Outras (49)

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a Concellos ou asociacións que queran contratar espectáculos.
O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:

Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos

Os artistas poderán inscribirse ata o 27 de decembro de 2017.
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 7 ao 20 de de febreiro de 2018, as 14:00 h.

Máis información no BOP da Coruña do 14 de decembro de 2017 e en https://www.dicoruna.es/cultura/

A Consellería de Política Social convoca axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:
a) Enfermidade do/da menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade da persoa coidadora habitual.
c) Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
d) Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/da neno/a polos membros da unidade familiar.

Persoas beneficiarias: os pais/nais, titores/as, ou as persoas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:
a) Ter unha nena ou un neno nacida/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2005 respecto da anualidade 2017 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 respecto da anualidade 2018.
b) Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos, terase en conta a declaración do IRPF do ano 2015 respecto da anualidade 2017 e do ano 2016 respecto da anualidade 2018.

A contía da dita axuda estará en función da renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes tramos:
a) Renda per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 €/hora.
b) Renda per cápita familiar superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 €/hora.
c) Renda per cápita familiar superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 €/hora.
d) Renda per cápita familiar superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou superior dentro dos límites establecidos no artigo 3.1.b): 7 €/hora.

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018.
Solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A
Prazo: as solicitudes de axuda poderanse presentar ata o 30 de abril de 2018

Máis información no DOG do 10 de novembro de 2017 e en http://politicasocial.xunta.gal

A Axencia Estatal de Investigación convoca as seguintes actuacións:
a) Axudas para contratos Torres Quevedo.
b) Axudas para contratos para a formación de doutores en empresas "Doutorados industriais".

Beneficiarios:
a) As empresas, entre as que se inclúen as empresas "spin-off" e as Novas Empresas Innovadoras.
b) Os centros tecnolóxicos de ámbito estatal.
c) Os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal.
d) As asociacións empresariais.
e) Os parques científicos e tecnolóxicos.

O prazo de presentación das solicitudes de participación será do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2018
Máis información no BOE do 24 de outubro de 2017

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2016/17.
Poderanse conceder ata seis premios extraordinarios, coa seguinte distribución: 3 na modalidade de Música, 1 na modalidade de Danza e 2 na modalidade de Artes Plásticas e Deseño.

Requisitos:

Modalidade A e B: Música e Danza
a) Ter finalizado as ensinanzas profesionais de Música no curso 2016/17 en centros públicos ou privados autorizados de ensinanzas profesionais de Música da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha nota media igual ou superior a 8,75 nos dous últimos cursos das ensinanzas profesionais de Música. Para estes efectos, as materias validadas non serán tidas en conta. No caso de que o/a alumno/a ingresase en sexto curso, a nota media estará referida unicamente ás materias do dito curso.
c) O alumnado que desexe optar a estes premios deberá, ademais, presentar tres copias dunha gravación de vídeo, en formato AVI ou MPEG, en soporte DVD, no cal o aspirante interprete, co acompañamento que precise, se é o caso, tres pezas (obras ou fragmentos da obra) de diferentes estilos, dunha dificultade non inferior ao nivel de sexto curso de ensinanzas profesionais de Música, cunha duración máxima de 15 minutos, entre as tres pezas.

Modalidade C: Artes Plásticas e Deseño.
a) Ter finalizado un ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño no curso 2016/17, en centros públicos ou privados autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha nota media final igual ou superior a 8,75 no ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño cursado.
c) O alumnado que desexe optar a estes premios deberá, ademais, presentar a memoria e documentación gráfica do proxecto integrado ou proxecto final do ciclo formativo de grao superior

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de outubro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311F
Máis información no DOG do 11 de setembro de 2017 e en www.edu.xunta.es

AutoxestionInscricións:

Dende o 28/06/2017 ata o 27/07/2017

Requisitos:

 • Obxecto: subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento de actividades de promoción da cultura ambiental e de autoxestión da cidadanía para o desenvolvemento sustentable. As actividades deben estar encadradas nas prioridades temáticas que se describen máis adiante, ter un carácter complementario respecto dos programas municipais e ser realizadas por asociacións sen ánimo de lucro.
 • As actividades que teñen cabida nesta convocatoria son as desenvolvidas entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2017. Cada entidade solicitante poderá presentar como máximo un proxecto ou actividade
 • Os proxectos presentados deberán ter relación con algunha destas dúas liñas temáticas:
  • Cambios culturais para un novo modelo de xestión de residuos: "residuo cero e economía circular".
  • Creación dunha cultura urbana centrada na posta en valor dos procesos de naturalización urbana e preservación da biodiversidade.
 • Poderanse presentar exclusivamente propostas de actividades culturais, formativas e educativas, eventos, procesos participativos, talleres, cursos, conferencias, debates ou calquera outro formato que se considere oportuno. Especial interese teñen as propostas de realización de audiovisuais e vídeos virais que se poidan difundir gratuíta e facilmente grazas ás novas tecnoloxías.
 • Entidades beneficiarias: asociacións ambientalistas, culturais, veciñais... sen ánimo de lucro legalmente constituídas e con sede social ou delegación no municipio. Deberán desenvolver as súas actividades total ou parcialmente no municipio da Coruña. Ademais, deben ter:
  • sede social ou delegación no termo municipal da Coruña.
  • e, de acordo cos seus estatutos, obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención.

Remuneración/Dotación:

 • O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado pode alcanzar o 100% do importe total da actividade.

Contacto:

Concellería de Medio Ambiente

Teléfono de atención á cidadanía: 010

www.coruna.gal/medioambiente

Publicación:

- Convocatoria: BOP 27/06/2017

- Bases xerais: BDNS(Identif.): 352429

Concello da Coruña - Concellería de Medio Ambiente

A Secretaría Xeral da Igualdade, publica as bases para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

Requisitos:
a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación.
b) Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, no intervalo temporal que comprende os doce (12) meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
c) Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, cando así o exixa a lexislación vixente, ter permiso de residencia.
d) Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou que estes sexan de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor ou da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación, e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente.

O prazo estará aberto constantemente
As solicitude poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento SI434A
Máis información no DOG do 24 de marzo de 2017 e en http://igualdade.xunta.gal

2.- CONVOCANTE
Fundación Prevent
3.- DESTINATARIOS
- Técnicos/as Superiores en Seguridade, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada, especialistas do Medicamento e Enfermería do Traballo e todos/as aqueles/as profesionais vinculados á prevención de riscos laborais.
4.- DATAS LÍMITE
20/03/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Tema: Investigación e desenvolvemento en prevención de riscos laborais.
Dotación: 8.000 ? - 12.000 ?.
Nº de proxectos: 5.
Duración: 12 meses.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2017

A Entidade Pública Empresarial Red.es convoca as axudas do programa de formación para o emprego xuvenil na economía dixital.

Beneficiarios:
Entidades sen actividade de mercado regular, asociacións ou fundacións que non desenvolvan unha actividade de mercado regular. Entidades con actividade de mercado regular, calquera tipo de persoa xurídica que desenvolva unha actividade de mercado regular.
Devanditos solicitantes deben estar legalmente constituídos, polo menos, desde ante da data de publicación no Boletín Oficial do Estado da convocatoria correspondente, executar proxectos profesionais relacionados coas TIC ou a Economía Dixital

Tipos de axudas:
1. Axudas para actividades formativas: inclúense as actuacións de orientación, formación e a realización das prácticas non laborais descritas nas bases sexta, sétima e oitava respectivamente.
2. Axudas para a inserción laboral: As actuacións de inserción laboral consisten na contratación por conta allea dos destinatarios finais que finalizasen os proxectos formativos, ou a súa alta como traballadores autónomos, en postos relacionados coas TIC e a Economía Dixital.

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o14 de marzo de 2017

Bases:http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-579.pdf
Convocatoria:http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-B-2017-5135.pdf

http://www.red.es/redes/

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico, no curso académico 2016-2017, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lles impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

Requisitos dos solicitantes:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2016/17. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 30 de xuño de 2017.
c) Estar matriculado, no curso académico 2016/17, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2017.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
-Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación estará aberto ata o 27 de febreiro de 2017.
-Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2017.

Assolicitudespoden presentarse enhttps://sede.xunta.es/co procedementoED433A
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2017 e enorientacion.sug@edu.xunta.es

A Deputación de Ourense convoca axudas para o fomento da natalidade da provincia de Ourense. Programa CHEGOU

Poderá serbeneficiario/adestas axudas:
1. O/a proxenitor/a ou adoptante dun neno ou nena menor dun ano, nacidos entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017 que se inscriba nalgún rexistro civil da provincia de Ourense, sempre que cumpra cos seguintes requisitos: figurar empadroado/a nalgún concello da provincia de Ourense á data da solicitude da axuda. Ter unha antigüidade no empadroamento
na provincia de Ourense, polo menos, de 1 ano ininterrompido e inmediatamente anterior ao 1 de xaneiro do ano 2017.
2. O/a proxenitor/a ou adoptante dun neno ou nena menor dun ano, nacido entre o 1 de outubro do ano 2016 e o 31 de decembro do 2016, que se inscriba nalgún rexistro civil da provincia de Ourense, sempre que cumpra cos seguintes requisitos:
figurar empadroado/a nalgún concello da provincia de Ourense á data da solicitude da axuda. Ter unha antigüidade no empadroamento
na provincia de Ourense, polo menos, de 2 anos inmediatamente anteriores á data do nacemento do menor que motiva a solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes:
Para nenos/as nados/as ou adoptados/as durante o ano 2017: ata o 31 de decembro de 2017.
Para nenos/as nados/as ou adoptados/as durante o último trimestre do 2016: ata o 24 de marzo de 2017.

Máis información na Deputación de Ourense: http://natalidade.depourense.es/index.php