Convocatoria xeral (12)

O Programa Internacional de Bolsas Iberdrola para Estudos Máster ten como principal obxectivo formar profesionais do máis alto nivel en ámbitos estratéxicos para o sector.
Iberdrola ofrece un total de 46 bolsas a nivel internacional, 17 delas para nacionais e residentes en España, que poderán optar a unha bolsa para estudar en España, Reino Unido ou Estados Unidos

Requisitos:
Estudantes no seu último ano de carreira ou recentemente graduados que estean interesados en continuar a súa formación académica en diferentes áreas de coñecemento, como enxeñería, redes intelixentes, renovables, sustentabilidade, enerxía e medio ambiente, tecnoloxías da información, big data, ciberseguridade, etc.

Prazo: Poderanse presentar solicitudes ata o 31 de marzo de 2020.

Para máis información hai un email de contacto: programa.becas.iberdrola@iberdrola.es

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/personas/docs/Bases_becas_master_2020_2021_Espana.pdf 

A Sociedade de Artistas AIE convoca 105 bolsas de estudos musicais en España e no estranxeiro

O programa de BOLSAS AIE está destinado á realización de estudos en destacadas escolas de música ou para ampliar a formación dos músicos en España ou no estranxeiro. Estas bolsas aplícanse ao curso académico 2020/2021, excepto no caso dos cursos de verán que corresponden ao ano 2020
Requisitos:  Alumnos de estudos musicais de Grao Medio ou Superior, dependendo da bolsa, ou a profesionais da música en activo.
Prazo:  Ata o 24 de abril

Máis información na Sociedade de artistas AIE

A Secretaría Xeral da Emigración convoca 150 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega.

Requisitos
1. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar na data da presentación de solicitudes:
a) Ser menor de 40 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir fóra de España.
d) Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
e) Estar vinculado a Galicia dalgún destes xeitos:
- Ser emigrante nacido/a en Galicia.
- Ter residido en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar.
- Ser descendente por consanguinidade dun emigrante nacido/a en Galicia ou dun emigrante que residise en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro.
f) Ter rematado e estar en posesión dalgunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico/a, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou outra declarada equivalente de forma expresa, que dea acceso a un máster universitario.
g) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego.

Contía da bolsa:

contiabolsa

2. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar con carácter previo á concesión da bolsa:
– Estar matriculado/a no curso 2020/21 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria e sinalados no anexo I desta resolución, dun mínimo de 60 créditos ECTS na modalidade presencial ou semipresencial. Para os másteres cunha duración total de 90 créditos ECTS, a matrícula dos 30 créditos ECTS restantes, correspondentes ao curso 2021/22 realizarase e acreditarase no mes de setembro do ano 2021.

As bolsas terán a duración correspondente aos cursos académicos necesarios para a realización da totalidade dos créditos de que conste o máster:
– Nos másteres de 60 ou 72 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico, o período de desfrute será o curso académico 2020/21.
– Nos másteres de 90 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico e medio, o período de desfrute será, ademais do sinalado no parágrafo anterior, o curso académico 2021/22.

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR911A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2020 ás 23.59 horas (hora peninsular española).
Máis información no DOG do 5 de marzo de 2020 e en https://emigracion.xunta.gal/es

O Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE, convoca 50 prazas para a capacitación de mozos/as profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

Requisitos:
- Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1990.
- Posuír a nacionalidade española e nacido/a en Galicia, ser nacido/a en Galicia e estar nacionalizado nun Estado membro da Unión Europea, ou estar empadroado nun municipio de Galicia con dous anos de antigüidade.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
a) Universitarias (licenciatura, diplomatura, enxeñaría ou grao): Administración e Dirección de Empresas, Ciencias do Transporte e Loxística, Ciencias Económicas e Empresariais, Ciencias Empresariais, Ciencias Políticas, Comercio, Comercio Exterior, Dereito, Dirección e Creación de Empresa, Dirección de Empresas-BBA, Dirección Financeira e Contabilidade, Economía, Enxeñaría, Estatística e Empresa, Márketing e Dirección Comercial, Márketing e Investigación de Mercados, Relacións Internacionais, ou outras con distinta denominación, pero de contidos similares ás citadas.
b) Formación profesional: técnico superior en Comercio Internacional.
c) Outras titulacións universitarias non preferentes (licenciatura, diplomatura ou grao) doutras temáticas coa condición de que se dispoña ademais de título de máster en Comercio Internacional.
- Coñecementos de inglés (falado e escrito).
Esta capacidade acreditarase mediante a realización dun exame no que os aspirantes deberán demostrar como mínimo nivel B2 do marco común europeo de referencia para as linguas.
- Estar dado de alta como demandante de emprego (ou demandante de mellora de emprego) no servizo público de emprego.

A duración inicial da bolsa establécese nun máximo de 12 meses contados desde a data de comezo. O Igape poderá prorrogala por un máximo de ata 12 meses adicionais en función da necesidade de finalizar ou completar unha parte da formación .

A formación práctica levarase a cabo no estranxeiro e/ou en Galicia (en oficinas do Igape ou Xunta, oficinas comerciais de España no exterior, cámaras de comercio españolas no estranxeiro, organismos multilaterais, organismos intermedios galegos, centros de investigación, empresas e/ou outros organismos en Galicia ou no estranxeiro), para realizar labores de investigación de mercados, estudo de empresas e a súa planificación para internacionalización e investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras.

Contía da bolsa
- Para a dotación (tanto para a dotación inicial como para a prórroga) terase en consideración os índices do custo de vida das distintas cidades de destino das bolsas.
- O importe máximo de subvención por bolseiro é de 48.000 € por un período de 12 meses.

Para presentar a solicitude, as persoas interesadas deberán cubrir previamente un formulario electrónico a través da aplicación establecida en http://www.tramita.igape.es
A solicitude está dispoñible en https://sede.xunta.gal co código IG414A

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2020.
Máis información no DOG do 3 de marzo de 2020 e en www.igape.es

A Fundación Ramón Areces convoca bolsas para a ampliación de estudos de posgrao en universidades e centros de investigación no estranxeiro, durante o curso 2020/2021.

XXXIV Convocatoria para Ampliación de Estudos no Estranxeiro en Ciencias Sociais.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 10 de febreiro ao 16 de marzo de 2020

Análise económica
Distribución comercial
Economía aplicada
Economía da empresa
Historia económica

XXXII Convocatoria para Ampliación de Estudos no Estranxeiro en Ciencias da Vida e da Materia
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 2 ao 31 de marzo de 2020

Biomedicina
Química
Física e Matemáticas
Preservación da Biosfera

https://www.fundacionareces.es

A Fundación Carolina abriu unha nova edición da súa convocatoria de bolsas correspondente ao curso académico 2020-2021. Nesta 20ª edición ofértanse bolsas distribuídas nas seguintes modalidades:
  237 bolsas de posgrao
  96 bolsas de doutoramento e estancias curtas postdoutorais
  61 bolsas de mobilidade de profesorado
  302 bolsas de estudos institucionais.
  A estas hai que engadir 126 renovacións de bolsas de doutoramento.

Modalidades de bolsas:
- Bolsas de posgrao. Dirixidas á formación de graduadas e graduados procedentes dun país membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións, con capacidade académica ou profesional avalada por un currículo sobresaliente. O programa ofrece dúas modalidades de apoio: bolsas e axudas ao estudo, e segue combinando másteres oficiais, títulos propios e cursos de especialización, con especial énfase en incrementar o número de títulos oficiais e o número de bolsas con titulación oficial.
- Bolsas de doutoramento e estancias curtas postdoutorais. As bolsas de doutoramento teñen como obxectivo facilitar a docentes procedentes de universidades de Iberoamérica a obtención dun doutoramento en centros académicos españois, propiciando así a creación de redes de colaboración entre institucións universitarias de ambos os lados do Atlántico. Pola súa banda, as bolsas de estancias curtas postdoutorais están dirixidas a docentes das universidades iberoamericanas en posesión do título de doutoramento e propician intercambios académicos de alto nivel entre España e América Latina.
- Programas de Mobilidade de Profesorado. Permiten unha estancia curta de investigación en España a docentes ou persoal investigador das universidades arxentinas, brasileiras, paraguaias e portuguesas.
- Programas de Bolsas e Estudos Institucionais. Estas bolsas están concibidas como unha axuda para o financiamento de plans de formación en centros españois que tendan ao fortalecemento institucional das administracións públicas iberoamericanas. Nalgúns casos corresponde ás institucións latinoamericanas e españolas asociadas, o labor de postular aos candidatos #ante a Fundación Carolina.

Prazos de solicitude:
- A convocatoria de bolsas de posgrao permanecerá aberta ata o 10 de marzo ás 9 AM (hora española).
- A convocatoria de bolsas de doutoramento, estancias curtas, programas de mobilidade de profesores e estudos institucionais permanecerá aberta ata o 3 de abril ás 9 AM (hora española). No caso dos programas de Doutoramento. IUE e Movilidad de profesorado arxentino, o peche será o 1 de abril, ás 9 AM, e o 2 de abril, ás 9 AM, respectivamente.

www.fundacioncarolina.es

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2019-2020, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos dos solicitantes:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítima de violencia de xénero; vítima de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2019/20. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020.
c) Estar matriculado, no curso académico 2019/20, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle falte un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020, multiplicada por 1,50.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de fereiro de 2020.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2020

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 13 de xaneiro de 2020 e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Universidade da Coruña (UDC) convoca axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2019/2020 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título universitario oficial de Graduado, Mestrado ou Doutoramento.

Prazo:  ata o 30 de abril de 2020

Convocatoria: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007847

GAIA é un programa de bolsas que ofrece formación teórica e práctica en distintas empresas con sedes nacionais e internacionais.

 

Requisitos
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Posuír un título universitario oficial.
3. Ter obtido o Título Universitario nos catro anos anteriores á convocatoria das bolsas.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado con a titulación universitaria despois de finalizar os seus estudos, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido praza no Programa con anterioridade.
6. Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde radique a praza asociada á bolsa que lle sexa concedida.

 

Características xerais
Dotación económica: Un importe mínimo de 800 €uros/mes, segundo o país e cidade de destino.
Duración: As prácticas terán unha duración de 6 ou 12 meses, durante os cales terá que realizarse a formación teórica, on-line e presencial.
Horario: Xornada completa segundo horario da empresa.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 6 meses.
Título Propio: Da Universidade de Alcalá.
Certificación: Da empresa receptora.
Seguros: Seguro de Accidentes e de Asistencia Médica

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto todo o ano.

 

Fundación Universidade Empresa  http://programagaia.es/

O programa OPTIMUS, promovido pola Fundación Universidade Empresa e a Universidade Francisco de Vitoria ten como obxectivo a integración de mozos titulados no mercado laboral a través da coordinación con empresas e institucións.

Cunha formulación dual, OPTIMUS recolle dúas partes que viaxan unidas; a formación na empresa a través de práctica profesional tutelada e a formación académica en habilidades e competencias orientada ao mundo empresarias.

Requisitos

1-Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamercano com permiso de residencia.

2-Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenicado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3-Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4-Non ter mais de 30 anos

5-Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6-Non ter vínculo profesional coa empresa receptora, despois de haber rematado os estudos.

7-Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

O prazo está aberto todo o ano

http://www.programaoptimus.es/