Outras (47)

No BOE do 19 de xaneiro de 2022 publícanse as bases que regularán o Bono Alugueiro Novo.

O prazo de solicitude aínda non está aberto e serán as Comunidades Autónomas quenes fagan as convocatorias.

O Bono Alugueiro Novo ten por finalidade facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugueiro ou de cesión de uso ás persoas mozas con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas.

Requisitos dos mozos e mozas.
- Ser persoa física e ter ata 35 anos, incluídos, no momento de solicitar a axuda.
- Posuír a nacionalidade española, ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza. No caso das persoas estranxeiras non comunitarios deberán acharse en situación de estancia ou residencia regular en España.
- Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en calidade de persoa arrendataria, un contrato de arrendamento de vivenda.
- Dispoñer polo menos dunha fonte regular de ingresos que lle reporte unhas rendas anuais, incluídos os das persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada, consten ou non como titulares do contrato de arrendamento ou cesión, iguais ou inferiores a 3 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM). No suposto de alugueiro de habitación non se incluirá a renda das persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda, soamente consideraranse as da persoa física arrendataria.

Requisitos da vivenda.
- A vivenda ou habitación arrendada ou cedida deberá constituír a residencia habitual e permanente do mozo ou moza.
- A renda ou prezo vivenda deberá ser igual ou inferior a 600 euros mensuais. Nesta renda ou prezo non se inclúe o importe que puidese corresponder a anexos tales como prazas de garaxe, rochos ou similares. No caso de alugueiro de habitación esta renda ou prezo deberá ser igual ou inferior a 300 euros mensuais.
- As comunidades autónomas poderán incrementar este límite máximo ata 900 euros mensuais cando así o xustifiquen en base a estudos actualizados de oferta de vivenda en alugueiro que acrediten tal necesidade. No caso de alugueiro de habitación este incremento de límite máximo poderá ser ata 450 euros.

Contía da axuda.
- Concederase ás persoas beneficiarias unha axuda de 250 euros mensuais co límite do importe mensual da renda arrendaticia ou do prezo da cesión.
- A axuda concederase ás persoas beneficiarias polo prazo de dous anos.
- A axuda do Bono Alugueiro Novo deberá destinarse obrigatoriamente pola persoa beneficiaria ao pago da renda arrendaticia ou prezo de cesión da súa vivenda ou habitación habituais e permanentes e non se poderá compatibilizar con ningunha outra axuda que para o pago do alugueiro ou cesión poidan conceder as comunidades autónomas.

Solicitude da axuda do Bono Alugueiro Novo.
Serán as comunidades autónomas quenes convocarán os procedementos de concesión do Bono Alugueiro Novo mediante convocatorias abertas de forma continuada e permanente.

BOE do 19 de xaneiro de 2022

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas a persoas menores de 35 anos para a adquisición de vivendas protexidas.

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
b) Ser adquirente ou adxudicataria, en primeira transmisión, dunha vivenda protexida.

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será a seguinte:
a) No caso de vivendas situadas en municipios de prezo máximo superior, ata 20.000 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 16.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
En Galicia considéranse municipios de prezo máximo superior A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.
b) No caso de vivendas situadas nos restantes municipios de Galicia, ata 16.000 euros, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 12.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
En todo caso, as axudas terán o límite do 20 % do prezo de compra da vivenda.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o o 30 de setembro de 2022.
As solicitudes están dispoñibles en http://sede.xunta.es co procedemento VI420C
Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2022 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada
As bases están publicadas no DOG do 23 de xullo de 2021

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca o Programa Aprol-economía social con axudas para fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).

Este programa busca fomentar a incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou en proba.
Poderán acollerse a estes incentivos as cooperativas e sociedades laborais que incorporen en centros de traballo situados en Galicia, como persoas socias traballadoras ou de traballo a proba, entre outros colectivos, a persoas menores de 30 anos (ou menores de 35 anos cando se trate de persoas con discapacidade) que no momento da incorporación estean desempregadas e inscritas como demandantes de emprego.
Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, a subvención ascenderá a 6.000 €
Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora ou de traballo a proba a subvención ascenderá a 600 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.
A contía da subvención ascenderá un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil*.

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).

Dirixido ao fomento do acceso á condición de persoas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas.
A contía da subvención ascenderá un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil*.

Persoas e entidades beneficiarias
a) As cooperativas e sociedades laborais que contraten ou incorporen socios/as.
b) As persoas desempregadas que formen unha cooperativa.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2022.
As solicitudes tramitaranse na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal/ cos formularios TR802G e TR802J.
Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2022 e en https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=228 

*Consideranse cooperativas xuvenís as constituídas maioritariamente por persoas socias traballadoras menores de 30 anos, ou 35 se se trata de persoas con discapacidade.

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.

Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2022.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal

Máis información no DOG do 20 de xaneiro de 2021 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións destinadas a financiar a contratación, por parte das entidades locais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou servizos de interese xeral o social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI461A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de febreiro de 2022.
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2022 e en https://igualdade.xunta.gal

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convoca axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos.

Os seus principais obxectivos son aumentar a sensibilidade cidadá en relación coas alteracións ou impactos en relación coa paisaxe, é dicir, nas cales diversas actuacións xeraron transformacións que deterioraron o carácter ou a calidade da paisaxe.

Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións:
a) Revestimento e/ou pintado de paramentos cegos de fachada que actualmente estean rematados con materiais ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, como fábrica de ladrillo, de bloques de formigón, formigón ou morteiro de cemento.
b) Renovación do acabamento dos paramentos cegos de fachadas, carpintarías ou cerrallarías exteriores, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.
c) Remate ou renovación do acabado exterior de cubertas que, ben por estar rematadas con pranchas de fibrocemento ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, ben por atoparse nun deficiente estado de conservación, constitúen un impacto paisaxístico.
d) Revestimento de muros de cerramento de predios realizados con ladrillo ou bloques de formigón, sen revestir.
e) Recuperación, restauración ou arranxo de muros de pedra tradicionais, co obxecto de evitar o potencial impacto paisaxístico que produciría a súa perda, así como o que produce o seu mal estado de conservación.

A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuación.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento MT402A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de febreiro de 2022.
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2022

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o desenvolvemento de programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos específica e exclusivamente a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de febreiro de 2022
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento SI427A
Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2022 e en http://igualdade.xunta.gal

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados/as e a concellos que queran contratar espectáculos.

O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:
Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais. No programa Alicerce, ademais dos concellos, poderán contratar propostas artísticas non profesionais as asociacións sen ánimo de lucro da provincia.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos.

Prazos:
Os artistas poderán facer a inscrición de espectáculos ata o 1 de febreiro de 2022, as 14:00 h
Os concellos poderán solicitar actuacións dende o 11 ata o 22 de marzo de 2022, as 14:00 h.
Os espectáculos poden desenvolverse entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 31 de marzo de 2023.

Máis información en https://www.dacoruna.gal/cultura/rede-cultural/
Publicado no BOP da Coruña do 17 de xaneiro de 2022

A Dirección Xeral de Administración local convoca subvencións a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

A finalidade destas subvencións é mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar a participación veciñal e a cohesión social, contribuíndo deste xeito a satisfacer as necesidades e aspiracións da veciñanza.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR487A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2022.
Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2022 e en http://cpapx.xunta.gal
administracionlocal@xunta.gal

Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas.

As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario SI431A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2022.
Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2022 e en https://igualdade.xunta.gal