Convocatoria xeral (19)

A Deputación de Ourense fai unha Selección de cinco mozos/as deportistas para aloxamento e manutención na residencia xuvenil de titularidade autonómica Florentino López Cuevillas.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 26 de setembro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 18 de setembro de 2018

A Fundación Adecco fai a I Convocatoria de Bolsas Fundación Adecco co obxectivo de favorecer a educación superior e de calidade para as persoas con discapacidade.

- Bolsa de Mobilidade Internacional: alumnos de Grao, Máster ou FP matriculados nalgunha Universidade ou Centro de FP estranxeiro no curso 2018-2019 ou con preinscrición para o curso en vigor, un trimestre como mínimo. Contía: ata 5.000 euros/bolsa.
- Bolsa de Grao: alumnos de Grao matriculados nalgunha Universidade española no curso 2018-2019. Contía: ata 2.500 euros/bolsa.
- Bolsa de Máster: alumnos de Máster matriculados ou  pre-inscritos nun  Master oficial nalgunha Universidade española ou entidade recoñecida no curso 2018-2019. Contía: ata 2.500 euros/bolsa.
- Bolsa de Ciclo de Grao Superior e Grao Medio: alumnos matriculados en Ciclo de Grao Superior ou en Grao Medio no curso 2018-2019. Contía: ata 2.500 euros/bolsa.
- Bolsa de Inglés: alumnos matriculados en estudos de Grao, Máster, Ciclo de Grao Superior ou en Grao Medio no curso 2018-2019 que se estean preparando para conseguir un nivel B2, C1 ou C2 de inglés ou equivalente segundo a táboa indicada na convocatoria.

O prazo para poder facer chegar á Fundación Adecco a solicitude e documentación requirida estará aberto ata o 11 de novembro de 2018.

Requisitos: Poderá solicitar as bolsas calquera estudante que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%, emitido por unha Comunidade Autónoma española, que conte con permiso de residencia en España e que reúna os requisitos esixidos nas modalidades de bolsa.

Máis información: www.fundacionadecco.org

A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2018/19.

Requisitos:

a) Estar en situación de desemprego na data de publicación desta orde.
b) Ter rematados os estudos universitarios que lle dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.
c) Estar matriculado/a no curso académico 2018/19 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos.
d) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia polo menos nos dous últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria.
e) Estar inscrito/a como demandante de emprego durante un período igual ou superior a 180 días no ano inmediatamente anterior contado ata o último día de prazo para a presentación de solicitudes.
f) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

 

Contía da axuda:
A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de outubro de 2018

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A

Máis información no DOG do 22 de agosto de 2018 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

1. Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
j) Formación Profesional básica.

2. Ensinos universitarios:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao.

Compoñentes das bolsas e contías:

1. Contías fixas:
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2018-2019
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.600 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios
d) Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros
e) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 200 euros

2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

Os prazos para presentar a solicitude:

a) O 15 de outubro de 2018, inclusive, para os estudantes universitarios.
b) O 1 de outubro de 2018, inclusive, para os estudantes non universitarios.
A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información no BOE do 16 de agosto de 2018 e en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

 

Bolsas universitarias para participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios

A  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/19.

Estas bolsas teñen unha  dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria, que será dun máximo de 1.700 euros.

 

Requisitos: Poden solicitar estas bolsas o alumnado universitario que cumpra os seguintes requisitos:

a) Estar matriculado no curso 2018/19 en calquera das universidades do Sistema universitario Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao.

b) Participar no programa de mobilidade universitaria con autorización da universidade de orixe (universidades do Sistema universitario Galicia).

c) Non ter desfrutado desta bolsa de mobilidade en convocatorias anteriores.

 

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o 5 de setembro de 2018.

Máis información: DOG Núm. 145Martes, 31 de xullo de 2018

 

Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva  de Pontevedra para o curso 2018/19

 

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da   Secretaría Xeral para o Deporte, publica no DOG a Resolución pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2018/19, e se procede á súa convocatoria.

Máis información: DOG Núm. 142 Xoves, 26 de xullo de 2018

 

Colaboradores/as bolseiros/as nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca prazas de colaboradores/as bolseiros/as nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2018/19.

Número de prazas:

Centro Residencial Docente da Coruña: 18 prazas.

Centro Residencial Docente de Ourense: 6 prazas

Centro Residencial Docente de Vigo: 6 prazas.

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 3 de agosto de 2018.

Máis información: DOG Núm. 140 Luns, 23 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180723/AnuncioG0164-100718-0003_gl.pdf

 

Axudas e subvencións para o fomento do emprego nas entidades sen ánimo de lucro

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica a ORDE do 10 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Máis información:  DOG Núm. 139 Venres, 20 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180720/AnuncioG0424-110718-0004_gl.html

 

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en colaboración coa Fundación Amancio Ortega Gaona, convoca 30 bolsas (10 delas inclúen unha dotación económica de 3.500 euros cada unha) para estudar o máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña, durante o curso académico 2018/19. Prazo de envío e presentación de solicitudes: ata o 3 de xullo de 2018. Abrirase unha segunda convocatoria ata o 23 de setembro de 2018 no caso de que queden prazas vacantes.

Bases da convocatoria e solicitudes dispoñibles na páxina web: www.mpxa.net