Formación práctica (36)

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 100 bolsas para estancias de dous meses en Institutos e Centros do CSIC, propiciando unha aproximación ao coñecemento dos problemas científico-técnicos de actualidade e aos métodos utilizados para a súa resolución, dentro do Programa «Junta Ampliación de Estudios»
Requisitos:
Finalizar os estudos de licenciatura ou grao no curso 2014-2015 ou posterior cunha nota media, nunha escala decimal de 0-10 e con 2 decimais, igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00 ou estar matriculados nun Máster Universitario Oficial no curso 2016-2017 ou ter feita a inscrición ou pre-inscrición nun Máster Universitario Oficial para o curso 2017-2018.
A dotación das bolsas será de 2.000 € en tres pagos.
Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de abril de 2016 ao 9 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 22 de marzo de 2017 e en https://sede.csic.gob.es/intro2017

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca unha bolsa de verán para a formación en comunicación e divulgación da cultura científico-técnica nun centro de investigación dirixidas a titulados universitarios recentes.
Requisitos:
Recentemente titulados (curso 2015-2016 ou posterior) en estudos superiores universitarios en Ciencias da Información e Comunicación.
Dotación:
A dotación é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade de axuda para gastos de viaxe que se abonará nun pago único cuxa contía dependerá do lugar de residencia do beneficiario.
O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade e accidente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de abril de 2017.
Máis información no BOE do 21 de marzo de 2017 e en http://www.iac.es/estudiantes.php?op1=131

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 6 bolsas dirixidas a estudantes universitarios que estean a cursar o último curso de grao ou máster, para a súa formación na investigación astrofísica.
Duración: do 1 de xullo ao 30 de setembro de 2017.

Os candidatos deberán reunir unha das seguintes condicións:
Estar a cursar un máster afín á Astrofísica (preferentemente en Física ou Matemáticas), no momento de presentación de instancias.
Estar a cursar o último curso dun grao universitario afín á Astrofísica (preferentemente en Física ou Matemáticas) e superar 180 créditos do devandito grao no momento de presentación de instancias.
Os candidatos deberán ter unha nota media igual ou superior a 7,5.

Dotación das bolsas:
A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade fixa de axuda para gastos de viaxe.
O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade e accidente.
O prazo para presntar solicitudes estará aberto ata o 10 de abril de 2017.
Máis información no BOE do 21 de marzo de 2017 e no Instituto de Astrofísica de Canarias,
http://www.iac.es/estudiantes.php?op1=131

American Studies

Mar 17, 2017

A Asociación Española para o Estudo dos Estados Unidos de América (S.A.A.S.) en colaboración coa Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), anuncia a convocatoria bienal dunha bolsa dirixida a mozos investigadores no campo de "American Studies".

Obxectivos
Dirixida a investigadores postdoctorales. O obxectivo desta bolsa é contribuír ao desenvolvemento dos estudos sobre Estados Unidos e ampliar as posibilidades de investigación de calidade en centros norteamericanos.
 
Prazo de presentación de solicitudes: ata ao 8 de maio de 2017  

Requisitos
Nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea.
Estar en posesión do grao de Doutor con posterioridade ao 31 de decembro de 2007.
Excelente coñecemento do idioma inglés falado e escrito no momento de formalizar a solicitude.
 
Documentación:
Certificado académico completo.
Título de grao de doutor ou xustificante de solicitalo.
DNI ou pasaporte.
Fotografía recente.
Curriculum Vitae
Carta de invitación ao centro estadounidense onde se vai a desenvolver o traballo de investigación.

Duración: De 3 a 12 meses, sen posibilidade de renovación.
Datas: Outono de 2017 ata o verán de 2018.
Dotación: Asignación única de 6.000 € para cubrir gastos de viaxe e manutención.   
Proceso de selección: Maio - Xuño

https://fulbright.es/convocatorias/ver/1540/spanish-association-for-american-studies/2017-2018

O Ministerio de Educación convoca bolsas para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2017/2018, nas seguintes especialidades ou áreas de actividade:

Artes Audiovisuais, Escénicas, Plásticas e Visuais, Música e Musicoloxía, Museoloxía e Conservación do Patrimonio, Xestión Cultural.

Requisitos dos solicitantes:
a) Posuír a nacionalidade española.
b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non, recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos.
c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á concesión da bolsa.

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia están dispoñibles en http://www.fulbright.es

O prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o 2 de maio de 2017.
Máis información no BOE do 17 de marzo de 2017 e en http://fulbright.es/ver/formulario-informacion

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca dez bolsas destinadas a posgraduados para a formación en métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada.

Requisitos:
Estar en posesión do título de graduado ou licenciado, o título deberá obterse dentro dos catro anos anteriores á data de presentación da solicitude.
As persoas aspirantes á obtención desta bolsa deberán acreditar unha cualificación media final igual ou superior a un 1,8 (segundo o baremo de 1 a 4).

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 3 de abril de 2017
Máis información no BOE do 13 de marzo de 2017 e en www.cis.es

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago de Compostela convoca as "CiQUS Summer Fellowships 2017" que son 15 bolsas para estudantes de grao con experiencia en Química ou estudos relacionados.
Terás a oportunidade de realizar prácticas formativas de iniciación á investigación da man de equipos científicos de excelencia e nunhas instalacións de primeiro nivel.

As prácticas formativas desenvolveranse cunha duración de 4-5 semanas, preferentemente durante o período comprendido entre o 26 de xuño e 28 de xullo de 2017.

Dotación:
Os alumnos seleccionados recibirán unha bolsa de 700 €/mes (ou o importe proporcional en función da duración da estancia), máis unha axuda para gastos de viaxe para alumnos residentes fora de Santiago (mediante presentación de xustificantes, billetes):
Ata 80 € para alumnos residentes noutras localidades de Galicia.
Ata 200 € para alumnos residentes noutras comunidades autónomas.

Os candidatos deben estar matriculados nun dos dous últimos anos dos seus estudos de grao (Química e afíns) e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou superior a 8 puntos sobre 10

Prazo: ata o 20 de abril de 2017

http://www.usc.es/ciqus/es/Summer2017

O Ministerio de Economía convoca 285 axudas para a formación de mozos profesionais especializados en internacionalización empresarial:

As axudas instrumentalizaranse en dúas fases:
Fase I: consistirá en formación práctica obtida a través da Rede de Oficinas Económicas e Comerciais das Embaixadas de España no estranxeiro en 2019
Fase II: formación práctica en empresas e institucións vinculadas á internacionalización, dentro e fóra de España e en Organismos Internacionais dos que España é membro. Ofrece, ademais, formación adicional en varios idiomas e actividades formativas para que estes mozos profesionais sexan capaces de proporcionar un mellor servizo ao proceso de internacionalización empresarial español.

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea.
b) Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1989.
c) Estar en posesión, dunha titulación universitaria superior de carácter oficial: Licenciatura/Enxeñería Superior/Arquitectura/Grao.
d) Dominar a lingua española.
e) Acreditar, documentalmente, posuír coñecemento avanzado de inglés (o nivel mínimo esixido, é o B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL)). Aceptaranse os títulos emitidos a partir do 1 de xaneiro de 2012.
f) Non ser beneficiario destas bolsas en edicións anteriores.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 de abril ao 17 de maio de 2017.
Máis información en http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html  e no BOE do 9 de marzo de 2017, na sección de anuncios

O Instituto Galego de Consumo convoca dúas bolsas de formación.

Unha bolsa no programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios: título universitario de licenciado/a ou de grao en Dereito.
Unha bolsa na Escola Galega de Consumo: título universitario de licenciado/a ou de grao

Requisitos xerais:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de amrzo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IN118A para o Consello Galego de Consumidores e IN117A para a Escola Galega de Consumo.

 

Máis información no DOG do 23 de febreiro de 2017 e en http://consumo.xunta.gal