Outras (40)

A European Youth Foundation (EYF) lanzou unha chamada especial para organizacións de mozos e mozas que están a buscar financiamento para as actividades que demostran a solidariedade e o apoio a todas as persoas afectadas pola crise COVID-19.

Unha actividade piloto é unha "intervención", é dicir, unha actividade que aborda un desafío social contextual que afecta á mocidade a nivel local.
Debe basearse na innovación ou na replicación das mellores prácticas. Estas actividades deben ter vínculos claros e un impacto no contexto local.

Darase prioridade ás actividades piloto que teñan como obxectivo:

- Chegar e apoiar a grupos de persoas particularmente vulnerables, como persoas sen fogar, refuxiados e solicitantes de asilo, persoas con discapacidade, persoas que viven en illamento ou en comunidades remotas;
- Apoio a servizos sanitarios, sociais e educativos;
- Educación e sensibilización sobre a importancia dos dereitos humanos nas respostas á crise COVID-19.

Todas as actividades experimentais deben respectar as medidas sanitarias e de seguridade establecidos polas autoridades competentes a nivel nacional e /ou local.
Ademais, recoméndase encarecidamente ás organizacións xuvenís que coordinen as súas actividades coas autoridades competentes e que o indiquen na súa proposta de proxecto.

Quen pode solicitar?
Organizacións xuvenís non gobernamentais internacionais , redes internacionais de ONG xuvenís, redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís non gobernamentais nacionais .
As organizacións xuvenís poden enviar solicitudes só se están rexistradas na European Youth Foundation.

A subvención máxima asignada é de 10 000 €.

Prazos:
A próxima data límite é o 22 de xuño, pero as solicitudes poden presentarse ao longo de 2020, xa que se definirán datas límites posteriores máis adiante ao longo do ano, para permitir o estudo desas novas solicitudes e decisións sobre subvencións.

MÁIS INFORMACIÓN

A Deputación da Coruña convoca un Plan de Emprego Local, PEL

A quen vai dirixido?
- Persoas, porque son as que máis precisan de recursos para o acceso ao emprego
- Concellos, porque son a administración máis próxima e xogan un papel fundamental na creación de emprego e na estimulación das economías locais
- Empresas, porque son as principais protagonistas na creación de emprego

Máis información na Deputación da Coruña
Teléfono  981 080 509
pel@dacoruna.gal
https://emprego.dacoruna.gal/

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
 a) Información, orientación e asesoramento.
 b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
 c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional, e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
 d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
 e) Fomento da capacidade emprendedora.
 f) Prospección empresarial.
 g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
 h) Formación para o emprego. A formación estará dirixida a obtención de, polo menos, un certificado de profesionalidade.
 i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
 j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures) así como outros que informen as persoas usuarias das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Entidaes beneficiarias:
1. Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este. No caso dos concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, ademais, deberán ter unha media de paro rexistrado no ano 2019 superior a 500 persoas
2. As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

Tipos de programas:
A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres.
B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas en risco de exclusión social e as persoas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia.
c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.
f) Persoas maiores de 45 anos.
g) Persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia non incluídas na letra b).
h) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
i) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
j) Mulleres.
k) Persoas desempregadas de longa duración.
l) Persoas inmigrantes.
m) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020.
Máis información no DOG do 30 de xaneiro de 2020

A Consellería do Medio Rural convoca para o ano 2020 as axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de marzo de 2020 (incluído).
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR404A e MR405B
Máis información no DOG do 28 de xaneiro de 2020 e en http://mediorural.xunta.gal

Publicada no DOG do 28 de febreiro de 2020 a ampliación do prazo para presentar solicitudes.

* Persoa agricultora moza: a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumpridos os 18 anos e non teña cumpridos máis de 40 anos, conte coa capacitación e a competencia profesionais axeitadas e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación; poderá establecerse de xeito individual ou xunto con outros agricultores, en calquera forma xurídica.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca os seguintes programas de axudas á contratación:

Emprega Muller: axudas para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas.

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención á contratación indefinida inicial, á contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en indefinidos que deberán ser a tempo completo e, no caso de contratos indefinidos a tempo parcial, será subvencionable o incremento de xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a establecida no convenio colectivo de aplicación.
- Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de incremento da xornada e transformación de contratos temporais a indefinidos.

Emprega Discapacidade e Exclusión: axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral:

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial, a temporal cunha duración mínima inicial de 3 meses e a transformación de contratos temporais en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial das persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.

b) Bono de formación, dirixido ás persoas traballadoras cunha contratación indefinida inicial ou temporal mínima de 6 meses, beneficiarias do bono de contratación, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

c) Bono de emprego con apoio, que consiste nun conxunto de actividades de orientación e acompañamento individualizado que prestan, no propio posto de traballo, persoas preparadoras laborais especializadas ás persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social, con especiais dificultades de inserción laboral e que realizan a súa actividade en empresas do mercado ordinario de traballo en condicións similares ao resto dos traballadores e traballadoras que desempeñan postos de iguais características.

Persoas desempregadas paradas de longa duración:

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración.
- Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Emprega Xuventude 2020: axudas á inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal, cunha duración mínima inicial de doce meses, das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.
- Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código TR342A, TR350A, TR349R e TR349T
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
Máis información no DOG do 7 de xaneiro de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos das persoas beneficiarias
a) Que a persoa solicitante forme parte dunha unidade familiar considerada como numerosa.
b) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Que o título de familia numerosa estea en vigor na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non supere os 10.500 € anuais.

As axudas consisten nunha subvención de 35 € por persoa e estadía de fin de semana para os adultos e para os nenos e nenas de 12 ou máis anos, e de 37,50 € para os nenos e as nenas menores de 12 anos.

As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.gal co procedemento BS423D
O prazo para a presentación das solicitudes de axuda estará aberto ata o 30 de novembro de 2019

Máis información no DOG do 31 de outubro de 2019 e en http://www.familiasgalegas.org/

A Consellería do Medio Rural convoca axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal dirixidas, dirixidas entre outros colectivos ás persoas agricultoras mozas.

Finalidade:
- Investimentos en activos físicos.
- Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, contribuíndo a mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular con obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola; e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario MR419A.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de agosto de 2019.
Máis información no DOG do 30 de xullo de 2019 e en http://mediorural.xunta.gal/es/

No BOP de Lugo do 2 de febreiro publicanse as bases do programa Tecendo Emprego.
A finalidade do plan é seleccionar a mozas e mozos desempregados para contratacións laborais a través das entidades beneficiarias do programa.
Unha das liñas do programa é a Liña Novel, dirixida a mozos recen titulados/as dentro do ámbito da universidade ou da formación profesional, sen experiencia e ata 35 anos.
Máis información no BOP de Lugo do 2 de febreiro de 2019 e en https://deputacionlugo.portalemp.com