Convocatoria xeral (25)

A Fundación BBVA convoca as Bolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais destinadas a apoiar directamente o traballo de investigadores e creadores culturais de entre 30 e 45 anos que, atopándose en estadios intermedios da súa carreira, desenvolvan un proxecto marcadamente persoal e innovador no correspondente ámbito de especialización ou actividade nas seguintes áreas:
- Ciencias Básicas (Física, Química): 5 bolsas
- Matemáticas: 5 bolsas
- Bioloxía e Biomedicina: 10 bolsas
- Ciencias do Medio Ambiente e da Terra: 5 bolsas
- Enxeñerías e Tecnoloxías da Información: 5 bolsas
- Economía, Ciencias Sociais e Xurídicas: 5 bolsas
- Humanidades: 5 bolsas
- Música e Ópera: 5 bolsas
- Creación Literaria e Artes Escénicas: 10 bolsas

Os proxectos presentados terán unha duración de entre 12 e 18 meses desde a subscrición do compromiso de aceptación da bolsa. O proxecto obxecto da bolsa solicitada deberá estar completado ao finalizar este período.

As persoas solicitantes serán investigadores/a ou creadores/as culturais de nacionalidade española con residencia en España, ou nacionais doutros países con residencia en España.

Deberá ter unha idade comprendida entre os 30 e 45 anos (ambos inclusive) no momento da solicitude. Deberá atoparse nun estadio intermedio da súa carreira ou actividade profesional, cunha innovadora traxectoria científica ou creativa.

Se o proxecto presentado fóra a desenvolverse nunha universidade, un centro público de investigación, un centro privado (non lucrativo) de investigación ou nun hospital, a persoa solicitante deberá estar adscrito ao mesmo no momento da firma do compromiso de aceptación.

Cada solicitante poderá presentar unha única solicitude á presente convocatoria. Con carácter xeral, toda a documentación presentada deberá ser cumprimentada en español, salvo que as presentes bases prevexan que determinados documentos poidan ser achegados en idioma distinto.

Todas as solicitudes presentaranse exclusivamente a través do formulario dixital dispoñible na web.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 28 de xuño de 2022, ás 18:00 h.

A resolución da convocatoria farase pública non máis tarde do 30 de setembro de 2022.

Concederanse polo menos 55 bolsas, dotadas cada unha delas cun importe bruto máximo de 40.000 euros.

https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/Bases-Becas-Leonardo-2022.pdf

A Asociación Cultural Galicia Fiddle ofrece dúas bolsas para asistir ao San Simón Fiddle, curso para mozos e mozas instrumentistas de corda que terá lugar entre o 4 e o 10 de xullo de 2022 na Illa de San Simón (Redondela).

As bolsas están abertas á mocidade instrumentista de corda entre os 7 e os 18 anos, que non participaran no curso con anterioridade.
A cuantía da bolsa cubrirá o 100 % da matrícula, que ten un valor de 625 € e inclúe todas as actividades, pensión completa e aloxamento na illa de San Simón.
As persoas solicitantes deben ter como mínimo 2 anos de estudos musicais (non necesariamente reglados) nos seguintes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabaixo ou guitarra.

Os criterios de selección serán os seguintes:
- Traxectoria, motivación, e proxección
- Situación económica

As persoas solicitantes deberán enviar por correo electrónico a info@galiciafiddle.com a seguinte información:
a) Datos persoais: nome completo, idade, enderezo, lugar e data de nacemento
b) Datos de contacto: teléfono e correo electrónico
c) Breve reseña da súa experiencia co instrumento e estudos musicais cursados ata o momento (regrados ou non regrados)
d) Breve vídeo de presentación explicando as motivacións persoais polas que quere participar no curso, e interpretando un pequeno fragmento dunha melodía de música popular (tradicional, folk, rock, blues…)
e) Documentación que xustifique a situación económica: tarxeta de demandante de emprego, carnet de familia numerosa, etc.

A data límite para a recepción de solicitudes será o día 10 de xuño de 2022.
A concesión da bolsa comunicarase ás persoas seleccionadas a través do correo electrónico facilitado no momento da inscrición antes do día 15 de xuño de 2022.

https://galiciafiddle.com/bolsas/ 

FAD Mocidade é un dos partners implementadores do Programa Work in Tech de INCO Academy en España, xunto a outras 30 entidades europeas. Este programa chegou xa a máis de 17 países en Europa onde máis de 9.500 persoas formáronse para despegar as súas carreiras na área de Tecnoloxías da Información.

Está dirixida a mocidade interesada en progresar na súa carreira dixital, mediante esta especialización en Soporte IT (gama de servizos que proporcionan asistencia co hardware ou software).

A duración do programa formativo é de 120 horas.

Ata o 1 de xuño de 2022 está aberto o prazo de inscrición no proceso de selección de persoas candidatas.
Poden solicitar as bolsas mocidade de 18 a 35 anos, con competencias dixitais básicas e en situación de desemprego ou con empregos temporais

https://workintech.campusfad.org/ 

A Embaixada de Francia en España, en colaboración coa Asociación Diálogo, lanza a convocatoria para o curso universitario 2022/2023 de Bolsas Avenir, destinadas a estudantes españois e hispano-franceses que decidiron continuar coa súa formación universitaria en Francia.

Requisitos:
Estudantes con nacionalidade española que residen en España e que van estudar a nivel de educación superior en Francia durante o curso académico 2022/2023, xa sexa no marco dunha mobilidade individual (un grao, un máster ou un doutoramento en co-tutela), dun dobre-diploma franco-español ou dunha mobilidade Erasmus+.

Prazo: 20 de maio de 2022.

https://dialogo.es/formacion-becas/becas-avenir-destino-francia/ 

A Universidade de Alcalá en colaboración co Banco Santander convoca 80 Bolsas "Miguel de Cervantes" a estudantes de Máster Universitario durante o curso 2022-23: 40 para estudantes residentes en España e 40 para estudantes con residencia fóra de España.

Todas as persoas candidatas deberán ter un dominio suficiente da lingua na que van cursar estudos.

As bolsas Miguel de Cervantes proporcionan aloxamento gratuíto na Residencia Universitaria CRUSA Village en cuarto dobre compartido.

Ademais da inscrición na plataforma de www.becas-santander.com, a solicitude da Bolsa farase a través da aplicación informática de Preinscrición en Másteres Universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes será:
Para estudantes residentes en España: ata o 15 de xuño de 2022.
Para estudantes residentes fose de España: ata o 31 de maio de 2022.

A duración máxima das bolsas para estudantes de Máster será de 10 meses durante o período correspondente ao curso académico 2022-2023 (desde o 15 de setembro de 2022 ao 15 de xullo de 2023) e poderá ser renovada unha única vez (por un semestre para os másteres de 90 créditos ou por dous semestres para os másteres de 120 créditos) e só para aqueles estudantes que fosen admitidos nun estudo de Máster de 3 ou 4 semestres de duración (90 ou 120 créditos) durante o curso 2023-2024.

Requisitos
As persoas candidatas deberán estar en posesión do título de grao ou do nivel académico que lles faculte no seu país de orixe para o acceso a estudos de Máster.

Para calquera dúbida relacionada con estes requisitos consultar coa Escola de Posgrao en info.postgrado@uah.es

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-xix-programa-becas-miguel-de-cervantes-uah-2022-23 

A Fundación La Caixa convoca un programa de bolsas para cursar estudos de grao ou ensinos artísticos superiores en universidades ou centros de ensino superior do territorio español.

Convoca 50 bolsas para estudantes excelentes, con escasos recursos económicos que desexen cursar estudos de grao ou ensinos artísticos superiores en universidades públicas ou centros públicos de ensino superior no territorio español e que empecen por primeira vez no curso 2022-2023.

A convocatoria está aberta a todas as áreas do coñecemento. O inicio da bolsa coincidirá co inicio dos estudos.

A duración da bolsa será igual á duración establecida no plan de estudos da titulación para a que se conceda a bolsa, a condición de que se cumpran os requisitos de renovación establecidos nestas bases.

Estas bolsas son exclusivamente para estudos presenciais, a tempo completo e con dedicación plena.

Os solicitantes que obtivesen unha bolsa deberán formalizar a matrícula dos estudos de grao universitario ou ensinos artísticos superiores para o curso 2022-2023.

Así mesmo, para que a bolsa de grao da Fundación La Caixa se faga efectiva, deberase solicitar a bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional para o curso 2022-2023.

As persoas solicitantes deberán realizar a súa solicitude por internet, a través da aplicación de solicitudes dispoñible no apartado de bolsas da web da Fundación La Caixa.

Data de peche da convocatoria o 3 de xuño de 2022 ás 14:00 horas.

A persoa solicitante deberá ser beneficiario da dotación fixa por renda, limiar 1 de renda familiar, da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional na convocatoria 2021-2022.

As persoas solicitantes deberán superar o último curso de Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Superior (CFGS) no curso 2021-2022.

Quenes estudos de Bacharelato deberán superar as probas de acceso á universidade na convocatoria ordinaria 2022.

BASES

O Ministerio de Educación convoca 5 bolsas para a ampliación de estudos artísticos e de xestión cultural nos Estados Unidos de América para o curso 2022/2023, nas seguintes especialidades ou áreas de actividade:
- Artes Cinematográficas e Audiovisuais
- Artes Escénicas
- Artes Plásticas e Visuais
- Música e Musicología
- Museoloxía e Conservación do Patrimonio

Requisitos dos solicitantes:
Españoles/as que estén en posesión dun título superior expedido por unha universidade española, ademais deberán tener unha carta de acceso ou invitación dun centro estadounidense.

Dotación: a asignación mensual será de 1.400 a 2.760 dólares, segundo universidade ou centro de destino. Ademais abonarase o billete de ida e volta e gastos varios (de 2.300 a 2.600 dólares), máis os gastos de matrícula e taxas (máximo de 34.000 dólares).

O formulario de solicitude electrónica así como o impreso das cartas de referencia están dispoñibles en http://www.fulbright.es

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de maio de 2022.
Máis información no BOE do 23 de abril de 2022 e en https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/ 

As bolsas de estudos para o curso 2022-2023 veñen con importantes cambios.

O prazo para solicitala abrirase este mes de marzo e MOI IMPORTANTE!! pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Para que estudos podes solicitar unha bolsa? Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Bacharelato
Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
Formación Profesional de grao medio e de grao superior
Ensinos artísticos: profesionais e superiores
Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
Ensinos deportivos
Estudos relixiosos superiores
Formación Profesional de Grao Básico
Universidade: grao e máster

Tes dereito a unha bolsa? O límite (limiar) de renda que se ten en conta para concederche unha bolsa depende do número de membros computables da túa unidade familiar

CUADRO UMBRAL

 

BOLSAS PARA FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERISTARIOS

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa? A bolsa é a suma de distintos compoñentes. Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior
  En función da renda 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis) 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €

En calquera caso, a contía variable será de 60 € (a mínima) se solicitas bolsa para algún destes estudos:
  Idiomas na Escola Oficial de Idiomas
  Formación Profesional de Grao Básico
  Acceso á universidade maiores de 25 anos

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

 

UNIVERSIDADE: GRAO OU MÁSTER

Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos (impartido por universidades públicas)
Ensinos universitarios para títulos de grao e de máster. Tamén están incluídos:
- estudos de grao e máster en centros universitarios da Defensa e da Garda Civil,
- créditos complementarios ou complementos de formación para acceder ou obter o título de máster ou grao.

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa?  Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.600 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

 

Como solicitar a bolsa?

Paso 1. Entra na sede electrónica
Todo o proceso de solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Paso 2. Rexístrate
Para rexistrarte, necesitas un usuario e un contrasinal:

Se xa te rexistraches previamente para calquera outro trámite, a túa conta segue sendo válida e non fai falta que te volvas a rexistrar.
Se nunca te rexistraches, clica en «Rexístrese» e segue os pasos para crear unha conta.
Para acceder á solicitude de bolsa, podes facelo de dúas formas:
- con Cl@ve (claves electrónicas de administracións públicas) ou certificado electrónico, se dispós deles, ou
- mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que che rexistraches na sede electrónica.

Paso 3. Enche o formulario
Unha vez dentro, tes que encher o formulario en liña. Neste paso, non se che pedirá que achegues documentación porque as unidades encargadas da tramitación de bolsas consultarán todos os datos necesarios para comprobar que reúnes os requisitos para solicitala. Só en determinados supostos pedirémosche que achegas algún documento concreto.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Tes dúbidas?

Vídeo explicativo

Preguntas frecuentes

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre convoca 30 bolsas que inclúen unha dotación económica de 3.500 euros cada unha, para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña durante o curso académico 2022/23. 10 destas bolsas están destinadas a alumnos estranxeiros.

O prazo de inscrición dos alumnos nacionais comezará o 2 de maio e finalizará o 18 de xullo de 2022. Para os alumnos estranxeiros será ata o 17 de abril de 2022.

Bases da convocatoria e solicitudes dispoñibles na páxina web: www.mpxa.net 

A plataforma danesa para a aprendizaxe permanente, finduddannelse.dk, ofrece unha bolsa de ata 5000 € a persoas de calquera parte do mundo que queiran estudar un programa de mestría que loite contra o impacto do cambio climático. A bolsa outorgarase para estudos do programa como moi tarde en xaneiro de 2023.

Os participantes deben completar o formulario coa súa información persoal e enviar un ensaio curto (500-700 palabras) sobre as preguntas: "Que o motivou a elixir este programa de estudo en particular? Como o axudará o seu programa para combater / aliviar o impacto do cambio climático? En xeral, como cre que están conectadas a educación e a loita contra o cambio climático?". As solicitudes deben estar en inglés.

Poden pedir a bolsa persoas de calquera parte do mundo que:
- soliciten un programa de mestría que poida axudalos a facer que o mundo sexa máis sostible
- deben solicitar (ou solicitará) un estudo que comece como moi tarde en xaneiro de 2023 (os estudos en liña non son elexibles)
- deben ter un título universitario válido
- deben cumprir cos requisitos de idioma para o programa
- deben ter ou ser elexible para solicitar unha visa de estudo (se corresponde).

Prazo: ata o 22 de setembro de 2022.

https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start