Formación práctica (47)

A Fundación Ramón Areces convoca Bolsas para a ampliación de estudos postdoutorais en universidades e centros de investigación no estranxeiro, durante o curso 2022, sobre temas de Ciencias da Vida e da Materia.

A convocatoria oriéntase cara aos campos de Biomedicina, Química, Física e Matemáticas e Preservación da Biosfera.

Requisitos:
Nacionalidade española.
Acharse en posesión do título de doutor por unha universidade española ou estranxeira, no momento da presentación da solicitude. Nesta convocatoria darase preferencia aos candidatos que obtivesen o grao de doutor entre 2017 e 2021.
Estar admitido/a nunha universidade ou centro de investigación estranxeiro para o ano 2022.
Coñecemento suficiente do inglés ou do idioma do país de destino.
Estas Bolsas están destinadas a promover a primeira estancia postdoutoral no estranxeiro, polo que non serán candidatos elexibles aqueles que o 30 de xuño de 2021 realizasen unha estancia no estranxeiro igual ou superior a un ano.

Prazo: 30 de Abril de 2021

Máis información

O Centro nacional de investigacións cardiovasculares convoca 26 prazas para o plan de formación CICERONE

A convocatoria  CICERONE (Prácticas de laboratorio no  CNIC) ten como obxectivo achegar a investigación biomédica aos estudantes de  Master e dos últimos cursos dun Grao universitario de Biomedicina (Medicina, Bioloxía, Biotecnoloxía, etc.) ou áreas relacionadas con este campo (Física, Química, Enxeñería, etc.) mediante estancias de 6 semanas no CNIC para a realización de prácticas durante un período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2021.

Requisitos dos solicitantes:
Ser estudante universitario/a de segundo ciclo ou  Master relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas con este campo (física, química, enxeñerías).
Ter aprobados o 50% de todos os créditos de grao o día 20 de marzo de 2020.
Posuír unha nota media dos créditos cursados (tanto de grao como de máster) igual ou superior a 8 en escala 1-10.

Contía:
Os candidatos seleccionados recibirán unha subvención económica de 1.500 €. Aos participantes que residan fose da Comunidad de Madrid tamén se lles cubrirán os gastos derivados do desprazamento a Madrid en clase turista ata un máximo de 500 euros (1 viaxe de ida e volta desde o seu lugar de residencia habitual).

O prazo para a recepción do formulario de solicitude é o día 27 de abril de 2021.
Máis información https://www.cnic.es/es/cicerone  e no BOE do 30 de marzo de 2021.

A Cámara de Comercio da Coruña, dentro do programa  PICE, convoca axudas para a realización de prácticas ou para traballar en empresas europeas por parte de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Tanto as prácticas en empresa como os contratos laborais están dotados dunha axuda económica.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2021

As estancias internacionais deberán estar finalizadas antes do 30 de xuño de 2022.

Requisitos: Mozos e mozas de entre 18-30 anos rexistrados no Sistema de Garantía Xuvenil.

http://www.camaracoruna.com/web/camara/movilidad

 

Convo Nadine 21

Mar 08, 2021

Fundación  Nadine acompaña a novos artistas que queren cambiar o mundo, entendendo que a linguaxe artística é un motor de cambio fronte a un reto social ou ambiental a resolver.

Por iso, lanzan a segunda edición de Convo Nadine 21, un programa de apoio á creación artística de mozos e mozas comprometidos co cambio, con proxectos artísticos que se desenvolvan en España. O obxectivo da convocatoria é dotar a novos artistas de ferramentas, recursos e orientación que lles axuden a identificar oportunidades de emprendemento que melloren o seu futuro profesional e acompañalos no camiño para poder emprender os seus propios proxectos e facelos sostibles.

Convo Nadine 21 está pensada para mozos e mozas (artistas ou con inquietudes artísticas) ou colectivos artísticos que utilizan a linguaxe artística en favor dunha causa social ou ambiental. Enténdese por causa social ou ambiental, aqueles proxectos ou obras que expoñan solucións a cuestións relacionadas con: crise climática e ecolóxica, xustiza social, diversidade sexual e de xénero, pobreza, migracións, racismo,  edadismo e terceira idade, discapacidades ou diversidade funcional, humanización, inclusión, educación ao alcance de todas as persoas, mocidade en risco de exclusión, pacifismo, memoria histórica, saúde, etc. O proxecto artístico estará enmarcado dentro das seguintes disciplinas artísticas: artes escénicas, artes visuais, literatura, gastronomía, arquitectura, audiovisual e outras formas disciplinares xustificadas.

A convocatoria desenvolverase en 5 fases:
Fase 1 – Inscrición: do 25/03/2021 ao 18/04/2021 ata as 23:59 h
Fase 2 – Preselección de proxectos. Comunicación de preseleccionados o 10/05/21
Fase 3 – Casting: do 26/05/20121 ao 01/06/2021
Fase 4 – Casting final: 14/06/21 e 15/06/21
Fase 5 – Programa: segunda semana de setembro

A presentación das candidaturas realizarase a través do formulario en liña publicado na páxina web www.nadinefundacion.org.

O casting final celebrarase no Círculo de Belas Artes de Madrid 15 de xuño de 2021.

Ata o arranque das inscricións, podes traballar na túa idea participando nun programa aberto de inspiración que consiste en:
- Briconsellos: Oito brevísimos vídeos que, desde xa, irás vendo no seu Instagram para inspirarte para a Convo Nadine, con consellos de mozos/as emprendedores que están a arrasar, como Elsa Arnaiz, Eugenio García-Calderón ou Carmen Huidobro, e de varias persoas máis. Se te preguntas: como debe ser o meu vídeo de presentación?, que é o impacto social? ou que importancia ten o equipo ou a sustentabilidade do meu proxecto?, bota un ollo a estas pílulas.
- O Grand Prix: Xornada virtual que terá lugar en Zoom para idear proxectos de impacto artístico-social da man de Kike Labián e Alberto Rico Trigo, titores do Programa de acompañamento personalizado de  Nadine. Se tes unha inquietude e non sabes como plasmala, é o evento perfecto para ti.
- Saber Vivir: Dispoñerás de consultorías con membros do noso Consello Asesor (xurado da  Convo anterior) para evitar posibles erros para a convocatoria.

Requisitos
- Ter entre 18 e 32 anos.
- Contar cun proxecto que resolva un reto social ou ambiental a través de calquera disciplina artística.
- Desenvolver o proxecto en España.

Dotación
Os proxectos gañadores optarán á axuda outorgada pola Fundación no marco da convocatoria, que consta de:
- Axuda económica de ata 12000€ por proxecto. (Un máximo de 5 proxectos)
- Programa de acompañamento individualizado.
- Difusión do proxecto ou obra para obter maior visibilidade.
- Formar parte da comunidade Nadine.
- Participación en foros de inspiración para mozos/as emprendedores como oínte ou relator.

Máis Información: hablamos@nadinefundacion.org

https://nadinefundacion.org/convonadine/

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convoca bolsas para a formación de mocidade en internacionalización empresarial:

As axudas instrumentalizaranse en varias fases:
1. Fase 0: " Master".  ICEX asumirá os custos do Máster oficial, excepto o prezo público, que se abonará directamente polo alumno ou alumna.  ICEX concederá ademais unha dotación de 500 euros por beneficiario ou beneficiaria para afrontar os gastos de transportes e manutención durante o período do Máster oficial. A axuda poderá elevarse a 2.000 euros nos casos de empadroamento distinto á Comunidad de Madrid desde polo menos 3 anos antes da data de publicación desta convocatoria.
2. Fase I: "Prácticas en Oficinas Económicas e Comerciais de España no exterior". As dotacións brutas individuais anuais dependerán da Oficina de destino, abarcando desde 21.300 euros ata 42.800 euros.
3. Fase II: "Prácticas en empresas, entidades ou organismos internacionais". Para o cálculo das contías individualizadas utilizarase o mesmo procedemento establecido para a Fase I.

Requisitos:
- Posuír a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea.
- Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1993.
- Ter unha titulación universitaria superior de grao e que permita o acceso aos estudos oficiais de máster universitario. Imprescindible acreditar un mínimo de 240 ECTS en todos os casos.
- Acreditar posuír coñecemento avanzado de inglés (mínimo  B2 do  MCERL).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 26 de marzo ata o 22 de abril de 2021, ás 14:00
Máis información  no BOE do 5 de marzo de 2021
www.icex.es/becas

A Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE), convoca o Programa de Asistente/a de Investigación da Asemblea Parlamentaria  está aberto a estudantes graduados/as en Ciencias Políticas, Dereito, Relacións Internacionais ou outros campos relacionados dos Estados membros da  OSCE e os socios para a cooperación.

As persoas que sexan seleccionadas desenvolverán as súas habilidades e coñecementos en asuntos internacionais político-militares, económicos, ambientais e relativos a dereitos humanos nas sedes do organismo en Copenhague ou Viena.

Poderán optar ao programa persoas mozas de ata 28 anos naturais ou residentes nalgún dos Estados membros da  OSCE, que conten cun título nas disciplinas relacionadas e un nivel de inglés excelente, tanto falado como escrito (valorarase o coñecemento doutro dos idiomas oficiais do ente). Así mesmo, requirirase habilidade analítica e de redacción e interese polos asuntos de seguridade internacional e diplomacia e valorarase a experiencia previa nalgunha organización internacional e o coñecemento de cuestións relativas a dereitos humanos, control de armas, ameazas  transnacionales, migracións, loita contra o terrorismo, cambio climático ou finanzas.

As bolsas terán unha duración de seis meses e estarán dotadas con 656 euros máis aloxamento en Copenhague e 1.000 euros en Viena.

Poderanse presentar solicitudes durante todo o ano, enchendo un formulario, ao que se achegará o CV, unha carta de presentación, unha copia das cualificacións, dúas cartas de recomendación e unha fotografía recente.

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

Prácticas no CDR

Xul 16, 2020

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de  prácticas para a mocidade europea, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de  prácticas dispoñibles: prácticas estándar, visitas de estudo a curto prazo e prácticas para funcionarios gobernamentais.

Prácticas estándar
Cada ano, o  CDR ofrece á mocidade graduada universitaria un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación implican experiencia laboral nun dos servizos do Comité das Rexións e desenvólvense do 16 de febreiro ao 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).
Período de solicitude:
- do 1 de outubro ao 31 de marzo para períodos de prácticas do 16 de Setembro ao 15 de febreiro.
- do 1 de abril ao 30 de setembro para períodos de prácticas do 16 de Febreiro ao 15 de xullo.
As solicitudes deben facerse exclusivamente a través de Internet: https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Visitas de estudo a curto prazo
O  CDR tamén ofrece visitas de estudo a curto prazo dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían cos traballos e/ou políticas prácticas do Comité.
A duración máxima da visita de estudo a curto prazo é de 4 meses, pero pode estenderse a 6 meses dependendo dos recursos dispoñibles no  CDR.
Prazo: non hai prazos fixos para visitas de estudo a curto prazo.
Os solicitantes deben enviar o seu CV e ​​carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Prácticas para funcionarios gobernamentais
O  CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou un candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados no programa de formación gobernamental.

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Walt Disney Company convoca prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices

O Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas dentro da súa Secretaría para contribuír á formación profesional dos cidadáns novos e á comprensión do funcionamento da institución. Estas prácticas outórganse por un período de cinco meses.

Requisitos:
- ser maior de 18 anos
- ter un diploma de nivel universitario
- ter un coñecemento profundo dunha das linguas oficiais da UE e un moi bo coñecemento doutra lingua oficial da UE

As prácticas en Bruxelas e Luxemburgo reciben unha asignación de 1313,37 € / mes

Datas de prácticas e prazos de solicitude 
Para as prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro - Período de solicitude: 1 de xuño - 30 de xuño.
Para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo - Período de solicitude: 1 de novembro - 30 de novembro.

Máis información en https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage e no correo Traineeships@europarl.europa.eu

Cada ano, Eurocontrol, a Organización Europea para a Seguridade da Navegación Aérea, ofrece a máis de 100 mozos/as a oportunidade de aprender dos seus expertos e traballar nos moitos campos de especialización de Eurocontro: operacional, empresarial, recursos humanos, comunicacións, etc.

Eurocontrol é unha organización intergobernamental con 41 Estados Membros e 2 Estados de acordo Integral e traballa para lograr unha xestión segura e sen problemas do tráfico aéreo en toda Europa.
A sede de Eurocontrolse atopa en Bruxelas, Bélxica, e a organización ten oficinas en Maastricht, Países Baixos; Brétigny, Francia e en Luxemburgo.

Requisitos:
- nacionalidade dun dos Estados membros de EUROCONTROL ou ECAC
- ser un estudante de educación superior, estudante de doutoramento ou un mozo graduado (nese caso, a pasantía debe comezar dentro dos 12 meses posteriores á finalización dos seus últimos estudos)
- ser maior de idade na data de inicio da pasantía
- ter un excelente dominio do inglés e/ou francés (escrito e verbal), o coñecemento adicional do idioma é unha gran vantaxe (para as prácticas en Maastricht só se require inglés)
- estar desempregado.

Condicións
- as prácticas varían de 3 a 12 meses;
- os alumnos reciben un subsidio a tanto alzado de € 900 por mes;
- reembólsanse os gastos de viaxe
- Existe un sistema de titoría que garante a supervisión e o adestramento dun dos expertos.

Como soicitar: en liña presentando o seu CV Europass e respondendo preguntas sobre a súa motivación, dispoñibilidade e campo preferido;
Os candidatos preseleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica co seu futuro equipo.

https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/