Outras (31)

A Consellería de Educación convoca os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes á unha titulación oficial de grao no curso académico 2018/19, nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2018 e o 30 de setembro de 2019.

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos:
a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED415A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de setembro de 2020.
Máis información no DOG do 26 de agosto de 2020 e en www.edu.xunta.es e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Consellería de Educación convoca en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa.

Requisitos:
1. Ter rematado os estudos de cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no curso 2019/20 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia no réxime ordinario.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrados ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.

O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
Cada premio estará dotado con 750 €

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de outubro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse a través do formulario ED311E dispoñible en https://sede.xunta.es

Máis información no DOG do 8 de setembro de 2020 e en www.edu.xunta.es

O programa Erasmus+, como principal instrumento da Unión Europea para ofrecer oportunidades de desenvolvemento persoal,  socioeducativo e profesional á mocidade, lanzou unha convocatoria extraordinaria, no marco da Acción crave 2 (KA2): ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS COMO RESPOSTA Á SITUACIÓN PROVOCADA POLA COVID-19 que, no ámbito da mocidade, concrétase en Alianzas para a Creatividade nos ámbitos da mocidade, a educación e a formación.

Esta convocatoria está aberta a calquera tipo de organización activa en calquera campo da educación, a formación e a mocidade ou outros sectores socioeconómicos, así como ás organizacións que levan a cabo actividades transversais en diferentes ámbitos (por exemplo,autoridades locais e rexionais, centros de recoñecemento e validación, centros de orientación,organizacións culturais, etc.). Para recibir financiamento, os proxectos deben abordar como prioridade o desenvolvemento  dehabilidades e inclusión a través da creatividade e as artes.

Priorizaranse:   
- Actividades que fomenten a aprendizaxe informal e non formal e ao traballo dos mozos (incluído o traballo dixital dos mozos) cun compoñente cultural e creativo para axudar ás novas xeracións e aos profesionais para adquirir aptitudes e competencias.   
- Aquelas accións que poidan contribuír á creación de emprego, o desenvolvemento sostible e a inclusión social a través das artes, mediante o fomento de enfoques innovadores de participación e diálogo intercultural que vinculen aos interesados na educación, a formación e a mocidade coas organizacións dos sectores culturais e creativos.

Os proxectos presentaranse antes do 29 de outubro ás 12:00 horas (mediodía,hora de Bruxelas) e deberán iniciarse entre o 1 de marzo e o 30 de xuño de 2021.

http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0397.html?_locale=es

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F). Serán subvencionables as contratacións indefinidas que se formalicen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020.

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data da publicación desta orde deberán presentarse ata o 3 de abril de 2020.

Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2020
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

O alumnado deberá cumprir os seguintes requisitos:

1º. Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
2º. Nos graos oficiais será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o plan de estudos de cada titulación de grao.
– Estar matriculado da mesma titulación no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o plan de estudos.
3º. Nos programas de simultaneidade de graos para os efectos da obtención deste premio será necesario:
– Ter no curso académico 2018/19 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
– Ter superado no curso académico 2018/19, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo segundo o programa de simultaneidade.
– Estar matriculado do mesmo programa de simultaneidade no curso 2019/20 do seguinte curso completo que corresponda segundo o programa de simultaneidade.

Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.
Máis información no DOG do 14 de xullo de 2020

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Liñas e axudas complementarias:

a) Liña Emprende:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

b) Liña Innova:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.

c) Liña Activa:  liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea.

d) Liña ITEF:  liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

e) Concilia:  axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Beneficiarias
Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2019 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 6 de agosto de 2020
As solicitudes poden tramitarse en  https://sede.xunta.es co procedemento SI429A
Máis información no DOG do 6 de xullo de 2020 e en http://igualdade.xunta.gal/

A consellería de Economía, Emprego e Industria convoca de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE.

As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal co formulario TR820F
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2020.
Máis información no DOG do 1 de xullo de 2020 e en https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

A Consellería de Economía convoca un Programa de axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas.

A través da incentivación do contrato de remuda, este programa ten a finalidade de favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas, das persoas traballadoras próximas á xubilación por persoas mozas menores de 30 anos desempregadas ou cun contrato formativo na mesma empresa, ou menores de 35 anos cun contrato de duración determinada na mesma empresa ou persoas desempregadas maiores de 45 anos, garantindo a non destrución de postos de traballo, unha vez que as persoas traballadoras que os ocupaban rematen a súa vida activa.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co código de procedemento TR349Y.

Prazos
- As solicitudes de axudas polos contratos de remuda subvencionables realizadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 17 de xuño poden presentarse ata o 17 de agosto de 2020
- Para as contratacións feitas a partir do 17 xuño deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.

En todos os caso o prazo para a presentación das solicitudes de axudas no superará o 30 de setembro de 2020

Máis información no DOG do 17 de xuño de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades mercantís, de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Persoas beneficiarias
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Contía:
- Para promover a creación e o desenvolvemento do autoemprego das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan na Comunidade Autónoma galega, establécese unha contía da subvención de 5.000 euros.

O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 2.000 euros.

O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2020 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 4 d xuño de 2020 e en https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/retorna