Outras (59)

A Consellería de Economía convoca programas de incentivos á contratación por conta allea que teñen por finalidade finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral, a través dos seguintes programas:

Programa I. Programa de incentivos á contratación indefinida inicial (procedemento TR349A)
Programa II. Programa de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social (procedemento TR349D)

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos códigos de cada programa.

Entidades beneficiarias
Persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia

O prazo de presentación de solicitudes estrá aberto ata o 30 de setembro de 2017.

Máis información no DOG do 11 de agosto de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Consellería de Educación convoca en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa.

Requisitos:
1. Ter rematado os estudos de cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia no réxime ordinario.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrados ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.

O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
Cada premio estará dotado con 750 €

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de setembro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse a través do formulario ED311E dispoñible en https://sede.xunta.es

Máis información no DOG do 7 de agosto de 2017 e en www.edu.xunta.es

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Liñas e axudas complementarias:

a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

b) Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.

c) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea.

d) Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

e) Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

f) Dual: axuda complementaria para incentivar a participación no programa de titorización que estableza a Secretaría Xeral da Igualdade co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais subvencionados ao abeiro desta convocatoria a través das liñas Emprende, Activa, Innova ou ITEF.

Beneficiarias
Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2016 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 4 de setembro de 2017
As solicitudes poden tramitarse en  https://sede.xunta.es co procedemento SI429A
Máis información no DOG do 4 de agosto de 2017 e en http://igualdade.xunta.gal/

A Deputación de Ourense convoca un Programa de cooperación en materia de mocidade para concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes que desenvolvan calquera actividade en prol da mocidade durante o exercicio 2017.

A subvención concedida a cada concello poderá acadar a contía máxima de 6.000 € e ata o 100% dos custos derivados das actividades subvencionadas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de setembro de 2017.
Máis inforamción no BOP de Ourense do 3 de agosto de 2017 e en http://www.depourense.es/index.php/es

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=177&fecha=20170803#page=7

O Ministerio de Agricultura convoca axudas correspondentes ao Plan de Renovación do parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o exercicio 2017.

Beneficiarios: persoas titulares dunha explotación agraria inscrita no Rexistro Xeral da Produción Agrícola (REGEPA, ou no Rexistro de Explotacións Gandeiras (REGA), ou, no caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) ou outras agrupacións agrarias, que os seus socios ou membros sexan titulares de, polo menos, en conxunto, tres das devanditas explotacións.
Prazo: ata o 15 de setembro de 2017

Máis información no BOE do 1 de agosto de 2017

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2017 e 2018.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
a) Información, orientación e asesoramento.
b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
e) Fomento da capacidade emprendedora.
f) Prospección empresarial.
g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
h) Formación para o emprego, distinta á prevista na letra b).
O total de horas de formación do programa deberá ser como mínimo de 300 horas.
i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
j) Talleres sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así como outros que informen os usuarios das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Beneficiarias:
a) As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda integramente a esta, sempre que por si soas ou asociadas teñan unha media de paro rexistrado no ano 2016 superior a 500 persoas ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos (ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos).
b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de agosto de 2017.
Máis información no DOG do 19 de xullo de 2017

AutoxestionInscricións:

Dende o 28/06/2017 ata o 27/07/2017

Requisitos:

 • Obxecto: subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de actividades de promoción da cultura ambiental e de autoxestión da cidadanía para o desenvolvemento sustentable. As actividades deben estar encadradas nas prioridades temáticas que se describen máis adiante, ter un carácter complementario respecto dos programas municipais e ser realizadas por asociacións sen ánimo de lucro.
 • As actividades que teñen cabida nesta convocatoria son as desenvolvidas entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2017. Cada entidade solicitante poderá presentar como máximo un proxecto ou actividade
 • Os proxectos presentados deberán ter relación con algunha destas dúas liñas temáticas:
  • Cambios culturais para un novo modelo de xestión de residuos: "residuo cero e economía circular".
  • Creación dunha cultura urbana centrada na posta en valor dos procesos de naturalización urbana e preservación da biodiversidade.
 • Poderanse presentar exclusivamente propostas de actividades culturais, formativas e educativas, eventos, procesos participativos, talleres, cursos, conferencias, debates ou calquera outro formato que se considere oportuno. Especial interese teñen as propostas de realización de audiovisuais e vídeos virais que se poidan difundir gratuíta e facilmente grazas ás novas tecnoloxías.
 • Entidades beneficiarias: asociacións ambientalistas, culturais, veciñais... sen ánimo de lucro legalmente constituídas e con sede social ou delegación no municipio. Deberán desenvolver as súas actividades total ou parcialmente no municipio da Coruña. Ademais, deben ter:
  • sede social ou delegación no termo municipal da Coruña.
  • e, de acordo cos seus estatutos, obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención.

Remuneración/Dotación:

 • O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado pode alcanzar o 100% do importe total da actividade.

Contacto:

Concellería de Medio Ambiente

Teléfono de atención á cidadanía: 010

www.coruna.gal/medioambiente

Publicación:

- Convocatoria: BOP 27/06/2017

- Bases xerais: BDNS(Identif.): 352429

Concello da Coruña - Concellería de Medio Ambiente

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos e que realice a FCT dentro do territorio español.
Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e que realice a FCT fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo, ata o 19 de xuño, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2016-marzo 2017 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2017.
Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2017.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2017, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2017. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Contía da axuda.
Na comunidade autónoma:
Ata un máximo de 186 € cando se cumpran as seguintes condicións:
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT.
Fóra da comunidade autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200 €.
Fóra do territorio español:
Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 100 € contía base e 60 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 150 € contía base e 100 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 200 € contía base e 125 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 150 € e 100 € por semana
Doutros continentes: 200 € e 125 € por semana
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 18 de maio de 2017 e en www.edu.xunta.es/fp

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca as axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos obxecto de apoio
1. Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.
2. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben, que, aínda desempeñando unha actividade económica directa ou indirectamente no momento da solicitude de axuda, figure de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) cunha antigüidade igual ou inferior a 42 meses ou teña unha participación igual ou inferior ao 25 % do capital dunha sociedade mercantil.
As solicitudes poden tramitarse en http://www.tramita.igape.es

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
Convocatoria 2017.1: ata o 20 de xuño de 2017
Convocatoria 2017.2: dende o 30 de xuño de 2017 ata o 29 de setembro de 2017
Convocatoria 2017.3: dende o 10 de outubro ata o 30 de novembro de 2017
 
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e en http://www.igape.es/es

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas para de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e IndemnizaciónS para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

1. Axudas de medidas de protección integral contra a violencia de xénero:
a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero.
b) Non convivir co agresor.
c) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
d) Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do informe do Servizo Público de Emprego.
e) Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias

2. Axudas de indemnización para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero:
a) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia.
b) Ter dereito á percepción dunha indemnización, por danos e perdas derivados dunha situación de violencia de xénero, recoñecida nunha resolución xudicial firme ditada por un xulgado ou tribunal con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Que exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacer a indemnización por insolvencia do obrigado ao pagamento.
d) Que a persoa beneficiaria se atope nunha situación de precariedade económica como consecuencia da falta de pagamento da indemnización xudicialmente recoñecida
e) Non convivir co agresor.

O prazo estará aberto ata o 30 de novembro de 2017
As solicitude poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento SI434B
Máis información no DOG do 24 de marzo de 2017 e en http://igualdade.xunta.gal/