Outras (60)

O Ministerio de Educación convoca axudas a entidades privadas sen fins de lucro, para a realización de actuacións dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación de desigualdades en educación complementarias ás realizadas nos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos.

Prazo: 9 de outubro de 2018
Máis información no BOE do 18 de setembro de 2018

O Ministerio de Educación convoca axudas a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais.

Prazo: 8 de outubro de 2018
Máis información no BOE do 17 de setembro de 2018

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019.
a) Axudas directas para o alumnado que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 27 de setembro de 2018 inclusive.
Máis información no BOE do 14 de agosto de 2018 e en www.mecd.gob.es

Convocatoria de subvencións para o fomento de programas e actividades a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gai, transexual, bisexual,queer e intersexual ( lgtbqi) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2018.

 

As solicitudes presentaranse, no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (

 

Máis información: BOP núm 141, do 26/07/2018.

 

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2018 NO CONCELLO DE REDONDELA.

 

Aconvocatoria ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomentar as actividades que no eido da cultura e todas as súas facetas, promovan asociacións e entidades sen fin de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o Concello de Redondela, dirixidas á poboación en xeral, de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

 

O prazo de solicitude é de 30 días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación no BOP do extracto da convocatoria.

 

Máis información: BOP de Pontevedra núm. 141 do 23 de xullo de 2018.

Convocatoria de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoialas na súa integración ou reintegración no mercado laboral, como elemento clave para unha recuperación integral, tendo en conta que a falta de recursos propios, fundamentalmente dun posto de traballo, dificulta en moitas ocasións a ruptura da situación de violencia.

Prazo de presentación: ABERTO

17/07/2018 - 16/08/2018

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

Mais información: Sede Electrónica da Xunta de Galicia  Procedemento SI451A

 

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2018 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.
Requisitos:
Participar nas accións formativas recollidas no marco da formación de oferta da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dirixidas prioritariamente tanto a persoas traballadoras desempregadas como a persoas traballadoras ocupadas.
Prazo: as solicitudes prersentaranse no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, sempre antes do 17 de decembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 15 de marzo de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A  Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca incentivos á contratación de mulleres desempregadas.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos indefinidos iniciais realizados con mulleres desempregadas.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario TR305A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018
Máis información no DOG do 27 de xuño de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos subvencionables:
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas.

Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 500.000 €, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.
c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
1ª convocatoria: ata o 27 de xullo de 2018
2ª convocatoria: do 30 de xullo ata o 25 de outubro de 2018.
As solicitudes tramitaranse en http://www.tramita.igape.es e en https://sede.xunta.gal co formulario IG406F
Máis información no DOG do 25 de xuño de 2018 e en http://www.igape.es/es