Novas e actividades (845)

No mes de marzo dáse de alta unha nova oficina expendedora do Carné Xove en Ourense.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Beariz

Avda Carrero Blanco, 40

32520 Beariz

Ourense

Tfno.: 988284564

beariz.rbgalicia@eidolocal.es

O videoclip 'Este vaise', producido pola compañía galega de espectáculos Queiman e Pousa, promociona a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO co apoio da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura.

ribeira sacra

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YJpYkda9aTk

Ximena e Natalia, Correspondentes Xuvenís no IES Porto do Son, enviannos este traballo realizado co gaio do día internacional das mulleres.                                                      

 

                                                                            8 de Marzo de 2018...
                      Querido diario, hoxe é un día moi especial para todas
                   as mulleres do mundo, para as que non teñen recursos
                                                                      e as que contan con eles,
                    polas que coidan dos demais e tamén delas mesmas,
                     para as que convirten todo en enerxía e para as que
                                                                                        precisan unha
                                                                                        luz no camiño.
                 Hoxe é o día de berrar ata quedar afónicas, que somos
                 e queremos ser libres, que tanto mulleres coma homes
                                                                              somos iguais porque
                                                                                     somos persoas.

iesportodosonn2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós, adolescentes en etapa de crecemento, medramos rodeadas dunha sociedade na que a muller ten salarios mais baixos, coida dos rapaces, fai as tarefas domésticas... Moitos homes pensan que iso é unha obriga. A igualdade é que todos fagamos o mesmo. Xa que todos comemos, todos cociñamos!!!
Por iso as profesoras do IES DE PORTO DO SON quixeron poñer o seu gran de area, colaborando cuns mandís, tendidos por un día e deixando as responsabilidades nos homes.
Como será un día sen mulleres?

Estudo feito por Sandra Golpe, Patricia Gómez, Teresa Braña, Jesús Varela e Antonio Rial da Universidade de Santiago de Compostela.

A realización do presente traballo, a partir dunha mostra de 3882 adolescentes españois de entre 12 e 18 anos, permitiu constatar que efectivamente existe unha estreita relación entre o consumo de alcol (medido a través do AUDIT) e outras drogas (medido a través do  CRAFFT e do  CAST) e o uso problemático da internet (medido a través do  EUPI-a).

Enlace ao estudo publicado na revista Adicciones: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959/883

 

#YoPuedoEmprender é unha iniciativa do Organismo Internacional de Mocidade para Iberoamérica (OIJ) e Microsoft que abre un espazo virtual de encontro, diálogo e colaboración para emprendedores e emprendedoras novos do espazo iberoamericano, ademais de promover o coñecemento e o intercambio de experiencias de procesos de emprendemento xuvenil de impacto social e tecnolóxico na rexión.

Para que serve esta plataforma?

En #YoPuedoEmprender podes ter acceso a toda a información relativa aos ecosistemas de emprendemento do espazo iberoamericano, rastrexar as mellores prácticas identificadas na rexión, coñecer cales son os principais recursos públicos e privados de financiamento a proxectos de emprendemento e as últimas noticias e convocatorias de concursos nos países da nosa base de datos.
Ademais, se estás a emprender o teu propio proxecto e necesitas orientación, podes solicitala de maneira gratuíta a través do noso Programa de  Mentorías. No mesmo, profesionais con experiencia brindaranche o seu coñecemento e recomendacións para acompañarche no proceso de deseño, posta en marcha e/ou sustentabilidade do teu proxecto, segundo as túas necesidades.

http://www.yopuedoemprender.com/espana/index.php

logoSondoCaminhoParticipa no sorteo de 6 entradas para o festival "O Son do Camiño 2018" que terá lugar no Monte do Gozo, Santiago de Compostela, os días 28, 29 e 30 de xuño.

Podes participar enviando xa este formulario e ata as 9:00 h do día 26 de abril de 2018.

O sorteo terá lugar o venres, 27 de abril de 2018, as 12:00 h.

Máis información sobre o festival: http://www.osondocamino.es

GAÑADORES:

Elena Tapias Gomez
Sofía Fontenla Cortés
Angeles Fernández Liste
Olaia Castro piñeiro
Teresa Ventín Picallo
Carlos Fernández Gómez

SUPLENTES:

David Garcia Prieto
Alba Mourelos Pernas
Zaira López Castro

Os gañadores poñerse en contacto na dirección de correo carne.xove@xunta.gal para enviarlles as entradas.

O Plan Estatal 2018-2021 estrutúrase nos seguintes programas:

1. Programa de  subsidiación de préstamos convidos.
2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
3. Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual.
4. Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer.
5. Programa de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas.
6. Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.
7. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural.
8. Programa de axuda aos mozos/as.
9. Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade.

Programa de axuda á mocidade

Este programa regula dúas opcións de axudas para os mozos:
1. Axuda para o aluguer de vivenda habitual e permanente.
2. Axuda para a adquisición de vivenda habitual e permanente localizada nun municipio de pequeno tamaño.

Requisitos:
a) Ser titular ou estar en condicións de subscribir un contrato de arrendamento de vivenda.
b) Ter menos de trinta e cinco anos no momento de solicitar a axuda.
c) Que a vivenda arrendada ou a arrendar, constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual e permanente do arrendatario.
d) Que as persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada, consten ou non como titulares do contrato de arrendamento, teñan, en conxunto, uns ingresos iguais ou inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples ( IPREM).
Devandito limiar será de catro veces o  IPREM se se trata dunha familia numerosa de categoría xeral ou de persoas con discapacidade e de 5 veces o  IPREM cando se trate de familias numerosas de categoría especial ou de persoas con discapacidade.
e) Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento o sexa por unha renda igual ou inferior a 600 euros mensuais.
f) Que a vivenda esté nun municipio de pequeno tamaño cunha poboación residente inferior aos 5.000 habitantes.

A contía da axuda ao aluguer será de ata o 50 % da renda mensual que deba satisfacer o beneficiario polo aluguer da súa vivenda habitual e permanente para os primeiros 600 euros.
A contía da axuda á adquisición de vivenda será de ata 10.800 euros por vivenda, co límite do 20 % do prezo de adquisición da vivenda.

A axuda ao aluguer concederase aos beneficiarios polo prazo de tres anos.

O prazo para solicitar as axudas abrirase coa convocatoria que fagan as Comunidades Autónomas.

Máis información no BOE do 10 de marzo de 2018

No DOG do 6 de marzo de 2018 publícanse as subvencións concedidas no programa Iniciativa Xove nas provincias da Coruña e Lugo

Iniciativa Xove en Lugo

Iniciativa Xove na Coruña

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha o proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade).

No medio rural tamén se erixen hoxe novas oportunidades e recursos susceptibles de seren valorizados, tanto para a creación de novas empresas coma para empregos que aporten valor engadido ás xa existentes. Para isto, é preciso por a disposición da xente moza mecanismos que lles axuden a descubrir estas oportunidades, impulsando os seus proxectos de inserción sociolaboral e converter deste xeito á xuventude no maior activo para o desenvolvemento local.
 
Obxectivos. Os obxectivos específicos do proxecto son:
1. Axudar aos mozos/as a coñecer e valorizar máis e mellor o territorio rural e descubrir as oportunidades que este lles ofrece no eido profesional e social.
2. Impulsar a aprendizaxe pola práctica, aplicando a metodoloxía da alternancia e a colaboración co tecido empresarial.
3. Prestar apoio e seguimento individualizado e/ou grupal aos proxectos de emprego/ empresa ou de carácter social xerados, garantindo a súa consolidación no territorio.
4. Fomentar a introdución da innovación no marco dos itinerarios de inserción sociolaboral, baseada fundamentalmente na aplicación das TIC na xestión empresarial, comercial e social.
5. Promover a autonomía e o empoderamento da xuventude no rural, como actores sociais dos seus territorios para favorecer a súa promoción persoal e social, así coma a súa incorporación a redes de partenariado no territorio.

Destinatarios/as: mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar.
Número de prazas: 60.
Duración: de marzo a outubro de 2018.
Prazo de inscrición: do 26 de febreiro ao 12 de marzo de 2018.

Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria.

Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.

Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.

Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas. Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con indicación do día e lugar de inicio da fase de formación.

Se no prazo dos cinco días seguintes á finalización do prazo de inscrición, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, se entende que non obtiveron praza.

Actividades:

1. Safari de emprego no territorios.
Duración: 3 meses (abril-xuño 2018). 12 sesións.
Sesións de 1 día a semana (3/4 h), onde se analizarán casos prácticos de éxito,  traballarase iniciativas emprendedoras, participarán  emprendedores presentando as súas experiencias, profesionais dos sectores de interese, realizaranse visitas técnicas a empresas de referencia.

Esta actividade constará de 2 partes :
Sesións teóricas de traballo co grupo nos centros de impartición da actividade: Espazos Xove de Curtis e Carballo, podendo adaptarse segundo a procedencia dos participantes
Sesións prácticas grupais e individuais : saídas ao territorio, visitas, dinámicas grupais.
Fases do Safari:    
1. Exploración (8 sesións):  sesións de traballo en grupo, para elaborar un guión/base de traballo analizando as potencialidades, recursos e necesidades do territorio.  Nesta fase, os participantes, acompañados polos técnicos responsables, definirán as rutas a explorar e analizarán os sectores máis proclives a crear emprego na zona de incidencia.
2. Descubrimento (4 sesións): sesións de traballo de campo, guiadas polo persoal técnico,  para realizar as accións / tarefas de exploración das rutas definidas na fase anterior:
- Entrevistas a profesionais, emprendedores, axentes do territorio.
- Investigación de mercado, análise dos recursos da contorna.
- Exploración do sector de interese para cada participante (situación actual, empresas existentes, necesidades, ...)

2. Formación para a inserción – grupo
Duración: 2 meses (maio-xuño 2018) – adaptada ás necesidades dos participantes (ata un máximo de 24 sesións).
Trátase de formación básica adaptada ás necesidades do grupo, en eidos nos que se amosen certas necesidades, como poden ser a comunicación, innovación, TIC, normativa, etc,  que son hoxe fundamentais para a  inserción laboral.
Poderá estar organizada en sesións máis continuas, dúas ou tres veces por semana,  para favorecer a adquisición de coñecementos polos participantes (farase en función da demanda ata un máximo de 24 sesións).  
As sesións, impartidas por profesionais/docentes expertos, basearanse na metodoloxía do “learning by doing”, aprendizaxe pola práctica, nas cales, os participantes poderán participar activamente no desenvolvemento das mesmas ( supostos prácticos, dinámicas,..).
Inclúe:
- Formación básica sobre a xestión da actividade comercial e empresarial.
- Formación específica, á demanda dos participantes: loxística, comunicación, xestión empresarial,  busca activa de emprego...

3. Formación na empresa – individual:
Sesións de estadías profesionais en empresas do sector de interese de cada participante, fomentando a aprendizaxe pola práctica e o contacto continuo coa realidade empresarial. Poderán participar aqueles mozos/as que a demanden ou precisen.
Poderanse realizar estadías dentro do período de tempo comprendido entre os meses de maio a setembro de 2018.
Duración das estadías:
Mínimo : 60 h de prácticas (2 semanas)
Máximo  240 h de prácticas (6 semanas)
A xornada de prácticas terá unha duración máxima de 7 horas.
Os participantes contarán cun seguro de R.C. e de accidentes.
As estadías de formación nas empresas serán organizadas en función dos criterios establecidos para cada un dos participantes e segundo as necesidades das empresas de cara a posibles contratacións . Para levar a cabo as estadías, asinaranse convenios cas empresas de acollida nos que se reflecta a duración,  as actividades que realizará o mozo/a, os horarios e se establecerá unha persoa responsable da empresa para o seu seguimento e avaliación .

4. Titorización e seguimento individual
Comezarán  a partir do mes de maio de 2018 e desenvolveranse durante toda a execución do proxecto (outubro) , ao longo das diferentes fases terán lugar reunións do equipo técnico con cada participante para o seguimento do seu itinerario de inserción e a  articulación de medidas adaptadas a cada caso.

5. Captura de proxectos
Duración: 1 mes – último mes do proxecto (outubro 2018)
Trátase da  fase de conclusións, os mozos e mozas terán de xeito individual:
Acadada experiencia laboral nos sectores de interese.
Identificados  nichos de emprego no territorio.
Elaborado un plan de mellora da súa empregabilidade.
Definidas  as  oportunidades/proxectos para emprender.
Identificadas  as necesidades de formación que precisen.

Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A maioría do alumnado de 3º ESO A, exerce este curso de “Correspondentes Xuvenís”. Manteñen un blogue para informar a toda acomunidade educativa, pero sobre todo a compañeiros e compañeiras de canto se lles envía dende a OMIX de Lalín e dende a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado sobre bolsas, programas europeos, concursos...

Asemade, no corredor que vai cara á Cafetería do centro, hai dous taboleiros que tamén informan e que se revisan periodicamente.

O equipo de Correspondentes está formado por Sara, Lois, Pablo, Lucas, David Mario, Andrea, Iria, Lucía, Zerua, Clara, Estefany, Brais, Paula, Lucía, Adriana, Carolina e Ian

http://correspondelaxeiro.blogspot.com.es/