Convocatoria xeral (22)

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, para o curso 2022/23.

Requisitos:
a) Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.
b) Ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 30 de setembro de 2021.
c) Estar matriculado no curso académico 2022/23 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
d) Non estar incluídas nos casos de exención total de matrícula.
e) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

Contía da axuda:
A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de outubro de 2022
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A
Máis información no DOG do 23 de setembro de 2022 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es 

A Fundación ICO F.S.P. convoca unha bolsa para prácticas formativas no Museo ICO co fin de capacitar á persoa bolseira na área da museografía e a conservación.

Persoas beneficiarias:
- idade mínima de 22 anos e máxima de 26 anos á data da publicación no BOE do extracto da convocatoria anual.
- grao universitario en Historia da arte, cunha media de expediente académico de 7 ou superior.
- dominio acreditado da lingua inglesa - como mínimo, un B2 do Marco Común Europeo de Referencia.

Contía: asignación mensual máxima de 1000 € e bolsa de formación de, como máximo, 3000 €, para a realización de cursos e a asistencia a conferencias, previamente aprobadas.

Prazo: 11 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 21 de setembro de 2022

https://www.fundacionico.es/web/guest/arte/actividades-educativas/museografia

A Secretaría Xeral para o Deporte convoca bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para o curso 2022/23.

Estas bolsas estarán destinadas a estudantes de ensinanzas universitarias ou ciclos formativos de grao superior que colaborarán na residencia do CGTD, co fin de dotar de persoal de apoio no eido educativo e asistencial a residencia para a atención dos deportistas menores de idade.

O número de prazas convocadas é de 6, precisando polo menos 3 prazas ocupadas polo mesmo sexo (feminino ou masculino), co obxectivo de ter unha representación con paridade para poder garantir unha correcta atención ao colectivo de deportistas do centro.

Requisitos:
a) Ter entre 19 e 30 anos no momento de presentar a solicitude.
b) Estar empadroado en Galicia no momento de presentar a solicitude.
c) Estar cursando estudos universitarios nunha facultade, escola universitaria ou un ciclo formativo.
d) Non ser beneficiario dunha bolsa como deportista no CGTD no momento da solicitude.

O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de setembro de 2022.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento DE400A
Máis información no DOG do 25 de agosto de 2022 e en https://deporte.xunta.es

Fundación Universia convoca 200 bolsas de 1.000 euros para estudantes con certificado de discapacidade de grao igual ou superior ao 33%, para así impulsar o seu acceso e progreso académico en igualdade de oportunidades.

Poderán solicitar estas Bolsas aqueles estudantes, españois ou estranxeiros residentes en España que:

A. Acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%
B. Atópense matriculados, durante o curso 2022/2023, nalgúns dos Programas Formativos:

1. Ciclo formativo de grao medio e grao superior
2. Grao Universitario
3. Máster Universitario
3. Doutoramento
5. Títulos propios universitarios
6. Cursos de especialización superiores ou cursos de experto universitario
7. Idiomas. Aínda que para esta formación esixirase que o candidato sexa estudante ou egresado dun ensino superior
8. Formacións superiores relacionadas coa cultura e o deporte
8. Preparación de oposicións
10. Outras experiencias educativas, no ámbito da educación superior, a proposta do candidato

Prazo: 3 de outubro de 2022

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-fundacion-universia-2022-2023-or-personas-con-discapacidad 

A Fundación Amancio Ortega convoca 400 bolsas (70 para Galicia), co obxecto de facilitar a mozos/as de institutos españois un proceso de inmersión nunha cultura estranxeira, á vez que perfeccionan a aprendizaxe da lingua inglesa, durante un ano académico.

A bolsa cobre o custo íntegro dos servizos necesarios para cursar un ano académico en Canadá ou Estados Unidos: viaxe de ida e volta á localidade de destino, taxas de escolarización e matrícula nun instituto público, aloxamento e manutención nunha familia anfitrioa, seguro médico e de accidentes, convalidación do curso académico e unha pequena asignación mensual para gastos menores.

A bolsa inclúe, ademais, unha serie de actividades dirixidas á formación dos estudantes bolseiros e á tramitación dos seus expedientes antes da saída ao país de destino.

O Programa está dirixido a mozos e mozas de 4º curso de ESO.
Convócanse un total de 400 bolsas para estudar Primeiro de Bacharelato en Canadá ou en Estados Unidos: 70 bolsas asignaranse a participantes de centros da Comunidade Autónoma de Galicia e 330 a participantes de centros do resto de España.

Requisitos:
Estar cursando 4º curso de ESO.
Ter feitos os cursos académicos de 1º, 2º e 3º de ESO conforme ao sistema educativo español.
Obter unha nota media mínima de 7 puntos en 3º de ESO.
Obter unha nota mínima de 7 puntos na materia de inglés en 3º de ESO.

O prazo para o envío das solicitudes estará aberto ata o 11 de outubro de 2022 ás 13:00 h.

https://becas.faortega.org/ 

O Diario Oficial de Galicia publica a convocatoria do programa Retorna Mocidade, a través do que a Xunta convoca 54 bolsas para a mocidade do exterior co fin de que cursen en Galicia estudos de Formación Profesional de nivel básico. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina un total de 351.000€ para o próximo curso académico 2022-23.

As bolsas, dotadas con 6.500€ cada unha delas, inclúen a viaxe desde o país de orixe, o aloxamento e manutención na Comunidade galega e a subscrición dun seguro médico de ser o caso. Os beneficiarios e beneficiarias recibirán un primeiro pago de 3.700€ no primeiro trimestre do curso (co único requisito de estar matriculada ou matriculado) e un segundo pago de 2.800€ no segundo trimestre da formación. Neste caso o alumno ou alumna deberá aprobar o 70% dos módulos cursados no primeiro trimestre.

O prazo de presentación será de 45 días naturais, desde o día 20 de agosto ata o 3 de outubro de 2022. Pode facerse a través do sistema de admisión a ensinos de formación profesional https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision (ou desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento ED333B).

Centros e requisitos

 Axudas destinadas a cursar formación específica básica de albanelaría e fontanería no Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Someso, na Coruña; e de Fontanería, calefacción, electricidade e telecomunicacións nos CIFP Universidade Laboral (Culleredo) e no Ferrolterra (Ferrol), a razón de 18 prazas en cada centro.

A convocatoria está dirixida á cidadanía galega residente no exterior que cumpra unha serie de requisitos como ser menor de 40 anos, posuír a nacionalidade española, acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.

Ademais, é necesario ser emigrante nada ou nado en Galicia ou residir en Galicia de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións e nacer no estranxeiro.

 

Máis información

Convocatoria Diario Oficial de Galicia

O Diario Oficial de Galicia, DOG, publica hoxe a convocatoria para solicitar as bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia, CSHG para o curso 2022/2023.

As bolsas supoñen un desconto no prezo da matrícula común por titulación do 80% ou do 50% sobre o prezo total.

Deste xeito, convócanse 6 bolsas co 80% de desconto no prezo da matrícula e 15 co 50% de desconto para cursar o primeiro curso do grao de Xestión de Empresas Hostaleiras.

PRAZO

10 de Agosto de 2022 ata o 09 de Setembro de 2022

REQUISITOS

  • Alumnado que reúna os requisitos académicos e económicos que establece a convocatoria e teñan feito, se procede, a reserva de praza.
  • Nacionalidade española, ou posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea.
  • Os estudantes estranxeiros non comunitarios deberán acreditar a súa condición de residentes, quedando excluído de concorrer a estas bolsas quen se encontre en situación de estancia.
  • Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior.
  • Matricularse por primeira vez no primeiro curso da titulación do CSHG para o que se pide a bolsa.
  • Non ter en vigor unha bolsa ou exención do CSHG.
  • Acreditar unha cualificación na proba de acceso á universidade (ABAU) ou noutras ensinanzas que lle permitan o acceso, con exclusión da cualificación da fase específica, igual ou superior a 5 puntos.
  • Non superar determinados límites de renda recollidos na convocatoria.

 

CONTACTO - Centro Superior de Hostalaría de Galicia

Enderezo: Carretera Santiago-Noia km 1, A Barcia. 15897 Santiago de Compostela

Teléfonos 981 54 25 19 e 981 54 25 59

Correo electrónico: informacion.cshg@xunta.gal

Publicación: DOG 09/08/2022

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento TU200A

A Universidade da Coruña (UDC) e o Banco Santander convocan 9 bolsas do Programa de bolsas Santander Progreso para a realización de estudos oficiais de grao ou máster na UDC, destinadas ao alumnado matriculado a tempo completo no curso académico 2022/23.
O obxectivo do Programa é facilitar o acceso á educación superior aos estudantes cos mellores expedientes académicos de calquera curso de grao ou máster
que recibisen unha bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional no curso académico 2021/22.

Prazo: 11 de outubro de 2022

https://www.udc.gal/gl/novas/Convocatoria-Bolsas-Santander-Progreso-2022-23/

Fundación Adecco lanza a súa V Convocatoria de Bolsas de FP, Grao e Máster, así como a I Convocatoria de Axudas Complementarias a estudantes de FP, Grao e Master, coa finalidade de mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade, fomentando a formación en áreas con maiores saídas profesionais no ámbito empresarial.

Poderá solicitar a adhesión ao Programa calquera persoa:
- Nada entre 1992 e 2006
- Matriculada en Universidade pública ou privada en estudos de Grao ou de Máster ou en Centro de FP en estudos de Grao Medio ou Grao Superior.
- Con certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% en vigor emitido por unha Comunidade Autónoma española.

As solicitudes deberán ser rexistradas a través da web de Fundación Adecco ata o 30 de setembro de 2022.
As bases da convocatoria e requisitos, están dispoñibles na web https://fundacionadecco.org/becas-y-ayudas/

A Fundación ONCE convoca as súas bolsas "Oportunidade ao Talento", un programa dirixido a universitarios/as con discapacidade cuxo obxectivo é apoiar a formación universitaria, a especialización e a carreira académica das persoas con discapacidade e promover así a súa inclusión laboral en empregos técnicos e altamente cualificados.

Requisitos: Estudantes e titulados/as universitarios/as que teñan nacionalidade española e unha discapacidade legalmente recoñecida igual ou superior ao 33%

Prazo: 30 de setembro ou 10 de outubro, segundo modalidade elixida

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx