Convocatoria xeral (10)

Fullbright España convoca ata un máximo de 14 prazas para lectores de español en universidades estadounidenses dentro do programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistants ( FLTA) durante o curso académico 2020-2021, por un período total de nove meses.
O programa ofrece a oportunidade de adquirir experiencia no ensino de español e coñecer profundamente a sociedade e cultura estadounidenses. Os participantes, ademais das súas responsabilidades docentes, cursarán materias de estudos universitarios e participarán en actividades extracurriculares mentres axudan a fortalecer e mellorar a calidade do ensino de español nas universidades participantes nesta convocatoria.

A bolsa ten unha duración dun curso académico (nove meses) e non existe posibilidade de renovación nin prórroga. A data de incorporación depende do calendario do centro de destino, pero en case todos os casos, a estancia terá lugar entre agosto/setembro de 2020 e maio/xuño de 2021.
A finais de xuño de 2020 terá lugar unha xornada de orientación pre-saída en Madrid. Durante o verán de 2020 celebrarase un curso de orientación pre-académica e a mediados do curso 2020-2021 organizarase un seminario de seguimento, ambos en Estados Unidos. Estas reunións son parte integral do Programa e, por tanto, de asistencia obrigatoria.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o xoves 17 de outubro de 2019.

Requisitos
​Nacionalidade española.
Titulación superior con experiencia laboral ou formación acreditada no ensino de idiomas.
Bo nivel de Inglés demostrable con exame TOEFL (mínimo 90) ou ILTS (mínimo 6,5).
Flexibilidade, capacidade de adaptación e disposición para colaborar co departamento ao que se incorpore na institución de destino.

Dotación
4.000 dólares (ou o seu equivalente en euros) en concepto de gastos xerais e de viaxe.
As universidades achegan unha cantidade mensual que adoita variar entre 350 e 900 dólares en función do custo da vida no lugar de destino.
As universidades adoitan proporcionar, ademais, aloxamento e manutención no propio campus; se non o fan, ofrecen un estipendio mensual máis alto.
Seguro de enfermidade e de accidente por conta do Programa Fulbright.
En todos os casos, a oferta da universidade máis a achega da bolsa son suficientes para cubrir os gastos do lector durante a súa estancia en EEUU.

Máis Información
Comisión Fulbright. R/Xeneral Oráa, 55. Baixo. 28006 Madrid
Teléfono 91 702 7000. De luns a venres de 9:00 a 14:00 h
registro@fulbright.es
fulbright.es 

A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2019/20.

Requisitos:

a) Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.
b) Ter rematados os estudos universitarios que dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.
c) Estar matriculado no curso académico 2019/20 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
d) Non estar incluídas nos casos de exención total de matrícula.
e) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

Contía da axuda:
A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do máster universitario oficial

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de outubro de 2019
As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A
Máis información no DOG do 11 de setembro de 2019 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

1. Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior, incluídos os estudos de Formación profesional realizados en Centros Docentes Militares.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
i) Formación Profesional básica.

2. Ensinos universitarios:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster, incluídos os estudos de Grao e Máster cursados nos centros universitarios da Defensa e da Garda Civil.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao.

Compoñentes das bolsas e contías:
1. Contías fixas.
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2019-2020.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.600,00 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
d) Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
e) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 200 euros.

2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

Prazos para presentar a solicitude:
15 de outubro de 2019, inclusive, para os estudantes universitarios.
1 de outubro de 2019, inclusive, para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.educacionyfp.gob.es  mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información no BOE do 31 de xullo de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

A Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social das Persoas con Discapacidade, convoca a VI edición do Programa de Bolsas “Oportunidade ao Talento”

Bolsas de mobilidade transnacional.
Obxectivo. Favorecer e fomentar a presenza de estudantes con discapacidade en programas de mobilidade e intercambio con universidades estranxeiras, mellorando a súa formación, habilidades profesionais e dominio de idiomas.
Destinatarios: Alumnado de grao ou equivalente e alumnado de máster, matriculados/as nalgunha universidade estranxeira.
Contía: 6.000 euros por alumno/a en contía única.

Bolsas para máster e posgraos
Obxectivo: Fomentar a especialización dos/as universitarios/as con discapacidade, para mellorar a súa empregabilidade e o seu progreso profesional.
Destinatarios: Alumnado cun grao ou equivalente, matriculados ou preinscritos nun máster oficial de calquera universidade española ou institución educativa de recoñecido prestixio.
Contía: 3.000 euros por alumno/a en contía única.

Bolsas de doutoramento
Obxectivo: Promover a carreira académica e investigadora dos universitarios/as con discapacidade.
Destinatarios/ as: Universitarios/as en posesión de máster ou titulación equivalente e matriculados/as nalgún programa de doutoramento nalgunha universidade española.
Contía: 12.000 euros anuais por alumno/a.

Bolsas á investigación
Obxectivo: Promover a carreira investigadora das persoas con discapacidade.
Destinatarios/as: Doutores/as en calquera disciplina científica, cun proxecto investigador para desenvolver nunha Universidade ou Centro de Investigación de recoñecido prestixio.
Contía: 25.000 euros anuais por alumno/a.

Bolsas de Estudos e Deporte
Obxectivo: Potenciar a formación dual dos estudantes e deportistas con discapacidade, facilitando a compatibilidade da súa actividade académica e deportiva.
Destinatarios/ as: Estudantes de grao, ciclos formativos de grao medio ou superior e máster e posgraos, que compatibilicen os estudos coa práctica deportiva e non reciban contraprestación económica por iso.
Contía: 3.000 euros por alumno/a en contía única

Bolsas Fundación Once/ INECO de mobilidade  transnacional e máster para estudantes de enxeñerías
INECO ofrece dúas bolsas na modalidade de mobilidade  transnacional para estudantes de nacionalidade española que estean no último curso de grao ou máster e tres bolsas na modalidade de máster. Estas bolsas están dirixidas de maneira específica a estudantes con discapacidade nas áreas de coñecemento de Enxeñerías, Arquitectura, Economía e Dereito, valorándose especialmente as titulacións de ENXEÑERÍA CIVIL, ENXEÑERÍA DE SISTEMAS, CONSULTORÍA DE TRANSPORTES, TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CALIDADE E MEDIO AMBIENTE.
Tras o desenvolvemento do curso, as persoas bolseiras nesta modalidade, poderán optar a unha primeira experiencia de formación, realizando prácticas remuneradas en INECO.

Bolsas Fundación Once/Fundación AQUAE
Fundación  AQUAE ofrece 2 bolsas para estudantes das áreas de coñecemento relacionadas co medio ambiente e/ou a auga.
Tras o desenvolvemento do curso, as persoas bolseiras nesta modalidade poderán optar a unha primeira experiencia formativa, realizando prácticas nas empresas do grupo Suez presentadas por Fundación AQUAE, segundo as necesidades da Compañía.

Bolsas Fundación ONCE/Banco de Sabadell
Banco de Sabadell ofrece bolsas “Oportunidade ao Talento” para estudantes en todas as áreas de coñecemento.

Prazo:
As solicitudes para as bolsas máster, mobilidade  transnacional e estudos e deporte poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes para as bolsas de doutoramento e investigación poderán presentarse ata ata o 10 de outubro de 2019.
As solicitudes presentaranse por vía telemática en http://becas.fundaciononce.es

Máis información en https://becas.fundaciononce.es/doc/bases_talento_2019.pdf

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2019-2020:

- Axudas directas para o alumnado incluíndo aos afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
- Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 26 de setembro de 2019 inclusive.
Máis información no BOE do 27 de xullo de 2019 e en www.mecd.gob.es

GAIA é un programa de bolsas que ofrece formación teórica e práctica en distintas empresas con sedes nacionais e internacionais.

 

Requisitos
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Posuír un título universitario oficial.
3. Ter obtido o Título Universitario nos catro anos anteriores á convocatoria das bolsas.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado con a titulación universitaria despois de finalizar os seus estudos, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido praza no Programa con anterioridade.
6. Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde radique a praza asociada á bolsa que lle sexa concedida.

 

Características xerais
Dotación económica: Un importe mínimo de 800 €uros/mes, segundo o país e cidade de destino.
Duración: As prácticas terán unha duración de 6 ou 12 meses, durante os cales terá que realizarse a formación teórica, on-line e presencial.
Horario: Xornada completa segundo horario da empresa.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 6 meses.
Título Propio: Da Universidade de Alcalá.
Certificación: Da empresa receptora.
Seguros: Seguro de Accidentes e de Asistencia Médica

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto todo o ano.

 

Fundación Universidade Empresa  http://programagaia.es/

O programa OPTIMUS, promovido pola Fundación Universidade Empresa e a Universidade Francisco de Vitoria ten como obxectivo a integración de mozos titulados no mercado laboral a través da coordinación con empresas e institucións.

Cunha formulación dual, OPTIMUS recolle dúas partes que viaxan unidas; a formación na empresa a través de práctica profesional tutelada e a formación académica en habilidades e competencias orientada ao mundo empresarias.

Requisitos

1-Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamercano com permiso de residencia.

2-Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenicado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3-Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4-Non ter mais de 30 anos

5-Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6-Non ter vínculo profesional coa empresa receptora, despois de haber rematado os estudos.

7-Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

O prazo está aberto todo o ano

http://www.programaoptimus.es/

 

O programa Citius é un Programa de Formación de Postgrao (teórico e práctico) da Universidade Autónoma de Madrid e da Universidade Autónoma de Barcelona

Requisitos

1. Ser ciudadano español, comunitario ou de calquera país Iberoamericano con permiso de residencia.

2. Poseer un título universitario oficial, homologado ou homologable de diplomado, licenciado, arquitecto , arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, que se adecue as plazas ofrecidas en cada convocatoria.

3. Haber obtido o título nos últimos 4 anos.

4. Non ter mais de 30 anos

5. Non ter mais de 6 mneses de experiencia profesional relacionada coa titulación.

6. Non haber tido vínculo profesional coa empresa receptora, despois de ter rematado os estudos.

7. Non ter disfrutado con anterioridade dunha bolsa de prácticas de características parecidas.

Duración

A duración do Programa é dun ano, cun mes de vacacións.

Plan de Formación

Mínimo de 160 horas de formación de postgrado impartida pola Universidade Autónoma de Madrid (a distancia no caso de que as prácticas se realicen fora da Comunide de Madrid)

O prazo está aberto todo o ano.

Información:  http://www.programacitius.es/

FEUGA transfire coñecemento científico-tecnolóxico dende o Sistema Universitario Galego (SUG) cara á empresa e a sociedade, mediante a I+D+i, os estudantes e titulados universitarios e a divulgación científica, en beneficio do desenvolvemento socioeconómico. Fomenta a cultura emprendedora e a innovación tecnolóxica en proveito común con persoas proactivas, comprometidas, competentes e hábiles para comunicar ambos os dous mundos. Feuga convoca bolsas para Titulados Universitarios.

Requisitos a cumprir polos solicitantes de bolsas

 

Para poder optar a unha bolsa do Programa de Bolsas de Formación PBF de FEUGA será necesario que o solicitante cumpra as condicións que a continuación se detallan:

1. Estar inscrito no
Servizo Público de Emprego de Galicia e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de FEUGA.
2. Ser diplomado, licenciado ou doutorado universitario. No caso das titulacións nas que para a obtención do título sexa necesaria a presentación do proxecto fin de carreira, será suficiente ter aprobadas todas as materias desta.
3. Ter cursado estudos nunha das tres Universidades da nosa Comunidade Autónoma. Se o título pertencese a outras Universidades, poderase acceder ao programa de bolsas de formación se está doutorado ou matriculado nun Curso de Doutorado dunha das tres Universidades da Comunidade Autónoma.
. Poderán acceder ao programa de bolsas, os fillos de emigrantes galegos retornados, independentemente de onde obtivesen a súa titulación, se esta foi validada.
. Tamén poderán acceder ao programa de bolsas os titulados doutras Universidades españolas, se a titulación solicitada non se impartise nas tres Universidades da Comunidade Autónoma.
4. Non ter máis de 30 anos.
5. Ter finalizado os estudos nos tres últimos anos.
6. Non ter gozado doutra bolsa de
FEUGA por un período de 6 ou máis meses.
7. No caso de ter gozado doutra bolsa de
FEUGA por un período inferior a 6 meses, deberá ter cumplimentar o cuestionario de avaliación correspondente á bolsa gozada. O período máximo computado do total das bolsas non poderá exceder de 12 meses.
8. Non ter desempeñado en ningún momento traballo profesional remunerado relacionado coa súa titulación, baixo ningunha modalidade de contratación (os candidatos do programa de bolsas achegarán o correspondente Certificado de Vida Laboral).
9. A bolsa é incompatible con calquera outro tipo de ingresos.
10. Non ter relación de parentesco dentro do primeiro grao de consanguinidade (pais - fillos) con ningún membro da propiedade e/ou dirección da empresa na que realizarán as prácticas profesionais.
11. Cumprir os requisitos establecidos pola empresa ofertante da bolsa (idiomas, coñecementos de informática...) complementarios da súa formación.

As condicións para a empresa
A compañía debe de ofrecer garantías de que conta con instalacións e medios para desenvolver a formación do titulado dentro do horario laboral da empresa, confeccionar un plan de formación personalizado e designar unha persoa que exerza de titor para facilitar a integración do bolseiro, asesoralo e realizar un seguimento continuo da súa actividade.

A selección
FEUGA traslada a oferta ao Servizo Público de Emprego, no que previamente se inscribiron aqueles licenciados interesados en acceder ao mercado laboral. O Servizo Público de Emprego realiza unha preselección segundo o perl profesional que demanda a empresa, contacta cos candidatos para preguntalos se desexan entrar no proceso e que se envíe copia do seu currículo vitae a FEUGA, que elixe entre as candidaturas presentadas as máis idóneas para propoñelas á compañía.

 

O prazo está aberto todo o ano.

 

Información: http://www.feuga.es/es/

 

FEUGA Vigo

feugavigo@feuga.es

Área Comercial - Local A9. Campus Universitario Lagoas-Marcosende

36310 Vigo (Pontevedra)

Tfno. 986 812 665 Fax 986 812 666

FEUGA Santiago de Compostela

feuga@feuga.es

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Universitario Sur

15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tfno. 981 534 180 Fax 981 524 351