Formación práctica (62)

Banco Sabadell busca estudantes de grao e máster que desexen formarse en banca, finanzas, auditoría, xestión de riscos ou organización de persoas, co Programa Internship 2022.

Dirixido a estudantes de último ano de grao ou máster/posgrao que queiran comezar a súa carreira profesional no Banco Sabadell, na área que máis se adapte ao seu perfil e onde poidan desenvolver o seu talento para formarse como profesionais do sector.

O obxectivo é proporcionar unha experiencia laboral real que inclúa unha aprendizaxe de valor para axudar aos estudantes para desenvolver a súa carreira profesional.

O programa de bolsas ten unha duración de 500 horas con posibilidade de prórroga.

As prácticas desenvólvense a partir de setembro ata xaneiro/febreiro, nos centros corporativos do Banco Sabadell de Sant Cugat, Madrid, Barcelona e Sabadell.

Período de inscrición ata cubrir o número de bolsas.

Máis información: https://www.sabadellcareers.com/internship-programme/

FAD, Fundación de Axuda contra a drogadicción, pon en marcha o proxecto Work in Tech by Fad no que ofrece 120 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais. Non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de WiT https://workintech.campusfad.org/

O obxectivo é facilitar a empregabilidade dos e as mozas de 18 a 35 anos en contornas dixitais. Ofrécese formación en Soporte TI e as formacións realízanse a través da plataforma Coursera.

https://workintech.campusfad.org/

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos e mozas.

As áreas de prácticas inclúen:
- Informática e ciencias da información.
- Química, ciencia dos materiais e enxeñería química.
- Enxeñería mecánica.
- Enxeñería civil, xeoloxía e minería.
- Arquitectura.
- Matemáticas e estatística.
- Física.
- Negocios, administracion e mercado.

Condicións: as pasantías son remuneradas. Teñen unha duración de entre 8 e 52 semanas. Os prazos e requisitos varían segundo o posto.

https://iaeste.org/internships 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas á organización do Programa CULTIVA, relacionadas coas estancias formativas de mocidade agricultora ou gandeira en explotacións modelo, para o ano 2022.

O Programa CULTIVA 2022 consiste en estancias de entre 5 e 14 días de formación que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica dos mozos e mozas profesionais agrarios.

As entidades beneficiarias deberán acompañar á súa solicitude un plan de estancias formativas co conxunto de explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter suprautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres á fronte das mesmas. Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar vinculadas á entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais ou climáticas.

O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformarán o Catálogo de Estancias Formativas de 2022 e será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.

Este ano poderán participar no Programa CULTIVA aquela mocidade profesional instalada por primeira vez na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2017 e que tiñan menos de 41 anos no momento da súa incorporación ao sector. Na asignación das estancias formativas priorizaranse os mozos e mozas máis recentemente instalados, as mulleres agricultoras e gandeiras e aqueles que non participasen na programa do ano pasado.

As estancias formativas empezarán a desenvolverse no terceiro trimestre deste ano e estenderanse ata o 30 de xuño de 2023.

Prazos:
As entidades de acollida poden presentar as solicitudes ata o 23 de maio de 2022
A convocatoria para a mocidade gandeira ou agricultora abrirase unha vez seleccionadas as entidades de acollida e elaborado o catálogo de formación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/ 

As institucións, organismos e axencias da Unión Europea dispoñen de diversos programas de prácticas dirixidos a titulados superiores e a estudantes universitarios/as co obxectivo de que se familiaricen coa Administración comunitaria, aumenten a súa cualificación profesional ou, no seu caso, complementen os correspondentes estudos académicos.

Os programas de prácticas na súa maioría son de carácter retribuído cunha duración aproximada de cinco meses a realizar principalmente en Bruxelas e Luxemburgo. Existen convocatorias independentes para cada institución, organismo e axencia.

 Ademais, a Unidade de Apoio para a presenza de españois nas institucións da UE elabora e actualiza periodicamente un calendario de próximas posibilidades que podes consultar no seguinte enlace.

Ofertas de prácticas nas institucións da EU

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a convocatoria correspondente ao programa 2022 de Bolsas de Formación en Arquivos de Galicia

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais. Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de arquivos de Galicia aos cales sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.
3. Non se beneficiar anteriormente destas mesmas bolsas durante un período igual ou superior aos doce (12) meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, a xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.
4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.
5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

O número de prazas convocadas será de vinte (20), que se adxudicarán de acordo co baremo indicado no artigo 9 da convocatoria.

As bolsas terán unha duración máxima de seis meses (6), contados a partir da data de incorporación que estableza a Secretaría Xeral de Cultura de acordo co centro de destino.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://www.xunta.gal/portada (código de procedemento CT110A).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Accede ao Texto da Convocatoria

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación.

O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.

Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2012 ou posterior.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 9.600,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos ao mes.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2021 e deben tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 19 de maio de 2021 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 525 e no correo cei.dxc.axudas@xunta.gal

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias.

Requisitos:
- grao universitario
- moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)
- un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE (obrigatorio para nacionais de países da UE).

As prácticas comezan o 1 de marzo e o 1 de outubro de cada ano.
A inscrición para marzo de 2023 abrirase en xullo de 2022

O propósito das prácticas é proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos departamentos da Comisión, para que poidan adquirir experiencia persoal a través dos contactos realizados no curso do seu traballo diario para permitirlles avanzar e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos e, en particular, nas súas áreas específicas de competencia.

Poderase outorgar unha bolsa polas prácticas ao alumno/a. A subvención é de aproximadamente 1.220,78 EUR por mes (contía en 2020) e o reembolso dos gastos de viaxe incluíndose seguro de accidentes e saúde. Os alumnos con discapacidade poderán recibir un suplemento á súa bolsa.

Para postularse, os participantes deben
- ser cidadáns da UE.
- completar o primeiro ciclo dun curso de educación superior (educación universitaria) e obter un título completo ou o seu equivalente na data de peche das solicitudes.
- non completar unha pasantía noutra institución ou organismo da Unión Europea ou traballar durante máis de 6 semanas, ou 42 días calendario (fins de semana incluídas) en calquera institución europea, organismo da UE, axencia executiva da UE, delegacións da UE ou para membros do Parlamento (Eurodeputados).

Para enviar a súa solicitude, debe:
- Completar e enviar en liña o formulario de solicitude.
- Enviar o documento de solicitude, preferiblemente por correo certificado, antes da data límite para a solicitude.
Quedan excluídas as persoas que realizasen máis de 6 semanas de formación ou traballo no servizo (remunerado ou non) para algunha das institucións ou organismos europeos.

https://ec.europa.eu/stages/home_en

A Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE), convoca o Programa de Asistente/a de Investigación da Asemblea Parlamentaria  está aberto a estudantes graduados/as en Ciencias Políticas, Dereito, Relacións Internacionais ou outros campos relacionados dos Estados membros da  OSCE e os socios para a cooperación.

As persoas que sexan seleccionadas desenvolverán as súas habilidades e coñecementos en asuntos internacionais político-militares, económicos, ambientais e relativos a dereitos humanos nas sedes do organismo en Copenhague ou Viena.

Poderán optar ao programa persoas mozas de ata 28 anos naturais ou residentes nalgún dos Estados membros da  OSCE, que conten cun título nas disciplinas relacionadas e un nivel de inglés excelente, tanto falado como escrito (valorarase o coñecemento doutro dos idiomas oficiais do ente). Así mesmo, requirirase habilidade analítica e de redacción e interese polos asuntos de seguridade internacional e diplomacia e valorarase a experiencia previa nalgunha organización internacional e o coñecemento de cuestións relativas a dereitos humanos, control de armas, ameazas  transnacionales, migracións, loita contra o terrorismo, cambio climático ou finanzas.

As bolsas terán unha duración de seis meses e estarán dotadas con 656 euros máis aloxamento en Copenhague e 1.000 euros en Viena.

Poderanse presentar solicitudes durante todo o ano, enchendo un formulario, ao que se achegará o CV, unha carta de presentación, unha copia das cualificacións, dúas cartas de recomendación e unha fotografía recente.

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

Prácticas no CDR

Nov 03, 2022

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx