Idiomas (4)

Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2016

O Ministerio de Educación convoca 1000 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2017 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO.

Requisitos:
a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2016/2017.

b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2015/2016.

c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 2015/2016.

d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

Estas axudas distribúense en dous grupos:
Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 30 de xullo ao 13 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.
Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 13 ao 27 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.

Grupos I e II:
Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2016 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:
a) Orfandade absoluta do solicitante.
b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
d) Pertencer a familia numerosa.
e) Pertencer a familia monoparental.

Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 8 de xuño de 2017 e en http://www.educacion.es

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

Requisitos:
Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.
Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.
Prazo
Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.
Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.
 
As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.
 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD
3.- DESTINATARIOS:
- Poden solicitar as bolsas estudantes de grao, máster e doutoramento de todas as facultades (con excepción de Filoloxía Alemá, Alemán como lingua estranxeira,
Tradución e Interpretación con alemán e Linguas Modernas e as súas Literaturas con alemán), que ao comezo da bolsa cursasen polo menos dous anos de estudos superiores. Tamén poden presentarse persoas tituladas que estean a traballar na universidade e cursando o doutoramento, sempre que non transcorresen máis de seis anos desde
a obtención da súa última titulación universitaria no momento de solicitar a bolsa.
- Estudantes que estean a cursar o último ano da súa carreira unicamente poden solicitar estas bolsas se demostran que continuarán os seus estudos universitarios no curso seguinte cun máster ou doutoramento, presentando o xustificante correspondente da universidade.
- Estudantes que desexen solicitar esta bolsa desde España han de estar matriculados/as nun centro de ensino superior de España (país de residencia permanente) no momento de pedir a bolsa e no momento de iniciar a estancia en Alemaña.
- Candidatos/as que obtiveron unha bolsa do DAAD para asistir ou a un curso intensivo de lingua alemá ou a un curso de verán non poden volver solicitar ningunha destas bolsas por un período mínimo de tres anos.
- A idade mínima ao comezo da bolsa é de 18 anos.
- OLLO: Non se aceptarán solicitudes dobres para as bolsas de idioma. É dicir, pódese solicitar unicamente una das dúas bolsas (para cursos intensivos de alemán ou para un curso de verán en universidades alemás).
- Os coñecementos de alemán deberán corresponder como mínimo ao nivel A1 aprobado e como máximo ao nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).
- O certificado de alemán ten que ser expedido nos últimos 6 meses.
- Acéptanse os seguintes certificados de idiomas: onDaF, TestDaF, os certificados dos Goethe-Institute, das EE.OO.II., DSD, DSH, telc Deutsch, ÖSD.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 1 de decembro de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Estas bolsas teñen como obxectivo promover a asistencia a cursos de idioma, cultura e civilización e de linguaxe especializada ofrecidos por institucións de educación superior públicas ou oficialmente recoñecidas pola República Federal de Alemaña, así como por institutos de lingua asociados.
O DAAD concede unha bolsa de 850 euros. Por regra xeral, o aloxamento pódese contratar a través do organizador do curso. Servizos que conciernen ao seguro médico, ao seguro de accidentes e ao seguro privado de responsabilidade civil. O provedor do curso deducirá, por regra xeral, as taxas do curso e do aloxamento directamente do importe total da bolsa. Por tanto, o/a estudante recibirá a diferenza entre o importe da bolsa e ditas taxas ou, no seu caso, deberá abonar os custos adicionais ao provedor do curso.
O curso terá unha duración de 3-4 semanas (duración mínima de 18 días de curso; cun máximo de 5 días por semana e sen incluír día de chegada e día de saída; e cun mínimo de 25 horas lectivas por semana; os cursos impártense en lingua alemá. As bolsas non son prorrogables) e realizarase entre os meses de xuño e decembro de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Para presentar a solicitude é necesario acceder á base de datos de bolsas do DAAD dispoñible (www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de/>).
Máis información en:
DAAD ? Centro de Información Madrid
C/Zurbarán 21 (Goethe Institut)
28010 Madrid
Teléfono: 91 702 49 20
www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/16329/index.html<http://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/16329/index.html>

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
3.- DESTINATARIOS:
- Poden solicitar as bolsas estudantes universitarios/as en programas de grao e máster de calquera disciplina que, ao comezo da bolsa, cursasen polo menos dous anos de estudos superiores.
- Non se admiten solicitudes de graduados/as con título de máster nin doutoramento.
- Estudantes que desexen solicitar esta bolsa desde España han de estar matriculados/as nun centro de ensino superior de España (país de residencia permanente) no momento de pedir a bolsa e no momento de iniciar a estancia en Alemaña.
- Candidatos/as que obtiveron unha bolsa do DAAD para asistir a un curso intensivo de lingua alemá ou a un curso de verán non poden volver solicitar ningunha destas bolsas durante un período mínimo de tres anos.
- A idade mínima ao comezo da bolsa é de 18 anos.
- OLLO: Non se aceptarán solicitudes dobres para as bolsas de idioma. É dicir, pódese solicitar unicamente una das dúas bolsas (para cursos intensivos de alemán ou para un curso de verán en universidades alemás).
- Candidatos/as deben ter bos coñecementos de alemán, para poder seguir relatorios en alemán e participar en traballos desenvolvidos en grupo.
- Tense que presentar un certificado de alemán no momento da solicitude co nivel mínimo B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).
- O certificado de alemán ten que ser expedido no último ano, coa excepción dos certificados para partir do nivel B2 ou TDN4 (en todos os módulos), os cales non teñen caducidade.
- Acéptanse os seguintes certificados de idiomas: onDaF, TestDaF, os certificados dos Goethe-Institut, as EE.OO.II., DSD, DSH, telc Deutsch, ÖSD.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 1 de decembro de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Estas bolsas teñen como obxectivo promover a asistencia a cursos de idioma, cultura e civilización e de linguaxe especializada ofrecidos por institucións de educación superior públicas ou oficialmente recoñecidas pola República Federal de Alemaña, así como por institutos de lingua asociados.
O DAAD concede unha bolsa de 850 euros. Por regra xeral, o aloxamento pódese contratar a través do organizador do curso. Servizos que conciernen ao seguro médico, ao seguro de accidentes e ao seguro privado de responsabilidade civil. O provedor do curso deducirá, por regra xeral, as taxas do curso e do aloxamento directamente do importe total da bolsa. Por tanto, o/a estudante recibirá a diferenza entre o importe da bolsa e ditas taxas ou, no seu caso, deberá abonar os custos adicionais ao provedor do curso.
O curso terá unha duración de 3-4 semanas (duración mínima de 18 días de curso; cun máximo de 5 días por semana e sen incluír día de chegada e día de saída; e cun mínimo de 25 horas lectivas por semana; os cursos impártense en lingua alemá. As bolsas non son prorrogables) e realizarase entre os meses de xuño e decembro de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Para presentar a solicitude é necesario acceder á base de datos de bolsas do DAAD dispoñible (www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de/>).
Máis información en:
DAAD ? Centro de Información Madrid
C/Zurbarán 21 (Goethe Institut)
28010 Madrid
Teléfono: 91 702 49 20