Formación práctica (33)

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca axudas para participar en Santander na aula de Verán "Ortega e Gasset" de 2017

Beneficiarios.
Estudantes que finalizasen o último curso do bacharelato ou do ciclo formativo de grao superior de formación profesional no ano 2017; e acrediten unha nota media igual ou superior a 9,60 puntos sobre 10 nos dous cursos do bacharelato ou do correspondente ciclo formativo de grao superior de formación profesional.
Tamén poderán ser beneficiarios destas axudas os estudantes nacionais ou estranxeiros que cursasen os seus estudos de bacharelato en calquera dos centros docentes de titularidade pública española no estranxeiro.

Características do programa.
A aula de verán "Ortega e Gasset" ofrece unha panorámica da situación dos ensinos universitarios en España en diferentes campos do coñecemento, mediante leccións e conferencias impartidas por académicos e profesionais destacados.

Contía da axuda.
Aos estudantes seleccionados a UIMP cubriralles os gastos correspondentes ao seu aloxamento e manutención, en réxime de pensión completa e habitación dobre durante as datas de celebración da aula, o desprazamento dos asistentes desde o seu punto de orixe ata Santander e regreso, cun máximo de 200 euros para os desprazamentos dentro da Península; de 300 euros para os alumnos procedentes das Comunidades Autónomas das Illes Balears e de Canarias e das Cidades de Ceuta e Melilla; e de 600 euros para os alumnos procedentes dos centros docentes de titularidade pública española no estranxeiro. Así mesmo cubriranse os gastos polos traslados, entradas a monumentos, museos, etcétera, derivados das actividades culturais previstas no programa.

O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 8 de xullo de 2017

Máis información no BOE do 23 de xuño de 2017 e en http://www.uimp.es

O Consello da Cultura Galega convoca dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
Estas bolsas teñen como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.

Requisitos xerais:
Estar en posesión da titulación universitaria con posterioridade ao 31 de decembro de 2011.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos.

Bolsas:
Unha bolsa de estadía de creación na Casa de Velázquez en Madrid
Esta bolsa ten como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.
Requisitos específicos:
O creador ou creadora deberá presentar unha memoria explicativa que resuma as características xerais do proxecto que vai levar a cabo. Nesta memoria o candidato, segundo a súa categoría, debe xuntar:
Cineastas e videastas: un máximo de dous enlaces de películas cargadas na plataforma Vimeo. Só se tomarán en conta os vídeos montados.
Compositores: un máximo de dúas obras musicais (formato MP3- con un bit rate de 192 Kbits/s) e as particións en formato PDF.
Fotógrafos: un máximo de 10 fotografías (ficheiros jpg, jpeg, o png).
Artes plásticas: un máximo de 10 fotografías da súa obra (ficheros jpg, jpeg, o png).
Non se poderán incorporar enlaces ou plataformas externas, salvo Vimeo para os videastas e cineastas.
Os proxectos de artes visuais (debuxo, cine, fotografía, gravado, vídeo) ou composición musical deberán estar avalados por un responsable dun centro de creación, dun museo, dun conservatorio, etc. No proxecto de creación deberase xustificar tanto a necesidade da estadía en Madrid como a da proxección da cultura galega.

Unha bolsa de estadía para a investigación na Casa de Velázquez en Madrid
Esta bolsa ten como finalidade facilitar a presenza dun/dunha investigador/a na Casa de Velázquez en Madrid.
Requisitos específicos:
A investigación que se vai desenvolver pertencerá ao ámbito das ciencias humanas e sociais, cuxas fontes ou terreo de referencia estean en Madrid, e terá que ver coa cultura e a historia de Galicia e a proxección da cultura galega.
O investigador ou investigadora deberá presentar unha memoria explicativa do proxecto de investigación que resuma as características xerais da investigación que vai levar a cabo, ao cal se debe acompañar unha carta de convite dalgún centro de investigación, estudo ou documentación situado en Madrid, así como un escrito do responsable da investigación sobre o interese do proxecto.

Dotación:
Cada bolsa estará dotada con 1.000 € mensuais.
A Casa de Velázquez asumirá os gastos da hospedaxe. Proporcionará, ademais, tarifas preferenciais (boursier) para os gastos de manutención na cafetaría da Casa de Velázquez. Igualmente, ofreceralles a posibilidade de empregar os espazos de traballo e documentación da Casa de Velázquez. Do mesmo xeito, poderán participar nas actividades de investigación e creación da Casa de Velázquez.
Duración: A duración de cada unha das bolsas será de 3 meses e a data estimada de comezo é o 15 de setembro de 2017 e rematarán, en calquera caso, o 31 de decembro de 2017.  

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xullo de 2017.
As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento PR970A
Os formularios das solicitudes tamén estarán dispoñibles nas páxinas web do Consello da Cultura Galega http://consellodacultura.gal
Máis información no DOG do 22 de xuño de 2017 e en http://consellodacultura.gal
No teléfono 981 957 202 ou o enderezo electrónico rexistro@consellodacultura.gal
Presencialmente: Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi, 2º andar, Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela.

O Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca bolsas para a formación teórico-práctica e o perfeccionamento tecnolóxico de recentemente titulados nas materias e proxectos propios do Instituto

Requisitos:
Titulados universitarios de nacionalidade española ou dun país membro da Unión Europea, ou estranxeiros residentes en España no momento de solicitar a bolsa que se atopen en posesión do título de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Enxeñeiro Técnico + Master Oficial ou equivalentes, sempre que terminen os seus estudos e obteñan o título con posterioridade ao 15 de xullo de 2013 e antes do 16 de xullo de 2017.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xullo de 2017 en http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
Máis información no BOE do 13 de xuño de 2017 e en www.inta.es

O Instituto Xeográfico Nacional convoca axudas para a formación e investigación nos campos da astronomía, a xeodesia, a geofísica, a cartografía e a geomática.

Requisitos:
Ter finalizar os estudos despois do 31 de xullo de 2013, e ter ou estar en condicións de obter o correspondente título universitario oficial de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou enxeñeiro técnico, neste último caso só se posteriormente obtívose o título universitario oficial de máster.

A asignación económica mensual da bolsa será de 1.010 euros. Se a formación leva a cabo no Centro Geofísico de Canarias o importe mensual será de 1.110 euros ao mes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2017
Máis información nos anuncios do BOE do 8 de xuño de 2017 e en http://www.ign.es

A Consellería de Educación convoca cinco novas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas:
Universidade do Algarve. Portugal
Universidade de Estremadura
Universidade de Granada
Universidade Complutense de Madrid
Università degli Studi di Padova. Italia

O importe íntegro mensual das bolsas é de 1.123,96 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas e 1.277,12 €, para os lectorados localizados en universidades estranxeiras.
O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate da presentación de solicitudes.
Titulación académica:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en estudos de galego e español.
Grao en galego e portugués: estudos lingüísticos e literarios.
Poderá solicitar as prazas localizadas en Italia quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país no que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país no que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

O prazo de presentación dás solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2017.
A solicitude está dispoñible en https://sede.xunta.es co procedemento ED110A
Máis información no DOG do 6 de xuño de 2017 e en http://www.lingua.gal/portada

O Tribunal Constitucional convoca as seguintes bolsas:

Unha bolsa en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.
Requisitos: Licenciado o graduado en Biblioteconomía e Documentación
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2012.
A dotación da bolsa é de 1100 € mensuais.
Seis bolsas relacionadas coa recompilación, clasificación e publicación da doutrina do Tribunal.
Requisitos: Licenciado universitario ou grao universitario en Dereito.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2012.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2017.
Máis información no BOE do 1 de xuño de 2017 e en www.tribunalconstitucional.es

A Xunta de Galicia convoca seis bolsas para a formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
Ter veciñanza administrativa en Galicia.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2008 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xuño de 2017
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 26 de maio de 2017 e en http://www.cooperaciongalega.org

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

A Fundación Ramón Areces, convoca 22 bolsas para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no estranxeiro durante o curso 2017/2018, na área de Economía.
As bolsas están dotadas con 1.650 euros mensuales.

Máis información R/Vitruvio, 5 28006Madrid. Tfno: 915158980

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia
3.- DESTINATARIOS
persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados
DATA LÍMITE
30 de xuño de 2017
 PÁXINA WEB
MÁIS INFORMACIÓN
Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800 ? b/m