Formación práctica (42)

O Tribunal Constitucional convoca 2 bolsas de formación en materia de tradución xurídica.
Requisitos:
Estar en posesión do título de grao en Dereito.
A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
Perfecto dominio das linguas española e inglesa ou francesa (lingua materna, nivel  C2 do Marco Europeo de Referencia para as Linguas,  Proficiency  Certificate,  DALF  C2, puntuación mínima de 115 puntos en  TOEFL, ou equivalentes).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de agosto de 2019.
Máis información no BOE do 30 de xullo de 2019 e en www.tribunalconstitucional.es

O Tribunal Constitucional convoca 6 bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.
Requisitos:
Estar en posesión do título de grao en Dereito.
A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 .
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de agosto de 2019.
Máis información no BOE do 25 de xullo de 2019 e en www.tribunalconstitucional.es

O Ministerio de Educación convoca 2.356 bolsas de colaboración en departamentos universitarios para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais.

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €.

Requisitos:
Poderán solicitar bolsas colaboración os estudantes universitarios que no curso 2018-2019 estean matriculados de último curso de estudos de Grao ou de primeiro curso dun Máster universitario oficial e que, entre outros requisitos académicos, obtivesen como nota media nos seus estudos a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións oficiais:
7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas
7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas
7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde
8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» e enviala antes do 18 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 1 de xullo de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html

O Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares Carlos III convoca as axudas do Programa de Bolsas Máster CNIC ACCIONA 2019.
Concederanse 9 bolsas.
Os candidatos de fóra da Comunidad de Madrid que resulten seleccionados, percibirán unha subvención mensual de 800 € durante os 12 meses de duración do período formativo.

Requisitos:
Ser graduado en ciencias do campo da biomedicina e disciplinas relacionadas e estar en posesión da titulación necesaria para acceder aos estudos de Máster.
A data límite para a recepción de solicitudes é o día 2 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 20 de maio de 2019 e en https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master

O Parlamento Europeo convoca as Bolsas Shuman  

O obxectivo das bolsas Schuman é contribuír á educación e a formación profesional dos cidadáns da Unión Europea e ofrecer a posibilidade de coñecer o traballo do Parlamento Europeo.A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses.

Os solicitantes dunha bolsa Schuman:
- deben ter máis de 18 anos de idade.
- deben posuír un título (ou máis) de nivel universitario.
- deben cumprir os requisitos lingüísticos.
- deben achegar un certificado de antecedentes penais válido.
- non traballarían máis de dous meses consecutivos nunha institución ou órgano da Unión Europea.
- non efectuarían unha visita de estudos ou para investigacións específicas menos de seis meses antes do inicio do período de prácticas.

Praza:
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro: 1 de xuño - 30 de xuño
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: 1 de novembro - 30 de novembro

Os candidatos poden presentar solicitudes para tres ofertas de bolsas por período. Non se tomarán en consideración as solicitudes presentadas fóra de prazo nin as candidaturas espontáneas.

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships

A sede central da OTAN organiza un programa de prácticas co obxectivo de proporcionar a un pequeno número de estudantes e recentemente graduados, a oportunidade de realizar prácticas co persoal internacional na sede da OTAN en Bruxelas.

Hai unha convocatoria cada ano, na primavera, con dúas datas de inicio das prácticas, en setembro e en marzo do ano seguinte.
As prácticas teñen unha duración de 6 meses.

O Programa de Prácticas da  OTAN ten catro obxectivos principais:
- Proporcionar á Organización acceso aos últimos coñecementos teóricos e técnicos que o participante pode aplicar a través de tarefas prácticas e recursos adicionais.
- Proporcionar aos participantes a oportunidade de aprender da comunidade da  OTAN e obter unha mellor comprensión e unha visión máis equilibrada da Organización.
- Contribuír a crear un ambiente laboral máis diverso.
- Ampliar os coñecementos sobre a  OTAN nos países da Alianza.  

Remuneración:
Os participantes recibirán un total de 1.069,60€ ao mes.
Tamén recibirán un reembolso de ata 1.200€ polos gastos de viaxe desde o momento no que son aceptados ata terminar as súas funcións.
Despois de tres meses de servizo, os participantes terán dereito a vacacións (incluíndo baixas por enfermidade) a razón de 2,5 días hábiles por cada mes de servizo completado.

Requisitos:
Estudantes e recentemente graduados (1 ano).
Idade: maiores de 21 anos no momento da prácticas (por motivos relacionados co seguro médico).
Nacionalidade: nacionais dun Estado membro da OTAN.
Estudos: polo menos dous anos de estudos universitarios ou equivalente.
Idiomas: dominio dun dos idiomas oficiais da  OTAN (inglés/francés); desexable ter coñecementos práctico do outro idioma.
Ter seguro médico e encargarse dos trámites necesarios coas autoridades belgas con respecto á súa estancia en Bélxica.
Todos os participantes teñen que solicitar unha autorización de seguridade das súas autoridades nacionais antes de traballar na OTAN.

Prazo para enviar as solicitudes: ats o 17 de marzo de 2019, 23:59  CET.

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

O Centro Europeo de Linguas Modernas (CELM) contrata a bolseiros dúas veces ao ano para realizar prácticas remuneradas de seis meses de duración.

A función principal do CELM, que é un corpo do Consello de Europa, é servir na implementación de políticas lingüísticas e na promoción de enfoques innovadores para a aprendizaxe e o ensino das linguas modernas.

Catro tipos de prácticas:
- A especialización en web:  o bolseiro asistirá ao  webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web do  CELM
- A especialización en loxística:  o bolseiro dará soporte ao asistente do programa e á secretaria do programa, en cooperación cos coordinadores.
- A especialización en documentación:  o bolseiro, que debe ser especialista no campo da biblioteconomía/documentación/ciencias da información, dará soporte aos dous documentalistas do  CELM.
- Especialización en finanzas e administración xeral:  o bolseiro axudará no desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos existente de correos e na implementación de  Windream (software de xestión de documentos)

A remuneración mensual é de 720€. A  CELM non fai ningunha contribución para os gastos de viaxe desde o país de orixe do bolseiro. Cada mes faise unha dedución de aproximadamente 20€ para cubrir os custos do seguro durante a estancia. Os alumnos deben ser estudantes graduados, preferiblemente cun posgrao. Deben ser plurilingües (inglés, francés e, se é posible, coñecementos básicos de alemán).

Prazo: as solicitudes de prácticas deben ser enviadas ao  CELM antes do:   
28 de febreiro para o período de prácticas de xullo a decembro.
31 de agosto para o período de prácticas de xaneiro a xuño.

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx

Cada ano, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece prácticas pagas dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas realízanse xeralmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución ou na Dirección de Interpretación.

Requisitos:
- Ser cidadáns dun Estado membro da UE.
- Ter un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, ter título de interpretación de conferencias, se é necesario complementado cun título de posgrao ou experiencia profesional equivalente.
- Ter un coñecemento perfecto dun dos idiomas oficiais da UE, e un bo coñecemento dun segundo idioma. Con todo, un bo dominio de francés é moi recomendable.

As prácticas de interpretación duran de 10 a 12 semanas e están dirixidas a intérpretes de conferencias recentemente titulados, cuxa combinación de idiomas é de interese para a Dirección de Interpretación.

Os alumnos teñen a posibilidade de perfeccionar as súas habilidades de interpretación, en particular na interpretación legal, a través da preparación de expedientes, a investigación terminolóxica e os exercicios prácticos.

A contía da bolsa é de 1.177€ netos ao mes e 150 € como contribución aos gastos de viaxe.

Hai dous períodos de prácticas:
•Do 1 de marzo ao 31 de xullo (as solicitudes presentaranse entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de cada ano).
•Do 16 de setembro ao 15 de febreiro (as solicitudes presentaranse entre o 1 de febreiro e o 15 de abril de cada ano).

Máis información: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008

Eurodyssée é un programa de prácticas entre as rexións europeas. Permite que os mozos de entre 18 e 30 anos se beneficien dun curso de capacitación profesional remunerado de tres a sete meses nunha empresa estranxeira. O obxectivo do programa é permitir que os mozos adquiran experiencia laboral ao mesmo tempo que melloran os seus coñecementos dunha lingua estranxeira.

Formación lingüística: a gran maioría das rexións organizan un curso de idiomas á chegada dos participantes. Leste pode ser intensivo e ter lugar durante tres ou catro semanas antes da colocación na empresa ou pode estenderse por un período máis longo, en paralelo coa capacitación práctica.

Prácticas: durante este período realizado na empresa, o beneficiario ten un posto a que foi definido antes da contratación e está suxeito aos horarios e regras do organismo receptor.

Non se require unha cualificación especial, os solicitantes asígnanse a cada empresa tendo en conta os requisitos desta. Todos os gastos son pagos. Os participantes recibirán unha subvención da rexión de acollida ou un salario da empresa, dependendo de como se execute o programa  Eurodyssey na rexión en cuestión. Así mesmo,  os participantes están cubertos polo sistema de seguridade social da rexión de acollida.

Os grupos obxectivo son novos graduados que buscan emprego de idades comprendidas entre os 18 e 30 anos. Os candidatos  elexibles para participar deben ser dunha rexión AER (Asemblea das Rexións de Europa) que envía e acolle a participantes deste programa.

As rexións que participan no programa son:

    Bélxica: Bruxelas Capital,  Wallonie
    Bosnia  Herzegovina:  Republika  Srpska
    Chipre: Unión de municipios de  Chipre
    Croacia: Istra, Varazdin,  Sisak- Moslavina, Sibenik- Knin
    Francia: Corse, Borgoña-Franco Condado
    Xeorxia: Adjara
    Italia:  Umbría, Trentino Alto  Adige, Val de  Aosta
    Portugal: Açores,  Madeira
    Romanía: Alba,  Arges, Caras- Severin,  Harghita,  Hunedoara,  Timis
    Serbia: Vojvodina
    España: Cataluñaa, Murcia, Comunidade Valenciana
    Suíza: Xura, Ticino, Friburgo.

Para ofertas de prácticas e datos de contacto do representante de  Eurodyssée na súa rexión: http://www.eurodyssee.eu/es/regiones/las-regiones.html

Web de  Eurodyssée: http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/traineeships-offers-directory.html

Período de inscrición De o 01/04/2018 a o 30/09/2018

O Comité Europeo das Rexións oferta anualmente prácticas remuneradas cunha duración de cinco meses, para graduados universitarios, co obxectivo de poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos nunha institución da Unión Europea. As prácticas realizaranse na tempada de primavera, do 16 de febreiro ao 15 de xullo de 2019. (Ao longo do ano, abrirase outro período de prácticas correspondente á tempada de outono).

Cada bolseiro será asignado a un departamento específico do polo que a natureza do traballo que desempeñe durante o período de prácticas dependerá da unidade na que se lle asigne. Os interesados deberán enviar as súas solicitudes vía online, a través do formulario de inscrición habilitado na páxina web de o  CDR, dispoñible en inglés, francés ou alemán.

Convoca: Comité Europeo das Rexións ( CDR)

Requisitos Poderán participar todas aquelas persoas que cumpran cos seguintes requisitos:

Ser nacional dun dos Estados Membros da Unión Europea ou dalgún dos Estados candidatos á adhesión.

Completar polo menos un primeiro ciclo dun curso de educación superior e obter unha titulación ao finalizar o prazo de inscrición.

Ter coñecementos avanzados en unha de as linguas oficiais da Unión Europea e coñecementos medios dalgunha outra lingua de traballo (francés ou inglés).

Más Información

Correo electrónico: trainee@cor.europa.eu

Prácticas Comité Europeo de las Regiones