Outras (62)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económicas en favor das asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.
b) Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, relativas á sensibilización e concienciación social, información ou formación en materia de igualdade e de prevención da violencia de xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da calidade de vida e a participación das mulleres en todos os ámbitos.

- Ter domicilio social en Galicia.
- Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS)
- Os fins e obxectivos das asociacións e das federacións solicitantes deberán contribuír a promover a igualdade entre homes e mulleres e a potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social.
- As mulleres socias deben representar, polo menos, o 90 % da totalidade das persoas asociadas, tanto no caso das asociacións como das federacións.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI437A
Máis información no DOG do 19 de abril de 2017 e en http://igualdade.xunta.es

A Consellería de Educación convoca axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017.

Requisitos
Poderán solicitar estas axudas as federacións e confederacións de pais de alumnos, así como as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean inscritas no censo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2017
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED507A
Máis información no DOG do 19 de abril de 2017 e en www.edu.xunta.es

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca as axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos obxecto de apoio
1. Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.
2. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben, que, aínda desempeñando unha actividade económica directa ou indirectamente no momento da solicitude de axuda, figure de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) cunha antigüidade igual ou inferior a 42 meses ou teña unha participación igual ou inferior ao 25 % do capital dunha sociedade mercantil.
As solicitudes poden tramitarse en http://www.tramita.igape.es

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
Convocatoria 2017.1: ata o 20 de xuño de 2017
Convocatoria 2017.2: dende o 30 de xuño de 2017 ata o 29 de setembro de 2017
Convocatoria 2017.3: dende o 10 de outubro ata o 30 de novembro de 2017
 
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e en http://www.igape.es/es

A Consellería de Política Social convoca axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como a adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, para persoas con discapacidade.

Persoas beneficiarias
- Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento
- A persoa solicitante debe ter recoñecida a prestación de asistencia persoal a través do Sistema para a autonomía e atención á dependencia
- Que sexa determinada a situación de necesidade de acordo coa situación de saúde e social da persoa solicitante.

Ademais, as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Que a necesidade da axuda solicitada derive da tipoloxía de discapacidade recoñecida.
c) Que as consecuencias derivadas da tipoloxía de discapacidade recoñecida, que sirvan de base para valorar a necesidade da subvención concedida, manteñan a súa vixencia no período de referencia concretado no proxecto de intervención obxecto de subvención
d) Que a capacidade económica da persoa solicitante non supere o 200 % do indicador público da renda de efectos múltiples mensual (IPREM) establecido para o ano 2017.
e) Non percibir durante o ano 2017 outras axudas para o mesmo fin salvo que a axuda individual solicitada sexa complementaria da anteriormente concedida e neste caso ata o límite do 100 % do gasto subvencionado, para os efectos de prever a situación de dependencia ou de promover a autonomía persoal da persoa solicitante

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de maio de 2017.
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento BS613B.
Máis información no DOG do 11 de abril de 2017 e en http://politicasocial.xunta.gal

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE convoca axudas a ONGD para proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

Entidades beneficiarias:
Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento que estean inscritas na sección A do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR804A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de maio de 2017

Máis información no DOG do 7 de abril de 2017

A Consellería de Política Social convoca a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017.

Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2017 (nados entre o 2.1.2014 e o 1.1.2017, incluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2015 e o 31 de decembro de 2016, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou o acollemento.

Requisitos:
– Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
– Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos:
– Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €.
– Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €.
– Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS410A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 25 de maio de 2017.
Máis información no DOG do 3 de abril de 2017 e en http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-familia

Fundación La Caixa organiza o Programa Emprego Novo (POEJ) para apoiar a contratación de mocidade en Garantía Xuvenil

Este programa consiste en:
Axudas de seis meses á contratación de duración determinada (temporal), cun período mínimo de permanencia de seis meses.
Axudas dun máximo de doce meses á contratación indefinida, cun período mínimo de permanencia de seis meses e ampliable a dous períodos sucesivos de tres meses cada un ata alcanzar a duración total máxima de doce meses.
As axudas serán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil nos termos establecidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil.
Os interesados deberán formalizar a súa solicitude a través do formulario dispoñible no portal web do Programa La Caixa Emprego Novo, e presentar a documentación requirida en formato electrónico. Previamente, deberán darse de alta na web do Programa.
Toda a documentación requirida poderá consultarse nas bases da convocatoria.
O prazo xeral para a inscrición estará aberto ata o día 31 de xullo de 2017, ás 19 h.

Requisitos:
Poderán ser beneficiarias das axudas, a condición de que estean domiciliadas en territorio español: Empresas, incluídos os empresarios autónomos Asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

Dotación:
Por cada contrato de duración determinada (temporal) outorgarase unha axuda de 4.200 euros, correspondente a unha contía fixa de 700 euros mensuais durante os seis primeiros meses de contrato.
Por cada contrato indefinido outorgarase unha axuda que poderá constar de entre unha e tres fases: Unha primeira fase de axuda de 4.800 euros, correspondente a unha contía fixa de 800 euros mensuais durante os seis primeiros meses de contrato (período de permanencia mínima).
Unha segunda fase de axuda de 2.400 euros adicionais, correspondentes a unha contía fixa de 800 euros mensuais por cada un dos tres meses inmediatamente posteriores ao período mínimo inicial de permanencia de seis meses.
Unha terceira fase de axuda de 2.400 euros adicionais, correspondentes a unha contía fixa de 800 euros mensuais durante un novo e último período adicional e consecutivo de tres meses.

https://www.lacaixaempleojoven.org

A Consellería do Medio Rural convoca para o ano 2017 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos* e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de abril de 2017.
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR404A
Máis información no DOG do 31 de marzo de 2017 e en http://mediorural.xunta.gal

*Agricultor mozo: a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumpridos os dezaoito anos e non teña cumpridos os corenta e un anos, e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación, de xeito individual, como cotitular ou como socio.

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións aos seguinte programas:

Programa 1. Axudas para gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior.
Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude.
Programa 3. Accións de especial relevancia promovidas por comunidades galegas.

Proxectos subvencionables promovidos pola xuventude que teñan relación con Galicia:
1. Formación específica da mocidade na xestión das entidades galegas e das institucións e asociacións sen fins de lucro e mellora de habilidades directivas.
2. Intercambios xuvenís de grupos da mocidade pertencentes ás comunidades galegas para a realización de actividades culturais, musicais, deportivas e sociais.
3. Formación específica da mocidade para o coñecemento e emprego das novas tecnoloxías da comunicación.
4. Promoción de actividades deportivas que fomenten a relación entre a xuventude de orixe galega.
5. Creación e apoio de grupos de teatro, música e danza.
6. Realización de actividades culturais relacionadas con Galicia (cursos, ciclos de conferencias, mostras, ciclos de cine galego ou de teatro, concertos) destinadas especificamente ao conxunto de mozos e mozas da colectividade.
7. Creación de foros de debate e intercambio cultural entre a mocidade da emigración e a mocidade galega, así como entre intelectuais, científicos e expertos en diversos eidos de Galicia e do país onde estes foros teñan lugar.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2017
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co procedemento PR924B
Máis información no DOG do 28 de marzo de 2017 e en http://emigracion.xunta.gal

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas para de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e IndemnizaciónS para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

1. Axudas de medidas de protección integral contra a violencia de xénero:
a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero.
b) Non convivir co agresor.
c) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
d) Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do informe do Servizo Público de Emprego.
e) Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen o 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias

2. Axudas de indemnización para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero:
a) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia.
b) Ter dereito á percepción dunha indemnización, por danos e perdas derivados dunha situación de violencia de xénero, recoñecida nunha resolución xudicial firme ditada por un xulgado ou tribunal con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Que exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacer a indemnización por insolvencia do obrigado ao pagamento.
d) Que a persoa beneficiaria se atope nunha situación de precariedade económica como consecuencia da falta de pagamento da indemnización xudicialmente recoñecida
e) Non convivir co agresor.

O prazo estará aberto ata o 30 de novembro de 2017
As solicitude poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento SI434B
Máis información no DOG do 24 de marzo de 2017 e en http://igualdade.xunta.gal/