Outras (50)

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a Concellos que queran contratar espectáculos.

O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:
Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais. No programa Alicerce, ademais dos concellos, poderán contratar propostas artísticas non profesionais as asociacións sen ánimo de lucro da provincia.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos.

Prazos:
Os artistas poderán facer a inscrición de espectáculos ata o 7 de febreiro de 2023, as 14:00 h
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 17 ata o 31 de marzo de 2023, as 14:00 h.
Os espectáculos poden desenvolverse entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 31 de marzo de 2024.

Máis información en https://www.dacoruna.gal/cultura/rede-cultural/
Publicado no BOP da Coruña do 20 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia convoca axudas a persoas autónomas:

Programa do bono das persoas autónomas

Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial das persoas beneficiarias desta orde unha subvención do 80 % da actividade que se vai subvencionar, cun límite máximo de 3.000,00 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables e o resto do gasto será por conta da persoa beneficiaria.

Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan o domicilio fiscal en Galicia, que na data da solicitude teñan unha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional.

As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.gal co formulario TR341Q
O prazo estará aberto ata ás 9.00 horas do día 29 de setembro de 2023.


Xempre autónomo

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.

Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta definitiva no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2022 e o 29 de setembro de 2023, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.

Contía da subvención

2.000 € para persoas desempregadas en xeral.

4.000 € para o caso de persoas desempregadas que se inclúan nalgún dos seguintes colectivos, que non serán acumulables:
a) Persoas menores de 30 anos.
b) Persoas desempregadas de longa duración.
c) Persoas desempregadas con discapacidade o en situación de dependencia.
d) Persoas desempregadas que estean en situación ou risco de exclusión social.
e) Persoas maiores de 55 anos.

A contía base correspondente incrementarase nun 25 % nos seguintes casos:
a) Se a persoa incorporada é unha muller.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural.
c) Persoas maiores de 45 anos (incremento non aplicable á letra e) do punto 1.2 deste artigo).
d) Se a persoa incorporada é unha persoa emigrante retornada ou estranxeira.
e) Persoas trans.
f) Profesións e oficios en que a muller estea subrepresentada,

As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.gal co formulario TR341D
O prazo estará aberto ata ás 9.00 horas do día 29 de setembro de 2023.

Máis información no DOG do 24 de xaneiro de 2023 e en https://oficinadoautonomo.gal/gl

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o desenvolvemento de programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos específica e exclusivamente a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de febreiro de 2023
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento SI427A
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2023 e en http://igualdade.xunta.gal

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convoca axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos.

Os seus principais obxectivos son aumentar a sensibilidade cidadá en relación coas alteracións ou impactos en relación coa paisaxe, é dicir, nas cales diversas actuacións xeraron transformacións que deterioraron o carácter ou a calidade da paisaxe.

Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións:
a) Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada.
b) Remate, renovación e/o substitución do acabamento exterior de cubertas.
c) Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos.

A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuación.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento MT402A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de febreiro de 2023.
Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2023.

A Axencia Instituto Enerxético de Galicia convoca subvencións para a renovación de electrodomésticos.
A convocatoria estará aberta ata o 30 de setembro de 2023 ou ata que se esgoten os fondos.
As solicitudes presentaranse na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento IN414C.

Electrodomésticos subvencionables
- Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética A, B, C ou D
- Conxelador con clasificación enerxética A, B, C ou D
- Lavadora A, B ou C
- Lavalouza A, B ou C
- Placas de indución total (soamente tecnoloxía de indución, non mixtas)

Información
Na páxina web do Inega www.inega.gal  e no correo electrónico inega.info@xunta.gal
No teléfono: 981 54 15 00.
DOG do 17 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia convoca subvencións a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia, para realizar investimentos, tanto de obra como de equipamentos, en inmobles da súa titularidade ou dos cales lles corresponda o dereito de uso, e traídas de auga veciñais, coa finalidade de mellorar a calidade de vida local e fomentar e dinamizar a participación veciñal e a cohesión social, contribuíndo deste xeito a satisfacer as necesidades e aspiracións da veciñanza.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR487A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de febreiro de 2023.
Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2023 e en http://cpapx.xunta.gal
administracionlocal@xunta.gal

A Xunta de Galicia pon en marcha esta semana o seu programa de subvencións ao audiovisual galego de 2023 coa convocatoria das tres primeiras liñas de axudas, que suman un investimento de 775.000 euros para apoiar as fases de exhibición, difusión e internacionalización.

O Diario Oficial de Galicia publicou as bases das axudas para salas de cinema (código de procedemento CT207M) por importe de 500.000 euros, para a asistencia a foros de negocio especializados e eventos de cine fóra de Galicia (código de procedemento CT404D), dotadas con 50.000 euros, e para a quenda de festivais audiovisuais, con 225.000 euros.

O sector será destinatario este ano de máis de 3,7 millóns de euros en axudas para apoiar as empresas en todas as fases do proceso audiovisual: desde a escrita do guión, preprodución do proxecto, rodaxe e posprodución ata a súa difusión, comercialización e exhibición. 

Axudas a festivais

As axudas poderán solicitarse ata o próximo 13 de febreiro, de igual forma que as destinadas a festivais galegos do sector audiovisual, cuxa publicación se fará este venres no DOG.
A súa dotación é de 225.000 euros, o que implica un incremento de máis do 7% respecto de 2022, co que se mantén a tendencia á alza desde a creación en 2015 desta liña de subvencións, a través da que o ano pasado contribuíuse á organización de 11 certames considerados estratéxicos para o sector en Galicia.

Axudas a videoxogos

A Xunta contribúe á internacionalización das producións galegas cofinanciando con 50.0000 euros tanto os custos da asistencia de empresas a mercados e feiras internacionais de referencia como a promoción de filmes galegos seleccionados nalgún dos máis destacados festivais do circuíto estatal e internacional. No caso do sector dos videoxogos, subvencionarase a asistencia ao Gamescom de Colonia (Alemaña), Gamépolis de Málaga, IndiDevDay de Barcelona e Bigconference de Bilbao.

 

As solicitudes deben tramitarse en sede.xunta.es, os códigos de procedemento son: CT207M e CT404D

Máis información no DOG do 13 de xaneiro de 2023 e en agadic.gal

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións á creación escénica.

Modalidades:
– Modalidade 1: subvencións á creación de espectáculos de empresas de nova creación.
– Modalidade 2: subvencións á creación escénica no ámbito do teatro, novo circo e maxia.
– Modalidade 3: subvencións á creación escénica no ámbito danza e artes do movemento.
– Modalidade 4: subvencións á actividade escénica de carácter plurianual.

Beneficiarias:
Persoas e empresas dedicadas profesionalmente á produción de actividade escénica, e quedan exceptuadas as asociacións e restantes entidades sen fins de lucro.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2023.
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT403B
Máis información no DOG do 13 de xaneiro de 2023 en http://agadic.gal

Igape Responde é o programa gratuíto de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar e formar a empresas, persoas autónomas e emprendedoras de Galicia.
O obxectivo é axudar ao tecido empresarial ante os novos retos que presenta o actual contexto económico.

Quen pode participar?

Pequenas e medianas empresas, persoas autónomas e emprendedoras, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, realicen unha actividade empresarial.
Deberán ter algún centro de traballo en Galicia.

Ofrece dúas liñas de resposta para apoiar empresas, persoas autónomas e emprendedoras:

Consulta rápida

Soporte experto
Atención a consultas rápidas sobre dúbidas da xestión nas empresas.
Ata 3 horas cunha persoa experta

Asesoramento en liña

Medidas de acción inmediata
Información e formación nos ámbitos de xeral, financeiro, negocio, operacións, persoas, emprendemento e axudas ao investimento
25 horas de asesoramento en 6 semanas, aproximadamente

Podes consultar os próximos webinarios na seguinte ligazón: Programación de webinarios

 

responde.igape.es | Tlf.: 900 815 151

Tes un proxecto con impacto positivo na contorna rural? Aproveita a oportunidade e presenta a túa candidatura ao Programa TalentA!

TalentA nace co obxectivo apoiar e visibilizar o talento e o emprendemento das mulleres na contorna rural. Ademais, nesta 4ª edición, co fin de achegar o programa a un público feminino máis amplo, preséntanse dúas categorías:

Muller Rural Emprendedora. Poderanse presentar na candidatura xeral de muller emprendedora á 4ª Edición destes premios:
- As mulleres rurais emprendedoras con proxectos do sector agrario ou agroalimentario, desenvoltos no ámbito rural.
- Que estean situados en contornas rurais de non máis de 20.000 habitantes.
- Que sexan proxectos que se atopen nunha fase inicial de preparación e planificación.
- Que sexan proxectos xa postos en marcha en contornas rurais e que queiran iniciar unha nova liña de negocio ou mellorar a que teñen.

Cátedra Corteva, unha opción de participación para mulleres universitarias que estean a desenvolver unha iniciativa con impacto positivo no sector agrario ou agroalimentario.
Poderanse presentar a esta nova categoría da 4ª Edición destes premios calquera muller:
- Que proceda de calquera ámbito universitario de España (xa sexa Grao, Posgraduado ou Máster), e estéao cursando actualmente ou, o fixese nos
últimos dous anos (curso académico do 2020-21 ou 2021-22).
- Procedente de calquera tipo de modalidade académica, a condición de que o seu proxecto estea vinculado e teña un impacto positivo no sector agrario ou agroalimentario.
- Que sexan proxectos que necesiten de apoio externo para lograr desenvolverse e que a súa finalidade sexa achegar un valor ao desenvolvemento da muller na contorna rural.

O teu proxecto poderá gañar asesoramento profesional e formación, unha campaña de visibilización, e mesmo, optar a un premio económico de 8.000 €.

O prazo para participar estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2023

https://www.programatalenta.es/ 

Proxecto Sen Máis en Palas de Rei, finalista en 2022