Outras (62)

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), convoca subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais, que contribúa a asegurar a madureza dos produtos audiovisuais galegos.

Beneficiarios: Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras audiovisuais independentes, cunha antigüidade dun ano.

Modalidades:
a) Desenvolvemento de proxectos de ficción para cine e televisión (longametraxes, series e miniseries).
b) Desenvolvemento de proxectos de animación (longametraxes cinematográficas e series de animación para TV).
c) Desenvolvemento de proxectos de documental para cine e televisión.
d) Desenvolvemento de proxectos de pilotos de programas para televisión que destaquen por ofrecer formatos innovadores e alto potencial de internacionalización.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de xullo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT207B
Máis información no DOG do 16 de xuño de 2017 e en www.agadic.info

O Instituto da Mocidade (Injuve) e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) convocan axudas para programas que inclúan actividades que fomenten as oportunidades de emprego, autoemprego e iniciativas empresariais para mozas e mozos, de 16 a 35 anos, no ámbito local.

Esta convocatoria subvencionará actuacións dirixidas a promover o emprego e o emprendemento xuvenil mediante o desenvolvemento de programas que inclúan actividades que fomenten as oportunidades de emprego, autoemprego e iniciativas empresariais para os e as novas, de 16 a 35 anos, no ámbito local, en especial as destinadas a:
Orientación profesional e sociolaboral.
Asesoramento para a posta en práctica de ideas emprendedoras e proxectos empresariais.
Educación, formación e capacitación para o desenvolvemento profesional e o emprendemento xuvenil.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2017

Máis información:
Teléfono: 913 643 700
convocatoria.juventud@femp.es

Bases da axuda:  www.femp.es

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal.

Beneficiarios:
Entidades e organizacións de carácter non gobernamental que estean legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal como:
a) Asociacións xuvenís, federacións ou confederacións de asociacións xuvenís.
b) Seccións xuvenís de entidades sociais ou organizacións non gobernamentais, integradas polos membros novos da entidade, que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
c) Entidades prestadoras de servizos á mocidade, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da mocidade segundo previsión expresa nos seus estatutos.

As entidades e organizacións non gobernamentais deberán reunir entre outros, os seguintes requisitos:
- Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus estatutos. En atención ás súas especiais circunstancias, poderán participar na presente convocatoria as entidades ou organizacións non gobernamentais cuxo ámbito territorial de actuación sexan Ceuta e Melilla.
- Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias comunidades autónomas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2017
Máis información no BOE do 12 de xuño de 2017 e en http://www.injuve.es

A Consellería de Cultura convoca subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

Beneficiarias
Institucións sen fin de lucro domiciliadas en Galicia, así como as entidades locais galegas. As entidades locais galegas poderán presentar a súa solicitude individual ou conxuntamente, baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou outra fórmula similar).

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT215A
Máis información no DOG do 9 de xuño de 2017

A Consellería de Traballo convoca subvención para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Entidades beneficiarias
Entidades que sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados e/ou inscritos pola Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.
          
Accións subvencionables
As accións que se poden beneficiar do financiamento son aquelas referidas á formación para a obtención de determinados certificados de profesionalidade. Estas accións formativas deberán dirixirse ás persoas novas que esten inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.gal co procedementeo TR301U
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 8 de xullo de 2017
Máis información no DOG do 8 de xuño de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

O Concello de Ourense convoca subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol
do asociacionismo.
Requisitos: actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, para realizar durante todo o ano 2017.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xuño de 2017.
Máis información BOP de Ourense do 5 de xuño de 2017 e en www.ourense.es

A Consellería de Política Social convoca subvencións a entidades de iniciativa social que levan a cabo programas e prestan servizos sociais na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, especificamente, en favor da inclusión social da poboación inmigrante.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de xuño de 2017.
Os trámites poden facerse en http://sede.xunta.es co procedemento BS631A
Máis información no DOG do 2 de xuño de 2017

A Xunta de Galicia convoca subvencións ás organizacións non gobernamentais, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Poderán optar a esta subvención as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e que teñan entre os seus fins o desempeño de actuacións de acción humanitaria ou que demostren contrastada experiencia neste sector.

Requisitos das entidades solicitantes:
Estar inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento (sección A: Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento), con polo menos un ano de antelación ao de publicación da convocatoria.
Ter sede, domicilio social ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
A entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos individuais ou en agrupación.

Requisitos dos proxectos:
Ter unha duración máxima de 12 meses. A súa execución debe rematar antes do 31 de decembro de 2017 e pode estar iniciado desde o 1 de xaneiro de 2017.
Que se identifiquen contrapartes ou socios locais que participen responsablemente na execución material do proxecto e na xestión dos recursos, constando expresamente o seu compromiso co proxecto. Poderá considerarse como socio local a propia ONGD en terreo.
Que o proxecto estea deseñado para responder a necesidades humanitarias priorizando a poboación con base na súa vulnerabilidade, sen que se discrimine por razón de raza, sexo, relixión, cultura ou orixe.
 
Prazo: 30 de xuño de 2017
As solicitudes poden tramitarse de forma telemática en https://sede.xunta.es no procedemento PR811A
Máis información no DOG do 30 de maio de 2017 e en www.cooperaciongalega.org

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e as unidades familiares con todos os seus membros en situación de desemprego, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Tipos de axudas:
a) Subvención á xeración de emprego estable.
b) Subvención para formación.
c) Subvención para o inicio da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR807I
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2017.
Máis información no DOG do 23 de maio de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos e que realice a FCT dentro do territorio español.
Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e que realice a FCT fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo, ata o 19 de xuño, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2016-marzo 2017 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2017.
Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2017.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2017, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2017. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2017.

Contía da axuda.
Na comunidade autónoma:
Ata un máximo de 186 € cando se cumpran as seguintes condicións:
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT.
Fóra da comunidade autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200 €.
Fóra do territorio español:
Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 100 € contía base e 60 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 150 € contía base e 100 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 200 € contía base e 125 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 150 € e 100 € por semana
Doutros continentes: 200 € e 125 € por semana
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 18 de maio de 2017 e en www.edu.xunta.es/fp