Formación práctica (53)

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Requisitos:
Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2016 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en Dereito ou en Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770F
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de febreiro de 2022.

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 19 de xaneiro de 2022

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.

Requisitos:
– Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2016 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas.
- Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
- Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770P
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de febreiro de 2022.
Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2022

O programa de artes visuais de Rambleta, no seu propósito de impulsar a creación e difusión artística, presenta a IX Convocatoria de Bolsa de Investigación e Produción Artística.

Poden optar á convocatoria persoas físicas, maiores de idade, de forma individual ou colectiva de calquera nacionalidade.

A convocatoria está aberta a calquera disciplina artística, tanto individual ou colectiva, así como a proxectos de produción, investigación e comisariado, co compromiso de ser realizados ao longo do ano 2022 segundo as posibilidades de calendario de Rambleta.

A bolsa convocada terá como fin a creación de proxectos artísticos, exclusivamente artes visuais, concibidos para Rambleta que impliquen a reflexión crítica #ante o feito expositivo mediante instalacións, intervencións ou accións desenvolvidas especificamente con adecuación ás características do espazo.

Ao mesmo tempo a convocatoria ten por obxectivo facilitar ás seleccionado vías de profesionalización no ámbito da arte contemporáneo.

Só admitiranse proxectos inéditos, que non fosen publicados nin seleccionados para outras exposicións ou convocatorias similares.

Prazo de presentación dos proxectos: ata o 7 de febreiro de 2022.

Dotación
Será seleccionado 1 único proxecto: unha axuda de 6.000 euros desagregada en:
- 3.500 euros destinados á obra e/ou proxecto expositivo, incluíndo transporte, montaxe en sala e desmonte.
- 2.500 euros destinados a gastos de edición, difusión, comunicación e publicación do catálogo.

http://www.larambleta.com/eventos/post/convocatoria-ix-beca-de-produccion-e-investigacion-artistica 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a convocatoria correspondente ao programa 2022 de Bolsas de Formación en Arquivos de Galicia

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais. Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de arquivos de Galicia aos cales sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.
3. Non se beneficiar anteriormente destas mesmas bolsas durante un período igual ou superior aos doce (12) meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, a xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.
4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.
5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

O número de prazas convocadas será de vinte (20), que se adxudicarán de acordo co baremo indicado no artigo 9 da convocatoria.

As bolsas terán unha duración máxima de seis meses (6), contados a partir da data de incorporación que estableza a Secretaría Xeral de Cultura de acordo co centro de destino.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://www.xunta.gal/portada (código de procedemento CT110A).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Accede ao Texto da Convocatoria

A Consellería de Emprego e Igualdade ven de convocar as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U).

Poderán ser entidades beneficiarias da subvención os órganos da Administración da Xunta de Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que integran o sector público autonómico de Galicia segundo o artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que se obriguen a contratación de persoas mozas traballadoras desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos.

O prazo de solicitude de axudas desta orde iníciase o 3 de xaneiro de 2022 e remata o 3 de febreiro de 2022.

Máis información no DOG Núm. 250 Xoves, 30 de decembro de 2021

A Consellería de Cultura e Turismo convoca 20 bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2022

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Dispoñer da seguinte titulación:
a) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en museos, ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que se acredite un mínimo de 75 créditos nestas materias para cada unha das especialidades seguintes:
- Historia da arte.
- Arqueoloxía.

b) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en restauración de fondos de museos, ter grao ou diplomatura universitaria en conservación e restauración de bens culturais ou equivalente, nas especialidades de:
- Arqueoloxía.
- Pintura ou escultura.

2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel de iniciación, mediante certificación oficial ou certificado Celga 3.

O número de bolsas convocadas é de 20. Das 20 bolsas convocadas farase unha reserva de 5 bolsas destinadas exclusivamente a persoas graduadas ou con titulación equivalente que rematasen os estudos no curso 2016/17 ou posteriores.

O importe de cada bolsa será de 5.700 €.
As bolsas terán unha duración de 6 meses.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xaneiro de 2022.
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT110B
Máis información no DOG do 21 de decembro de 2021.

O Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML) situado en Graz, Austria, leva acabo unha contratación de alumnos dúas veces ao ano durante un período de formación remunerado de seis meses.

Para iso, propóñense catro áreas de especialización:
- Especialización do sitio web: o bolseiro asistirá ao webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web da ECML.
- Programa e especialización loxística: Participará en actividades como fixar detalles prácticos, contactando aos participantes do taller e enviándolles todo tipo de documentos, asistindo aos equipos e participantes durante os talleres entre outras actividades.
- Especialización en documentación: o alumno formará parte do equipo do Centro de documentación e recursos e participará na implementación de novos recursos e elaboración de produtos documentais así como nas actividades diarias.
- Especialización en finanzas e administración xeral: o alumno asistirá entre outras funcións ao desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos de correo existente e na implementación de Windream (Software de xestión de documentos), en particular o desenvolvemento dunha guía de formación.

Requisitos
- A súa solicitude só considerarase se é de ou vive nun dos nosos estados.
- Débese ter polo menos unha licenciatura e ter un bo dominio de polo menos un dos idiomas de traballo do Consello de Europa (inglés ou francés).
- Os alumnos deben ser flexibles, ben organizados e capaces de traballar nun equipo internacional.
- Os alumnos deben ser ou vivir nun dos estados membros da ECML.

Dotación: achegarase unha dieta mensual de 720 €.

Prazo: ata o 28 de Febreiro de 2022 para o período de xullo a decembro.

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx

A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) convoca un programa de prácticas.

O Programa de Pasantías da OCDE está deseñado para traer ao redor de 500 estudantes altamente cualificados e motivados para traballar en proxectos e para apoiar as funcións corporativas da organización. O seu principal obxectivo é brindar aos candidatos seleccionados a oportunidade de mellorar as súas habilidades analíticas e técnicas nunha contorna internacional.

As persoas seleccionadas realizarán investigacións e brindarán apoio aos analistas de políticas nunha das seguintes áreas: Intelixencia artificial, Suborno e corrupción, Desenvolvemento, Dixitalización, Economía, Educación e habilidades, Medio ambiente, Xénero e diversidade, Migración internacional, Saúde, Ciencia e Tecnoloxía, Fiscalidade, Turismo, Comercio e Agricultura, Transporte.

Prazo: Ata o 28 de febreiro de 2022.

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/ 

A Fundación Banco Santander lanza a 8ª Edición do programa Santander Emprega Cultura, un programa destinado a crear emprego entre a mocidade especializada en cultura contemporánea e a axudar a medrar de forma sostible ás organizacións do sector cultural.

Para levalo a cabo, Fundación Banco Santander realizará dúas convocatorias consecutivas:
- Unha primeira Convocatoria para organizacións que queiran cubrir un posto de traballo dentro da súa estrutura.
- Unha segunda Convocatoria para os candidatos que queiran optar a estes postos.

Presentación de solicitudes:
- Para Organizacións: Cada Organización Participante deberá enviar a súa solicitude a través da páxina web da Fundación. Poderase presentar un único posto de traballo vacante nesta convocatoria.
- Para Candidatos/as: Cada Candidato/a deberá enviar a súa solicitude a través da páxina web da Fundación.

Prazos:
- Convocatoria para Organizacións Participantes: presentación de solicitudes: do 2 ao 30 de novembro de 2021 ás 17:00 horas.
- Convocatoria para Candidatos Participantes: presentación de solicitudes: do 2 ao 16 de febreiro de 2022 ás 17.00 horas.

A data de incorporación dos candidatos ás organizacións será maio de 2022.

O Programa ten dous tipos de destinatarios:
1. Organizacións relacionadas coa cultura contemporánea que necesiten incorporar un empregado na súa estrutura.
2. Candidatos en situación de desemprego con formación relativa ao sector cultural que estean interesados nos postos ofertados.

https://www.fundacionbancosantander.com/es/cultura/santander-emplea-cultura 

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación.

O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.

Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2012 ou posterior.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 9.600,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos ao mes.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2021 e deben tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 19 de maio de 2021 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 525 e no correo cei.dxc.axudas@xunta.gal