Outras (55)

A Consellería do Medio Rural convoca para o ano 2018 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores/as mozos* e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de abril.
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR404A e MR405B
Máis información no DOG do 16 de marzo de 2018 e en http://mediorural.xunta.gal

*Agricultor mozo:  a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumprido os dezaoito anos e non teña cumprido máis de corenta anos, conte coa capacitación e a competencia profesionais axeitadas e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación, poderá establecerse de xeito individual ou xunto con outros agricultores.

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2017-2018 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

Requisitos:
a) Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2017-2018 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade á distancia e ser proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2018 e poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311A
Maís información no DOG do 15 de marzo de 2018 e en www.edu.xunta.es/premiosbac

No Programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018”, poderán participar como colectivos teatrais as
asociacións que posúan un grupo de teatro afeccionado, que teñan residencia na provincia de Lugo

As actuacións do programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018” desenvolveranse dende o 29 de xuño ata o 25 de novembro de 2018.

Os cachés das actuacións serán os seguintes:
· Grupos de 6 a 8 persoas: 500 €/función (tendo as 3 representacións 450 €/función)
· Grupos de 9 a 12 persoas: 750 €/función (tendo as 3 representacións 700 €/función)
· Grupos de 13 ou máis persoas: 850 €/función (tendo as 3 representacións 800 €/función)
A Área de Turismo e Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións, que todos os solicitantes (os Concellos e as asociacións legalmente constituídas) deberán asumir o pagamento do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e concedidas. O resto do seu caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da Deputación de Lugo (Área de Turismo e Cultura).

Prazos:
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude ata o 20 de marzo de 2018.
Os Concellos e asociacións que desexen recibir actuacións deberán presentar a súa solicitude ata o 20 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 27 de febreiro de 2018.

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente convoca as axudas directas á agricultura e a gandería e outros réximes de axuda para a campaña 2018.
As solicitudes pódense presentar desde o 1 de febreiro ao 30 de abril de 2018. Con todo, admitiranse solicitudes de axudas e solicitudes de dereitos da reserva de pago básico dentro dos 25 días naturais seguintes á data límite fixada.

Máis información no BOE do 26 de febrero de 2018

A Consellería de Política Social convoca a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018.

Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2018 (nados entre o 2.1.2015 e o 1.1.2018, incluídos) e que, durante o ano 2016, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

No caso de fillas ou fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou o acollemento.

Requisitos:
– Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
– Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos:
– Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €.
– Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €.
– Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS410A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 21 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 31 de xaneiro de 2018 e en http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-familia

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e as unidades familiares con todos os seus membros en situación de desemprego, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Tipos de axudas:
a) Subvención á xeración de emprego estable.
b) Subvención para formación.
c) Subvención para o inicio da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

As solicitudes deben presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR807I
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2018.
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F)

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

Serán subvencionables as seguintes actividades:
a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos,...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TICs), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h)Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.tramita.igape.es

A  Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2017

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, rematasen o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do Programa de bono alugueiro social.
e) Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo finalizase a vixencia do seu contrato.
f) Aquelas que, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en  Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2018 e en http://igvs.xunta.gal

 

 

Subvencións destinadas a asociacións de mulleres rurais, de veciños...

 

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convoca a ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
e a convocatoria de subvencións para o ano 2018 dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Máis información no DOG Núm. 4 Venres, 5 de xaneiro de 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180105/AnuncioG0244-201217-0005_gl.pdf