Convocatoria xeral (11)

O Banco de España ofrece 5 bolsas dirixidas a titulados universitarios e alumnos do último curso da súa carreira que desexen ampliar os seus coñecementos no marco económico mediante a realización duns estudos de posgrao oficiais, durante o curso académico 2020-2021. Estas bolsas destinaranse a financiar a ampliación de estudos no estranxeiro ou en España sobre temas de economía, en especial sobre cuestións relativas a teoría macro e microeconómica, economía monetaria e financeira, economía internacional e  econometría.

Prazo: poderanse presentar solicitudes ata o 15 de febreiro de 2020.

https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/

A Fundación Carolina abriu unha nova edición da súa convocatoria de bolsas correspondente ao curso académico 2020-2021. Nesta 20ª edición ofértanse bolsas distribuídas nas seguintes modalidades:
  237 bolsas de posgrao
  96 bolsas de doutoramento e estancias curtas postdoutorais
  61 bolsas de mobilidade de profesorado
  302 bolsas de estudos institucionais.
  A estas hai que engadir 126 renovacións de bolsas de doutoramento.

Modalidades de bolsas:
- Bolsas de posgrao. Dirixidas á formación de graduadas e graduados procedentes dun país membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións, con capacidade académica ou profesional avalada por un currículo sobresaliente. O programa ofrece dúas modalidades de apoio: bolsas e axudas ao estudo, e segue combinando másteres oficiais, títulos propios e cursos de especialización, con especial énfase en incrementar o número de títulos oficiais e o número de bolsas con titulación oficial.
- Bolsas de doutoramento e estancias curtas postdoutorais. As bolsas de doutoramento teñen como obxectivo facilitar a docentes procedentes de universidades de Iberoamérica a obtención dun doutoramento en centros académicos españois, propiciando así a creación de redes de colaboración entre institucións universitarias de ambos os lados do Atlántico. Pola súa banda, as bolsas de estancias curtas postdoutorais están dirixidas a docentes das universidades iberoamericanas en posesión do título de doutoramento e propician intercambios académicos de alto nivel entre España e América Latina.
- Programas de Mobilidade de Profesorado. Permiten unha estancia curta de investigación en España a docentes ou persoal investigador das universidades arxentinas, brasileiras, paraguaias e portuguesas.
- Programas de Bolsas e Estudos Institucionais. Estas bolsas están concibidas como unha axuda para o financiamento de plans de formación en centros españois que tendan ao fortalecemento institucional das administracións públicas iberoamericanas. Nalgúns casos corresponde ás institucións latinoamericanas e españolas asociadas, o labor de postular aos candidatos #ante a Fundación Carolina.

Prazos de solicitude:
- A convocatoria de bolsas de posgrao permanecerá aberta ata o 10 de marzo ás 9 AM (hora española).
- A convocatoria de bolsas de doutoramento, estancias curtas, programas de mobilidade de profesores e estudos institucionais permanecerá aberta ata o 3 de abril ás 9 AM (hora española). No caso dos programas de Doutoramento. IUE e Movilidad de profesorado arxentino, o peche será o 1 de abril, ás 9 AM, e o 2 de abril, ás 9 AM, respectivamente.

www.fundacioncarolina.es

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2019-2020, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos dos solicitantes:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítima de violencia de xénero; vítima de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2019/20. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020.
c) Estar matriculado, no curso académico 2019/20, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle falte un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020, multiplicada por 1,50.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 13 de fereiro de 2020.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2020

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 13 de xaneiro de 2020 e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20.

As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses.
As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:
a) De 195 euros/mes para un país de destino do grupo 1.
b) De 165 euros/mes para un país de destino do grupo 2.
c) De 125 euros/mes para un país de destino do grupo 3.

A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es

Grupo 1
Países do programa con custos de vida superiores
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia

Grupo 2
Países do programa con custos de vida medios
Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Países Baixos, Portugal

Grupo 3
Países do programa con custos de vida inferiores
República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia, Turquía

A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de febreiro de 2020.
Máis información no DOG do 3 de xaneiro de 2020 e en orientacion.sug@edu.xunta.es

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca 137 prazas de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Estranxeiras para o curso 2020/2021

Requisitos:
- Cidadáns españois, con idade non superior aos 37 anos no primeiro día do mes de inicio do lectorado.
- Solicitantes de renovación de lectorado: Cidadáns españois que ostenten a condición de lector MAEC- AECID por un período consecutivo inferior a tres cursos académicos na mesma universidade.
- Titulación superiores nalgunha destas disciplinas: Español, Filoloxía, Literatura, Linguas, Humanidades, Tradución, Interpretación ou Lingüística.

As axudas consisten en:
- dotación mensual que variará en función do país e universidade de destino
- axuda de viaxe de incorporación de acordo co país de destino
- seguro de asistencia en viaxe e de accidentes durante o período de vixencia da axuda
- ata 200€ para a adquisición de material didáctico para o ensino do español
- bolsas de viaxe en compensación por gastos para asistir a reunións de lectores sobre temas ou actividades relacionadas coas funcións propias do programa de  lectorados.

Prazo de solicitude:  do 13 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2020.
As solicitudes terán que ser cumprimentadas debida e enteiramente en español, no formulario correspondente, por vía telemática, conformado en www.aecid.gob.es

Máis información: http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/lectorados

A Fundación Barrié, consciente da importancia da formación para o desenvolvemento de persoas e comunidades, convoca a 31ª edición do Programa de Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.

A presente convocatoria ten prevista a concesión dun máximo de 10 bolsas para a realización de estudos oficiais de Máster con dedicación a tempo completo.

Os obxectivos do programa son facilitar o acceso á mellor formación científica, técnica e artística; proporcionar experiencias vitais nun contorno internacional e multicultural e contribuír ao desenvolvemento de vínculos académicos, sociais, empresariais e culturais, a través da Asociación de Bolseiros da Fundación Barrié, unha comunidade excepcional que acada o milleiro de profesionais de múltiples disciplinas en todo o mundo.

A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 euros anuais e poderá aplicarse total ou parcialmente aos seguintes conceptos:
- Matrícula no centro de destino.
- Dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaxe e instalación, que se abonará o mesmo mes de inicio do curso académico no centro de destino.
- Asignación mensual de 1.600 euros en concepto de aloxamento e manutención, que se abonará conforme ao calendario académico do centro de destino.

Requisitos:
Nacionalidade española.
Ter unha vinculación con Galicia, entendendo que existe tal vinculación cando concorra polo menos un dos seguintes supostos:
- Solicitantes nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes empadroados nalgún dos concellos da Comunidade de Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
- Os/ as solicitantes deberán estar en posesión dun título universitario oficial
- Os solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Máster e que se realicen en modalidade presencial, continua, diúrna, a tempo completo e no estranxeiro.
- Os solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo de inglés e do idioma de traballo do centro de estudos de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés, equivalente ao  B2.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 12:00 horas do 10 de febreiro de 2020

http://www.fundacionbarrie.org/files/WEBFB/2019-12/9-9-20-14.44.BPE-2020_BASES.pdf

A Universidade da Coruña (UDC) convoca axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2019/2020 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título universitario oficial de Graduado, Mestrado ou Doutoramento.

Prazo:  ata o 30 de abril de 2020

Convocatoria: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007847

GAIA é un programa de bolsas que ofrece formación teórica e práctica en distintas empresas con sedes nacionais e internacionais.

 

Requisitos
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Posuír un título universitario oficial.
3. Ter obtido o Título Universitario nos catro anos anteriores á convocatoria das bolsas.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado con a titulación universitaria despois de finalizar os seus estudos, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido praza no Programa con anterioridade.
6. Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde radique a praza asociada á bolsa que lle sexa concedida.

 

Características xerais
Dotación económica: Un importe mínimo de 800 €uros/mes, segundo o país e cidade de destino.
Duración: As prácticas terán unha duración de 6 ou 12 meses, durante os cales terá que realizarse a formación teórica, on-line e presencial.
Horario: Xornada completa segundo horario da empresa.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 6 meses.
Título Propio: Da Universidade de Alcalá.
Certificación: Da empresa receptora.
Seguros: Seguro de Accidentes e de Asistencia Médica

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto todo o ano.

 

Fundación Universidade Empresa  http://programagaia.es/

O programa OPTIMUS, promovido pola Fundación Universidade Empresa e a Universidade Francisco de Vitoria ten como obxectivo a integración de mozos titulados no mercado laboral a través da coordinación con empresas e institucións.

Cunha formulación dual, OPTIMUS recolle dúas partes que viaxan unidas; a formación na empresa a través de práctica profesional tutelada e a formación académica en habilidades e competencias orientada ao mundo empresarias.

Requisitos

1-Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamercano com permiso de residencia.

2-Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenicado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3-Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4-Non ter mais de 30 anos

5-Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6-Non ter vínculo profesional coa empresa receptora, despois de haber rematado os estudos.

7-Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

O prazo está aberto todo o ano

http://www.programaoptimus.es/

 

O programa Citius é un Programa de Formación de Postgrao (teórico e práctico) da Universidade Autónoma de Madrid e da Universidade Autónoma de Barcelona

Requisitos

1. Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamericano con permiso de residencia.

2. Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenciado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3. Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4. Non ter mais de 30 anos

5. Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6. Non haber tido vínculo profesional coa empresa receptora, despois de ter rematado os estudos.

7. Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

Duración

A duración do Programa é dun ano, cun mes de vacacións.

Plan de Formación

Mínimo de 160 horas de formación de postgrado impartida pola Universidade Autónoma de Madrid (a distancia no caso de que as prácticas se realicen fora da Comunide de Madrid)

O prazo está aberto todo o ano.

Información:  http://www.programacitius.es/