Novas e actividades (1280)

alumnos-aulaNo BOE do 3 de xaneiro de 2015 publícase o Currículo básico do bloque de materias troncais e de materias específicas da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, así como dos Elementos transversais:

Elementos transversais:

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

2. Os currículos buscarán o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con minusvalidez e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos home e mulleres por igual, ás persoas con minusvalidez e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con minusvalidez, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico.
Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación.
Incorporaranse elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con minusvalidez, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes.

3. Os currículos buscarán o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial. As Administracións educativas fomentarán as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

4. A actividade física e a dieta equilibrada deben formar parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, promoverase a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar.

5. No ámbito da educación e a seguridade vial, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e favorézase a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

bolsasPodes consultar na nosa web, bolsas que se convocan ao longo de ano, clasificadas por entidades convocantes ou por materias:

 

Bolsas por materias

Bolsas por entidades convocantes

nohatemestrelandin2Este é o vídeo realizado no IES Mestre Landín de Marín dentro do proxecto "Por 365 días de respecto e igualdade" polo alumnado de 2º ESO B (Ahmed, Yassine, Said, Andrea, Raquel, Mohammed, Esther, Rocío, Kilian, Cristopher, Sofía, David, Lucía, Tamara, Nerea, Diego, Sabela e Eduardo) e a profesora Patricia, en colaboración cos Correspondentes Xuvenís Sonia, María Cristina, Nuria Omaira, Andrea, Sabela, Lucía, Ana, Aida e Alba, para participar na campaña  No Hate:

http://www.hitsbook.com/oportunidades/dia-de-los-derechos-humanos-yodefiendo-1010/yodefiendo-los-derechos-humanos-nohatees-9/

Facebook dos Correspondentes Xuvenís do Mestre Landín:
https://www.facebook.com/pages/Correspondentes-Xuven%C3%ADs-IES-Mestre-Land%C3%ADn/1013552348662070?ref=hl


Parabéns ao alumnado e profesorado participante!!!

no-hateXa podedes lanzar os vosos tuits co hashtag #Yodefiendo coa finalidade de contribuir á acción con motivo do “Día Internacional dos Dereitos Humanos” o vindeiro 10 de decembro. O obxectivo é intentar chegar ao máximo número de persoas posible que dean voz á súa vez á defensa dos dereitos humanos a través de Twitter e, con ela, á Campaña NO HATE; obxectivo que conseguiremos asimismo cos retuits.

Queremos asimismo animarvos a que preparedes, si o creedes convinte, un vídeo coma este, dunha duración de entre 10 e 15 segundos, como parte da acción que se está levando a cabo entre todos. ¡Tendes ata o día 10 de decembro para facelo!

Baixo o lema No hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede), o Consello de Europa convocou esta Campaña que pretende mobilizar os cidadáns especialmente aos mozos, para que debatan, actúen xuntos en defensa dos Dereitos Humanos e loiten contra calquera forma de intolerancia en Internet.

Obxectivos xerais:

Aumentar a conciencia sobre as expresións da intolerancia e o odio en Internet e sobre os riscos que estas comportan para a democracia.
Implicar os mozos para que loiten polos Dereitos Humanos (DDHH) en Internet e dotalos de medios e coñecementos.
Detectar os focos e formas do discurso do odio, o seu impacto e a súa percepción, para ter un coñecemento global da situación, e reducir os seus niveis de aceptación.
Mobilizar mozos polos DDHH e formalos para que actúen contra o racismo e a discriminación.
Apoiar e solidarizarse coas persoas e os grupos obxecto da expresión da intolerancia e odio on-line.
Motivar a participación da xuventude e a cidadanía en xeral.
Avogar por consensos sobre os instrumentos da política europea para combater a incitación á intolerancia e ao odio en Internet.
A campaña non pretende limitar a liberdade de expresión en Internet, senón loitar contra a intolerancia e a incitación ao odio online en todas as súas formas, incluídas as que máis afectan aos mozos, como as diferentes modalidades de ciberacoso.
Estará baseada no ensino e difusión dos Dereitos Humanos, a participación dos mozos e a alfabetización dixital.

www.nohate.es

portadanovembro2014A última edición de Xuventude.Novas de 2014 ofrece unha reportaxe sobre os proxectos que o programa Yuzz seleccionou en Galicia para levar os seus impulsores ata Silicon Valley este mesmo mes de decembro. Este certame sobre innovación tecnolóxica tivo como sedes galegas a Vigo e a Santiago, que desenvolveron unha pulseira para coidar de persoas maiores e un sistema de localización cos teléfonos intelixentes para facilitar e analizar as compras. Os responsables dos dous proxectos gañadores foron recibidos pola conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, quen destacou a “capacidade de emprendemento” dos xóvenes.

O boletín interactivo da dirección xeral de Xuventude e Voluntariado dá conta tamén dunha nova campaña para concienciar sobre os riscos de practicar ‘sexting’, a difusión de imaxes íntimas a través das redes sociais. A campaña recolle dez razón para evitar esta práctica, na que se constatou que a miúdo os xóvenes perciben menos perigo do que en realidade existe.

A entrega dos premios do concurso artístico Xuventude Crea é outro dos contidos destacados deste Xuventude.Novas. Dentro da serie de entrevistas cos gañadores do certame, neste número é a quenda de Alberto Blanco, primeiro premio na modalidade de deseño de xoias, e de Lara Díaz, que vence una categoría de artes plásticas cunha creación pictórica. Blanco explica como se prantexou o deseño das pezas da colección ‘Orografía’ e afirma que aspira a encamiñar os seus pasos profesionais ao mundo da xoiaría. Díaz dá conta do significado da súa obra ‘Deshabitar. Habitación de invitados’ e comenta como compaxina o seu traballo coa afección pola pintura.

Outras dúas reportaxes do boletín son para senllos proxectos apoiados pola Iniciativa Xove. Un deles é a webserie ‘Fame’, que mestura thriller e un pouco de humor negro, valéndose de excelentes interpretacións e un traballo técnico de primeiro nivel. A serie está sendo un éxito de audiencia en internet. E o outro proxecto do que se dá conta é o impulsado por un grupo informal para divulgar un sistema de mostraxe de aire entre a xuventude. O propósito desta iniciativa científica e técnica é poder coñecer o grao de contaminación ambiental, sobre todo en espazos pechados.

Por último, o Xuventude.Novas indica algunhas das bases coas que se pode intentar que un vídeo se convirta en viral pola web. En esencia, hai que coidar tanto o contido como a factura técnica, e ter en conta que é un proceso no que o azar tamén ten unha importante intervención. A habitual axenda de espectáculos e de actuacións musicais por toda Galicia para as vindeiras semanas completa esta edición.

Nota: para unha correcta visualización en determinados navegadores de internet, recomendamos descargar o arquivo pdf en vez de abrilo noutra pestana.

Boletín Xuventude.Novas