Formación práctica (53)

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 250 bolsas de introdución á investigación " JAE Intro ICU", no marco do Programa "JAE".
A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Requisitos: estudantes universitarios, cursando estudos de grao, licenciatura ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.

O prazo para presentar solicitudes estará abertro ata o 30 de abril de 2020.

Máis información no BOE do 24 de marzo de 2020 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) convoca 10 bolsas de verán para a formación en desenvolvemento tecnolóxico asociado á investigación astrofísica.

Requisitos:
Están destinadas a estudantes ou recén titulados ou tituladas de grao (curso 2018-2019 o posterior) ou estudantes de máster universitario.
Os estudos universitarios terán as seguintes características:
Enxeñerías (Informática, Mecánica, Aeronáutica, Electrónica, Telecomunicacións) e Ciencias Físicas

A duración das bolsas será de 3 meses.

Dotación das bolsas:
A dotación das Bolsas de Verán é de 700 € brutos mensuais máis unha cantidade de axuda para gastos de viaxe que se abonará nun pago único cuxa contía dependerá do lugar de residencia do beneficiario.
O IAC proporcionará aos bolseiros seleccionados un seguro privado de enfermidade e accidente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de abril de 2020.
Máis información no BOE do 24 de abril de 2020 e en https://www.iac.es/es/ensenanza-superior/becas

O Centro Norte-Sur do Consello de Europa ofrece períodos de prácticas non remuneradas dúas veces ao ano.

Datas:
Prácticas entre xaneiro e xuño, data límite de solicitude o 31 de outubro do ano anterior.
Prácticas entre xullo e decembro, data límite de solicitude o 30 de abril do mesmo ano.

Requisitos:
Ter nacionalidade dun dos Estados-Membro do Centro Norte-Sur e/ou do Consello de Europa.
Completar os seus estudos en educación superior ou completasen polo menos 3 anos académicos.
Ter coñecemento alto dunha das linguas oficiais do Consello de Europa (inglés ou francés) e coñecemento alto doutra.
Ter boa capacidade de redacción.

Tarefas a realizar durante as prácticas:
As tarefas asignadas consisten na preparación de actividades, investigación, distintas tarefas de redacción así como tarefas administrativas diarias.

Solicitude:
A solicitude tense que realizar por vía telemática cumprimentando o formulario de solicitude (en inglés ou en francés).
Tamén é necesario enviar o CV actualizado e unha carta de motivación.

Condicións das prácticas:
As bolsas non son remuneradas pero asignaranse 200 euros mensuais para cubrir gastos.
Os bolseiros teñen dereito a ter dous días libres por mes en concepto de vacacións.
A xornada de traballo é de luns a venres en horario de 9 h a 17:30 h.
Os custos de viaxes e aloxamento, así como os custos de vida, son a cargo dos bolseiros.
O Centro Norte-Sur do Consello de Europa realiza un seguro médico e de accidentes durante o período de prácticas.
Trátase de períodos de 3 meses como mínimo e 5 como máximo.

Información:
North-South Centre of the Council of Europe
Rua de Sao Caetano, 32
1200-829 Lisbon, Portugal

Teléfono: (+351) 21 358 40 30

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre 

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas nos gabinetes dos Membros do Tribunal de Xustiza e do Tribunal Xeral da Unión Europea e nos servizos do Tribunal de Xustiza, dunha duración de cinco meses.

As prácticas levan a cabo xeralmente na Dirección de Investigación e Documentación, o Servizo de Prensa e Información, a Dirección Xeral de Tradución ou a Dirección de Interpretación.

Períodos de prácticas e prazos de solicitude
Prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: as solicitudes realizaranse entre o 1 de xullo e o 15 de setembro de cada ano.
Prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro: as solicitudes realizaranse entre o 1 de febreiro e o 15 de abril de cada ano.

Importe das bolsas
O importe da bolsa ascende a 1.177 € netos ao mes.

Abonarase unha contribución aos gastos de viaxe de 150 € aos bolseiros remunerados cuxo lugar de residencia atópese a unha distancia xeográfica de 200 km ou máis da sede do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Requisitos
Ser cidadáns dun Estado membro da UE
Ser titulado universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias.
Contar cun bo nivel tanto falado como escrito dalgunha das linguas oficiais da UE así como ter un bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE. Por razóns de servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008 

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas, destinadas a persoas con titulación universitaria que pretendan facer un traballo de investigación no período 2020-2021, cunha duración mínima de nove meses, distribuídas nas seguintes áreas:
  Área de artes e humanidades: 5 bolsas
  Área de ciencias: 3 bolsas
  Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
  Área de ciencias sociais e xurídicas: 5 bolsas
  Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
  Área de estudos de xénero: 2 bolsas
O obxectivo desta convocatoria é o apoio á actividade investigadora en temas de interese para a realidade social, cultural, económica e política galega.

Requisitos:
– Ter menos de 36 anos na data de finalización do prazo de solicitudes.
– Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
– Residencia en calquera concello da provincia da Coruña.

Prazo: as solicitudes poden presentarse ata o 15 de abril de 2020
As bolsas tramitaranse de xeito telemático a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal 

Máis información no BOP da Coruña do 16 de marzo de 2020

A Consellería de Cultura e Turismo convoca bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2020

Requisitos:

1. Dispoñer da seguinte titulación:
a) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en museos, ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que se acredite un mínimo de 100 créditos nestas materias para cada unha das especialidades seguintes:
- Historia da arte.
- Arqueoloxía.

b) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en restauración de fondos de museos, ter grao ou diplomatura universitaria en conservación e restauración de bens culturais ou equivalente, nas especialidades de:
- Arqueoloxía.
- Pintura ou escultura.

2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel de iniciación, mediante certificación oficial ou certificado Celga 3.

O número de bolsas convocadas é de 8. Das 8 bolsas convocadas farase unha reserva de 3 bolsas destinadas exclusivamente a persoas graduadas ou con titulación equivalente que rematasen os estudos no curso 2014/15 ou posteriores.

O importe de cada bolsa será de 5.690 €.
As bolsas terán unha duración de 6 meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2020.
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT110B
Máis información no DOG do 12 de marzo de 2020.

Feuga, Fundación Empresa- Universidade  Galega oferta bolsas de formación a persoas tituladas en Formación Profesional

Requisitos:
- Titulados/as de centros de Formación Profesional galegos de grao medio ou superior.
- Menores de 31 anos.
- Título obtido nun centro de FP galego.
- Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.
- Sen experiencia.
Os solicitantes deberán inscribirse no Servizo Público de Emprego de Galicia.

Condicións:
Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.
As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu titor e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de  FEUGA.

Duración:
As bolsas de formación terán unha duración mínima de dous meses e máxima doce meses.

Para máis información:

FEUGA Santiago de Compostela
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n.
Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180

FEUGA Vigo
feugavigo@feuga.es
sdoce@feuga.es
Área Comercial - Local A9
Campus Universitario Lagoas - Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 469 110

FEUGA Coruña
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Almirante Lángara, s/n
Campus Universitario Riazor
15011 A Coruña
Tfno. 981 250 903

https://www.feuga.es/becas/pbfp/

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, convoca 32 bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC (bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do Sistema universitario de Galicia no curso 2019/20 no marco do Plan DigiTalent.

Requisitos das persoas solicitantes:
- Estar matriculado no curso 2019/20 nunha das tres universidades públicas da nosa Comunidade Autónoma, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao.
- Ser menor de 31 anos.
- Non ter desfrutado doutra bolsa de formación de Feuga para estudantes universitarios, por período superior a 9 meses.
- Ter aprobados máis do 75 % e menos do 100 % dos créditos dalgunha titulación universitaria de grao nalgunha das universidades de Galicia, nas áreas de coñecemento seguintes:
   Artes e Humanidades: grao en Información e Documentación, grao en Filosofía, etc.
   Ciencias: Física, Química, Matemáticas, Bioloxía, etc.
   Ciencias da Saúde: grao en Medicina, grao en Psicoloxía, etc.
   Ciencias Sociais e Xurídicas: grao en Administración e Dirección de Empresas, grao en Economía, grao en Consultoría e Xestión da Información, etc.
   Enxeñaría e Arquitectura.
- Os/as interesados/as deberán estar rexistrados no portal de bolsas Feuga, no enderezo da internet www.becasfeuga.es

O período de formación práctica terá unha duración de 3 meses.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR607A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de abril de 2020.
Máis información no DOG do 5 de marzo de 2020 e en https://digitalent.xunta.gal/gl/iniciativa/bolsas-digitalent

A Deputación da Coruña convoca bolsas para apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como posibilitar a súa participación en eventos deportivos, facilitándolles ás persoas deportistas da provincia o acceso a unha preparación integral axeitada.

Condicións particulares das e dos deportistas:
Grupo A: 12-17 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 2003 (incluído)
Grupo B: 18-23 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro de 1997 (incluído)
Grupo C: 24-30 anos; persoas deportistas nacidas a partir do 1 de xaneiro 1990 (incluído)

Residencia en calquera concello da provincia da Coruña, cunha antigüidade ininterrompida, polo menos, dende o 1 de xaneiro do 2018.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

Prazo de presentación de solicitudes: 14.00 horas do día 31 de marzo do 2020
Máis información no BOP da Coruña do 3 de marzo de 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 250 bolsas de introdución á investigación "JAE Intro", no marco do Programa «JAE»

Son 250 bolsas para estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir do 1 de setembro de 2020 ou 1 de outubro de 2020 en Institutos do CSIC.

Requisitos:
Españois, nacionais de calquera Estado membro da UE e estranxeiros non comunitarios, ou que estando matriculadas nun grao no curso académico 2019-2020, teñan polo menos o 80 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao completados; que vaian ser estudantes de Máster Universitario oficial no curso 2020-2021, solicitando a  preadmisión, admisión ou matrícula a un Máster Universitario oficial para o curso 2020-2021; que estean matriculadas nun Máster Universitario oficial no curso 2019-2020; e que acrediten unha nota media, nunha escala decimal de 0-10 e con 2 decimais, igual ou superior a 8.00 para todas as ramas de coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00; e que non estean en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Doutor.

A dotación das bolsas será de 3.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: do 9 de marzo ao 9 de abril do 2020.

Máis información no BOE do 27 de febreiro de 2020 e en https://sede.csic.gob.es/intro2020