Outras (51)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca axudas económicas coa finalidade de compensar parcialmente os gastos extraordinarios derivados da realización das actividades que se desenvolven na empresa correspondentes ao módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) ou á FP Dual.

INSCRICIÓNS:

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo, trinta e un (31) días naturais contados a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2021-marzo 2022 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2022.

Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP Dual.

O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2022 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 15 de outubro e o 15 de novembro de 2022, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2022. Este alumnado deberá terminar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2022. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral de Formación Profesional e termine despois do 31 de decembro de 2022 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

 

REQUISITOS E DESTINATARIOS/AS:

Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP Dual.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo ou FP Dual antes do 31 de decembro de 2022.

REMUNERACIÓN / CUSTO:
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual dentro do territorio español:

En Galicia: ata un máximo de 375 € cando se cumpran as seguintes condicións: O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo. O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP Dual. A contía que percibirá o alumnado establecerase en función do número de xornadas realizadas no módulo de FCT ou no caso da FP Dual do número de xornadas de permanencia na empresa.

Fóra de Galicia: percibirán unha cantidade fixa de 200 € aínda que realice a FCT ou a FP Dual en varios centros de traballo.
Alumnado que realice a FCT ou a FP Dual fóra do territorio español:

Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € (contía base) 72 € (contía por semana)
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia: 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)

Non integrados na Unión Europea:
Europeos 180 € (contía base) 120 € (contía por semana)
Outros continentes 240 € (contía base) 150 € (contía por semana)

 

PÁXINA WEB: www.edu.xunta.gal

CONTACTO:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 546 546

Publicación: DOG 17/06/2022

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED202A

 

A Deputación de Ourense convoca subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2022.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de xuño de 2022
Máis información no BOP de Ourense do 30 de maio de 2022

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22.

1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
2. Cada premio non poderá exceder os 1.000 €.
3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotará nel a distinción.
4. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros.

Requisitos:
Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos

A proba estruturarase en dúas partes:
a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, e Primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua galega e literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
b) Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas, de tres materias do currículo de cuarto curso:
– Xeografía e historia.
– Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas.
– Unha materia para escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e xeoloxía, Economía, Física e química, Latín, Ciencias aplicadas á actividade profesional, Iniciación á actividade emprendedora e empresarial ou Tecnoloxía.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 30 de xuño de 2022.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311D
Máis información no DOG do 30 de maio de 2022 e en https://www.edu.xunta.es/premiosedu

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2022-2023.
- Axudas directas para o alumnado incluíndo aos afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
- Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas o alumnado que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 30 de setembro de 2022 inclusive.
Máis información no BOE do 18 de maio de 2022

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

A Cámara Oficial de Comercio da Coruña convoca axudas para contratar xente nova.

Destinatarias: empresas da demarcación da Cámara de Comercio da Coruña que contratasen a mozos e mozas beneficiarios do sistema nacional de Garantía Xuvenil, que participasen no Plan de Capacitación, por un tempo mínimo de 6 meses (180) días a tempo completo.

O importe das axudas por cada persoa nova contratada ascende a 4.950 €.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de decembro de 2022.

www.camaracoruna.com 

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2020/21 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos:
a) Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
b) Ter no curso académico 2020/21 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
c) No caso dos graos oficiais será necesario ademais:
1º. Ter superado no curso académico 2020/21, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos matriculados que, como mínimo serán 60, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
2º. Estar matriculado da mesma titulación no curso 2020/21.

Concederase un premio por cada un dos cursos en que se estruturan os plans de estudos das titulacións oficiais de grao, agás no derradeiro curso, e en cada un dos centros en que se impartan.
Para o alumnado dos programas de simultaneidade de graos estenderase o premio ata o penúltimo curso anual dos ditos programas.
Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Máis información no DOG do 2 de maio de 2022

A Consellería de Emprego convoca o programa Talento 30, subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos.

Liñas de axuda:
– Liña 1: programa Talento 30 en prácticas, mediante contratos para a obtención de práctica profesional, subscritos con persoas traballadoras menores de 30 anos que estean en posesión de título universitario (grao, máster ou doutoramento), ou título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional así como daquelas persoas que posúan un título equivalente de ensinanzas artísticas ou deportivas.
– Liña 2: programa Talento 30 formación en alternancia, mediante contratos de formación en alternancia que se realicen con persoas traballadoras menores de 30 anos, e que poderán celebrarse con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional. Poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo.

Entidades beneficiarias: empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

A contía máxima da subvención será de:
– 20.225 € para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 1 e 2: 16.625 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.
– 16.900 € para as persoas mozas contratadas nos grupos de cotización 3 a 7: 13.300 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.
– 13.575 € para as persoas mozas contratadas no grupos de cotización 8 a 11: 9.975 € en concepto de incentivo á contratación e 3.600 € que se destinarán á impartición dun programa de formación en competencias brandas cunha duración de 80 horas.

As persoas mozas serán contratadas a tempo completo durante un período mínimo de 12 meses.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 30 de setembro de 2022.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.gal co procedemento TR353C
Máis información no DOG do 20 de abril de 2022

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora en Galicia das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

A contía da subvención é de 6.000 euros.
O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo estea situado nun concello rural: 3.000 euros

O prazo para presentar a solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2022 e tramitaranse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 4 de abril de 2022

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca as subvencións do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, dirixida á mellora da capacitación e inserción laboral das mulleres das áreas rurais e urbanas.

Poderán solicitar as subvencións os concellos de menos de 5.000 habitantes

Actuacións subvencionables
a) Diagnóstico de empregabilidade e itinerario personalizado de inserción.
b) Accións de orientación laboral e para facilitar a procura de emprego das participantes.
c) Accións formativas de cualificación e recualificación profesional,.
d) Talleres de competencias transversais (alfabetización dixital, traballo en equipo, xestión eficaz do tempo, orientación ao logro, entre outras).
e) Acompañamento durante o desenvolvemento do itinerario personalizado realizado polas participantes.
f) Incentivos para a participante atendida pola contía e condicións reguladas nesta orde.
g) Prospección do mercado laboral do territorio en que se desenvolva o programa.
h) Captación de ofertas de emprego

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de outubro de 2022.
As solicitudes tramitaranse na sede electrónica da Xunta co procedemento TR332E
Máis información no DOG do 31 de marzo de 2022

A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan dos recursos suficientes, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios da unidade familiar derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo estará aberto ata o 30 de setembro de 2022.
As solicitude podense tramitar na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento PR905A
Máis información no DOG do 29 de marzo de 2022

https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/retorna