Convocatoria xeral (17)

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895

A Fundación Dadoris abre o prazo para solicitar as Bolsas/Premio ao Mérito e Liderazgo 2020-2021, destinadas a mozos/as de bacharelato con excelentes resultados académicos, en situación económica precaria (Limiar 1 Administración, que son uns 4.000 euros de renta per capita anual na familia) que queren cursar estudos superiores.
O prazo de presentación estará aberto ata o 30 de setembro de 2020.
Bases detalladas na web www.fundaciondadoris.org 
Máis información nos anuncios do BOE do 11 de maio de 2020

A Fundación convoca as bolsas correspondentes ao Programa Telefónica Talentum 2020.

A convocatoria do Programa estará aberta á recepción de solicitudes ata o 15 de decembro de 2020.

O Programa, que dirixe a Fundación, está destinado a persoas mozas tituladas universitarias ou estudantes cun máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; ou tituladas de grao superior ou medio de formación profesional.
O obxectivo é ofrecer unha formación práctica nunha contorna de innovación e emprendemento nas empresas pertencentes ao Grupo Telefónica e nas empresas/aceleradoras/institucións que se adhiran ao Programa.

Modalidades de bolsas:
- BAU: a persoa en formación práctica participará no equipo dunha startup/empresa/institución adherida ao Programa.
- LAB: a persoa en formación práctica participará, co apoio dun mentor ou mentora expertos na disciplina, nun ou varios proxectos dentro dos equipos da startup/empresa/institución que lle sexa asignada.

O período formativo tendra unha duración de entre un mínimo de tres e un maximo de doce meses.

Dotación:
Bolsas en España:
- Para bolsas de 25 horas semanais: 750 € mensuais
- Para bolsas de 35 horas semanais: 1.100 € mensuais
- Para bolsas de excelencia, 25 horas semanais: 1.100 € mensuais
Bolsas no estranxeiro:
- Unha asignación mensual de 2.500 € durante os meses en que o bolseiro ou bolseira desenvolva a súa práctica formativa no estranxeiro. Se antes de desprazarse fóra de España, recibise formación práctica, a súa asignación será de 750 €.

https://fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTALE2020.pdf 

Banco Santander, a través de Santander Universidades e Fundación IE, pertencente a IE University, lanza un centenar de bolsas online, das que se poderán beneficiar mozas de nove países (Arxentina, Brasil, Chile, EEUU, España. México, Polonia, Portugal e Reino Unido), cuxo obxectivo é fomentar e desenvolver as súas habilidades dixitais e os seus coñecementos sobre legal tech para mellorar a súa empregabilidade.

Os cen candidatos seleccionados poderán realizar o curso online de alto impacto Tech4Law, cunha duración de cinco semanas. O programa é 100% virtual e impartirase exclusivamente en inglés, coa supervisión académica de IE Law School de IE University, centro especializado en formación xurídica recoñecida a nivel internacional.

Dirixido a Graduados, Posgraduados, Pregraduados
Prazo: 15 de xuño

https://www.becas-santander.com/es/program/santander-ie-tech4law 

Neste boletín podes consultar bolsas, axudas, subvencións e premios de toda España:

Boletín de bolsas, axudas, subvencións e premios

Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.
Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago.

O esquema de préstamo establécese en cooperación co Grupo do Banco Europeo de Investimentos e implementarase gradualmente durante os primeiros anos do programa Eramus + nos Países do Programa.

Quen pode solicitar un préstamo?
Para ser elexible para a solicitude, os estudantes deben:
- ser residentes dun dos países do programa Erasmus +
- completar con éxito os estudos de primeiro ciclo de educación superior (grao ou equivalente);
- ser aceptado para un programa de segundo ciclo ( Master ou equivalente) nunha institución de educación superior recoñecida (HEI) que posúe a Carta Erasmus para a Educación Superior (BOTE).

O Máster (ou equivalente) que teñan a intención de estudar debe:
- ser realizado nun país diferente do seu país de residencia e de onde obtiveron o grao (ou o título equivalente que lles dá acceso ao programa de Mestría)
- ser programa que conducirá a un grao (Master ou equivalente).

Contía do préstamo
Os préstamos son de ata 12,000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18,000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + .

Onde solicitalo
Directamente aos bancos participantes, institucións de educación superior ou compañías de préstamos estudantís.

Máis información: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

A Deputación da Coruña convoca 20 bolsas destinadas a persoas residentes na provincia da Coruña que pretendan realizar
estudos de perfeccionamento artístico fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, durante o período 2020-2021, distribuídas nas seguintes áreas:

  Área de audiovisual: 2 bolsas
  Área de danza e artes do movemento: 2 bolsas
  Área de ilustración, artes plásticas e visuais: 4 bolsas
  Área de música: 9 bolsas
  Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas

O importe de cada unha das bolsas é 9.000 €.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata as 14:00 horas do día 27 de maio de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 21 de abril de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas#Estudos+artisticos

O Tribunal de Contas Europeo organiza tres sesións de prácticas ao ano en áreas de interese para o seu traballo.
As prácticas outórganse por un máximo de 3, 4 ou 5 meses. Poden ser remunerados (1350 € / mes) ou non remunerados, segundo os
créditos orzamentarios dispoñibles.

As 3 sesións organízanse cada ano a partir de:
- 1 de febreiro
- 1 de maio
- 1 de setembro

Requisitos:
- ser nacionais dun dos Estados membros da Unión Europea.
- posuír un diploma de nivel universitario ou completar polo menos catro semestres de estudos universitarios nunha área de interese para o Tribunal.
- desexar obter formación práctica relacionada cunha das áreas de actividade do Tribunal de Contas
- non ser beneficiario/a dunha pasantía en ningunha institución ou organismo da UE;
- ter un coñecemento profundo dunha lingua oficial da Unión Europea e un coñecemento satisfactorio de polo menos outra lingua oficial.

Prazos:
- 31 outubro 2020
- 31 de xaneiro 2020
- 31 maio 2020

Máis información: http://www.eca.europa.eu/en/pages/traineeshipcomplet.aspx

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira profesional en todo o mundo para gañar experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos.

Quen pode participar?
Como a solicitude involucra aos Comités Nacionais de IAESTE, é necesario residir nun país onde IAESTE está presente

As áreas de pasantía inclúen
- Informática e ciencias da información
- Química, ciencia de materiais e enxeñería química
- Enxeñería mecánica
- Enxeñería civil, xeoloxía e mineiria
- Arquitectura
- Matemática e estatística
- Física
- Negocios, xestión e márketing

Condicións
As pasantías son remuneradas
A duración habitual é entre 8 e 52 semanas
Os prazos e requisitos varían segundo o posto ofertado
Ten en conta que se poden requirir certas tarifas

Como solicitar?
Atopa o teu pasantía
Rexistrate no portal de prácticas
Comunícate coa oficina nacional para informarlles que te rexistraches xunto co número de referencia da pasantía que desexas solicitar
Mantente en contacto co teu Comité Nacional que te guiará a través do proceso

https://iaeste.org/about