Outras (32)

A Deputación de Ourense convoca subvencións a persoas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios
rurais en declive demográfico da provincia de Ourense durante os exercicios 2019, 2020 e 2021, no marco do Proxecto EmprendOu.

A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75 % do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses.
Estes períodos terán que cumprirse antes do 17 de decembro de 2021, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento ata o 16 de xuño de 2021.

Máis información no BOP de Ourense do 7 de maio de 2020

A Deputación de Ourense convoca o programa Termalismo Solidario da provincia de Ourense, que consiste en subvencións dirixidas ao persoal sanitario que desenvolva o seu traballo en centros sanitarios, ao persoal das Forzas e Corpos de Seguridade e ao das Forzas Armadas

Pódese participar no programa en dúas modalidades:
- Estancias balnearias, con ou sen servizo de transporte en tren.
- Tratamentos terapéuticos sen estancia

Os establecementos balnearios onde se realizarán as estancias e tratamentos subvencionados son os seguintes:
- Balneario Hotel Baños de Molgas.
- Gran Balneario do Carballiño.
- Balneario Arnoia Caldaria.
- Balneario Laias Caldaria
- Balneario Lobios Caldaria.
- Balneario de Cortegada.
- Balneario de Caldas de Partovia.

As solicitudes poderán presentarse dende a data e hora que se dispoña pola Deputación, cando estea autorizada a apertura dos balnearios, e estes estean en condición de fixar a data de inicio deste programa

Máis información no BOP de Ourense do 2 de maio de 2020

A European Youth Foundation (EYF) lanzou unha chamada especial para organizacións de mozos e mozas que están a buscar financiamento para as actividades que demostran a solidariedade e o apoio a todas as persoas afectadas pola crise COVID-19.

Unha actividade piloto é unha "intervención", é dicir, unha actividade que aborda un desafío social contextual que afecta á mocidade a nivel local.
Debe basearse na innovación ou na replicación das mellores prácticas. Estas actividades deben ter vínculos claros e un impacto no contexto local.

Darase prioridade ás actividades piloto que teñan como obxectivo:

- Chegar e apoiar a grupos de persoas particularmente vulnerables, como persoas sen fogar, refuxiados e solicitantes de asilo, persoas con discapacidade, persoas que viven en illamento ou en comunidades remotas;
- Apoio a servizos sanitarios, sociais e educativos;
- Educación e sensibilización sobre a importancia dos dereitos humanos nas respostas á crise COVID-19.

Todas as actividades experimentais deben respectar as medidas sanitarias e de seguridade establecidos polas autoridades competentes a nivel nacional e /ou local.
Ademais, recoméndase encarecidamente ás organizacións xuvenís que coordinen as súas actividades coas autoridades competentes e que o indiquen na súa proposta de proxecto.

Quen pode solicitar?
Organizacións xuvenís non gobernamentais internacionais , redes internacionais de ONG xuvenís, redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís non gobernamentais nacionais .
As organizacións xuvenís poden enviar solicitudes só se están rexistradas na European Youth Foundation.

A subvención máxima asignada é de 10 000 €.

Prazos:
A próxima data límite é o 22 de xuño, pero as solicitudes poden presentarse ao longo de 2020, xa que se definirán datas límites posteriores máis adiante ao longo do ano, para permitir o estudo desas novas solicitudes e decisións sobre subvencións.

MÁIS INFORMACIÓN

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero.

Persoas beneficiarias
a) Mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación.
Terán tamén esa consideración as mulleres que padecesen violencia con resultado de morte.
b) Fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o día 11 de decembro de 2020
A solicitude de concesión inicial realizarase mediante a presentación do modelo VI482C dispoñible en https://sede.xunta.gal/
A renovación da axuda solicitarase co formulario VI482D
Máis información no DOG do 8 de abril de 2020 e en http://igvs.xunta.gal/

A Deputación da Coruña convoca un Plan de Emprego Local, PEL

A quen vai dirixido?
- Persoas, porque son as que máis precisan de recursos para o acceso ao emprego
- Concellos, porque son a administración máis próxima e xogan un papel fundamental na creación de emprego e na estimulación das economías locais
- Empresas, porque son as principais protagonistas na creación de emprego

Máis información na Deputación da Coruña
Teléfono  981 080 509
pel@dacoruna.gal
https://emprego.dacoruna.gal/

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2020

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude estean residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos seis meses anteriores.
e) Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
f) Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
g) Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de decembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A ou VI482B en caso de prórroga.
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2020 e en http://igvs.xunta.gal

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
 a) Información, orientación e asesoramento.
 b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
 c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional, e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
 d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
 e) Fomento da capacidade emprendedora.
 f) Prospección empresarial.
 g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
 h) Formación para o emprego. A formación estará dirixida a obtención de, polo menos, un certificado de profesionalidade.
 i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
 j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures) así como outros que informen as persoas usuarias das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Entidaes beneficiarias:
1. Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este. No caso dos concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, ademais, deberán ter unha media de paro rexistrado no ano 2019 superior a 500 persoas
2. As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

Tipos de programas:
A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres.
B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas en risco de exclusión social e as persoas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia.
c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.
f) Persoas maiores de 45 anos.
g) Persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia non incluídas na letra b).
h) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
i) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
j) Mulleres.
k) Persoas desempregadas de longa duración.
l) Persoas inmigrantes.
m) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020.
Máis información no DOG do 30 de xaneiro de 2020

A Consellería do Medio Rural convoca para o ano 2020 as axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de marzo de 2020 (incluído).
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR404A e MR405B
Máis información no DOG do 28 de xaneiro de 2020 e en http://mediorural.xunta.gal

Publicada no DOG do 28 de febreiro de 2020 a ampliación do prazo para presentar solicitudes.

* Persoa agricultora moza: a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumpridos os 18 anos e non teña cumpridos máis de 40 anos, conte coa capacitación e a competencia profesionais axeitadas e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación; poderá establecerse de xeito individual ou xunto con outros agricultores, en calquera forma xurídica.

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.
Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal

Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2020 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

Tarxeta Benvida

Xan 20, 2020

A Consellería de Política Social convoca unha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familia.

Contía da axuda
- Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes. No suposto de que o fillo ou filla que dá dereito á axuda sexa o terceiro/a ou sucesivo/a da unidade familiar a contía da axuda será de 2.400 € a razón de 200 €/mes.

- Aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 € terán dereito a axuda no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena faga tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos nas seguintes contías:
a) 600 €/ano, a razón de 50 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o primeiro.
b) 1.200 €/ano, a razón de 100 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o segundo.
c) 2.400 €/ano a razón de 200 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
a) Ter fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nadas/os entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.
b) Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

O prazo de presentación de solicitudes será de  dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedementos BS403B

Publicado no no DOG do 20 de xaneiro de 2020
Máis información en http://www.familiasgalegas.org e en tarxetabenvida.familia@xunta.gal