Outras (55)

O Concello de Ourense convoca subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís no ámbito da xuventude.
Requisitos: actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos.
Entenderanse como actividades subvencionables as seguintes:
Actividades dirixidas ao fomento e a participación do colectivo mozo e que se desenvolvan e realicen no termo municipal de Ourense.
Programas de dinamización e animación xuvenil, sociocultural, psicosocial, de carácter formativo ou de prevención de condutas de risco.
Actividades de tempo libre e de lecer.
Actividades relacionadas coa diversidade intercultural.
Actividades de mobilidade xuvenil.
O prazo estará aberto ata o 30 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 10 de novembro de 2018 e en www.ourense.gal

A Deputación de Ourense convoca un Programa de cooperación en materia de mocidade para os concello da provincia.

A finalidade deste Programa é contribuír ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia de menos de 20.000e a Entidade Local Menor de Berán en prol da mocidade ao longo do exercicio 2019.

Contía das subvencións:
A subvención concedida a cada concello poderá acadar a contía máxima de 6.000,00 € e ata o 100% dos custos indisolublemente
vinculados ao desenvolvemento das actividades subvencionadas.

O prazo estará aberto ata o 10 de decembro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 9 de novembro de 2018

O Ministerio de Educación convoca axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos para 2017.
Beneficiarios:  As confederacións e federacións de alumnos de ámbito estatal.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de novembro de 2018
Máis información no BOE do 27 de outubro de 2018

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma.

As axudas convocadas teñen como finalidade sufragar parte dos gastos das estadías e consisten nunha subvención de 35 € por persoa e estadía de fin de semana para os adultos e para os nenos e nenas de 12 ou máis anos, e de 37,50 € para os menores de 12 anos.

Requisitos:
Que a renda per cápita da unidade familiar non supere os 10.500 € anuais.

O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal co código BS423D
O prazo estará aberto ata o 29 de novembro de 2018.
Máis información no DOG do 29 de outubro de 2018 e en www.familiasgalegas.org

A Consellería de Política Social convoca axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Financiaranse as actuacións que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2018.

Requisitos:
a) Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %
b) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Ter unha renda per cápita da unidade familiar de convivencia que non supere o 300 % do indicador público da renda de efectos múltiples mensual (IPREM) establecido para o ano 2018.
Será requisito indispensable que a entidade/profesional autónomo prestadora/or do servizo de promoción da autonomía persoal figure inscrita/o, con anterioridade ao prazo de finalización de presentación de solicitudes, no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss)

O formulario de solicitude están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal co código BS613B
O prazo estará aberto ata o 19 de novembro de 2018.
Máis información no DOG do 19 de outubro de 2018.

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2018 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

Emprego convoca bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.
Requisitos:
Participar nas accións formativas recollidas no marco da formación de oferta da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, dirixidas prioritariamente tanto a persoas traballadoras desempregadas como a persoas traballadoras ocupadas.
Prazo: as solicitudes prersentaranse no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, sempre antes do 17 de decembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 15 de marzo de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

Subvencións para realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica hoxe no DOG a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2018.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0164-190318-0001_gl.html

Máis información: DOG Núm. 62Mércores, 28 de marzo de 2018

A Deputación de Pontevedra convoca Musigal 2018.
O programa Musigal 2018 nace co obxectivo de favorecer a programación artística por parte dos concellos e diríxese especificamente aos grupos e artistas profesionais de música.

Os grupos ou artistas que se inclúan neste programa englobaranse nas seguintes categorías:
Son muller:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) e a vocalista sexan mulleres
Son crianza:  grupos con espectáculos dirixidos ao público infantil e familiar
Son mocidade:  grupos nos que polo menos o 60 % das persoas integrantes (equipo artístico e técnico) sexan menores de 35 anos
Son tradición:  grupos de música tradicional galega
Son clásico:  grupos de música clásica que teñan no seu repertorio composicións de autores galegos
Son actual:  grupos de pop, rock, hip hop e música electrónica

O prazo para presentar solicitudes por parte dos grupos estará aberto ata o 6 de abril de 2018

Poderán beneficiarse os concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes.
Os concellos realizarán a solicitude da actuación na que farán constar o nome do grupo ou artista, a data e o lugar fixados para levar a cabo a actuación.
O prazo de presentación de solicitudes de actuacións por parte dos concellos interesados estará aberto ata o 30 de abril de 2018.

Máis información no BOP de Pontevedra do 20 de marzo

A  Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda para o ano 2017

Persoas destinatarias:
a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.
c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do Programa Aluga, rematasen o período máximo de desfrute desa axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da súa solicitude de subvención do Programa de bono alugueiro social.
e) Aquelas que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo finalizase a vixencia do seu contrato.
f) Aquelas que, por concorrer circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda no marco do citado programa.

Requisitos:
a) Que estean empadroadas en  Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da presentación da solicitude da axuda.
b) Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello de Galicia.
c) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
d) Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 6.
e) Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples (IPREM).
f) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, que non exista vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora.  
g) Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI482A
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2018 e en http://igvs.xunta.gal