Premios e concursos (43)

A Escola Galega de Administración Pública convoca un concurso de literatura para nenos e nenas de 9 a 14 anos.

Poderán optar aos premios as nenas e nenos galegos con idades comprendidas entre estas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. A idade estará referida á data de finalización do prazo de presentación de traballos.

Os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12 e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.

Como se participa?
Presentarae unha solicitude dispoñible en https://sede.xunta.gal co código P5775A.
Coa solicitude irá un sobre tamaño folio, pechado, coa seguinte inscrición «Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas», no cal constarán o pseudónimo e o título do conto. Este sobre incluirá:
1. O texto do conto en folio formato A4. Na cabeceira indicaranse exclusivamente o título do conto presentado e o pseudónimo. Neste texto non poderá figurar ningún dato que permita identificar a persoa participante e romper o anonimato.
2. Un sobre pequeno pechado no cal constará o pseudónimo e o título do conto. Este sobre conterá os seguintes documentos:
– Boletín de inscrición (anexo II), que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
– Fotocopia do libro de familia onde consten os datos de nome, apelidos e idade do/da menor que se presenta ao concurso.

Premios por cada unha das modalidades
1º premio: 250 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 150 euros

O prazo para a presentación das obras estará aberto ata o 16 de xuño e poden presentarase en calquera oficina de rexistro da Xunta ou dos concellos.

Máis información en http://egap.xunta.gal

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, AECID, convoca o Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento «Vicente Ferrer» destinados a aqueles centros docentes que durante o curso 2016/2017 desenvolvesen accións, experiencias educativas, proxectos ou propostas pedagóxicas destinados a sensibilizar, concienciar, desenvolver o espírito crítico e fomentar a participación activa do alumnado na consecución dunha cidadanía global, solidaria, comprometida coa erradicación da pobreza e as súas causas e o desenvolvemento humano e sostible.

A convocatoria está dirixida a todos os centros docentes españois sostidos con fondos públicos que impartan algunha das seguintes ensinanzas:
Educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación de persoas adultas, bacharelato e formación profesional.

Outorgaranse ata un total de 15 premios que se repartirán entre os distintos niveis educativos.
Os premios, que non levan consigo dotación económica, consistirán en:
A participación nun Seminario de Intercambio e Formación en Boas Prácticas en Educación para o Desenvolvemento que se celebrará, do 21 ao 28 de outubro de 2017 en Senegal.
Diploma acreditativo de concesión do Premio aos centros educativos gañadores e terá unha duración de 40 horas recoñecidas como créditos de formación polo Ministerio de Educación.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 3 de maio de 2017 e en www.aecid.es

A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés convocan o V Concurso Escolar de poesía para o alumnado de Secundaria e Bacharelato

Categorías:
1º ciclo da ESO (1º E 2º)
2º ciclo da ESO (3º E 4º)
Bacharelato

As deberán ser orixinais e redactadas en Galego.
O tema e a forma poética son libres
A extensión máxima será de 50 versos, podendo estar reaprtidos en varios poemas.

Como participar?
Cada autor ou autora poderá presentar un máximo de dous traballos.
Remitiranse catro copias sen asinar de cada un dos traballos nun sobre pechado en cuxo exterior figurará o título da obra, a categoría na que concursa e un pseudónimo. No interior do sobre, enviarase unha nota co título da obra, nome, apelidos, curso e centro de estudos, domicilio e teléfono, así como un enderezo electrónico.
Este sobre enviarase a calquera Corte Inglés de Galicia:
Compostela. Restollal 50. 15702 Santiago de Compostela
Vigo. Gran Vía 25-27, andar 6. 36204 Vigo
A Coruña. Ramón y Cajal, 57, andar 1. 15006 A Coruña.

O prazo para presentar poemas estará aberto ata o 27 de maio

Os premios son, por cada categoría:
1º premio:  un iPad 32GB
1º áccesit:  unha tarxeta de agasallo de El Corte Inglés de 200 €
2º áccesit:  unha tarxeta de agasallo de El Corte Inglés de 100 €

http://rosalia.gal/events/v-concurso-de-poesia-escolar

#Fotolingua

Abr 26, 2017

O Concello de Santiago de Compostela, desde a área de Lingua Galega e a través da páxina:
https://www.facebook.com/fotolinguacompostela/ e do perfil de Instagram www.instagram.com/fotolinguacompostela/
organiza o concurso #fotolingua no que poderán participar todas as persoas usuarias destas redes maiores de idade, residentes no Estado español e seguidoras desta páxina ou perfil.

Para participar, as persoas interesadas deberán facerse seguidoras da páxina ou do perfil #fotolingua en Facebook ou en Instagram.
Despois deberán compartir unha fotografía na que se amose o galego na paisaxe empresarial e comercial do territorio de Santiago de Compostela.
A imaxe deberá recoller calquera mostra do uso da lingua galega en establecementos comerciais, hostaleiros ou de calquera outra empresa onde se perciba o emprego habitual da lingua: cartelería, escaparates, elementos decorativos, letreiros, etiquetaxe, sinalética...
A foto deberá publicarse acompañada dos tres cancelos do concurso (#establecementoengalego, #fotolingua, #ogalegovende), asemade deberá subirse na páxina de Facebook de #fotolingua, no caso de empregar esta rede. De empregar Instagram, deberase etiquetar na imaxe o perfil de #fotolingua correspondente a esta rede, e acompañar a imaxe dunha identificación que permita situala (nome do establecemento, enderezo e/ou localización xeográfica) e dun comentario, se ven acaído. Pódense publicar tantas fotos como se desexe.
É condición indispensábel que as imaxes dos participantes neste concurso se suban á rede como PÚBLICAS en Facebook e tamén en Instagram. Deste xeito serán visíbeis para todo o mundo, e só así poderán ser recollidas pertinentemente polos administradores do concurso.
A organización poderá retirar as imaxes que considere ofensivas.

Este concurso só terá validez no territorio do Estado español desde o 8 ao 29 de maio de 2017, ambas as datas incluídas.

Establécense dúas categorías no concurso:
· A imaxe que obteña máis «gústame» en Facebook, ou «likes» en Instagram na súa publicación orixinal.
· A imaxe seleccionada pola organización, en función da súa orixinalidade e capacidade para transmitir valor positivo á lingua.
As persoas que publicaran as imaxes gañadoras obterán cadansúa cámara Polaroid Snap.


http://www.santiagodecompostela.gal/medi/departamento/atencion_cidadan/Lingua_galega/Fotolingua/bases-fotolingua.pdf

A Fundación máshumano, en colaboración co Instituto da Mocidade, Injuve, lanza a XII edición do Premio Novos máshumano, a través da cal convoca aos mozos para participar nunha transformación social e empresarial.

A convocatoria está aberta para mocidade de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que poderán participar con ideas ou con proxectos empresariais xa postos en marcha, e con todo tipo de iniciativas que acheguen solucións ou ferramentas para dar solución aos retos expostos a través de tres categorías de participación:
 
Solucións para a innovación ao servizo do retail: Produtos sustentables, produtos e servizos que cubran necesidades sociais, ideas de negocio responsables no retail, etc.

Solucións para a integración de persoas con capacidades diferentes: Ferramentas para a mellora da calidade de vida e integración laboral de persoas con discapacidade, deseño de espazos accesibles, accesibilidade dixital, etc.

Solucións de empresas socialmente responsables, ONG´s e emprendemento social: plataformas e ferramentas de voluntariado corporativo, Responsabilidade Social Corporativa, iniciativas de emprendemento social, etc. Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sustentables que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, novos modelos de traballo baseados na flexibilidade, deseño de espazos e oficinas flexibles, etc.

As ideas, proxectos ou iniciativas poden presentarse ata o 31 de maio de 2017

Premio:
Formación e mentorización por parte de expertos e profesionais de entidades colaboradoras do programa.
Participación nunha xornada con empresas e emprendedores expertos e talleres específicos de formación para aqueles equipos cuxos proxectos se atopen en avanzado estado de desenvolvemento.
Servizo de incubación online mediante mentorización personalizada para os finalistas cuxos proxectos se atopen en fase de 'idea' ou sexan susceptibles de recibir a devandita axuda.
Encontros con empresas.
2.000 € en metálico para os gañadores de cada unha das categorías de participación establecidas.
Acceso a outras iniciativas de emprendemento.
Participación en evento final.

Máis información:
Fundación máshumano R/ Menéndez Pidal 6. Madrid
Tel: 91 351 02 71
www.mashumano.org
www.premiomashumano.com

O Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) convoca o VII Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 22.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2016-2017, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

Estabelécense dúas categorías:
A) Infantil e primaria
B) Outros niveis de ensino non universitario (agás as escolas oficiais de Imaxe e Son)

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Excluiranse os traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección e guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival www.ouff.org  antes do 3 de xullo 2017, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico:
ouffescola@ouff.org

As curtametraxes premiadas serán publicadas nos seguintes enderezos web:
www.ouff.org
www.xunta.es/linguagalega/equipos_de_normalizacion_linguistica

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1.º Premio: seiscentos euros para o centro
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
Categoría B
1.º Premio: seiscentos euros para o centro.
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
A entrega de galardóns realizarase no marco do 22º Festival de Cine Internacional de Ourense, no cal se proxectarán os traballos gañadores nas salas cinematográficas vinculadas ao Festival

Bases e ficha de inscrición:  http://www.ouff.org/bases-fichas-ouff-escola/

A Consellería de Medio Ambiente convoca o concurso de fotografía Entendendo as nubes promovido para conmemorar o 23 de marzo de 2017, Día Meteorolóxico Mundial.

Poderán participar nesta convocatoria todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os centros poderán participar nas seguintes categorías:
Primeira categoría, para as etapas de educación infantil e primaria.
Segunda categoría, para as etapas de educación secundaria, bacharelato e formación profesional

Para participar nesta convocatoria cada centro educativo poderá enviar ata un máximo de tres fotografías á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través do enderezo electrónico administracion.meteogalicia@xunta.gal.

Xunto coas fotografías deberán achegarse os seguintes datos de carácter persoal ao anterior enderezo electrónico:
Título da fotografía.
Nome do centro educativo.
Nome do autor da fotografía.
No caso de que o autor sexa menor de idade, será necesario presentar a autorización do pai/nai ou titor/a legal para participar nesta convocatoria, así como para calquera cuestión con ela relacionada.
Enderezo electrónico de contacto do centro educativo.
Teléfono de contacto do centro educativo.

Premios.
Cada unha das tres fotografías seleccionada en cada categoría será recoñecida cun diploma acreditativo do resultado do concurso.
Os/as autores/as da primeira fotografía seleccionada en cada categoría recibirán como premio unha cámara de fotos.
Os/as autores/as das fotografías seleccionadas en segundo e terceiro lugar, en cada categoría, recibirán como premio uns prismáticos

O prazo para enviar fotografías está aberto ata o 23 de maio de 2017

Máis información no DOG do 23 de marzo de 2017 e en http://cmaot.xunta.gal

 

Se necesitades inspiración, existe un Atlas internacional de Nubes

A Deputación da Coruña convoca o IX Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XV Certame de artes plásticas “Isaac Díaz Pardo”

Poderán participar todas as persoas galegas ou residentes en Galicia, que traballen no campo das artes plásticas.
Cada artista poderá concorrer ao certame cun máximo de dúas obras.

Establécese un premio único dotado con 6.500 € e ademais adquirirase obra por un importe máximo de 25.000 €.
A temática e a técnica das obras serán libres; establecéndose os seguintes límites ás súas dimensións:
Pintura e obra gráfica: 2 x 2 metros.
Escultura: 2 x 2 x 1 metros e 70 kg

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 1 de xuño de 2017.

Máis información non BOP dá Coruña do 22 de marzo de 2017 e en  https://www.dicoruna.es/cultura/premios/isaac-diaz-pardo

A Deputación da Coruña convoca o XVIII Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/