Novas e actividades (1313)

AUSTRALIAEspaña e Australia firmaron un acordo para establecer un Programa de Mobilidade para a mocidadade de ambos os dous países.
A finalidade da viaxe dos participantes no Programa poderá ser turística ou de adquisición dunha experiencia persoal ou profesional.
O Goberno de Australia expedirá anualmente ata 500 visados de entrada múltiple temporais a cidadáns do Reino de España.

Requisitos para a mocidade de España:
Ser cidadán do Reino de España.
Viaxar por motivos turísticos ou de adquisición dunha experiencia persoal ou profesional.
Ter entre 18 e 30 anos de idade.
Non estar acompañado de nenos ao seu cargo.
Estar en posesión dun pasaporte español.
Estar en posesión dun billete de volta, ou dispoñer de fondos abondo para compralo.
Dispoñer de fondos para a súa manutención durante o período proposto de estanza en Australia.
Aboar a taxa de solicitude de visado estipulada.
Dispoñer dun seguro médico que cubra supostos de hospitalización durante toda a súa estanza en Australia.
Cumprir cos requisitos en materia de saúde e antecedentes penais impostos por Australia.
Non ter participado no Programa con anterioridade.
Posuír un nivel de inglés funcional.

Máis información no BOE do 19 de setembro de 2014

aquiSi-CarneXoveEste máster é un programa de postgrao de Aventi en colaboración coa Asociación da Prensa Deportiva e a Asociación da Prensa da Coruña.

Terá unha duración equivalente a un curso académico, con inicio en novembro de 2014 e rematando no mes de xullo de 2015. Desenvolverase os venres pola tarde e sábados pola mañán en horario de 17:00 - 21:00 horas os venres e de 10:00 a 14:00 horas do sábado.

Está estructurado en 30 módulos (300 horas lectivas) que conforman un total de 60 sesións.

O custo da matrícula é de 4.200€. Os posuidores do carné xove terán un desconto do 10%.

Para máis información, fai clik aqui

alumnosFundada en 1961, a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) agrupa a 34 países membros e a súa misión é promover políticas que melloren o benestar económico e social das persoas arredor do mundo. Ven de publicar o informe Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2014

O paro entre titulados triplica á media da OCDE

A taxa de paro dos españois universitarios e con Formación Profesional (FP) superior ascende ao 14%, mentres que a media da OCDE é do 5%, o que significa que no noso país os devanditos niveis de estudos "non" reducen o risco de desemprego como noutros países", segundo destacou Dirck Van Damme, director de Innovación da OCDE, quen destacou tamén que en España unha persoa con estudos superiores ten un 55% menos de probabilidade de estar desempregado que unha persoa que só alcanzou a ESO En cambio na OCDE esta probabilidade é inferior, cun 63%.

A máis formación, máis soldo

Dispoñer de estudos permite acceder a soldos máis altos, segundo este informe. A diferenza salarial entre os adultos que non alcanzaron a Secundaria de segunda etapa e os que si se mantivo estable entre 2005 e 2011 en torno a un 20%, mentres que as diferenzas entre os adultos con Secundaria e os que posuían formación universitaria aumentou dun 37% en 2005 a un 41% en 2011.

España ten máis poboación sen estudos

Case a metade dos españois de entre 25 e 64 anos, concretamente un 45%, só ten ensino primario ou os primeiros cursos da Secundaria, unha porcentaxe que representa o dobre que a media de países da OCDE (o 24'3%) e da UE (o 23%).

Máis mozos con titulación universitaria

España supera ao mesmo tempo á OCDE e á UE en mozos titulados. Concretamente, un 39'3% da poboación de entre 25 e 34 anos ten unha titulación universitaria ou equivalente, fronte ao 39'2% da OCDE ou o 37% da UE.

Un de cada dous adultos ten o mesmo nivel educativo que os seus pais

Segundo revela a OCDE, un de cada dous adultos de entre 25 e 64 anos, teñen o mesmo nivel educativo que os seus pais. Un 40% teno superior e un 6% inferior.

Os universitarios suspenden en matemáticas e comprensión lectora

No primeiro caso, ocupamos o último posto, cun 10% de mozos con boa nota nesta materia, fronte ao 26% da media. En Suecia, Inglaterra ou Irlanda do Norte esta porcentaxe supera o 35%. No segundo, quedámonos no penúltimo, superados só por Italia, con só o 12% dos estudantes universitarios españois presentan unha comprensión lectora excelente, mentres a porcentaxe media da OCDE é do 24% (países como Finlandia, Australia, Países Baixos, Suecia ou Xapón superan o 35%). Isto supón que España ocupe o penúltimo lugar no ránking, só superado por Italia.

Os alumnos españois reciben máis horas de clase que o resto

Outro dato que destaca este traballo é o relativo ao ratio alumnos/profesorado, que é inferior á media da OCDE nos centros públicos de Secundaria (9 alumnos por profesor en España, 13 alumnos por profesor de media na OCDE), pero está por enriba da media en centros privados (15 alumnos por profesor en España, 13 alumnos por profesor de media na OCDE).

Ademais, os alumnos españois reciben máis horas de clase que no resto da OCDE. En ESO, un total de 4.245 horas lectivas en toda a etapa, fronte ás 2.922 que, de media, dos países da organización.

Os profesores españois son dos mellor pagados

Segundo se revela neste informe, os profesores españois son dos mellor pagados da UE e da OCDE. De feito, os docentes de Secundaria comezan a súa carreira profesional cun salario anual que é un 26% superior ao dos da UE e da OCDE. Ao final da súa carreira, o salario dos docentes do noso país é un 12% superior ao dos da OCDE e da UE.

España, dos países que máis invisten en educación

En 2011, as Administracións Públicas en España dedicaron uns 9.300 dólares por alumno en centros públicos de Educación Infantil a Terciaria, cifra por enriba da media da OCDE, que se sitúa nos 9.000 dólares.

A maioría de alumnos están en centros públicos, aínda que menos que noutros países

Sete de cada dez alumnos que cursan a educación obrigatoria en España (de 6 a 16 anos) estaban matriculados en centros públicos en 2012. Ademais, obsérvase unha tendencia de crecemento na matriculación de alumnos no ensino público.

Non obstante, a proporción de alumnos matriculados en centros públicos está en España por debaixo da media da OCDE en todos os niveis educativos de Educación Infantil a Educación Secundaria de segunda etapa: aproximadamente o 65% de Educación Infantil fronte ao 68% da OCDE; o 68% de Educación Primaria fronte ao 89%; o 69% de Educación Secundaria de primeira etapa (Educación Secundaria Obrigatoria) fronte ao 86% da OCDE; e o 79% dos estudantes de segunda etapa (Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio) fronte ao 81% da OCDE.

A porcentaxe é elevada tamén no que respecta á educación universitaria, onde arredor do 85% dos alumnos están matriculados en institucións públicas, unha proporción moi superior á media da OCDE (70%).

Panorama de la Educación 2014. Informe Español

Máis informes de Educación da OCDE: http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/indicadores-educativos/Indicadores-Internacionales/OCDE.html

 

Certificados de profesionalidade

A Comunidade de Baleares abre o prazo do 15 ao 30 de setembro para participar no procedemento de recoñecemento de competencias profesionais de:

 Información xuvenil.

 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Máis información: http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8346/543978/resolucion-de-la-consejera-de-educacion-cultura-y-

BOIB Núm. 096 - 17 / Julio / 2014

 

 

mocidadeonlineO Valedor do Pobo xunto coa Consellería de Educación, USC e Amtega realizaron o estudo "Mocidade on line" que evalúa os hábitos tecnolóxicos dos adolescentes

Fenómeno xeneralizado
Os resultados conseguidos permiten constatar que o uso de Internet entre os adolescentes galegos é un fenómeno absolutamente xeneralizado (o 97,8% utilizan Internet de xeito regular) cun 71,2% que se conectan á Rede todos os días e algo máis do 13% superan as cinco horas na mesma xornada. O mesmo pode dicirse das redes sociais, do teléfono móbil e de aplicacións de mensaxería instantánea como o Whatsapp.

O 93% dos adolescentes están rexistrados nalgunha rede social e máis da metade (51%) en catro ou máis. 9 de cada 10 adolescentes galegos de entre 12 e 17 anos teñen teléfono móbil. A idade media de acceso ao primeiro móbil é os 11,12 anos e 1 de cada 3 (33,7%) dispón de móbil antes de cumprir os 11. Por último, o 89,2% son usuarios de Whatsapp.
Os motivos polos que se conectan a Internet son moitos e variados, se ben destacan especialmente dous: precisamente o uso de aplicacións de mensaxería instantánea (75,3%) e o uso das redes sociais (66,7%).


Prácticas perigosas
O estudo inclúe datos referidos especificamente a determinadas prácticas que poderían ser consideras de risco ou potencialmente perigosas e que, nalgúns casos, chegan mesmo a constituír motivo de delito, como podería ser o ciberacoso, o sexting e a sextorsión.

Un 4% dos enquisados admitiron ter practicado sexting, ou nalgunha ocasión nos doce meses precedentes á realización do test enviaran a algún terceiro fotos ou vídeos de contido erótico ou sexual por medio de Internet. Tamén máis do 31% dos adolescentes recoñeceron ter contactado con descoñecidos no ciberespacio nun de cada tres casos quedaron fisicamente coa persoa estraña. Máis do 17% accederan a páxinas web de contido erótico.

Outras prácticas de risco evidencian a existencia de casos puntuais de acoso por medio das novas tecnoloxías entre adolescentes. Así preto dun 4% foron ameazados coa publicación de fotos ou vídeos propios sen consentimento. Un 9% sentiuse algunha vez ameazado ou humillado a través de Internet e case o 7% recoñecen ter ameazado, acosado ou humillado a outros no ciberespacio.


Uso problemático
Polo que se refire a un posible uso problemático de Internet, estímase que o 14,1% dos nosos adolescentes estarían nunha situación de risco medio-alto, mentres que o 4% presentaría xa signos manifestos dunha posible dependencia.

Os niveis de risco de uso problemático detectados son maiores entre os nenos cuxos pais non controlan o uso que fan de Internet respecto dos que o limitan, cunha porcentaxe maior tanto de casos en risco (21,2% vs. 16,3%) como de uso problemático (4,9% vs. 3,4%).

A realización dunha análise pormenorizada por segmentos sociodemográficos revela unha problemática particular no caso das mozas, con niveis de ciberacoso sensiblemente máis maiores que os mozos (11 vs. 6,9%), así como de uso problemático ou risco de dependencia (4,6% vs. 3,5%). Por cursos, os niveis de ciberacoso son maiores entre os alumnos/ás de 3º e 4º (9,9%) que entre os de 1º e 2º (8,8%), ao igual que de sexting (5,2 vs. 3%), de sextorsión (4,4% vs. 3,5%), quedar con descoñecidos (14,4% vs. 7,8%) e de uso problemático (4,4% vs. 3,7%). Todos estes datos sitúan nos 14-15 anos a idade de especial risco no uso de Internet.

Os niveis de risco detectados son tamén algo maiores nos centros privados concertados que nos públicos, con niveis maiores de ciberacoso (9,5% vs. 8,8%) e de risco de dependencia (5,2% vs. 3,6%).

Tamén se encontraron diferenzas en función do ámbito, con graos maiores de ciberacoso (9,5% vs. 8,2%) e de risco de dependencia (4,5% vs. 3,8%) no ámbito urbano que no rural.

Mocidade on line. Resultados

Camiseta_XuventudeSegues as publicacións da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado nas redes sociais? Coñeces as súas actividades? Canto sabes sobre os recursos para a mocidade que ten á túa disposición?

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, pon en marcha un concurso nas súas redes sociais que se desenvolverá dende o 1 e o 30 de setembro de 2014 para os efectos de agasallar aos seus seguidores.

PROCEDEMENTO DO CONCURSO

Metodoloxía.- A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado durante o mes de setembro publicará, de xeito aleatorio nas redes sociais Facebook e Twitter, 1 ou 2 preguntas relacionadas coa súa actividade.

As preguntas serán formuladas e publicadas a calquera hora do día comprendida entre as 09:00 e as 20:00 horas de luns a venres entre o 1 e o 30 de setembro.

O primeiro usuario ou usuaria que responda correctamente e que comparta a nosa publicación de xeito público en Facebook (para que non só os seus contactos, senón calquera usuario da rede poda velo), ou a retuitee no caso de Twitter, será o gañador dunha camiseta da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Para a obtención do agasallo obrigatoriamente deberán darse as dúas condicións: resposta correcta e que a publicación sexa compartida de xeito público.

Este concurso prevé a entrega dun único premio por persoa.

Procedemento de entrega da camiseta.- Tras comprobar que a resposta é axeitada, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado porase en contacto co gañador a través dunha mensaxe privada pola rede social na que se formulou a pregunta, solicitando os datos necesarios para facerlle chegar o agasallo.

No caso de que o gañador ou gañadora non facilite estes datos ou sexan incompletos, perderá o seu dereito ao agasallo. Estes datos en ningún caso serán publicados.

Se o primeiro/a premiado perde o seu dereito ao agasallo, ou renuncia, procederase a adxudicar o premio ao seguinte usuario/a que respondera correctamente.

TEMAS

A temática das preguntas será variada, podendo abranguer calquera das actividades, programas e iniciativas realizadas dende a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, recollidas nos portais www.xuventude.xunta.es / www.xuventude.net , www.voluntariadogalego.org, e nos perfís nas redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/xuventude.net) e Twitter (@xuventude).

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais facilitados polos/as participantes nesta actividade serán susceptibles de tratamento estritamente confidencial, con finalidades técnicas, nun ficheiro no que o seu responsable será a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, autorizando a todos e cada un dos participantes para facer uso dos seus datos persoais para o fin correspondente.

Os/as participantes poderán acceder a este ficheiro en calquera momento e exercer os seus dereitos de modificación, rectificación e/ou cancelación dos mesmos, coa simple comunicación por escrito á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.