Convocatoria xeral (25)

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premiosboletin0602interior

Boletín de novidades!

Máster en EE.UU.

Xan 13, 2021

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2021-2022.

As persoas solicitantes teñen que estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.
Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2020-2021 non poderán participar na convocatoria.
O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.

Outros requisitos:
Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea.
Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
Non finalizar ningún doutoramento.
Non gozar unha bolsa Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
Non estar a residir en EEUU no período inmediatamente anterior ao goce da axuda.
Excelente coñecemento do idioma inglés.
Solicitar a admisión para os estudos de Master nunha universidade ou institución de Educación Superior de Estados Unidos. Só se considerarán solicitudes en institucións acreditadas polo U.S.Department of Education para impartir programas de máster.

Contía:
Dotación mensual de 2.220 €.
Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 15 de xaneiro ata às 14 horas do 5 de febreiro de 2021

Máis información no BOE do 13 de xaneiro de 2021

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-master-humanidades-eeuu.html

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado das universidades de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2020/21.

As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses.
As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:
a) De 195 euros/mes para un país de destino do grupo 1.
b) De 165 euros/mes para un país de destino do grupo 2.
c) De 125 euros/mes para un país de destino do grupo 3.

Grupo 1: Países do programa con custos de vida superiores
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia

Grupo 2: Países do programa con custos de vida medios
Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Países Baixos, Portugal

Grupo 3: Países do programa con custos de vida inferiores
República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia, Turquía

A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de febreiro de 2021.
Máis información no DOG do 13 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es

Guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.
Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

Requisitos en xeral
a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de fereiro de 2021.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2021

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/

O Ministerio de Asuntos Exteriores convoca as seguintes bolsas:

Bolsas para a Real Academia de España en Roma
O obxecto do programa é a concesión de bolsas individuais para o financiamento de proxectos de excelencia.
No caso de proxectos colectivos, só poderá gozar da bolsa un integrante do mesmo, preservándose os dereitos de autor do colectivo.

Tipos de proxectos:
- Proxectos artísticos ou de creación.
- Proxectos de investigación vinculados con Roma ou coa propia Academia

Disciplinas:
- Artes Visuais: Pintura; Escultura; Gravado; Cómic; Fotografía;  Videoarte
- Artes aplicadas: Deseño industrial, Deseño Gráfico e Deseño de Moda
- Artes escénicas
- Literatura (Bolsa Valle-Inclán)
- Cinema
- Música
- Musicología
- Arquitectura
- Conservación e restauración de bens culturais (patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial)
- Arquivística, biblioteconomía e documentación
- Estudos académicos: Historia da arte e Estética (teoría, filosofía e crítica de arte).
- Museología,  comisariado e mediación artística
- Gastronomía: creatividade e innovación das técnicas culinarias

Requisitos:
- Artista ou creador de demostrable traxectoria en áreas afíns as especialidades.
- Investigador en áreas afíns a algunha das especialidades.

Prazo: do 18 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2021


Bolsas de formación en xestión cultural e diplomacia científica na rede exterior de representacións diplomáticas, centros culturais de España e na  AECID.

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos ao 31 de decembro de 2021.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ás bolsas.
- Posuír coñecementos do idioma do país de destino, ou do idioma de comunicación no devandito país.

Prazo: do 11 ao 21 de xaneiro de 2021.


Bolsas de formación en cooperación para o desenvolvemento nos Centros de Formación da Cooperación Española en América Latina

Os bolseiros desenvolverán a bolsa nun dos Centros de Formación, situados en Cartaxena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguai) e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Requisitos:
- Idade non superior a 27 anos o 31 de decembro de 2021.
- Posuír un título universitario, preferentemente nalgunha das áreas afíns ao programa.

Prazo: do 11 ao 25 de xaneiro de 2021


Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxas-Bélxica e  Natolín-Polonia)

Bolsas a mozos graduados para a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
- Estudos Económicos Europeos. (ECO)
- Dereito Europeo. (LAW)
- Estudos Políticos e Administrativos Europeos. (POL)
- Relacións Internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos. ( IRD)
- Estudos Interdisciplinares Europeos. ( EIS)

Requisitos: Ser preseleccionado polo Colexio de Europa e non ter máis de 27 anos o 31 de decembro de 2021

Prazo: do 22 de febrero al 8 de marzo de 2021.

Máis información no BOE do 29 de decembro de 2021 e en www.aecid.gob.es  e www.raer.it 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=370

A Fundación Barrié e o Departamento de Microbioloxía e Inmunoloxía do Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, convocan a primeira edición do Summer Undergraduate Research Fellowship Program, un programa internacional de prácticas de laboratorio durante os meses de verán dirixido a estudantes universitarios galegos de titulacións universitarias en Ciencias da Vida.
 
O obxectivo desta convocatoria é achegarlles a investigación biomédica a universitarios galegos para que poidan adquirir experiencia nun laboratorio competitivo e orientar a súa carreira profesional.

Os estudantes seleccionados realizarán prácticas remuneradas de laboratorio no Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, Estados Unidos durante 9 semanas, entre o 28 de xuño e o 27 de agosto de 2021. Durante a estancia, os estudantes terán a oportunidade de participar en seminarios, journal clubs e outras experiencias científicas para ampliar os seus coñecementos sobre microbioloxía e inmunoloxía.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de xaneiro de 2021.

https://fundacionbarrie.org/becas-verano-lsuhs?newlang=galician

A Fundación Barrié convoca a 32ª edición do Programa de Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.

A presente convocatoria ten prevista a concesión dun máximo de 10 bolsas para a realización de estudos oficiais de Máster con dedicación a tempo completo.

Os obxectivos do programa son facilitar o acceso á mellor formación científica, técnica e artística; proporcionar experiencias vitais nun contorno internacional e multicultural e contribuír ao desenvolvemento de vínculos académicos, sociais, empresariais e culturais, a través da Asociación de Bolseiros da Fundación Barrié, unha comunidade excepcional que acada o milleiro de profesionais de múltiples disciplinas en todo o mundo.

A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 euros anuais e poderá aplicarse total ou parcialmente aos seguintes conceptos:
- Matrícula no centro de destino.
- Dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaxe e instalación, que se abonará o mesmo mes de inicio do curso académico no centro de destino.
- Asignación mensual de 1.600 euros en concepto de aloxamento e manutención, que se abonará conforme ao calendario académico do centro de destino.

Requisitos:
Nacionalidade española.
Ter unha vinculación con Galicia, entendendo que existe tal vinculación cando concorra polo menos un dos seguintes supostos:
- Solicitantes nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes empadroados nalgún dos concellos da Comunidade de Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
- Os/ as solicitantes deberán estar en posesión dun título universitario oficial
- Os solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Máster e que se realicen en modalidade presencial, continua, diúrna, a tempo completo e no estranxeiro.
- Os solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo de inglés e do idioma de traballo do centro de estudos de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés, equivalente ao B2.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 12:00 horas do 15 de febreiro de 2021

https://fundacionbarrie.org/bolsas-posgrao-estranxeiro2?newlang=galician

A Fundación "La Caixa" convoca 120 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades ou centros de investigación superior do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), América do Norte ou Asia-Pacífico.
Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten os proxectos predoutorais de investigación científica e técnica.

O prazo da convocatoria estará aberto ata o 11 de febreiro de 2021.

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posgrado-extranjero

A Fundación AMA convoca bolsas para axudar aos novos/as Profesionais Sanitarios/as na preparación dos exames a MIR, FIR, EIR, PIR, BIR, QIR e RFIR durante os anos 2019/20/21 que realicen ou examinen en 2021 ou 2022.

Inscrición ata o 15 de febreiro de 2021

https://mutualistas.amaseguros.com/becas-ama.asp

A Fundación Barrié e o Departamento de Microbiología e Inmunología de Louisiana State University Health Sciences Center,  Shreveport convocan a primeira edición do Summer Undergraduate Research Fellowship Program, un programa internacional de prácticas de laboratorio durante os meses de verán para estudantes galegos de titulacións universitarias en Ciencias da Vida.
 
O obxectivo da convocatoria é achegar a investigación biomédica a universitarios galegos de segundo e terceiro curso para que poidan adquirir experiencia nun laboratorio competitivo e orientar a súa carreira profesional.
 
Os estudantes seleccionados realizarán prácticas remuneradas de laboratorio en  Louisiana  State  University  Health  Sciences  Center, en  Shreveport, Estados Unidos, durante 9 semanas, entre o 28 de xuño e o 27 de agosto de 2021. Durante a estancia, os estudantes terán a oportunidade de participar en seminarios, journal clubs e outras experiencias científicas para ampliar o seu coñecemento sobre microbioloxía e  inmunoloxía.

O prazo da convocatoria estará aberto ata o 25 de xaneiro de 2021

https://fundacionbarrie.org/becas-verano-lsuhs