Outras (59)

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras.

Modalidades:
- Modalidade A: subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias, para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
- Modalidade B: subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 60 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
- Modalidade C: subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.

Persoas beneficiarias

1. Poderán optar ás subvencións das modalidades A e B todas as persoas residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, sempre que non realicen o proxecto para o que solicitan a subvención de xeito profesional.

2. Poderán optar ás subvencións da modalidade C os directores residentes, polo menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, que estean constituídos como produtora individual no momento de presentar a solicitude.

As solicitudes tramitaranse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento CT207A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 18 de febreiro de 2019

Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2019 e en  http://www.agadic.gal

A Deputación da Coruña convoca o seu programa de subvencións culturais:

- A entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais.
- A corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais.
- A entidades sen ánimo de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais.
- A entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2019.
- A entidades sen ánimo de lucro e a concellos para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas
- Para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais.
- Para proxectos singulares de especial interese cultural que desenvolvan propostas artísticas e/ou culturais en lingua galega que resulten de interese para o desenvolvemento cultural a través da achega dun valor engadido de carácter social (igualdade, dereitos, diversidade, respecto ambiental, estima colectiva, cohesión social, integración”), patrimonial (memoria, coñecemento, difusión social) ou artística (innovación, experimentación, propostas de risco”).
- A empresas audiovisuais para apoiar a distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2019

Prazo: 15 de febreiro de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 16 de xaneiro de 2019

A Axencia de Turismo de Galici convoca subvencións para proxectos orixinais de dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021, co obxectivo principal de lograr unha programación sociocultural que anticipe a celebración do Xacobeo 2021, para a promoción e potenciación de Galicia, así como reforzo da dimensión internacional do Camiño de Santiago e da propia Comunidade Autónoma, tales como exposicións, mostras, intervencións, exhibicións, concertos, feiras e festivais, publicacións, creacións audiovisuais, talleres, xornadas de formación, conferencias, charlas, encontros, foros, actividades deportivas dirixidas, torneos, mostras gastronómicas, catas e degustacións, actividades de formación e intercambio, e outras.

Beneficiarios/as:
Liña 1: concellos, mancomunidades de concellos de Galicia, consorcios locais galegos e deputacións provinciais de Galicia.
Liña 2: persoas físicas ou xurídicas constituídas baixo forma mercantil ou civil e as comunidades de bens que están comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).
Liña 3: entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

As solicitudes realizarase preferentemente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co procedemento TU300A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2019.
Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.turismo.gal

Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia convocan subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos por entidades recoñecidas como axentes de cooperación:
Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento.
Universidades.
Empresas e organizacións empresariais.
Sindicatos.
Comunidades galegas no exterior.
Outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2019
Os trámites faranse obrigatoriamente en http://sede.xunta.es co procedemento PR803D
Máis información en www.cooperaciongalega.org e no DOG do 14 de xaneiro de 2019

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axuda á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes

Requisitos das persoas beneficiarias
Mocidade entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude e que reúnan os seguintes requisitos:
- Posuír a nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España.
- Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.

Este límite será de catro veces o IPREM* se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou dentro da súa composición existan persoas cunha discapacidade.
O referido límite será de cinco veces o IPREM* cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
1. Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
2. Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.

- Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de que a adquisición fora realizada con anterioridade á data da publicación da correspondente convocatoria.
- Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Non ser propietario/a dalgunha vivenda en territorio español.

Requisitos da vivenda
1. Que a vivenda estea localizada nun concello pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
2. Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, sexa igual ou inferior a 100.000 euros.
3. Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.

Contía das axudas
A contía da axuda para a adquisición será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal co código VI435A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o o 31 de outubro de 2019.
Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs

*O valor do IPREM para 2019 está en 537,84 euros/mes

A  Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2019

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude estean residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa Aluga, desfrutasen na súa totalidade da subvención do dito programa e lles rematase o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos seis meses anteriores.
e) Aquelas ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, a partir da entrada en vigor desta orde.
f) Aquelas ás cales, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.
g) Aquelas que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en  Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de decembro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A ou VI482B en caso de prórroga.
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2019 e en http://igvs.xunta.gal

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario SI431A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2019 e en https://igualdade.xunta.gal

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas e subvencións para o financiamento de accións de fomento de emprego, en colaboración coas entidades locais:

1. Contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social co obxecto de proporcionarlles a experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Requisitos das obras ou servizos:
a) Que sexan executados polas entidades locais en réxime de administración directa.
b) Que, na súa execución ou prestación, se favoreza a formación e práctica profesionais das persoas desempregadas.
c) Que a porcentaxe mínima de persoas traballadoras desempregadas que se vaian ocupar na realización da obra ou servizo sexa do 75 %.
d) Que a entidade local dispoña de asignación orzamentaria suficiente para facerse cargo das partidas orzamentarias non subvencionadas para a realización das obras ou servizos.
e) Que sexan proxectos que teñan en conta profesións que favorezan a inserción laboral.
f) Que a duración dos contratos das persoas desempregadas que vaian desenvolver a prestación dos servizos non supere os tres meses desde a súa data de inicio, cando a xornada sexa a tempo completo. En caso de contratacións a tempo parcial, de ata o 50 %, a dita duración máxima poderá estenderse ata os seis meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de febreiro de 2019.
Os trámites faranse obrigatoriamente en http://sede.xunta.es co procedemento TR351A

2. Contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de febreiro de 2019.
Os trámites faranse obrigatoriamente en http://sede.xunta.es co procedemento TR351F

Máis información no DOG do 9 de xaneiro de 2019 e en http://traballo.xunta.es

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades
non agrícolas en zonas rurais.

Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio retallista de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2019 e en http://www.tramita.igape.es

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a Concellos ou asociacións que queran contratar espectáculos.
O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:

Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos

Os artistas poderán facer a inscrición de espectáculos ata o 17 de xaneiro de 2019.
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 27 de febreiro ata o 13 de marzo de 2019, as 14:00 h.

Máis información no BOP da Coruña do 3 de xaneiro de 2019 e en
https://www.dacoruna.gal/cultura/rede-cultural/?utm_source=MenuGlobal&utm_campaign=MenuCabecera&utm_medium=Web