Formación práctica (40)

O Museo Nacional do Prado, pola que se convoca unha bolsa Banco de España-Museo Nacional do Prado de formación e investigación no ámbito das novas tecnoloxías aplicadas á educación.

Requisitos:
Posuír a seguinte titulación: Título de Ciclo Formativo de Grao Superior, Grao Universitario, Grao Superior de Ensinos Artísticos, ou equivalente, na especialidade de Tecnoloxías Creativas, Deseño Multimedia, Desenvolvemento de Videoxogos, Desenvolvemento de Aplicacións Web, Animacións 3D, Xogos e Contornas Interactivos, Belas Artes, ou similar.
Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2010.
A bolsa terá unha duración de 12 meses e está dotada con 18.000 euros.

O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de novembro de 2017
Máis información no BOE do 16 de outubro de 2017

A Fundación Musical Yamaha de Europa convoca o seu programa de bolsas para o período 2017/2018. Serán outorgadas un total de 45 bolsas en 31 países, a alumnos con dedicación plena aos seus estudos.

En 2017/2018 a disciplina premiada coa bolsa corresponde a Clarinete. As normas poden variar en función do país. Os aspirantes deberán encher o formulario de solicitude e envialo á dirección de contacto indicada, así como unha gravación de dous temas musicais.
Asegúrese de enviar xunto co formulario un CD ou un DVD coas súas gravacións.
O formato da gravación debe ser .WAV ou MP3.
A calidade do son non afecta o proceso de selección posterior.
A duración das dúas pezas gravadas non debe exceder de 20 minutos cada unha e deben pertencer a diferentes épocas.

Requisitos
O concurso de bolsas YMFE está aberto aos estudantes de música a tempo completo de calquera nacionalidade que non sexan maiores de 25 anos no momento da solicitude.

Dirección
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica
Ctra.da Coruña Km. 17,200
28231 Las Rozas (Madrid)

Período de inscrición: ata o 30/11/2017

Dotación
Cada bolsa ten un valor de 1.000 a 2.000 €, dependendo do país onde estea a estudar o aspirante.

https://es.yamaha.com/es/education/ymfe/index.html

O Congreso dos Deputados convoca catro bolsas individuais para realizar traballos ou estudos sobre comunicación institucional relacionados coa actividade parlamentaria.
Cada unha das catro bolsas terá unha duración de doce meses, e a súa contía total será de 12.900 €.
Requisitos:
Poderán solicitar a concesión desta bolsa as persoas de nacionalidade española que reúnan as seguintes condicións:
Estar en posesión do título universitario de Nivel 3 (Máster) ou Licenciado en Ciencias da Información
Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1989.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 11 de outubro de 2017 e en www.congreso.es

A Fundación Iberdrola España - Museo Nacional do Prado convoca tres bolsas de Formación e Investigación en Restauración

Requisitos:
Posuír a titulación universitaria esixida segundo a seguinte titulación esixida para cada especialidade:
Restauración de Pintura: Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade en Pintura, ou Licenciatura en Belas Artes, especialidade en Conservación e Restauración de Bens Culturais, itinerario en Pintura ou Diplomatura polas Escolas Superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, especialidade en pintura; cunha cualificación non inferior a Notable.
Servizo de Documentación Técnica e Laboratorio: Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, ou Licenciatura en Belas Artes, Superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais; cunha cualificación non inferior a Notable.
Finalizar os estudos conducentes á obtención do título universitario esixido a partir do curso 2012-13 (incluído).
Prazo: 31 de outubro de 2017
Máis información: BOE do 9 de outubro de 2017 e https://www.museodelprado.es/museo/becas

A Deputación da Coruña convoca 14 prazas de prácticas no Arquivo Provincial, Biblioteca Provincial e no Servizo de Patrimonio

7 na Biblioteca Provincial
4 no Servizo de Patrimonio e Contratación
3 no Arquivo Provincial

Requisitos:
Licenciatura en Documentación ou o Grao en Información e Documentación. A dita titulación debe de ser tido obtida no curso académico 2015-2016 ou 2016-2017, preferentemente.
A documentación presentarase ata o día 16 de outubro de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de setembro de 2017
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/09/26/2017_0000008100.pdf

O Instituto Nacional de Estatística convoca 15 bolsas de posgrao en Estatística
Requisitos: título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, ou de Grao, que deberá obterse durante o últimos tres anos anteriores á convocatoria das bolsas.
O período de goce de cada unha das bolsas será dun máximo de doce meses. A contía íntegra mensual de cada bolsa ascende a 898,43 €
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 27 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 5 de outubro de 2017 e en http://www.ine.es/

Períodos de prácticas para titulados universitarios (chamados bolsas Robert Schuman)

As prácticas para titulados universitarios teñen por obxecto permitirlles completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en particular, do Parlamento Europeo.

Os períodos de prácticas son os seguintes:

Modalidade xeral, aberta a todos os candidatos que cumpran os criterios
Modalidade de xornalismo: os candidatos deben posuír unha experiencia profesional acreditada ben mediante publicacións, ben mediante a pertenza a unha asociación de xornalistas dun Estado membro da Unión Europea, ou ben mediante unha titulación en xornalismo recoñecida nos Estados membros da Unión ou nos países candidatos á adhesión
Modalidade «Premio Sájarov»: este programa ten por obxectivo profundar no coñecemento da acción do Parlamento Europeo en favor dos dereitos humanos e das normas internacionais na materia; diríxese a candidatos cun interese particular polos asuntos de dereitos humanos.


Os candidatos a un período de prácticas para titulados universitarios deben:
Posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun país candidato á adhesión á Unión Europea.
Cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas;
Posuír un coñecemento perfecto dunha das linguas oficiais da Unión Europea;
Non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses e non será prorrogable en ningún caso.

Prazos:

Período de inscrición: do 15 de agosto ao 15 de outubro a medianoite
 Período de prácticas: do 1 de marzo ao 31 de xullo

Período de inscrición: do 15 de marzo ao 15 de maio a medianoite
 Período de prácticas: do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro


Períodos de prácticas de formación

O Parlamento Europeo ofrece a oportunidade de realizar prácticas de formación aos mozos/as que obtivesen (antes da data límite de presentación de solicitudes) un certificado de estudos secundarios correspondente ao nivel requirido para o acceso á universidade ou realizasen estudos superiores ou técnicos dun nivel equivalente. Estas prácticas están destinadas, preferentemente, aos mozos que deban realizar un período de prácticas no marco dos seus estudos, sempre que cumprisen 18 anos o día de comezo das prácticas.

A duración das prácticas de formación é dun a catro meses, con posibles excepcións.

Prazos:

Período de inscrición: 1 de agosto - 1 de outubro
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de xaneiro
Período de inscrición: 1 de decembro - 1 de febreiro
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de maio
Período de inscrición: 1 de abril - 1 de xuño
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de setembro


Períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios

Estes períodos de prácticas están reservados aos titulados universitarios ou de centros asimilados. Teñen por obxecto permitirlles completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en particular, do Parlamento Europeo.

Todo candidato a un período de prácticas de tradución para titulados universitarios debe:
posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun país candidato á adhesión; cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas; completar, antes da data límite para a presentación do acta de candidatura, estudos académicos dunha duración mínima de tres anos, acreditados por un título; posuír un coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un profundo coñecemento doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea; non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración dos períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios será de tres meses. Excepcionalmente, poderán prorrogarse por un período máximo de tres meses.
Períodos de prácticas e datas límite de presentación das candidaturas:

Comezo das prácticas: 1 de xaneiro
 Períodos de inscrición: 15 de xuño - 15 de agosto (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de abril
 Períodos de inscrición: 15 de setembro - 15 de novembro (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de xullo
 Períodos de inscrición: 15 de decembro - 15 de febreiro (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de outubro
 Períodos de inscrición: 15 de marzo - 15 de maio (a medianoite)

Os períodos de prácticas de tradución realízanse en Luxemburgo.  
A título indicativo, o importe da bolsa en 2016 é de 1252,62 euros ao mes.


Períodos de prácticas de formación en tradución

O Parlamento Europeo ofrece a oportunidade de realizar prácticas de formación en tradución aos candidatos que, antes da data límite para a presentación das candidaturas, obtivesen un certificado de estudos secundarios correspondente ao nivel requirido para o ingreso á universidade ou seguisen estudos superiores ou técnicos dun nivel equivalente. Estas prácticas están destinadas, en particular, aos mozos que deben realizar un período de formación como parte do seu plan de estudos, sempre que cumprisen 18 anos o día de comezo das prácticas.

Todo candidato a unhas prácticas de formación en tradución debe:
Cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas
Posuír un coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un profundo coñecemento doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea
Non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración das prácticas de tradución será de tres meses. Excepcionalmente, poderán prorrogarse por un período máximo de tres meses.

Prazos:
Comezo das prácticas: 1 de xaneiro
 Períodos de inscrición: 15 de xuño - 15 de agosto (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de abril
 Períodos de inscrición: 15 de setembro - 15 de novembro (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de xullo
 Períodos de inscrición: 15 de decembro - 15 de febreiro (a medianoite)
Comezo das prácticas: 1 de outubro
 Períodos de inscrición: 15 de marzo - 15 de maio (a medianoite)

As prácticas de formación en tradución realízanse en Luxemburgo.  
Os bolseiros en formación reciben unha asignación mensual. A título indicativo, en 2016 dita asignación ascende a 307,20 euros ao mes

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas

O Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca unha bolsa para a formación en documentación e xestión museográfica na área de Coleccións do Museo.
Finalidade: Contribuír á formación de especialistas nos procesos de documentación e xestión dos fondos museográficos da colección do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, concretamente mediante o emprego da base de datos do organismo como ferramenta integral de xestión museográfica na área de Coleccións
Requisitos: Título de Licenciado ou Graduado en Historia da arte.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 28 de setembro de 2017 e en www.museoreinasofia.es/museo/empleo-formacion

Boustany Foundation convoca unha bolsa de astronomía.
A bolsa de doutoramento en Astronomía de Boustany concédese unha vez cada tres anos, para un curso de doutoramento no Instituto de Astronomía da Universidade de Cambridge.
A bolsa ofrece todos os gastos de matrícula e colexio e os gastos de viaxe e aloxamento relacionados coa pasantía.

Requisitos: candidatos de todas as nacionalidades con excelente formación académica.
Prazo: 28 de febreiro de 2018

Máis información:
http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/Astronomy-PhD-Cambridge

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 14 bolsas de formación.
Requisitos: Titulado/a universitario de Grao ou de Licenciatura, que finalizase os estudos correspondentes do título esixido para a bolsa solicitada, dentro dos cinco anos anteriores á data de publicación da mesma.
A contía das bolsas queda establecida en 1.686,33 euros/mes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 18 de setembro de 2017 e en http://www.aemps.gob.es