Premios e concursos (34)

O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea celebra este ano a súa quinta edición cos obxectivos de favorecer a creación artística actual e de dar a coñecer propostas de calidade dos autores e das autoras que están a traballar neste ámbito de expresión cultural.

Promovido polo festival Outono Fotográfico co apoio da Consellería de Cultura e Educación e da Deputación de Lugo, o certame ten por obxecto promover a fotografía contemporánea e as cuestións éticas que suscita, en xeral, a arte contemporánea respecto das formas de dominación e a imposición de límites ao pensamento. Así mesmo, pretende promover a creación dun espazo fotográfico en Galicia que complemente o creado durante máis de tres décadas polo Outono Fotográfico, mediante o incentivo de propostas de carácter visual-fotográficas, sen límite en canto á técnica ou á estética, por parte de autores e de autoras tanto nacionais como estranxeiros.

O galardón do certame está dotado con 8.000 euros, que se traducen na realización dunha exposición itinerante co traballo gañador, que se acompaña dun catálogo editado no marco da colección de libros de fotografía Outono Fotográfico. Concretamente, a mostra será inaugurada no marco do Festival Outono Fotográfico e poderá itinerar durante dous anos dentro da súa programación.

Características do proxecto a presentar
As/os autoras/es participantes deberán presentar un proxecto fotográfico realizado en calquera data comprendida entre setembro de 2007 e setembro de 2017, e que non fora subvencionado ou becado na súa totalidade anteriormente noutro certame, nin editado na súa totalidade en calquera soporte, con enteira liberdade respecto ao tema e á técnica.

Os proxectos enviaranse por correo ou por medio de calquera empresa de transporte a:
DIFUSORA DE LETRAS ARTES E IDEAS
PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Rúa Bedoya, 5 – 1º drta.
32004 Ourense

O prazo para a presentación de obras permanecerá aberto ata o 15 de setembro de 2017.

Documentación a presentar en dous sobres diferentes pechados e cun lema común escrito no exterior de ambos seguido da letra A ou B:
Sobre A. O Proxecto: (Tanto o sobre como todo o seu interior non poderá ter o nome da autora ou autor)
1. Os/as autores participantes deberán entregar un dossier onde se debulle un proxecto fotográfico. Este dossier non terá unha extensión maior de 5 folios e presentarase en papel e en CD.
2. Ficha técnica do proxecto fotográfico, no anexo A, ao final destas bases, na que se inclúa o título do proxecto, sinopse do proxecto de non máis de 10 liñas, técnica, soportes, e calquera outro apuntamento relevante que defina o proxecto. Presentaranse tamén unha copia en papel e unha no mesmo CD.
3. Un portafolios con non menos de 15 imaxes do proxecto, onde se poderán facer breves apuntamentos a modo de pé de foto que vallan de aclaración ao xurado. As imaxes non superarán o tamaño de 20x30 cm. Dito portafolios presentarase tanto en formato dixital con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta), como en formato impreso.
4. Un segundo portafolios de non menos de dez imaxes de outros traballos, nun tamaño non superior a 20x30 cm. Dito portafolios presentarase só en formato dixital no mesmo CD, con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta).
Sobre B. Inscrición. Deberá estar pechado. So levará escrito no exterior o “lema” seguido da letra B, e deberá conter:
1. Impreso de participación debidamente cumprimentado e firmado que se atopa nas Bases.
2. Fotocopia do D.N.I. ou Pasaporte.
3. Currículo da/o autora/or.

http://outonofotografico.com/pdf/V_Premio_Galicia_de_Fotografia_Contemporanea_Bases-gl.pdf

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Poderanse presentar os traballos con arranxo ás seguintes modalidades:
Modalidade A. 1.º a 3.º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4.º a 6.º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución.
Os traballos presentaranse en castelán
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2017
Máis información no BOE do 20 de xuño de 2017

O Centro de inciativas e recursos para mozos do concello de Ponferrada convoca un concurso de carteis murais para o anuncio de Ciudad Mágica 2017

Poderanse presentar persoas físicas de calquera idade, nacionalidade e lugar de residencia.
A obra ha de ser orixinal, inédita e non supoñer, en todo ou en parte, copia, plaxio, recreación ou variación de obras publicadas propias ou doutros artistas.
Cada autor poderá presentar cantos orixinais desexe, cada un deles co seu correspondente título ou lema.
As dimensións dos orixinais fíxanse en 70 cm. de alto e 50 cm. de ancho.
Cada traballo presentarase de forma impresa e en soporte dixital (CD ou DVD) cun tamaño igual ao orixinal e unha resolución de polo menos 300 ppp.
No cartel deberá figurar obrigatoriamente a seguinte lenda:
                                                                       CIMA 2017
                                                             del 1 al 6 de septiembre
O prazo de presentación de orixinais, finalizará o 20 de xullo de 2017 e os traballos deberán ser entregados ou enviados á Casa da Cultura de Ponferrada, Gran Vía Reino de León 22, 24402 Ponferrada. León.
O cartel presentarase sen asinar e non conterá outros elementos que puidesen inducir á identificación do seu autor. Identificarase no seu parte posterior cun ?lema?, o cal se repetirá no exterior dun sobre pechado que o acompañará e que conterá os datos do autor, fotocopia do DNI, teléfono de contacto, obra en soporte dixital (CD ou DVD) e declaración asinada.
Establécese un único premio de 500 € para o cartel gañador

http://www.ponferrada.org/es/ponferrada-hoy/concurso-carteles-cima-2017-abierto-plazo-presentacion

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) convoca a oitava edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.

Os premios que se convocan son os seguintes:
– O primeiro premio constará dun diploma e unha dotación en metálico de 25.000 euros.
– O segundo premio constará dun diploma e unha dotación en metálico de 15.000 euros.
– O terceiro premio constará dun diploma e unha dotación en metálico de 12.000 euros.
– O cuarto premio constará dun diploma e unha dotación en metálico de 8.000 euros.
– O quinto premio constará dun diploma e unha dotación en metálico de 5.000 euros.
– O premio especial para mozos e/ou mozas constará dun diploma e unha dotación en metálico de 15.000 euros. Para estes efectos, terán a consideración de mozos ou mozas os que non teñan máis de corenta anos na data en que finalice o prazo para presentar a candidatura ou, no caso de persoas xurídicas, cando polo menos o 25 % dos seus membros cumpran este requisito.

Os criterios de valoración das iniciativas son:
1. Contribución da iniciativa á actividade económica do territorio en que se desenvolve.
2. Grao de contribución á creación de emprego.
3. Grao de sustentabilidade da iniciativa desde o punto de vista económico, ambiental e sociocultural.
4. Contribución á incorporación e inserción laboral da muller.
5. Grao de consolidación da iniciativa.
6. Grao de innovación, excelencia e orixinalidade.
7. Grao de contribución á inserción de colectivos ou persoas socialmente desfavorecidas.
8. Grao de implicación en políticas de igualdade.
9. Grao de apoio social.

O prazo para presentar candidaturas estará aberto ata o 12 de xullo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR709A
Máis información no DOG do 12 de xuño de 2017 e en http://agader.xunta.gal/gl/linas-de-axuda

Collede papel e lapis porque abre o prazo de inscrición de Cultivando Deseño! Este ano o teu deseño pode converterse na imaxe do merchandising do Festival da Luz.

O deseño gañador converterase na "imaxe" do merchandising oficial do Festival e conseguirá unha invitación dobre ao evento con aloxamento incluído para dúas persoas durante dúas noites. Ademais tamén levará un fantástico pack do Festival da Luz 17!.

Bases
- Poderán participar todos aqueles ilustradores ou deseñadores que o desexen, sen limitación de idade, estilo ou técnica.
- Cada participante poderá presentar un máximo de 3 propostas.
- As ilustracións ou deseños deben utilizar unha única tinta e debe conter o texto "Festival da Luz". A técnica é libre e poderanse utilizar, opcionalmente, elementos corporativos da marca (exemplo: logo).
- No formulario de inscrición indicaranse o título da obra, que deberá coincidir en todo caso co de material enviado.
- O deseño debe presentarse en tamaño A3 e formato JPG ou PDF.
- Todos os participantes deberán enviar, obrigatoriamente, por correo electrónico á dirección festivaldelaluz2017@gmail.com a obra en formato JPG ou PDF indicando: nome da obra, nome completo do autor, email e teléfono de contacto.
Os participantes poderán enviar, opcionalmente, o material por correo ordinario a:
V CONCURSO CULTIVANDO DESEÑO
Asociación Cultural Festival da Luz
c/ Rúa Pedreira nº44 nave Rial de Laraño
15897 Santiago de Compostela

Premios
Primeiro premio: deseño do merchandising oficial do Festival e concesión dun espazo propio de exposición dentro do recinto do Festival da Luz 2017. Unha invitación dobre ao evento con aloxamento incluído para dúas persoas durante dúas noites e un pack Festival da Luz 17.
Segundo e terceiro premio: As obras que queden en segunda e terceira posición serán expostas nun espazo habilitado dentro do recinto do Festival. Os seus autores recibirán unha invitación dobre ao evento.

O prazo de inscrición queda aberto ata o 28 de xullo de 2017

Toda a información para participar en: http://festivaldelaluz.es/cultivandodiseno

O Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) convoca o VII Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 22.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2016-2017, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

Estabelécense dúas categorías:
A) Infantil e primaria
B) Outros niveis de ensino non universitario (agás as escolas oficiais de Imaxe e Son)

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Excluiranse os traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección e guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival www.ouff.org  antes do 3 de xullo 2017, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico:
ouffescola@ouff.org

As curtametraxes premiadas serán publicadas nos seguintes enderezos web:
www.ouff.org
www.xunta.es/linguagalega/equipos_de_normalizacion_linguistica

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1.º Premio: seiscentos euros para o centro
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
Categoría B
1.º Premio: seiscentos euros para o centro.
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
A entrega de galardóns realizarase no marco do 22º Festival de Cine Internacional de Ourense, no cal se proxectarán os traballos gañadores nas salas cinematográficas vinculadas ao Festival

Bases e ficha de inscrición:  http://www.ouff.org/bases-fichas-ouff-escola/

A Deputación da Coruña convoca o IX Concurso Fran Pérez “Narf” para grupos e artistas musicais
Poderá participar calquera grupo ou artista musical galego ou residentes en concellos galegos, do ámbito da música pop e variantes (folk, rock, rap, reggae...)

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado: 3.000 €
2º clasificado: 2.000 €
3º clasificado: 1.500 €
4º e 5º clasificado: 1.000 €

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/premios/rock/

A Deputación da Coruña convoca o XVIII Premio de teatro “Rafael Dieste”

Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas edicións anteriores, e que presenten obras de teatro escritas en lingua galega, inéditas e non premiadas en ningún outro premio o certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

O tema e a extensión da obra será libre.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XVII Premio de teatro “Rafael Dieste”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice ou PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/dieste/

A Deputación da Coruña convoca o XII Premio de composición musical “Andrés Gaos”

Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presente obras inéditas e non premiadas con anterioridade.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

As obras serán de tema e extensión libres.
O equipo orquestral máximo para a execución das obras será a seguinte:
14 violíns I
12 violíns II
10 violas
9 violoncelos
6 contrabaixos
3 frautas
3 óboes
3 clarinetes
3 fagotes
4 trompas
3 trompetas
3 trombóns
1 tuba
1 timbal +3 percusionistas
1 arpa
1 piano
Poderá utilizarse un solista vocal ou un solista instrumental.

As obras presentaranse preferentemente en formato dixital: CD que incluirá na portada: XII Premio de composición musical "Andrés Gaos", título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a autora; o formato será PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, os orixinais enviaranse por duplicado, en exemplares separados, en tamaño DIN A3, polas dúas caras, numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre á parte; no exterior do sobre farase constar o título da obra e un lema, ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase unha copia do documento de identidade, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais se icluirá unha
declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data de presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información non BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/andres-gaos/

A Deputación da Coruña convoca o XI Premio de ensaio “Manuel Murguía”
Poderán participar todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, que non fosen premiadas nas cinco edicións anteriores, e que presenten ensaios de carácter histórico referidos ou relacionados con Galicia, inéditos e non premiados en ningún outro premio ou certame.

Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 €.

Os traballos farán referencia a calquera aspecto da Comunidade Autónoma de Galicia, podendo abarcar calquera período da historia.
A presentación será feita, preferentemente, en formato dixital, por medio dun CD que incluirá na carátula a seguinte inscrición: XI Premio de ensaio “Manuel Murguía”, título da obra e lema o seudónimo; o tratamiento de texto será Word, OpenOffice, PDF.
No caso de optar pola presentación en papel, as obras serán presentadas por duplicado, en exemplares separados, tamaño DIN A 4, e impresos polas dúas caras, ademáis deberán estar numerados, grampados ou encadernados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada achegada dun sobre aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico e, ademais, unha declaración expresa de que a obra é inédita e que non foi
premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro certame ou premio.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de xullo de 2017.

Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2017 e en http://www.dicoruna.es/cultura/premios/murguia/