Convocatoria xeral (48)

Banco Santander lanza 929 bolsas de Axuda Económica para apoiar a estudiantes de FP Superior, Grao, Máster ou Posgrao no curso académico 2024/2025 cos gastos de manutención, residencia, material,...

Requisitos
Estar matriculado en estudos de FP Superior, Grao, Máster ou Posgrao nunha das universidades españolas que aparecen no listado da convocatoria para o curso 2024/2025.
Non é necesario tener unha nota mínima, pero cada universidade terá en conta o expediente académico dos alumnos á hora de adxudicar a bolsa.

O prazo de solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2024.

Máis información
https://app.santanderopenacademy.com

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 11 bolsas de formación.
Persoas beneficiarias: titulados/as universitarios/as que finalizasen os estudos dentro dos 5 anos anteriores á convocatoria.
A contía das bolsas é de 1.686,33 euros/mes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 7 de maio de 2024 (novo prazo)

O Consello de Seguridade Nuclear convoca 6 bolsas para a formación especializada en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica.

Cada bolsa estará dotada cunha contía anual de 18.360 euros, abonadas en 12 pagas de 1.530 euros. A duración é de doce meses

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de xuño de 2024
Máis información no BOE do 30 de abril de 2024 e en https://www.csn.es/becas 

Ampliación do prazo publicada no BOE do 14 de maio de 2024

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025.

Convócanse as seguintes axudas individualizadas:

a) Axudas directas para os alumnos, incluíndo ao alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade), que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade, de trastornos graves de conduta ou de trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais.
Tamén poderá ser beneficiario de axudas directas o alumnado con Trastorno do espectro autista (TEA) que requira estes apoios e atencións educativas específicas.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociada a necesidades educativas especiais para familias numerosas.
Tamén poderán ser beneficiarios destes subsidios os alumnos con TEA, pertencentes a familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

d) Subsidio de contía fixa para gastos adicionais de carácter xeral derivados da escolarización dos alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a discapacidade, trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe.
Tamén poderá ser beneficiario o alumnado con TEA que requira estes apoios e atencións educativas específicas e o alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas o alumnado que non superen unha determinada renda e/o patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociada a necesidades educativas especiais e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

Así mesmo, poderán solicitar as axudas os alumnos con TEA e os alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 30 de abril e o 13 de setembro de 2024 inclusive.
Máis información no BOE do 19 de abril de 2024

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html 

A Fundación la Caixa convoca 50 bolsas para estudantes excelentes con escasos recursos económicos que desexen cursar estudos de grao ou ensinos artísticas superiores en universidades públicas ou centros públicos de ensino superior no territorio español e que empecen por primeira vez no curso 2024-2025. A convocatoria está aberta a todas as áreas do coñecemento. O inicio da bolsa coincidirá co inicio dos estudos. A duración da bolsa será igual á duración establecida no plan de estudos da titulación para a que se conceda a bolsa, a condición de que se cumpran os requisitos de renovación establecidos nestas bases. As presentes bolsas son exclusivamente para estudos presenciais, a tempo completo e con dedicación plena.

A presentación das solicicitudes realizarase a través da aplicación de solicitudes dispoñible na páxina web do Programa de Bolsas da Fundación la Caixa.

Requisitos
- Ser beneficiario da dotación fixa por renda da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes na convocatoria 2023-2024. Todos os solicitantes deberán estar no limiar 1 de renda familiar.
- Superar o último curso de Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Superior (CFGS) no curso 2023-2024. Os solicitantes que cursasen estudos de Bacharelato deberán superar as probas de acceso á universidade na convocatoria ordinaria 2024.

Dotación
A bolsa incluirá:
-Bolsa salario de 600 euros mensuais que empezará a percibirse cando se inicie o programa de estudos para o que se concedeu a bolsa. Esta dotación percibirase durante os meses do curso académico, cun máximo de 10 meses ao ano.
-Dotación única inicial de 600 euros para gastos de adquisición de equipamento informático e material.
-Dotacións adicionais para realizar unha estancia internacional, que inclúen: / Dotación mensual de 400 euros adicionais ao longo da estancia internacional. / Dotación única de 400 euros o primeiro mes para gastos de desprazamento e instalación.
-Matrícula na universidade pública ou o centro de ensino superior público no que fose admitido o bolseiro.
-Matrícula para cursos de inglés durante toda a duración da bolsa.
-Programa de orientación académica personalizado.
-Programa de formación en habilidades transversais.
-Dotación final de 250 euros para os gastos relacionados coa expedición do título, a acreditación das cualificacións obtidas e outros gastos administrativos que poidan xerarse, derivados da finalización dos estudos para os que se concedeu a bolsa.

O prazo de solicitude estará aberto ata o 31 de maio de 2024.

Máis información
https://fundacionlacaixa.org
becas@contact.fundacionlacaixa.org

A Fundación EINA convoca as Bolsas de Novo Acceso e as Bolsas ao Talento. A convocatoria de bolsas de EINA está aberta a estudantes con talento e bo currículo académico.

As Bolsas de Novo Acceso outorgan a oportunidade de acceder aos estudos de Grao de Deseño a aqueles alumnos que non teñen a posibilidade de asumir a totalidade do custo. As Bolsas ao Talento non teñen en conta a dificultade económica nin ao concederse nin ao renovarse. As bolsas adxudicaranse en función das candidaturas recibidas e da dispoñibilidade económica da Fundación e do Centro Universitario.

A presentación das solicitudes realizarase en liña, presentando a documentación seguinte:
-Formulario de solicitude que se cubrirá en liña a través do aplicativo SIGMA.
-Expediente de Bacharelato ou o do Ciclo Formativo de Grao Superior, no momento da convocatoria (mínimo 2ª avaliación do curso 2023-2024).
-Carta de motivación na que a persoa candidata expoña as razóns polas cales desexa realizar estudos de deseño e facelo en EINA. A carta debe conter unha ligazón a un vídeo persoal de máximo 60 segundos no que se explique o portfolio e a motivación persoal.
-Portfolio de traballos realizados pola persoa candidata, dentro ou fóra do ámbito académico. Este portfolio pode incluír proxectos e traballos que permitan verificar as aptitudes plásticas, proxectuales ou críticas. É necesario que todo o contido estea dixitalizado.
-Dúas cartas de recomendación
-Documentación económica

Requisitos
-Persoas que desexen estudar en EINA, xa sexa que terminasen o Bacharelato en calquera das súas modalidades, ou as que finalizasen un Ciclo Formativo de Grao Superior en calquera das modalidades relacionadas con deseño.
-Demostrar un bo expediente de estudos, así como interese e vocación en relación ao deseño en xeral ou nalgunha das súas manifestacións particulares (deseño gráfico e comunicación visual, deseño de espazos ou arquitectura interior, deseño de obxectos e produtos industriais ou creación visual e tratamento da imaxe).

Dotación
A bolsa establece un desconto do 50% do prezo do crédito durante o primeiro ano do Grao de Deseño (que representa aproximadamente uns 4.500 euros por curso), que se renovará por anos consecutivos sempre que se solicite e que se manteña un alto aproveitamento académico.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación realizarase entre o 2 de maio e o 1 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.eina.cat/

A Xunta de Galicia convoca 14 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, mediante a realización de prácticas tuteladas en oficinas de información turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma:

2 bolsas na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (rúa do Vilar)
2 bolsas na Oficina de Turismo de Santiago de Compostela (rúa Carretas)
2 bolsas na Oficina de Turismo da Coruña
2 bolsas na Oficina de Turismo de Pontevedra
2 bolsas na Oficina de Turismo de Vigo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Lugo
2 bolsas na Oficina de Turismo de Ourense

Duración:
O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2024 cunha duración máxima de 6 meses, contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira que será, previsiblemente, o 1 de maio de 2024.

Titulación:
grao en turismo; técnico superior en guía, información e asistencia turísticas; técnico superior en axencias de viaxes e xestión de eventos. Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2019.

Idiomas:
a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.
b) Inglés: deberase achegar certificado B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas ou superior, ou acreditación oficial de nivel equivalente ao B1 ou superior. De consideralo necesario, a Comisión de Valoración poderá realizar unha proba oral para a comprobación do nivel de idioma.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de abril de 2024.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981A
Máis información no DOG do 18 de marzo de 2024 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional/actualidade/taboleiro-de-anuncios

A Xunta de Galicia convoca 108 bolsas Retorna Talento FP, para persoas galegas residentes no estranxeiro interesadas en retornar e cursar determinados estudos de formación profesional que se inicien no curso académico 2024/25 en centros educativos de Galicia

Modalidades das axudas
Modalidade A: programas específicos básicos. 48 bolsas para cursar as ensinanzas de formación específica básica. As persoas solicitantes poderán concorrer ás distintas ensinanzas ofertadas, para o que deberán establecer unha orde de preferencia na súa solicitude.
O alumnado seleccionado cursará as devanditas ensinanzas na modalidade presencial durante o curso 2024/2025
Modalidade B: ciclos de formación profesional dual. 60 bolsas para cursar ciclos de formación profesional dual.


Poderá concorrer a esta convocatoria a cidadanía galega residente no exterior e que cumpra os seguintes requisitos:
a) Ser menor de 45 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir no estranxeiro.
d) Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
e) Cumprir, polo menos, unha das seguintes condicións:
– Ser emigrante nacido/a en Galicia.
– Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero ter residido en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar.
– Ser descendente por consanguinidade de emigrante nacido/a en Galicia, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro.
f) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego. Este requisito poderase acreditar con posterioridade, pero sempre antes de que remate o prazo de emenda da documentación preceptiva.
g) No caso das persoas solicitantes da modalidade B:
– Estar en posesión dalgunha das titulacións que dan acceso ao ciclo formativo correspondente

Contía das axudas
Modalidade A: a contía de cada bolsa será de 6.500 €.
Modalidade B: a contía de cada bolsa será de 10.800 €.

As solicitudes presentaranse en http://sede.xunta.es co procedemento ED333B
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 12 de xuño de 2024. (Ampliación de prazo publicada no DOG do 10 de maio de 2024)
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2024

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre convoca 30 bolsas (10 delas destinadas a alumnos preferentemente iberoamericanos que inclúen unha dotación económica de 3.500 euros cada unha) para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña durante o curso académico 2024/25.

Establécense dous prazos para o envío e a presentación de solicitudes: do 1 de febreiro ao 15 de maio de 2024 (prazo anticipado), e do 26 de xuño ao 10 de xullo de 2024 (prazo ordinario).

Bases da convocatoria e solicitudes dispoñibles na páxina web: www.mpxa.net 

Importe das axudas:

400 € para o carné B, 650 e para o Carné C e 1.300 € para o carné D

Requisitos das persoas mozas no momento de presentar a solicitude:

- Ter feitos os 18 anos , sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.

- Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

- Non estar traballando por conta propia nin allea.

- Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

Prazo e forma de presentación:

As solicitudes poden presentarse desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día 30 de setembro de 2024, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito dispoñible.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos (Chave 365, DNI electrónico ou calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Documentación que debe presentarse coa solicitude:

- Autorización temporal para conducir expedida pola Dirección Xeral de Tráfico, no caso de que a persoa solicitante teña aprobado o/s carné/s obxecto da solicitude pero o documento aínda non fose expedido.

- O/s certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima esixida, no caso de que a última variación padroal sexa inferior a 1 ano.