Outras (65)

No BOE do 19 de xaneiro publícanse as bases que regularán a concesión de axudas da  Entidade Pública Empresarial Red.es para actividades formativas e axudas para a inserción laboral, ambas as en materia de TIC e da Economía Dixital, no marco de Iniciativa de Emprego Xuvenil.

Os dous tipos de axudas regulados por estas bases pretenden, respectivamente, ofrecer unha formación aos mozos que atenda aos requirimentos da industria dixital e ao cambio dos modelos de negocio que se está producindo; e facilitar o seu acceso a postos de traballo relacionados con estas materias para dar resposta á demanda crecente de perfís profesionais que impulsen a transformación dixital das empresas.

As axudas reguladas polas presentes bases están dirixidas aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (destinatarios finais das actuacións), e serán xestionadas por entidades beneficiarias das axudas, a través de proxectos de formación con compromiso de contratación no ámbito das TIC e da Economía Dixital.

BOE do 19 de xaneiro de 2017
http://www.red.es/

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Estes programas teñen como finalidade fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da dobre discriminación en que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, para dotalas dunha maior autonomía e independencia co fin de mellorar a súa situación persoal, social e laboral, polo que deberán incluír unha atención personalizada e especializada de cara a integración social e laboral das participantes, e responder a un dos seguintes tipos:

a) Programa de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes con fillas ou fillos menores de tres anos, en situación de especial vulnerabilidade.
b) Programa de recursos integrais de atención personalizada e especializada para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, pertencentes a un ou varios colectivos nos cales concorra a dita situación, segundo a relación que figura na disposición adicional única desta resolución.

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o17 de febreiro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse enhttps://sede.xunta.es/co procedementoSI427A
Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2017 e enhttp://igualdade.xunta.gal/

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia.
A finalidade desta convocatoria e subvencionar parte da factura eléctrica ás unidades de convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano).
Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de lectura estea comprendido entre o 1 de xullo 2016 e o 30 de xuño do 2017 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o15 de xullo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse enhttps://sede.xunta.es/co procedementoIN414A
Máis información no DOG do 16 de xaneiro de 2017 e enhttp://economiaeindustria.xunta.es/

Tamén se informa nos seguintes teléfonos:

A Coruña: 981 18 49 95 e 981 18 49 36.
Santiago: 981 95 70 24, 981 54 55 87 e 981 54 55 74.
Lugo: 982 29 49 75 e 982 29 46 70.
Ourense: 988 38 67 10.
Pontevedra: 986 80 52 13 e 986 80 52 22.
Vigo: 986 81 75 61, 986 81 78 22 e 986 81 77 64.

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a Concellos ou asociacións que queran contratar espectáculos.
O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes tres programas de difusión cultural:

Programa Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Programa Visións! Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Programa Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais.

Os artistas poderán inscribirse ata o 20 de xaneiro.
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 23 de febreiro de 2017 ao 10 de marzo de 2017, as 14:00 h.

Máis información no BOP da Coruña do 9 de xaneiro de 2017 e enwww.dicoruna.es/cultura/rede-cultural

Tarxeta Benvida

Xan 09, 2017

A Consellería de Política Social convoca unha axuda económica para as familias que no ano 2017 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos dun neno ou nena menor dun ano.

Con carácter xeral, a contía total da axuda será de 1.200 euros a razón de 100 euros/mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou filla.
Esta axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, a cal só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia.

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
a) Ter fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.
b) Estar en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017.

Oprazode presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produza o nacemento ou se dite a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
As solicitudes poden tramitarse enhttps://sede.xunta.escos procedementosBS403B
Máis información no DOG do 30 de decembro de 2016 e no Servizo de Conciliación Familiar da Xunta de Galicia,atención telefónica, en horario de 12 a 14:30, no teléfono 981 544 623

http://www.pan.gal/

Resolución do 16 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases de subvencións para salas de artes escénicas e se convocan para o ano 2017 (DOG nº 244 do 23 de decembro de 2016).

Esta resolución ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para fomentar a estabilidade e consolidación das salas de artes escénicas de titularidade privada que desenvolvan programacións artísticas de carácter profesional.

Máis información e solicitudes na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, procedemento CT402D.Enlace á Sede Electrónica.

Ligazón á normativa.

Resolución do 16 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego e se convocan para o ano 2017 (DOG nº 244 do 23 de decembro de 2016).

Esta resolución ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para fomentar a creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

Máis información e solicitudes na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, procedemento CT207E.Enlace á Sede Electrónica.

Ligazón á normativa.

Fundación Banco Santander convoca a terceira edición de "Emplea Cultura", un programa destinado a crear emprego entre os mozos especializados en cultura visual contemporánea.

Candidatos
Valoraranse estudos complementarios ou de posgrao en relación á cultura visual contemporánea.
Valoraranse estudos relacionados con outras áreas da cultura.
Valorarase o coñecemento de idiomas (dependendo en cada caso do perfil solicitado).
Valoraranse positivamente aquelas candidaturas que demostren interese polo sector cultural e vinculación co mesmo.
Valorarase en cada caso a adecuación das capacidades e aptitudes ao posto concreto ofertado pola organización.

Os candidatos poderán acceder ao Programa completando o formulario correspondente a través da páxina web:https://www.fundacionbancosantander.com/es/empleo
O formulario estará activo ata o16 de xaneirode 2017 ás 23:59 h.

https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/Emplea%20Cultura/Bases_Convocatoria_Emplea_Cultura_2016.pdf

A Secretaría Xeral para o Deporte convoca subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de xaneiro de 2016.
As solicitudes están dispoñibles enhttps://sede.xunta.galco códigoPR945C
Máis información no DOG do 14 de decembro de 2016 ehttp://deporte.xunta.gal/

As Alianzas de Coñecemento son proxectos transnacionales, estruturados e orientados aos resultados, especialmente entre a educación superior e os negocios. Están abertas a calquera disciplina, sector e cooperación intersectorial. Os socios comparten obxectivos comúns e traballan xuntos cara a resultados mutuamente beneficiosos.

Os obxectivos xerais son:
Impulsar a innovación na educación superior, as empresas e na contorna socioeconómica máis amplo;
Desenvolver a mentalidade e as habilidades do emprendimento
Estimular o fluxo e o intercambio de coñecementos entre a educación superior e as empresas.

As Alianzas para o coñecemento deben implicar a un mínimo de 6 organizacións de polo menos 3 países que participen no programa Erasmus+.

As alianzas de coñecemento poden organizar actividades de mobilidade de estudantes, investigadores e persoal na medida en que apoien / complementen as outras actividades da Alianza e achegar valor engadido á realización dos obxectivos do proxecto.

Prazo de presentación:ata o28 de febreiro de 2017

Máis información:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

Guía Erasmus+:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_es