Outras (29)

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de  programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos das asociacións:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma.

As persoas destinatarias finais dos programas serán as mulleres vítimas de violencia de xénero, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 16 de agosto de 2019
As solicitudes poden tramitarse a tavés de https://sede.xunta.es co procedemento SI451A
Máis información no DOG do 16 de xullo de 2019 e en http://igualdade.xunta.gal/

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Liñas e axudas complementarias:

a) Liña Emprende:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

b) Liña Innova:  liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.

c) Liña Activa:  liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea.

d) Liña ITEF:  liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

e) Concilia:  axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.


Beneficiarias
Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2018 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 5 de agosto de 2019
As solicitudes poden tramitarse en  https://sede.xunta.es co procedemento SI429A
Máis información no DOG do 5 de xullo de 2019 e en http://igualdade.xunta.gal/

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para a adquisición de vivenda nos centros históricos

Requisitos:

1. Persoas maiores de idade que, tendo menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude, reúnan os seguintes requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
b) Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.
Este límite será de catro veces o IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou se dentro da súa composición existen persoas cunha discapacidade. O referido límite será de cinco veces o IPREM cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
  - Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
  - Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
c) Ter subscrito un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda, que reúna os seguintes requisitos:
– Que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico.
– Que se trate dunha vivenda xa construída, tanto vivenda nova como usada.
– Que o prezo de adquisición da vivenda, no caso de que estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, non supere o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.

No caso de que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico doutros concellos o prezo de adquisición non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona 1 do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.

d) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de dispoñer de escritura pública de compravenda formalizada con anterioridade á data da presentación da correspondente solicitude.
e) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia se atopen ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
f) Que nin a persoa solicitante nin as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, e no artigo 10 da Lei 9/2007
g) Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español.

Contía das axudas:

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será de ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas nos municipios da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e de 10.800 euros, no caso de vivendas adquiridas en calquera outro municipio. As axudas terán o límite do 20 % do prezo de venda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

As solicitudes tramitaranse preferiblemente en https://sede.xunta.gal/portada co procedemento VI400A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2019

Máis información no DOG do 2 de xullo e en http://igvs.xunta.gal/

* IPREM no ano 2019: 537,84 €

A Consellería de Sanidade convoca subvencións ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.

Requisitos:
a) Ser unha entidade privada sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os cales se solicita subvención: alcohol, alcohol e outras adiccións sen substancia, ludopatía, dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema e enfermidades neurodexenerativas.
b) Estar legalmente constituídas, polo menos, con dous anos de anterioridade á data de publicación da convocatoria.
c) Desenvolver a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Ter un horario mínimo de atención ao público de 20 horas semanais, para dar información e prestar axuda principalmente ás persoas afectadas pola problemática referida.

Os programas subvencionables desagréganse nas seguintes liñas de axuda:

Liña A: programas de carácter sociosanitario destinados á realización de actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas con especiais necesidades de atención sociosanitaria asociadas á ludopatía, ao alcoholismo e/ou ao alcoholismo e outras adiccións sen substancia:
a) Ludopatía: programas sociosanitarios de rehabilitación en persoas afectadas por ludopatía.
b) Alcoholismo e/ou alcoholismo e outras adiccións sen substancia:
1º. Programas sociosanitarios de apoio á abstinencia en persoas non sometidas a tratamento ambulatorio.
2º. Programas sociosanitarios de prevención de recaídas dirixidos a pacientes que se atopen en tratamento ambulatorio.

Liña B: programas de carácter sociosanitario destinados á realización de actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas afectadas por dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema e enfermidades neurodexenerativas:
a) Programas de rehabilitación fisioterapeútica.
b) Programas de rehabilitación logopédica.
c) Programas de rehabilitación cognitiva.
d) Programas de terapia ocupacional.
e) Programas de apoio psicolóxico.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de xullo de 2019.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co código de procedemento SA803A
Máis información no DOG do 27 de xuño de 2019.

A Consellería de Sanidade convoca subvencións para proxectos de saúde pública no campo do VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS) que realicen en Galicia entidades privadas sen ánimo de lucro ao longo do período comprendido entre o 1 de xuño de 2019 e o 30 de xuño de 2022.

Para desenvolver o proxecto, a entidade beneficiaria deberá dispor en Galicia como mínimo de:
a) Un local con capacidade para levar a cabo o proxecto.
b) Unha persoa contratada para desenvolver o proxecto.

O proxecto recollerá obrigatoriamente a promoción do uso de preservativos e a súa distribución.
Para o cumprimento dos obxectivos do proxecto, poderase empregar material divulgativo editado pola Consellería de Sanidade ou polo departamento ministerial do Estado con competencias en materia de sanidade.

Poderán subvencionarse os proxectos que, como mínimo, teñan por obxecto algunha das seguintes actividades:
1. Facilitar e fomentar o uso do preservativo nos colectivos máis vulnerables ás ITS.
2. Promover a realización da proba do VIH ás persoas con prácticas de risco.
3. Campañas efectivas de concienciación respectuosas e inclusivas de todas as ITS dirixidas á mocidade LGBTI.
4. Campañas de visibilización e información do tratamento de profilaxe postexposición ao VIH, como segunda e última oportunidade para evitar a aparición desta infección.
5. Programas específicos de prevención do VIH e outras ITS para persoas que exercen a prostitución e a súa clientela.
6. Programas de prevención para persoas que viven co VIH e/ou en casas de acollida para persoas afectadas polo VIH/sida.
7. Programas de rúa ou achegamento que faciliten o acceso á información sobre o VIH e as demais ITS e aos servizos sanitarios, en poboacións especialmente vulnerables á infección polo VIH.
8. Actividades preventivas da transmisión do VIH por vía sexual, coa participación de pares.
9. Educación para a saúde con perspectiva de xénero, sobre hábitos sexuais saudables, infección polo VIH e a sida e outras infeccións de transmisión sexual (ITS).
10. Programas de loita contra o estigma e a discriminación das persoas afectadas polas ITS e de modo especial polo VIH e a sida.
11. Campañas divulgativas a través de redes sociais e/ou de aplicacións de móbil (app) de contactos.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario SA645A dispoñible en https://sede.xunta.gal/portada
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xullo de 2019

Máis información no DOG do 21 de xuño de 2019

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, entree os colectivos aos que vai dirtixido está a mocidade.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
a) Información, orientación e asesoramento.
b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
e) Fomento da capacidade emprendedora.
f) Prospección empresarial.
g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
h) Formación para o emprego, distinta á prevista na letra b).
O total de horas de formación do programa deberá ser como mínimo de 300 horas.
i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así como outros que informen os usuarios das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Entidades beneficiarias:
a) As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda integramente a esta, sempre que por si soas ou asociadas teñan unha media de paro rexistrado no ano 2018 superior a 500 persoas ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos (ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos).
b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

Distínguense os dous seguintes tipos de programas:
A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres de calquera dos colectivos especificados.
B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas en risco de exclusión social e persoas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia.
c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.
f) Persoas maiores de 45 anos.
g) Persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia non incluídas na letra b).
h) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
i) Persoas beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional (Prepara).
j) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
k) Mulleres.
l) Persoas desempregadas de longa duración.
m) Persoas inmigrantes.
n) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de xullo de 2019.
Máis información no DOG do 20 de xuño de 2019

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións destinadas a financiar a contratación, por parte das entidades locais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou servizos de interese xeral o social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI461A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de setembro de 2019.
Máis información no DOG do 3 de xuño de 2019 e en http://igualdade.xunta.gal

A Deputación Provincial de Ourense publica as bases para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ).

Requisitos dos beneficiarios e dos proxectos empresariais:
1. Persoas físicas que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, desenvolvan actividades empresariais ou profesionais por conta propia nalgún dos municipios recollidos na convocatoria sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos, referidos á data de inicio da actividade subvencionable ou á data específica que se indica en cada caso:
a) Ser maior de 16 anos e menor de 30 anos de idade.
b) Atoparse inscrito no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
c) Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou
de Suíza, ou ser estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
d) Estar dado de alta como residente no padrón dalgún dos municipios ourensáns elixibles, na data de alta na actividade e durante todo o período subvencionable. O centro de traballo da actividade terá que situarse nese mesmo municipio.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento dende a publicación da convocatoria e ata o 30 de novembro de 2019.
Bases: BOP de Ourense do 29 de maio de 2019

A Conselleía de Economía convoca subvencións para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas.

Entidades beneficiarias:  as persoas empregadoras e as empresas.

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse antes do 25 de xuño de 2019.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR350A
Máis información no DOG do 25 de abril de 2019

O Ministerio de Agricultura convoca un Plan de Renovación do parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o ano 2019:
a) Tractores.
b) Máquinas  automotrices: de recolección, de aplicación de produtos fitosanitarios e fertilizantes, excluídas cisternas de xurro.
c)  Maquinas arrastradas ou suspendidas: sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de xurro con sistemas de localización de produto no chan (reixas e discos (para aplicación no chan), tubos flexibles (mangueiras) ou ríxidos (para aplicación xusto sobre o chan), así como sistemas de localización de xurro no chan independentemente da cisterna).
As solicitudes poden presentarse ata o 15 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 12 de abril de 2019