Outras (63)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económicas en favor das asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, a través das seguintes liñas:

- Liña 1:  consolidación do movemento asociativo, para compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.
- Liña 2:   promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou mulleres en situación de vulnerabilidade, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Requisitos:
- Ter domicilio social en Galicia.
- Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).
- Ter presentada a memoria de actividades (relativa a actuacións de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia contra as mulleres), con anterioridade a que remate o prazo de presentación de solicitudes
- Os fins e obxectivos das asociacións e das federacións solicitantes deberán contribuír a promover a igualdade entre homes e mulleres e a potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social.
- As mulleres socias deben representar, polo menos, o 90 % da totalidade das persoas asociadas, tanto no caso das asociacións como das federacións.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI437A
Máis información no DOG do 22 de marrzo de 2019 e en http://igualdade.xunta.es

A Deputación da Coruña convoca subvencións para a contratación laboral de persoas desempregadas con maiores dificultades de inserción laboral, favorecendo o emprego estable e de calidade a nivel local. Cada empresa solicitante poderá solicitar a axuda para contratar como máximo a un traballador/a por un período mínimo de 12 meses.
A subvención cubrirá ata o 75% dos custos salariais totais da persoa traballadora.

Beneficiarios
Pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de iniciativas empresariais con ánimo de lucro e con domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.

O prazo de solicitude estará aberto ata as 14:00 horas do 22 de abril de 2019.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de marzo de 2019

A Consellería de Economía convoca un Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración.
As empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co código TR349R.

Prazos:
- Para as contratacións realizadas entre o 16 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde: 20 de maio de 2019
- A partir da entrada en vigor desta orde poden solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.
- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019

Máis información no DOG do 20 de marzo de 2019 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Fundación Pluralismo e Convivencia convoca axudas a Asociacións sen ánimo de lucro para a realización de actividades dirixidas a promover o coñecemento e o acomodo da diversidade relixiosa nun marco de diálogo, fomento da convivencia e loita contra a intolerancia e o discurso de odio para o ano 2019.

Prazo: 6 de maio de 2019
Máis información: BOE do 16 de marzo de 2019

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero.
As axudas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2018.
O código do procedemento correspondente a estas axudas é o SI460A en https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Máis información no DOG do 14 de marzo.

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:
a) Enfermidade do/da menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade da persoa coidadora habitual.
c) Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
d) Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan que os membros da unidade familiar atendan o/a neno/a.

Persoas beneficiarias: os pais/nais, titores/as, ou as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:
a) Ter unha nena ou un neno nada/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 cando o servizo para o cal se solicita axuda se recibise no último trimestre do ano 2018, e con posterioridade ao 31 de decembro de 2007 para aqueles que se reciban durante o período subvencionable do ano 2019.
b) Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do ano 2017.

A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes tramos:
a) Renda per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 €/hora.
b) Renda per cápita familiar superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 €/hora.
c) Renda per cápita familiar superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 €/hora.
d) Renda per cápita familiar superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou superior para as persoas beneficiarias do punto b: 7 €/hora.

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de novembro de 2019
Solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A
O prazo para presentar solicitudes de axuda estará aberto ata o 31 de agosto de 2019

Máis información no DOG do 8 de marzo de 2019 e en http://politicasocial.xunta.gal

 

No Programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2019”, poderán participar como colectivos teatrais as asociacións que posúan un grupo de teatro afeccionado, que teñan residencia na provincia de Lugo.

Este Programa vai dirixido tanto aos concellos da provincia, que poderán solicitar actuacións para se acolleren a este programa, como a aquelas asociacións sen ánimo de lucro da provincia que teñan entre as súas finalidades a promoción da cultura

As actuacións do programa “Buxiganga Proxecto Teatral Afeccionado 2018” desenvolveranse dende o 1 de xuño ata o 1 de decembro de 2019.

Os cachés das actuacións serán os seguintes:
· Grupos de 6 a 8 persoas: 500 €/función (tendo as 3 representacións 450 €/función)
· Grupos de 9 a 12 persoas: 750 €/función (tendo as 3 representacións 700 €/función)
· Grupos de 13 ou máis persoas: 850 €/función (tendo as 3 representacións 800 €/función)
A Área de Turismo e Cultura establece que, tendo en conta os cachés de actuacións, que todos os solicitantes (os Concellos e as asociacións legalmente constituídas) deberán asumir o pagamento do 20% do custo de cada unha das actuacións solicitadas e concedidas. O resto do seu caché, é dicir, o 80% do custo das actuacións correrá a cargo da Deputación de Lugo (Área de Turismo e Cultura).

Prazos:
As agrupacións que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude ata o 28 de marzo de 2019.
Os concellos e asociacións que desexen recibir actuacións deberán presentar a súa solicitude ata o 28 de marzo de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 6 de marzo de 2019.

A Consellería de Educación convoca axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2019.

Requisitos
Poderán solicitar estas axudas as federacións e confederacións de pais de alumnos, así como as asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial que, con anterioridade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, estean inscritas no censo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de abril de 2019
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED507A
Máis información no DOG do 5 de marzo de 2019 e en www.edu.xunta.es

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) convoca subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares, para o ano 2019.

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e polas súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo.
O prazo de execución das instalación iniciarase unha vez efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade e rematará o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IN421O para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e IN421P para uso térmico
Máis información no DOG do 5 de marzo de 2019 e en www.inega.gal 

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/18 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos para obter os premios
- Concederase un premio por cada titulación oficial de grao ao alumnado que finalizase os estudos de primeiro, segundo e terceiro curso nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Para o alumnado dos graos oficiais con máis de catro cursos, segundo o plan de estudos das ditas titulacións, estenderase o premio ata o cuarto curso para os graos de 5 anos e ata o quinto curso para o grao de 6 anos
- Ter superado no curso académico 2017/18 con aproveitamento excelente a totalidade dos créditos correspondentes ao curso completo, segundo o plan de estudos de cada titulación de grao, e estar matriculado nos mesmos estudos no curso 2018/19 do seguinte curso completo que corresponda segundo o plan de estudos.
- Ter no curso académico 2017/18 a nota media igual ou superior a 8 puntos.

Os premios outorgaranse por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

A Secretaría Xeral de Universidades requirirá ao órgano competente en materia de xestión académica de cada unha das universidades do Sistema universitario de Galicia, a remisión dos datos correspondentes á persoa coa nota media máis alta en cada un dos cursos da titulación de grao, así como dos programas de simultaneidade de grao, que cumpra os requisitos fixados nesta orde, debidamente certificados.

As universidades, unha vez determinadas as persoas que cumpren os requisitos establecidos, comunicaranlle a súa condición de premiadas.

Máis información no DOG do 1 de marzo de 2019