Convocatoria xeral (8)

A bolsa está dirixida a estudantes con discapacidades que están a cursar estudos universitarios no campo da informática, enxeñería informática ou un campo técnico estreitamente relacionado nunha universidade en Europa ou Israel. O obxectivo destas bolsas é de eliminar as barreiras existentes para os estudantes con discapacidade que queiran formar parte do ámbito da informática así como animarlles a sobresaír nos seus estudos e converterse en exemplos a seguir e converterse en líderes en crear tecnoloxía.

Requisitos
- Ter 18 anos ou máis a data 27 de setembro de 2019.
- Os candidatos deben estar actualmente matriculados nunha universidade en Europa para o ano académico 2019-2020 ou  ttener a intención de inscribirse ou ser aceptados como estudantes a tempo completo ou parcial nun programa de licenciatura, mestría ou doutoramento nunha universidade en Europa para o curso académico 2020-2021.
- Estar a estudar informática, Enxeñería informática ou un campo técnico estreitamente relacionado nunha universidade en Europa.
- Ser exemplo de liderado e mostrar paixón polas ciencias da computación.

Os mellores candidatos recibirán unha bolsa de 7.000 EUR (ou equivalente) para o ano académico 2019/2020 en concepto de matrícula, taxas, materiais, clases, libros e materiais necesarios para as clases na universidade.

Prazo: 5 de decembro de 2019 ás 23:59

Máis información

A Fundación BBVA convoca 10 Bolsas Multiverso á Creación en Videoarte, en colaboración co Museo de Belas Artes de Bilbao.

Obxectivos das bolsas:
- Apoiar o traballo creativo de videoartistas que conten coa residencia en España.
- Favorecer a difusión das obras resultantes desta convocatoria.

Requisitos
Poderán optar á bolsa videoartistas de calquera idade que, con independencia do seu lugar de residencia, teñan nacionalidade española e videoartistas doutros países con residencia en España.

A obra de videoarte deberá producirse no prazo máximo dun ano desde que o beneficiario subscriba o compromiso de aceptación da bolsa.

Os proxectos que se presenten deberán ser orixinais e inéditos e estar presididos por un carácter claramente innovador.

Con carácter xeral, toda a documentación presentada deberá ser cumprimentada en español, salvo que as presentes bases prevexan que certos documentos poidan ser achegados noutro idioma.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 de decembro de 2019, ás 19:00 h. hora peninsular.

Dotación
O importe bruto máximo de cada unha das bolsas será de 30.000 euros, que deberá destinarse integramente á produción da obra.

https://www.multiverso-fbbva.es/becas/becas-multiverso-a-la-creacion-en-videoarte-2019/

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades convoca axudas para a formalización de contratos predoutorais por período máximo de catro anos. Cando o beneficiario sexa unha persoa con discapacidade, os contratos terán unha duración máxima de seis anos.

Convócanse 850 axudas das que 17 delas resérvanse a estudantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Os contratos  predoutorales teñen establecida unha contía mensual 1.151,97 euros mensuais os dous primeiros anos, 1.234,25 euros mensuais o terceiro ano e 1.542,82 euros mensuais o cuarto ano e dúas pagas extraordinarias cada ano.

Requisitos
Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas que se atopan en posesión do título de grao e que están matriculados nun programa de doutoramento nunha universidade española no curso 2019-2020, no momento de presentación das solicitudes.

Alternativamente, os solicitantes poderán acreditar que no momento de presentación das solicitudes atópanse en posesión do título de máster ou están matriculados no curso 2019-2020 nun máster universitario oficial que de acceso a un programa de doutoramento no curso 2020-2021, de acordo coa ordenación académica aplicable.

O proceso de selección consta de dúas fases:

Na primeira fase, xunto á solicitude presentarase: Certificación académica persoal dos estudos realizados.

Na segunda fase, cumprimentarase nos formularios dispoñibles na sede electrónica:
- Traxectoria académica e profesional da persoa que opta ao contrato  predoctoral  FPU.
- Currículo vitae e achega ao plan de formación do director/a de a tese doutoral.
- Historial científico do últimos cinco anos do grupo investigador receptor.
- Memoria do proxecto formativo que inclúa a tese doutoral, cun máximo de tres mil palabras.
- Acreditación da matrícula nun programa de doutoramento no curso 2019- 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de novembro de 2019 ás 14 horas.

Máis Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-B-2019-44783.pdf

As dúbidas ou consultas serán atendidas en notamedia.uni@ciencia. gob.es

A Universidade da Coruña (UDC) convoca axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2019/2020 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título universitario oficial de Graduado, Mestrado ou Doutoramento.

Prazo:  ata o 30 de abril de 2020

Convocatoria: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007847

GAIA é un programa de bolsas que ofrece formación teórica e práctica en distintas empresas con sedes nacionais e internacionais.

 

Requisitos
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Posuír un título universitario oficial.
3. Ter obtido o Título Universitario nos catro anos anteriores á convocatoria das bolsas.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado con a titulación universitaria despois de finalizar os seus estudos, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido praza no Programa con anterioridade.
6. Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde radique a praza asociada á bolsa que lle sexa concedida.

 

Características xerais
Dotación económica: Un importe mínimo de 800 €uros/mes, segundo o país e cidade de destino.
Duración: As prácticas terán unha duración de 6 ou 12 meses, durante os cales terá que realizarse a formación teórica, on-line e presencial.
Horario: Xornada completa segundo horario da empresa.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 6 meses.
Título Propio: Da Universidade de Alcalá.
Certificación: Da empresa receptora.
Seguros: Seguro de Accidentes e de Asistencia Médica

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto todo o ano.

 

Fundación Universidade Empresa  http://programagaia.es/

O programa OPTIMUS, promovido pola Fundación Universidade Empresa e a Universidade Francisco de Vitoria ten como obxectivo a integración de mozos titulados no mercado laboral a través da coordinación con empresas e institucións.

Cunha formulación dual, OPTIMUS recolle dúas partes que viaxan unidas; a formación na empresa a través de práctica profesional tutelada e a formación académica en habilidades e competencias orientada ao mundo empresarias.

Requisitos

1-Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamercano com permiso de residencia.

2-Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenicado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3-Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4-Non ter mais de 30 anos

5-Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6-Non ter vínculo profesional coa empresa receptora, despois de haber rematado os estudos.

7-Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

O prazo está aberto todo o ano

http://www.programaoptimus.es/

 

O programa Citius é un Programa de Formación de Postgrao (teórico e práctico) da Universidade Autónoma de Madrid e da Universidade Autónoma de Barcelona

Requisitos

1. Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamericano con permiso de residencia.

2. Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenciado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3. Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4. Non ter mais de 30 anos

5. Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6. Non haber tido vínculo profesional coa empresa receptora, despois de ter rematado os estudos.

7. Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

Duración

A duración do Programa é dun ano, cun mes de vacacións.

Plan de Formación

Mínimo de 160 horas de formación de postgrado impartida pola Universidade Autónoma de Madrid (a distancia no caso de que as prácticas se realicen fora da Comunide de Madrid)

O prazo está aberto todo o ano.

Información:  http://www.programacitius.es/

FEUGA transfire coñecemento científico-tecnolóxico dende o Sistema Universitario Galego (SUG) cara á empresa e a sociedade, mediante a I+D+i, os estudantes e titulados universitarios e a divulgación científica, en beneficio do desenvolvemento socioeconómico. Fomenta a cultura emprendedora e a innovación tecnolóxica en proveito común con persoas proactivas, comprometidas, competentes e hábiles para comunicar ambos os dous mundos. Feuga convoca bolsas para Titulados Universitarios.

Requisitos a cumprir polos solicitantes de bolsas

 

Para poder optar a unha bolsa do Programa de Bolsas de Formación PBF de FEUGA será necesario que o solicitante cumpra as condicións que a continuación se detallan:

1. Estar inscrito no
Servizo Público de Emprego de Galicia e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de FEUGA.
2. Ser diplomado, licenciado ou doutorado universitario. No caso das titulacións nas que para a obtención do título sexa necesaria a presentación do proxecto fin de carreira, será suficiente ter aprobadas todas as materias desta.
3. Ter cursado estudos nunha das tres Universidades da nosa Comunidade Autónoma. Se o título pertencese a outras Universidades, poderase acceder ao programa de bolsas de formación se está doutorado ou matriculado nun Curso de Doutorado dunha das tres Universidades da Comunidade Autónoma.
. Poderán acceder ao programa de bolsas, os fillos de emigrantes galegos retornados, independentemente de onde obtivesen a súa titulación, se esta foi validada.
. Tamén poderán acceder ao programa de bolsas os titulados doutras Universidades españolas, se a titulación solicitada non se impartise nas tres Universidades da Comunidade Autónoma.
4. Non ter máis de 30 anos.
5. Ter finalizado os estudos nos tres últimos anos.
6. Non ter gozado doutra bolsa de
FEUGA por un período de 6 ou máis meses.
7. No caso de ter gozado doutra bolsa de
FEUGA por un período inferior a 6 meses, deberá ter cumplimentar o cuestionario de avaliación correspondente á bolsa gozada. O período máximo computado do total das bolsas non poderá exceder de 12 meses.
8. Non ter desempeñado en ningún momento traballo profesional remunerado relacionado coa súa titulación, baixo ningunha modalidade de contratación (os candidatos do programa de bolsas achegarán o correspondente Certificado de Vida Laboral).
9. A bolsa é incompatible con calquera outro tipo de ingresos.
10. Non ter relación de parentesco dentro do primeiro grao de consanguinidade (pais - fillos) con ningún membro da propiedade e/ou dirección da empresa na que realizarán as prácticas profesionais.
11. Cumprir os requisitos establecidos pola empresa ofertante da bolsa (idiomas, coñecementos de informática...) complementarios da súa formación.

As condicións para a empresa
A compañía debe de ofrecer garantías de que conta con instalacións e medios para desenvolver a formación do titulado dentro do horario laboral da empresa, confeccionar un plan de formación personalizado e designar unha persoa que exerza de titor para facilitar a integración do bolseiro, asesoralo e realizar un seguimento continuo da súa actividade.

A selección
FEUGA traslada a oferta ao Servizo Público de Emprego, no que previamente se inscribiron aqueles licenciados interesados en acceder ao mercado laboral. O Servizo Público de Emprego realiza unha preselección segundo o perl profesional que demanda a empresa, contacta cos candidatos para preguntalos se desexan entrar no proceso e que se envíe copia do seu currículo vitae a FEUGA, que elixe entre as candidaturas presentadas as máis idóneas para propoñelas á compañía.

 

O prazo está aberto todo o ano.

 

Información: http://www.feuga.es/es/

 

FEUGA Vigo

feugavigo@feuga.es

Área Comercial - Local A9. Campus Universitario Lagoas-Marcosende

36310 Vigo (Pontevedra)

Tfno. 986 812 665 Fax 986 812 666

FEUGA Santiago de Compostela

feuga@feuga.es

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Universitario Sur

15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tfno. 981 534 180 Fax 981 524 351