Outras (19)

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego

Os obradoiros duais de emprego configúranse como programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de 18 ou máis anos de idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado participante a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente co devandito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

Persoas beneficiarias participantes:
Aquelas persoas que, estando desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, teñan unha idade igual ou superior aos 18 anos.

Beneficiarias da subvención, entidades promotoras:
Concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este, así como entidades sen ánimo de lucro do sector forestal constituídas e rexistradas como asociacións.

Etapas e duración:
1. A etapa de formación en alternancia coa práctica profesional terá unha duración de nove meses, que tamén estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.
2. Transcorrido o prazo de duración da etapa de formación en alternancia coa práctica profesional, valorarase que as entidades promotoras desenvolvan un programa de inserción laboral das persoas participantes nos obradoiros, a través de incentivos á contratación por conta allea durante un mínimo de 3 meses a xornada completa en empresas do ámbito das materias impartidas e no ámbito territorial dos obradoiros duais de emprego.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2020.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353A
Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2020

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables.

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consumidor vulnerable severo en risco de exclusión social.
Os gastos subvencionables serán o 50 % do importe das facturas de electricidade.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal

Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2020 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.es

A Consellería de Economía, emprego e industria fai unha convocatoria de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral.

Entidades beneficiarias:
a) As entidades locais que, teñan unha media de paro rexistrado no ano 2019 superior a 350 persoas.
b) As confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia, e as fundacións delas dependentes con experiencia na realización de accións de orientación laboral.
c) As entidades sen ánimo de lucro especializadas en atención a persoas con discapacidade, así como aquelas entidades que teñan por obxecto a atención a un colectivo específico de persoas en determinadas situacións de exclusión social (por razóns étnicas, adiccións, ex reclusos, etc) que realicen accións de orientación laboral .
d) As entidades sen ánimo de lucro non incluídas no punto anterior, que teñan entre as súas finalidades a atención a colectivos de persoas en risco ou situación de vulnerabilidade ou exclusión social que realicen accións de orientación laboral

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR331A
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de febreiro de 2020
Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2020

Tarxeta Benvida

Xan 20, 2020

A Consellería de Política Social convoca unha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familia.

Contía da axuda
- Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes. No suposto de que o fillo ou filla que dá dereito á axuda sexa o terceiro/a ou sucesivo/a da unidade familiar a contía da axuda será de 2.400 € a razón de 200 €/mes.

- Aquelas familias con renda igual ou inferior a 22.000 € terán dereito a axuda no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena faga tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos nas seguintes contías:
a) 600 €/ano, a razón de 50 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o primeiro.
b) 1.200 €/ano, a razón de 100 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o segundo.
c) 2.400 €/ano a razón de 200 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:
a) Ter fillas ou fillos, tanto por natureza como por adopción, nadas/os entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.
b) Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

O prazo de presentación de solicitudes será de  dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedementos BS403B

Publicado no no DOG do 20 de xaneiro de 2020
Máis información en http://www.familiasgalegas.org e en tarxetabenvida.familia@xunta.gal

A Consellería de Política Social convoca unha prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020.

Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas  persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

Serán igualmente beneficiarias desta prestación as fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.

Requisitos:
– Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
– Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos:
– Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 €.
– Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 €.
– Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 €.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS410A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 9 de marzo de 2020.
Máis información no DOG do 20 de xaneiro de 2020 e en http://www.familiasgalegas.org/

A Deputación de Ourense convoca un Programa de cooperación en materia de mocidade para os concellos da provincia.

A finalidade deste Programa é contribuír ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes a Entidade Local Menor de Berán en prol da mocidade ao longo do exercicio 2020.

Contía das subvencións:
A subvención concedida a cada concello poderá acadar a contía máxima de 6.000 €.

O prazo de presentación se solicitudes estará aberto ata o 17 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 17 de xaneiro de 2020

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a concellos que queran contratar espectáculos.

O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:

Escena ao vivo!. Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos

Prazos:
Os artistas poderán facer a inscrición de espectáculos ata o 31 de xaneiro de 2020.
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 10 de marzo ata o 26 de marzo de 2020, as 14:00 h

Máis información en https://www.dacoruna.gal/cultura/rede-cultural/
Publicado no BOP da Coruña do 15 de xaneiro de 2020

Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia convocan subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos por entidades recoñecidas como axentes de cooperación:
  Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento.
  Universidades.
  Empresas e organizacións empresariais.
  Sindicatos.
  Comunidades galegas no exterior.
  Outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2020
Os trámites faranse obrigatoriamente en http://sede.xunta.es co procedemento PR803D
Máis información en www.cooperaciongalega.org e no DOG do 14 de xaneiro de 2020

A Secretaría Xeral para o Deporte convoca subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Requisitos: clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, inscritos, en todos os casos, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR945C
Máis información no DOG do 10 de xaneiro de 2020 e en  http://deporte.xunta.es

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca os seguintes programas de axudas á contratación:

Emprega Muller: axudas para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas.

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención á contratación indefinida inicial, á contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en indefinidos que deberán ser a tempo completo e, no caso de contratos indefinidos a tempo parcial, será subvencionable o incremento de xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a establecida no convenio colectivo de aplicación.
- Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de incremento da xornada e transformación de contratos temporais a indefinidos.

Emprega Discapacidade e Exclusión: axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral:

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial, a temporal cunha duración mínima inicial de 3 meses e a transformación de contratos temporais en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial das persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.

b) Bono de formación, dirixido ás persoas traballadoras cunha contratación indefinida inicial ou temporal mínima de 6 meses, beneficiarias do bono de contratación, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

c) Bono de emprego con apoio, que consiste nun conxunto de actividades de orientación e acompañamento individualizado que prestan, no propio posto de traballo, persoas preparadoras laborais especializadas ás persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social, con especiais dificultades de inserción laboral e que realizan a súa actividade en empresas do mercado ordinario de traballo en condicións similares ao resto dos traballadores e traballadoras que desempeñan postos de iguais características.

Persoas desempregadas paradas de longa duración:

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa duración.
- Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Emprega Xuventude 2020: axudas á inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

- Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal, cunha duración mínima inicial de doce meses, das persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.
- Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código TR342A, TR350A, TR349R e TR349T
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
Máis información no DOG do 7 de xaneiro de 2020 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria