Outras (39)

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca o Plan Galicia emprega de incentivos á contratación por conta allea, á formación e ao emprego con apoio a través de dous programas:

Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación (procedemento TR342C):
1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
2. Incentivos á contratación temporal, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
3. Incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos só no caso das persoas mozas, mulleres e as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
4. Incentivos á formación para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Programa II: Emprego con apoio (procedemento TR342A).
Consiste nun conxunto de actividades de orientación e acompañamento individualizado que prestan, no propio posto de traballo, persoas preparadoras laborais especializadas ás persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social, con especiais dificultades de inserción laboral e que realizan a súa actividade en empresas, do mercado ordinario de traballo, en condicións similares ao resto dos traballadores e traballadoras que desempeñan postos de iguais características.

A contratación indefinidas dunha persoa desempregada moza menor de 30 anos terá un incentivo de 6.000 euros.
A contratación temporais dunha persoa desempregada moza menor de 30 anos terá un incentivo de 3.000 euros.

Entidades beneficiarias
Persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal a través dos formularios TR342C e TR342A.
O prazo xeral para presentar as solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2021.
O prazo para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2020 e 26 de xullo de 2021 estará aberto ata o 27 de setembro de 2021.

Máis información no DOG do 26 de xullo de 2021 e en https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=218

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas para a adquisición de vivendas protexidas

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
b) Ser adquirente ou adxudicataria, en primeira transmisión, dunha vivenda protexida.

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será a seguinte:
a) No caso de vivendas situadas en municipios de prezo máximo superior, ata 20.000 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 16.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
b) No caso de vivendas situadas nos restantes municipios de Galicia, ata 16.000 euros, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 12.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
En todo caso, as axudas terán o límite do 20 % do prezo de compra da vivenda.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o o 30 de setembro de 2021.
As solicitudes están dispoñibles en http://sede.xunta.es co procedemento VI420C
Máis información no DOG do 23 de xullo de 2021 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada

A Consellería de Educación convoca premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2019/20 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.000 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

O alumnado deberá cumprir os seguintes requisitos:

a) Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
b) Ter no curso académico 2019/20 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
c) No caso dos graos oficiais será necesario ademais:
1º. Ter superado no curso académico 2019/20, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos matriculados que, como mínimo serán 60, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
2º. Estar matriculado da mesma titulación no curso 2020/21.

d) E, no caso dos programas de simultaneidade de graos:
1º. Ter superado no curso académico 2019/20, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos matriculados que, como mínimo, serán 72 excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
2º. Estar matriculado do mesmo programa de simultaneidade no curso 2020/21.

Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.
Máis información no DOG do 8 de xuño de 2021

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos
Alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, cursos de especialización, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos ou algún ciclo formativo de FP dual.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2021.

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo, ata o 21 de xuño, para o para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2020-marzo 2021 e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2021.
Acollerase a este primeiro prazo o alumnado de FP dual.
O alumnado a que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2021 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2021, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2021. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2021. O alumnado que teña horario flexible con autorización da secretaría xeral e remate despois do 31 de decembro de 2021 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.

Contía da axuda.
A) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual dentro do territorio español.
Na Comunidade Autónoma:
Ata un máximo de 375 € cando se cumpran as seguintes condicións:
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
- O concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT ou da FP dual.

A contía que percibirá o alumnado establecerase en función do número de xornadas realizadas no módulo de FCT ou, no caso da FP dual, do número de xornadas de permanencia na empresa.
Fóra da Comunidade Autónoma.
Percibirán unha cantidade fixa de 200€ aínda que realicen a FCT ou a FP dual en varios centros de traballo.

B) Alumnado que realice a FCT ou a FP dual fóra do territorio español.

Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € contía base e 72 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € contía base e 120 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia: 240 € contía base e 150 € por semana


Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 180 € e 120 € por semana
Doutros continentes: 240 € e 150 € por semana

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 2 de xuño de 2021 e en www.edu.xunta.es/fp 

A Consellería de Educación convoca os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou brillantemente os seus estudos universitarios conducentes á unha titulación oficial de grao no curso académico 2019/20, nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Entenderase por curso académico o período comprendido entre o 1 de setembro de 2019 e o 30 de setembro de 2020.

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Requisitos:
a) Teren cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
b) Teren unha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior a 8,50 puntos, para o alumnado das ramas de coñecemento de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias e Ciencias da Saúde; e 7,50 puntos, para o alumnado da rama de Enxeñaría e Arquitectura.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED415A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 23 de abril de 2021 e en www.edu.xunta.ga  e en orientacion.sug@edu.xunta.es

O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convoca axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social do Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.

Este programa ten por obxecto a concesión de axudas ao alugueiro, mediante a adxudicación directa ás persoas arrendatarias de vivenda habitual que, como consecuencia do impacto económico e social do COVID–19, teñan problemas transitorios para atender o pagamento parcial ou total do alugueiro.

Requisitos: Persoa maiores de idade que sexan titulares, en condición de persoa inquilina, dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano.

Prazo: ata o 30 de setembro de 2021
A solicitude está dispoñible na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal/ co código VI432E
Máis información no DOG do 6 de abril de 2021
http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora en Galicia das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo.

Persoas beneficiarias
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Liñas de subvencións
– Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: teñen por finalidade fomentar o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
– Liña 2 subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego: destinadas a compensar as perdas provocadas pola redución da actividade económica das persoas traballadoras autónomas ou por conta propia no contexto actual de pandemia.

Contía:
- Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: 5.000 euros.
O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:
a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 2.000 euros.
O importe máximo da subvención concedida será de 8.000 euros.
- Liña 2 subvención COVID-19 para mantemento do autoemprego: 3.000 euros.

O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2021 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 29 de marzo de 2021 e en http://emigracion.xunta.gal

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Deputación de Lugo convoca o seguintes programas:

Xente Nova no rural para a mellora da empregabilidade dos mozos e mozas do medio rural mediante a concesión de 30 bolsas de axudas económicas a persoas físicas ou xurídicas, afincados endeterminados concellos, para a contratación por conta allea, financiando os custos salariais do 50% do SMI vixente durante 12 meses para a contratación dun mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil.

O teu emprego no rural coa finalidade aumentar o emprendemento das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través de 4 bolsas (2 para cada medida) de axudas económicas para a alta da actividade económica segundo algunha das modalidades previstas e que se atopen situadas nalgún dos concellos relacionados no Anexo I. Dúas bolsas de axudas por cada medida, sendo a contía o 75% do SMI vixente durante 12 meses.

https://deputacionlugo.portalemp.com/prende-bota-raices-no-rural.html?n=1

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca o Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero.

As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da Xunta, https://sede.xunta.gal co formulario VI482C
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 10 de decembro de 2021.
Máis información no DOG do 16 de marzo de 2021