Outros cursos (51)

A Escola Galega de Administración Pública convoca un curso de prevención de riscos laborais na modalidade de teleformación dirixido a persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Contido
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2. Riscos xerais e a súa prevención.
3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5. Primeiros auxilios.
6. Prevención de riscos laborais desde a perspectiva de xénero.

Datas: do 25 de abril ao 22 de xuño de 2017.
Proba final presencial: o día 22 de xuño ás 10.00 horas.
A proba realizarase de forma descentralizada nos Centros Territoriais do Issga da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 27 de marzo ao 5 de abril de 2017.
A matrícula tramitase en http://egap.xunta.gal/matricula co código CV17003

Máis información no DOG do 23 de marzo e en http://egap.xunta.es/

A través do marco da programación da Rede Eusumo: Fomento do Cooperativismo e da Economía Social, para o ano 2017, A Unión de Cooperativas ESPAZOCOOP, vai levar adiante a seguinte acción formativa na entidade socia da Rede eusumo, do Concello de Salceda de Caselas
Formación cooperativa para persoas que queren emprender, destinado a persoas desempregadas e aquelas, que estando en activo, queiran traballar de forma cooperativa.
A participación nestas actividades é gratuíta, presencial e con posibilidade de certificación.

Lugar: CDL O Torrón, Entenza. Salceda de Caselas
Datas: do 28 ao 31 de Marzo
Horario: 9:30 a 14:30
Inscricións: Cubrindo o formulario on line

Máis información no Espazocoop, http://espazo.coop

"Pixar in a Box" é unha mirada detrás das cámaras a como fan o seu traballo os artistas de Pixar. Poderás animar pelotas que rebotan, construír un enxame de robots e facer que exploten fogos artificiais virtuais. As materias que aprendes na escola (matemáticas, ciencias, ciencias da computación e humanidades) úsanse todos os días en Pixar para crear películas incribles. Esta colaboración entre Pixar Animation Studios e Khan Academy está patrocinada por Disney. "Pixar in a box" é un curso completamente gratuíto.

Os diferentes temarios que se verán ao longo do curso van desde a creación de efectos como fume ou auga, creación de patróns, dotar de expresividade aos personaxes, e modelar contornas. Todo iso a través de vídeos online e de prácticas que axudarán a entender e a poñer en práctica as nocións teóricas.

O curso realízase integramente na plataforma online de Khan Academy.

https://es.khanacademy.org/partner-content/pixar/start/introduction/a/educator-guide

A Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Destinatarios/as dos cursos:
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.

O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2017.

As solicitudes dos cursos de teleformación efectuaranse na páxina web www.lingua.gal
As solicitudes dos cursos presenciais poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código ED104B

Máis información no DOG do 8 de marzo de 2017 e en www.lingua.gal

A Escola de tempo libre Aloumiña organiza unhas xornadas de formación no eido do tempo libre.
As formacións desenvolveranse na Casa da Xuventude de Lalín
Máis información na Escola de tempo libre Aloumiña, teléfono 687 473 221

O fin de Espazocoop é impulsar novas cooperativas, a súa creación precisa de orientación, información, e acompañamento especializado.

A cooperativa sérvenos para organizar e dar resposta a distintas necesidades (traballo, consumo, servizos …), en base a principios de xestión democrática, participación, autoxestión, axuda mutua, ou igualdade…

Desde Espazocoop poden asesorate nas axudas do programa APROL-Economía Social

Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas
info@espazocoop
www.espazo.coop

A Coruña. Travesía de San José 10, Ent.A. Teléfono: 881 887 456
Santiago de Compostela. Hórreo 104, baixo, esquerda. Teléfono: 981 57 55 78
Vigo. Taboada Leal 15, entreplanta. Teléfono: 986 866 149

Cruz Vermella da Coruña organiza charlas sobre acollemento familiar
Datas: unha vez ao mes, a seguinte será o martes 7 de marzo ás 12h e ás 19h.
Lugar: R/Cruz Roja Española 1
Máis información no teléfono 981 221 000, ext.38220 e en www.acogimientofamiliar.org

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro convoca exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia:

Patrón/patroa para navegación básica
Patrón/patroa de embarcacións de lecer
Patrón/patroa de iate
Capitán/capitá de iate
Patrón/patroa de moto náutica A ou B

Idade mínima.
O título de patrón/patroa para navegación básica poden obtelo os/as menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de realización das probas.
Para obter calquera das outras titulacións náuticas de lecer os/as interesados/as deberán ter cumpridos os 18 anos de idade

Convocatoria de maio de 2017. Matrícula: do 27 de marzo ao 18 de abril de 2017, ambos inclusive.
Convocatoria de setembro de 2017. Matrícula: do 20 de xullo ao 10 de agosto de 2017, ambos inclusive.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento PE616C
Máis información no DOG do 1 de marzo de 2017

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170301/AnuncioG0427-160217-0004_gl.html

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2017 nas seguintes especialidades:
Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/ora de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.
Habilitacións profesionais:
– Operador/ora industrial de caldeiras.
– Instalador/ora de gas, categoría A.
– Instalador/ora de gas, categoría B.
– Instalador/ora de gas, categoría C.
– Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
CVE-DOG: r96v3u66-wx20-nnf9-pvk3-lt6pifdmmuj7
DOG Núm. 41 Martes, 28 de febreiro de 2017 Páx. 10005
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia
– Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes
fluorados.
– Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante
inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/ora de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
O procedemento obxecto desta orde articularase en dúas convocatorias independentes, denominadas ordinaria e extraordinaria, en atención ao período do ano en que se desenvolvan.
Requisitos das persoas aspirantes:
Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán cumprir
os seguintes requisitos:
a) Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.
b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a convocatoria ordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o
día 2 ao día 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
2. Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 3 ao día 14 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos.
DOG, núm.41, do martes 28 de febreiro de 2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170228/AnuncioG0164-210217-0001_gl.pdf

Cruz Vermella en Santiago de Compostela Curso completo de Primeiros Auxilios no que se abordan todos os contidos sobre este tema, ademais das técnicas que poden aplicar os primeiros intervenientes nunha situación de emerxencia.

Obxectivos

Coñecer os fundamentos dos Primeiros Auxilios, e a terminoloxía básica de anatomía. Saber aplicar correctamente as técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante situacións de urxencia: feridas, traumatismos, queimaduras e accidentes con máis dunha vítima. Saber mobilizar correctamente a unha persoa ferida.

Programa

Socorrismo: aspectos xerais. Autoprotección. Seguridade na intervención. Avaliación inicial. Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Hemorraxias e Shock. Feridas e contusións. Queimaduras e alteracións da termorregulación. Traumatismos osteoarticulares. Traumatismo cranioencefálico, columna e politraumatizados. Outras situacións de urxencia. Urxencias maternoinfantiles e pediátricas. Mobilización e evacuación de feridos. Intervención en accidentes con múltiples vítimas. O Botiquín

Datas: do 25 de marzo ao 8 de abril de 2017
Horario: sábados e domingos de 10 a 14 e de 16 a 20
Prezo: 120 €

Máis información: Cruz Vermella Av. Lugo,42. Santiago de Compostela. Teléfono: 981 586 969  

http://www.cruzvermella.org

www.facebook.com/Cruz.Vermella.Santiago  

www.twitter.com/cruzvermella