Formación práctica (42)

practicastraduccionunioneuropeaA Comisión organiza períodos de formación que dura entre tres e cinco meses para mozos titulados universitarios que desexen adquirir experiencia interna de tradución profesional. Esto non exclúe a aqueles que no marco da aprendizaxe permanente, obtivesen recentemente un título universitario e no comezo dunha nova carreira profesional.

Os seleccionados son asignados a unha unidade de tradución que inclúe tradutores da mesma lingua materna. Os alumnos fan o mesmo traballo que os seus colegas de persoal, que é traducir na súa lingua materna ou principal de polo menos dúas linguas comunitarias. O seu traballo é revisado polo persoal directivo con experiencia. Algúns dos participantes son asignados á biblioteca para a linguaxe ou na unidade da terminoloxía ou a unidade de apoio a outros no servizo de tradución.
Os alumnos son seleccionados, en principio, de entre os nacionais dos Estados membros das Comunidades Europeas e dos países candidatos beneficiarios dunha estratexia de preadhesión. Non obstante, un número limitado de nacionais de terceiros países poderán ser aceptados.


Requisitos:
Alumnos que completaron o primeiro ciclo de estudos superiores (universitarios) e obtiveron un grao ou o seu equivalente, pola data de peche para as solicitudes.
Non ter feito un período de prácticas noutra institución da Unión Europea ou do corpo;
Ser capaz de traducir á súa lingua materna a partir de dous dos idiomas oficiais da Comunidade;
Ter un moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán;
Ter un moi bo coñecemento dunha segunda lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun Estado membro da UE: ter un moi bo coñecemento dunha lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun terceiro país: ter un moi bo coñecemento dunha terceira lingua.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto:

Para comezar o 1 de xaneiro: do 15 de xuño ao 15 de agosto.

Para comezar o 1 de abril: do 15 de setembro ao 15 de novembro.

Para comezar o 1 de xullo: do 15 de decembro ao 15 de febreiro.

Para comezar o 1 de outubro: do 15 de marzo ao 15 de maio.

Máis información en:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://ec.europa.eu/stages/

becas_Alicia_nA Fundación Alícia convoca programas de bolsas para cursar prácticas.
A Fundación ALÍCIA, ALI-mentación e cen-CIA, é un centro de investigación dedicado á innovación tecnolóxica en cociña, á mellora dos hábitos alimentarios e á valoración do patrimonio agroalimentario e gastronómico.
O programa posibilita a interacción nas áreas de coñecemento asociadas á cociña e as disciplinas relacionadas, dende o punto de vista da ciencia, a tecnoloxía, a saúde, a produción de alimentos dende a horta, a súa divulgación e o seu consumo. Os bolseiros asignaranse a unha das áreas de traballo da Fundación, incluíndo tamén as hortas, onde participarán no proxecto de cultivo ecolóxico da Fundación.

A quen vai dirixido?
Diríxese a estudantes que estean matriculados en calquera universidade ou escola que teña formalizado un convenio de prácticas coa Fundación Alícia. Se o centro do solicitante non conta con convenio de prácticas, a formalización da bolsa poderase facer por medio da Escola Universitaria de Hotelería e Turismo da Universidade de Barcelona (EUHT CETT-UB).

A Fundación Alícia convoca 18 bolsas anuais de investigación na sede de Alícia durante o 2013, repartidas en tres períodos:

xaneiro - abril
maio - xullo
setembro - decembro

As convocatorias para cada período ábrense aproximadamente con seis meses de anticipación. O número máximo de bolseiros admitidos por período será de oito. Para saber se un período ten aberta a admisión de solicitudes será necesario consultar o apartado "Bolseiros" da web www.alicia.cat.
A lista de admitidos publicarase na web de Alícia aos dous meses de finalización de cada período de admisión de solicitudes e comunicarase tamén de forma personalizada aos solicitantes.

Máis información en www.alicia.cat

PASARELAA Fundación Universidade-Empresa convoca o programa Pasarela, dirixido a titulados en Formación Profesional e ten como obxectivo complementar a súa formación cos coñecementos que máis se están a demandar hoxe en día polas empresas, informática, idiomas, etc., son algunhas das materias que o programa combina co traballo durante 12 meses nunha entidade punteira.
O candidato complementará o seu traballo con 80 horas de formación na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, adquirindo os coñecementos necesarios para complementar a súa titulación.
Requisitos:
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Ter obtido o Título de Formación Profesional de Grao Superior nos cinco anos anteriores á convocatoria das bolsas.
3. Ter menos de 30 anos.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado coa súa titulación, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido anteriormente praza no Programa, ou en programas análogos.

Este programa ten unha remuneración de 700 € mensuais.

O prazo para solicitalo está aberto durante todo o ano.

Máis información na Fundación Universidade-Empresa. http://www.fue.es/HTML/0211_rrhhTitulados_PASARELA.asp

wpfO WFP, World Food Programme é a axencia humanitaria das Nacións Unidas que se ocupa de asistir a mais de 100 millóns de persoas no mundo cada ano co obxectivo de soster e axudar aquelas persoas que carecen de suficientes recursos para alimentarse. Cada ano, o WFP ofrece un programa de prácticas nunha das súas oficinas de todo o mundo.
As prácticas adoitan ter unha duración de 6 meses e están dirixidas a menores de 30 anos.
Requisitos:
- Nivel alto, falado e escrito, de inglés
- Licenciados ou ter finalizado, polo menos, o segundo ano de carreira;
- Non ter familiares traballando no WFP
Grazas a estas prácticas poderse coñecer a realidade dunha das axencias máis importantes das Nacionaes Unidas e a nivel mundial, nun ámbito multicultural, dinámico e informal.
Remuneración:
Existe unha remuneración que varia segundo o país onde se desenvolvan as prácticas, entre 200 e 800 dólares mensuais.
Tamén está cuberta a asistencia sanitaria, mentres que a viaxe e o aloxamento correrian ao cargo do bolseiro.

Prazo: as prácticas podense solicitar todo o ano
Máis información en http://es.wfp.org/

eibursO Instituto Banco Europeo de Investimentos convoca tres programas diferentes de axuda á investigación nas universidades:

- EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), o programa de mecenado en favor da investigación universitaria,
- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), o programa de bolsas de prácticas para mozos investigadores dedicados a proxectos conxuntos BEI-Universidades.
- Redes Universitarias BEI, un mecanismo de cooperación para as redes universitarias que, polas súas características, presenten especial afinidade cos obxectivos do Grupo BEI.

EIBURS facilita subvencións a centros universitarios de investigación dedicados a especialidades e temas de interese fundamental para o Banco. Estas bolsas do BEI, de ata 100 000 € anuais durante un período de tres anos, concédense, a través dun procedemento competitivo, a departamentos universitarios ou centros de investigación interesados vinculados a universidades dos Estados membros da UE e dos Estados adherentes ou en vías de adhesión que posúan unha especialización recoñecida nas áreas seleccionadas polo BEI, co obxecto de permitirlles ampliar as súas actividades nas devanditas áreas. A proposta seleccionada deberá presentar unha serie de resultados (investigación, organización de cursos ou seminarios, creación de redes, divulgación dos resultados, etc.) que se acordarán de forma contractual co Banco.

As propostas deberán presentarse en inglés ou en francés ata o 14 de setembro de 2012.

Máis información no DOUE do 8 de xuño de 2012

banderas_esA maioría das Institucións Europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consello Europeo...) ofrecen prácticas profesionais.

Dependendo da institución, a súa duración e as súas características varían.

Nesta web podedes atopar información sobre as prácticas profesionais na Comisión Europea e os recursos necesarios e ideas para coñecer as prácticas profesionais que ofrecen outros organismos comunitarios:

http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm

Tribunal-UE-O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas, dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.

Hai dous períodos de prácticas:

- do 1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro)
- do 1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril)

O cuño de correos dará fe da data de envío.

Os candidatos, que han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias, deben imprimir e cumprir o formulario e envialo por correo á Unidade de Recursos Humanos do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, Bureau deas stages, GEOS 3032, L-2925 Luxemburgo, xunto cun curriculum vitae detallado e copias dos títulos e/ou certificados.
Por razóns do servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

As prácticas na Dirección de Interpretación, dunha duración de entre dez e doce semanas, diríxense ante todo a novos diplomados en interpretación de conferencias cuxa combinación lingüística presente un interese para a Dirección de Interpretación. O seu obxectivo consiste en ofrecer aos novos intérpretes un control do seu perfeccionamento profesional, máis especificamente no ámbito da interpretación xurídica, que implica tanto a preparación dos expedientes coma a busca terminolóxica e a realización de exercicios prácticos en «cabina muda». Requírese un coñecemento do francés lido.

Máis información en http://curia.europa.eu

becasA Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga) convoca bolsas para Titulados Universitarios.
Requisitos:
1. Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de FEUGA.
2. Ser diplomado, licenciado ou doutorado universitario. No caso das titulacións nas que para a obtención do título sexa necesaria a presentación do proxecto fin de carreira, será suficiente ter aprobadas todas as materias desta.
3. Ter cursado estudos nunha das tres Universidades da nosa Comunidade Autónoma. Se o título pertencese a outras Universidades, poderase acceder ao programa de bolsas de formación se está doutorado ou matriculado nun Curso de Doutorado dunha das tres Universidades da Comunidade Autónoma.
. Poderán acceder ao programa de bolsas, os fillos de emigrantes galegos retornados, independentemente de onde obtivesen a súa titulación, se esta foi validada.
. Tamén poderán acceder ao programa de bolsas os titulados doutras Universidades españolas, se a titulación solicitada non se impartise nas tres Universidades da Comunidade Autónoma.
4. Non ter máis de 30 anos.
5. Ter finalizado os estudos nos tres últimos anos.
6. Non ter gozado doutra bolsa de FEUGA por un período de 6 ou máis meses.
7. No caso de ter gozado doutra bolsa de FEUGA por un período inferior a 6 meses, deberá ter cumplimentar o cuestionario de avaliación correspondente á bolsa gozada. O período máximo computado do total das bolsas non poderá exceder de 12 meses.
8. Non ter desempeñado en ningún momento traballo profesional remunerado relacionado coa súa titulación, baixo ningunha modalidade de contratación (os candidatos do programa de bolsas achegarán o correspondente Certificado de Vida Laboral).
9. A bolsa é incompatible con calquera outro tipo de ingresos.
10. Non ter relación de parentesco dentro do primeiro grao de consanguinidade (pais - fillos) con ningún membro da propiedade e/ou dirección da empresa na que realizarán as prácticas profesionais.
11. Cumprir os requisitos establecidos pola empresa ofertante da bolsa (idiomas, coñecementos de informática...) complementarios da súa formación.
As condicións para a empresa
A compañía debe de ofrecer garantías de que conta con instalacións e medios para desenvolver a formación do titulado dentro do horario laboral da empresa, confeccionar un plan de formación personalizado e designar unha persoa que exerza de titor para facilitar a integración do bolseiro, asesoralo e realizar un seguimento continuo da súa actividade.
A selección
FEUGA traslada a oferta ao Servizo Público de Emprego, no que previamente se inscribiron aqueles licenciados interesados en acceder ao mercado laboral. O Servizo Público de Emprego realiza unha preselección segundo o perl profesional que demanda a empresa, contacta cos candidatos para preguntalos se desexan entrar no proceso e que se envíe copia do seu currículo vitae a FEUGA, que elixe entre as candidaturas presentadas as máis idóneas para propoñelas á compañía.
Prazo
O prazo está aberto todo o ano.

Máis Información:

FEUGA Vigo

Área Comercial - Local A9. Campus Universitario Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 812 665 Fax 986 812 666

FEUGA Santiago de Compostela

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Universitario Sur
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180 Fax 981 524 351

www.feuga.es

Os distintos tipos de bolsas son:

DAAD - A Caixa: Bolsas anuais de postgrao e de investigación
En colaboración coa Fundación Obra Social "a Caixa" (www.laCaixa.es/ObraSocial).

DAAD - Bolsas de investigación de curta duración (de 1 a 6 meses)
Para estudantes de doutorado e mozos investigadores.

OLLO: As solicitudes para esta bolsa deben enviarse ao Centro de Información do DAAD, Barcelona.

DAAD - Estanzas de investigación en Alemaña para PDI con título de doutor (1 a 3 meses)
Bolsa para estanzas de investigación en Alemaña (1 a 3 meses) para persoal docente e investigador con título de doctor.

DAAD - Bolsas para profesores visitantes en Alemaña (de 3 a 48 meses)
A universidade alemá debe tomar a iniciativa para invitar o profesor visitante, organizar o proxecto e solicitar a subvención.

DAAD - Programa berlinés para artistas
Este programa é un dos máis prestixiosos programas de bolsas a nivel internacional para artistas de artes plásticas, literatura, música e cine. Concédense unhas 20 bolsas anuais, que por regra xeral comprenden unha estanza dun ano en Berlín.
(Para Artes Plásticas: Non é posible solicitar a bolsa o mesmo candidato. Hai unha comisión que propón aos futuros bolseiros.)

Bolsas do DAAD en colaboración con empresas alemás (biotecnoloxía)

Programa de postdoutorado do DAAD en colaboración coa empresa "Roche Diagnostics GmbH" (Biotecnoloxía) (www.roche.de/diagnostics)

Bolsas do DAAD en colaboración co DLR (German Aerospace Center)
O Programa "DLR-DAAD Research Fellowships" diríxese a doutorados, postdoutorados e sénior scientists.

Fundación Alexander von Humboldt - bolsas de investigación
a) Bolsa de postdoutorado (de 6 a 24 meses) para científicos recén doutorados: www.humboldt-foundation.de/web/771.html
b) Bolsa para científicos experimentados (de 6 a 18 meses) con traxectoria destacada: www.humboldt-foundation.de/web/1710.html

Accións Integradas Hispano-Alemás
(Intercambio a través de proxectos específicos)
O programa de Accións Integradas, convocado polo Ministerio de Ciencias e Innovación e cofinanciado polo DAAD, ten por obxecto promover novas colaboracións bilaterais entre grupos de investigación españois e de Alemaña.
Duración: de 2 a 3 anos

Información

http://www.daad.es/becas

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Embaixada da República Federal de Alemaña
Rúa Fortuny 8, 28010 Madrid