Novas e actividades (1307)

becasargoA Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades convoca o programa de bolsas ARGO dirixido a fomentar a mobilidade dos titulados universitarios, mediante unha estanza de formación en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá e en empresas españolas e multinacionais radicadas en Asia e Oceanía.

O número mínimo de axudas a conceder será de 600 e a duración das estanzas será de entre 5 e 8 meses.

As prácticas deberán realizarse en empresas ou entidades de ámbito internacional que actuarán como empresas de acollida e que, debidamente rexistradas no programa, realicen unha oferta para que os titulados poidan realizar unha estanza formativa con sede nalgún dos países integrados no Programa ARGO.

Requisitos:

Poderán solicitar estas axudas todos os titulados universitarios, españois e estranxeiros menores de 35 anos, con residencia legal en España e que obtivesen nos tres últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Non poderán participar os titulados de Master ou outro tipo de estudos de posgrao que non obtivesen o título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os beneficiarios deberán estar en disposición, no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulacións oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma do país ou países solicitados.

Prazos:

De momento soamente está aberto o prazo para que soliciten a xestión desta bolsas as Universidades Públicas, así como organismos ou entidades sen ánimo de lucro, vinculado ou dependente destas, que desenvolvan programas de mobilidade en cooperación internacional con empresas. Será ata o 17 de maio de 2014.

Os titulados universitarios poderán rexistrarse, durante os tres anos de vixencia do programa, na web www. mecd.gob.es, no enlace habilitado para a xestión do programa ARGO. Posiblemente o prazo abrirase no mes de setembro.

Máis información no BOE do 23 de abril de 2014 e en www.becasargo.es

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar, presenta por cuarto ano consecutivo os obradoiros Activa 2014, acordes ao eixo transversal de formación e información da Estratexia Xuventude 2016.

 Importante: Normas de funcionamento dos Cursos Activa

 O lugar de impartición son os concellos de Galicia que o soliciten.

 • Só se pode solicitar un curso por concello.
 • O prazo de solicitude dos cursos rematará o 16 de maio de 2014.
 • Os cursos activa impartiranse entre os meses de setembro e decembro do ano 2014.
 • Só recibirán diploma os asistentes menores de 30 anos e serán enviados despois do curso á Omix ou concello solicitantes.
 • O número de persoas asistentes aos cursos debe ser como mínimo de 10 en cada un de eles. O Concello deberá enviar  os datos das persoas participantes antes do  inicio do  curso.

 Os obradoiros Activa 2014 nacen como continuación do programa Activa e desenvólvense en oito eidos clave, que son os seguintes:

 1.-Obradoiro sobre os diferentes recursos que ofrecen as redes para promocionar, financiar e dar a coñecer os teus proxectos “Emprendendo dende a rede”.

 2.-Monográfico de resolución de conflitos e comunicación (persoal e interpersoal). Deseño dun proxecto de crecemento persoal;  análise da situación que leva a conflito, as metas e os medios existentes para logra o éxito. “Liderado para o éxito”.

3.- Obradoiro de análise das novas formas de consumo  que a mocidade realiza de forma habitual e espontánea onde se  descoñecen  os posibles riscos que iso pode supoñer. Forma dinámica para establecer as distintas liñas de actuación nas formas de consumo. “Consumo Xeito”.

4.- Monográfico de motivación relacionada co emprego e o autoemprego. Análise das oportunidades de traballo e competitividade no mercado laboral. Aportar ferramentas para os mozos e mozas que lles permitan optimizar as súas habilidades e destrezas para a toma de decisións respecto o futuro ocupacional ou profesional. “Activando o teu futuro”.

5.- Obradoiro que ofrece a unha información completa e actualizada sobre os recursos dos que dispón a mocidade galega en materia de xuventude, unha condición básica para garantir a participación efectiva dos mozos e mozas na sociedade actual. “Xuventude con Iniciativa”.

 6.-Monográfico  de introdución ó coaching. Experiencias e ideas que invitan á acción e apoian o desenvolvemento persoal como o único camiño cara o éxito. “Introduccion ó Coaching”.

 7.- Obradoiro de Oratoria. Ideal para calquera persoa que queira e que teña ganas de mellorar a súa capacidade persuasiva e as súas dotes para falar en publico. “Aprende a falar en Público”

 A formación no ámbito da educación non formal é un claro valor en alza e ten unha relación clara na mellora da empregabilidade da mocidade, constituíndo un complemento valioso no eido curricular, tal e como testemuñan os estudos realizados por institucións como a Comisión Europea ou o CXE.

 A duración estimada de cada un destes obradoiros é de dúas horas e de carácter presencial.

 Seguindo o espírito iniciado en edicións anteriores, as accións formativas contidas en Activa 2014 ofertaránselles directamente aos concellos galegos, co obxectivo de facilitar a participación de todas aquelas persoas interesadas.

 O prazo de solicitude estará aberto ata o 16 de maio de 2014.

Para máis información:

Teléfonos: 981 544 866/ 981 957 057

infoxuventude@rgdinamizacion.es

Solicitude (pinche aquí)

O vindeiro 23 de abril ábrese o prazo para solicitar prazas nos campos de traballo en Galicia, nacionais e internacionais.

Ofertamos actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias, etc. Entre a oferta deste ano podemos atopar campos de traballo:

 • Arqueolóxicos (recuperación, estudo ou conservación de xacementos ou monumentos).
 • Etnográficos, culturais e patrimoniais (participación na organización de festas ou eventos culturais, recuperación de tradicións, utensilios antigos...).
 • Ambientais (recuperación de camiños, espazos naturais...).
 • Do audiovisual (aproximación ós distintos aspectos formativos do mundo audiovisual)
 • Bioconstrución e autoconstrución
 • Dinamización turística

Consulta a oferta en Acción de verán

COMPOSICIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA O PROGRAMA XUVENTUDE CREA 2014
Presidenta:
Yolanda Otero Balsa (Subdirectora Xeral de Promoción de Actividades da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado)
Vogais:
- Carmen Pereiras Pérez
- Ana Martínez González
- Mª. Asunción García Cao
- Caridad Rodríguez Pazo
Secretaria:
Ángela Fernández Rey

 

GAÑADORA DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL DO CERTAME XUVENTUDE CREA 2014
- Tamara Rey Martínez, co lema/pseudónimo: EXPLOSIÓN DE COR

libreA campaña LIBRE ten como finalidade fomentar a condución segura e responsable entre a mocidade galega así como as boas prácticas ao volante.

BASES

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, con motivo da posta en marcha da campaña LIBRE, convoca un concurso co fin de elaborar o cartel da dita campaña.

PARTICIPANTES

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas de entre 18 a 30 anos, ambas inclusive, e residentes en Galicia.

TEMA

A técnica será libre. As obras deben incluír obrigatoriamente a imaxe LIBRE (que se achega nesta convocatoria) e mailo texto “ libre de alcol, libre de preocupacións.”

Admitiranse traballos realizados tanto de forma individual como en grupo.

CONDICIÓNS

Cada autor/a ou autores/as poderán participar con dúas (2) obras orixinais, inéditas e en galego.

A obra premiada pasará a ser propiedade da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que adquirirá sobre esta o dereito pleno á súa utilización, reprodución e difusión.

A citada dirección xeral queda facultada para introducir algunha modificación na obra premiada se existira algunha dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nestas bases.

O cartel gañador será a imaxe da campaña LIBRE 2014 e poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o seu deseño, páxina web ou calquera outra iniciativa que considere a organización.

DOCUMENTACIÓN

As obras presentaranse en formato vertical cunhas dimensións de 50x70 cm, montadas en superficie ríxida (cartón pluma) que facilite a súa manipulación, e deberán estar feitas en formato dixital para poder facer as modificacións que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado considere oportunas. En ningún caso poden levar nin o nome nin a sinatura.

Os/as artistas poderán confeccionar as súas obras con liberdade de procedemento e cor.

Todas as obras irán acompañadas dos seguintes documentos:

 • Solicitude de inscrición debidamente cuberta.
 • Ao dorso de cada obra figurará un lema ou pseudónimo que servirá para preservar a identidade do/a artista ata o fallo do xurado. Este lema ou pseudónimo aparecerá, en letras maiúsculas, no exterior dun sobre pechado aparte, sen facer alusión ningunha que permita identificar ao autor/a, sendo causa de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.
 • Dentro do sobre pechado irán os datos do/a artista: nome, apelidos, copia do DNI, idade, enderezo postal, enderezo electrónico, teléfono de contacto, unha declaración asinada indicando que o traballo é orixinal e inédito, ficha explicativa e CD da obra. Se se apreciasen defectos ou falta de documentación, por parte da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistida da súa petición.

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de admisión das obras rematará o día 14 de maio de 2014 e poderanse enviar por correo postal a:

Concurso deseño cartel da campaña LIBRE 2014

Consellería de Traballo e Benestar

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3º

15781 Santiago de Compostela

Igualmente admitirase a entrega da documentación en calquera rexistro, en horario de 9:00 h a 14:00 h, presentando a solicitude de inscrición para o seu posterior selo de entrada.

Calquera información sobre o concurso ou solicitude de presentación a este, pode obterse mediante contacto coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado nos teléfonos 981 541 689 e 981 545 822.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porá o máximo coidado nas obras recibidas, pero declina toda responsabilidade de perdas, roturas, roubos, furtos ou danos nas obras por razón de forza maior ou calquera outra causa allea á súa vontade, tanto nos actos de recepción e devolución como durante o tempo que estean baixo a súa custodia.

Unha vez recibidas as propostas e pechado o prazo de admisión, procederase á súa valoración por un xurado responsable de resolver o concurso.

XURADO

A composición do xurado farase pública na páxina web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: xuventude.xunta.es.

Composición do xurado do concurso de deseño do cartel para a campaña LIBRE 2014.

O fallo difundirase mediante unha nota na citada web e por teléfono a partir do día seguinte do fallo do concurso.

Gañador do Concurso de Deseño do Cartel da Campaña LIBRE

PREMIO

O/a autor/es/as da obra gañadora recibirá como premio un iPod e será membro do xurado da especialidade de carteis do certame Xuventude Crea 2014, condición que terá carácter retribuído.

FALLO

Antes do fallo do xurado, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá levar a cabo unha exposición dos traballos presentados.

O fallo do xurado será inapelable e poderá ser declaro deserto se así o considera este.

DEVOLUCIÓNS

Para a devolución das obras non premiadas existirán dous procedementos para ser retiradas:

 • persoalmente polo seu autor/es/as ou
 • mediante delegación, por escrito, noutra persoa no lugar onde foron entregadas, no prazo de 30 días que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do/a gañador/a na web da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As obras non premiadas que non foron retiradas polos interesados no prazo establecido, pasarán á libre disposición da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

A participación neste concurso implica de forma automática a plena e total aceptación, sen reservas, das presentes bases.

IMAXE LIBRE

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

portada_marzoO boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, Xuventude.Novas, ofrece na súa edición de febreiro a información en detalle sobre a campaña Acción de Verán 14, que xa ten aberto ata o 10 de abril o prazo para solicitar praza nos campamentos de verán e que nas vindeiras semanas convocará tamén as actividades para maiores de idade e os campos de traballo. En total, son 8.268 prazas, cun incremento do 2,7% en comparación con 2013. A campaña moviliza un investimento de 2,3 millóns de euros e propicia máis de 900 contratacións.

Ademais, Xuventude.Novas dá conta dos programas de mobilidade da dirección xeral. Galeuropa, Eurogal e La Ida benefician neste exercicio un total de 350 mozos e mozas, que con estas iniciativas poderán adquirir novos coñecementos, aprender idiomas, ver outros xeitos de organización do traballo ou mellorar as destrezas persoais, recursos todos que favorecerán a súa empregabilidade.

A edición deste mes reservou dúas páxinas para unha nova entrevista con artistas que recibiron primeiros premios no certame Xuventude Crea 2013. Nesta ocasión, a conversa é con Marta García Arcos, gañadora do concurso na especialidade de deseño de xoias. Cunha envexable traxectoria neste eido, García Arcos apreza a relación das xoias cos sentimentos e as emocións de quen as elabora e de quen as utiliza, explica as tendencias actuais en xoiería e desmitifica os vínculos desta arte co luxo e a ostentación.

Outro espazo destacado do Xuventude.Novas é para a reportaxe viaxeira. O destino escollido neste número é Taiwán. A illa, que os portugueses bautizaran como ‘Formosa’ na súa etapa colonial, é unha magnífica alternativa para coñecer a cultura oriental e o xeito en que esta convive coa modernidade tecnolóxica que caracteriza o país. A reportaxe dá algúns apuntamentos sobre o patrimonio histórico e natural, a gastronomía e a artesanía do país.

 A publicación complétase con outra reportaxe sobre a Iniciativa Xove ‘Socialízate’, acometida por un grupo informal en Ourense para favorecer a interrelación da comunidade universitaria e da sociedade en xeral. Mediante actividades tan convencionais como a calceta ou a repostería, favoreceron os encontros entre persoas. Noutra páxina, Xuventude.Novas repasa as mensaxes premiadas no certame ‘Lingua de Namorar’. E tampouco falta a habitual axenda de actuacións e concertos, cada vez máis intensa coa chegada dos meses de bo tempo.

Descarga o PDF de Xuventude.Novas

 Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana.

IMG_9575Acaba de rematar en Verín na sede da Eurocidade Chaves-Verin os Obradoiros de Innovación Turística, un proceso creativo para mozos e mozas galegos e portugueses de 18 a 30 anos que tivo como obxectivo principal o apoio á creación de produto turístico na Eurocidade Chaves-Verin e o seu posible desenvolvemento real a partir da innovación propostas pola mocidade galega.
As sesións de traballo foron desenvolvidas o 13 e 14 de marzo e consistiron nun traballo de análise e investigación previo, un traballo creativo e dinamizador conxunto e a promoción dos proxectos creativo-turisticos da mocidade. Nestas xornadas de  Innovación Turistica participan mozos e mozas de ambos lados da fronteira nun grupo de traballo que analizou a realidade do sector e creou produto turístico moi relacionado  coas innovacións tecnolóxicas no sector: xeolocalización, realidade aumentada,...

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia organizou, no marco da Eurocidade Chaves-Verín, estas xornadas de innovación turística e un wokshop interactivo-turístico, financiadas polo proxecto EUROCIDADE II, aprobado en virtude do programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 2007-2013 (POCTEP), no cal son socios a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, o Instituto Portugués do Deporte e Xuventude, o Concello de Verín ea Cámara Municipal de Chaves.

Esta iniciativa ten como obxectivo principal crear unha actividade multidisciplinar para mozos que queiran compartir experiencias no sector da innovación turística e realizar un microproxecto de turismo na Eurocidade Chaves-Verín, coa intención de promover e estimular o turismo na rexión; nela participaron dez mozos e mozas de toda Galicia que presentaron as súas iniciativas a realizar nun curto prazo de tempo. Tamén se analizaron os recursos da zona, así como as súas posibilidades de futuro.

De dito encontro tamén se chegou ao acordo de crear un Grupo de Traballo Empresarial da Eurocidade que terá reunións periódicas para avaliar a boa marcha dos proxectos comezados.

Destacar que o coach e os participantes foron invitados, en grupos reducidos, a visitar as escavacións do Balneario Romano de Chaves, unha obra termal que se mantén intacta dende a época romana e que está en fase de escavación; o que probablemente será coñecido como o máis grande balneario romano do mundo.

Sobre o referido balneario construirase, segundo explicacións dos arqueólogos un museo que está previsto rematar aproximadamente para setembro de 2014.