Formación práctica (59)

A Fundación SEPI, F.S.P. de conformidade cos termos do contrato de data 3 de outubro de 2023, subscrito coa Compañía Española de Sistemas Aeronaúticos, S.A., convoca as bolsas para técnicos superiores de formación profesional, correspondentes ao Programa Fundación SEPI - CESA FP 2024.

As bolsas terán unha duración inicial de 6 meses prorrogables.

A formación práctica dos bolseiros e bolseiras do Programa poderá levarse a cabo en calquera dos centros de CESA en Xetafe (Madrid) ou Sevilla.

As solicitudes deberán ser realizadas exclusivamente cumprimentando o formulario establecido para o efecto na páxina web da Fundación SEPI.

Requisitos
- Ter obtido o título de que se trate con posterioridade ao 30 de xuño de 2015.
- Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 1993.
- Non desempeñar traballo profesional algún relacionado coa súa titulación, xa sexa por conta propia ou allea.
- Non ter sido beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da Fundación SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo.
- Con carácter específico para o proceso de selección en curso: concluír no momento de realizar a entrevista persoal os estudos conducentes á obtención das titulacións oficiais relacionadas no anexo a estas bases correspondente ao proceso de selección de que se trate, nalgún centro docente español recoñecido oficialmente. Os títulos obtidos fóra de España serán admitidos a condición de que estean homologados ou conten coa declaración de equivalencia outorgada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Dotación
- Período de formación práctica nalgún dos centros ou oficinas de CESA, de conformidade co plan formativo da súa bolsa.
- Asignación económica mensual de 780 €.
- Seguro de accidentes formalizado pola Fundación SEPI ao seu favor.
- Ser incluído ou incluída no réxime xeral da Seguridade Social.

O prazo de recepción de solicitudes estará aberto ata o 2 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.fundacionsepi.es
becas@fundacionsepi.es

A Fundación SEPI, F.S.P., de conformidade cos termos do contrato de data 7 de maio de 2024, subscrito con Red Eléctrica de España, S.A.U. convoca as bolsas correspondentes ao Programa Fundación SEPI – Red Eléctrica Opera 2024.

A duración da bolsa será de 6 meses. A data de inicio do programa está prevista para o 9 de setembro de 2024.

A formación práctica das persoas beneficiarias das bolsas levarase a cabo en calquera dos centros de Red Eléctrica de España, fundamentalmente, nos de Tres Cantos e Alcobendas. Ocasionalmente, poderán realizarse visitas programadas a instalacións do sistema eléctrico.

Requisitos
- Concluír, antes da data de incorporación á bolsa, os estudos necesarios para a obtención dun título oficial universitario recoñecido polo Estado español. Os títulos obtidos fóra de España serán admitidos a condición de que estean homologados ou conten coa declaración de equivalencia outorgada polo Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.
- Titulacións en enxeñerías de Minas, Electrónica e Automática, Industrial e Química.
- Poderán tamén presentar a súa candidatura e optar ás bolsas convocadas as persoas estudantes universitarias que teñan, como máximo, 30 créditos ECTS pendentes de aprobar, antes da data de incorporación á bolsa.
- Finalizar a titulación de que se trate, ou cumprir o requisito exposto no punto 1, con posterioridade ao 31 de decembro de 2020.
- Idiomas: Nivel medio alto de inglés. Valorable coñecemento de francés.
- Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 1998.
- Non desempeñar traballo profesional algún relacionado coa súa titulación, xa sexa por conta propia ou allea.
- Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde vaia a recibir a súa formación práctica.
- Non ter sido beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da Fundación SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo.

Dotación
- Período de formación prácticas nalgún dos centros ou oficinas de Red Eléctrica de España, de conformidade co plan formativo da súa bolsa.
- Asignación mensual de 1.000 €.
- Seguro de accidentes formalizado pola Fundación SEPI ao seu favor.
- Ser incluído no réxime xeral da Seguridade Social.

O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o día 9 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.fundacionsepi.es/
becas@fundacionsepi.es

A Xunta de Galicia apoia a formación do alumnado de fotografía das escolas de arte e superior de deseño de Galicia con estadías de formación no estranxeiro para que completen os seus estudos.

Estas bolsas están dirixidas a estudantes que finalizaran o segundo curso do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía nalgunha das catro escolas de Galicia.

Esta convocatoria, que se realiza en colaboración coa Fundación MOP, outorgará catro bolsas de estudo -unha por cada escola- na Fundación Sozzani de Milán, incluíndo viaxe, aloxamento, programa educativo e manutención entre setembro e decembro deste ano.

As persoas seleccionadas desenvolverán un proxecto fotográfico baixo a supervisión de titores, tendo posibilidade de acceder a clases maxistrais con fotógrafos relevantes, participar en eventos e actividades da propia fundación, así como asistir ao festival PhotoVoque.

Así mesmo, os bolseiros realizarán unha viaxe académica e cultural a cidades como París ou Roma, desenvolvendo actividades en colaboración con escolas de arte, imaxe e fotografía francesas e italianas.

Os estudantes que queiran optar a estas bolsas poden consultar as bases no Portal Educativo e solicitalas no prazo do 1 ao 22 de xullo.

Para poder acceder a elas, deben estar matriculados este curso 2023/24 no segundo curso do ciclo de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía nalgunha das catro escolas de arte galegas -Pablo Picasso da Coruña, Mestre Mateo de Santiago, Antonio Failde de Ourense e Ramón Falcón de Lugo- e ter superado integramente o primeiro e o segundo curso.

Ademais, teñen que aportar certificación dun nivel de competencia lingüística B2 ou superior en lingua inglesa e o currículum vítae acompañado de documentación gráfica relativa a un proxecto de fotografía.

Máis información:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42852

A Fundación "la Caixa" convoca Apoio á Creación: Produción que é un programa bienal pretende ser un motor para artistas que necesitan apoio económico e profesional para producir unha obra de arte que teña continuidade.

Os proxectos presentados poden estar por realizar ou en marcha, en colaboración cun axente externo (museo, centro de arte ou outro tipo de institución artística sen ánimo de lucro) e que requira ser producido.

Os artistas, ademais de presentar a proposta e o calendario do proxecto, deberán elaborar un orzamento de produción e honorarios, así como acreditar o compromiso dun terceiro axente implicado na exposición e/ou difusión da obra producida e que garanta unha continuidade da mesma.

A produción das obras seleccionadas levarase a cabo durante os dous anos seguintes como máximo e contará cos recursos e o asesoramento do equipo de exposicións da Fundación "la Caixa".

Unha vez rematados os proxectos para os que se produciron, as obras pasarán a mans do comité de adquisicións da Fundación "la Caixa", que valorará a posible adquisición das mesmas para incorporalas á Colección de Arte Contemporánea.

A presentación de proxectos realizarase a través da aplicación Portal de convocatorias.

Requisitos
Poderán presentarse artistas e colectivos de artistas maiores de 18 anos, de nacionalidade española ou portuguesa ou con residencia en España ou Portugal.

O prazo de presentación de proxectos estrá aberto ata o 7 de xuño de 2024.

Máis información
https://fundacionlacaixa.org

A Universidade Complutense de Madrid convoca diversos cursos  de verán no Escorial  para o verán de 2024 e Fundación Xeral da UCM, convoca para eses mesmos cursos un conxunto de bolsas en diversas tipoloxías.

Convócanse dous tipos de bolsas, bolsas de matrícula e bolsas de aloxamento e manutención.

As bolsas están destinadas a distintos colectivos, entre os que se atopan estudantes de grao, posgraduados, estudantes doutros niveis educativos, así como colectivos en situación de desemprego, xubilados/as ou público en xeral para a asistencia ás actividades académicas organizadas pola Fundación Xeral da UCM en San Lorenzo del Escorial durante o mes de xullo de 2024.

Con carácter xeral poderán solicitar estas axudas quen reúna os seguintes requisitos:

 

A) Todos os solicitantes. Ser maiores de idade e de nacionalidade española, ser nacionais doutro país membro da Unión Europea, ou ser extracomunitarios con residencia legal en España, ou nacionais de países latinoamericanos.

B) Estudantes ou titulados universitarios. Titulación académica: Os solicitantes deberán cumprir algún dos seguintes requisitos:

B.1) Ter matrícula formalizada no curso académico 2023/2024 en estudos oficiais para a obtención dun título de Grao, Máster ou Doutoramento na UCM ou noutra Universidade española, ou dentro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), ou en programas equivalentes segundo a normativa vixente.

B.2) Finalizar calquera dos estudos oficiais enumerados no punto anterior con posterioridade ao 31 de decembro de 2020.

B.3) Calquera graduado ou titulado universitario con anterioridade a 2020.

C) Estudantes beneficiarios do Programa de Axudas UCM por causas socioeconómicas, o Programa de Axudas ao Estudo Concepción Arenal, o Plan Especial de persoas afectadas pola guerra de Ucraína, o Programa de axuda ás persoas Refuxiadas, así como estudantes que fosen vítimas de violencia de xénero. Ademais de cumprir os requisitos do apartado B), deberán anexar a acreditación correspondente da súa situación.

D) Membros da comunidade universitaria Complutense, profesionais, persoas xubiladas ou en situación de desemprego. Os solicitantes deberán anexar a acreditación correspondente.

E) Alumnos/as con diversidade funcional acreditada superior a un 33%. Anexarase a acreditación correspondente conforme ao disposto no Real Decreto 888/2022, do 18 de outubro, polo que se establece o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade.

Contía da bolsa:

Bolsa de matrícula: a bolsa de matrícula comporta, exclusivamente, a exención do pago parcial da matrícula no curso ou encontro solicitado.

Bolsa de aloxamento e manutención: a bolsa de aloxamento e manutención, ata a contía máxima establecida nesta convocatoria, cobre exclusivamente o custo do aloxamento do solicitante matriculado na actividade académica correspondente durante o período de duración do curso, nos aloxamentos facilitados pola organización.


Prazo de presentación:  ata o 24 de maio de 2024.

Máis información: www.cursosverano.ucm.com

 

 

 

 

 

A Fundación Banco Santander convoca a 3ª edición da Convocatoria Investiga Colección Banco Santander para 2 investigadores que desexen traballar sobre a Colección Banco Santander.

As persoas interesadas poderán presentar unha única proposta de proxecto de investigación que pode ser enfocada desde o ámbito histórico artístico, pero tamén desde calquera outra disciplina de coñecemento que favoreza formulacións novas e rigorosas.

Requisitos
Poderán participar persoas físicas a título individual, colectivos ou grupos de investigación e organizacións sen ánimo de lucro.
Contar cunha traxectoria académica ou profesional vinculada ao tema proposto no proxecto de investigación.
Ter un dominio falado e escrito da lingua española.
Estar en disposición de visitar a/s obra/s sobre a/s que se realizará o proxecto de investigación.

Dotación
10.000 €

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2024.

Máis información
https://www.fundacionbancosantander.com

O Programa Campus Rural é unha iniciativa que permite que os estudantes poidan levar a cabo prácticas en municipios de zonas rurais con problemas de despoboamento.

O obxectivo principal do programa é contribuír ao reequilibrio territorial incentivando a chegada de capital humano aos espazos máis despoblados para dinamizar o seu tecido produtivo, social e institucional. Ademais, Campus Rural ofrece unha experiencia vital, na que se xeran novas formas de arraigamento e vínculo, que favorecen a actividade e a creación de oportunidades de emprego no territorio.

As prácticas académicas realizaranse en entidades cuxas dependencias ou actividades estean situadas nas devanditas zonas de vulnerabilidade territorial, xa se trate de concellos, mancomunidades e outros organismos públicos, así como empresas, asociacións, Cámaras de Comercio e fundacións sen ánimo lucro e contarán cunha prestación económica de 1.000 euros brutos mensuais por estudante, xunto aos gastos de seguridade social, sen ningún custo para as entidades.

MÁIS INFORMACIÓN

ICEX Vives é un proxecto de prácticas formativas no estranxeiro. Unha experiencia única na que se prevé prácticas cunha duración entre 6 e 12 meses. Un destino no estranxeiro, nun único país ou en varios, sempre na mesma empresa.

Mediante este proxecto apoiase aos mozos e mozas para que vivan unha experiencia formativa única e enriquecedora, e ás empresas para que atopen o talento que impulse os seus procesos de internacionalización.

Requisitos

Ter entre 18 e 30 anos, nacionalidade española ou da UE, titulación universitaria de grao ou de técnico medio ou superior de Formación Profesional, e querer vivir unha experiencia internacional.
Prácticas formativas en calquera disciplina, non importa cal sexa a túa especialización.

Dotación

Dotación económica en función da cidade/país de destino: entre 21.000 € e 50.000 € ao ano.
Seguro de asistencia médica e de viaxe a cargo de ICEX.

https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-vives/icex-vives-jovenes

A Universidade da Coruñae a Fundación María José Jove poñen en marcha a IV Convocatoria do Programa de Residencias Artísticas FMJJ en colaboración co Espazo de Intervención Cultural Normal, cuxo obxectivo principal é profundar nas relacións entre creación artística, pensamento crítico e participación social.

Convócanse dúas residencias e para iso proporcionarase aos/as artistas o acceso a un espazo de traballo, acompañamento curatorial e recursos materiais e económicos para a produción de proxectos inéditos. Normal e a Fundación María José Jove ofrecerán os seguintes recursos ás persoas residentes seleccionadas mediante esta convocatoria:
-Espazo de traballo. As persoas residentes contarán cun espazo de traballo individual en Normal. Espazo de Intervención cultural da Universidade da Coruña. Ademais, dispoñerán das súas instalacións en función das necesidades do proxecto.
-Aloxamento na residencia universitaria Elvira Bao (A Coruña), segundo dispoñibilidade. Consultar: www.udc.es/es/sape/aloxamento/
-Acompañamento curatorial durante o desenvolvemento do proxecto.
-Presentación de proxecto e difusión.

As residencias terán unha duración mínima dun mes, podendo prorrogarse ata un máximo de tres meses. A residencia poderá realizarse no período elixido polas persoas residentes dentro do terceiro cuadrimestre do ano.

A inscrición e o envío da documentación realizarase a través da seguinte dirección de correo electrónico: normal.comunicacion@udc.gal

Requisitos
Poderán concorrer á presente convocatoria creadores/as de calquera nacionalidae ou procedencia xeográfica vinculados/as ás artes visuais.

Dotación
Establécese unha dotación económica de ata 6.000 €. Ademais, cubrirase a estancia dos/as artistas seleccionados/as.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 14 de xuño de 2024.

Máis información
https://muv.fmjj.org

Coca-Cola Europacific Partners S.A., organiza a oitava edición do proxecto GIRA Mujeres en colaboración con Fundación Mujeres, Alma Natura, Dona Activa Forum e Impact Hub. O obxectivo de XIRA Mujeres é facilitar a mulleres o coñecemento e as ferramentas necesarias para axudalas no seu desenvolvemento profesional contorna a ideas de negocio ou proxectos en curso, para emprender unha viaxe de empoderamento persoal e profesional coa axuda de entidades colaboradoras expertas na materia, xunto cos principais axentes rexionais e locais.

O programa consta dun itinerario de emprendemento dividido en dúas categorías:
- Categoría “Quero emprender”: Nesta categoría participarán as mulleres que acudan ao programa cunha idea de negocio e ganas de iniciar un proxecto de emprendemento, pero non o levaran a cabo aínda. Este grupo recibirá unha formación de aproximadamente 12 horas repartidas en 6 sesións en directo con mentoras de apoio, unha serie de mentorías grupais voluntarias para o traballo dos seus proxectos (4 horas aproximadas) e finalmente acompañamento individualizado para o seu proxecto de aproximadamente 2 horas. Neste itinerario poderanse recibir ata 18 horas aproximadas de formación. Nesta categoría traballarase sobre o modelo de Business Model Canvas Social, de forma que os proxectos poidan saír cun modelo de negocio claro con modelo de ingresos que poida poñerse en funcionamento se a emprendedora o desexa.
- Categoría “Teño un negocio": Nesta categoría participarán as mulleres que acudan ao programa cun negocio xa en funcionamento que queiran desenvolver, profesionalizar ou reinventar. Este grupo recibirá unha formación de aproximadamente 12 horas on-line realizadas de maneira asíncrona, de forma que a emprendedora poderá realizar as sesións de formación no momento que máis lle conveña e posteriormente desenvolver o seu entregable. Nesta categoría traballarase sobre o modelo de Mapa de Crecemento do teu Negocio, de forma que os proxectos poidan analizar as súas fortalezas e mellorar no seu desenvolvemento para terminar a formación de maneira máis estable.

Requisitos
Poderán participar mulleres tanto da contorna rural como urbano, entre 18 e 67 anos de idade (ambas as idades incluídas), de nacionalidade española, residentes e/o con permiso de traballo en España, que teñan un nivel mínimo do idioma español que garanta o adecuado seguimento do Proxecto cun dos seguintes perfís:
- Mulleres empregadas ou desempregadas:
    Que consideren o autoemprego e o emprendemento como unha alternativa ao emprego por conta allea en España
    Que teñan ideas de proxectos de emprendemento para desenvolver en España
- Mulleres emprendedoras que queiran reinventar o seu negocio

Dotación
- Para as 4 Participantes Gañadoras: Un apoio económico de 8.000€ euros netos en concepto de “Capital Semente” para desenvolver o proxecto e a participación nun curso especializado en liña valorado en 1.900€ ofrecido por ESIC.
- Para as 10 Participantes Finalistas: Unha aceleración e mentoría especializada coa empresa de Impact Hub de 4 meses de duración para o desenvolvemento da súa idea de negocio con mentores seleccionados especificamente pensando no seu Proxecto.

O prazo de presentación dos proxectos estará aberto ata o 31 de maio de 2024.

Máis información
https://www.cocacolaep.com