Formación práctica (49)

O Ministerio de Economía convoca 285 axudas para a formación de mozos profesionais especializados en internacionalización empresarial:

As axudas instrumentalizaranse en dúas fases:
Fase I: consistirá en formación práctica obtida a través da Rede de Oficinas Económicas e Comerciais das de España no estranxeiro.
Fase II: formación práctica en empresas e institucións vinculadas á internacionalización, dentro e fóra de España e en Organismos Internacionais dos que España é membro. Ofrece, ademais, formación adicional en varios idiomas e actividades formativas para que estes mozos profesionais sexan capaces de proporcionar un mellor servizo ao proceso de internacionalización empresarial español.

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea.
b) Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1991.
c) Estar en posesión, dunha titulación universitaria superior de carácter oficial: Licenciatura/Enxeñería Superior/Arquitectura/Grao, de 240 créditos como mínimo.
d) Dominar a lingua española.
e) Acreditar, documentalmente, posuír coñecemento avanzado de inglés (o nivel mínimo esixido, é o B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL)). Aceptaranse os títulos emitidos a partir do 1 de xaneiro de 2014.

Contía:
Na Fase I a axuda consistirá, fundamentalmente, nunha dotación bruta anual comprendida entre un mínimo de 19.000 euros e un máximo de 48.000 euros en función do país e cidade de destino. Na Fase II a axuda detallarase no Programa de Prácticas en Empresas e Institucións que se aprobará en 2021.
 
O prazo de presentación de solicitudes será do 1 de abril ao 6 de maio de 2019 ás 14:00 h
Máis información  no BOE do 18 de marzo de 2019
www.icex.es/becas

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación na Escola Galega do Consumo.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € brutos por mes.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias de licenciatura ou de grao: Márketing e Comunicación Dixital, Publicidade, Xornalismo, Comunicación, Márketing, Relacións e comunicación institucional ou equivalentes.  
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN117A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de abril de 2019
Máis información no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal

DOG do 15 de marzo de 2019.

O Instituto Galego do Consumo e da Competencia convoca unha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
A bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € brutos por mes.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a ou de graduado/a, en Dereito.
Non ter emprego remunerado nin percibir a prestación por desemprego.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario IN118A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de abril de 2019
Máis información no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, teléfonos 981 545 545 e 981 545 416 e en http://consumo.xunta.gal
DOG do 15  de marzo de 2019.

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores:

Bolsas para a Real Academia de España en Roma
O obxecto do programa é a concesión de bolsas individuais para o financiamento de proxectos de excelencia.
No caso de proxectos colectivos, só poderá gozar da bolsa un integrante do mesmo, preservándose os dereitos de autor do colectivo.

Tipos de proxectos:
- Proxectos artísticos ou de creación.
- Proxectos de investigación vinculados con Roma ou coa propia Academia
Disciplinas:
- Artes Visuais: Pintura; Escultura; Gravado; Cómic; Fotografía; Arte, Novas Tecnoloxías e  Videocreación
- Artes aplicadas: Deseño, Deseño Gráfico e Deseño de Moda
- Artes escénicas
- Literatura (Bolsa Valle-Inclán)
- Cinema
- Música e  musicología
- Arquitectura
- Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial
- Arquivística, biblioteconomía e documentación
- Estudos académicos: Historia da arte e Estética: teoría, filosofía e crítica de arte.
- Museoloxía, comisariado e mediación artística
- Gastronomía: creatividade e innovación das técnicas culinarias
Requisitos:
- Artista ou creador de demostrable traxectoria en áreas afíns as especialidades.
- Investigador en áreas afíns a algunha das especialidades.
Duración:
Ata nove meses dentro do período do 1 de outubro de 2019 ao 30 de xuño de 2020, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de tres meses (ata o 30 de setembro de 2020)
Dotación:
- Mensualidade: 1.200 €.
- Aloxamento na Academia, sen manutención. O réxime de aloxamento é individual.
- Gastos de produción. Cada proxecto non poderá exceder de 20.000 €
- Axuda de viaxe ao centro de destino:
300 € para España e nacionais da Unión Europea
1.200 € Países iberoamericanos
- Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra da Comunidad de Madrid
Prazo de presentación das solicitudes: Do 20 de marzo ao 3 de abril de 2019.

Programa de bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na  AECID.

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos ao 31 de decembro de 2019.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás bolsas.
- Posuír coñecementos do idioma do país de destino, ou do idioma de comunicación no devandito país
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina

Os bolseiros desenvolverán a bolsa nun dos Centros de Formación, situados en Cartaxena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos o 31 de decembro de 2019.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ao programa.
Duración: Do 1 de outubro de 2019 ao 30 de xuño de 2020.
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxas-Bélxica e  Natolín-Polonia)

Bolsas a mozos graduados para a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
- Máster en Estudos Económicos Europeos.
- Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
- Máster en Dereito Europeo.
- Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
- Máster en Relacións Internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
- Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos: Ser preseleccionado polo Colexio de Europa.
Duración: Dez meses, do 1 de setembro de 2019 ao 30 de xuño de 2020.
Dotación:
- Mensualidade: 2.000 €.
- Axuda de viaxe ao centro de destino, máximo 300 €.
- Seguro de asistencia en viaxe e accidentes
Prazo de presentación das solicitudes: Do 18 de marzo ao 1 de abril de 2019.

Máis información no BOE do 14 de marzo de 2019 e en www.aecid.gob.es  e www.raer.it 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=309

A Fundación Botín convoca 8 Bolsas de Artes Plásticas destinadas a formación, investigación e realización de proxectos persoais no ámbito da creación artística (non traballos teóricos) para artistas de calquera nacionalidade.

2 bolsas destinaranse con prioridade a españois ou residentes como mínimo cinco anos inmediatamente anteriores á solicitude da bolsa menores de 30 anos para trasladarse ao estranxeiro con obxecto de continuar o seu traballo, estudo ou estancias en residencia.

As axudas serán directas, indivisibles e  intransferibles. Non cobren as prestacións familiares. O goce desta axuda é incompatible con calquera outra axuda institucional para o mesmo concepto.

O tempo de goce desta bolsa será de 9 meses. Pode solicitarse prórroga se a bolsa gozouse fóra do lugar de orixe, sendo necesario presentar unha nova solicitude nos prazos da convocatoria pública que será valorada xunto ao resto de solicitudes en igualdade de condicións.

O prazo para cumprimentar o formulario de solicitude na web e recibir a documentación na Fundación Botín estará aberto ata o venres 3 de maio de 2019.

Dotación: O importe de cada unha das bolsas é de 23.000 euros. Este importe comprende os conceptos de viaxes, aloxamento, manutención, aluguer de estudo, etc. Esta cantidade incrementarase co seguro médico (só se existe cambio de país de residencia). Estas bolsas están sometidas á fiscalidade vixente en España.

Forma de pago: 45% ao comezo do goce, 25% nos dous trimestres naturais seguintes e 5% á recepción da memoria final.

Información e Documentación: Fundación Botín (de 9:00 a 14:00 horas) R/ Pedrueca 1. 39003 Santander. Teléfono 942 226 072. Email: becas@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org
www.centrobotin.org

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas para a realización de estudos artísticos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o período 2019-2020, distribuídas nas seguintes áreas:

Área de artes plásticas e visuais: 3 bolsas
Área de danza e artes do movemento: 2 bolsas
Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas
Área de música: 8 bolsas
Área de audiovisual: 2 bolsas
Área de ilustración e banda deseñada: 2 bolsas

Requisitos:
Ter residencia en calquera concello da provincia da Coruña.
Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo ou superior nivel á dos estudos para os que se solicita a bolsa.
A dotación das bolsas é de 9.000 € cada unha delas
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da plataforma SUBTEL, na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata as 14.00 horas do día 5 de abril de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2019

A Deputación da Coruña convoca bolsas de investigación para o ano 2019

Área de ciencias sociais e xurídicas: 3 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de artes e humanidades: 3 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas
Área de planificación sociolingüística da lingua galega: 2 bolsas
Área de políticas culturais: 2 bolsas

Requisitos:
- Posuír titulación universitaria (licenciado, diplomado, grao ou equivalente) recoñecida oficialmente.
- Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña

A dotación das bolsas é de 8.000 € cada unha delas
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata as 14.00 horas do día 5 de abril de 2019.
Máis informción no BOP da Coruña do 4 de marzo de 2019

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.

Requisitos:
– Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas.
- Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
- Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770P
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de abril de 2019

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 4 de marzo de 2019

Cicerone 2019

Feb 25, 2019

O Centro nacional de investigacións cardiovasculares convoca o plan de formación CICERONE
 
A convocatoria  CICERONE (Prácticas de laboratorio no CNIC) ten como obxectivo achegar a investigación biomédica aos estudantes de  Master e dos últimos cursos dun Grao universitario de Biomedicina (Medicina, Bioloxía, Biotecnoloxía, etc.) ou áreas relacionadas con este campo (Física, Química, Enxeñería, etc.) mediante estancias de 6 semanas no  CNIC para a realización de prácticas durante un período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2019.

Requisitos dos solicitantes:
Ser estudante universitario, de calquera nacionalidade, cursando estudos de grao, licenciatura ou  Master relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas con este campo (física, química, enxeñerías).
Ter aprobados o 50% de todos os créditos de grao o día 20 de marzo de 2019.
Posuír unha nota media dos créditos cursados (tanto de grao como de máster) igual ou superior a 8 en escala 1-10.
Contía:
Concederase un máximo de 29 prazas para o programa  CICERONE 2019.
Os candidatos seleccionados recibirán unha subvención económica de 1.500 €. Aos participantes que residan fose da Comunidad de Madrid tamén se lles cubrirán os gastos derivados do desprazamento a Madrid en clase turista ata un máximo de 500 euros (1 viaxe de ida e volta desde o seu lugar de residencia habitual).

O prazo para a recepción do formulario de solicitude é o día 15 de abril de 2019.

Máis información https://www.cnic.es/es/cicerone

A sede central da OTAN organiza un programa de prácticas co obxectivo de proporcionar a un pequeno número de estudantes e recentemente graduados, a oportunidade de realizar prácticas co persoal internacional na sede da OTAN en Bruxelas.

Hai unha convocatoria cada ano, na primavera, con dúas datas de inicio das prácticas, en setembro e en marzo do ano seguinte.
As prácticas teñen unha duración de 6 meses.

O Programa de Prácticas da  OTAN ten catro obxectivos principais:
- Proporcionar á Organización acceso aos últimos coñecementos teóricos e técnicos que o participante pode aplicar a través de tarefas prácticas e recursos adicionais.
- Proporcionar aos participantes a oportunidade de aprender da comunidade da  OTAN e obter unha mellor comprensión e unha visión máis equilibrada da Organización.
- Contribuír a crear un ambiente laboral máis diverso.
- Ampliar os coñecementos sobre a  OTAN nos países da Alianza.  

Remuneración:
Os participantes recibirán un total de 1.069,60€ ao mes.
Tamén recibirán un reembolso de ata 1.200€ polos gastos de viaxe desde o momento no que son aceptados ata terminar as súas funcións.
Despois de tres meses de servizo, os participantes terán dereito a vacacións (incluíndo baixas por enfermidade) a razón de 2,5 días hábiles por cada mes de servizo completado.

Requisitos:
Estudantes e recentemente graduados (1 ano).
Idade: maiores de 21 anos no momento da prácticas (por motivos relacionados co seguro médico).
Nacionalidade: nacionais dun Estado membro da OTAN.
Estudos: polo menos dous anos de estudos universitarios ou equivalente.
Idiomas: dominio dun dos idiomas oficiais da  OTAN (inglés/francés); desexable ter coñecementos práctico do outro idioma.
Ter seguro médico e encargarse dos trámites necesarios coas autoridades belgas con respecto á súa estancia en Bélxica.
Todos os participantes teñen que solicitar unha autorización de seguridade das súas autoridades nacionais antes de traballar na OTAN.

Prazo para enviar as solicitudes: ats o 17 de marzo de 2019, 23:59  CET.

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm