Convocatoria xeral (47)

A Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca 80 axudas para participar na Aula de Verán «Blas Cabrera», de iniciación á investigación, a docencia e a innovación científica» 2024 que se desenvolverá na sede de Santander da UIMP do 5 ao 9 de agosto de 2024.

Requisitos:
a) estar matriculado de todos os créditos esixidos para poder finalizar os estudos conducentes á obtención do título oficial de Grao no curso académico 2023-2024, salvo o Traballo Fin de Grao, no seu caso; ou finalizar devanditos estudos no curso académico 2022-2023
b) ter unha nota media igual ou superior a 8,00 puntos, en escala normalizada de 1 a 10.

Contía das axudas
A UIMP cubrirá os gastos correspondentes á matrícula de curso e gastos de secretaría; o aloxamento e manutención en réxime de pensión completa durante as datas de celebración da aula; o desprazamento desde o punto de orixe, sempre dentro do territorio nacional, ata Santander e regreso, ata 240 euros para os desprazamentos dentro da Península. Tamén se cubrirán os gastos relacionados con traslados, entradas a monumentos, museos e gastos análogos derivados das actividades culturais e excursións previstas no programa.

O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 19 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 29 de maio de 2024 e en https://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas.html?view=article&id=6425

A Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca 80 axudas para participar na aula de Verán «Ortega e Gasset» de iniciación á Universidade que se celebrará na sede de Santander da UIMP do 12 ao 16 de agosto de 2024.

Requisitos:
a) finalizar o último curso do bacharelato ou do ciclo formativo de grao superior de formación profesional no ano 2024.
b) acreditar unha nota media igual ou superior a 9,60 puntos sobre 10 no conxunto dos dous cursos do bacharelato ou do correspondente ciclo formativo de grao superior de formación profesional.

Contía das axudas
A UIMP cubrirá os gastos correspondentes á matrícula de curso e gastos de secretaría; o aloxamento e manutención en réxime de pensión completa durante as datas de celebración da aula; o desprazamento desde o punto de orixe, sempre dentro do territorio nacional, ata Santander e regreso, ata 240 euros para os desprazamentos dentro da Península. Tamén se cubrirán os gastos relacionados con traslados, entradas a monumentos, museos e gastos análogos derivados das actividades culturais e excursións previstas no programa.

O prazo para presentar a solicitude estará aberto ata o 19 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 29 de maio de 2024 e en https://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas.html?view=article&id=6424

A Universidade de Vigo convoca bolsas para a realización de prácticas académicas en iniciativas empresariais emerxentes promovidas por membros da comunidade universitaria e persoas tituladas pola UVigo

Convócase 14 axudas, 1 por cada rama de coñecemento e campus da Universidade de Vigo

O período de prácticas do programa terá unha duración de 2 meses, e poderán desenvolverseb entre o 15 de xullo e o 30 de setembro de 2024.
O estudantado que finaliza estudos, poderá optar a bolsa, sempre e cando o comezo das prácticas sexa dentro do curso académico.
A dedicación será de 25 horas semanais, das que, cando sexa necesario poderán desenvolverse con carácter non presencial un máximo do 30% da dedicación semanal.

Pódense solicitar ata o 10 de xuño de 2024

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1351 

A Xunta de Galicia convoca 2 bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.

Requisitos:
- Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
- Estar en posesión dalgún título universitario e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2015 ou posterior.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 8.400 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos ao mes.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2024
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 27 de maio de 2024 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/direccion-xeral-de-comercio-e-consumo así como no teléfono 881 995 799 e no correo cei.dxc.axudas@xunta.gal

A Xunta de Galicia convoca bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nos centros de estudos galegos localizados nas seguintes universidades:

blectorado1blectorado2

O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos.

Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- Licenciatura en Filoloxía Galega.
- Licenciatura en Filoloxía Románica.
- Grao en Lingua e Literatura Galegas.
- Grao en Estudos de Galego e Español.
- Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.
- Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española.
- Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.
Tamén se poderá presentar quen estea en posesión dalgunha das titulacións da área de humanidades, sempre que, como mínimo, acredite 18 créditos de lingua galega e estea en posesión do Celga 4 e, no caso de universidades de fóra de España, 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

Ademais da titulación académica exixida, para poder solicitar a praza da Universidade de Varsovia (Polonia) deberán de estar en posesión de estudos de posgrao (máster) en áreas afíns, sempre que teñan unha especialización en galego.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2024.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PL500E e PL500F
Máis información no DOG do 27 de maio de 2024 e en http://www.xunta.es/linguagalega

O Instituto de Turismo de España convoca 36 bolsas para a realización de actividades ou prácticas formativas na súa rede de Consellerías de Turismo no exterior ou nos servizos centrais do mesmo.

As Consellerías de Turismo españolas no estranxeiro nas que se realizarán as prácticas son: Abu Dhabi, Berlín, Bombai, Bruxelas, Bos Aires, Cantón, Chicago, Copenhague, Dublín, Estocolmo, Frankfurt, Helsinqui, A Haia, Lisboa, Londres, Os Ánxeles, México, Miami, Milán, Múnich, Nova York, Oslo, Paris, Pequín, Roma, Sao Paulo, Singapura, Tokio, Toronto, Varsovia, Viena e Zúrich.

Requisitos:
Estar en posesión dos títulos universitarios de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, ou Máster Oficial ou de Diplomado en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública, sempre que se cursaran os estudos os seis anos anteriores ao da convocatoria das bolsas.

Cualificacións. Os Graduados, Licenciados, Máster Oficial, Arquitectos ou Enxeñeiros deben ter unha nota media igual ou superior a seis sobre dez e os Diplomados en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública, unha nota media igual ou superior a sete sobre dez.

Idiomas. Coñecemento do idioma inglés cun nivel mínimo e C1. Os estranxeiros deberán posuír un coñecemento do castelán de nivel mínimo C1.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 12 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 22 de maio de 2024 e en https://www.tourspain.es/es/trabaja-con-nosotros/

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca as seguintes bolsas:
- unha bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.
- unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Requisitos:
- Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2019 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas.
- Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
- Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe das bolsas será de 2.200 € brutos cada dous meses.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedementos PR770P e PR770F
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2024.
Máis información no DOG do 21 de maio de 2024.

Podes consultar as últimas bolsas convocadas en Galicia e en España tanto para os teus estudos como para formación práctica.

Bolsas

... e si o que precisas son bolsas para estudar ou facer prácticas no estranxeiro, podes consultar o portal de Eurodesk https://www.eurodesk.es/

O Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares Carlos III convoca as axudas do Programa de Bolsas Máster CNIC ACCIONA 2024 para cursar un master oficial en biomedicina nunha universidade pública española, completando as prácticas do TFM nun laboratorio do CNIC.

Tras a realización do Máster, e en función dos resultados, o CNIC poderá ofertar ao beneficiario/a, un contrato laboral de ata dous anos de duración co obxectivo de profundar na súa formación científica.

Concederanse 9 bolsas. As persoas seleccionadas recibirán unha subvención máxima de 9.600 € que se distribuirá en mensualidades. Tamén se cubrirá unha viaxe de ida e volta desde o seu lugar de residencia a Madrid, ata un máximo de 300 €

Requisitos:  Ser graduado en ciencias do campo da biomedicina e disciplinas relacionadas e estar en posesión da titulación necesaria para acceder aos estudos de Máster.

A data límite para a recepción de solicitudes é o día 7 de xuño de 2024.
Máis información no BOE do 18 de maio de 2024 e en https://www.cnic.es/es/becas-master

A Universidade de Vigo convoca bolsas para realizar prácticas universitarias no medio rural no curso académico 2023/24.

O obxectivo que se persegue é que estudantado universitario de calquera titulación oficial poida completar a súa formación mediante a realización de prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, no ámbito rural, en zonas con problemas de despoboamento, residindo nel, coñecéndoo en profundidade e convivindo e colaborando coa súa xente, de modo que poidan velo como un lugar de oportunidades para o desenvolvemento do seu futuro profesional.

Prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de maio de 2024.
Máis información no DOG do 20 de maio de 2024 e en https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/novas/practicas-municipios-menos-5000-habitantes-2