Outras (58)

O Ministerio de Educación convoca axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos para 2017.
Beneficiarios: As confederacións e federacións de alumnos de ámbito estatal.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de novembro de 2017
Máis información no BOE do 16 de outubro de 2017

A Consellería de Economía convoca axudas para fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítima de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Entidades beneficiarias:
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, que traballen na inserción, preferentemente, das persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social.

Requisitos dos servizos que se vaian prestar:
a) Que sexan prestados polas entidades beneficiarias en réxime de administración directa.
b) Que, na súa execución ou prestación, se favorezan a formación e a práctica profesionais das persoas desempregadas que se vaian contratar.
c) Que se presten ou executen no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Que a duración dos contratos das persoas desempregadas que desenvolvan a prestación dos servizos non supere os nove meses desde a súa data de inicio, cando a xornada sexa a tempo completo. En caso de contratacións a tempo parcial, do 50 ou do 75 %, esta duración máxima poderá estenderse ata os doce meses.
e) En todo caso, as entidades beneficiarias deberán acreditar que as persoas contratadas no marco deste réxime de axudas non están afectas ao desenvolvemento dunha actividade económica
 
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de novembro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR352A
Máis información no DOG do 16 de outubro de 2017.

A Consellería de Política Social convoca axudas para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social sen ánimo de lucro, definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella Española.
Dentro dos límites da lexislación autonómica, tamén poderán ser beneficiarias destas subvencións as agrupacións de organizacións sen personalidade xurídica.

Finalidade das axudas
Estas axudas destinaranse á realización de actividades de interese xeral que obtivesen financiamento estatal con cargo á asignación tributaria do IRPF na convocatoria do ano 2016 no marco dos seguintes programas:
a) Programas para a atención ás persoas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
b) Programas para a atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.
c) Programas para o fomento da seguridade cidadá e a prevención da delincuencia.

Tipoloxía orientativa dos colectivos destinatarios dos programas.
Persoas inmigrantes.
Persoas con discapacidade.
Persoas maiores.
Persoas reclusas, exreclusas.
Pobo xitano.
Xuventude.
Voluntariado.
Infancia-familia.
Inclusión social.
Urxencia.
Outros (especificaraos a entidade solicitante).

No punto 26 recollense os Programas dirixidos a promover a inserción sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración.

Descrición: O seu obxectivo é promover a integración sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración, mediante o deseño e a realización de accións integrais de orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción laboral.

Prioridades:
26.1. Programas para a mocidade dirixidos á procura de emprego mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades.
26.2. Programas que promovan a igualdade no emprego entre a poboación xuvenil.
26.3. Programas para a mocidade que cumpran cos obxectivos do Plan nacional de implantación da garantía xuvenil.
26.4. Programas que desenvolvan sistemas de recoñecemento formal ou non formal de competencias e habilidades que poidan ser obtidas mediante a acción voluntaria.
26.5. Programas de formación e promoción do voluntariado.

Requisitos:
Os programas de emprego dirixiranse á mocidade de entre 14 e 30 anos.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS623D
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.
Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en http://politicasocial.xunta.gal

A Consellería de emprego convoca subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Entidades beneficiarias:
Poderán ser entidades beneficiarias as empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

Destinatarios das prácticas non laborais:
Persoas novas desempregadas inscritas nas oficinas de emprego dependentes do Servizo Público de Emprego de Galicia que teñan entre 18 e a idade máxima establecida para as persoas beneficiarias do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Estas persoas deberán ser, en todo caso, persoas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Ademais, para ser persoa beneficiaria desta medida, as persoas novas deberán cumprir os seguintes requisitos tanto no momento da sinatura do acordo das prácticas non laborais como no momento de comezo das prácticas:
a) Non ter traballado no día natural anterior.
b) Non ter recibido accións educativas no día natural anterior.
c) Non ter recibido accións formativas no día natural anterior.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.

A preselección das persoas novas deberá ser obrigatoriamente realizada polo Servizo Público de Emprego de Galicia, a través do persoal de orientación de Garantía Xuvenil ou outro persoal das oficinas de emprego.
O proceso de selección final das persoas que van participar no programa de prácticas non laborais corresponderá á empresa.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR363A

Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

http://garantiaxuvenil.xunta.es

A Consellería de Emprego convoca subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local nos concellos e para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio nas entidades sen ánimo de lucro.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR351B para concellos e TR352B para asociacións sen ánimo de lucro
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de outubro de 2016.
Máis información no DOG do 26 de setembro de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

A Deputación de Lugo fai unha convocatoria para a selección de Entidades da provincia de Lugo, susceptibles de percibir
subvencións para o fomento do emprego da provincia de Lugo a través da contratación por 12 meses de traballadores en situación de desemprego, a través das seguintes liñas de acceso para sufragar custes de persoal:
Liña 1: dirixida a pequenas empresas e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, empresarios individuais e profesionais, comunidades de bens e sociedades civís e nos seguintes supostos de contratación:
1.a.: Contratación de desempregados
1.b.: Contratación de desempregados de difícil inclusión laboral
Liña 2: dirixida a entidades sen ánimo de lucro tales como: asociacións, federacións, fundacións, e similares.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de outubro de 2017.
Máis información no BOP de Lugo do 25 de setembro de 2017

A Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía (FECYT) convoca axudas para o financiamento de accións de fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación, que se desenvolver a través das seguintes liñas de actuación:
1. Cultura científica, tecnolóxica e da innovación.
2. Educación e vocacións científicas.
3. Redes de comunicación e divulgación da ciencia e a innovación.

Poderá ser solicitante e beneficiaria das axudas toda persoa ou entidade, con personalidade xurídica propia, con sede e legalmente constituída en España no momento da presentación da solicitude de axuda.
O importe máximo global para a concesión das axudas previstas é de 150.000 € por proxecto, podendo financiarse ata unha contía máxima do 60% do orzamento total do proxecto presentado na solicitude.

O prazo para solicitudes estará aberto ata o 6 de novembro de 2017.

Máis información no BOE do 25 de setembro de 2017 e en https://www.fecyt.es/es

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2016/17.
Poderanse conceder ata seis premios extraordinarios, coa seguinte distribución: 3 na modalidade de Música, 1 na modalidade de Danza e 2 na modalidade de Artes Plásticas e Deseño.

Requisitos:

Modalidade A e B: Música e Danza
a) Ter finalizado as ensinanzas profesionais de Música no curso 2016/17 en centros públicos ou privados autorizados de ensinanzas profesionais de Música da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha nota media igual ou superior a 8,75 nos dous últimos cursos das ensinanzas profesionais de Música. Para estes efectos, as materias validadas non serán tidas en conta. No caso de que o/a alumno/a ingresase en sexto curso, a nota media estará referida unicamente ás materias do dito curso.
c) O alumnado que desexe optar a estes premios deberá, ademais, presentar tres copias dunha gravación de vídeo, en formato AVI ou MPEG, en soporte DVD, no cal o aspirante interprete, co acompañamento que precise, se é o caso, tres pezas (obras ou fragmentos da obra) de diferentes estilos, dunha dificultade non inferior ao nivel de sexto curso de ensinanzas profesionais de Música, cunha duración máxima de 15 minutos, entre as tres pezas.

Modalidade C: Artes Plásticas e Deseño.
a) Ter finalizado un ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño no curso 2016/17, en centros públicos ou privados autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha nota media final igual ou superior a 8,75 no ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño cursado.
c) O alumnado que desexe optar a estes premios deberá, ademais, presentar a memoria e documentación gráfica do proxecto integrado ou proxecto final do ciclo formativo de grao superior

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de outubro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311F
Máis información no DOG do 11 de setembro de 2017 e en www.edu.xunta.es

AutoxestionInscricións:

Dende o 28/06/2017 ata o 27/07/2017

Requisitos:

 • Obxecto: subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de actividades de promoción da cultura ambiental e de autoxestión da cidadanía para o desenvolvemento sustentable. As actividades deben estar encadradas nas prioridades temáticas que se describen máis adiante, ter un carácter complementario respecto dos programas municipais e ser realizadas por asociacións sen ánimo de lucro.
 • As actividades que teñen cabida nesta convocatoria son as desenvolvidas entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2017. Cada entidade solicitante poderá presentar como máximo un proxecto ou actividade
 • Os proxectos presentados deberán ter relación con algunha destas dúas liñas temáticas:
  • Cambios culturais para un novo modelo de xestión de residuos: "residuo cero e economía circular".
  • Creación dunha cultura urbana centrada na posta en valor dos procesos de naturalización urbana e preservación da biodiversidade.
 • Poderanse presentar exclusivamente propostas de actividades culturais, formativas e educativas, eventos, procesos participativos, talleres, cursos, conferencias, debates ou calquera outro formato que se considere oportuno. Especial interese teñen as propostas de realización de audiovisuais e vídeos virais que se poidan difundir gratuíta e facilmente grazas ás novas tecnoloxías.
 • Entidades beneficiarias: asociacións ambientalistas, culturais, veciñais... sen ánimo de lucro legalmente constituídas e con sede social ou delegación no municipio. Deberán desenvolver as súas actividades total ou parcialmente no municipio da Coruña. Ademais, deben ter:
  • sede social ou delegación no termo municipal da Coruña.
  • e, de acordo cos seus estatutos, obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención.

Remuneración/Dotación:

 • O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado pode alcanzar o 100% do importe total da actividade.

Contacto:

Concellería de Medio Ambiente

Teléfono de atención á cidadanía: 010

www.coruna.gal/medioambiente

Publicación:

- Convocatoria: BOP 27/06/2017

- Bases xerais: BDNS(Identif.): 352429

Concello da Coruña - Concellería de Medio Ambiente

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos e que realice a FCT dentro do territorio español.
Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e que realice a FCT fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo, ata o 19 de xuño, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2016-marzo 2017 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2017.
Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2017.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2017, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2017. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Contía da axuda.
Na comunidade autónoma:
Ata un máximo de 186 € cando se cumpran as seguintes condicións:
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT.
Fóra da comunidade autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200 €.
Fóra do territorio español:
Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 100 € contía base e 60 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 150 € contía base e 100 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 200 € contía base e 125 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 150 € e 100 € por semana
Doutros continentes: 200 € e 125 € por semana
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 18 de maio de 2017 e en www.edu.xunta.es/fp