Outras (25)

A Deputación da Coruña convoca axudas aos concellos do interior da provincia da Coruña para a contratación de socorristas por un prazo máximo de 3 meses.
Prazo: ata ás 14:00 horas do 20 de febreiro de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 23 de xaneiro de 2019

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axuda á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes

Requisitos das persoas beneficiarias
Mocidade entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude e que reúnan os seguintes requisitos:
- Posuír a nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España.
- Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.

Este límite será de catro veces o IPREM* se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou dentro da súa composición existan persoas cunha discapacidade.
O referido límite será de cinco veces o IPREM* cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
1. Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
2. Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.

- Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de que a adquisición fora realizada con anterioridade á data da publicación da correspondente convocatoria.
- Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Non ser propietario/a dalgunha vivenda en territorio español.

Requisitos da vivenda
1. Que a vivenda estea localizada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
2. Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, sexa igual ou inferior a 100.000 euros.
3. Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.

Contía das axudas
A contía da axuda para a adquisición será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código VI435A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o o 31 de outubro de 2019.
Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs

*O valor do IPREM para 2019 está en 537,84 euros/mes

A  Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2019

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude estean residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos seis meses anteriores.
e) Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
f) Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
g) Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en  Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de decembro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A ou VI482B en caso de prórroga.
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal

Tarxeta Benvida

Xan 02, 2019

A Consellería de Política Social convoca unha axuda económica para as familias que no ano 2019 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos e para aquelas outras que, tendo obtido a axuda no ano 2018, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familiar.

Con carácter xeral, a contía total da axuda será de 1.200 euros a razón de 100 euros/mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou filla.

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
a) Ter fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nadas/os entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.
b) Estar en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedementos BS403B
Máis información no DOG do 31 de decembro de 2018 e en http://www.familiasgalegas.org
tarxetabenvida.familia@xunta.gal

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións no marco do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" para o ano 2019.

O obxecto do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" é incentivar a participación dos mozos/as e as organizacións en actividades de solidariedade accesibles e de gran calidade como medio de contribuír a reforzar a cohesión, a solidariedade, a democracia e a cidadanía en Europa, respondendo ao mesmo tempo os desafíos da sociedade e fortalecendo as comunidades, cun empeño especial en promover a inclusión social, principalmente a través do voluntariado.

Na guía do programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por Acción a ter en conta.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes Accións:
a) voluntariado
b) prácticas e empregos
c) proxectos de solidariedade

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.
- 7 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019, e para acordos de colaboración en materia de voluntariado (acordos específicos para 2019 no contexto do contrato marco de colaboración 2018-2020).
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020.

Máis información no BOE do 26 de decembro de 2018

www.erasmusplus.injuve.es

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca a seguintes axudas en materia de violencia de xénero


1. Axudas de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
Tipos de axudas:
- Axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego.
- Axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial, no caso de incumprimento, por insolvencia, por parte do obrigado a satisfacelas.
As solicitudes poden presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario SI434B
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.


2. Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.
Requisitos das solicitantes
Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor, ou no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación.
Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación, no intervalo temporal que comprende aos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así se esixa pola lexislación vixente, ter permiso de residencia.
No caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, será suficiente acreditar que posúen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor ou da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación, e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente

As solicitudes poden presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario SI434A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto todo o ano


Máis información no DOG do 2 de xaneiro de 2018 e en https://igualdade.xunta.gal

A Deputación de Pontevedra convoca Musigal 2018.
O programa Musigal 2018 nace co obxectivo de favorecer a programación artística por parte dos concellos e diríxese especificamente aos grupos e artistas profesionais de música.

Os grupos ou artistas que se inclúan neste programa englobaranse nas seguintes categorías:
Son muller:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) e a vocalista sexan mulleres
Son crianza:  grupos con espectáculos dirixidos ao público infantil e familiar
Son mocidade:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) sexan menores de 35 anos
Son tradición:  grupos de música tradicional galega
Son clásico:  grupos de música clásica que teñan no seu repertorio composicións de autores galegos
Son actual:  grupos de pop, rock, hip hop e música electrónica

O prazo para presentar solicitudes por parte dos grupos estará aberto ata o 6 de abril de 2018

Poderán beneficiarse os concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes.
Os concellos realizarán a solicitude da actuación na que farán constar o nome do grupo ou artista, a data e o lugar fixados para levar a cabo a actuación.
O prazo de presentación de solicitudes de actuacións por parte dos concellos interesados estará aberto ata o 30 de abril de 2018.

Máis información no BOP de Pontevedra do 20 de marzo

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca para o ano 2018 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero .

Maís información: (DOG Núm. 1Martes, 2 de xaneiro de 2018).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_gl.html

lA Fundación Mapfre convoca 240 axudas de 500 € cada unha para mozas e mozos de entre 18 e 29 anos para a obtención do permiso de condución.

Requisitos:
Outorgaranse a mozos pertencentes a familias de escasos recursos, polo que os ingresos anuais da unidade familiar, calcularanse en base á seguinte fórmula:
dividirase o número total de ingresos anuais da unidade familiar entre o número de membros da mesma e o resultado debe ser menor a 14.826 € por persoa/ano. Para o cálculo da renda familiar para estas bolsas, son membros computables da familia o pai e a nai ou titor, no seu caso, o solicitante, os irmáns solteiros menores de 25 anos e que convivan no mesmo domicilio familiar ou os de maior idade, cando se trate de persoas con discapacidade.
Estar en situación de desemprego, polo menos, desde o 1 de xaneiro ata o momento da solicitude.
Vivir no domicilio familiar.

Para solicitar as axudas hai que superar un test de seguridade vial e encher un formulario na web www.fundacionmapfre.org