Formación práctica (47)

A Xunta de Galicia convoca seis bolsas para a formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
Ter veciñanza administrativa en Galicia.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2008 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 21 de maio de 2018 e en http://www.cooperaciongalega.org

A Deputación da Coruña convoca bolsas de investigación para o ano 2018
Área de ciencias sociais e xurídicas: 3 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de artes e humanidades: 3 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Área de planificación sociolingüística da lingua galega: 2 bolsas
Área de políticas culturais: 2 bolsas

Requisitos:
- Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
- Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 31 de maio de 2018
Máis informción no BOP da Coruña do 7 de maio de 2018

A Consellería de Educación convoca axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT), nas seguintes modalidades:

Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos e que realice a FCT dentro do territorio español.
Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e que realice a FCT fóra do territorio español co fin de mellorar as competencias lingüísticas e profesionais.

Requisitos:
Alumnado matriculado en centros públicos de Galicia e centros privados en ensinanzas concertadas, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.
O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2018.

Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. O primeiro prazo, ata o 14 de xuño, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro de 2017 a marzo 2018 e nos períodos xaneiro a xuño, xaneiro a marzo e abril a xuño de 2018. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2018.
2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2018, para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro a decembro de 2018. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2018.

Contía da axuda.
Na comunidade autónoma:
1. Ata un máximo de 186 € cando se cumpran as seguintes condicións:
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello do centro educativo.
Que o concello do centro de traballo non sexa o mesmo que o concello de residencia do/a alumno/a durante o período de realización da FCT.
Fóra da comunidade autónoma:
Percibirán unha cantidade fixa de 200 €.
Fóra do territorio español:
Unión Europea:
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Malta, Romanía: 120 € contía base e 72 € por semana
Alemaña, Bélxica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa: 180 € contía base e 120 € por semana
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia: 240 € contía base e 150 € por semana
Non integrados na Unión Europea:
Europeos: 180 € e 120 € por semana
Doutros continentes: 240 € e 150 € por semana
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED202A
Máis información no DOG do 14 de maio de 2018 e en www.edu.xunta.es/fp

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas de investigación nas seguintes áreas:

Área de ciencias sociais e xurídicas: 3 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de artes e humanidades: 3 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Área de planificación sociolingüística da lingua galega: 2 bolsas
Área de políticas culturais 2 bolsas

A dotación das bolsas é de 8.000 € cada unha delas.

Requisitos:
Ter residencia en calquera concello da provincia da Coruña.
Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 7 de maio de 2018

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas para a realización de estudos artísticos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o período 2018-2019, distribuídas nas seguintes áreas:

Área de artes plásticas e visuais: 3 bolsas
Área de danza e artes do movemento: 2 bolsas
Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas
Área de música: 8 bolsas
Área de audiovisual: 2 bolsas
Área de ilustración e banda deseñada 2 bolsas

A finalidade das bolsas é a mellora das cualificacións académicas das persoas destinatarias, completando e actualizando os seus niveis formativos.
A dotación das bolsas é de 9.000 € cada unha delas.

Requisitos:
Ter residencia en calquera concello da provincia da Coruña.
Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo ou superior nivel á dos estudos para os que se solicita a bolsa.
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 7 de maio de 2018

O Ministerio de Educación convoca seis bolsas para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2018/2019, nas seguintes especialidades ou áreas de actividade: Artes audiovisuais, artes escénicas, artes plásticas e visuais, música e  musicoloxía,  museoloxía e conservación do patrimonio.

Requisitos dos solicitantes:
a) Posuír a nacionalidade española.
b) Posuír o título superior expedido por unha universidade española, ou se non, recoñecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Excepcionalmente, aceptaranse os títulos expedidos por outras institucións aínda que non estean homologados polo Ministerio. Aplicarase esta excepcionalidade no caso das especialidades de creación artística e interpretación. Tamén poderán optar a bolsa, os que non tendo estudos de grao, acrediten a formación ou experiencia que lles permita o acceso a estudos de postgrao en centros de Estados Unidos.
c) Ter unha carta de acceso ou de convite dun centro estadounidense para realizar un programa acorde coa memoria de estudos presentada con carácter previo á concesión da bolsa.

Dotación:  Viaxe de ida e volta e gastos varios, ata un máximo de $2.600; asignación mensual de $1.600 a $2.400; matrícula, ata un máximo de $34.000; seguro de enfermidade e accidente.
Duración:  de 6 a 12 meses, entre o verán ou o outono de 2018 e o outono de 2019.

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia están dispoñibles en http://www.fulbright.es

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no BOE do 7 de maio de 2018 e en https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios-artisticos-secretaria-de-estado-de-cultura/2018-2019/1577/

O Consello da Cultura Galega convoca catro bolsas de colaboración nos seus proxectos de investigación

Dúas bolsas para colaborar na Área de Publicacións
Requisitos:
Ser licenciado/a en Comunicación, Humanidades ou Ciencias Sociais.
Valoraranse como méritos:
– Posuír experiencia en edición de textos e edición dixital.
– Posuír coñecementos de tradución e corrección.
– Posuír coñecementos de informática.

Dúas bolsas para colaborar na Área de Documentación
Requisitos:
– Ser licenciado/a en Documentación ou na área de Humanidades.
Valoraranse como méritos:
– Posuír coñecementos de catalogación en formatos Marc.
– Posuír coñecementos de programas de catalogación.
– Posuír coñecementos de informática.
– Posuír experiencia en xestión documental.

Requisitos xerais:
Acreditar coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos.

A contía das bolsas será de 1.000 euros mensuais.
A duración de cada unha das bolsas será de sete meses.

As solicitudes poden trramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR970B
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de xuño de 2018
Máis información no DOG do 2 de maio de 2018 e en http://www.consellodacultura.gal

Bolsas Culturex

Abr 30, 2018

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 17 bolsas «Culturex» de formación práctica en xestión cultural para mozos españois no exterior, en institucións culturais, e en embaixadas e representacións ante a Unesco:

a) Musées Royaux d'Art et Hostorie (Bruxelas).
b) Centre Pompidou (París).
c) Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
d) Fundaç des Serralves (Oporto).
e) HAY Festival of Literature & The Arts (Londres).
f) Jeu De Paume (París).
g) National Gallery of Art (Washington).
h) Representación Permanente de España ante a UNESCO (París).
i) Tate Modern (Londres).
j) Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.).
k) Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa).
l) Museo de Arte Latinoamericano MALBA (Bos Aires).
m) Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, Alemania).
n) Rijksmuseum de Amsterdam
o) Real Academia de España en Roma.
p) Centre for Contemporary Arts (CCA) (Glasgow)
q) Berliner Festspiele (Berlin)

Os solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
Ter a nacionalidade española.
Estar en posesión da titulación académica oficial de Licenciatura ou Grao.
Estar en posesión dunha titulación de posgrao preferentemente en áreas afins a xestión cultural.
Idiomas:
Segundo a institución elixida o solicitante deberá acreditar un nivel mínimo de C1, de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).
En cada país de destino será esixible a súa lingua nacional propia, excepto en Corea, onde será requisito este mesmo nivel da lingua inglesa.
Nos países de fala española este requisito non será esixible.
Non ter superado os 35 anos de idade, na data que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
O período de desfrute será entre o 17 de setembro de 2017 ata o 15 de marzo de 2018

Dotación mensual:
- Destinos en Europa: O importe bruto mensual de Londres e París será de 1.800 €.
- O resto de destinos europeos: O importe bruto mensual será de 1.480 €.
- Destinos de América e Asia: O importe bruto mensual será de 2.050 €.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de maio de 2018
A solicitude farase exclusivamente en formato electrónico:  
https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica  nos apartado «Trámites e procedementos»

Máis información no BOE do 26 de abril de 2018 e en
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas.html

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca 40 prazas para a capacitación de mozos profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

Requisitos dos/as solicitantes:
- Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1983.
- Posuír a nacionalidade española e nacido en Galicia; ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e nacido en Galicia ou estar empadroado nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia con dous anos de antigüidade á data de publicación destas bases.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes:
a) Universitarias (licenciatura, diplomatura, enxeñaría ou grao): Administración e Dirección de Empresas, Ciencias do Transporte e Loxística, Ciencias Económicas e Empresariais, Ciencias Empresariais, Ciencias Políticas, Comercio, Comercio Exterior, Dereito, Dirección e Creación de Empresa, Dirección de Empresas-BBA, Dirección Financeira e Contabilidade, Economía, Enxeñaría, Estatística e Empresa, Márketing e Dirección Comercial, Marketing e Investigación de Mercados, Relacións Internacionais, ou outras con distinta denominación pero de contidos similares ás citadas.
b) Formación profesional: técnico superior en Comercio Internacional.
c) Outras titulacións universitarias non preferentes (licenciatura, diplomatura ou grao) doutras temáticas coa condición de que se dispoña ademais de título de máster en Comercio Internacional.
- Coñecementos de inglés (falado e escrito).
- Estar dado de alta como demandante de emprego (ou demandante de mellora de emprego) no servizo público de emprego de Galicia .

Duración e destino das bolsas:
A duración inicial da bolsa establécese nun máximo de doce meses contados desde a data de comezo.
A formación práctica levarase a cabo no estranxeiro e/ou en Galicia (en oficinas do Igape ou Xunta, oficinas comerciais de España no exterior, cámaras de comercio españolas no estranxeiro, organismos multilaterais, organismos intermedios galegos, centros de investigación, empresas e/ou outros organismos en Galicia ou no estranxeiro), para realizar labores de investigación de mercados, estudo de empresas e a súa planificación para internacionalización e investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras.

Contía da bolsa:
Para a dotación terase en consideración os índices do custo de vida das distintas cidades de destino das bolsas.
O importe máximo de subvención por bolseiro é de 42.000 € por un período de 12 meses

A formación que recibirán os bolseiros abrangue:
a) Estudo dos sectores económicos máis importantes dos mercados estranxeiros.
b) Análise dos puntos fortes, debilidades, ameazas e oportunidades dos diferentes sectores estratéxicos de Galicia en relación á súa internacionalización.
c) Estudo das distintas formas de introdución nos mercados estranxeiros.
d) Para completar a dita formación, o bolseiro contará co apoio do seu titor no organismo de destino e dunha persoa no Igape a quen lles poderá dirixir as súas dúbidas e preguntas.

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento IG414A.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 25 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 25 de abril de 2018 e http://www.tramita.igape.es

O Consorcio para a Promoción da Música convoca bolsas destinadas a financiar o gasto derivado da realización de estudos artísticos musicais fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso 2017-2018 en centros educativos de excelencia musical, escolas de alto rendemento, escolas superiores ou universidades.

Requisitos:
Persoas empadroadas no Concello da Coruña durante algún período dentro dos últimos cinco anos, previos a aprobación desta convocatoria.
Tamén poderán acceder a presente convocatoria aquelas persoas residentes noutros concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que acrediten ter formado parte da “Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG)” en calidade de Alumno Activo da mesma.
Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1982 (incluído este).
Financiarase ata o 100 por cento do custo académico total do curso completo 2017-2018 (matrícula) ata o límite máximo de 15.000 euros.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de maio de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 16 de abril de 2018