Convocatoria xeral (21)

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado

A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido convoca 10 Prazas con Bolsa (total ou parcial) para estudar os dous cursos do Bacharelato Internacional nos centros desta organización.

Requisitos:   
- Posesión de nacionalidade española no momento da convocatoria ou vivir en España os últimos 8 anos.   
- Nacer nos anos 2004 ou 2005 (é importante resaltar que hai algúns colexios que non admiten alumnos que non cumprisen os 16 anos no momento de empezar o curso, co que, en caso de quedar seleccionado/a, isto afectará á adxudicación do centro).   
- Estar a cursar 4º da ESO ou 1º de Bacharelato e, en ambos os casos, ter aprobado o ano anterior (se o alumno queda seleccionado na fase final non poderá ter ningún suspenso a final de curso).   
- Ter bo expediente académico e coñecementos básicos de inglés.

Prazo: Ata o 18 de novembro

Máis información:
https://www.es.uwc.org/plazas-y-becas/convocatoria-de-plazas-con-beca

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, para o curso 2020/21.

Requisitos:
a) Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.
b) Ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
c) Estar matriculado no curso académico 2020/21 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
d) Non estar incluídas nos casos de exención total de matrícula.
e) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

Contía da axuda:
A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de outubro de 2020
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A
Máis información no DOG do 28 de setembro de 2020 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es

As Bolsas Santander #InvierteEnTi ofrecen formación especializada en competencias dixitais, habilidades de liderado ou idiomas, entre outras materias crave no mercado laboral actual. Desenvolveranse cinco programas globais de bolsas, 100%  online, para máis de 1.500 estudantes e mozos/as profesionais co obxectivo de achegar solucións e ferramentas que lles axuden a mellorar a súa empregabilidade.

As 1.500 Bolsas Santander que forman parte desta iniciativa lanzaranse a través de cinco programas globais:

Bolsas Santander Women Emerging Leaders - LSE: 125 bolsas para mulleres con entre 5 e 12 anos de experiencia laboral. Este programa persegue potenciar as capacidades e habilidades de liderado e negociación deste colectivo de mulleres no momento profesional actual no que se atopan.

Bolsas Santander English for Professional Development – Upenn: 500 bolsas para que estudantes de fala non inglesa, con ata 10 anos de experiencia laboral, incrementen as súas habilidades lingüísticas e coñecementos ao redor do seu desenvolvemento profesional. Incrementarán coñecementos sobre os procesos de procura de emprego, entrevistas de traballo e daralles a posibilidade de analizar a súa traxectoria profesional.

Bolsas Santander Dixital &  Innovation for MIT Professional Education: 400 bolsas para universitarios e mozos/as profesionais que busquen mellorar as súas competencias dixitais con seis programas de formación en habilidades tecnolóxicas en blockchain, machine  learning…

Bolsas Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 bolsas dirixidas a estudantes de grao, master ou novos titulados con pouca experiencia profesional, para que adquiran ou melloren as súas competencias de liderado, desenvolvemento de procesos, xestión de equipos, métodos de traballo, etcétera.

Bolsas Santander Tech Revolution in Finance - IE  University: 100 bolsas para estudantes nos dous últimos anos de grao e graduados universitarios en Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas (STEM) co obxectivo de ofrecerlles ferramentas básicas para que coñezan o gran potencial profesional que lles ofrece o mundo das finanzas.

As convocatorias publicaranse en www.becas-santander.com ao longo dos meses de setembro e outubro, e a última pechará a súa inscrición en xaneiro de 2021.

https://www.becas-santander.com/es

A Fundación Adecco convoca a III Edición de Bolsas de FP, Grao e Máster, así como Bolsas para o desenvolvemento de Competencias Dixitais e de Inglés co obxectivo de favorecer a Educación Superior de calidade, así como o desenvolvemento da competencia lingüística de inglés e competencias dixitais.

Bolsa Grao, Máster e FP: Estudantes que ao 31 de decembro 2020 teña entre 16 e 30 anos con matrícula en vigor no curso 2020-2021, que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España e que reúna os requisitos esixidos nas modalidades de Bolsa que a continuación se detallan.

Bolsa de Grao: Alumnos/ as de Grao matriculados ou prerexistrados nalgunha Universidade española no curso 2020-2021.

Bolsa de Máster: Alumnos/ as de Máster matriculados ou prerexistrados nun Máster oficial nalgunha Universidade española ou entidade recoñecida no curso 2020-2021.

Bolsa de FP: Alumnos/ as de Formación Profesional (Grao Medio e Superior) matriculados ou prerexistrados nalgún centro de formación regrada no curso 2020-2021.

O prazo para as bolsas de Grao, Máster e FP estará aberto ata o 15 de outubro de 2020

Bolsa Competencias Dixitais e Inglés: calquera persoa maior de 16 anos que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España.

O prazo para as bolsas de Competencias Dixitais e Inglés estará aberto ata o 30 de novembro de 2020

https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/#bases

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895