Outras (62)

A Axencia Galega de Innovación convoca axudas dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i.

O persoal contratado deberá cumprir, no momento de formalizar o contrato, os seguintes requisitos:
1. Ter unha idade comprendida entre os 18 e os 35 anos.
2. Estar en posesión dunha das seguintes titulacións:
– Título universitario medio ou superior (titulación de grao): licenciado, enxeñeiro, arquitecto, graduado, diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico.
– Título de formación profesional de grao superior ou equivalente.
3. Non ter experiencia laboral superior a 36 meses.

Poderán ser beneficiarios destas axudas:
a) As empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro de traballo en Galicia.
b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+i.

Serán subvencionables as contratacións de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i, que se formalicen desde o día 1 de xaneiro de 2018 ata o 1 de decembro de 2018.

Retos estratéxicos subvencionables:
- Reto 1: xestión innovadora de recursos naturais e culturais. Modernización dos sectores tradicionais galegos a través da introdución de innovacións que incidan no melloramento da eficiencia e rendemento no uso dos recursos endóxenos e a súa reorientación cara a usos alternativos con maior valor engadido en actividades enerxéticas, acuícolas, farmacolóxicas, cosméticas, alimentarias e culturais.
- Reto 2: o modelo industrial da Galicia do futuro. Aumentar a intensidade tecnolóxica da estrutura industrial de Galicia, a través da hibridación e das tecnoloxías facilitadoras esenciais.
- Reto 3: novo modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo. Posicionar Galicia para o ano 2020 como a rexión líder no sur de Europa na oferta de servizos e produtos intensivos en coñecemento relacionados cun modelo de vida saudable: envellecemento activo, a aplicación terapéutica de recursos hídricos e mariños e a nutrición funcional.

A contía da axuda en concepto de incentivo que percibirán as entidades beneficiarias será de 10.000 euros por cada persoa contratada.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN848C
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 21 de xuño de 2018.
Máis información no DOG do 21 de maio de 2018 e en http://gain.xunta.gal, en axudas.
Nos teléfonos 881 99 91 21, 881 999 529 e 981 957 393.
No enderezo electrónico servizos.gain@xunta.gal

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

1. No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2018/19.
2. Nas axudas para adquirir libros de texto podrá participar alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial.
3. Nas axudas para adquirir material escolar podrá participar o alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.

Ao rematar o curso 2017/18, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2018/19.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 22 de xuño de 2018.
As solicitudes poden taramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 21 de maio de 2018 e en https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro

Requisitos
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) na data de publicación da presente convocatoria, que establezan accións específicas para a inserción das persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maiores, familia, infancia, menores ou mulleres, de conformidade coa área de actuación recollida no RUEPSS

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2018.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemente TR352C

Máis información no DOG do 15 de maio de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18.

1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
2. Cada premio estará dotado con 750 €.
3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotará nel a distinción.
4. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros.

Requisitos:
Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos

A proba estruturarase en dúas partes:
a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
b) Na segunda parte, o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas de tres materias do currículo de cuarto curso:
– Xeografía e Historia.
– Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.
– Unha materia para escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.
Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto desde o día 7 de xuño de 2018 ata o día 6 de xullo de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311D
Máis información no DOG do 11 de maio de 2018 e en www.edu.xunta.es

A Consellería de Educación convoca os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes á unha titulación oficial de grao no curso académico 2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia. Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2016 e o 30 de setembro de 2017.

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Poderán solicitar estas axudas os alumnos e alumnas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para os/as alumnos/as das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para os/as alumnos/as da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED415A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de xuño de 2018.
Máis información no DOG do 9 de maio de 2018 e en www.edu.xunta.es  e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Deputación de Lugo convoca axudas destinadas a entidades e clubs deportivos e no seu caso recreativos da provincia de Lugo en dúas liñas:
Liña de axudas á actividade competitiva federada
Liña de axudas para a organización de evento deportivo
As entidades deportivas e clubs deportivos solicitantes deberán estar inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia no momento de presentación da solicitude.
O prazo estará aberto ata o 21 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 26 de abril de 2018

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades convoca axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e  implantaciónde plans de igualdade durante o ano 2018

Beneficiarios:
Empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bens, asociacións e fundacións, de entre 30 e 250 persoas traballadoras que por primeira vez elaboren e implanten plans de igualdade para o fomento da igualdade efectiva de mulleres e homes.
A contía máxima da subvención será 9.000 euros para cada entidade subvencionada.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de maio de 2018
Máis información no BOE do 28 de abril de 2018 e en http://www.inmujer.gob.es/

A Consellería de Política Social convoca subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil, que realicen proxectos desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2018.

Este programa consiste en incorporar ás entidades de acción voluntaria e ás entidades locais inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, mozos/as galegos/as para a súa colaboración como voluntarios/as na realización dos proxectos de voluntariado

Proxectos subvencionables
Serán subvencionables os proxectos de acción voluntaria presentados por entidades de acción voluntaria e entidades locais sempre que a dita acción voluntaria a desenvolvan mozos/as de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos; para os menores de 18 anos precísase, ademais, autorización do pai/nai ou titor/a legal, e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, prioritaria pero non exclusivamente, nalgunha das seguintes áreas:
a) Actividades relacionadas co Camiño de Santiago.
b) Actividades de recuperación da cultura/arte/tradicións populares galegas.
c) Actividades con colectivos en situación de risco.
d) Actividades xuvenís.
e) Actividades ambientais.
f) Actividades relacionadas coa igualdade de xénero.
g) Posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito familiar por parte das entidades.
h) Actividades relacionadas coa posta en valor do medio rural.
i) Actividades relacionadas co benestar das persoas maiores.

Os proxectos de acción voluntaria subvencionables deberán ter unha duración comprendida entre 15 e 60 días desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2018. As xornadas diarias serán de 6 horas como mínimo e se son inferiores sumaranse as horas diarias ata completar xornadas de 6 horas.

Requisitos:
-Que as entidades de acción voluntaria e as entidades locais estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
-Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de voluntarias ou voluntarios.
-Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias.

Os trámites deberán facerse en http://sede.xunta.es co procedemento BS320A
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 27 de abril de 2018 e en www.voluntariadogalego.org

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE convoca axudas a ONGD para proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global, desenvolvidos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes:
a) Sensibilización e concienciación da opinión pública en materia de cooperación para o desenvolvemento e causas da pobreza.
b) Formación sobre o desenvolvemento e difusión nos ámbitos educativos do coñecemento da realidade dos países empobrecidos e da cooperación para o desenvolvemento.
c) Investigación sobre o desenvolvemento.
d) Incidencia, participación e mobilización social para crear redes de solidariedade na nosa sociedade.

Entidades beneficiarias:
Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento que estean inscritas na sección A do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR804A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2017

Máis información no DOG do 24 de abril de 2018

A Deputación da Coruña convoca o programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña, para a realización de actividades de Promoción Económica durante o ano 2018

Beneficiarias:
Entidades sen ánimo de lucro e as asociacións veciñais legalmente  constituídas no momento de facer a solicitude, con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades obxecto da subvención realizaranse no ámbito territorial desta provincia.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de abril de 2018