Outras (27)

A Xunta de Galicia convoca subvencións ás organizacións non gobernamentais, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.

Enténdese por proxectos de acción humanitaria, consonte a iniciativa da Boa Doazón Humanitaria (GHD nas súas siglas en inglés), aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o sufrimento e manter a dignidade humana durante e despois das crises –provocadas por seres humanos ou por desastres naturais–, así como os destinados á prevención e reforzo da capacidade de resposta e a resiliencia para cando se produzan estas situacións.
A acción humanitaria debe guiarse polos principios de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independencia, e executarse baixo o enfoque de vulnerabilidade.

Poderán optar a esta subvención as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e que teñan entre os seus fins o desempeño de actuacións de acción humanitaria ou que demostren contrastada experiencia neste sector.

Requisitos das entidades solicitantes:
Estar inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento (sección A: Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento), con polo menos un ano de antelación ao de publicación da convocatoria.
Ter sede, domicilio social ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
A entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos individuais ou en agrupación.

Requisitos dos proxectos:
Ter unha duración máxima de 12 meses. A súa execución debe rematar antes do 31 de decembro de 2019 e pode estar iniciado desde o 1 de xaneiro de 2019.
Que se identifiquen contrapartes ou socios locais que participen responsablemente na execución material do proxecto e na xestión dos recursos, constando expresamente o seu compromiso co proxecto. Poderá considerarse como socio local a propia ONGD en terreo.
Que o proxecto estea deseñado para responder a necesidades humanitarias priorizando a poboación con base na súa vulnerabilidade, sen que se discrimine por razón de raza, sexo, relixión, cultura ou orixe.
 
Prazo: 17 de xuño de 2019
As solicitudes deben tramitarse de forma telemática en https://sede.xunta.es no procedemento PR811A
Máis información no DOG do 15 de maio de 2019 e en https://cooperacion.xunta.gal

A Deputación de Lugo convoca axudas económicas destinadas aos titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras da provincia de Lugo para a incorporación de terras á superficie produtiva.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de xuño de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 9 de maio de 2019 e en http://www.deputacionlugo.gal/gl/temas/cooperacion_concellos/plans_especiais/2019

A Conselleía de Economía convoca subvencións para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas.

Entidades beneficiarias:  as persoas empregadoras e as empresas.

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse antes do 25 de xuño de 2019.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR350A
Máis información no DOG do 25 de abril de 2019

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser persoas beneficiarias participantes deste programa aquelas persoas mozas inscritas e en situación de beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os proxectos que se financien ao abeiro desta convocatoria poden ser promovidos polos concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos e as entidades públicas dependentes ou vinculadas a concellos ou mancomunidades cuxa titularidade corresponda integramente a elas.

Duración
1. Os proxectos terán unha duración de seis meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional, que estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
2. Transcorrido o prazo de duración previsto na resolución de aprobación do proxecto, o proxecto considerarase finalizado.
3. A data límite para o inicio dos proxectos será o 30 de setembro de 2019.

Contidos formativos
1. Durante o desenvolvemento do proxecto, o alumnado traballador recibirá formación profesional para o emprego, alternándoa coa práctica profesional.
2. Desde o inicio da súa participación no proxecto, o alumnado será contratado pola entidade promotora na modalidade do contrato para a formación e aprendizaxe.
3. Durante esta etapa os alumnos e alumnas percibirán as retribucións salariais que lle correspondan.
4. A duración dos contratos de traballo subscritos co alumnado-traballador non poderá exceder a data de remate do proxecto.
5. Tamén se impartirá un módulo de sensibilización en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, tendo en conta a vulnerabilidade que as mulleres teñen no ámbito laboral e a importancia das medidas dirixidas a combater os esteorotipos de xénero e a segregación na educación e na formación, que teñen unha grande incidencia na empregabilidade das mulleres mozas.

Orientación, información profesional, formación empresarial e asesoramento
1. O alumnado durante todo o proceso formativo, recibirán orientación, asesoramento e información profesional e formación empresarial, para o que as entidades promotoras dos proxectos contarán co persoal para efecto.
2. Ao remate da actividade do proxecto, as entidades promotoras prestaranlles asesoramento ao alumnado participante, tanto para a busca de emprego por conta allea como para o establecemento por conta propia.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de maio de 2019.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353B
Máis información no DOG do 25 de abril de 2019 e en http://garantiaxuvenil.xunta.es

O Ministerio de Agricultura convoca un Plan de Renovación do parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o ano 2019:
a) Tractores.
b) Máquinas  automotrices: de recolección, de aplicación de produtos fitosanitarios e fertilizantes, excluídas cisternas de xurro.
c)  Maquinas arrastradas ou suspendidas: sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de xurro con sistemas de localización de produto no chan (reixas e discos (para aplicación no chan), tubos flexibles (mangueiras) ou ríxidos (para aplicación xusto sobre o chan), así como sistemas de localización de xurro no chan independentemente da cisterna).
As solicitudes poden presentarse ata o 15 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 12 de abril de 2019

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2018-2019 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

Requisitos:
a) Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2018-2019 nun centro docente de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade á distancia e ser proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2019 e poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311A
Maís información no DOG do 11 de abril de 2019 e en https://www.edu.xunta.es/premiosedu

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca un programa programa Emprega Xuventude a prol da contratación e formación das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

As empresas ou as persoas empregadoras terán dúas posibilidades de obter axudas compatibles para a contratación e formación por conta allea:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos cunha duración mínima de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.
b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
- As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación destas axudas deberán presentarse antes do 10 de xuño de 2019.
- As solicitudes das axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código TR349T
Máis información no DOG do 9 de abril de 2019 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

A Consellería de Política Social convoca a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019.

Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2017, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

Serán igualmente beneficiarias desta prestación as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017.

Requisitos:
– Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
– Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos:
– Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €.
– Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €.
– Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS410A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2019.
Máis información no DOG do 3 de abril de 2019 e en https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.
Convócanse ata un máximo de 90 prazas para mulleres con fillas e/ou fillos ao seu cargo, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
As estadías terán unha duración de entre 7 e 10 días, en réxime de pensión completa, preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de xullo.
Os gastos de aloxamento, en réxime de pensión completa, traslado de ida e volta desde o seu concello de residencia, equipo de monitoras/es e actividades complementarias serán gratuítos para as persoas beneficiarias, e serán por conta da Secretaría Xeral da Igualdade.

Requisitos:
a) Ter fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos.
b) Non convivir con parella afectiva.
c) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
d) Que os ingresos brutos mensuais da solicitante non superen o límite do importe de 1,5 veces o IPREM vixente.
e) Non padecer ela, nin as fillas/os menores e/ou menores en acollida que a acompañen, unha enfermidade que requira illamento e/ou que impida a normal convivencia.

Para asistir ao programa, as mulleres beneficiarias irán acompañadas das súas fillas/os menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos, ambos inclusive, na data de presentación da solicitude.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2019.
Se poden tramitar en https://sede.xunta.es co código de procedemento SI447A.
Maís información no DOG do 1 de abril de 2019 e en http://www.mulleresengalicia.es

A Consellería de Economía convoca un Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración.
As empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co código TR349R.

Prazos:
- Para as contratacións realizadas entre o 16 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde: 20 de maio de 2019
- A partir da entrada en vigor desta orde poden solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.
- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019

Máis información no DOG do 20 de marzo de 2019 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/