Convocatoria xeral (18)

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e o Ministerio de Universidades convocan bolsas para cursar estudos de FP, Bacharelato e outros estudos non universitarios; bolsas para estudos universitarios de grao e máster; e axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Podes solicitar unha bolsa para cursar estudos de FP, Bacharelato e outros estudos non universitarios se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2021-2022 nalgún dos seguintes niveis:
- Bacharelato
- Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
- Formación Profesional de grao medio e de grao superior
- Ensinos artísticos: profesionais e superiores
- Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
- Ensinos deportivos
- Estudos relixiosos superiores
- Formación Profesional de Grao Básico


Podes solicitar unha bolsa para cursar estudos universitarios se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2021-2022 nalgún dos seguintes niveis:
- Curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos (impartido por universidades públicas)
- Ensinos universitarios para títulos de grao e de máster. Están incluídos:
estudos de grao e máster en centros universitarios da Defensa e da Garda Civil,
créditos complementarios ou complementos de formación para acceder ou obter o título de máster ou grao.


Pola súa banda, as axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo están dirixidas a persoas que presentan unha necesidade específica de recibir apoio educativo derivado dalgunha das seguintes situacións:
- Discapacidade
- Trastorno grave de conduta ou da comunicación e da linguaxe
- Trastorno do espectro autista
- Altas capacidades

Prazos:
- Bolsas non universitarias: 30 de setembro.
- Bolsas universitarias: 14 de outubro.
- Axudas de apoio educativo: 30 de setembro.

Máis información: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Fulbright España convoca 11 prazas para lectores/as de español en universidades estadounidenses dentro do programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistants (FLTA) durante o curso académico 2022-2023 por un período total de nove meses.

O programa ofrece a oportunidade de adquirir experiencia no ensino de español e coñecer profundamente a sociedade e cultura estadounidenses.

As obrigacións das persoas lectoras dependerán do estipulado no contrato coa universidade anfitrioa pero non excederán de 20 horas semanais e, en termos xerais, incluirán todas ou algunhas das seguintes funcións:
- Titores de grupos de conversación.
- Monitores en laboratorios de idioma.
- Profesores de grupos de estudo.
- Coordinadores de actividades extracurriculares.
- Lectores nunha ou dúas materias.

Ademais, as persoas lectoras deberán cursar dúas materias por semestre na universidade de destino, que as poderá ofrecer para obtención de créditos ou como oínte. Poderán elixilas libremente, aínda que polo menos una delas deberá pertencer á área de Estudos sobre Estados Unidos.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o xoves 14 de outubro de 2021.

Requisitos
Nacionalidade española. Os solicitantes deben residir en España no momento de apertura da convocatoria e durante o proceso de selección. Así mesmo, non poderán permanecer en EE. UU. unha vez finalizada a bolsa.
Título superior (licenciatura ou grao). A data de obtención do título non poderá ser anterior a xuño de 2015 nin posterior a outubro de 2021.
Formación acreditada ou experiencia laboral no ensino de idiomas ou en educación.
Bo nivel de inglés oral e escrito acreditado mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) cunha puntuación mínima de 90 no Internet- based Test TOEFL, ou de 9 no TOEFL Essentials Test; o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version, cunha puntuación mínima de 6.5; ou Duolingo cunha puntuación mínima de 110.

Dotación
4.000 dólares (ou o seu equivalente en euros) en concepto de gastos xerais e de viaxe.
As universidades achegan unha cantidade mensual que adoita variar entre 350 e 900 dólares en función do custo da vida no lugar de destino.
As universidades adoitan proporcionar, ademais, aloxamento e manutención no propio campus; se non o fan, ofrecen un estipendio mensual máis elevado.
Seguro de enfermidade e de accidente por conta do Programa Fulbright. 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2022-2023/1711/ 

Convocatoria de axudas para a obtención do permiso de condución B e C.     

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

a) Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C e que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil.

b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antiguidade mínima dun ano.

c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiaria na data da solicitude da axuda no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Pódeste inscribir no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no enlace seguinte: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2021 e a data de presentación da solicitude. 

-Solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado BS321A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia:

 

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 -O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(13 agosto 2021)

Máis Información na convocatoria publicada no DOG 13-08-2021

A Fundación de Axuda contra a Drogadicción pon en marcha o proxecto Lanzadeira WiT, no que ofrece 600 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais.

Para acceder á bolsa gratuíta de formación en liña en IT support con Certificado Profesional de Google non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de Lanzadeira WiT. Prazas limitadas.

As bolsas foron cedidas polo programa social Work in Tech de INCO Academy, que chegou a máis de 16 países en Europa onde máis de 9.500 persoas formáronse para despegar as súas carreiras na área de Tecnoloxías da Información. Desde que foi posto en marcha en 2018, o 82% dos alumnos e alumnas que o cursaron atoparon traballo, accederon a un posto de traballo mellor ou se incrementou o seu salario.

Deste xeito, a formación ofertada, dunhas 120 horas e que conta cun Certificado Profesional de Google, capacita en competencias relacionadas co Soporte ás Tecnoloxías da Información (IT Support). En concreto, adquírense competencias en resolución de problemas de servizo ao cliente, sistemas operativos, administración de sistemas, automatización e seguridade, coñecementos todos eles imprescindibles para ofrecer soporte en tecnoloxías da información e que teñen unha gran demanda no mercado laboral.

Lanzadeira WiT ofrece ademais unha rede de apoio ao estudante: un plan de tutorización para o acompañamento na experiencia de aprendizaxe e un plan de mentorización no que profesionais expertos na área tecnolóxica e no de recursos humanos orientaranlles neste tránsito laboral.

Requisitos
Estas bolsas diríxense a mozos vulnerables, de 18 a 35 anos, e de forma prioritaria a mulleres novas desempregadas ou en situación de exclusión ou vulnerabilidade. Para acceder a elas, as persoas interesadas terán que solicitalo directamente a través do formulario para acceder ao proceso de selección.

https://lanzaderawit.campusfad.org/ 

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos/as estudantes universitarios/as que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais.

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €.

Requisitos:
Poderán solicitar bolsas colaboración os estudantes universitarios que no curso 2021-2022 estean matriculados de último curso de estudos de Grao ou de primeiro curso dun Máster universitario oficial e que, entre outros requisitos académicos, obtivesen como nota media nos seus estudos a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións oficiais:
7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas
7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas
7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde
8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática en https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites e Servizos»
Prazo: 30 de setembro de 2021.
Máis información no BOE do 3 de xuño de 2021 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca bolsas completas e bolsas de matrícula para a asistencia ás actividades académicas que se celebrarán nas súas sedes durante o ano 2021.

Bolsa completa. Inclúe o aloxamento e manutención nas instalacións da Universidade Internacional Menéndez Pelayo ou noutras residencias concertadas e a matrícula gratuíta ao curso ou seminario solicitado.
Bolsa de matrícula. A bolsa de matrícula comporta, exclusivamente, a exención do pago da matrícula no curso ou seminario solicitado polo estudante.

Requisitos:
- Ter matrícula formalizada no curso académico 2020/2021 ou 2021/2022 en estudos oficiais conducentes á obtención dun título de Grao, Máster ou Doutoramento nunha Universidade española, ou do EEES ou en calquera outro estudo que equivalla a eles, segundo a normativa vixente.
- Ou ben finalizar calquera dos estudos oficiais enumerados con posterioridade ao 31 de decembro de 2016.
- Nota media na titulación: deberán acreditar unha nota media no seu expediente académico de Grao igual ou superior a 7 sobre base 10

A concesión das bolsas non se realiza mediante abonos directos aos estudantes, senón que consiste na exención do abono de determinados prezos polos servizos académicos, de aloxamento e de restauración prestados pola Universidade.

Prazos de solicitude:
- Para as bolsas correspondentes aos Cursos da Sede en Santander ata o 31 de maio de 2021.
- Para as bolsas de matrícula do resto de sedes, establécense os seguintes prazos:
Ata o día 15 de maio para os cursos que se celebren do 20 de xuño ao 15 de Julio
Ata o día 15 de xuño para os cursos que se celebren do 16 de xullo ao 10 de setembro de 2021.
Ata o día 15 de agosto para os cursos que se celebren do 13 ao 30 de setembro de 2021.
Ata o día 5 de setembro para os cursos que se celebren en outubro de 2021
Ata o día 15 de outubro para os cursos que se celebren en novembro e decembro de 2021.

Máis información no BOE do 17 de maio de 2021 e en http://www.uimp.es/cursos-de-verano-en-santander.html

A Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, convoca 900 bolsas de introdución á investigación "JAE Intro ICU", no marco do Programa "JAE".
A finalidade das bolsas é a iniciación á carreira científica nas diferentes áreas, mediante bolsas para estancias en institutos e centros da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Requisitos:  estudantes universitarios/as, cursando estudos de grao, licenciatura ou máster que teñan completados, polo menos, o 50 % dos créditos (ECTS) correspondentes ao grao.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2022.

Máis información no BOE do 23 de abril de 2021 e en https://sede.csic.gob.es/programa-jae

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premios...boletin0602interior

Boletín de novidades!

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf