Outras (65)

O Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais convoca axudas á produción de curtametraxes realizadas.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 28 de maio de 2024 e en https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para facilitar a mozas e mozos menores de 30 anos en situación de desemprego unha primeira experiencia profesional mediante contratos formativos.

Liñas de axuda:
– Liña 1: programa de prácticas, mediante contratos para a obtención de práctica profesional, subscritos con persoas traballadoras menores de 30 anos que estean en posesión de título universitario (grao, máster ou doutoramento), ou título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional así como daquelas persoas que posúan un título equivalente de ensinanzas artísticas ou deportivas.
– Liña 2: programa de formación en alternancia, mediante contratos de formación en alternancia que se realicen con persoas traballadoras menores de 30 anos, e que poderán celebrarse con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional. Poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo.

Entidades beneficiarias: persoas e empresas beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as comunidades de bens e sociedades civís que contraten persoas mozas traballadoras por conta allea, para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.
Tamén poden ser beneficiarias os centros especiais de emprego e as empresas de inserción laboral, que contraten persoas mozas traballadoras por conta allea, para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia

O período durante o que se teñen que producir os contratos formativos para que sexan subvencionables será desde o 1 de decembro de 2023 ata o 15 de outubro de 2024.

A contía máxima da subvención que se concederá con carácter xeral será de:
a) Incentivo á contratación por 12 meses a xornada completa:
- Incentivo á contratación para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 1 e 2: 16.625 €.
- Incentivo á contratación para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 3 a 7: 13.300 €.
- Incentivo á contratación para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 8 a 11: 9.975 €.

b) Incentivo á formación: por cada persoa moza contratada, para a impartición dun programa formativo en competencias brandas, cunha duración mínima de 60 horas:
- 1.700 € para formación presencial
- 850 € para teleformación.

As persoas mozas serán contratadas a tempo completo ben na modalidade de obtención de práctica profesional ben de contrato de formación en alternancia durante un período mínimo continuado de 12 meses en ambos os casos, salvo que se trate dunha substitución.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 30 de setembro de 2024.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.gal co procedemento TR353C
Máis información no DOG do 22 de maio de 2024

A Xunta de Galicia convoca a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25.

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos de ESO, que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase:

- Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
- Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

- Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 6 libros de texto.
- Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 4 libros de texto.
- Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros con independencia da renda.


2. A contía das axudas para adquirir libros de texto será:

Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 240 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 160 €.

Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 300 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 240 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 160 €.

Alumnado de ESO:
- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 270 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 180 €.

3. A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO será a seguinte:

- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 75 €.
- Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda por importe de 75 € con independencia da renda.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 21 de xuño de 2024.
As solicitudes poden tramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B.
Máis información no DOG do 20 de maio de 2024 e en https://www.edu.xunta.es/fondolibros

O Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais convoca para o ano 2024 axudas á produción de curtametraxes sobre proxecto.
Poderán solicitar as axudas calquera empresa produtora independente.
A contía máxima da axuda que se conceda será de 80.000 euros por proxecto beneficiario.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2024
Máis información no BOE do 14 de maio de 2024 e en https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/cine/ayudas.html

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas ao programa Cultiva, relativo a estancias formativas de novos agricultores en explotacións modelo.

Beneficiarias: entidades representativas e vinculadas cos sectores agrícola e gandeiro

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de maio de 2024.
Máis información no BOE do 10 de maio de 2024 e en https://www.mapa.gob.es/gl/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/default.aspx 

A Xunta de Galicia convoca subvencións ás organizacións non gobernamentais, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

Entenderanse por proxectos de acción humanitaria aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o sufrimento e manter a dignidade humana durante e despois de crises –provocadas por seres humanos ou por desastres naturais–, así como os destinados á prevención e reforzo da capacidade de resposta e a resiliencia para cando se produzan estas situacións.

A acción humanitaria inclúe a protección de vítimas, así como a provisión de auga, comida, saneamento, refuxio, atención sanitaria e outros tipos de asistencia, emprendidos a favor das persoas afectadas, para facilitar o retorno á vida normal e aos seus medios de vida e sustento; tamén incorpora a redución e prevención do risco de desastres.

A acción humanitaria debe guiarse polos principios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independencia e executarse baixo o enfoque de vulnerabilidade.

Poderán optar a esta subvención as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e que teñan entre os seus fins o desempeño de actuacións de acción humanitaria ou que demostren contrastada experiencia neste sector.

Prazo: 10 de xuño de 2024
As solicitudes deben tramitarse de forma telemática en https://sede.xunta.es no procedemento PR811A
Máis información no DOG do 10 de abril de 2023 e en https://cooperacion.xunta.gal

A Fundación EOI convoca o "Programa de Aceleración de Startups". As axudas en especie do “Programa de Aceleración de Startups” consisten nun servizo de asesoramento individualizado para impulsar o desenvolvemento e crecemento de startups e proxectos innovadores co fin de escalar a súa actividade e modelo de negocio. A duración estimada do programa é de 5 meses. O asesoramento constará de tres fases:
Primeira: programa de formación
Segunda: programa de aceleración
Terceira: conexión co tecido empresarial e networking

As startups e emprendedores innovadores interesados poden elixir entre as modalidades rexional e sectorial do programa:
-«Programas de Aceleración de Startups - Rexional»: desenvolveranse en cada comunidade autónoma, cun enfoque territorial, dirixíndose a startups e emprendedores innovadores de calquera sector situados na mesma. O servizo obxecto das axudas de cada programa rexional adaptarase ás prioridades e necesidades do territorio, os emprendedores e o tecido empresarial.
-«Programas de Aceleración de Startups - Sectorial»: desenvolveranse en cada un dos dez sectores tractores destacados pola Estratexia España Nación Emprendedora, EENE (industria, industrias culturais, musicais ou audiovisuais, mobilidade, saúde, construción e materiais, enerxía e transición ecolóxica, banca e finanzas, dixital e telecomunicacións, agroalimentación e biotecnoloxía). Cada programa sectorial diríxese a startups e emprendedores innovadores de todo o territorio nacional que desenvolvan ou vaian desenvolver a súa actividade no mesmo. O servizo obxecto das axudas adaptarase ás prioridades e necesidades de cada sector.

Requisitos
Poderán solicitar as axudas tanto as empresas emerxentes como os emprendedores innovadores que conten cun proxecto de emprendemento innovador cun modelo de negocio e escalable e con domicilio fiscal en España.

O prazo de solicitude estará aberto ata que se esgote o crédito.

Máis información
https://www.eoi.es/
https://sede.eoi.es

A Deputación de Pontevedra convoca o programa O teu espazo xuvenil

Este programa ten por obxecto convocar subvencións dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra, para financiar o equipamento das instalacións e locais destinados á mocidade.

Enténdese por “local destinado á mocidade” aquel que sexa de uso exclusivo para actividades desenvolvidas pola xuventude, ou aqueles destinados a usos compartidos sempre que se acredite o seu uso pola xuventude de xeito continuado ao longo do ano, cunha ocupación mínima de 1 día á semana.

Poderán subvencionarse as seguintes actuacións:
- Adquisición de equipamentos inventariables necesarios para o funcionamento do local destinado ao uso da mocidade: a adquisición de equipamento e mobiliario básico, equipamento de oficina, equipamento informático e equipamento acústico
e audiovisual.
- Outro material inventariable que contribúa á mellora das dotacións e equipamentos dos locais para a mocidade.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de xullo de 2024

Máis información no BOP de Pontevedra do 2 de maio de 2024

As XXI Xornadas CRUE Internacionalización e Cooperación celebraranse a vindeira semana na Cidade da Cultura organizadas polas tres universidades públicas galegas.

En dúas xornadas, os días 6 e 7 de maio, esta xuntanza abordará, entre outras cuestións, os desafíos actuais das universidades no ámbito da internacionalización da educación superior, o impacto académico das Alianzas de Universidades Europeas ou a mobilidade inclusiva, así como as diversas facetas nas que as universidades poden contribuír substancialmente á Cooperación ao Desenvolvemento.

O encontro permitirá igualmente compartir casos de boas prácticas e avanzar no deseño de novas iniciativas que permitan ampliar o potencial de internacionalización e cooperación das Universidades para ter capacidade de adaptación ás necesidades dun entorno globalizado e en constante transformación.

Máis información: https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/xornadas-crue-internacionalizacion-cooperacion-desenvolveranse-compostela-vindeira-semana

O "Instituto de la Juventud", INJUVE, convoca axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea na liña de Deporte do Programa «Erasmus+» durante 2024

Requisitos:
- Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa.
- Os solicitantes deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional (http://www.injuve.es/erasmusplus//)

Obxecto, prioridades, condicións e finalidade da concesión:
- Promover a mobilidade educativa do persoal do ámbito deportivo, así como a cooperación, a calidade, a inclusión, a creatividade e a innovación a nivel das organizacións deportivas e as políticas de deporte.
- Brindar ao persoal das organizacións deportivas, principalmente nos deportes de base, a oportunidade de mellorar as súas competencias e cualificacións e de adquirir novas capacidades a través da mobilidade para a aprendizaxe pasando un período de tempo no estranxeiro, o que contribuirá á creación de capacidades e ao desenvolvemento das organizacións deportivas.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes accións:
- Aprendizaxe por observación e períodos de observación.
- Estancias de orientación ou formación.

Prazo de presentación de solicitudes:
- Ata o 1 de outubro de 2024 ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2025.

BOE do 26 de abril de 2024
http://www.injuve.es/erasmusplus