Premios e concursos (16)

Premios de poesía, conto e novela en língua castelán, poderán concurrir escritores/as maiores de 18 anos. A data límite de entrega é o 31 de outubro.

máis información: whttp://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/en-marcha-la-nueva-edicion-de-los-premios-tiflos

O Ministerio de Educación convoca os premios do XVI Certame Universitario "Arquímedes", de Introdución á Investigación Científica 2017.

Beneficiarios.
Estudantes universitarios matriculados durante o curso 2016-2017 en centros españois nos que se imparten titulacións oficiais.
Os participantes deberán acreditar debidamente estar matriculados en estudos de master, grao, enxeñeiro superior, arquitecto, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico.

Hanse de achegar os seguintes documentos:
- Un traballo orixinal de investigación en formato Pdf, que se resumirá nun artigo científico.
- Currículo do titor ou titores, se o traballo foi tutelado, no formato solicitado e referido exclusivamente aos últimos 5 anos.
- Declaración responsable sobre a autoría do traballo, que ha de ir asinada polos autores ou polos titores, en caso de ser tutelado.
- Certificado persoal do expediente académico do autor ou autores do traballo, no que consten as cualificacións obtidas en todos os cursos académicos ata o 2016-2017 e a nota media en base 10.
- Certificado de matriculación en centro universitario español durante o curso 2016-2017, de todos e cada un dos autores participantes no certame.

Premios:
- Premio especial "Arquímedes", dotado con 8.000 euros.
- Premio especial "Ano da Saúde Mental" de 6.000 euros.
- Catro primeiros premios de 6.000 euros cada un aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
- Catro segundos premios de 5.000 euros cada aos mellores traballos nas distintas áreas de coñecemento.
- Ata un máximo de quince accésits, de 2.000 euros cada un.
- Ata un máximo de seis premios de 2.000 euros aos profesores universitarios titores de cada un dos traballos galardoados cos catro primeiros premios e cos tres premios especiais.

Premios a cargo de entidades patrocinadoras:
- Premio especial ao mellor traballo de investigación sobre o cancro, dotado pola Fundación "Vencer o cancro", consistente nunha estancia nun centro de investigación.
- Un premio especial Fundación ONCE, dotado con 1.000 euros.
- Estancias de investigación no CSIC. Un máximo de tres premios a tres traballos para que os participantes realicen estancias en centros de investigación do CSIC. Ao finalizar a estancia, os beneficiarios das mesmas deberán presentar unha memoria do traballo realizado. A mellor memoria recibirá un premio de 3.000 € que será abonado en 2018.
Tamén se abonarán, con cargo á subvención, axudas para gastos de viaxe, aloxamento e manutención dos de finalistas participantes no certame, ata un máximo de 6.000 €.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de setembro de 2017.
Máis información no BOE do 8 de agosto de 2017 e na web do Ministerio de Educación

O Instituto da Mocidade convoca os Premios de Xornalismo Novo sobre Violencia de Xénero para o ano 2017, nas modalidades:
a) Xornalismo Impreso.
b) Xornalismo Audiovisual (Radio e Televisión).
c) Xornalismo Gráfico.
d) Xornalismo Dixital. (traballos en páxina web, blog, rede social, edición dixital, etc.).

Premios:
a) Premio de Xornalismo Impreso por un importe de 4.500 €.
b) Premio de Xornalismo Audiovisual (Radio ou Televisión) por un importe 4.500 €.
c) Premio de Xornalismo Gráfico por un importe de 4.500 €.
d) Premio de Xornalismo Dixital por un importe de 4.500 €.

Poderán solicitar a súa participación, de forma individual ou colectiva (ata un máximo de tres compoñentes) nas modalidades dos premios convocados, as persoas de nacionalidade española e todas aquelas con residencia legal en España que non superen os 35 anos de idade o día 31 de decembro de 2017.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 31 de xullo de 2017 e en www.injuve.es

O Concello de Lalín convoca o I concurso de fotografía “Roteiros de lalín"

A temática estará en relación co programa Roteiros de Lalín e valoraranse fundamentalmente aspectos que teñan que ver con este programa, medioambientais, paisaxísticos, patrimoniais (arqueolóxicos, históricos, etc) e reinvindicativos dos valores naturais de Lalín. Poderase achegar un texto explicativo por cada fotografía, non podendo superarse as 30 palabras no mesmo.

As fotografías terán que ser tomadas no territorio do Concello de Lalín, polo que será obrigatoria facer referencia ao lugar onde foron captadas.

Poden participara todas as persoas interesadas de 16 anos en adiante

Modalidades:
a) 1º Premio Roteiros de Lalín: a categoría absoluta, todas as fotografías presentadas poderán optar a esta modalidade
b) Premio Roteiros Natureza: poderán optar a esta modalidade todas as fotografías presentadas que fagan referencia a cuestións de gran interese natural e medioambiental
c) Premio Roteiros Patrimonio: poderán optar a esta modalidade todas as fotografías presentadas que fagan referencia a cuestións de gran interese patrimonial e histórico
d) Premio Roteiros do Público: categoría que será votada polo público a través da web roteiros.lalin.gal de forma regrada

Os premios do concurso non serán en metálico e consistirán en regalos ou viaxes:
a) 1º Premio Roteiros de Lalín: trofeo conmemorativo, viaxe de 2 noites para 2 persoas con actividades outdoor (sendeirismo, BTT,etc) nun lugar de interese natural do noroeste peninsular valorada en 350 euros mais o IVE correspondente.
b) Premio Roteiros Natureza: trofeo conmemorativo, curso de fotografía individualizado no Courel (inclúe estancia dunha noite para 2 persoas) cun experto fotógrafo valorado en 250 euros mais o IVE correspondente.
c) Premio Roteiros Patrimonio: trofeo conmemorativo, viaxe e estancia de fin de semana para 2 persoas nunha cidade Patrimonio da Humanidade (a elixir entre Salamanca, Oporto, Lugo e Santiago de Compostela) valorada en 250 euros mais o IVE correspondente.
d) Premio Roteiros do Público: trofeo conmemorativo ,curso de 1 día fotografía individualizado cun experto fotógrafo en calquera das Reservas da Biosfera de Galicia (inclúe estancia de 1 noite para 2 persoas) valorado en 250 euros mais o IVE correspondente.

O prazo estará aberto ata o día 30 de setembro de 2017 as 12:00h.
Máis información no BOP de Pontevedra do 31 de xullo de 2017 e na OMIX de Lalín, teléfono 986 787 052.

O Concello de Dodro convoca a XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Poderán presentarse a este concurso os/as poetas de calquera nacionalidade, sempre e cando os traballos presentados estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non comprometidos con editorial algunha e non premiados nin presentados a outro concurso pendente de fallo no momento de enviar os orixinais a este certame, o cal se acreditará xuntando aos documentos unha declaración xurada, debendo ter unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800.
Os exemplares presentaranse, inescusablemente, por cuadriplicado, mecanografados, en papel tamaño DIN A-4, a dous espazos, soamente polo anverso, debidamente encadernados ao seguinte enderezo:

XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro
Tallós 32
15981 Dodro
A Coruña

Os traballos entregaranse sen identificar co nome do autor, e asinados cun pseudónimo e un lema. Nun sobre pechado detallarase o nome, apelidos, dni, declaración xurada da autoría e orixinalidade da obra, breve currículo, dirección e teléfono do autor. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e o lema. Así mesmo, remitirase no mesmo sobre un pendrive ou cd con copia orixinal.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 9 de novembro de 2017.
A dotación do premio será de 2.300 euros.
O dito importe terá á súa vez o carácter de anticipo de dereitos de autor pola primeira edición da obra. O autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares da mesma.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2017 e en http://www.concellodedodro.org/

O concello da Coruña convoca o XIV Concurso de Fotografía de Viaxes "Viaxarte 2017"

Requisitos:
Poderán participar as mozas e mozos residentes en España e que teñan unha idade comprendida entre os 15 e os 30 anos, -ambos incluídos-, na data de finalización de admisión de orixinais.
As persoas gañadoras de edicións anteriores do Concurso Viaxarte non terán opción a premio en ningunha das categorías.
Todas as fotografías deberán estar relacionadas co tema das experiencias viaxeiras.
As persoas concursantes deben ser as únicas titulares dos dereitos de autoría das fotografías presentadas e feitas legalmente.
As obras presentaranse a título individual, e deben ser orixinais e inéditas e non premiadas noutros concursos.
Establécense dúas modalidades de participación: fotografía individual e serie fotográfica. As persoas concursantes só poderán participar nunha das modalidades e poderán enviar, como máximo, 3 fotografías.
As fotografías terán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm e máximo de 40 x 50 cm, e deberán presentarse en soporte de cartón pluma ou similar. Non se admitirán composicións con cristal, e poderán ser realizadas en branco e negro ou en cor, en calquera técnica.
Tamén se presentará, en soporte dixital: a) unha copia da fotografía en formato de arquivo dixital JPEG/JPG e de dimensións mínimas de 1024 x 768, cun peso máximo de 5 Mb. b) un arquivo de texto en formato OpenOffice/Word dun máximo de 10 liñas, cun breve resumo da viaxe que motivou a fotografía (lugar, datas aproximadas da viaxe e algún breve comentario sobre ela).
Xunto coa/s fotografía/s, presentaranse 2 sobres pechados: a) un sobre ca ficha de inscrición, a fotocopia do DNI ou pasaporte. No caso de que a/o participante sexa menor de idade, a autorización do pai/nai/titor legal así como a copia do DNI da persoa que autoriza a participación. O modelo de dita autorización pode descargarse  desde aquí . b) outro sobre co CD/Pendrive cos arquivos dixitais solicitados. Na parte exterior de ambos sobres, só constará o título da fotografía ou serie de fotografías presentadas.

Prazo:
As fotografía poden presentarse ata o 4 de setembro de 2017 ás 13.30 horas.

Dotación:
Os premios á mellor fotografía e á mellor serie fotográfica consistirán nunha viaxe para unha ou dúas persoas.
Viaxe para unha persoa: dunha semana, que se escollerá entre un país europeo.
Viaxe para dúas persoas: de 4 días, que se escollerá entre unha cidade europea.
Inclúen: voos, hotel 3/4 * con aloxamento e almorzo e seguro de asistencia de viaxe.

As persoas premiadas deberán iniciar a súa viaxe, antes do 31 de decembro de 2017, e os premios estarán suxeitos ás retencións fiscais que marque a lexislación vixente. O valor de cada premio deste concurso é de 1.100 euros.

As fotografías gañadoras, xunto cunha selección das presentadas ao certame, serán editadas nun catálogo. As fotografías presentadas ao concurso, que cumpran os requisitos expostos nas bases, serán expostas durante o mes de outubro no Fórum Metropolitano da Coruña. Ademais unha selección das fotografías serán editadas na web do CMIX, nas súas redes sociais, así como noutros medios de difusión dixitais.

As fotografías non premiadas poderán ser retiradas desde o final da exposición até o 30 de novembro de 2017.

Máis información no Centro Municipal de Información Xuvenil da Coruña
Teléfono 981 184 294
cmix@coruna.es
www.coruna.es/viaxarte

O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea celebra este ano a súa quinta edición cos obxectivos de favorecer a creación artística actual e de dar a coñecer propostas de calidade dos autores e das autoras que están a traballar neste ámbito de expresión cultural.

Promovido polo festival Outono Fotográfico co apoio da Consellería de Cultura e Educación e da Deputación de Lugo, o certame ten por obxecto promover a fotografía contemporánea e as cuestións éticas que suscita, en xeral, a arte contemporánea respecto das formas de dominación e a imposición de límites ao pensamento. Así mesmo, pretende promover a creación dun espazo fotográfico en Galicia que complemente o creado durante máis de tres décadas polo Outono Fotográfico, mediante o incentivo de propostas de carácter visual-fotográficas, sen límite en canto á técnica ou á estética, por parte de autores e de autoras tanto nacionais como estranxeiros.

O galardón do certame está dotado con 8.000 euros, que se traducen na realización dunha exposición itinerante co traballo gañador, que se acompaña dun catálogo editado no marco da colección de libros de fotografía Outono Fotográfico. Concretamente, a mostra será inaugurada no marco do Festival Outono Fotográfico e poderá itinerar durante dous anos dentro da súa programación.

Características do proxecto a presentar
As/os autoras/es participantes deberán presentar un proxecto fotográfico realizado en calquera data comprendida entre setembro de 2007 e setembro de 2017, e que non fora subvencionado ou becado na súa totalidade anteriormente noutro certame, nin editado na súa totalidade en calquera soporte, con enteira liberdade respecto ao tema e á técnica.

Os proxectos enviaranse por correo ou por medio de calquera empresa de transporte a:
DIFUSORA DE LETRAS ARTES E IDEAS
PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Rúa Bedoya, 5 – 1º drta.
32004 Ourense

O prazo para a presentación de obras permanecerá aberto ata o 15 de setembro de 2017.

Documentación a presentar en dous sobres diferentes pechados e cun lema común escrito no exterior de ambos seguido da letra A ou B:
Sobre A. O Proxecto: (Tanto o sobre como todo o seu interior non poderá ter o nome da autora ou autor)
1. Os/as autores participantes deberán entregar un dossier onde se debulle un proxecto fotográfico. Este dossier non terá unha extensión maior de 5 folios e presentarase en papel e en CD.
2. Ficha técnica do proxecto fotográfico, no anexo A, ao final destas bases, na que se inclúa o título do proxecto, sinopse do proxecto de non máis de 10 liñas, técnica, soportes, e calquera outro apuntamento relevante que defina o proxecto. Presentaranse tamén unha copia en papel e unha no mesmo CD.
3. Un portafolios con non menos de 15 imaxes do proxecto, onde se poderán facer breves apuntamentos a modo de pé de foto que vallan de aclaración ao xurado. As imaxes non superarán o tamaño de 20x30 cm. Dito portafolios presentarase tanto en formato dixital con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta), como en formato impreso.
4. Un segundo portafolios de non menos de dez imaxes de outros traballos, nun tamaño non superior a 20x30 cm. Dito portafolios presentarase só en formato dixital no mesmo CD, con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta).
Sobre B. Inscrición. Deberá estar pechado. So levará escrito no exterior o “lema” seguido da letra B, e deberá conter:
1. Impreso de participación debidamente cumprimentado e firmado que se atopa nas Bases.
2. Fotocopia do D.N.I. ou Pasaporte.
3. Currículo da/o autora/or.

http://outonofotografico.com/pdf/V_Premio_Galicia_de_Fotografia_Contemporanea_Bases-gl.pdf

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Poderanse presentar os traballos con arranxo ás seguintes modalidades:
Modalidade A. 1.º a 3.º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4.º a 6.º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución.
Os traballos presentaranse en castelán
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2017
Máis información no BOE do 20 de xuño de 2017

O xurado do concurso Lingua de namorar 2017 reuniuse o xoves 16 de marzo para elixir, de entre as 50 mensaxes máis votadas en cada unha das categorías, as mensaxes gañadoras desta edición, que son as seguintes:  

Mensaxes gañadoras da categoría A

1º premio: Eternidade, de Sara Caride Blanco (Cambados, Pontevedra)
"E da nosa efémera existencia, quedará, quizais, o doce sangue que aloumiñe os latidos doutros corpos."

2º premio: Escribindo poesía, de Inés Amado Rodríguez (Cuntis, Pontevedra)
"Decidiches escribir poesía comigo, empregando metáforas atopadas nos meu ollos, redactando versos sacados dos meus beizos, engadindo refráns arrincados das nosas vivencias... Desexaches que formase parte desta historia, sendo así o capítulo culminante da túa vida. Decidiches escribir poesía comigo, e nela me enclaustrei para non perderte xamais..."

3º premio: Foliada de mel, de Ana Barros Fernández (Marín, Pontevedra)
"Gustaríame bailar contigo un baile tan longo que o chan se cansase dos nosos pés."

Mensaxes gañadoras da categoría B

1º premio: Ti, produto de risco, de Diego Arranz Fernández (Ourense)
"Víase de lonxe que eras un produto de risco, pero nin a recesión me puido conter para mercar participacións da túa vida. Queimei a calculadora axustando as contas e botei man de todas as apps que achei para xestionar a miña economía. O meu asesor fiscal é optimista, pero ben sei que sigo en crise. Aínda te quero por riba das miñas posibilidades."

2º premio: De Rosalía a Benedetti, de Estefanía González López (Santa Comba, A Coruña)
"Ti lías a Rosalía, eu lía a Benedetti. Ti bebías Pepsi, eu bebía Estrela. Ti es un anxo e eu son o demo. Mais se algo sei de ti e de min é que a pesar de sermos tan diferentes complementámonos como a lúa e o sol, o coñac e o anís doce, e como a luz e as gotas do orballo para facer miles de arcos da vella."

3º premio: Contando, de Rubén Barreira Blanco (Verín, Ourense)
"Ámote, e gustaríame contar contigo. Un, dous, tres… ata o infinito."

O xurado do certame decidiu conceder unha mención de honra, pola súa frescura e denotación pola identidade e lingua propias, á mensaxe número 1 da categoría A, En galego, de Anabel López Blanco (Melide, A Coruña):

"Falo galego porque me sae da lingua".

O obxectivo principal de Lingua de namorar, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dinamizar o uso da lingua galega entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías, nomeadamente en internet e na mensaxería instantánea.

A asociación Música e Cultura de Galicia convoca o XXII Certame Literario de Piñor na especialidade de narracións breves.

Premiaranse os tres mellores relatos, con 150 € para o primeiro clasificado, 125 € para o segundo e 100 € para o terceiro. Entregaráselle ademais a cada un deles un diploma acreditativo do seu galardón e un obsequio conmemorativo.

Un premio poderá ser declarado deserto cando o xurado así o determine e sempre por causa fundamentada.

Para recibiren os seus galardóns os gañadores deberán comparecer obrigatoriamente no acto de entrega de premios, perdendo ese dereito no caso contrario.

Os relatos, de temática libre, deberán ser orixinais, inéditos, en galego e non poderán estar xa premiados noutros certames. A súa extensión non excederá de 10 folios, por unha soa cara e con interliñado de duplo espazo. Ademais deberán presentarse mecanografados e encabezados por un lema ou pseudónimo.

Os traballos enviaranse por correo ordinario á sede social da Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia (Rúa do Pito 1. 32930 San Lourenzo de Piñor. Ourense), indicando no sobre: PARA O XXII CERTAME LITERARIO DE PIÑOR. Xunto cos traballos, os participantes deberán enviar os seus datos nun sobre no que aparecerá pola súa parte externa, o lema ou pseudónimo, así como a categoría na que  participan. Dentro del, figurará o nome e apelidos do autor, idade, enderezo, correo electrónico e número de teléfono. Os traballos tamén poderán ser enviados mediante un correo electrónico a justocalvio@yahoo.es con dous arquivos Word, contendo o primeiro deles, denominado “relato”, a obra a concurso; e o segundo, denominado “plica”, os datos persoais que se esixen do autor.

O prazo de admisión estará aberto ata o venres, 12 de maio de 2017.

O fallo do xurado será inapelable e a entrega dos premios terá lugar o sábado, 20 de maio do 2017, pola tarde, na cidade de Ourense.

Os relatos premiados serán editados na web da asociación Música e Cultura de Galicia, www.musicabarbadas.com reservándose tamén os organizadores o dereito de publicalos en libros e outros medios de difusión. Os gañadores deberán enviar por correo electrónico os seus traballos á organización do certame, antes da entrega de premios. Destruiranse tódalas narracións presentadas ao certame, polo que non serán devoltas aos seus autores.

www.musicabarbadas.com