Formación práctica (34)

O Instituto UNU-INWEH da auga, Ambiente e Saúde da Universidade das Nacións Unidas convoca Prácticas de Medio Ambiente e Saúde

Destinatarios/as:
Posuír títulos académicos nunha área relevante para o campo de traballo da UNU-INWEH.
Fluidez verbal e escrita en Inglés.
O coñecemento doutros idiomas oficiais da ONU considerarase como un plus.

Prazo: Todo o ano
Estas prácticas serán voluntarias e non remuneradas, e durarán entre 3 e 6 meses.

Máis información: http://inweh.unu.edu/internships/

Mapfre convoca Prácticas remuneradas en todo o mundo.
Destinatarios: Estudantes de España e outros países
Data límite: 31 de decembro de 2017
Mapfre, puxo en marcha un programa de bolsas para realizar prácticas profesionais baixo o nome "Crece connosco" onde ofrece para este ano un total de 1.000 prazas remuneradas a estudantes de España ou outros países onde se atope a compañía.

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html

National Geographic convoca as bolsas para mozos exploradores "Young Explorers Grants" (YEG) dirixida a persoas de 18 a 25 anos de idade de todas as nacionalidades.

Estas bolsas de National Geographic van dirixidas a estudantes que desexen investigar e desenvolver proxectos relacionados coa exploración e a conservación.
O Programa de Mozos Exploradores de National Geographic é compatible cunha gran variedade de proxectos. Os participantes non están obrigados a ter títulos superiores. Con todo, deben  ter experiencia previa no campo da investigación, a conservación ou a exploración que debera acreditarse ao presentar o proxecto.
Dotación: Entre 1.800 a 4.480 euros, segundo proxecto. Estes fondos só son de apoio, o ideal é que os mozos atopen outros modos de financiamento adicionais para levar a cabo os diferentes proxectos.
Prazo: 31 de decembro de 2017

https://www.nationalgeographic.org/grants  

O Museo Nacional do Prado convoca unha bolsa coa Fundación María Cristina Masaveu Peterson para contribuír á formación de investigadores e especialistas na área de Conservación de Pintura Flamenca e Escolas do Norte ata 1.700. A bolsa destinarase a axudar no labor do Xefe da área de Pintura Flamenca e Escolas do Norte con especial dedicación á investigación.

Requisitos:
Grao universitario ou equivalente en Historia da arte finalizada no curso 2007-2008 ou data posterior. Os expedientes académicos deberán ter unha media superior a notable.
Cursar ou estar a cursar estudos de doutoramento en Historia da arte ou disciplinas de Humanidades afíns.

A bolsa terá unha duración de doce 12 consecutivos e será financiada na súa totalidade pola Fundación María Cristina Masaveu Peterson. A contía da bolsa é de 18.000 €.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de agosto de 2017.
Máis información no BOE do 3 de agosto de 2017 e en https://www.museodelprado.es/museo#museo_empleos_y_becas

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro.

Unha bolsa de formación no proxecto Etiquetador/Lematizador do galego actual (Corga/Xiada): licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e.

Unha bolsa de formación no proxecto Codolga: Corpus documentale latinum Gallaeciae: licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Clásica, en Historia, en Humanidades ou graduado/a en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura, dependendo da universidade de procedencia.

Unha bolsa de formación no proxecto Bilega: Bibliografía Informatizada da lingua galega: licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica ou Portuguesa ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios ou en Estudos de Galego e Español

Unha bolsa de formación no proxecto Terminoloxía científico-técnica: licenciado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas; en Linguas Estranxeiras; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Tradución e Interpretación.

Unha bolsa de formación no proxecto Informes de literatura: licenciado/a en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa ou graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués; Estudos Lingüísticos e Literarios; Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; Linguas e Literaturas Modernas (con Maior ou Minor en Lingua e Literatura Galegas).

Unha bolsa de formación no proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos: licenciado/a en Filoloxía Galega ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Lingua e Literatura Modernas (con Maior ou Minor en Lingua e Literatura Galegas)

Unha bolsa de formación no proxecto Lírica profana galego-portuguesa: licenciado/a en Filoloxía Galega, Portuguesa, Hispánica, Clásica ou Románica, ou ben graduado/a en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Lingua e Literatura Modernas (con Maior ou Minor en Filoloxía Románica); en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas ou en Filoloxía Clásica.

Unha bolsa de formación no proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia: licenciado/a ou graduado/a en Ciencias Políticas e da Administración

Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude.
Ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2008-2009 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os/as que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.
Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos.
A data estimada de comezo é o 1 de decembro de 2017 e rematarán, en calquera caso, o 30 de novembro de 2019.
A contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais.
As solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED109A e na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades www.cirp.es.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 4 de setembro de 2017
Máis información no DOG do 2 de agosto de 2017 e en www.cirp.es

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea convoca todos os anos Prácticas no Tribunal de Xustiza UE

Os candidatos han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias. Por razóns do servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

Prazos
1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro)
1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril)

As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales

A Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte convoca bolsas de formación de posgrao no Departamento de Deporte e Saúde.

Titulacións:
Licenciatura/ Grao en Psicoloxía para a bolsa na Unidade de Psicoloxía.
Diplomatura/ Grao en Fisioterapia para a bolsa na Unidade de Fisioterapia.
Licenciatura/ Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte para as bolsas na Unidade de Control do Rendemento.
Diplomatura/ Grao en Nutrición Humana e/ou Dietética para a Unidade de Endocrinoloxía e Nutrición.

A data de finalización dos estudos solicitados, non poderá ser anterior ao curso académico 2011/2012.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de agosto de 2017.
Máis información BOE do 31 de xullo de 2017 e en http://www.aepsad.gob.es/

A Consellería de Educación convoca unha bolsa de formación no lectorados de lingua, literatura e cultura galegas no centros de estudos galegos da Universidade de Kiel (Alemaña)
 
O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

Características da praza convocada:
Universidade de Kiel (Alemaña)
Modalidade: contrato laboral.
Denominación ou categoría laboral: Lektor für Galicisch.
Duración máxima: dous anos.
Data prevista de incorporación: 1 de outubro de 2017.
Data de remate (respectarase en todo caso): 30 de setembro de 2019.
Retribucións íntegras anuais: 15.325,44 euros.
Perfil da praza: estudos literarios e tradución, estudos culturais e urbanos.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en Estudos de Galego e Español.
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de agosto de 2017
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED110B

Máis información no DOG do 26 de xullo de 2017 e en http://www.lingua.gal/portada

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca 100 bolsas para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, coa finalidade de formar titulados/as universitarios/as en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa:
a) Optimización financeira/mellora do circulante.
b) Profesionalización da produción e tecnoloxías relacionadas coa Fábrica do Futuro e o concepto Industria 4.0.
c) Relanzamento comercial.
d) Xestión por procesos.
e) Imaxe e comunicación empresarial.
f) Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.
g) Desenvolvemento de plans de acción.
h) Identificación e desenvolvemento de redes de cooperación e socios.
i) Innovación na empresa.
j) Desenvolvemento do capital humano.
k) Execución de vixilancia tecnolóxica/intelixencia competitiva.
l) Asesoramento integral ao proceso emprendedor.
m) Dixitalización na empresa.

Requisitos:
Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: Física, Enxeñería, Matemáticas, Química, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Dereito, Bioloxía/Biotecnoloxía e Farmacia.
Non ter desempeñado con anterioridade algún traballo profesional para o cal se requirise a mesma titulación exixida nesta convocatoria, en virtude de calquera tipo de contrato laboral de duración igual ou superior a seis meses, o cal se acreditará mediante informe de vida laboral da Seguridade Social.
Ter nacido despois do 31.12.1983

Contía: A contía das bolsas é de 10.800 euros anuais.
Durante a execución do programa de bolsas, o Igape organizará un curso de formación teórica destinado aos/ás bolseiros/as seleccionados/as.
Este curso terá a consideración de non computable no período da bolsa, será gratuíto e non remunerado e será obrigatorio para participar nas prácticas formativas.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG401B.
os/as interesados/as deberán cubrir previamente un formulario en http://www.tramita.igape.es.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de setembro de 2017.
Máis información no DOG do 19 de xullo de 2017

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship