Outras (58)

Convocatoria de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoialas na súa integración ou reintegración no mercado laboral, como elemento clave para unha recuperación integral, tendo en conta que a falta de recursos propios, fundamentalmente dun posto de traballo, dificulta en moitas ocasións a ruptura da situación de violencia.

Prazo de presentación: ABERTO

17/07/2018 - 16/08/2018

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

Mais información: Sede Electrónica da Xunta de Galicia  Procedemento SI451A

 

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2018 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Liñas e axudas complementarias:

Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

Liña Innova: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competividade en empresas constituídas por mulleres, e que impliquen a creación de emprego feminino vinculado ao proxecto de mellora.

Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación e consolidación de empresas constituídas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para acadar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico. As ditas medidas, en ningún caso, poderán supor destrución do emprego existente por conta propia e allea.

Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

Concilia: axuda complementaria das liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Dual: axuda complementaria para incentivar a participación no programa de titorización que estableza a Secretaría Xeral da Igualdade co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais subvencionados ao abeiro desta convocatoria a través das liñas Emprende, Activa, Innova ou ITEF.

Beneficiarias
Empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de setembro de 2017 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 6 de agosto de 2018
As solicitudes poden tramitarse en  https://sede.xunta.es co procedemento SI429A
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2018 e en http://igualdade.xunta.gal/

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.
Requisitos:
Participar nas accións formativas recollidas no marco da formación de oferta da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dirixidas prioritariamente tanto a persoas traballadoras desempregadas como a persoas traballadoras ocupadas.
Prazo: as solicitudes prersentaranse no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, sempre antes do 17 de decembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 15 de marzo de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A  Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca incentivos á contratación de mulleres desempregadas.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos indefinidos iniciais realizados con mulleres desempregadas.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario TR305A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018
Máis información no DOG do 27 de xuño de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos subvencionables:
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas.

Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 500.000 €, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.
c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
1ª convocatoria: ata o 27 de xullo de 2018
2ª convocatoria: do 30 de xullo ata o 25 de outubro de 2018.
As solicitudes tramitaranse en http://www.tramita.igape.es e en https://sede.xunta.gal co formulario IG406F
Máis información no DOG do 25 de xuño de 2018 e en http://www.igape.es/es

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación laboral aqueles proxectos que desenvolvan con carácter obrigatorio as seguintes accións:
a) Información, orientación e asesoramento.
b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.
d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.
e) Fomento da capacidade emprendedora.
f) Prospección empresarial.
g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.
h) Formación para o emprego, distinta á prevista na letra b). O total de horas de formación do programa deberá ser como mínimo de 300 horas.
i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente, co contido teórico práctico das accións formativas.
j) Obradoiros sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea (rede Eures), así como outros que informen os usuarios das posibilidades de inserción laboral ao ampliar o ámbito xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.

Beneficiarias:
a) As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda integramente a esta, sempre que por si soas ou asociadas teñan unha media de paro rexistrado no ano 2017 superior a 500 persoas ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos (ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos).
b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.

Distínguense os dous seguintes tipos de programas:
A) Programas integrados destinados exclusivamente a mulleres de calquera dos colectivos especificados no seguinte punto.
B) Programas integrados destinados a persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas en risco de exclusión social (incluídas as persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia).
c) Mulleres coa condición de vítimas de violencia de xénero.
d) Persoas menores de 30 anos con baixa cualificación.
e) Persoas menores de 30 anos cualificadas.
f) Persoas maiores de 45 anos.
g) Persoas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
h) Persoas beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional (Prepara).
i) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
j) Mulleres.
k) Persoas desempregadas de longa duración.
l) Persoas inmigrantes.
m) Persoas desempregadas non incluídas en ningún dos grupos anteriores.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR332A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xullo de 2018.
Máis información no DOG do 21 de xuño de 2018

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca un programa a prol da contratación e formación das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

As empresas terán dúas posibilidades de obter axudas compatibles para a contratación e formación por conta allea:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos cunha duración mínima de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.
b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2018.
- As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 16 de decembro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse antes do 13 de xuño de 2018.
- As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas a partir da entrada en vigor desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses desde a data de inicio da relación laboral, respectando o prazo xeral do 30 de setembro de 2018.

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código TR349T
Máis información no DOG do 13 de abril de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

Subvencións para realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica hoxe no DOG a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0164-190318-0001_gl.html

Máis información: DOG Núm. 62Mércores, 28 de marzo de 2018

A Deputación de Pontevedra convoca Musigal 2018.
O programa Musigal 2018 nace co obxectivo de favorecer a programación artística por parte dos concellos e diríxese especificamente aos grupos e artistas profesionais de música.

Os grupos ou artistas que se inclúan neste programa englobaranse nas seguintes categorías:
Son muller:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) e a vocalista sexan mulleres
Son crianza:  grupos con espectáculos dirixidos ao público infantil e familiar
Son mocidade:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) sexan menores de 35 anos
Son tradición:  grupos de música tradicional galega
Son clásico:  grupos de música clásica que teñan no seu repertorio composicións de autores galegos
Son actual:  grupos de pop, rock, hip hop e música electrónica

O prazo para presentar solicitudes por parte dos grupos estará aberto ata o 6 de abril de 2018

Poderán beneficiarse os concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes.
Os concellos realizarán a solicitude da actuación na que farán constar o nome do grupo ou artista, a data e o lugar fixados para levar a cabo a actuación.
O prazo de presentación de solicitudes de actuacións por parte dos concellos interesados estará aberto ata o 30 de abril de 2018.

Máis información no BOP de Pontevedra do 20 de marzo