Outras (47)

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

O alumnado deberá cumprir os seguintes requisitos:

1º. Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
2º. Nos graos oficiais será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o plan de estudos de cada titulación de grao.
– Estar matriculado da mesma titulación no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o plan de estudos.
3º. Nos programas de simultaneidade de graos para os efectos da obtención deste premio será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o programa de simultaneidade.
– Estar matriculado do mesmo programa de simultaneidade no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o programa de simultaneidade.

Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.
Máis información no DOG do 14 de xullo de 2020

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Liñas e axudas complementarias:

a) Liña Emprende:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

b) Liña Innova:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.

c) Liña Activa:  liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea.

d) Liña ITEF:  liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

e) Concilia:  axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Beneficiarias
Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2019 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 6 de agosto de 2020
As solicitudes poden tramitarse en  https://sede.xunta.es co procedemento SI429A
Máis información no DOG do 6 de xullo de 2020 e en http://igualdade.xunta.gal/

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, pon en marcha un servizo de asesoramento dirixido a empresas e profesionais culturais no marco do Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do COVID-19. Terá como obxectivo dar resposta a todo tipo de dúbidas de carácter laboral, fiscal e mercantil relacionadas coas medidas deseñadas para paliar as consecuencias económicas do COVID-19, asesorando sobre as diferentes liñas de axudas ás que poden optar as empresas e profesionais do sector cultural, así como outras dúbidas sobre cuestións como ERTE, prestación por cese de actividade, plan de desescalada, moratorias nas cotizacións á Seguridade Social, aprazamentos de impostos, etc.

Este novo servizo estará dispoñible en liña, ou de forma presencial no Museo Centro Gaiás os mércores, xoves e venres en horario de 10 a 14 horas.
Tanto para acceder ao asesoramento telemático como para pedir unha cita presencial, cómpre contactar a través do email: asesoramentocultural@cidadedacultura.org 

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/servizo-de-asesoramento-para-empresas-e-profesionais-culturais 

A Xunta de Galicia habilita unha plataforma de información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

https://ceei.xunta.gal/coronavirus 

A Deputación de Ourense convoca subvencións a persoas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios
rurais en declive demográfico da provincia de Ourense durante os exercicios 2019, 2020 e 2021, no marco do Proxecto EmprendOu.

A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75 % do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses.
Estes períodos terán que cumprirse antes do 17 de decembro de 2021, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento ata o 16 de xuño de 2021.

Máis información no BOP de Ourense do 7 de maio de 2020

A Deputación de Ourense convoca o programa Termalismo Solidario da provincia de Ourense, que consiste en subvencións dirixidas ao persoal sanitario que desenvolva o seu traballo en centros sanitarios, ao persoal das Forzas e Corpos de Seguridade e ao das Forzas Armadas

Pódese participar no programa en dúas modalidades:
- Estancias balnearias, con ou sen servizo de transporte en tren.
- Tratamentos terapéuticos sen estancia

Os establecementos balnearios onde se realizarán as estancias e tratamentos subvencionados son os seguintes:
- Balneario Hotel Baños de Molgas.
- Gran Balneario do Carballiño.
- Balneario Arnoia Caldaria.
- Balneario Laias Caldaria
- Balneario Lobios Caldaria.
- Balneario de Cortegada.
- Balneario de Caldas de Partovia.

As solicitudes poderán presentarse dende a data e hora que se dispoña pola Deputación, cando estea autorizada a apertura dos balnearios, e estes estean en condición de fixar a data de inicio deste programa

Máis información no BOP de Ourense do 2 de maio de 2020

A European Youth Foundation (EYF) lanzou unha chamada especial para organizacións de mozos e mozas que están a buscar financiamento para as actividades que demostran a solidariedade e o apoio a todas as persoas afectadas pola crise COVID-19.

Unha actividade piloto é unha "intervención", é dicir, unha actividade que aborda un desafío social contextual que afecta á mocidade a nivel local.
Debe basearse na innovación ou na replicación das mellores prácticas. Estas actividades deben ter vínculos claros e un impacto no contexto local.

Darase prioridade ás actividades piloto que teñan como obxectivo:

- Chegar e apoiar a grupos de persoas particularmente vulnerables, como persoas sen fogar, refuxiados e solicitantes de asilo, persoas con discapacidade, persoas que viven en illamento ou en comunidades remotas;
- Apoio a servizos sanitarios, sociais e educativos;
- Educación e sensibilización sobre a importancia dos dereitos humanos nas respostas á crise COVID-19.

Todas as actividades experimentais deben respectar as medidas sanitarias e de seguridade establecidos polas autoridades competentes a nivel nacional e /ou local.
Ademais, recoméndase encarecidamente ás organizacións xuvenís que coordinen as súas actividades coas autoridades competentes e que o indiquen na súa proposta de proxecto.

Quen pode solicitar?
Organizacións xuvenís non gobernamentais internacionais , redes internacionais de ONG xuvenís, redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís non gobernamentais nacionais .
As organizacións xuvenís poden enviar solicitudes só se están rexistradas na European Youth Foundation.

A subvención máxima asignada é de 10 000 €.

Prazos:
A próxima data límite é o 22 de xuño, pero as solicitudes poden presentarse ao longo de 2020, xa que se definirán datas límites posteriores máis adiante ao longo do ano, para permitir o estudo desas novas solicitudes e decisións sobre subvencións.

MÁIS INFORMACIÓN

A Deputación da Coruña convoca un Plan de Emprego Local, PEL

A quen vai dirixido?
- Persoas, porque son as que máis precisan de recursos para o acceso ao emprego
- Concellos, porque son a administración máis próxima e xogan un papel fundamental na creación de emprego e na estimulación das economías locais
- Empresas, porque son as principais protagonistas na creación de emprego

Máis información na Deputación da Coruña
Teléfono  981 080 509
pel@dacoruna.gal
https://emprego.dacoruna.gal/

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
 a) Información, orientación e asesoramento.
 b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
 c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional, e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
 d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
 e) Fomento da capacidade emprendedora.
 f) Prospección empresarial.
 g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
 h) Formación para o emprego. A formación estará dirixida a obtención de, polo menos, un certificado de profesionalidade.
 i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
 j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures) así como outros que informen as persoas usuarias das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Entidaes beneficiarias:
1. Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este. No caso dos concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, ademais, deberán ter unha media de paro rexistrado no ano 2019 superior a 500 persoas
2. As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

Tipos de programas:
A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres.
B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas en risco de exclusión social e as persoas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia.
c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.
f) Persoas maiores de 45 anos.
g) Persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia non incluídas na letra b).
h) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
i) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
j) Mulleres.
k) Persoas desempregadas de longa duración.
l) Persoas inmigrantes.
m) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020.
Máis información no DOG do 30 de xaneiro de 2020