Formación práctica (57)

(EUSPA) a Axencia da Unión Europea para o Programa Espacial, situada en Praga, ofrece períodos de prácticas remuneradas en distintos departamentos dunha duración de 6 meses.
O alumnado apoiará as actividades diarias do Departamento da ITF da Axencia. O alumno/a contribuirá ás operacións de apoio ao usuario ou ás actividades de xestión de proxectos. Convídase ás persoas candidatas a indicar a súa preferencia na carta de motivación.

Está prevista unha remuneración mensual de 1.200 € con posibilidade de renovación.

Requisitos:
- Titulados/as universitarios/as (actuais ou en breve) con nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea.
- Coñecementos profundos dunha lingua oficial da Unión Europea e coñecementos satisfactorios doutra lingua da Unión Europea. Unha delas debe ser a lingua de traballo da Axencia (o inglés).
- Experiencia inicial ou unha experiencia específica nun dos ámbitos de traballo da Axencia, obtida ben mediante a especialización como parte dos estudos da persoa solicitante dun título universitario, unha disertación ou outro proxecto de investigación realizado como parte dos seus estudos ou a través da experiencia profesional ou un período de prácticas anterior ou doutra maneira.

Prazo: 31 de marzo de 2023

https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1592 

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca 10 bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados cos ámbitos de actuación deste organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica.

As prazas convocadas son as seguintes:
5 bolsas para persoas con grao en Arquitectura ou con grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante.
1 bolsa para persoas con grao de Arquitectura Técnica.
1 bolsa para persoas con grao en Enxeñería con máster en Enxeñería de Camiños, Canles e Portos ou máster en Enxeñería industrial.
2 bolsas para persoas con grao en Dereito.
1 bolsa para persoas con grao en Economía.

As bolsas de formación levarán a cabo en xornada de mañá, de luns a venres, nas dependencias do IGVS, coa distribución territorial que se indica na convocatoria.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, desde o día 19/01/2023 ata o día 20/02/2023. As solicitudes presentaranse electronicamente a través da sede electrónica (código de procedemento VI440D).

Requisitos
Terminar o grao esixido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019.
Ter competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior.
Non ser con anterioridade beneficiario doutra bolsa de formación do IGVS.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa similar a esta. Noutro caso, deberá renunciarse ao emprego ou á bolsa con anterioridade ao comezo da formación.
Non estar incursa en ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dotación
O importe de cada bolsa será de 1.000 euros brutos ao mes.

 

Convocatoria no DOGPresentación solicitude 

A Fundación Arquia abriu a inscrición á XXIV Convocatoria Bolsas Arquia 2023 para a adxudicación de 48 bolsas para estudantes de arquitectura e novos arquitectos das escolas de arquitectura de España e Portugal.

O obxectivo das bolsas é dar aos candidatos e candidatas a posibilidade de complementar mediante prácticas profesionais os coñecementos adquiridos durante a súa formación, e contribuír ao achegamento entre os ámbitos profesional e académico facilitando o acceso dos beneficiarios/as a cualificados estudos de Arquitectura e outras institucións. O programa fomenta a mobilidade dentro de Europa, entendéndoa como un factor enriquecedor do desenvolvemento persoal.

Destinos

Convocanse 48 bolsas destinadas a estudos europeos e de Estados Unidos, así como en institucións relacionadas co sector da arquitectura. Entre os estudos de arquitectura, ofrécense 24 bolsas en estudos europeos recoñecidos, dos que se atopan cinco Premios Pritzker e 4 bolsas en estudos de Estados Unidos (Diller Scofidio + Renfro, GMS, MARVEL, GRIMSHAW), cuxas bolsas son posibles grazas á colaboración de Architect‐US.

O programa ofrece tamén a oportunidade de realizar prácticas profesionais noutras institucións relacionadas coa arquitectura, como a Fundación Metrópole, especializados no campo do urbanismo e o Desenvolvemento da Cidade; a Royal Academy of Arts de Londres, o Museo Nacional Centro de Arte Reina e a mesma Fundación Arquia. Na Administración Pública, participan no programa, a Dirección Xeral de Arquitectura do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana e tamén a Sociedade Mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA).

Ademais, ofrécense bolsas de matrícula para as escolas de verán do Campus Ultzama, organizado pola Fundación Arquitectura e Sociedade, para Coimbra Architecture Summer Atelier 2022 (CASA) organizado pola Universidade de Coimbra, Portugal, para Escola de Verán de Arquitectura Tradicional organizado por INTBAU España, e para RCR Summer Workshop. Por último concédese unha bolsa de Posgrao March en Arquitectura Aplicada impartido por March Escola de Arquitectura, Deseño e Innovación en Valencia.

Participación

Existen dúas modalidades de participación: expediente académico e/ou concurso, pódese optar por participar nunha delas ou en ambas simultaneamente. Convócanse 12 bolsas para a modalidade concurso e o resto por modalidade expediente.

O xurado único para o concurso da presente convocatoria é a arquitecta María Langarita, que propuxo como tema ‘Máquinas do tempo’, cuxo contido se recolle nas bases.

As bolsas están dirixidas a estudantes que obtivesen o 60% dos créditos dos estudos conducentes ao título habilitante de Arquitectura e estean matriculados no curso 2022/2023, e a arquitectos con menos dun ano de titulación procedentes de escolas de arquitectura españolas e portuguesas ou que obtivesen o título fose do país e homologado en España ou en Portugal.

Prazo de inscrición aberto ata o 21 de abril de 2023 ás 12 do mediodía (hora peninsular española).

 

Máis información acerca da convocatoria e dos estudos e institucións de destino na web: fundacion.arquia.com

 

A Fundación Francisco Ayala convoca unha bolsa de axuda á investigación sobre a obra narrativa e ensaística de Francisco Ayala e a súa traxectoria intelectual, á que poderán concorrer graduados universitarios de calquera nacionalidade.

Terán prioridade os proxectos que relacionen aspectos da traxectoria e a obra de Ayala coa doutros autores e intelectuais do século XX e os de carácter documental.

O escrito de solicitude conterá os datos persoais e de contacto (dirección postal, teléfonos e correo electrónico) e acompañarase de:

Currículo do/a solicitante.
Documento de identidade.
Certificación académica persoal.
Memoria do proxecto de investigación, de entre 500 e 1.000 palabras, na que figure o título detallado, o estado da cuestión, o plan de traballo e os obxectivos da investigación. Esta memoria non conterá ningún dato que permita identificar ao solicitante.

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o día 28 de febreiro de 2023.

Requisitos
A esta convocatoria poderán concorrer graduados universitarios de calquera nacionalidade.

Dotación
A bolsa está dotada con 2.500 euros, dos que se detraerá a retención fiscal que corresponda.

 

Bolsas de axuda á investigación | Bases da convocatoria

Aprobada a convocatoria correspondente a 2022 de axudas a contratos predoutorais para a formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a e a adquisición de competencias docentes universitarias en calquera área do coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación de novos doutores ao sistema español de educación superior e de investigación científica (axudas FPU).

Convócanse 900 axudas das cales 45 se reservan a estudantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33%. De existir axudas non cubertas no grupo de reserva acumularanse ao grupo xeral.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 17 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2023 ás 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive.

Requisitos
Persoas en posesión do título de grao e matriculadas nun programa de doutoramento nunha universidade española no curso 2022-2023, no momento de presentación das solicitudes.
Alternativamente, os solicitantes poderán acreditar que no momento de presentación das solicitudes se atopan en posesión do título de máster ou están matriculados no curso 2022-2023 nun máster universitario oficial que dea acceso a un programa de doutoramento no curso 2023-2024

Dotación
Os contratos predoutorais teñen establecida unha contía de 1.230,08 euros mensuais o primeiro ano, 1.317,95 euros mensuais o segundo ano e 1.647,44 euros mensuais o terceiro e cuarto ano e dúas pagas extraordinarias cada ano.

 

Convocatoria no BOE | Convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións | Páxina Web Ministerio de Universidades

ICEX España convoca a concesión de subvencións do "Proxecto ICEX Vives" para prácticas formativas en empresas para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

Idade: 18-30 anos no momento da solicitude da axuda.
Estar en posesión dunha titulación universitaria de grao e/o de máster, ou de formación profesional media ou superior.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 1 de xaneiro do 2023 ata o esgotamento do crédito orzamentario desta convocatoria. En todo caso, as prácticas formativas deberán finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

As dotacións individuais anuais por persoa beneficiaria dependerán da Oficina de destino, abarcando desde os 21.700 euros ata os 50.000 euros.

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-vives/documentacion 

O Instituto IMDEA Enerxía propón un programa de prácticas remuneradas de investigación para estudantes de máster altamente motivados para iniciarse na investigación e aprender dun equipo multidisciplinar de investigadores de renome internacional. O propósito desta convocatoria é achegar a investigación aos estudantes para que poidan decidir a súa orientación profesional e a posibilidade de desenvolver unha carreira científica.

A data límite de presentación de candidaturas está aberta ata o 13 Xaneiro de 2023. As solicitudes acéptanse exclusivamente a través do correo electrónico indicado na respectiva liña de investigación. Cada candidato só pode presentar unha solicitude ao programa.

A solicitude debe incluír
Currículo
Acreditación de estar matriculado nun Máster oficial
Expediente académico da titulación
Carta de motivación

Criterios de adxudicación
Expediente académico
Motivación
Coñecementos de inglés
Outros méritos

Requisitos
Ser estudante de Máster Universitario (título de Máster Oficial).
Estar en posesión da Titulación de Grao oficial requirida para cada posto.
Ter permiso de residencia en España durante a duración das prácticas.

Dotación
As prácticas teñen unha duración máxima de 350 horas.
Axuda económica de ata 2.000 € (en función das horas realizadas).

 

Páxina web | Prazas ofertadas

ICEX Vives é un novo proxecto formativo, no que se axuda a impulsar a internacionalización das empresas españolas conectándoas con talento novo con custo cero. Unha experiencia única na que se prevé a oferta de 2000 prácticas cunha duración entre 6 e 12 meses, que poderán solicitarse a partir de xaneiro de 2023. Un destino no estranxeiro, nun único país ou en varios, sempre na mesma empresa.

Mediante este proxecto apoiase aos mozos e mozas para que vivan unha experiencia formativa única e enriquecedora, e ás empresas para que atopen o talento que impulse os seus procesos de internacionalización.

Iniciativa financiada polos fondos Next Generation EU dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, enmarcado no compoñente C13 'Impulso á Peme', cuxo principal obxectivo é impulsar a recuperación e modernización do noso país. Está dotado cun orzamento de 60 000 000 de euros para o período comprendido entre 2022, 2023 e 2024

Requisitos

Ter entre 18 e 30 anos, nacionalidade española ou da UE, titulación universitaria de grao ou de técnico medio ou superior de Formación Profesional, e querer vivir unha experiencia internacional.
Prácticas formativas en calquera disciplina, non importa cal sexa a túa especialización.

Dotación

Dotación económica en función da cidade/país de destino: entre 21.000 € e 46.000 € ao ano.
Seguro de asistencia médica e de viaxe a cargo de ICEX.

Páxina web | Guía para a mocidade | Guía para empresas 

O Programa de Prácticas da OCDE está deseñado para que uns 500 estudantes altamente cualificados e motivados, con diversos perfís, incorpórense á Organización para traballar en proxectos relacionados coas Orientacións Estratéxicas do Secretario Xeral e apoiar as funcións corporativas da Organización. O seu principal obxectivo é ofrecer aos candidatos seleccionados a oportunidade de mellorar as súas capacidades analíticas e técnicas nunha contorna internacional.

Os candidatos seleccionados levarán a cabo investigacións e prestarán apoio aos analistas políticos nun dos seguintes ámbitos (lista non exhaustiva): Intelixencia artificial, Suborno e corrupción, Desenvolvemento, Dixitalización, Economía, Educación e Competencias, Medio Ambiente, Xénero e Diversidade, Migración Internacional, Saúde, Ciencia e Tecnoloxía, Fiscalidade, Turismo, Comercio e Agricultura, Transporte.
Investigación, análise de datos e redacción (preparación de estudos e documentos; realización de investigacións e revisión do material existente; contribución á elaboración de documentos, documentos de traballo e publicacións)
Comunicación e difusión (participar en reunións e seminarios, establecer contactos profesionais e manter redes, con funcionarios das administracións nacionais, investigadores, etc.)
Os bolseiros en apoio das funcións corporativas participarán na organización de eventos, comunicación, presenza nos medios sociais, etc.
A OCDE concede unha contribución aos gastos de manutención duns 700 euros por mes natural traballado.
A duración das prácticas é de entre un e seis meses (renovables por outros seis meses ata un total de doce), a tempo completo.

DESTINATARIOS
Requisitos para presentar a solicitude:
-Estar matriculado nun programa de estudos a tempo completo durante a duración do prácticas
-Dominio excelente dun dos dous idiomas oficiais da OCDE/OCDE (inglés e francés) e coñecemento práctico do outro ou vontade de aprendelo
-Valorarase a experiencia internacional en estudos, prácticas ou actividades profesionais
-Sólidos coñecementos cuantitativos e informáticos. Coñecemento de Microsoft Office

PROCESO DE SELECCIÓN
Solicitude online e carta de presentación (dirixida á Oficina de Prácticas), a través da seguinte ligazón: https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Dean%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D137223%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Dean%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D137223%26isOnLogoutPage%3Dtrue
Preselección: todas as solicitudes son estudadas pola Oficina de Prácticas e os candidatos adecuados inclúense nunha lista de preselección que se pon ao dispor das Direccións da OCDE.
Entrevista e/o proba escrita: os equipos de contratación poden convidar os candidatos a realizar unha entrevista telefónica e/o unha proba escrita.

DATA LÍMITE: 28 de febreiro de 2023, 23:59 (CET).

Máis información: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/

O Servizo Europeo de Acción Exterior (SEAE) é o servizo diplomático da Unión Europea. Axuda ao xefe de asuntos exteriores da UE, o Alto Representante para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, a levar a cabo a Política Exterior e de Seguridade Común da Unión.
Ofrécense oportunidades de prácticas nas Delegacións da UE de todo o mundo a estudantes, mozos titulados e funcionarios en prácticas.
A duración das prácticas oscila entre 1 mes (3 meses para os funcionarios en prácticas) e 6 meses; fóra das prácticas para estudantes non financiadas, os candidatos reciben polo menos o 25% do salario do Grupo I do Axente Local.

DESTINATARIOS/AS
As prácticas ofrécense baixo catro alicerces diferentes:
-prácticas financiadas para mozos licenciados con menos dun ano de experiencia profesional
-prácticas obrigatorias non financiadas para estudantes que xa residen e estudan no país de acollida
-prácticas para estudantes das escolas nacionais de administración dos Estados membros
-prácticas para funcionarios en prácticas dunha administración dun Estado membro como parte da súa formación profesional obrigatoria

Dependendo dun alicerce específico, as prácticas están abertas a cidadáns da UE, cidadáns de países candidatos que concluísen as negociacións de adhesión á UE, nacionais do país de acollida.
Para as prácticas subvencionadas, os solicitantes deben haberse graduado nunha universidade ou establecemento de educación superior equivalente con polo menos un nivel de licenciatura, mentres que para as prácticas obrigatorias non subvencionadas, os solicitantes deben ser estudantes de 3.°, 4.° ou 5.° ano dunha universidade ou outra educación superior establecemento.
Os candidatos deben ter a capacidade de falar no idioma de traballo da Delegación da UE; o coñecemento do idioma oficial do país anfitrión sería unha vantaxe.

Máis información:  https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee