Cursos da DXXV (3)

Interreg

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social convoca seis xornadas visitas de formación en empresas de distintas zonas da xeografía galega e unha estancia visita de formación de catro días de duración en Portugal no marco do  proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) , cun orzamento aprobado de 1.428.692, 93 € e unha vixencia de catro anos.

Así mesmo, coincidindo coas xornadas e estancia visita de formación,  terán lugar 7 encontros sectoriais a pequena escala onde os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades de colaboración e mentoring.

Estas iniciativas impulsan a relación e integración da xuventude na realidade económica do territorio, reforzando o coñecemento do marco local de vida dos mozos e mozas; reforzan o achegamento da mocidade á realidade do tecido empresarial galego e portugués; promoven o coñecemento e valorización dos recursos e potencialidades que ofrece o territorio; e ofrecen unha ferramenta para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional.

Estas iniciativas formativas forman parte da actividade “Crece” que ten como obxectivo provocar un coñecemento, proceso e contexto de traballo en rede, no que se involucren os distintos actores e reactivos do territorio a través da xeración de espazos de desenvolvemento local no ámbito de influencia do proxecto.

O proxecto LIDERA ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


DESTINATARIOS/AS: Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
PRAZAS: 50 por xornada de formación
DURACIÓN DAS XORNADAS

- Xornadas visitas en Galicia: 1 día completo, con saída pola mañá e regreso pola tarde.

 - Estancias visitas en Portugal: 4 días, con saída o 28 de novembro en horario de mañá e regreso o 1 de decembro horario de tarde

PRAZOS DE INSCRICIÓN
- Visita á zona da Ribeira Sacra: do 25 de outubro ás 10:00 horas do 30 de outubro de 2017.
- Visita zona Lalín: do 25 ao 30 de outubro de 2017.
- Visita zona Vilalba: do 25 de outubro ao 6 de novembro de 2017.
- Visita zona Ourense: do 25 de outubro ao 23 de novembro de 2017.
- Visita zona Betanzos: do 25 de outubro ao 17 de novembro de 2017.
- Visita zona Negreira: do 25 de outubro ao 4 de decembro de 2017
- Estancia visita en Portugal: do 25 de outubro ao 20 de novembro de 2017.

INSCRICIÓN: Mediante envío de formulario electrónico.

No caso das xornadas visitas en Galicia, o mozo e moza poderá solicitar a participación en varias xornadas, tendo prioridade de participación na primeira xornada solicitada que se realice e pasando á lista de agarda nas restantes xornadas solicitadas.

A participación en xornadas visitas en Galicia non exclúe a participación na estancia visita en Portugal.

ADMISIÓN: Será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas.
Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. De non recibir comunicación no día seguinte á finalización do prazo de inscrición, entenderase que non obtivo praza; exceptúase a visita á zona da Ribeira Sacra: de non recibir comunicación no mesmo día de finalización do prazo de inscrición entenderase que non obtivo praza.

COBERTURA: Manutención e transporte segundo o especificado no apartado seguinte.

DATAS VISITAS DE FORMACIÓN EN GALICIA

R 2

 

ESTANCIAS VISITAS EN PORTUGAL

 

visitaPORTUGAL

COBERTURA:
Aloxamento en cuarto de uso múltiple
Manutención
Transporte: dende Santiago con paradas en itinerario de destino.

RECOMENDACIÓNS
- Tarxeta Sanitaria Europea ou seguro de viaxe, accidentes e de enfermidade
- Útiles de aseo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

ENCONTROS SECTORIAIS
Nas mesmas datas das xornadas visitas terán lugar 7 encontros sectoriais a pequena escala onde os distintos actores do territorio poidan establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades de colaboración e mentoring.

R 3

marca cor Fundacion G A ASCEGA CC
Interreg IPDJ CIA FNAJ

Interreg

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca o itinerario formativo FORMATour que ten como obxectivo a formación en seis habilidades transversais  que potencien o emprego e fortalezan o emprendemento dos mozos e mozas. A iniciativa combina actividades formativas presenciais en grupo, actividades formativas personalizadas e sesións de coaching.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

O proxecta Lidera cunha vixencia de catro anos conta cun orzamento de 1.428.692, 93 €

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

OBXECTIVOS E META
A meta é mellorar as oportunidades de emprego e emprendemento de todas e cada unha das persoas participantes. Para iso, atenderemos aos seguintes  obxectivos intermedios:
- Formar en habilidades transversais.
- Dotar aos mozos/as de ferramentas sinxelas que lles permitan mellorar.
- Propiciar o liderado da xente moza.
- Proactivar cara á formación activa.

DESTINATARIOS/AS: Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Esta actividade desenvolverase nos 12 Espazos Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
PRAZAS POR ESPAZO XOVE: Un mínimo de 6 e un máximo de 12 persoas.
PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 25 de outubro ás 12:00 horas do día anterior a realización da xornada presencial.
INSCRICIÓN: Mediante o envío de formulario electrónico
ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.
METODOLOXÍA
1. Sesións presenciais.
En cada localidade realizarase unha sesión inicial (AulaTour) de 3 horas de duración na que, a razón de 30 minutos por habilidade, se decalogarán as 6 habilidades que integran o contido do programa.

Pasados un mínimo de 21 días desde a realización desa primeira sesión, haberá unha segunda sesión presencial na que se desenvolverá, por orde alfabética, unha sesión de coaching individualizado de 15 minutos con cada persoa participante, buscando perfilar como espremer as súas habilidades persoais.

2. Plataforma de formación persoal a distancia.
Entre unha e outra sesión e durante 21 días, habilitaremos unha ferramenta web (CODEX) que, mediante vídeo píldoras, exercicios, exemplos, infografías e exercicios de autoavaliación estenderá 30 minutos de contido para o traballo diario que buscarán mellorar o desenvolvemento persoal e as habilidades expostas.

RESULTADOS
Cada asistente recibirá un diploma acreditativo de cumprir con este itinerario formativo. Ademais, escollerase a unha persoa por localidade para participar nunha aceleradora de desenvolvemento persoal a realizar durante o primeiro trimestre de 2018.

DATAS

datas2


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

marca cor Fundacion G A ASCEGA CC
Interreg IPDJ CIA FNAJ

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es