Outras (16)

A Secretaría de Estado de Cooperación Internacional convoca as subvencións para a celebración de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento
Beneficiarios:
Cidadáns españois, así como as persoas xurídicas e entidades públicas ou privadas nacionais cuxa actividade non teña fins de lucro.
Obxecto:
Financiamento de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento que se vaian a realizar durante o período comprendido entre a data de concesión e o 30 de xuño de 2020.
Prazo:  2 de decembro de 2019
Convocaroria: BOE do 11 de novembro de 2019

O Ministerio de Defensa convoca subvencións para promover a cultura de defensa. Estas axudas teñen como finalidade impulsar a realización de actividades que promovan o coñecemento da Defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar de España e dos españois, así como a valoración e identificación por parte da sociedade española coa historia das Forzas Armadas e co esforzo solidario mediante o cal salvagardan os intereses nacionais.

Poderán obter a condición de beneficiario:
- As persoas xurídicas, públicas ou privadas, que carezan de ánimo de lucro, e teñan o seu domicilio social en España. Deberán estar legalmente constituídas e rexistradas no rexistro público correspondente na data en que se presente a solicitude.
- As persoas físicas que teñan o seu domicilio en España.
Prazo:  2 de decembro de 2019
Máis información no BOE do 11 de novembro de 2019

O Ministerio de Educación convoca convocan os Premios Nacionais de Fin de Carrera de Educación Universitaria.
É obxecto desta convocatoria distinguir aos estudantes que finalizaron con maior brillantez os seus estudos universitarios cun recoñecemento de carácter oficial que ao mesmo tempo comporte unha asignación económica.

Poderán ser beneficiarios dos premios, os estudantes que concluísen os seus estudos conducentes a un título universitario oficial de Grao ou de Primeiro ou Segundo Ciclo da anterior ordenación dos ensinos universitarios, en centros universitarios españois no curso académico 2015-2016.

O número máximo de Premios a conceder será de 171, distribuídos por Rama de Coñecemento:
57 Primeiros Premios, dotados con 3.300 euros cada un
57 Segundos Premios, dotados con 2.650 euros cada un
57 Terceiros Premios, dotados con 2.200 euros cada un

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de decembro de 2019.
Máis información no BOE do 4 de novembro de 2019

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos das persoas beneficiarias
a) Que a persoa solicitante forme parte dunha unidade familiar considerada como numerosa.
b) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Que o título de familia numerosa estea en vigor na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non supere os 10.500 € anuais.

As axudas consisten nunha subvención de 35 € por persoa e estadía de fin de semana para os adultos e para os nenos e nenas de 12 ou máis anos, e de 37,50 € para os nenos e as nenas menores de 12 anos.

As solicitudes presentaranse preferiblemente en https://sede.xunta.gal co procedemento BS423D
O prazo para a presentación das solicitudes de axuda estará aberto ata o 30 de novembro de 2019

Máis información no DOG do 31 de outubro de 2019 e en http://www.familiasgalegas.org/

O Ministerio de Cultura e Deporte convoca axudas a proxectos de creación literaria de obras orixinais, en lingua castelá e outras linguas do Estado, nas seguintes modalidades: narrativa (novela, novela curta e relato), poesía, literatura infantil e xuvenil, cómic, ensaio e teatro.

Requisitos: Persoas maiores de idade, de nacionalidade española ou con residencia en España.
O prazo para  presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro de 2019.
Máis información no BOE do 26 de outubro de 2019 e en
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/convocatorias-abiertas.html

A Deputación Provincial de Ourense publica as bases para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ).

Requisitos dos beneficiarios e dos proxectos empresariais:
1. Persoas físicas que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, desenvolvan actividades empresariais ou profesionais por conta propia nalgún dos municipios recollidos na convocatoria sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos, referidos á data de inicio da actividade subvencionable ou á data específica que se indica en cada caso:
a) Ser maior de 16 anos e menor de 30 anos de idade.
b) Atoparse inscrito no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
c) Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou
de Suíza, ou ser estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
d) Estar dado de alta como residente no padrón dalgún dos municipios ourensáns elixibles, na data de alta na actividade e durante todo o período subvencionable. O centro de traballo da actividade terá que situarse nese mesmo municipio.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento dende a publicación da convocatoria e ata o 30 de novembro de 2019.
Bases: BOP de Ourense do 29 de maio de 2019

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero.
As axudas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2018.
O código do procedemento correspondente a estas axudas é o SI460A en https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Máis información no DOG do 14 de marzo.

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.
- Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.
- Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Máis información no DOG do 14 de febreiro de 2019 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

No BOP de Lugo do 2 de febreiro publicanse as bases do programa Tecendo Emprego.
A finalidade do plan é seleccionar a mozas e mozos desempregados para contratacións laborais a través das entidades beneficiarias do programa.
Unha das liñas do programa é a Liña Novel, dirixida a mozos recen titulados/as dentro do ámbito da universidade ou da formación profesional, sen experiencia e ata 35 anos.
Máis información no BOP de Lugo do 2 de febreiro de 2019 e en https://deputacionlugo.portalemp.com

A Deputación da Coruña convoca axudas aos concellos do interior da provincia da Coruña para a contratación de socorristas por un prazo máximo de 3 meses.
Prazo: ata ás 14:00 horas do 20 de febreiro de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 23 de xaneiro de 2019