Mobilidade (107)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas para Posgrao en Liderado East-West Center, Estados Unidos
3.- DESTINATARIOS
As bolsas están dirixidas a calquera persoa cun profundo interese na
formación de liderado e promover a paz e a prosperidade na
rexión de Asia e o Pacífico - independentemente da súa nacionalidade,
idade ou etnia. Todas as cidadanías son benvidas a aplicar. Calquera
persoa que cumpra os criterios mínimos é elegible, nin tampco hai
restricións de idade.
4.- DATA LÍMITE
01/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Programa de Liderado de Asia Pacífico (APLP) é un innovador programa
de certificación de nivel de posgrao, que combina o desenvolvemento da
experiencia rexional coa mellora das habilidades individuais de liderado.
A APP é un programa de nove meses (mediados de agosto a mediados
de maio) cun requisito mínimo de cinco meses de residencia.
Todos os participantes reciben unha entrada APLP Fellowship APLP despois da
aceptación no programa.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Heinrich Böll
3.- DESTINATARIOS
É un requisito esencial ter excelentes rexistros académicos e estar
social ou politicamente comprometido. Así mesmo ter un interese activo
polos valores da fundación, entre eles a ecoloxía, sustentabilidade
democracia, dereitos humanos, autodeterminación e xustiza.
4.- DATA LÍMITE
02/09/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A fundación Heinrich Böll ofrece bolsas para estudantes de Pregrado,
Máster e Doutoramento nas áreas de ciencias aplicadas ó escolas de música
e artes. Os estudantes aceptados, son procedentes de todas as
nacionalidades e que estean dispostos a cursar os seus estudos nunha
universidade de Alemaña.?
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Edith Cowan University (ECU)
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben completar polo menos catro anos de estudos
de educación terciaria cun alto nivel de rendemento; con honras
de primeira clase, para ser considerada pola ECU.
? Debe aplicar para os estudos de Mestría e/ou Doutoramento, polo
programa de investigación aprobado por ECU antes de ser considerado
para unha oferta dunha bolsa.
? Cando unha oferta dun lugar no curso é condicional, un
solicitante normalmente non é elegible para o exame de bolsas ata que
se cumpriu esa condición.
? Cumprir cos requisitos de visa de estudante internacionais
segundo o especificado polo Departamento de Inmigración e
Cidadanía, incluíndo a obrigación de comprar e manter un seguro
médico (Health Cover) aprobado polo Departamento de Saúde.
? Cumprir con todos os requisitos de admisión da universidade,
incluíndo o dominio do idioma inglés.
4.- DATA LÍMITE
13/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas ofrecen un estipendio $ 27.000 por ano, máis custos de matrícula
e a cobertura de seguro médico no estranxeiro.A duración
da bolsa é por 1-2 anos para estudos de Mestría e ata 3 anos
para Doutoramento.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Adelaida
3.- DESTINATARIOS
Estas bolsas para estudar en Australia van dirixidas a estudantes
internacionais sobresalientes de calquera país excepto Nova Zelandia.
Os participantes deben de finalizar un grao. As persoas que
soliciten a bolsa para cursar estudos de investigación, non deberán
posuír un título de doutoramento. Por último, requírese bos
coñecementos do idioma inglés demostrados.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Adelaida, Australia, pon en marcha a convocatoria
de bolsas internacionais que desexen estudar un posgrao. As bolsas
ofrecen a matrícula gratuíta (2 anos para máster e 3 para un ciclo de investigación
de doutoramento) así como unha dotación mensual (uns  $
26.288 ao ano).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

British Council.
3.- DESTINATARIOS
Maiores de 18 anos residentes en España aos que se lles conceda unha
axuda/bolsa Erasmus+ para o curso 2016-17 nun programa impartido en lingua
inglesa.
4.- DATA LÍMITE
31 de maio de 2016.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O obxectivo destas axudas -un total de 10- é apoiar a mobilidade de estudantes
en programas impartidos en lingua inglesa, contribuíndo aos
gastos en que incorren ao residir noutro país participante. Consisten nunha
axuda dun mes extra por un importe de 400 euros brutos por candidato.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Luigi Bocconi
3.- DESTINATARIOS
? non ter a nacionalidade italiana
? nin ser residente en Italia,
? así como obter fóra de Italia o título universitario
que habilita a cada candidato para cursar o máster elixido.
4.- DATA LÍMITE
30/03/2016 e 03/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade Luigi Bocconi ofrece  60 bolsas, 30 para estudantes de grao,
e outras 30 para estudantes que desexen facer un máster en Ciencias.
As axudas de máster teñen unha duración de dous anos, e
están dotadas con 12.000 euros anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudeiro
3.- DESTINATARIOS
?
Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicamento (MIR), Bioloxía (BIR), Farmacia (FIR),
Psicoloxía (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase
acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto para
realizar. Estás contemplan unha axuda de 3.100 euros para gastos de traslado
e instalación, un estipendio mensual entre 1.900 e 2.700 euros
dependendo do país de destino. Ademais cobren o seguro de enfermidade e
accidentes subscrito pola Fundación Alfonso Martín Escudeiro e no seu caso,
o esixido polo centro estranxeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Sheffield Hallam
3.- DESTINATARIOS
? Ser unha tarifa estudante pagando internacional ou unha Unión Europea
(fose do Reino Unido).
? Posgrao ? alcanzar un mínimo 2.1 ou equivalente na
súa matrícula de honra e debe cumprir cos requisitos de coñecemento
de Inglés.
? Pregrado ? alcanzar ou superar os requisitos de inglés e
de entrada académica para o curso.
? Poder auto-financiar os teus estudos.
? Poder pagar os honorarios adicionais do curso, por exemplo,
viaxes.
4.- DATA LÍMITE
31 de de maio de 2016 para iniciar en setembro de 2016.
? 1 de novembro de 2016 para iniciar en xaneiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Pódese optar a diferentes estudos como: MBA, Msc Eventos
Internacionais e Xestión de Conferencias, MA TESOL, Arquitectura
Técnica Msc, MA Deseño, Msc Food Manufacturing Engineering, Msc
Avanzando Práctica e Msc Fisioterapia Sport Business Management.
Estas bolsas ofrecen a exención da matrícula (100% de desconto) para
os cursos de posgrao e exención de cotas da metade (50% desconto)
por cada ano da súa licenciatura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS). 10 bolsas

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
3.- DESTINATARIOS:
Os candidatos/as deben estar matriculados/as nun dos dous últimos
anos dos seus estudos de grao con experiencia en Química ou estudos
relacionados e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou
superior a 7,5 puntos sobre 10.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 30 de abril de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros/as aprenderán como utilizar modernos equipos e
instrumentación sofisticada, traballando e vivindo nun ambiente
estimulante de investigación na vangarda da química durante un
período de 4 a 6 semanas que se desenvolvesen preferentemente, entre o 20
de xuño e o 29 de xullo de 2016. Esta bolsa ten unha dotación de 700
euros por mes, máis gastos de viaxes.
Tamén poderán participar nas actividades científicas do CiQUS,
incluíndo os seus seminarios internos e o Programa de Conferencias impartido
por investigadores internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Formalización de solicitudes a través da páxina web.
www.usc.es/ciqus/es<http://www.usc.es/ciqus/es>

franciaaA Embaixada de Francia ofrece ao Ministerio de Educación español catro bolsas de investigación dun mes de duración durante o ano 2016.
Estas bolsas destinaranse a profesores españois de francés dun centro público universitario ou a estudantes españois de terceiro ciclo de francés que desexen ir a Francia, no marco dun proxecto de investigación ou de preparación dunha tese doutoral, nos campos seguintes:
a) Lingüística ou literatura francesa.
b) Didáctica de francés como lingua estranxeira.
c) Tradución ou terminoloxía (francés/español).
d) Francés sobre obxectivos específicos.

Os candidatos deberán cumprir os requisitos seguintes:
a) Emprender xa investigacións nas áreas citadas anteriormente.
b) Ser licenciado en Filoloxía Moderna (sección de francés), en Filoloxía Románica, en Literatura Francesa ou equivalente.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 24 de abril de 2016.
Máis información no BOE do 14 de marzo de 2016