Outras (58)

A Consellería de Economía e emprego fai unha convocatoria de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2017.

Beneficiarios:
Entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, sempre que por si soas ou asociadas entre concellos limítrofes teñan unha media de paro rexistrado no ano 2016 superior a 500 persoas, ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos.
As confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia
As entidades sen ánimo de lucro especializadas en atención a persoas con discapacidade ou en situación de exclusión social.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR331A
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2017
Máis información no DOG do 23 de marzo de 2017

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.
Requisitos:
Participar nas accións formativas recollidas no marco da formación de oferta da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dirixidas prioritariamente tanto a persoas traballadoras desempregadas como a persoas traballadoras ocupadas.
Prazo: as solicitudes presentaranse no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, sempre antes do 15 de decembro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 22 de marzo de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Fundación Biodiversidade convoca subvencións para a realización de proxectos do "Programa empleaverde" cofinanciado polo Fondo Social Europeo en 2017.

Apoio a proxectos que poñan en marcha actuacións dirixidas a fomentar a creación e mellora do emprego e empresas en actividades económicas vinculadas ao medio ambiente e que teñan entre os seus obxectivos: Crear emprego verde e azul, mellorar as competencias e cualificaciones dos traballadores en sustentabilidade, impulsar a innovación social con impacto ambiental positivo, promover a creación e crecemento de empresas verdes e azuis, conectar os ecosistemas europeos de apoio ao emprendemento e emprego verde e azul.

Beneficiarios:
Entidades públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica propia e que teñan sede en España.

O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 8 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 16 de marzo de 2017 e en http://empleaverde.es

A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.
Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:
a) As persoas galegas e nacidas en Galicia.
b) Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.
 
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2017, incluído.
Máis información en http://emigracion.xunta.gal/es e no DOG do 15 de marzo de 2017

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D).
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F).

Os dous procedementos poden tramitarse en https://sede.xunta.gal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2017

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2017
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

A Deputación da Coruña convoca as seguintes subvencións:

Mantemento de programas sociosanitarios: asociacións sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña
Mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero: Asociacións de nais e pais de alumnos/as e asociacións sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña
Investimento de servizos sociais: Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro e asociacións sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña
Desenvolvemento de programas de servizos sociais: Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro e asociacións sen ánimo de lucro con sede na provincia da Coruña.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de abril de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 9 de marzo de 2017

A Axencia Galega de Servizos Sociais e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Rede de escolas infantís de Galicia A galiña azul) convocan prazas nas súas escolas infantís 0-3.

Requisitos:
a) Que o neno ou a nena xa nacese no momento de presentación da solicitude e teña a súa residencia en Galicia.
b) Que teña unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil en que obteña praza e non teña cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2017. Non obstante o anterior, poderanse eximir do límite de idade dos 3 anos os nenos e as nenas con necesidades específicas de apoio educativo, de acordo coa normativa vixente.
c) Respecto daquelas familias que xa escolarizasen un fillo ou filla no mesmo centro ou en calquera outro centro da rede, estar ao día no pagamento das cotas polos servizos recibidos na data de presentación da solicitude, tanto nos supostos de renovación de praza como de novo ingreso.

As solicitudes poden tramitarse en
https://sede.xunta.gal co código BS402A para a prazas das escolas da Axencia Galega de Servizos Sociais
https://sede.xunta.gal co código BS404A para a prazas das escolas da Rede de escolas infantís de Galicia A galiña azul  

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 8 de abril de 2017

Máis información no DOG do 8 de marzo de 2017 e en
www.escolasinfantisdegalicia.es
www.igualdadebenestar.org

A Deputación da Coruña convoca o seu programa de subvencións culturais:

1. Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais
2. Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais.
3. Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais.
4. Programa de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017.
5. Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas
6. Programa de subvencións para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais.

Prazo: 7 de abril de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 3 de marzo de 2017

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

Serán subvencionables as seguintes actividades:
a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, servizos técnicos, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio ao retallo de certos produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

As solicitudes tramitaranse en  http://www.tramita.igape.es
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2017.

Máis información no DOG do 1 de marzo de 2017 e en http://www.igape.es/gl/

O Ministerio de Cultura convoca axudas para a acción e a promoción cultural destinadas a entidades sen ánimo de lucro

As axudas para a acción e a promoción cultural teñen por obxecto a modernización e profesionalización do sector cultural e creativo a través do fomento de actividades que contribúan a algunha das seguintes finalidades:
a) Fomentar a modernización do sector e o uso das novas tecnoloxías na creación e difusión de contidos, produtos e servizos culturais.
b) Incrementar a profesionalización das industrias culturais e creativas e a súa capacidade para xerar emprego potenciando a formación, a integración, a vertebración, as asociacións sectoriais e as redes dentro do sector cultural.
c) Estimular a participación do sector privado no financiamento de proxectos culturais e fomentar o mecenado cultural.
d) Fomentar a internacionalización da cultura española e a súa inclusión en redes europeas de oferta cultural, favorecer os vínculos entre as Comunidades Autónomas, promover a participación activa da cidadanía nos procesos culturais e potenciar España como destino turístico cultural.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de marzo de 2017
Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2017 e en
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones.html