Outras (21)

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para a adquisición de vivenda nos centros históricos

Requisitos:

1. Persoas maiores de idade que, tendo menos de 35 anos na data de presentación da correspondente solicitude, reúnan os seguintes requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
b) Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM*.
Este límite será de catro veces o IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou se dentro da súa composición existen persoas cunha discapacidade. O referido límite será de cinco veces o IPREM cando sexa unha familia numerosa de categoría especial ou na súa composición existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:
  - Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
  - Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
c) Ter subscrito un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda, que reúna os seguintes requisitos:
– Que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico.
– Que se trate dunha vivenda xa construída, tanto vivenda nova como usada.
– Que o prezo de adquisición da vivenda, no caso de que estea situada no ámbito dun centro histórico dos concellos da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, non supere o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.

No caso de que a vivenda estea situada no ámbito dun centro histórico doutros concellos o prezo de adquisición non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona 1 do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia, computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes á dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8 % no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2 % no suposto de dispoñer de rocho.

d) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de dispoñer de escritura pública de compravenda formalizada con anterioridade á data da presentación da correspondente solicitude.
e) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia se atopen ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
f) Que nin a persoa solicitante nin as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, e no artigo 10 da Lei 9/2007
g) Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español.

Contía das axudas:

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será de ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas nos municipios da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e de 10.800 euros, no caso de vivendas adquiridas en calquera outro municipio. As axudas terán o límite do 20 % do prezo de venda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.

As solicitudes tramitaranse preferiblemente en https://sede.xunta.gal/portada co procedemento VI400A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2019

Máis información no DOG do 2 de xullo e en http://igvs.xunta.gal/

* IPREM no ano 2019: 537,84 €

A Deputación Provincial de Ourense publica as bases para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ).

Requisitos dos beneficiarios e dos proxectos empresariais:
1. Persoas físicas que, a partir do 8 de xaneiro de 2019, desenvolvan actividades empresariais ou profesionais por conta propia nalgún dos municipios recollidos na convocatoria sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos, referidos á data de inicio da actividade subvencionable ou á data específica que se indica en cada caso:
a) Ser maior de 16 anos e menor de 30 anos de idade.
b) Atoparse inscrito no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
c) Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou
de Suíza, ou ser estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
d) Estar dado de alta como residente no padrón dalgún dos municipios ourensáns elixibles, na data de alta na actividade e durante todo o período subvencionable. O centro de traballo da actividade terá que situarse nese mesmo municipio.

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento dende a publicación da convocatoria e ata o 30 de novembro de 2019.
Bases: BOP de Ourense do 29 de maio de 2019

A Conselleía de Economía convoca subvencións para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas.

Entidades beneficiarias:  as persoas empregadoras e as empresas.

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse antes do 25 de xuño de 2019.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR350A
Máis información no DOG do 25 de abril de 2019

O Ministerio de Agricultura convoca un Plan de Renovación do parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o ano 2019:
a) Tractores.
b) Máquinas  automotrices: de recolección, de aplicación de produtos fitosanitarios e fertilizantes, excluídas cisternas de xurro.
c)  Maquinas arrastradas ou suspendidas: sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, cisternas de xurro con sistemas de localización de produto no chan (reixas e discos (para aplicación no chan), tubos flexibles (mangueiras) ou ríxidos (para aplicación xusto sobre o chan), así como sistemas de localización de xurro no chan independentemente da cisterna).
As solicitudes poden presentarse ata o 15 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 12 de abril de 2019

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca un programa programa Emprega Xuventude a prol da contratación e formación das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

As empresas ou as persoas empregadoras terán dúas posibilidades de obter axudas compatibles para a contratación e formación por conta allea:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos cunha duración mínima de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.
b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2019.
- As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación destas axudas deberán presentarse antes do 10 de xuño de 2019.
- As solicitudes das axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código TR349T
Máis información no DOG do 9 de abril de 2019 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.
Convócanse ata un máximo de 90 prazas para mulleres con fillas e/ou fillos ao seu cargo, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
As estadías terán unha duración de entre 7 e 10 días, en réxime de pensión completa, preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de xullo.
Os gastos de aloxamento, en réxime de pensión completa, traslado de ida e volta desde o seu concello de residencia, equipo de monitoras/es e actividades complementarias serán gratuítos para as persoas beneficiarias, e serán por conta da Secretaría Xeral da Igualdade.

Requisitos:
a) Ter fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos.
b) Non convivir con parella afectiva.
c) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo.
d) Que os ingresos brutos mensuais da solicitante non superen o límite do importe de 1,5 veces o IPREM vixente.
e) Non padecer ela, nin as fillas/os menores e/ou menores en acollida que a acompañen, unha enfermidade que requira illamento e/ou que impida a normal convivencia.

Para asistir ao programa, as mulleres beneficiarias irán acompañadas das súas fillas/os menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos, ambos inclusive, na data de presentación da solicitude.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de maio de 2019.
Se poden tramitar en https://sede.xunta.es co código de procedemento SI447A.
Maís información no DOG do 1 de abril de 2019 e en http://www.mulleresengalicia.es

A Consellería de Economía convoca un Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración.
As empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co código TR349R.

Prazos:
- Para as contratacións realizadas entre o 16 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde: 20 de maio de 2019
- A partir da entrada en vigor desta orde poden solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola que se solicita subvención.
- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019

Máis información no DOG do 20 de marzo de 2019 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero.
As axudas recoñeceranse cando o feito causante se producise con posterioridade ao 1 de xullo de 2018.
O código do procedemento correspondente a estas axudas é o SI460A en https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Máis información no DOG do 14 de marzo.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca subvencións aos obradoiros artesáns para incentivar a realización de acordos de formación de aprendices durante un período máximo de 12 meses.
Poderán ser beneficiarios das subvencións os obradoiros artesáns que figuren inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
O prazo para a presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 16 de setembro de 2019.
As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento IN201K
Máis información no DOG do 27 de febreiro de 2019 e en http://artesaniadegalicia.xunta.gal

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.
- Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.
- Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
Máis información no DOG do 14 de febreiro de 2019 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es