Formación práctica (51)

FAD, Fundación de Axuda contra a drogadicción, pon en marcha por segundo ano o proxecto Work in Tech by Fad no que ofrece 120 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais. Non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de WiT https://workintech.campusfad.org/

O obxectivo é facilitar a empregabilidade dos e as mozas de 18 a 35 anos en contornas dixitais. Ofrécese formación en Soporte TI e as formacións realízanse a través da plataforma Coursera.

As bolsas -do 100%- son para un curso con certificación de Google que forma en competencias que van desde a resolución de problemas ao servizo ao cliente así como coñecementos en sistemas operativos, administración de sistemas, automatización e seguridade, todos eles imprescindibles para ofrecer soporte en tecnoloxías da información.

As 120 bolsas que Fad ofrece foron cedidas polo programa social Work in Tech de INCO Academy, que chegou a máis de 16 países en Europa, onde máis de 9.500 persoas formáronse para despegar as súas carreiras na área de Tecnoloxías da Información

Ademais a FAD xestionará outras 150 bolsas máis que INCO Academy ofrece para fortalecer a empregabilidade da mocidade mediante as ferramentas adecuadas que permitirán ás persoas formarse en COÑECEMENTOS e HABILIDADES para traballar en áreas profesionais de alta demanda e de gran proxección de futuro relacionadas coas Tecnoloxías da Información e da Comunicación: UX, Data Analysis e Project Management.

Máis información

A Xunta de Galicia convoca 6 bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
Ter veciñanza administrativa en Galicia.
Estar en posesión dun título de grao, licenciatura, diplomatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente.
Ter rematado os estudos no ano 2013 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de xullo de 2022
As solicitudes tramítanse en https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 2 de xuño de 2022 e en http://www.cooperaciongalega.org

O Tribunal Constitucional convoca unha bolsa de biblioteconomía e documentación: formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

Requisitos:
Titulación universitaria de Biblioteconomía e Documentación
Finalizar os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.

A dotación da bolsa será de 1.200 euros brutos mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2022
Máis información no BOE do 1 de xullo de 2022 en www.tribunalconstitucional.es 

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira en todo o mundo para adquirir experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos e mozas.

As áreas de prácticas inclúen:
- Informática e ciencias da información.
- Química, ciencia dos materiais e enxeñería química.
- Enxeñería mecánica.
- Enxeñería civil, xeoloxía e minería.
- Arquitectura.
- Matemáticas e estatística.
- Física.
- Negocios, administracion e mercado.

Condicións: as pasantías son remuneradas. Teñen unha duración de entre 8 e 52 semanas. Os prazos e requisitos varían segundo o posto.

https://iaeste.org/internships 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca subvencións destinadas á organización do Programa CULTIVA, relacionadas coas estancias formativas de mocidade agricultora ou gandeira en explotacións modelo, para o ano 2022.

O Programa CULTIVA 2022 consiste en estancias de entre 5 e 14 días de formación que contribúan á transferencia de coñecemento e a formación práctica dos mozos e mozas profesionais agrarios.

As entidades beneficiarias deberán acompañar á súa solicitude un plan de estancias formativas co conxunto de explotacións modelo de acollida e as estancias programadas en cada unha delas. Este plan será de carácter suprautonómico e garantirá a presenza de explotacións con mulleres á fronte das mesmas. Ademais, todas as explotacións agrarias de acollida terán que estar vinculadas á entidade que as presente e ser modélicas desde o punto de vista da innovación, os medios produtivos, o modelo de negocio ou as características sociais, ambientais ou climáticas.

O conxunto dos plans presentados polas entidades solicitantes conformarán o Catálogo de Estancias Formativas de 2022 e será a base para a selección de estancias polos novos agricultores e gandeiros.

Este ano poderán participar no Programa CULTIVA aquela mocidade profesional instalada por primeira vez na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2017 e que tiñan menos de 41 anos no momento da súa incorporación ao sector. Na asignación das estancias formativas priorizaranse os mozos e mozas máis recentemente instalados, as mulleres agricultoras e gandeiras e aqueles que non participasen na programa do ano pasado.

As estancias formativas empezarán a desenvolverse no terceiro trimestre deste ano e estenderanse ata o 30 de xuño de 2023.

Prazos:
As entidades de acollida poden presentar as solicitudes ata o 23 de maio de 2022
A convocatoria para a mocidade gandeira ou agricultora abrirase unha vez seleccionadas as entidades de acollida e elaborado o catálogo de formación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/ 

A Fundación SEPI convoca as bolsas correspondentes ao Programa Talentum Telefónica 2022.

O obxectivo é ofrecer unha formación práctica nunha contorna de innovación e emprendemento nas empresas pertencentes ao Grupo Telefónica e nas empresas ou institucións que se adhiran ao Programa.

O programa está destinado a persoas mozas tituladas universitarias ou estudantes cun máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; ou tituladas de grao superior ou medio de formación profesional.

Dentro do programa existen distintas modalidades de bolsas dentro das cales os bolseiros poderán desenvolver a súa formación práctica:
- BAU: a persoa en formación práctica participará no equipo dunha empresa ou institución adherida ao programa.
- LAB: a persoa en formación práctica participará, co apoio dun mentor ou mentora expertos na disciplina, nun ou varios proxectos dentro dos equipos da empresa ou institución que lle sexa asignada.

O período formativo tendra unha duración de entre un mínimo de tres e un máximo de doce meses.

O horario no que as persoas beneficiarias das bolsas desenvolverán a súa formación práctica acomodarase ás posibilidades da empresa ou institución na que reciban a citada formación; esta poderá ter unha duración de 25 horas semanais ou de 35 horas semanais dependendo das características da bolsa que teñan asignada.

Os bolseiros poderán adquirir a súa formación práctica en España ou no estranxeiro, en calquera das empresas ou institucións adheridas ao Programa, baixo a tutela de Telefónica, recibindo a formación establecida, que contará coa aprobación da Fundación SEPI.

Aberta á recepción de solicitudes ata o 30 de novembro de 2022.

Requisitos xerais:
- Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1992.
- Nivel medio ou alto de inglés.
- Concluír, no momento da súa inscrición no programa, os estudos necesarios para a obtención dun título oficial universitario ou de grao medio ou superior de formación profesional recoñecidos polo Estado español ou, noutro caso, homologados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional. Poderán tamén presentar a súa candidatura e optar ás bolsas, as persoas estudantes universitarias que teñan, no momento da súa inscrición, como máximo, 30 créditos ECTS pendentes de aprobar.
- Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde lle sexa adxudicada a bolsa.
- Non ser beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da Fundación SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo.

Dotación
- Período de formación práctica en calquera das empresas e institucións adheridas ao Programa, baixo a tutela de Telefónica, de conformidade co plan formativo da súa bolsa.
- Sesións lectivas incluídas no Programa relacionadas coa súa práctica formativa.
- Asignación económica durante todo o período formativo.

https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp 

As institucións, organismos e axencias da Unión Europea dispoñen de diversos programas de prácticas dirixidos a titulados superiores e a estudantes universitarios co obxectivo de que se familiaricen coa Administración comunitaria, aumenten a súa cualificación profesional ou, no seu caso, complementen os correspondentes estudos académicos.

Os programas de prácticas na súa maioría son de carácter retribuído cunha duración aproximada de cinco meses a realizar principalmente en Bruxelas e Luxemburgo. Existen convocatorias independentes para cada institución, organismo e axencia.

 

Ademais, a Unidade de Apoio para a presenza de españois nas institucións da UE elabora e actualiza periodicamente un calendario de próximas posibilidades que podes consultar no seguinte enlace.

BOLETÍN de PRÁCTICAS nas INSTITUCIÓNS da UE

O Museo do Prado convoca unha bolsa que contribúa á formación de investigadores e especialistas na área de Conservación de Pintura do Século XIX.

Requisitos:
- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2017.
- Titulación: Grao universitario ou equivalente en Historia da arte. Os expedientes académicos con valoración media inferior a notable ou equivalente serán desestimados (por baixo de 2 puntos nunha escala de 0 a 4 e por baixo de 7 puntos nunha escala de 0 a 10).

A bolsa terá unha duración de 12 meses consecutivos. A contía da bolsa será de 18.000 €.

Prazo: 16 de marzo de 2022.
Máis información no BOE do 23 de febreiro de 2022 e en https://www.museodelprado.es/museo/becas

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a convocatoria correspondente ao programa 2022 de Bolsas de Formación en Arquivos de Galicia

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e os seus fondos documentais. Os bolseiros realizarán a súa actividade nos arquivos do Sistema de arquivos de Galicia aos cales sexan destinados e nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter grao universitario ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
2. Acreditar dominio da lingua galega, nivel iniciación, mediante título oficial ou certificado Celga 3.
3. Non se beneficiar anteriormente destas mesmas bolsas durante un período igual ou superior aos doce (12) meses, nin renunciar a elas sen unha causa de forza maior, a xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.
4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.
5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

O número de prazas convocadas será de vinte (20), que se adxudicarán de acordo co baremo indicado no artigo 9 da convocatoria.

As bolsas terán unha duración máxima de seis meses (6), contados a partir da data de incorporación que estableza a Secretaría Xeral de Cultura de acordo co centro de destino.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://www.xunta.gal/portada (código de procedemento CT110A).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Accede ao Texto da Convocatoria

A Consellería de Emprego e Igualdade ven de convocar as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U).

Poderán ser entidades beneficiarias da subvención os órganos da Administración da Xunta de Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que integran o sector público autonómico de Galicia segundo o artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que se obriguen a contratación de persoas mozas traballadoras desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos.

O prazo de solicitude de axudas desta orde iníciase o 3 de xaneiro de 2022 e remata o 3 de febreiro de 2022.

Máis información no DOG Núm. 250 Xoves, 30 de decembro de 2021