Convocatoria xeral (17)

A Fundación "La Caixa" convoca 100 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades ou centros de investigación superior do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), América do Norte ou Asia-Pacífico.

Os estudos son de máster, doutoramento ou proxectos predoctorales de investigación científica e técnica, cunha duración máxima de 24 meses.

Estudos de posgrao a cursar en calquera país dentro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e a rexión Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China).

A convocatoria comprende todas as áreas de coñecemento, pero exclúense os programas de Master of Business Administration (MBA).

En Europa, a estancia comezará no outono de 2022-2023, en Asia-Pacífico ao longo do ano 2023 e en Norte América no outono do curso 2023-2024. As bolsas outorgaranse por un ano académico e non poderán ser inferiores a nove meses. Con todo, poderán estenderse por un segundo ano académico, ata un máximo de 24 meses.

Prazo para presentar solicitudes: 2 de febreiro de 2022.

Requisitos
Para participar no proceso de selección, os candidatos deben cumprir, entre outros, cos seguintes requisitos:
- Ter a nacionalidade española ou portuguesa.
- Cursar estudos de grao en España (candidatos españois) ou Portugal (candidatos portugueses). Deben finalizarse entre xaneiro de 2013 e xullo de 2022.
- Acreditar un nivel avanzado do idioma no que se cursarán os estudos de destino.

Dotación
A bolsa cobre a taxa de matrícula da universidade onde foi admitido o bolseiro, sen límite de cantidade e unha axuda mensual, que varían en función do país de acollida. Nos países da Eurozona é de 1.400 euros, mentres que en EE. UU. é de 2.400 dólares e en Australia ascende a 2.270 AUD.

Para calquera suxerencia ou consulta, podes dirixirte a: becas@fundacionlacaixa.org

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

O programa de bolsas Eiffel é unha ferramenta desenvolvida polo Ministerio para Europa e de Asuntos Exteriores francés, co fin de permitir ás institucións francesas de educación superior atraer aos mellores estudantes estranxeiros en formacións que outorgan diplomas de nivel máster e doutoramento.

Permite capacitar aos futuros decisores estranxeiros, dos sectores privado e público, nas áreas de estudos prioritarios, e tamén estimular as solicitudes de estudantes de países emerxentes.

Os dous campos disciplinarios das bolsas Eiffel cobren sete aéreas de estudo:

Ciencia e tecnoloxía :
  Bioloxía e saúde
  Transición ecolóxica
  Matemáticas e dixital
  Ciencias de enxeñería

Ciencias humanas e sociais
  Historia, lingua e civilización francesa
  Dereito e ciencias políticas
  Economia e xestión

Este programa está reservado a calquera candidato de nacionalidade non francesa.

A nivel máster, o candidato debe ter 25 anos como máximo á data da campaña de candidatura de 2022, é dicir, nacer despois do 31 marzo de 1996.
A nivel doutorado, o candidato debe ter 30 anos como máximo á data da campaña de candidatura de 2022, é dicir, nacer despois do 31 marzo de 1991.

Prazo para presentar solicitudes: ata o 7 de xaneiro de 2022.

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel 

O programa de Bolsas Gates Cambridge da Universidade de Cambridge concédese a estudantes que residen fóra de Reino Unido para que poidan cursar estudos de posgrao nas aulas desta universidade. Incluen estudos de Doutoramento (tres anos de investigación), Master of Science (Msc) ou Master of Letters (MLitt) (dous anos de investigación), ou un curso de Posgrao, Máster ou Master of Business Administration (MBA) (un ano de duración).

Requisitos:
Estudantes que residen fóra do Reino Unido que se postulen para seguir un dos seguintes cursos residenciais de tempo completo na Universidade de Cambridge:
- Doutorado
- Máster / Master of Letters (MLitt)
- Curso de Posgrao dun ano (con excepcións: ver as bases)

Prazos: 2/12/2021 ou 6/1/2022, dependendo do programa.

https://www.gatescambridge.org/programme/the-scholarship/ 

logos

Convocatoria de axudas para a obtención do permiso de condución B e C.     

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

a) Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C e que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil.

b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antiguidade mínima dun ano.

c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiaria na data da solicitude da axuda no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Pódeste inscribir no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no enlace seguinte: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2021 e a data de presentación da solicitude. 

-Solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado BS321A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia:

 

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 -O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(13 agosto 2021)

Máis Información na convocatoria publicada no DOG 13-08-2021

A Fundación de Axuda contra a Drogadicción pon en marcha o proxecto Lanzadeira WiT, no que ofrece 600 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais.

Para acceder á bolsa gratuíta de formación en liña en IT support con Certificado Profesional de Google non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de Lanzadeira WiT. Prazas limitadas.

As bolsas foron cedidas polo programa social Work in Tech de INCO Academy, que chegou a máis de 16 países en Europa onde máis de 9.500 persoas formáronse para despegar as súas carreiras na área de Tecnoloxías da Información. Desde que foi posto en marcha en 2018, o 82% dos alumnos e alumnas que o cursaron atoparon traballo, accederon a un posto de traballo mellor ou se incrementou o seu salario.

Deste xeito, a formación ofertada, dunhas 120 horas e que conta cun Certificado Profesional de Google, capacita en competencias relacionadas co Soporte ás Tecnoloxías da Información (IT Support). En concreto, adquírense competencias en resolución de problemas de servizo ao cliente, sistemas operativos, administración de sistemas, automatización e seguridade, coñecementos todos eles imprescindibles para ofrecer soporte en tecnoloxías da información e que teñen unha gran demanda no mercado laboral.

Lanzadeira WiT ofrece ademais unha rede de apoio ao estudante: un plan de tutorización para o acompañamento na experiencia de aprendizaxe e un plan de mentorización no que profesionais expertos na área tecnolóxica e no de recursos humanos orientaranlles neste tránsito laboral.

Requisitos
Estas bolsas diríxense a mozos vulnerables, de 18 a 35 anos, e de forma prioritaria a mulleres novas desempregadas ou en situación de exclusión ou vulnerabilidade. Para acceder a elas, as persoas interesadas terán que solicitalo directamente a través do formulario para acceder ao proceso de selección.

https://lanzaderawit.campusfad.org/ 

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 900 bolsas de introdución á investigación "JAE Intro ICU", no marco do Programa "JAE".
A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Requisitos:  estudantes universitarios/as, cursando estudos de grao, licenciatura ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2022.

Máis información no BOE do 23 de abril de 2021 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premios...boletin0602interior

Boletín de novidades!

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895