Formación práctica (53)

banderas_esA maioría das Institucións Europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consello Europeo...) ofrecen prácticas profesionais.

Dependendo da institución, a súa duración e as súas características varían.

Nesta web podedes atopar información sobre as prácticas profesionais na Comisión Europea e os recursos necesarios e ideas para coñecer as prácticas profesionais que ofrecen outros organismos comunitarios:

http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm

Tribunal-UE-O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas, dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.

Hai dous períodos de prácticas:

- do 1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro)
- do 1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril)

O cuño de correos dará fe da data de envío.

Os candidatos, que han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias, deben imprimir e cumprir o formulario e envialo por correo á Unidade de Recursos Humanos do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, Bureau deas stages, GEOS 3032, L-2925 Luxemburgo, xunto cun curriculum vitae detallado e copias dos títulos e/ou certificados.
Por razóns do servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

As prácticas na Dirección de Interpretación, dunha duración de entre dez e doce semanas, diríxense ante todo a novos diplomados en interpretación de conferencias cuxa combinación lingüística presente un interese para a Dirección de Interpretación. O seu obxectivo consiste en ofrecer aos novos intérpretes un control do seu perfeccionamento profesional, máis especificamente no ámbito da interpretación xurídica, que implica tanto a preparación dos expedientes coma a busca terminolóxica e a realización de exercicios prácticos en «cabina muda». Requírese un coñecemento do francés lido.

Máis información en http://curia.europa.eu

becasA Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga) convoca bolsas para Titulados Universitarios.
Requisitos:
1. Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de FEUGA.
2. Ser diplomado, licenciado ou doutorado universitario. No caso das titulacións nas que para a obtención do título sexa necesaria a presentación do proxecto fin de carreira, será suficiente ter aprobadas todas as materias desta.
3. Ter cursado estudos nunha das tres Universidades da nosa Comunidade Autónoma. Se o título pertencese a outras Universidades, poderase acceder ao programa de bolsas de formación se está doutorado ou matriculado nun Curso de Doutorado dunha das tres Universidades da Comunidade Autónoma.
. Poderán acceder ao programa de bolsas, os fillos de emigrantes galegos retornados, independentemente de onde obtivesen a súa titulación, se esta foi validada.
. Tamén poderán acceder ao programa de bolsas os titulados doutras Universidades españolas, se a titulación solicitada non se impartise nas tres Universidades da Comunidade Autónoma.
4. Non ter máis de 30 anos.
5. Ter finalizado os estudos nos tres últimos anos.
6. Non ter gozado doutra bolsa de FEUGA por un período de 6 ou máis meses.
7. No caso de ter gozado doutra bolsa de FEUGA por un período inferior a 6 meses, deberá ter cumplimentar o cuestionario de avaliación correspondente á bolsa gozada. O período máximo computado do total das bolsas non poderá exceder de 12 meses.
8. Non ter desempeñado en ningún momento traballo profesional remunerado relacionado coa súa titulación, baixo ningunha modalidade de contratación (os candidatos do programa de bolsas achegarán o correspondente Certificado de Vida Laboral).
9. A bolsa é incompatible con calquera outro tipo de ingresos.
10. Non ter relación de parentesco dentro do primeiro grao de consanguinidade (pais - fillos) con ningún membro da propiedade e/ou dirección da empresa na que realizarán as prácticas profesionais.
11. Cumprir os requisitos establecidos pola empresa ofertante da bolsa (idiomas, coñecementos de informática...) complementarios da súa formación.
As condicións para a empresa
A compañía debe de ofrecer garantías de que conta con instalacións e medios para desenvolver a formación do titulado dentro do horario laboral da empresa, confeccionar un plan de formación personalizado e designar unha persoa que exerza de titor para facilitar a integración do bolseiro, asesoralo e realizar un seguimento continuo da súa actividade.
A selección
FEUGA traslada a oferta ao Servizo Público de Emprego, no que previamente se inscribiron aqueles licenciados interesados en acceder ao mercado laboral. O Servizo Público de Emprego realiza unha preselección segundo o perl profesional que demanda a empresa, contacta cos candidatos para preguntalos se desexan entrar no proceso e que se envíe copia do seu currículo vitae a FEUGA, que elixe entre as candidaturas presentadas as máis idóneas para propoñelas á compañía.
Prazo
O prazo está aberto todo o ano.

Máis Información:

FEUGA Vigo

Área Comercial - Local A9. Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 812 665 Fax 986 812 666

FEUGA Santiago de Compostela

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Universitario Sur
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180 Fax 981 524 351

www.feuga.es

Os distintos tipos de bolsas son:

DAAD - A Caixa: Bolsas anuais de postgrao e de investigación
En colaboración coa Fundación Obra Social "a Caixa" (www.laCaixa.es/ObraSocial).

DAAD - Bolsas de investigación de curta duración (de 1 a 6 meses)
Para estudantes de doutorado e mozos investigadores.

OLLO: As solicitudes para esta bolsa deben enviarse ao Centro de Información do DAAD, Barcelona.

DAAD - Estanzas de investigación en Alemaña para PDI con título de doutor (1 a 3 meses)
Bolsa para estanzas de investigación en Alemaña (1 a 3 meses) para persoal docente e investigador con título de doctor.

DAAD - Bolsas para profesores visitantes en Alemaña (de 3 a 48 meses)
A universidade alemá debe tomar a iniciativa para invitar o profesor visitante, organizar o proxecto e solicitar a subvención.

DAAD - Programa berlinés para artistas
Este programa é un dos máis prestixiosos programas de bolsas a nivel internacional para artistas de artes plásticas, literatura, música e cine. Concédense unhas 20 bolsas anuais, que por regra xeral comprenden unha estanza dun ano en Berlín.
(Para Artes Plásticas: Non é posible solicitar a bolsa o mesmo candidato. Hai unha comisión que propón aos futuros bolseiros.)

Bolsas do DAAD en colaboración con empresas alemás (biotecnoloxía)

Programa de postdoutorado do DAAD en colaboración coa empresa "Roche Diagnostics GmbH" (Biotecnoloxía) (www.roche.de/diagnostics)

Bolsas do DAAD en colaboración co DLR (German Aerospace Center)
O Programa "DLR-DAAD Research Fellowships" diríxese a doutorados, postdoutorados e sénior scientists.

Fundación Alexander von Humboldt - bolsas de investigación
a) Bolsa de postdoutorado (de 6 a 24 meses) para científicos recén doutorados: www.humboldt-foundation.de/web/771.html
b) Bolsa para científicos experimentados (de 6 a 18 meses) con traxectoria destacada: www.humboldt-foundation.de/web/1710.html

Accións Integradas Hispano-Alemás
(Intercambio a través de proxectos específicos)
O programa de Accións Integradas, convocado polo Ministerio de Ciencias e Innovación e cofinanciado polo DAAD, ten por obxecto promover novas colaboracións bilaterais entre grupos de investigación españois e de Alemaña.
Duración: de 2 a 3 anos

Información

http://www.daad.es/becas

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Embaixada da República Federal de Alemaña
Rúa Fortuny 8, 28010 Madrid