Outras (58)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero.

Entidades beneficiarias
Entidades de acción social sen ánimo de lucro e a Cruz Vermella Española.
Os formularios de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código SI452A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2022.
Máis información no DOG do 20 de setembro de 2022 e en http://igualdade.xunta.gal/es

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca axudas para a realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social destinados ente outros, á mocidade e ao voluntariado con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella Española.

Liñas de actuación
Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica
Liña II. Actuacións de inclusión social
Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade
Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade
Liña V. Actuacións destinadas á mocidade
Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2022.

Máis información no DOG do 8 de setembro de 2022 e en https://politicasocial.xunta.gal/es

Renfe abre o rexistro previo de usuarios na súa web e aplicacións móbiles para facilitar a obtención dos bonos a través de internet, as máquinas autoventa ou os despachos de billetes.

As bonificacións do 100% están dirixidas a usuarios recorrentes que realicen polo menos 16 viaxes entre o 1 de setembro e o 31 de decembro de 2022.

Trátase dunha iniciativa que impulsa ao máximo o uso deste tipo de transporte público colectivo para garantir a mobilidade obrigada cotiá cun medio de transporte seguro, fiable, cómodo, económico e sostible, nunha conxuntura extraordinaria de incremento sostido dos prezos da enerxía e os combustibles.

Recomendacións para a solicitude dos abonos:

  • Descargar a App de Renfe Proximidades e obter o teu abono por esta canle.
  • Anticipar a túa chegada á estación para validar a túa viaxe.
  • Evitar as horas punta.
  • Conservar o QR ou a tarxeta durante todo o período de vixencia do teu abono.
  • Adquirir o abono preferiblemente con tarxeta de débito ou crédito.

Podes realizar o teu rexistro mediante esta ligazón.

 

Máis información

Dúbidas sobre abonos Renfe

Descarga a aplicación Renfe

Teléfono: 91 919 15 67

 

 

Está en marcha o asesoramento gratuíto e en liña do Igape Responde! dirixido a empresas, persoas autónomas e emprendedoras.

No escenario actual, marcado pola inflación, xorden novas necesidades para o tecido empresarial galego. Cal é a túa?

Atendente nos seguintes ámbitos:
Xeral
Financieiro
Negocio
Operacións
Persoas
Emprendemento
Axuda so envestimentos a partir de 500.000 euros

https://responde.igape.es/ 

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade que compren bicicletas novas con pedaleo asistido en establecementos comerciais situados na Comunidade Autónoma de Galicia que cumpran os seguintes requisitos:

cadroo4

Axuda máxima por bicicleta de pedais nova con pedaleo asistido:

cadroo5

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 1 de agosto de 2022, ás 10.00 horas, e finalizará o 15 de novembro de 2022 ou cando se esgoten os fondos.

A tramitación do procedemento de solicitude de axuda (código de procedemento IF319B) realizarase a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publique na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade, https://ebici.xunta.gal

Máis información no DOG do 15 de xullo de 2022

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado entre outros colectivos a mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade.

As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.

b) As unidades de convivencia das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda.

c) Aquelas unidades de convivencia con dificultades para asumiren o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.

d) Aquelas unidades de convivencia ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, lle finalizase a vixencia do seu contrato, unha vez publicada esta resolución.

e) Aquelas unidades de convivencia ás cales, por concorreren circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras cos concellos, a Comisión de Seguimento e Coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda.

f) Aquelas unidades de convivencia que, sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos Procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de axuda do Programa do bono alugueiro social.

g) Os/as mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, co obxecto de facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de arrendamento.

As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal co formulario VI482F
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto permanentemente ata o 30 de novembro de 2026.
Máis información no DOG do 13 de xullo de 2022

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca axudas a través do programa Bono Coidado, ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata 12 anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares, que teñan lugar entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2022.

Entenderanse como períodos de vacacións escolares os seguintes:
– Do 1 ao 7 de xaneiro.
– Os días 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo.
– Do 11 ao 18 de abril.
– Do 23 de xuño ao 14 de setembro.

Persoas beneficiarias: os pais/nais e as persoas titoras de nenos e nenas de ata 12 anos de idade, estes incluídos, ou as persoas que os/as teñan en situación de acollemento familiar ou garda con fins adoptivos, que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e se atopen nos supostos seguintes:
a) Que o neno ou a nena sexa menor de trece anos no momento no que se produce o suposto para o que se solicita a axuda.
b) Que os ambos os pais/nais, persoas titoras, acolledoras, gardadoras con fins adoptivos, familias monoparentais ou pais/nais con custodia non compartida, estean efectivamente traballando, no suposto de solicitudes por enfermidade ou accidente do neno ou nena e/ou por asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.

Para ter dereito ás axudas previstas nesta orde as familias deberán acreditar atoparse nun dos seguintes supostos:
a) Supostos de necesidades puntuais:
1º. Enfermidade ou accidente do neno ou nena ou da persoa coidadora habitual.
2º. Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación que impidan a atención do neno ou nena.
3º. Situacións puntuais de carácter laboral da persoa coidadora habitual que impidan a atención do neno ou nena.
4º. Situacións puntuais de coidado de familiares, do neno ou nena ou da persoa coidadora habitual, ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade sempre que impidan a atención do neno ou nena.
b) Necesidades en períodos de vacacións escolares que se producen cando os centros educativos están pechados por vacacións sempre que ambos pais/nais, persoas titoras, acolledoras, gardadoras con fins adoptivos, familias monoparentais ou pais/nais con custodia non compartida acrediten que por motivos laborais non poden facerse cargo da atención do neno ou nena.

Poderán ser obxecto de subvención os seguintes gastos:
1º. Contratación laboral dunha persoa empregada do fogar de forma temporal para o coidado do neno ou nena.
2º. Contratación de servizos de atención á infancia a domicilio.
3º. Asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social e Xuventude, en concreto, atención en ludotecas, espazos infantís ou servizos complementarios de atención á infancia.
4º. Asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados por calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.

Tipo de axuda e contía:
A axuda consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas no artigo anterior. A contía máxima da axuda será:
a) De 500 euros por unidade familiar no caso de contratación dunha persoa empregada do fogar ou de servizos de atención á infancia a domicilio.
b) De 200 euros por cada neno ou nena, no caso de asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social e Xuventude ou a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.

As solicitudes tramitaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co formulario BS412A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2022
Máis información no DOG do 8 de xullo de 2022 e en http://politicasocial.xunta.gal

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca o Programa Muller 22, incentivos á contratación indefinida inicial de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo.

Os incentivos serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais a tempo completo que se celebren desde o 1 de xaneiro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2022 con mulleres desempregadas.

Poderán ser entidades beneficiarias as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as cooperativas e as sociedades laborais, que contraten por conta allea mulleres desempregadas, inscritas como demandantes de emprego, para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata ata o 30 de setembro de 2022.
As solicitudes tramitaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co formulario TR770A
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2022

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á mocidade con escasos medios económicos

Poderán beneficiarse desta axuda as persoas maiores de idade que reúnan todos e cada un dos requisitos seguintes:

a) Ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda.

b) Posuír a nacionalidade española, ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. No caso das persoas estranxeiras non comunitarias deberán acharse en situación de estancia ou residencia regular en España.

c) Ser titular ou estar en condicións de subscribir na Comunidade Autónoma de Galicia, en calidade de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda. 

d) Dispoñer de, polo menos, unha fonte regular de ingresos.

e) Dispoñer dunhas rendas anuais, incluídos os das persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada ou cedida ou a arrendar ou ceder, consten ou non como titulares dun contrato de arrendamento ou cesión, iguais ou inferiores a tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

Non obstante, só se terán en conta as rendas anuais da persoa solicitante nos seguintes supostos:
– No de alugamento de habitación.
– No caso de que na vivenda convivan, ademais da persoa solicitante, outra/s persoas e concorran os seguintes requisitos:
Que no momento de solicitar a axuda ningunha das persoas que conviva na vivenda teña entre si parentesco en primeiro grao de consanguinidade ou ben que todas elas teñan menos de 36 anos.
Que todas elas subscriban o contrato de alugamento.

f) Que a vivenda ou habitación arrendada ou cedida constitúa, no momento da solicitude, a súa residencia habitual e permanente, no caso de que teña contrato. A dita circunstancia deberá ser acreditada mediante certificado ou volante de empadroamento.

Non se poderá conceder a axuda cando a persoa solicitante ou algunha das que teñan a súa residencia habitual e permanente na vivenda obxecto do contrato ou compromiso de alugamento ou de cesión de uso se atope nalgunha das situacións que a continuación se indican:

a) Ser persoa propietaria ou usufrutuaria dalgunha vivenda en España.
b) Ter parentesco en primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou de afinidade coa persoa arrendadora ou cedente da vivenda.
c) Ser socia ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendadora ou cedente.


Renda ou prezo de cesión.
1. A renda mensual da vivenda ou o prezo de cesión da vivenda obxecto do contrato de alugamento ou de cesión non poderá superar o seguintes importes, dependendo do concello en que estea situada:

cadro

 

Contía e duración das axudas
Concederase ás persoas beneficiarias unha axuda de 250 euros mensuais, co límite da renda mensual, do prezo da cesión ou, de convivir con outras persoas, do importe que lle corresponda satisfacer á persoa beneficiaria.

A axuda concederase ás persoas beneficiarias polo prazo de dous anos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co formulario VI482E.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2022 ou ata esgotar o orzamento.

Máis información no DOG do 30 de xuño de 2022 e en https://igvs.xunta.gal/

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca axudas económicas coa finalidade de compensar parcialmente os gastos extraordinarios derivados da realización das actividades que se desenvolven na empresa correspondentes ao módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) ou á FP Dual.

INSCRICIÓNS:

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo, trinta e un (31) días naturais contados a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2021-marzo 2022 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2022.

Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP Dual.

O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2022 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 15 de outubro e o 15 de novembro de 2022, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2022. Este alumnado deberá terminar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2022. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral de Formación Profesional e termine despois do 31 de decembro de 2022 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

 

REQUISITOS E DESTINATARIOS/AS:

Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP Dual.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP Dual antes do 31 de decembro de 2022.

REMUNERACIÓN / CUSTO:
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual dentro do territorio español:

En Galicia: ata un máximo de 375 € cando se cumpran as seguintes condicións: O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo. O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP Dual. A contía que percibirá o alumnado establecerase en función do número de xornadas realizadas no módulo de FCT ou no caso da FP Dual do número de xornadas de permanencia na empresa.

Fóra de Galicia: percibirán unha cantidade fixa de 200 € aínda que realice a FCT ou a FP Dual en varios centros de traballo.
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual fóra do territorio español:

Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € (contía base) 72 € (contía por semana)
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia: 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)

Non integrados na Unión Europea:
Europeos 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
Outros continentes 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)

 

PÁXINA WEB: www.edu.xunta.gal

CONTACTO:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 546

Publicación: DOG 17/06/2022

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED202A