Outros cursos (52)

A Deputación de Pontevedra convoca un curso de Animación Físico-Deportiva Recreativa Xuvenil para Persoas con Discapacidade a través do programa DepoIntegra Xove. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e emprego de calidade.

DepoIntegra Xove
Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local
Teléfono: 986 804 100
Mail: depointegra@depo.es
www.depo.gal/depointegra-xoven

A Deputación de Pontevedra convoca un curso de Programación con Linguaxes Orientadas a Obxectivos e Bases de Datos Relacionais a través do programa DepoIntegra Xove. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e emprego de calidade.

DepoIntegra Xove
Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local
Teléfono: 986 804 100
Mail: depointegra@depo.es
www.depo.gal/depointegra-xoven

A Deputación de Pontevedra convoca un curso de Programación en Linguaxes Estruturadas de Aplicación de Xestión a través do programa DepoIntegra Xove. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e emprego de calidade.

Máis información en  DepoIntegra Xove. Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local
Teléfono: 986 804 100
Mail: depointegra@depo.es
www.depo.gal/depointegra-xoven

A Consellería do Mar convoca exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

O título de patrón/patroa para navegación básica poden obtelo os/as menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de realización das probas, sempre que acrediten, mediante a presentación por escrito do consentimento dos seus pais, nais ou titores/as legais.
Para obter calquera das outras titulacións náuticas de lecer os/as interesados/as deberán ter cumpridos os 18 anos de idade no momento en que se realicen as probas para a obtención destes títulos.

Prazos:
Convocatoria de maio de 2018. Matrícula: do 2 de abril ata o 20 de abril de 2018, ambos incluídos.
Convocatoria de setembro de 2018. Matrícula: do 20 de xullo ao 10 de agosto de 2018, ambos incluídos.

Solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616C

Máis información no DOG do 14 de marzo de 2018

A Academia Galega de Seguridade Pública convoca cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os cursos convocados realizaranse na Academia Galega de Seguridade Pública (r/ Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra)

Curso de adaptación da actividade física e deportiva para o exercicio profesional do socorrismo en instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia (CAFDO-IA)
Proba específica: 2 de abril ás 11.00 h
Datas do curso: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 de abril
Data finalización prácticas: 30 de xuño
Horario: Venres (tardes). Sábados (mañás e tardes). Domingos (mañás e tardes)

Curso de adaptación da actividade física e deportiva para o exercicio profesional do socorrismo en espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia (CAFDO-EAN)
Proba específica: 7 de maio ás 11.00 h
Datas do curso: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de maio e 1, 2, 3 de xuño
Data finalización prácticas: 30 de xuño
Horario: Venres (mañás e tardes). Sábados (mañás e tardes). Domingos (mañás)
 
O prazo de inscrición estará aberto ata o 21 de marzo de 2018
Máis información en http://agasp.xunta.gal

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018.

Persoas destinatarias:
As persoas maiores de 16 anos, ou que os fagan antes de finais do ano 2018, nacionais ou estranxeiras.

Datas de realización das probas:
Celga 4: 26 de maio de 2018.
Celga 2: 27 de maio de 2018.
Celga 3: 2 de xuño de 2018.
Celga 1: 3 de xuño de 2018.

Lugares:
As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED114A, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permite cubrir e editar a solicitude.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2018
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018 e en www.lingua.gal

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia fai unha convocatoria de probas presenciais de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Destinatarios
Persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes do remate do prazo de inscrición.

A rede CeMIT ten publicado na súa plataforma de teleformación (http://cemit.xunta.gal/ema) os materiais formativos que forman parte do curso CODIX baixo a modalidade de «Autoformación» como material de apoio para a preparación destas probas:
• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer
• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc
• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress
O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática», asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións.

A rede CeMIT ten publicados na súa plataforma de teleformación (http://cemit.xunta.gal/ema) os materiais formativos que forman parte do curso CODIX baixo a modalidade de «Autoformación» como material de apoio para a preparación destas probas

Datas e horarios das probas:   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioG0177-070318-0003_gl.html

Solicitudes
As persoas que desexen participar nas probas deberán inscribirse a través da internet na páxina web de CeMIT (http://cemit.xunta.gal)
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de marzo de 2018.

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018 e en https://cemit.xunta.gal

A Dirección Xeral de Mobilidade convoca probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada, tanto na súa modalidade de mercadorías como na de persoas viaxeiras.

Calendario:
a) No ano 2018 realizaranse dúas convocatorias que terán lugar (preferentemente en sábado, domingo ou festivo) entre os períodos abranguidos entre:
Primeira convocatoria: entre o 31 de marzo de 2018 e o 3 de xuño de 2018.
Segunda convocatoria: entre o 6 de outubro de 2018 e o 2 de decembro de 2018.

Requisitos das persoas aspirantes:
Para poder participar nas probas de xestor de transporte será preciso ter residencia habitual en Galicia antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Prazos de presentación de solicitudes:
a) Primeira convocatoria: ata o 3 de abril de 2018
b) Segunda convocatoria: do 30 de xullo de 2018 ao 21 de agosto de 2018, incluídos ambos os dous días.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo MT312A e MT312B, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018

A Escola de Altos Estudios Musicales de Galicia convoca un curso avanzado de especialización orquestral, ofertase 18 prazas:

Violín 6
Viola 2
Violonchelo 2
Contrabaixo 1
Oboe 1
Frauta 1
Clarinete 1
Fagot 1
Trompa 1
Trompeta 1
Percusión 1

Beneficiarios: Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de titulación superior.
Requisitos:
a) Idade: Poderán inscribirse aqueles candidatos nacidos a partir do 1/10/88
b) Estar en posesión do título de Grao Superior ou certificación de estudos que corresponda e que acredite a finalización dos estudos musicais ou ben que se encontre en trámites de finalización. Neste último caso, o alumno deberá posuír a condición de titulado superior antes do 31 de decembro de 2018.
Duración do curso: O programa terá unha duración total dun ano académico, dende o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de xuño de 2019.
Inscrición: As solicitudes poderán presentarse ata o día 14 de maio de 2018 a través da páxina web www.eaem.es

Máis información en www.eaem.es

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no proxecto “Depointegra Xove” co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O proxecto está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación.
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia.
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes).

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que se ofrece
- Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- 27 itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en idiomas, TIC e ofimática, inserción laboral, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais e grupais

Cando
Os itinerarios vanse levar a cabo durante o ano 2018.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- Deza
- O Morrazo
- O Baixo Miño
- O Salnés
- Caldas

Itinerarios formativos

itinerarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máis información
Correo-e: depointegra@depo.es
Teléfono: 986 804 100, extensións 40708 e 40851