Formación práctica (50)

Convócanse bolsas para a formación especializada en áreas e materias educativas desenvoltas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Requisitos: obter a titulación con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.

As bolsas concéntranse nas seguintes áreas: investigación educativa,  bibliotecoeconomía, documentación e arquivística, tecnoloxías da información e a comunicación, observación e deseño de  cualificaciones profesionais, xestión administrativa, estatística e avaliación educativa, xornalismo e comunicación, deseño gráfico, réxime xurídico e tradución e interpretación.
A contía da dotación mensual de cada bolsa establécese en 1.027 euros

O Prazo de presentación de solicitudes estará aberto  haste o 6 de xuño de 2019
Máis información no BOE do 16 de maio de 2019

O Instituto de Turismo de España convoca 36 bolsas Turismo de España para realizar prácticas profesionais e de investigación turística nas Consellerías Españolas de Turismo no estranxeiro.

Bolsas:  36.

Requisitos:
1. Estar en posesión da nacionalidade española.
2. Estar en posesión dos títulos universitarios de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, ou Máster Oficial, ou de Diplomado en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública, sempre que se cursaron os estudos e superado as probas nos seis anos anteriores ao da convocatoria das bolsas
3. Os Graduados, Licenciados, Máster Oficial, Arquitectos ou Enxeñeiros deben ter unha nota media igual ou superior a seis sobre dez; e unha nota media igual ou superior a sete sobre dez, requírese para os Diplomados en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública.
4. Idiomas. Acreditar, mediante certificación de institución académica oficial, posuír coñecemento do idioma inglés, o nivel mínimo haberá de ser  C1. Os estranxeiros deberán posuír un coñecemento do castelán de nivel mínimo  C1.

Destinos:
Lisboa, Varsovia, Berlín, Frankfurt, Múnic, Milán, Roma, Bruxelas,  Méjico, A Haia, París, Toronto, Viena, Dublín, Buenos Aires, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nova York,  Mumbay, Estocolmo, Helsinqui, Sao Paulo, Copenhague, Zúric, Londres, Abu  Dhabi,  Oslo, Singapura, Cantón, Pequín, Moscova, Tokio e Servizos Centrais
 
Prazo:  6 de xuño de 2019.
Máis información no BOE do 16 de maio de 2019 e en www.tourspain.es
Bases: https://www.tourspain.es/es-es/Documents/BOE-A-2018-11809_Orden%20de%20bases%20reguladoras%202018.pdf

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca 10 bolsas de formación práctica, para titulados universitarios en Enxeñería Agronómica, Enxeñería Técnica Agrícola, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Matemáticas, Estatística, Informática, Dereito, Economía, Administración e Dirección de Empresas, Socioloxía, Publicidade, Relacións Públicas, Xornalismo, Química, Bioloxía, Bioquímica ou Farmacia.

Dúas bolsas en cada unha das seguintes áreas de coñecemento:
a) Ordenación e fomento da produción gandeira.
b) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de froitas e hortalizas, plantas vivas e  vitivinicultura.
c) Ordenación e fomento da produción agrícola nos sectores de cultivos  herbáceos e industriais e Aceite de Oliva.
d) Medios de produción gandeiros.
e) Medios de produción agrícolas e variedades vexetais

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2019
Máis información no BOE do 14 de maio

A Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte convoca 5 bolsas para a formación teórica e práctica de posgrao nas actividades que se realizan no Centro de Medicina do Deporte do Departamento de Deporte e Saúde da AEPSAD:

1 Bolsa na Unidade de Psicoloxía. Licenciados/Graduados en Psicoloxía.
1 Bolsa na Unidade de Fisioterapia. Diplomados/Graduados en Fisioterapia.
2 Bolsas na Unidade de Control do Rendemento. Licenciados/Graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
1 Bolsa na Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición. Diplomado/Graduado en Nutrición Humana e/ou Dietética

Prazo: 3 de xuño de 2019

Máis información no BOE do 13 de maio de 2019 e en https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html

O Consello da Cultura Galega convoca dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
Estas bolsas teñen como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.

Requisitos xerais:
Estar en posesión da titulación universitaria e que rematasen os seus estudos no curso académico 2007/08 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.


Unha bolsa de estadía de creación na Casa de Velázquez en Madrid
Esta bolsa ten como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.
Requisitos:
Ser titulados superiores ou grao superior en ciclos formativas de ensinanzas artísticas, coreográficas, escénicas, musicais, deseño, imaxe e son.
Presentar unha memoria do proxecto.
O creador ou creadora deberá presentar unha memoria explicativa que resuma as características xerais do proxecto que vai levar a cabo. Nesta memoria incluirase un resumo do proxecto dunha soa páxina A4 Vertical, explicitando as súas motivacións, os tipos de traballos que pretende realizar e como se integra a bolsa no seu desenvolvemento profesional.
Os proxectos de artes visuais (debuxo, cine, fotografía, gravado, vídeo) ou composición musical deberán estar avalados por un responsable dun centro de creación, dun museo, dun conservatorio, etc. No proxecto de creación deberase xustificar tanto a necesidade da estadía en Madrid como a da proxección da cultura galega.

Unha bolsa de estadía de investigación na Casa de Velázquez en Madrid
Requisitos
Ser licenciado/a ou graduado/a nas áreas de Humanidades e Ciencias Sociais ou titulacións equivalentes.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos
Presentar unha memoria do proxecto.
A persoa investigadora deberá presentar unha memoria explicativa do proxecto de investigación que resuma as características xerais da investigación que vai levar a cabo.
A devandita memoria debe presentarse en formato A4, mecanografada a duplo espazo e por unha soa cara, e a súa extensión non será inferior a cinco nin superior a dez páxinas.
A investigación que se vai desenvolver pertencerá ao ámbito das ciencias humanas e sociais cuxas fontes ou terreo de referencia se atopen en Madrid e terá que ver coa cultura e a historia de Galicia e a proxección da cultura galega.
Esta memoria débese acompañar dunha carta de convite dalgún centro de investigación, estudo ou documentación situado en Madrid, así como un escrito do responsable da investigación sobre o interese do proxecto.

Dotación:
Cada bolsa estará dotada con 1.000 € mensuais.
A Casa de Velázquez asumirá os gastos da hospedaxe. Proporcionará, ademais, tarifas preferenciais (boursier) para os gastos de manutención na cafetaría da Casa de Velázquez. Igualmente, ofreceralles a posibilidade de empregar os espazos de traballo e documentación da Casa de Velázquez. Do mesmo xeito, poderán participar nas actividades de investigación e creación da Casa de Velázquez.
Duración:  A duración de cada unha das bolsas será de 3 meses e a data estimada de comezo é o 15 de setembro de 2019 e rematarán, en calquera caso, o 31 de decembro de 2019.  

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2019.
As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento PR970A
Os formularios das solicitudes tamén estarán dispoñibles nas páxinas web do Consello da Cultura Galega http://consellodacultura.gal

Máis información no DOG do 10 de maio de 2019 e en http://consellodacultura.gal
No teléfono 981 957 202 ou o enderezo electrónico rexistro@consellodacultura.gal
Presencialmente: Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi, 2º andar, Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela.

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de formación en biblioteconomía e documentación.
A bolsa ten por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das  monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

Requisitos:
- Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos: licenciado, graduado, master ou doutor en Biblioteconomía e Documentación ou análoga, ou ben un título doutro país que acredite unha formación equivalente.
- Finalizar os estudos para a obtención do título universitario indicado no apartado anterior con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.

A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais e terá unha duración de doce meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xuño de 2019
Máis información no BOE do 9 de maio de 2019 e en www.tribunalconstitucional.es

Becas Culturex

Mai 07, 2019

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca as bolsas «Culturex» para mocidade española, de formación práctica en xestión cultural no exterior, en institucións culturais, e en embaixadas e representacións ante a Unesco:

a) Musées Royaux d'Art et Hostorie (Bruxelas).
b) Centre Pompidou (París).
c) Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
d) Fundaçao des Serralves (Oporto).
e) HAY Festival of Literature & The Arts (Londres).
f) Jeu De Paume (París).
g) National Gallery of Art (Washington).
h) Representación Permanente de España ante a UNESCO (París).
i) Tate Modern (Londres).
j) Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.).
k) Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa).
l) Representación de España ante a Unión Europea
m) Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, Alemania).
n) Rijksmuseum de Amsterdam
o) Real Academia de España en Roma.
p) Centre for Contemporary Arts (CCA) (Glasgow)

Requisitos:
Ter a nacionalidade española.
Estar en posesión da titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao.
Estar en posesión dunha titulación de posgrao preferentemente en áreas afins a xestión cultural.
Idiomas:
Segundo a institución elixida o solicitante deberá acreditar un nivel mínimo de C1, de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).
En cada país de destino será esixible a súa lingua nacional propia, excepto en Corea, onde será requisito este mesmo nivel da lingua inglesa.
Nos países de fala española este requisito non será esixible.
Non ter superado os 35 anos de idade a 31 de decembro de 2019.
O período de desfrute será entre o 1 de outubro de 2019 ata o 31 de marzo de 2020

Dotación mensual:
- Destinos en Europa: O importe bruto mensual de Londres e París será de 1.800 €.
- O resto de destinos europeos: O importe bruto mensual será de 1.480 €.
- Destinos de América e Asia: O importe bruto mensual será de 2.050 €.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de maio de 2019 às 14:00 h.
A solicitude farase exclusivamente en formato electrónico:  https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica no apartado «Trámites e procedementos»

Máis información no BOE do 4 de maio de 2019 e en
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas.html

Patrimonio Nacional convoca oito bolsas para posgraduados 2019-2010.

Beneficiarios:
Titulados universitarios superiores (enxeñería, arquitectura, licenciatura, grao ou equivalente) na área de coñecemento requirida para a bolsa que se solicite e cuxa titulación fose obtida no curso académico 2012/2013 ou posterior, en universidades españolas ou estranxeiras, neste último caso a condición de que se obtivo a homologación do título por resolución definitiva.

Especialidades e titulacións esixidas:
Bolsa  nº 1: Turismo, Comercio e Márketing. Licenciatura ou Grao en Turismo ou en Administración e Dirección de Empresas (máis titulación de Licenciatura, Grao ou Máster en Márketing).
Bolsa  nº 2: Relacións e comunicación institucional. Licenciatura ou Grao en Xornalismo.
Bolsa  nº 3: Revisión de coleccións e regularización do Inventario de bens mobles histórico-artísticos. Licenciatura ou Grao en Xeografía e Historia ou Historia da arte.
Bolsa  nº 4: Xestión de exposicións temporais. Licenciatura ou Grao en Historia da arte.
Bolsa  nº 5: Descrición de fondos documentais. Licenciatura ou Grao universitario con coñecemento de Archivística e  Paleografía.
Bolsa  nº 6: Desenvolvemento documental de plans de conservación preventiva. Arquitectura Superior (con manexo de programas informáticos AUTOCAD).
Bolsa  nº 7: Actualización bibliográfica e ampliación da documentación histórica relativa aos inmobles históricos de Patrimonio Nacional. Licenciatura ou Grao en Historia da arte.
Bolsa  nº 8: Formación en Programas Culturais de Patrimonio Nacional. Licenciatura ou Grao en Humanidades, Ciencias de Educación ou Socioloxía e Máster en Xestión Cultural ou equivalente.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de maio de 2019.
Máis información no BOE do 4 de maio de 2019 e en http://www.patrimonionacional.es/contratacion/becas

O Instituto de Estudos Fiscais convoca 10 bolsas de formación para titulados universitarios para a súa formación no exercicio de tarefas formativas e investigadoras en materias relativas á actividade orzamentaria e fiscal da Facenda Pública

A contía individual da bolsa será de 1.100 euros mensuais brutos
O período máximo de goce das bolsas será de 12 meses
O prazo de presentación de instancias estará aberto ata o 20 de maio de 2019

Máis información no BOE do 4 de maio de 2019 e en http://www.ief.es/

O Ministerio de Cultura convoca as bolsas FormARTE de formación e especialización en materias da competencia de institucións culturais dependentes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O obxecto destas bolsas é contribuír á formación de especialistas en materias artísticas, xestión cultural, arquivos, conservación e restauración, museoloxía e
biblioteconomía, mediante a realización dun programa de actividades teórico-práctico en dependencias e organismos públicos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Requisitos:
Cumprir os requisitos académicos de cadas bolsa e finalizar os estudos no curso académico 2012-2013 ou data posterior.

Son 76 bolsas divididas en seis modalidades:

A.Bolsas de Conservación e Restauración de Bens Culturais: 12 bolsas.
B. Bolsas de Museoloxía: 16 bolsas.
C. Bolsas de Biblioteconomía e Documentación: 11 bolsas.
D. Bolsas de Arquivística: 13 bolsas.
E. Bolsas de Xestión Cultural: 20 bolsas.
F. Bolsas de Artes Plásticas e Fotografía: 4 bolsas.

A dotación económica destas bolsas é:
a) Modalidades A, B, C, D e E: 866 euros brutos mensuais.
b) Modalidade F: 1.800 euros brutos mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de maio de 2019.
Máis información no BOE do 30 de abril de 2019 e en
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html