Formación práctica (48)

A Convocatoria para a JM Jazz World Orchestra 2020 é un proxecto lanzado por Jeunesses Musicais International para dar oportunidades a mozos/as músicos de todo o mundo para formar parte de sesións de formación e talleres para finalmente formar parte dunha xira como membros da Orquestra de Jazz JM.

A sesión terá lugar no verán de 2020. A sesión consistirá nunha semana de ensaio seguido de 7 a 10 días de xira de concertos e festivais. Baixo a supervisión do líder artístico Luís Bonilla (USA), de Costa rica e criado en California, trombonista, compositor e arreglista musical.

Requisitos:
Músicos de entre 18 e 26 anos que toquen o saxofón, o trombón, a trompeta, o corno, a tuba, a guitarra, o baixo, a batería, a percusión, o piano e a voz.

Prazo: Poderanse presentar solicitudes ata o próximo 1 de marzo de 2020.

Solicitude:
Para realizar a solicitude hai que encher o formulario de solicitude da páxina web e achegar os seguintes documentos:
- O Currículo actualizado con información sobre formación e experiencia no ámbito da música, e máis concretamente, dentro do jazz.
- Unha carta de recomendación escrita por un profesor de música ou similar.
- Unha declaración formada por ti mesmo, pais, unha institución universitaria, escola ou Membro do JMI indicando que os gastos de viaxe serán cubertos.
- Ligazóns a vídeos tocando polo menos dúas pezas diferentes: un tema e unha improvisación.

https://www.jmjazzworld.com/apply

A Biblioteca Nacional de España convoca 39 bolsas de formación e investigación en seis modalidades:

A) Bolsas de Biblioteconomía e Documentación (27 bolsas)
B) Bolsas de Xestión Cultural (4 bolsas)
C) Bolsas de Publicacións (2 bolsas)
D) Bolsa de Deseño Gráfico para a Difusión Cultural (1 bolsa)
E) Bolsas de Comunicación (4 bolsas)
F) Bolsa de Restauración e Conservación (1 bolsa)

O importe individual de cada unha das bolsas é de 1.085 euros brutos mensuais, durante o prazo de 12 meses.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2020

Máis información: http://www.bne.es/es/LaBNE/BecasyEmpleo/Becas/index.html

Publicadas no BOE do 15 de xaneiro de 2020

A Fundación Magtel convoca unha nova edición do seu Programa de Iniciación no Ámbito Empresarial, unha iniciativa pola que a entidade ofrece anualmente 30 bolsas para a realización de prácticas profesionais. O obxectivo da convocatoria é contribuír á inserción laboral de recentemente titulados, especialmente de mozas sen experiencia.

En concreto, o programa diríxese a persoas que obtivesen un título de ciclo formativo, grao universitario de máster en centros acreditados con posterioridade ao 31 de decembro de 2015.

Tamén poden presentar a súa solicitude neste programa os estudantes de enxeñería técnica ou superior que aprobasen todas as materias necesarias para a obtención do título que corresponda, con excepción do proxecto fin de carreira, e os estudantes de ciclos formativos de grao medio e/ou superior que teñan todas as materias teóricas aprobadas con anterioridade á súa incorporación e finalizasen as súas prácticas na empresa.

Os seus perfís deberán axustarse ás características demandadas nas prácticas ofertadas polas organizacións colaboradoras, coas que previamente se subscribirán convenios de colaboración.

Unha vez seleccionados, os participantes integraranse durante 2020 en diferentes empresas e institucións para aplicar os coñecementos adquiridos durante a súa formación e aprender a desenvolverse na realidade dun contexto profesional.

As bolsas, remuneradas por Fundación Magtel, terán unha duración mínima de tres meses, prorrogable por períodos de tres meses consecutivos ata un máximo dun ano.

O bolseiro/a de o Programa terá dereito a obter os seguintes beneficios:
- A gozar dun período de tres meses de prácticas de empresa nalgún dos centros das empresas e institucións colaboradoras na edición 2020 do Programa cun máximo de seis horas diarias de luns a venres.
- A percibir unha dotación durante o período formativo integrada por:
Unha asignación mensual de mínimo 300€ para os bolseiros/ as procedentes dos ciclos formativos e mínimo 400€ para os titulados/ as universitarios/ as. Devandito importe será percibido durante os tres meses seguintes á súa data de incorporación.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de febreiro de 2020

https://www.fundacionmagtel.es/wp-content/uploads/2020/01/Becas-Fundacio%CC%81n-Magtel-2020-1.pdf

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € brutos por mes.
O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2020 cunha duración máxima de doce meses, contado desde a data da incorporación da persoa bolseira ata o 30 de decembro de 2020.

Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a ou de graduado/a, en Dereito e ter rematados os estudos conducentes a el no ano 2007 ou posterior.
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN118A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2020

Máis información:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal
DOG do 13 de xaneiro de 2020.

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación na Escola Galega do Consumo.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € por mes.

Requisitos:
- Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias de licenciatura ou de grao: márketing e comunicación dixital, publicidade, xornalismo, comunicación, márketing, relacións e comunicación institucional ou equivalente. A persoa solicitante deberá estar en posesión do correspondente título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes e ter finalizados os estudos conducentes para a súa obtención no ano 2007 ou posterior.
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN117A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2020

Máis información:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal
DOG do 13 de xaneiro de 2020.

O Museo Nacional do Prado convoca tres bolsas Fundación Iberdrola-Museo do Prado de formación e investigación en restauración: dúas bolsas á especialidade de Restauración de Pintura e unha bolsa ao Servizo de Documentación Técnica

Requisitos:
- Restauración de Pintura: Grao Universitario en Conservación Restauración de Bens Culturais, Licenciatura en Belas Artes, especialidade ou itinerario curricular en Conservación Restauración, Título superior, Grao ou equivalente, en Conservación Restauración de Bens Culturais, especialidade pintura. Será válido o Título universitario obtido en calquera país da Unión Europea. Os expedientes académicos cunha nota media inferior a notable serán desestimados.
- Servizo de Documentación Técnica: Grao Universitario na área das Artes e as Humanidades con formación en imaxe dixital ou Grao Europeo en Ciencias para a Conservación e Restauración de Patrimonio Cultural. Os expedientes académicos cunha nota media inferior a notable serán desestimados.
- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido con posterioridade a xaneiro de 2015.

Prazo: 30 de xaneiro de 2020
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2019

Programas de Bolsas MAEC-AECID de Arte, Educación e Cultura

Bolsas para a Real Academia de España en Roma
O obxecto do programa é a concesión de bolsas individuais para o financiamento de proxectos de excelencia.
No caso de proxectos colectivos, só poderá gozar da bolsa un integrante do mesmo, preservándose os dereitos de autor do colectivo.

Tipos de proxectos:
- Proxectos artísticos ou de creación.
- Proxectos de investigación vinculados con Roma ou coa propia Academia
Disciplinas:
- Artes Visuais: Pintura; Escultura; Gravado; Cómic; Fotografía; Arte, Novas Tecnoloxías e  Videocreación
- Artes aplicadas: Deseño, Deseño Gráfico e Deseño de Moda
- Artes escénicas
- Literatura (Bolsa Valle-Inclán)
- Cinema
- Música e  musicología
- Arquitectura
- Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial
- Arquivística, biblioteconomía e documentación
- Estudos académicos: Historia da arte e Estética: teoría, filosofía e crítica de arte.
- Museoloxía, comisariado e mediación artística
- Gastronomía: creatividade e innovación das técnicas culinarias
Requisitos:
- Artista ou creador de demostrable traxectoria en áreas afíns as especialidades.
- Investigador en áreas afíns a algunha das especialidades.
Prazo: Do 13 ao 27 de xaneiro de 2020


Programa de bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na  AECID.

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos ao 31 de decembro de 2020.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás bolsas.
- Posuír coñecementos do idioma do país de destino, ou do idioma de comunicación no devandito país.
Prazo: Do 20 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2020.


Bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina

Os bolseiros desenvolverán a bolsa nun dos Centros de Formación, situados en Cartaxena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos o 31 de decembro de 2020.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ao programa.
Prazo: Do 20 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2020

Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE).

Ter a nacionalidade dun de seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Prazo: Do 13 ao 27 de xaneiro de 2020


Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxas-Bélxica e  Natolín-Polonia)

Bolsas a mozos graduados para a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
- Máster en Estudos Económicos Europeos.
- Máster en Integración Económica Europea e Negocios.
- Máster en Dereito Europeo.
- Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
- Máster en Relacións Internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
- Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.
Requisitos: Ser preseleccionado polo Colexio de Europa.
Prazo: Do 9 ao 23 de marzo de 2020.

Bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superior de Música Raíña Sofía (ESMRS)

Novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, oboe, trompa, trompeta, clarinete,  fagot, frauta ou canto, procedentes dos países incluídos nas estratexias bilaterais do V Plan Director da Cooperación Española.
Prazo: Do 13 ao 27 de abril de 2020

Máis información no BOE do 24 de decembro de 2019 e en www.aecid.gob.es e www.raer.it

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=345b

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en Londres, París, Berlín, Miami, Lisboa, Bruxelas, Cantón, Roma e Dublín.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2020 cunha duración máxima de 10 meses

Requisitos:
Estar en posesión dun grao universitario ou titulación homologada equivalente. O título achegado non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2014.

Linguas:
Galego:  os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Outras linguas:
- Para as bolsas de Londres, Dublín, París, Berlín, Miami, Roma e Lisboa deberase acreditar o coñecemento da lingua oficial do país.
- Para a bolsa de Bruxelas deberase acreditar o coñecemento das linguas francesa ou, na súa falta, inglesa.
- Para a bolsa de Cantón deberase acreditar o coñecemento das linguas chinesa ou, na súa falta, inglesa.

O nivel de coñecemento acreditarase mediante o título da escola oficial de idiomas ou outras institucións oficiais dentro do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) e será o seguinte:
– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Dublín, Berlín, Miami e París.
– Nivel B2 en francés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Bruxelas.
– Nivel B2 en chinés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Cantón.
– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de Lisboa e Roma.

Dotación:
Londres: 29.252,30 €
París: 23.477,00 €
Berlín:22.175,00 €
Lisboa: 22.547,00 €
Miami: 24.968,10 €
Bruxelas: 29.252,30 €
Cantón: 24.968,10 €
Roma: 22.547,00 €
Dublín: 29.252,30 €

Na dotación de cada unha das bolsas están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro médico, de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981B
Máis información no DOG do 23 de decembro de 20189 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfono: 981 547 406
enderezo electrónico: proxectos.turismo@xunta.gal

Dúas veces ao ano, Euradio, unha emisora de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e en Lille desde 2018, dá a benvida aos "Equipos Europeos" de bolseiros de setembro a febreiro e de febreiro a xuño para aprender e colaborar con eles.
Dirixidos por profesionais no campo, os bolseiros participan nunhas prácticas de cinco meses xunto a outros mozos/as de Europa e reciben formación práctica para converterse nun equipo de noticias dentro da emisora de radio. Obteñen experiencia relacionada co proceso editorial e o funcionamento da radio, como falar co micrófono, conducir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

As solicitudes para os próximos bolseiros europeos que conformarán o equipo número 25 dentro da escola de radio para producir e presentar os programas diarios de Nantes Europe Express, xa están abertas!

O período de prácticas será desde febreiro a xuño de 2020.

Requisitos para participar:
-Ser estudante de xornalismo, comunicación, ciencias políticas ou estudos europeos.
-Estar interesado/a en temas europeos e querer obter unha experiencia formativa no mundo dos Novos Medios Europeos.
-Ter a posibilidade de asinar un acordo de prácticas.
-Ter un bo nivel de francés.

Como solicitar?
-Enviar CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr
-Concertarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

En que consiste?
-Obter unha remuneración mensual de 500€ xunto con outras axudas financeiras como a bolsa Erasmus +.
-Traballar 35 horas á semana.
-Traballar en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional.
-Producir e presentar un programa de radio diario Nantes  Europe  Express, que se emite ás 12 en punto e retransmite de 5 a 6 en punto, de luns a venres.
-Participar na preparación dos espectáculos diarios para A Matinale d’Euradio (de 7:30 a 9:00) e Aimez- vous l’ Europe (de 18 a 19 pm).

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Banco Mundial ofrece prácticas á mocidade interesada ​​en aprender máis sobre os problemas económicos e sociais que afectan as vidas das persoas en todo o mundo.

O programa ofrece oportunidades de estudo e traballo que brindan experiencia práctica. O Programa de prácticas do Banco ofrece aos estudantes de posgrao a oportunidade de mellorar as súas habilidades e a experiencia de traballar nunha contorna internacional.

As prácticas remuneradas están dispoñibles para os programas de inverno e verán e están abertas a estudantes que sexan nacionais dos países membros do Banco.

Os candidatos deben posuír unha licenciatura e estar xa matriculados nun programa de posgrao de tempo completo (para obter unha mestría ou un doutoramento con plans de regresar á escola a tempo completo). Este programa busca candidatos nos seguintes campos: economía, finanzas, desenvolvemento de recursos humanos (saúde pública, educación, nutrición, poboación), ciencias sociais (antropoloxía, socioloxía), agricultura, medio ambiente, desenvolvemento do sector privado, entre outros campos relacionados.

Requírese fluidez en inglés.

O Banco paga un salario por hora a todos os mozos en prácticas e, cando corresponda, proporciona unha asignación para os gastos de viaxe. Os mozos deben encargarse do seu propio aloxamento.

A maioría dos postos atópanse en Washington,  DC, cunha duración mínima de catro semanas.

Prazos:
- Verán (xuño-setembro): o período de solicitude para o Programa de verán é do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de cada ano.
- Inverno (decembro-marzo): o período de solicitude para o Programa de inverno é do 1 ao 31 de outubro de cada ano.

Todas as solicitudes deben ser enviadas en liña.

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship