Outras (28)

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España convoca axudas destinadas a fomentar o emprendemento feminino e á creación de empresas por mulleres 2020.

As axudas obxecto desta convocatoria articúlanse nas seguintes liñas:
- Liña 1: Nova actividade empresarial con alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou na ou na  mutualidad do colexio profesional correspondente e no Imposto de Actividades Económicas (IAE) de mulleres desempregadas.
- Liña 2: Financiamento dos gastos directos necesarios para a posta en marcha da nova actividade empresarial.

As axudas concederanse conforme á orde de entrada das solicitudes presentadas por aquelas empresarias que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria, e sempre que se atopen dentro do prazo e exista dispoñibilidade orzamentaria.

As axudas que se concedan ao amparo desta convocatoria estarán cofinanciadas ao 100% polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2020 ás 23:59  h.

A contía das axudas por cada solicitude presentada será de 600 euros no caso da liña 1 e ata un máximo de 2.000 euros no caso da liña 2.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-B-2020-42312.pdf

O Ministerio de Ciencia e Innovación fai a convocatoria 2020 das axudas Juan de la Cierva-Formación e das axudas Juan de la Cierva-Incorporación.

Juan de la Cierva-Formación:
As axudas teñen como obxecto o fomento da contratación laboral de persoas mozas en posesión do grao de doutor/a, por un período de dous anos, para que completen a súa formación investigadora postdoutoral en centros de I+D españois distintos a aqueles nos que realizaron a súa formación  predoctoral.
O prazo de presentación das solicitudes de participación será do 17 de decembro de 2020 ao 28 de xaneiro de 2021 ás 14:00 horas

Juan de la Cierva-Incorporación:
As axudas teñen como obxecto a contratación laboral de persoas mozas en posesión do grao de doutor/a, por un período de tres anos, para que afiancen as capacidades adquiridas durante unha primeira etapa de formación  posdoctoral.
O prazo para o enchemento e firma polas persoas participantes do formulario electrónico de solicitude será do 15 de decembro de 2020 ao 19 de xaneiro de 2021 ás 14:00 horas

As solicitudes de participación ás axudas Juan de la Cierva serán presentadas polas entidades. Previamente á presentación da solicitude, a persoa participante realizará o enchemento do formulario electrónico de solicitude.

Máis información no BOE do 27 de novembro de 2020

Convocatorias no Ministerio de Ciencia e Innovación

A Consellería de Emprego convoca axudas para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas e das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 a través de dous programas:

Programa I de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica.
Programa II de apoio ao sector da hostalaría.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de decembro de 2020.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario TR400B para microempresas e TR400C para hostalaría na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Máis información no teléfono 900 81 56 00 ou na web www.oficinadoautonomo.gal 
DOG do 27 de novembro de 2020

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021.
As accións formativas con dereito a bolsa son as que se inicien entre o 21 de novembro de 2020 e o 31 de outubro de 2021.
Prazo:  A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito, coa data límite do 30 de novembro de 2021.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 20 de novembro de 2020 e en
https://ceei.xunta.gal/recursos/iniciativas?content=iniciativa_00281.html

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da COVID-19 que contribúa ao mantemento da actividade económica e do emprego. O prazo de execución da operación vai desde a data da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de decembro de 2020.
 
As axudas serán:
a) 1.200 € para as persoas traballadora autónoma que cumpran cos requisitos
b) 2.000 € para aquelas persoas traballadoras autónomas en sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada

As solicitudes deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento TR400A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de decembro de 2020.
Máis información no DOG do 18 de novembro de 2020

O Concello de Lugo publica as bases de axudas para financiar parcialmente o alugamento de vivenda destinada a domicilio habitual da mocidade residente no termo municipal de Lugo.

Colectivos a quen se dirixe estas axudas:
- Vítimas de violencia de xénero.
- Familias monoparentais con cargas familiares.
- Unidades de convivencia con descendentes a cargo ata os 25 anos (inclusive) e/ou con grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.
- Unidade de convivencia formada exclusivamente por mozos/as ata 35 anos de idade inclusive como titulares da unidade familiar.

Prazo: proximamente farase a convocatoria.

Bases: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-11-2020.pdf#page=11

A Consellería de Emprego convoca subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local nos concellos e para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio nas entidades sen ánimo de lucro.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR351B para concellos e TR352B para asociacións sen ánimo de lucro
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2020.
Máis información no DOG do 30 de outubro de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego

https://xatemprego.gal/

Aquí podes consultar axudas que se convocan ao longo do ano tanto para a contratación de mozos e mozas como para autoemprego.

Temén podes consultar que pasos tes que dar para crear unha empresa.

Axudas á contratación

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F). Serán subvencionables as contratacións indefinidas que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data da publicación desta orde deberán presentarse ata o 3 de abril de 2020.

Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

O alumnado deberá cumprir os seguintes requisitos:

1º. Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
2º. Nos graos oficiais será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o plan de estudos de cada titulación de grao.
– Estar matriculado da mesma titulación no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o plan de estudos.
3º. Nos programas de simultaneidade de graos para os efectos da obtención deste premio será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o programa de simultaneidade.
– Estar matriculado do mesmo programa de simultaneidade no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o programa de simultaneidade.

Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.
Máis información no DOG do 14 de xullo de 2020