Mobilidade (140)

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores para 2017-2018:

Bolsas MAEC-AECID para estudos artísticos na Academia de España en Roma
O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca bolsas para o financiamento de proxectos artísticos e de investigación innovadores e de excelencia, que teñan unha vinculación con Roma ou coa propia Academia, en réxime de residencia na Academia durante o período de concesión das bolsas, entre as seguintes especialidades:

Escultura.
Pintura.
Gravado.
Arquitectura.
Fotografía.
Videocreación.
Cine.
Deseño.
Deseño de moda.
Deseño gráfico.
Música e musicoloxía.
Artes escénicas.
Literatura (Bolsa Valle-Inclán).
Cómic.
Arte e novas tecnoloxías.
Museoloxía, comisariado, mediación artística.
Estética: teoría, filosofía e crítica da arte.
Arquivo e documentación. Bibliotecas históricas.
Historia da Arte.
Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial.
Gastronomía.

Requisitos:
Artista e creador de demostrable traxectoria ou investigador en áreas afíns a cada unha das especialidade.
Duración:
De un a 9 meses entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.
Dotación:
Mensualidade: 1.200 euros.
Aloxamento na Academia, sen manutención.
Gastos de produción. A cantidade asignada a cada proxecto non poderá exceder de 20.000 euros.
Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino.
Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra de Madrid para asistencia obrigatoria á reunión de bolseiros que se organizará en Madrid, antes da incorporación á Academia.
Seguro de asistencia en viaxe e accidentes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 17 de marzo de 2017.


Bolsas para prácticas de xestión cultural exterior

Bolsas para a realización de prácticas de xestión cultural nos Servizos Centrais da AECID, así como na rede exterior de Embaixadas, Consulados e Centros Culturais do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Idade non superior a 27 anos o día 1 de outubro de 2017.
3. Posuír o título de grao ou licenciado, preferentemente en áreas afíns á xestión cultural, cooperación cultural ao desenvolvemento, humanidades e relacións internacionais.
4. Posuír coñecementos de uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).
5. Posuír coñecementos do idioma do país de destino ou do idioma de comunicación no devandito país.
Duración:
Do 1 outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 18 de abril de 2017.


Bolsas para prácticas de cooperación para o desenvolvemento  nos centros de formación da Cooperación Española en América Latina

Convocanse dúas bolsas en cada un dos centros de formación da Cooperación Española en América Latina:
Cartagena de Indias, Colombia.
La Antigua, Guatemala.
Montevideo, Uruguai.
Santa Cruz da Serra, Bolivia.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de licenciado ou grao, ou nivel académico superior.
4. Formación específica em cooperación para o desenvolvemento

Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano mais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 1 ao 10 de marzo de 2017.


Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE)

O obxecto destas bolsas é levar a cabo o programa de actividades establecido por cada unha das Academias durante a estanza de colaboración formativa, no ámbito da lingüística e filoloxía hispánicas, preferentemente lexicografía, e con especial atención aos proxectos conxuntos da ASALE.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Poderán optar os nacionais dos seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
2. Posuír título universitario superior en materias afíns á lingüística e filoloxía hispánicas.

Duración:
Do 1 de setembro de 2017 ao 31 de agosto de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 15 de marzo de 2017.


Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxes-Bélxica e Natolín-Polonia)

O obxecto destas bolsas é a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
Máster en Estudos Económicos Europeos.
Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
Máster en Dereito Europeo.
Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
Máster en Relacións internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Posuír o título de grao ou licenciado en materias afíns aos estudos xurídicos, económicos, político-sociolóxicos ou relacións internacionais no momento da incorporación ao Colexio de Europa.
3. Coñecementos de inglés.
4. Coñecementos de francés.
5. Ter enviado a solicitude de admisión académica ao Colexio de Europa, remitíndolle directamente o seu propio impreso de solicitude de praza e a documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), nos prazos estipulados polo Colexio.
6. Realizar a solicitude de bolsa MAEC-AECID

Duración:
Dez meses, do 1 de setembro de 2017 ao 30 de xuño de 2018.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 13 ao 21 de marzo de 2017.


Bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superioir de Música Reina Sofía

O programa diríxese a novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto, para que poidan seguir unha formación de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Ser nacional dalgún dos seguintes países ou poboacións: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marrocos, Mozambique, Nicaragua, Níxer, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal; así mesmo, Poboación Saharauí e Territorios Palestinos.
Albania, Arxentina, Armenia, Azerbaián, Bielorusia, Chile, China, India, Turquía, Ucrania, Uruguai, Ubequistán e Venezuela
2. Non ter idade superior a 30 anos  o día 1 de setembro de 2017.
3. Ter a preadmisión na Escola Superior de Música Raíña Sofía, quedando a concesión da bolsa condicionada á formalización da matrícula.

Duración:
Dez meses, entre o 1 de setembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018 (prorrogable ata 1 ano máis).

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 16 ao 26 de maio de 2017.


Bolsas para prácticas de deseño gráfico na AECID

O obxecto destas bolsas é a realización de prácticas de deseño gráfico en campañas de comunicación de estratexias de cooperación e en programas culturais nos Servizos Centrais da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento-AECID, en Madrid.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de Máster nas áreas de deseño gráfico e web.

Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 21 ao 31 de marzo de 2017

Bolsas de prácticas de edición e publicación na AECID

Bolsas para facer prácticas como redactor e editor nas distintas publicacións da AECID.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de licenciado/A ou grão preferentemente em Humanidades.
Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 21 ao 31 de marzo de 2017


Máis información na sección de anuncios do BOE do 28 de febreiro de 2017 e en www.aecid.gob.es e www.raer.it

https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=258

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Santander Universidades
DESTINATARIOS:
Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.
DATA LÍMITE :
Ata o 30 de xuño de 2017.

A finalidade das bolsas é promover a actualización do nivel de coñecementos dos participantes, a aprendizaxe de novas técnicas e métodos, o establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións iberoamericanas, e reunir información adicional e específica necesaria para os estudos ou investigacións que estean a realizar os destinatarios.
A bolsa terá unha duración de 2 meses para profesores e investigadores e 4 meses para alumnos de doutoramento e a dotación de 5.000 euros.

Inscricións a través da páxina web.
http://www.becas-santander.com

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Instituto Internacional en España e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Programa Fulbright).
3.- DESTINATARIOS
? Ter nacionalidade española.
? Obter o doutoramento nunha universidade española a partir de xuño de 2010.
? Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés falado e escrito.
4.- DATA LÍMITE
16/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A duración das bolsas non será inferior a tres meses. O período de goce, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre o outono do 2017 e o verán do 2018, e non poderá pospoñerse sen a autorización previa do Instituto e a Comisión.
Bolsa de viaxe de $3,000
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
]Web

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Banco Santander
3.- DESTINATARIOS
Os participantes teñen que ter preferiblemente menos de 35 anos e estar vinculados funcionarial ou contractualmente á Universidade á que estea adscritos.
4.- DATA LÍMITE
30 de xuño de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os participantes poderán realizar as estancias en universidades de Nicaragua, República Dominicana, Chile, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,O Salvador, Honduras, Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala,Panamá.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas Iberoamérica. Santander Grao
3.- DESTINATARIOS
Estudantes matriculados nas universidades españolas participantes.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A finalidade das bolsas é facilitar aos estudantes o seguimento de estudos durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana doutro país distinto ao de orixe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos (Programa Fulbright) convoca 25 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de Estados Unidos en calquera disciplina. 

As bolsas Fulbright están destinadas a titulados superiores que estean interesados en facer un máster ou doutoramento e, en casos excepcionais, proxectos de investigación predoctoral.

O período de goce destas bolsas establecerase segundo o calendario académico da universidade de destino (de dez a doce meses). Devandito período deberá estar comprendido entre o verán ou outono de 2018 e o verán de 2019, e non poderá pospoñerse a outro curso académico sen a autorización previa da Comisión.

Todos aqueles interesados deberán encher e enviar electronicamente a solicitude dispoñible enhttp://www.fulbright.esxunto coa documentación adxunta correspondente.

Requisitos:
Ter nacionalidade española.
Obter un título superior entre xaneiro de 2011 e xuño de 2017.
Dispoñer dun excelente coñecemento do idioma inglés (falado e escrito), demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version. Dependendo do tipo de estudo que se queira realizar, pode ser necesaria experiencia profesional e/ou a presentación dos resultados do Graduate Management Admission Test (GMAT)

Dotación:
Axuda para gastos de viaxe, consistente en 2.300 dólares.
Asignación mensual entre 1.600 e 2.400 dólares en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais.
Gastos de matrícula e taxas obrigatorias ata 34.000 dólares.
Axuda para gastos de proxecto de ata 2.000 dólares

Prazopara presentar solicitudes:16 de marzo de 2017

Máis información:http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Max Planck Sciences Po para facer fronte á inestabilidade nas sociedades de mercado
3.- DESTINATARIOS
Candidatos que posúen unha mestría en historia, socioloxía ou ciencia política, con formación adicional en campos afíns como a economía, a xestión, a filosofía ou a antropoloxía.
4.- DATA LÍMITE
15 de marzo de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
2.188 euros / mes (salario bruto, uns 1.600 euros netos); Contrato de tres anos a partir de outubro de 2017; Período de 12 semanas de servizo administrativo a MaxPo, preferiblemente no primeiro ano da bolsa (a negociar co asesor de doutoramento); Unha estancia de investigación dun semestre no MPIfG en Colonia, preferiblemente durante o terceiro ano. O programa de doutoramento MaxPo funciona en estreita colaboración co programa do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades, e ofrecemos a posibilidade dunha co-tutela.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno Municipal de Pequín
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais que planean realizar doutoramento, mestría, graduado, programa académico de alto nivel e programa de idiomas a longo prazo e programa de intercambio.
4.- DATA LÍMITE
30 de abril de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa no seguintes cinco categorías:
Bolsa de doutoramento: 5.700 USD / persoa / ano;
Bolsa de estudante principal: 4.300 USD / persoa / ano;
Bolsa estudantil de pregrado: 2.800 USD / persoa / ano;
Estudantes maiores e bolsas estudantís de idiomas a longo prazo: 1.400 USD / persoa / ano;
Bolsa para estudantes de intercambio (estudantes a longo prazo ou transferibles) e estudante que realiza contribucións especiais ao intercambio internacional e cooperación na zona capital: 700 USD / persoa / ano.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Embaixada dos Estados Unidos en España
DATA LÍMITE
A data de solicitude finaliza o 24 de febreiro de 2017, ás 18 h.
MÁIS INFORMACIÓN
A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español de entre 16 e 19 anos, para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin. Trátase dun programa intensivo enfocado nos asuntos globais aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. O Instituto terá lugar na Universidade de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina do Norte, entre os meses de xuño e xullo de 2017. A dotación da bolsa inclúe todos os gastos: viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado.
Os requisitos para solicitar a bolsa son:
- Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de notable (7,5) no seu expediente académico dos últimos dous anos cursados.
- Excelente coñecemento do inglés, nota mínima de sobresaliente no seu certificado de estudos dos últimos dous anos cursados.
- Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Embaixada dos Estados Unidos en España
Bases da convocatoria:

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Monash
3.- DESTINATARIOS
Ser estudante internacional.
Ter coñecementos de inglés.
Terán preferencias os estudantes con logros universitarios.
4.- DATA LÍMITE
15 de Marzo / 15 de Abril / 15 de de maio 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Monash é unha universidade pública australiana e converteuse na con maior número de alumnos do país, aproximadamente 55.000 estudantes.
Para iso, esta Universidade ofrece unhas bolsas internacionais que poden alcanzar ata os $ 50.000 (sobre a base dun grao 5 anos).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO