Convocatoria xeral (22)

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas aos/ás estudantes de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no citado programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2019/20.
Requisitos:
- Estar matriculado no curso 2019/20 en calquera dos centros públicos que impartan ensinanzas artísticas superiores en Galicia.
- Ter obtido unha bolsa Erasmus+ de mobilidade no curso 2019/20.
- Non ter gozado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2020.
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED322A.
Máis información no DOG do 29 de xullo de 2020 e en www.edu.xunta.es

Education.com ofrece unha bolsa de posgrao de ata 5000 € a estudantes de todo o mundo que planeen unha mestría no estranxeiro nunha universidade ou escola de posgrao europea en 2021.

As persoas candidatas deben presentar a súa solicitude nun centro europeo dun país no que non resida para obter un título de mestría en 2021.  

Para obter a bolsa teñen que encher un breve formulario e a aqueles que sexan seleccionados como finalistas requiriráselles documentación adicional para demostrar a súa  elegibilidad.

Prazo: A data límite para presentar solicitudes é o 17 de agosto de 2020.

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

A Secretaría Xeral para o Deporte convoca bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2020/21.

Estas bolsas estarán destinadas a estudantes de ensinanzas universitarias ou ciclos formativos de grao superior que colaborarán na residencia do CGTD, co fin de dotar de persoal de apoio no eido educativo e asistencial a residencia para a atención dos deportistas menores de idade.

O número de prazas convocadas é de 6, precisando polo menos 3 prazas ocupadas polo mesmo sexo (feminino ou masculino), co obxectivo de ter unha representación con paridade para poder garantir unha correcta atención ao colectivo de deportistas do centro.

Requisitos:
a) Ter entre 19 e 30 anos no momento de presentar a solicitude.
b) Estar empadroado en Galicia no momento de presentar a solicitude.
c) Estar cursando estudos universitarios nunha facultade, escola universitaria ou un ciclo formativo.
d) Non ser beneficiario dunha bolsa como deportista no CGTD no momento da solicitude.

O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de agosto de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento DE400A
Máis información no DOG do 10 de xullo de 2020 e en https://deporte.xunta.es

O Ministerio de Educación  convoca 2.356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais.

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €.

Requisitos:
Poderán solicitar bolsas colaboración os estudantes universitarios que no curso 2020-2021 estean matriculados de último curso de estudos de Grao ou de primeiro curso dun Máster universitario oficial e que, entre outros requisitos académicos, obtivesen como nota media nos seus estudos a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións oficiais:
7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas
7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas
7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde
8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a «Trámites e Servizos»

O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
Máis información no BOE do 1 de xullo de 2020 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html

A Consellería de Educación convoca 30 prazas de persoas colaboradoras bolseiras para o curso 2020/2021, nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo:

CRD da Coruña: 18 prazas.
CRD de Ourense: 6 prazas.
CRD de Vigo: 6 prazas.

Requisitos:
a) Dezaoito anos cumpridos, ou acadar esta idade dentro do ano natural 2020.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño do labor de apoio no desenvolvemento da actividade diaria da residencia.
c) A persoa solicitante deberá estar inscrita ou matriculada en ensinanzas universitarias de grao, máster oficial, primeiro, segundo ou terceiro ciclo nunha facultade, escola superior, escola universitaria ou colexio universitario no curso 2020/21.
A distancia entre o centro universitario onde curse os estudos e o centro residencial docente, así como os medios de comunicación existentes, deberán garantir a dispoñibilidade no horario en que teñan que realizar o devandito labor de apoio.

Considéranse estudantes en réxime de dedicación académica a tempo completo os matriculados no número de créditos indicado a seguir:
a) Estudos de grao: 60 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o número de créditos que resulte de dividir o total dos que integran o plan de estudos (agás os de libre elección) entre o número de anos que o compoñan.
Estes solicitantes terán preferencia na adxudicación de prazas.
Non obstante, os solicitantes en situación de matrícula parcial poderán obter praza cando estean matriculados no número mínimo indicado a seguir:
a) Estudos de grao: entre 30 e 59 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o 50% do créditos indicados.

Incompatibilidades
1. As persoas beneficiarias de praza de colaborador bolseiro non poderán realizar, mentres gocen desta, ningún tipo de traballo remunerado.
2. Así mesmo, será incompatible con estar en posesión ou reunir os requisitos necesarios para obter un título académico de nivel igual ou superior ao dos estudos que pretende realizar.
3. A condición de beneficiario será compatible coa obtención de axudas na convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia.

Residencias:

http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/ 
http://centros.edu.xunta.es/credovigo/ 
http://centros.edu.xunta.es/credodeourense/

As bolsas solicitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento ED308A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de agosto de 2020.
Máis información no DOG do 22 de xuño de 2020 e en www.edu.xunta.es

Xa podes consultar o boletín quincenal de axudas, subvencións, bolsas e premios 

Boletín de axudas, subvencións, bolsas e premios

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Fundación Renta 4 puxo en marcha estas bolsas que se destinarán a aqueles/as mozos/as que se viron afectados/as directamente pola crise do Covid-19 e cuxa situación económica impídalle facer fronte aos gastos asociados aos estudos.

As persoas solicitantes das bolsas terán como condición ser español ou dun Estado membro da Unión Europea. Tamén poden participar alumnos de Chile, Perú e Colombia. Ademais, o/a solicitante non debe estar en posesión, no momento de solicitar a bolsa, dun título de nivel igual ou superior ao dos estudos da axuda.

As bolsas xerais para estudos universitarios diríxense a estudantes que no curso 2020-21 estean matriculados/as nalgún dos seguintes niveis:

- Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
- Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais.
- Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.

A convocatoria abrirase o próximo 15 de xuño ata o 15 de setembro de 2020.

Cada alumno/a bolseiro/a recibirá ata 5.000 euros para o pago da matrícula do curso xa sexa en centros públicos ou privados. Así mesmo, poderá utilizarse para unha renda e mesmo aloxamento, necesarios para os seus estudos.

http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios 

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895