Mobilidade (139)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

British Council.
3.- DESTINATARIOS
Maiores de 18 anos residentes en España aos que se lles conceda unha
axuda/bolsa Erasmus+ para o curso 2016-17 nun programa impartido en lingua
inglesa.
4.- DATA LÍMITE
31 de maio de 2016.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O obxectivo destas axudas -un total de 10- é apoiar a mobilidade de estudantes
en programas impartidos en lingua inglesa, contribuíndo aos
gastos en que incorren ao residir noutro país participante. Consisten nunha
axuda dun mes extra por un importe de 400 euros brutos por candidato.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Luigi Bocconi
3.- DESTINATARIOS
? non ter a nacionalidade italiana
? nin ser residente en Italia,
? así como obter fóra de Italia o título universitario
que habilita a cada candidato para cursar o máster elixido.
4.- DATA LÍMITE
30/03/2016 e 03/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade Luigi Bocconi ofrece  60 bolsas, 30 para estudantes de grao,
e outras 30 para estudantes que desexen facer un máster en Ciencias.
As axudas de máster teñen unha duración de dous anos, e
están dotadas con 12.000 euros anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudeiro
3.- DESTINATARIOS
?
Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicamento (MIR), Bioloxía (BIR), Farmacia (FIR),
Psicoloxía (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase
acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto para
realizar. Estás contemplan unha axuda de 3.100 euros para gastos de traslado
e instalación, un estipendio mensual entre 1.900 e 2.700 euros
dependendo do país de destino. Ademais cobren o seguro de enfermidade e
accidentes subscrito pola Fundación Alfonso Martín Escudeiro e no seu caso,
o esixido polo centro estranxeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Sheffield Hallam
3.- DESTINATARIOS
? Ser unha tarifa estudante pagando internacional ou unha Unión Europea
(fose do Reino Unido).
? Posgrao ? alcanzar un mínimo 2.1 ou equivalente na
súa matrícula de honra e debe cumprir cos requisitos de coñecemento
de Inglés.
? Pregrado ? alcanzar ou superar os requisitos de inglés e
de entrada académica para o curso.
? Poder auto-financiar os teus estudos.
? Poder pagar os honorarios adicionais do curso, por exemplo,
viaxes.
4.- DATA LÍMITE
31 de de maio de 2016 para iniciar en setembro de 2016.
? 1 de novembro de 2016 para iniciar en xaneiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Pódese optar a diferentes estudos como: MBA, Msc Eventos
Internacionais e Xestión de Conferencias, MA TESOL, Arquitectura
Técnica Msc, MA Deseño, Msc Food Manufacturing Engineering, Msc
Avanzando Práctica e Msc Fisioterapia Sport Business Management.
Estas bolsas ofrecen a exención da matrícula (100% de desconto) para
os cursos de posgrao e exención de cotas da metade (50% desconto)
por cada ano da súa licenciatura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS). 10 bolsas

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
3.- DESTINATARIOS:
Os candidatos/as deben estar matriculados/as nun dos dous últimos
anos dos seus estudos de grao con experiencia en Química ou estudos
relacionados e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou
superior a 7,5 puntos sobre 10.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 30 de abril de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros/as aprenderán como utilizar modernos equipos e
instrumentación sofisticada, traballando e vivindo nun ambiente
estimulante de investigación na vangarda da química durante un
período de 4 a 6 semanas que se desenvolvesen preferentemente, entre o 20
de xuño e o 29 de xullo de 2016. Esta bolsa ten unha dotación de 700
euros por mes, máis gastos de viaxes.
Tamén poderán participar nas actividades científicas do CiQUS,
incluíndo os seus seminarios internos e o Programa de Conferencias impartido
por investigadores internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Formalización de solicitudes a través da páxina web.
www.usc.es/ciqus/es<http://www.usc.es/ciqus/es>

franciaaA Embaixada de Francia ofrece ao Ministerio de Educación español catro bolsas de investigación dun mes de duración durante o ano 2016.
Estas bolsas destinaranse a profesores españois de francés dun centro público universitario ou a estudantes españois de terceiro ciclo de francés que desexen ir a Francia, no marco dun proxecto de investigación ou de preparación dunha tese doutoral, nos campos seguintes:
a) Lingüística ou literatura francesa.
b) Didáctica de francés como lingua estranxeira.
c) Tradución ou terminoloxía (francés/español).
d) Francés sobre obxectivos específicos.

Os candidatos deberán cumprir os requisitos seguintes:
a) Emprender xa investigacións nas áreas citadas anteriormente.
b) Ser licenciado en Filoloxía Moderna (sección de francés), en Filoloxía Románica, en Literatura Francesa ou equivalente.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 24 de abril de 2016.
Máis información no BOE do 14 de marzo de 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
3.- DESTINATARIOS
Licenciados e ou Graduados recentes, residentes en España, que
queiran investigar en Astrofísica e realizar unha tese doutoral nun
país que subscribise algún acordo co IAC na materia.
4.- DATA LÍMITE
15 de abril de 2016.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas concederanse por un ano renovable ata un máximo de tres,
e poderán gozarse en Reino Unido ou Italia.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Contacto: [ mailto:secens@iac.es]secens@iac.es

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Organización das Nacións Unidas para a Educación e
Diversificación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO)
3.- DESTINATARIOS
? Titulado de polo menos unha licenciatura ou unha licenciatura en Economía.
? Dominio de idioma inglés.
? Non máis de 35 anos de idade.
4.- DATA LÍMITE
15/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Organización das Nacións Unidas para a Educación e
Diversificación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO, orienta aos pobos
nunha xestión máis eficaz do seu propio desenvolvemento, a través dos
recursos naturais e os valores culturais. Este organismo asigna
prioridad ao logro da educación elemental adaptada ás necesidades
actuais. Colabora coa formación de docentes, planificadores
familiares e vivenda, administradores educacionales e alenta a
construción de escolas e a dotación de equipo necesario para
o seu funcionamento.
O programa ten unha duración de 4 semanas comprendidas entre o 3 e
28 de outubro de 2016.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Waikato
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes internacionais, e residentes cidadáns de Nova
Zelanda.
? Para aplicar é necesario enviar o formulario de solicitude de beca
en liña.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Waikato ten seis institutos de investigación que
están ofrecendo a cada un unha beca de Doctorado en apoio á
investigación de clase mundial institutos de investigación en ciencias
do medio ambiente, demografía e a análise económica, empresarial e
liderado, a aprendizaxe e o desenvolvemento profesional, a educación e os
maoríes e o desenvolvemento indígena.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Oslo
3.- DESTINATARIOS
O candidato debe ter un título de maestría ou equivalente
e ter un bo coñecemento da geoquímica defluidos,
sistemas hidrotermales, volcanismo arcilloso, sistemas de fallas e as
cuencas sedimentarias.
4.- DATA LÍMITE
01/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Oslo está na procura de estudantes
internacionais, interesados en realizar investigacións de Doctorado, en Sistemas
de fluído nas cuencas sedimentarias e
sistemas eruptivos no Centro da Tierraevolución e dinámica.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO