Novas e actividades (830)

A publicación na internet non consentida de imaxes íntimas coa única finalidade de facer dano supón unha forma de violencia machista exercida por homes contra as súas parellas ou exparellas.

Trátase dunha práctica moi estendida que afecta tamén a mulleres adolescentes e a mozas de cada vez menor idade. As vítimas deste delito sofren unha violación de dereitos tan vulnerables como a imaxe e a intimidade.

Por iso, con motivo da celebración do Día Europeo da Protección de Datos e a Privacidade, o Concello de Las Palmas de Gran Canaria,  Injuve, Twitter e Pantallas Amigas uniron forzas para deseñar unha campaña que se presenta como berro de repulsa contra a violencia de xénero na contorna dixital. A campaña componse dun vídeo de sensibilización animado de seis minutos de duración que se acompaña de dúas imaxes que sintetizan dúas claras mensaxes:
- “Que consentise que vos gravedes, non che dá dereito a compartir nunca esas imaxes, aínda que ti tamén as protagonices”.
- “Difundir imaxes íntimas da túa noiva ou ex sen o seu consentimento é unha forma de violencia de xénero e un delito moi grave”.

O material exposto para este proxecto realizouse tanto en castelán como en inglés para chegar ao maior público posible. Ademais, existe unha versión reducida do capítulo animado que permite a súa mellor adecuación ás diversas plataformas de difusión na internet.

A campaña pódese visitar nesta ligazón: www.respetoimagenesintimas.com

Artigo publicado no suplemento YES da Voz de Galicia do 2 de febreiro de 2019, nel Noa Tilve, psicóloga e coordinadora dos centros Quérote+ fala das charlas impartidas en centros educativos a adolescentes e das dúbidas e inquietudes expostas polos mozos e mozas que acuden a estas charlas.

Podes contactar cos centros Quérote+ a través de WhatsApp no 647 018 752

Máis información: http://xuventude.xunta.es/querote-mais

 

Artigo da Voz de Galicia

CIMO pon en marcha un novo proxecto de emprendemento no ámbito social, que se desenvolve na provincia de Ourense, e que está organizado por REDE ARAÑA entidade polo emprego, e CEPES (Confederación Empresarial Española da Economía Social) a nivel nacional, e financiado con fondos europeos polo FSE (Fondo Social Europeo).


Proxecto Yoemprendo
Obxectivo: conseguir a creación de novas entidades de Economía Social: cooperativas, sociedades laborais e asociacións con actividade económica).
Destinatarios: Persoas traballadoras ou que se atopen en situación de desemprego (acreditado mediante vida laboral, contrato ou tarxeta de demandante de emprego). Polo que o proxecto está dirixido a todas aquelas persoas interesadas en emprender neste ámbito.

Accións e servizos ofertados:
Asesoramento personalizado, Mentoring
Asesoramento grupal sobre emprendimineto e economía social
Información sobre axudas á financiamento

Prazo de inscrición: Ata o 30 de marzo de 2019

PREZO: Gratuíto

Infórmación no teléfono 988 39 15 15 ou na web www.yoemprendoeneconomiasocial.com

Folleto informativo

 

anverso_carn_xove

Dende hoxe pasan a formar parte da oferta de establecementos onde se ofrecen descontos a mocidade posuidora do carné xove, 2 novos establecementos:
 
  • MARCAJE Y GRABADO C.B.,  R/ CRUZ ROJA, 6, 36002 PONTEVEDRA, PONTEVEDRA
  • CARLÍN PAPELERÍAS S.L., R/ A PEREGRINA, 42, 36001 PONTEVEDRA, PONTEVEDRA

Os descontos que aplicacrán son: 10% en traballos de copistería

Así, pois, mozos e mozas xa podedes disfrutar nestes establecementos  das vantaxes e descontos que vos ofrece o Carné Xove!

 

 

 

Mathex

Xan 30, 2019

Un equipo de docentes do Departamento de Matemáticas da USC, coa colaboración de profesorado de educación secundaria, acaba de pór en rede a versión de proba, en castelán, do xogo gratuíto MatHex (https://mathex.games), que ten como obxectivo achegar a ciencia a todo tipo de público, combinando estratexia e coñecementos.

A base do videoxogo é un taboleiro formado por hexágonos inspirado no clásico xogo de mesa HEX creado polos matemáticos John  Nash e  Piet  Hein, que se presenta combinado con preguntas relacionadas con esa disciplina dende moitas ópticas, que pasan pola resolución de problemas ata preguntas sobre historia, cunha parte moi destacada dedicada ás mulleres matemáticas.

O obxectivo do xogo é completar un camiño de baldosas que conecten co lado oposto do taboleiro. Para ‘conquistar’ cada baldosa haberá que responder correctamente a pregunta no tempo permitido; en caso contrario non se avanzará. Gañará quen consiga que o seu avatar sexa o primeiro en completar o camiño entre os dous lados.

https://mathex.games/

Si estás cursando 2º de bacharelato e queres acceder á universidade, aquí podes informarte sobre a ABAU... Avaliación de Bacharelato para o Acceso ás ensinanzas Universitarias

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de ABAU:

   Xuño: mércores 12, xoves 13 e venres 14
   Xullo: mércores 10, xoves 11 e venres 12

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida.
Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación; neste caso deberán examinarse da totalidade das materias que configuran a Parte Obrigatoria da ABAU.
Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que sexa superior á anterior.

Aos efectos da súa ponderación, as cualificacións das materias troncais de opción na Parte Voluntaria da ABAU e a da materia troncal de modalidade na Parte Obrigatoria da ABAU, terán validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas.

Como se califica e como se calcula a nota de corte?: http://ciug.gal/PDF/cualifabau18.pdf

Estructura da proba: http://ciug.gal/PDF/estabau18.pdf

Ponderación de materias: http://ciug.gal/PDF/pond19.pdf

Exames de cursos pasados: http://ciug.gal/exames.php

Máis información:   http://ciug.gal/index.html

A Xunta de Galicia pon a túa disposición o apoio integral necesario para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo que as iniciativas viables sexan posibles:

   Como conseguir financiamento
   Asesoramento para a creación de empresas
   Tramitación para a creación de empresas
   Como xestionar o teu negocio
   Entidades de formación no ámbito da seguridade industrial
   Entidades de Certificación de Conformidade Municipal (Eccom)

http://ceei.xunta.gal/obxetivo/c/Crear-unha-empresa

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

- O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 7 e 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
- As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
- As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.
 
Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica:
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:  as probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de 2019.
 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.
- O prazo de presentación de solicitudes será entre os entre os días 28 de xaneiro e 8 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.
- As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.
Realización da proba:  as probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 10 de abril de 2019.  

Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2019 e en www.edu.xunta.es/fp

A Consellería de Educación convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.

Requisitos:
Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.
Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.
Non estar nin ter estado matriculadas no curso 2018/19 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

O alumnado matriculado durante o curso 2018/19 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
- Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
- Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre, ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

Os prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: 11 de marzo ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.

Lugares de inscrición:
a) A Coruña:  Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15011 A Coruña.
b) Ferrol:  Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n, 15406 Ferrol.
c) Santiago de Compostela:
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.
d) Carballo:  IES Isidro Parga Pondal, rúa Muíño da Pintura, 15100 Carballo.
e) Lugo:  Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003 Lugo.
f) Ourense:  Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.
g) Pontevedra:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Frei Martín Sarmiento, avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra.
h) Vigo:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º, 36202 Vigo.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza de América, 7, 36211 Vigo.
i) O Porriño:  IES Ribeira do Louro, rúa Ribeira, s/n (Torneiros), 36410 O Porriño.
j) Tui:  IES Indalecio Pérez Tizón, avenida da Concordia, s/n, 36700 Tui.
k) Vilagarcía de Arousa:  IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611 Vilagarcía de Arousa.

Realización das probas
As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 24 de maio e 6 de setembro para as respectivas convocatorias.
 
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A
Máis información no DOG do 24 de xaneiro de 2019 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/42