Convocatoria xeral (48)

A Fundación Ramón Areces convoca Bolsas para a realización de estudos de posgrao en universidades e centros de investigación no estranxeiro, durante o curso 2023/2024.

A convocatoria está orientada cara ás temáticas seguintes:

Análise económica
Distribución comercial
Economía aplicada
Economía da empresa
Historia Económica
Dereito da Unión Europea

Requisitos
Nacionalidade española.
Posesión dun título de licenciatura, grao ou máster universitario que dea acceso aos estudos solicitados.
Estudantes que durante o curso académico 2022/2023, se atopen cursando o último ano dalgunha das titulacións mencionadas nunha universidade española ou dun país do Espazo Europeo de Educación Superior.
Acreditar a admisión no programa de estudos proposto ou no centro onde levará a cabo a investigación para a que se solicita a Bolsa.
Coñecemento excelente do idioma no que se desenvolvan os estudos ou investigación.
Non ser beneficiarios de ningunha bolsa ou axuda económica para a realización de estudos, crédito, ou calquera outra asignación de similar natureza durante o goce da Bolsa.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o día 28 de febreiro de 2023

Dotación económica: 1.800 euros mensuais netos.

 

Podes consultar máis información acerca desta convocatoria na seguinte ligazón: www.fundacionareces.es

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a orde de axudas da Consellería do Medio Rural para apoiar os investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas de agricultores novos e para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cun orzamento de 38,8 millóns de euros. Os interesados e interesadas teñen de prazo un mes, a partir de mañá día 27 de xaneiro, para presentar as solicitudes.

Estas achegas teñen como obxectivo garantir a continuidade do tecido agrario, así como incrementar a competitividade das explotacións mediante a súa modernización. Trátase dunha das ordes de axudas máis destacadas da Consellería, tanto polo seu importe como polo número de beneficiarios. Ademais, cabe indicar que a liña de incorporación de mozas está integramente financiada co Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI), mentres que as outras dúas liñas están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Búscase mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas e avanzar na consecución dunha adecuada dimensión e un correcto equilibrio dos seus factores de produción co obxectivo de mellorar a competitividade. Ao mesmo tempo, procúrase conseguir un rexuvenecemento da poboación activa agraria e o fomento do emprego neste sector, con especial consideración cara ás mulleres, co fin último de fixar poboación no rural.

A repartición do orzamento total de 38,8 millóns de euros farase da seguinte maneira: 20,5 millóns irán destinados a plans de mellora, 16,5 millóns investiranse na incorporación de mozas á actividade agraria e 1,8 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Así, no conxunto, o orzamento desta orde de axudas increméntase nun 3,5% con respecto ao da convocatoria anterior. Ademais, do mesmo xeito que na pasada convocatoria, resérvase un 10% do orzamento para as persoas solicitantes que estean incluídas no desenvolvemento dun proxecto de aldea modelo ou polígono agroforestal.

Esta orde de axudas solicítanse a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia e nela regúlanse os procedementos administrativos seguintes:

a) MR404A Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria.

b) MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.

c) MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.

 

Enlace á orde no DOG: https://www.xunta.gal/dog/publicados/2023/20230126/AnuncioG0426-200123-4_gl.html 

 

Harvard Business School Publishing Corporation, co respaldo económico de Banco Santander, S.A., convocan as Bolsas Santander Skills | Business for All – Harvard Business
Publishing, coas que se fomenta o desenvolvemento de competencias sociais por parte de adultos respecto a dúas áreas: fundamentos de negocio e capacidade de autoxestión, co fin de aumentar as oportunidades de conseguir un emprego.

Ofértanse 5000 bolsas de cursos de inglés online cunha duración de durante 16 semanas. Ademais obterás un certificado de British Council.  

O prazo de inscrición está aberto ata o día 13 de abril de 2023. Para inscribirte non é necesario ter título universitario nin ser cliente de Banco Santander.
Podes realizar a inscrición a través da seguinte ligazón: app.becas-santander.com

Requisitos
Residentes de: Arxentina, Alemaña, Chile, Brasil, México, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos ou Uruguai.
Persoas maiores de 18 anos no momento da solicitude. Non é necesario ser cliente actual ou futuro do Banco Santander.
Facer o test de habilidades antes do 14 de abril antes das 23:00 Madrid GMT +1 (A ligazón para realizar o test chégache a través do correo de confirmación de inscrición). Se non completas esta proba, non se che considerará para a bolsa. O British Council fará o proceso de selección para estas bolsas baseado no resultado do test de habilidades.

Dotación
A bolsa inclúe matrícula e curso. Non ten ningún custo en absoluto; os cursos están completamente financiados.

 

Máis información acerca da convocatoria na páxina web: app.becas-santander.com

A Fundación Zis convida á mocidade de todas as nacionalidades entre 16 e 20 anos a ter a oportunidade de recibir unha bolsa de 700 euros para unha viaxe a un país estranxeiro.

Cales so as condicións da viaxe?:
Débese investigar un tema elixido polo participante.
Empréndese só/soa.
Págase só coa bolsa (700 euros).
Debe durar polo menos catro semanas.
Debe incluír o desprazamento a un país diferente ao de orixe.
Non se permite o transporte en avión.
Non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos.
Cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico.
Os participantes deberán entregar un informe do proxecto (8.000 palabras como mínimo), un diario de viaxe ou unha documentación alternativa.

Como presentar a solicitude?
A mocidade candidata debe completar o formulario de solicitude. Pídese aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato alcanzou a maioría de idade).

Podes solicitalo se es un mozo ou unah moza de entre 16 e 20 anos (de calquera nacionalidade) e non asistes á universidade.

Podes solicitalo ata o 15 de febreiro de 2023.

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/ 

A Fundación Rafael Pino convoca un conxunto de bolsas para graduados/as, licenciados/as e titulados/as superiores destinadas á ampliación dos seus estudos con dedicación a tempo completo -que inclúe a posibilidade de exercer a docencia-, en Universidades e Centros de investigación de primeiro nivel no mundo.

O nivel dos estudos para cursar é de máster ou doutoramento. O número de bolsas previsto para o curso 2023-2024 é dun máximo de 10.

A convocatoria para solicitar a bolsa estará aberta ata o día 23 de febreiro de 2023 ás 14:00 (CET). Podes presentar a túa solicitude na seguinte ligazón.

Requisitos
1. Nacionalidade. Os/as solicitantes deberán ter a nacionalidade española.
2. Titulación. Poderán solicitar as bolsas exclusivamente:
- Solicitantes en posesión de título superior (titulación de grao universitario, licenciatura ou máster) expedido por unha universidade española ou estranxeira.
- Solicitantes cursando o seu último ano durante o curso académico 2022-2023 nalgunha universidade española ou estranxeira. En caso de concesión dunha bolsa, esta quedará supeditada á acreditación da solicitude de expedición do título na convocatoria de xuño/xullo.
3. Idioma. Os/as solicitantes, de forma inescusable, deberán acreditar documentalmente un excelente coñecemento escrito e falado do idioma inglés e, no seu caso, do idioma no que levarán a cabo os estudos para realizar.

Contía máxima anual da bolsa por todos os conceptos:
21.000 euros para máster de grao
24.600 euros para estudos de doutoramento
50.000 euros para MBA, máster ou similar

Bases da convocatoria / Solicitude | becas@frdelpino.es | Telf. +34 91 396 86 00

As bolsas terán por obxecto contribuír á formación práctica no organismo Valedor do Pobo de persoas con discapacidade física, orgánica ou sensorial.

Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas que acrediten reunir os seguintes requisitos:
– Ser española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou daqueles Estados aos cales en virtude de tratados internacionais sexa aplicable a libre circulación de persoas.
– Ser persoas con discapacidade física, orgánica ou sensorial.
– Posuír un grao universitario ou equivalente.
– Ter un coñecemento do galego como idioma propio de Galicia cun nivel Celga 4 ou equivalente.

A persoa beneficiaria da bolsa disporá dunha asignación de 12.000 € brutos anuais, que se percibirán despois de rematado cada mes do prazo da súa duración, a razón de 1.000 € mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de febreiro de 2023

Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2023 e en https://www.valedordopobo.gal

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca bolsas de formación.

As prazas que se convocan son as seguintes:
– Cinco bolsas para persoas con grao en Arquitectura ou con grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante.
– Unha bolsa para persoas con grao de Arquitectura Técnica.
– Unha bolsa para persoas con grao en Enxeñaría con máster en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos ou máster en Enxeñería industrial.
– Dúas bolsas para persoas con grao en Dereito.
– Unha bolsa para persoas con grao en Economía.

Requisitos:
– Ter rematado o grao exixido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019.
– Ter competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior.

A solicitude realizarase na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co procedemento VI440D
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de febreiro de 2023.
Máis información no DOG do 18 de xaneiro de 2023 e en http://igvs.xunta.gal/web/igv

Educations.com ofrece unha bolsa de ata 5.000 dólares a estudantes de todo o mundo que vaian estudar unha licenciatura nun centro ou universidade de EE.UU.

Requisitos das persoas interesadas:
Deben solicitar (ou solicitarán) praza nunha universidade de EE.UU.
Deben solicitar (ou solicitarán) unha licenciatura que comece no semestre de outono de 2023.
O programa de licenciatura debe estudarse no campus ou a distancia nun centro con sede nos EE.UU.
Certificado académico válido dos estudos previos
Debe cumprir os requisitos lingüísticos do programa.
Debe posuír ou ser elexible para solicitar un visado de estudos pertinente (se procede).


As solicitudes deben presentarse en inglés e incluirán:
Un breve formulario cumprimentado
Presentar un "elevator pitch”
Presentar un breve ensaio (400-500 palabras) sobre a pregunta: Por que elixiches EE.UU. como destino de estudos no estranxeiro e como che axudará a forxar o teu futuro?
Aos finalistas seleccionados pediráselles que presenten documentación adicional para demostrar a súa elixibilidade.

Prazo: 30 de xuño de 2023, 12:00 CEST.

https://www.educations.com/scholarships/study-a-bachelors-in-usa-19901 

O Programa Aditus está promovido pola Fundación Max Mazin e ten como principal obxectivo asesorar a estudantes españois con alto potencial académico e recursos económicos limitados, no seu proceso de solicitude ás universidades internacionais máis prestixiosas, ofertando un total de 20 bolsas.

Os compoñentes que o programa Aditus proporciona aos seus estudantes son:
 - Orientación personalizada con titorías individuais que estudan nas universidades obxectivo do programa
 - Formación para exames obrigatorios
 - Asignación de bolsa, segundo renda, para sufragar gastos de probas académicas de acceso, que se realizan en España.
Os estudantes que son seleccionados non teñen que realizar ningunha achega económica por participar no programa Aditus.

Prazo: A data de elixibilidade para enviar solicitudes estenderase ata o 31 de xaneiro de 2023. O proceso de selección realizarase no mes de febreiro de 2023.

Requisitos
Nacionalidade española ou en tramitación.
Estar a cursar 1º Bacharelato, en calquera das modalidades admitidas no sistema educativo español, no ano 2022-2023
Expediente académico: Nota media cursos 3º e 4º ESO (ou equivalentes) mínima de 8,75 (sobre 10)
Nivel alto de inglés (mínimo B2 ou equivalente)

Dotación
Matrícula de ata 1400€
Gastos vinculados a requisitos obrigatorios dos procesos de admisión (taxas exames, tradución xurada de notas, formularios de solicitude, etc)
Formación para preparación exames SAT e TOEFL e material propio.


Información da bolsa | Formulario de solicitude | igomez@programaaditus.org 

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2022/23, nas universidades públicas de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas, ocorridas durante o actual curso académico, que lle impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio; enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
2) Que a situación sobrevida e imprevista aconteza durante o actual curso académico 2022/23. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2022 e o 30 de xuño de 2023.
3. Estar matriculado, no curso académico 2022/23, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao cal lle quede un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
4. Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023 multiplicada por 1,80.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de febreiro de 2023.
– Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2023.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 9 de xaneiro de 2023 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/