificarase: II certame de relato Valórate e acompañarano dous arquivos adxuntos (en formato .doc ou .pdf).
O nome dos arquivos adxuntos terá a seguinte composición:
1- Para o relato: título do relato
2- Para a plica: título do relato_plica

Exemplo: Se o título do relato é “Atardeceres”,
Para o relato: Atardeceres
Para a plica: Atardeceres_plica

Os relatos irán asinados baixo pseudónimo.
O arquivo coa plica incluirá: título, pseudónimo, nome e apelidos, domicilio completo, fotocopia do DNI ou do pasaporte, teléfono e dirección de correo electrónico.
A organización non manterá correspondencia cos participantes no certame.

Premios:
Primeiro Premio: Tablet
Segundo Premio: Drone
Terceiro Premio: Altofalante

O prazo de presentación estará aberto ata o 1 de outubro de 2019.

 

 

O Concello de Viveiro convoca o II PREMIO DE NOVELA "VILAR PONTE", co obxectivo de apoiar e difundir a literatura en lingua galega.

Consulta as BASES DO CONCURSO.

Máis información:
teléfono 982560128
correo: rsf.secretaria@viveiro.es

A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia Convoca o PREMIO Á INNOVACIÓN BIBLIOTECARIA DE GALICIA para o ano 2019 e establécense as bases reguladoras polas que se rexerá a súa concesión (código de procedemento CT237A).

Ten como obxectivo impulsar e visibilizar os proxectos e boas prácticas levados a cabo polas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas municipais de Galicia, que busquen resultados positivos para a persoa usuaria, que sexan pertinentes e adecuados ao contexto local onde se implantan. Deberán ser sustentables no tempo e fomentar a réplica nunha situación distinta pero en condicións similares. 

Entenderase que a innovación non só implica unha nova acción senón un modo diferente e creativo de realizar prácticas tradicionais ou de reorganizalas.

Para os efectos desta norma, considéranse proxectos:

O conxunto de actividades concretas, interrelacionadas e coordinadas entre si cun obxectivo común, que se realizan co fin de producir determinados bens ou servizos capaces de satisfacer necesidades ou resolver problemas.

Consideraranse boas prácticas:

Unha experiencia ou actividade sinxela e concreta que xurde como resposta a unha situación que é necesario modificar ou mellorar.

Poderán ser beneficiarias desta subvención todas as entidades locais ou agrupacións de concellos de Galicia que Sexan titulares de bibliotecas ou axencias de lectura pública integradas na Rede de bibliotecas de Galicia.Tamén poderán ser beneficiarias destas axudas as agrupacións de concellos para a prestación de servizos bibliotecarios comúns.

Prazo de presentación: do 09/08/2019 ao 09/09/2019.

Ligazón á normativa: DOG Núm. 150, Xoves,8 de agosto de 2019

O Concello de Fornelos de Montes e a Asociación de Veciños O Cruceiro da Laxe, convocan a VIII edición do Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey.

Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, cos seus poemas escritos en lingua galega, segundo a normativa vixente.
Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital.

As persoas participantes deberán enviar seis exemplares da obra, mecanografados, sen remite identificador, ao seguinte enderezo:
VIII Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
Concello de Fornelos de Montes
Praza da Igrexa, 1
36847 Fornelos de Montes. Pontevedra

Nas obras concursantes deberán aparecer escrito con claridade o título e un lema, que tamén figurarán no exterior dun sobre que conteña a fotocopia do DNI do autor ou autora, o seu teléfono e enderezo, así como un pequeno currículo literario, no caso de que teña obra publicada.

A dotación do premio é de 2.500 €

O prazo de presentación das obras está aberto ata o día 30 de setembro de 2019.
http://fornelos.gal/wp-content/uploads/2019/07/VIII-Premio-de-poesia-Manuel-Lueiro-2019.pdf

A Deputación de Lugo convoca A VI edición do Concurso de Fotografía nas Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, ten como fío condutor para este ano 2019: “AS NOSAS ÁRBORES”.
Con esta temática pretendése poñer en valor, dar a coñecer e festexar o patrimonio natural das nosas Reservas da Biosfera, unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento destes territorios.

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade que estean interesadas, con obras que non fosen premiadas con anterioridade.

As fotografías presentadas realizaranse no territorio da Reserva da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares Lucenses, Montes de Cervantes, Navia e Becerreá”, tendo como temática “As nosas árbores” dentro da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares  Lucenses, Montes de Cervantes, Navia de Becerreá”. Neste particular cómpre aclarar a que se refire este título: Procurarase obter instantaneas das árbores autóctonas que gocen dunhas características  extraordinarias que afagan destacar sobre o resto, tamén se admitirán fotografías de masas ou formacións arbóreas autóctonas (carballeiras, soutos, etc...). Estas particularidades poden referirse a súa idade, tamaño, beleza, etc..

Premios:
1º premio: 800 €.
2º premio: 500 €.
3º premio: 300 €.

Poderase presentar unha fotografía por autor/a.
A obra para concurso será presentada sen montar, sen enmarcar e sen passe-partout, e poderá ser realizada en branco e negro ou en cor. A fotografía entregarase un CD-ROM coa imaxe en formato TIFF, modo de cor RGB.  
O arquivo terá un tamaño mínimo de 15 Mb. No  mesmo CD-ROM deberá existir unha copia da fotografía cun tamaño aproximado de 1,2 Mb comprimidas co formato JPEG (.jpg) en modo de cor RGB. Será necesario acompañar unha  copia da fotografía en papel fotográfico cun tamaño de 20x30cm., ocupando a imaxe a totalidade do papel sen ningún tipo de marco. A fotografía deberá levar no dorso o título ou lema, e acompañarase dun sobre pechado que inclúa o nome e apelidos do autor/a, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo  electrónico, título da obra e lugar onde se realizou. O devandito sobre levará no exterior o título ou lema da fotografía presentada.

O prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 31 de outubro de 2019.

http://www.deputacionlugo.gal/gl/temas/medioambiente/concursofotografiaRRBB

A Fundación "CERMI Mujeres" convoca o IV concurso de fotografía ‘Xenerosidade’, que nesta edición desenvolverase co título "Empoderando ás nenas con discapacidade para o goce dunha vida libre de violencia".

As obras que se presenten ao concurso deberán ser orixinais, inéditas, é dicir, non publicadas en ningún soporte, incluído dixital, e non estar pendentes de votación ou ser premiadas noutro concurso. O xurado valorará especialmente a orixinalidade, estética, sensibilidade social, capacidade crítica e comunicativa e adecuación ao tema proposto. Así mesmo, valorarase o cumprimento de criterios de accesibilidade na obra e non se terán en conta aquelas instantáneas que vulneren o dereito á honra ou á intimidade.

Criterios de selección:  Valorarase especialmente a orixinalidade, estética, sensibilidade social, capacidade crítica e comunicativa e adecuación ao tema proposto. Non se publicarán nin aceptarán obras con contidos contrarios ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas. En definitiva, non se aceptará ningunha obra que sexa contraria á legalidade vixente. Así mesmo, valorarase o cumprimento de criterios de accesibilidade na obra.

Premios:
1º premio: 3.000 euros
2º premio: 2.000 euros
3º premio: 1.000 euros

Así mesmo, establécese a categoría de “mención especial” que recaerá sobre aquelas obras que o xurado considere de especial interese.

As obras a concurso han de ser remitidas en formato dixital cunha resolución mínima de 300 píxeles por polgada ao seguinte correo electrónico: coordinacion@fundacioncermimujeres.es co asunto: IV Concurso de Fotografía “Xenerosidade” 2019.

O prazo para enviar as fotografías permanecerá aberto ata o 30 de setembro.

http://www.fundacioncermimujeres.es/es/noticias/la-fundacion-cermi-mujeres-y-el-real-patronato-sobre-discapacidad-abren-la-iv-convocatoria

O Concello de Dodro convoca a XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Neste certame poderán participar os/as poetas que o desexen, sempre e cando os traballos estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os escritos deben ser orixinais, inéditos, non estaren comprometidos con ningunha editorial, non teren concorrido a outro certame pendente de resolución nin teren sido premiados.

Os traballos aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, terán unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deben presentarse catro copias mecanografadas, soamente polo anverso e en papel tamaño DIN A-4, ao seguinte enderezo:

“XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón”
Concello de Dodro
Tallós, 32
15981 Dodro. A Coruña

Os poemarios ostentarán un título e un lema, que tamén figurarán no exterior dun sobre pechado que conteña: copia
do DNI do/a autor/a, datos de contacto -enderezo e teléfono-, breve currículo literario, lapis de memoria ou CD coa copia
orixinal da obra, así como unha declaración xurada sobre a autoría e a orixinalidade desta.

O prazo para presentar poemas estará aberto ata o 11 de novembro de 2019.
A dotación do premio é de 2.300 €. Terá, á súa vez, o carácter de anticipo de dereitos de autoría pola primeira edición da obra. O/a autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares desta.

Máis información no BOP da Coruña do 19 de xullo de 2019 e en http://www.concellodedodro.org/

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o II Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2019

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.

Presentaranse 5 copias do texto en exemplares separados, paxinados e grampados ou encadernados, en formato DINA4, mecanografados, a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante, e polo tanto, romper o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de outubro de 2019
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A.
Máis información no DOG do 14 de xuño de 2019 e en http://cgac.xunta.gal/

O Concello de Abegondo convoca o Certame Letras Galegas 2019

Categorías:
Infantil
- 1º, 2º e 3º premio de Debuxo e Pintura
Os premios na categoría infantil consistirán en lotes de libros en galego.
Primaria
- 1º e 2º premio de Narrativa
- 1º e 2º Premio de Poesía
Os premios na categoría primaria consistirán en lotes de libros en galego.
Secundaria e menores de 18 anos
- 1º e 2º premio de Narrativa
- 1º e 2º Premio de Poesía
Os 1º premios dos premios na categoría secundaria consistirán en teléfonos móbiles.
Os 2º premios dos premios na categoría secundaria consistirán en altofalantes portátiles.
Adultos
- 1º premio de Narrativa
- 1º premio de Poesía
Os premios na categoría adultos estarán dotados cun premio económico de 150 € cada un.

Premio #AbegondoEnGalego
Trátase dun concurso nas redes sociais, polo que poderán participar persoas usuarias das redes sociais Facebook, Instagram
e Twitter de 14 anos ou máis. Os/As participantes deberán seguir a páxina do Concello de Abegondo en Facebook
(Concello de Abegondo/Ayuntamiento de Abegondo) Instagram (@concelloabegondo) ou Twitter (@abegondo) e subir a unha das ditas redes sociais municipais unha fotografía tomada en Abegondo xunto cun lema que poña en valor a lingua galega
ou a literatura galega. Etiquetarase co cancelo #AbegondoEnGalego para identificala.

Premio especial audiovisual de promoción do galego
Nesta categoría poderán participar todas as idades. Serán admitidas gravacións audiovisuais que enxalcen ou estean relacionados coa promoción da lingua. Valorarase a orixinalidade, contido didáctico e valor cultural e antropolóxico.
O premio especial audiovisual consistirá nunha tableta electrónica.

Os traballos deberán ser orixinais e inéditos. As narracións e poesías deberán estar escritas en lingua galega. Nos debuxos e pinturas, no caso de levar algún texto, este deberá estar redactado en lingua galega. A lingua utilizada nos  traballos da categoría #AbegondoEnGalego e da categoría audiovisual será o galego.
Os traballos serán remitidos ao Servizo de Normalización Lingüística ou ao departamento de Cultura do Concello de Abegondo. Poderán ser entregados persoalmente na Casa do Concello, na Biblioteca e na Aula Lúdica, así como por correo postal no enderezo San Marcos, 1 - 15318 Abegondo ou por correo electrónico no enderezo cultura@abegondo.es.
Todos os participantes indicarán xunto co traballo o seu nome e apelidos, domicilio, idade e teléfono de contacto. Nas categorías infantil, primaria e secundaria indicarán ademais os estudos que cursan e o centro de estudos. Na categoría
adultos os participantes entregarán tamén unha copia do DNI.

O prazo para presentar os traballos está aberto ata o día 28 de xuño de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de maio de 2019

A Deputación da Coruña convoca o IV Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 19
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría:
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil,xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 15 de outubro de 2019, ás 14:00 h..
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019 e en www.querocantar.gal