Outras (32)

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas destinadas ás entidades de iniciativa social para o financiamento de gastos extraordinarios ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19 en relación co funcionamento dos centros e realización de programas de inclusión social da súa titularidade.

Entidades beneficiarias:

a) Entidades de iniciativa social titulares de centros de inclusión que foron considerados servizos básicos ás persoas sen fogar por Resolución do 15 de marzo de 2020, nomeadamente entidades titulares de albergues sociais, cociñas económicas e comedores sociais, centros de atención social continuada e centros de día que presten servizos de mantemento da hixiene (como ducha ou lavandaría) e os servizos de «calor e café». Incluiranse tamén os centros de acollida básica e especializada.

b) Entidades de iniciativa social que acrediten a realización nos dous últimos anos de actuacións dos servizos de cobertura de necesidades de alimento e provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría e apoio material).

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento BS631B.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 3 de agosto de 2020
Máis información no DOG do 3 de xullo de 2020

A consellería de Economía, Emprego e Industria convoca de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE.

As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal co formulario TR820F
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2020.
Máis información no DOG do 1 de xullo de 2020 e en https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

A Consellería de Economía convoca un Programa de axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas.

A través da incentivación do contrato de remuda, este programa ten a finalidade de favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas, das persoas traballadoras próximas á xubilación por persoas mozas menores de 30 anos desempregadas ou cun contrato formativo na mesma empresa, ou menores de 35 anos cun contrato de duración determinada na mesma empresa ou persoas desempregadas maiores de 45 anos, garantindo a non destrución de postos de traballo, unha vez que as persoas traballadoras que os ocupaban rematen a súa vida activa.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co código de procedemento TR349Y.

Prazos
- As solicitudes de axudas polos contratos de remuda subvencionables realizadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 17 de xuño poden presentarse ata o 17 de agosto de 2020
- Para as contratacións feitas a partir do 17 xuño deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.

En todos os caso o prazo para a presentación das solicitudes de axudas no superará o 30 de setembro de 2020

Máis información no DOG do 17 de xuño de 2020 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions

A Consellería de Educación convoca axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería que imparten os niveis de ensino básico obrigatorio e/ou segundo ciclo de educación infantil.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada, co código de procedemento ED601A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de xullo de 2020.
Máis información no DOG do 16 de xuño de 2020

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións destinadas a financiar a contratación, por parte das entidades locais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou servizos de interese xeral o social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI461A
As solicitudes poderán presentarse ata o 15 de xullo de 2020
Máis información no DOG do 15 de xuño de 2020 e en http://igualdade.xunta.gal

O Instituto da Xuventude, Injuve, convoca axudas económicas para favorecer o traballo dos mozos/as creadores/as, coa finalidade de fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, mediante a axuda a proxectos a desenvolver durante o ano 2020 no ámbito das artes visuais, escénicas, musicais, literarias, así como nos do deseño e o cómic e ilustración, con proxección suprautonómica, nacional ou internacional a través das seguintes liñas de actuación:
  a) Produción de obra.
  b) Mobilidade de obra producida e/ou creadores.
  c) Emprendemento para a creación emerxente.
  d) Sala  Amadís do Instituto da Mocidade.

Requisitos:
Mozas e mozos de nacionalidade española e todas aquelas con residencia legal en España, que non superen os 30 anos de idade, nos supostos de Produción de obra e Mobilidade de obra producida e/ou creadores, ou os 35 anos nos supostos de Emprendemento para a creación emerxente e Sala  Amadís do Instituto da Mocidade, o día 31 de decembro do ano 2020

Contía:
A contía individualizada das axudas será de 5.000 € para os proxectos deproducción de obra e de mobilidade de obra ou creadores e de 10.000 € para os proxectos de emprendemento para a creación emerxente e 7.000 € para o proxectos da Sala Amadís.

Documentación a aportar: 
- Dossier do proxecto:  A descrición conceptual, técnica e de execución do proxecto; o calendario previsto de realización durante o ano 2020; o orzamento total estimado de execución do proxecto; e no seu caso, relación doutras axudas e subvencións solicitadas ou recibidas para o mesmo proxecto que se solicita a Axuda.

- Cartas de aceptación ou invitación:  Nos casos de mobilidade de obra e/ou creadores presentaranse as cartas de aceptación na residencia, institución, sala de exposicións, etc. na que se queira realizar o proxecto. Nos casos de produción de obra nos que se teña convida unha exposición, edición, representación, etc. achegarase tamén a carta de compromiso.

- Dossier de traballos realizados:  Poderanse incluír enlaces web para o  visionado das obras, perfís de redes sociais, ou calquera outro medio no que se poidan consultar os traballos realizados.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2020.
Máis información no BOE do 12 de xuño de 2020 e en www.injuve.es

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades mercantís, de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Persoas beneficiarias
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Contía:
- Para promover a creación e o desenvolvemento do autoemprego das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan na Comunidade Autónoma galega, establécese unha contía da subvención de 5.000 euros.

O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 2.000 euros.

O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2020 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 4 d xuño de 2020 e en https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/retorna

A Xunta de Galicia convoca subvencións ás organizacións non gobernamentais, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

Entenderase por proxectos de acción humanitaria aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o sufrimento e manter a dignidade humana durante e despois de crises –provocadas por seres humanos ou por desastres naturais–, así como os destinados á prevención e reforzo da capacidade de resposta e a resiliencia para cando se produzan estas situacións.

A acción humanitaria inclúe a protección de vítimas, así como a provisión de auga, comida, saneamento, refuxio, atención sanitaria e outros tipos de asistencia, emprendidos a favor das persoas afectadas, para facilitar o retorno á vida normal e aos seus medios de vida e sustento, así como a redución e prevención do risco de desastres.

A acción humanitaria debe guiarse polos principios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independencia e executarse baixo o enfoque de vulnerabilidade.

Poderán optar a esta subvención as organizacións non gobernamentais que estean inscritas na sección A: organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e que teñan entre os seus fins o desempeño de actuacións de acción humanitaria ou que demostren contrastada experiencia neste sector.

Prazo: 6 de xullo de 2020
As solicitudes deben tramitarse de forma telemática en https://sede.xunta.es no procedemento PR811A
Máis información no DOG do 4 de xuño de 2020 e en https://cooperacion.xunta.gal

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, pon en marcha un servizo de asesoramento dirixido a empresas e profesionais culturais no marco do Plan de Reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do COVID-19. Terá como obxectivo dar resposta a todo tipo de dúbidas de carácter laboral, fiscal e mercantil relacionadas coas medidas deseñadas para paliar as consecuencias económicas do COVID-19, asesorando sobre as diferentes liñas de axudas ás que poden optar as empresas e profesionais do sector cultural, así como outras dúbidas sobre cuestións como ERTE, prestación por cese de actividade, plan de desescalada, moratorias nas cotizacións á Seguridade Social, aprazamentos de impostos, etc.

Este novo servizo estará dispoñible en liña, ou de forma presencial no Museo Centro Gaiás os mércores, xoves e venres en horario de 10 a 14 horas.
Tanto para acceder ao asesoramento telemático como para pedir unha cita presencial, cómpre contactar a través do email: asesoramentocultural@cidadedacultura.org 

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/servizo-de-asesoramento-para-empresas-e-profesionais-culturais