Novas e actividades (791)

A Concellería de Xuventude do Concello de Ourense pon en marcha a convocatoria das bases para a presentación de proxectos destinados á mocidade, co fin de elaborar o programa de actividades, OURENSE XOVE 2018-2019 e proxectos musicais do Espazo Lusquiños da Mocidade XPRESIÓN-SON 2018-2019.

Os bloques de presentación de propostas serán os seguintes:
BLOQUE 1:
1. Dinamización lúdico - formativa do Espazo Lusquiños da Mocidade
2. Outras Actividades dirixidas á xuventude e actividades nocturnas
3. Servizo de difusión das actividades
BLOQUE 2:
1. Actividades formativo - musicais no Espazo Lusquiños da Mocidade
2. Servizo de difusión das actividades

Os proxectos que se presenten deberán ter en conta, na súa elaboración e programación, a inclusión de elementos transversais coma o fomento da vida saudable e a implicación solidaria e integradora co entorno veciñal e urbano, a equidade de xénero e o fomento de valores.
Os ditos proxectos contemplarán, entre outras,
− Actividades ou dinámicas de fomento da educación en igualdade.
− Actividades ou dinámicas de fomento do coñecemento e difusión dos dereitos das nenas e dos nenos recoñecidos na Convención de dereitos do neno adoptada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989.

As propostas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense e o prazo de presentación será dende o 5 ao 26 de novembro ambos inclusive.

https://www.ourense.gal/images/blogs/180510_bases__proxectos_xuventude_2018-19.pdf

No DOG do 23 de outubro de 2018 publícase a resolución da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense, para o curso académico 2018/19.

A relación definitiva pode consultarse en http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias

No DOG do 22 de outubro de 2018 publícase a resolución da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes na residencia xuvenil Altamar, para o curso académico 2018/19.

A relación definitiva pode consultarse en http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias

A Xunta de Galicia crea o Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero

Fins
Os fins do Observatorio son a promoción da igualdade real e efectiva das persoas LGTBI e contribución ao coñecemento da realidade da diversidade de orientación sexual e de identidade de xénero co obxecto de identificar as necesidades e barreiras que impiden o pleno desenvolvemento dos seus dereitos e o seu cumprimento. Así mesmo, servirá de foro de diálogo permanente entre a Administración autonómica e o movemento asociativo que teña como obxecto a defensa dos dereitos das persoas LGTBI.

Funcións
Para a consecución dos seus fins, exercerá as seguintes funcións:
a) Analizar os principais problemas para o recoñecemento, restablecemento e garantía dos dereitos das persoas LGBTI.
b) Realizar propostas e recomendacións en materia de normas e políticas públicas para a garantía dos dereitos das persoas LGBTI na Comunidade Autónoma de Galicia e coñecer, con carácter previo, os anteproxectos de lei ou os proxectos de normas regulamentarias de desenvolvemento de normas legais, así como recibir información sobre os plans, os programas e as actuacións, en relación coas materias da súa competencia.
c) Promover a realización de campañas de sensibilización e visibilización sobre a diversidade sexual e identidade de xénero.
d) Manter comunicación permanente coas instancias públicas e privadas pertinentes para a materialización dos dereitos das persoas LGBTI.
e) Propoñer a realización de investigacións e estudos específicos que resulten de interese para o coñecemento da situación das persoas LGTBI na Comunidade Autónoma de Galicia.
f) Promover a produción de material documental de interese sobre as materias propias das súas funcións.
g) Identificar as iniciativas, experiencias, proxectos piloto, recursos e programas de referencia en materia de dereitos das persoas LGTBI, tanto no ámbito da Comunidade Autónoma, como no do Estado, da Unión Europea e das distintas axencias das Nacións Unidas, facilitando a súa divulgación e promoción.
h) Realizar un seguimento da evolución dos dereitos e da inclusión social das persoas LGTBI.
i) Promover foros de discusión e debate que, nos seus diferentes formatos, permitan o encontro e a reflexión das diferentes entidades e axentes sociais e económicos involucrados na defensa dos dereitos das persoas LGTBI.
j) Emitir cantos informes lle sexan solicitados pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou polas súas entidades instrumentais, sobre as materias da súa competencia.
k) Actuar como órgano de denuncia en materia de discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.
l) Aprobar, facultativamente, o seu regulamento de funcionamento interno.
m) Presentar propostas que promovan a transversalidade do enfoque dos dereitos das persoas LGTBI na formulación, posta en marcha, seguimento e avaliación das políticas públicas sectoriais.
n) Propoñer e participar na elaboración de criterios, directrices e liñas xerais de actuación, así como propoñer ao Consello da Xunta de Galicia, a través da consellaría competente por razón da materia, a adopción de iniciativas lexislativas ou de actuacións concretas que consideren convenientes nas materias da súa competencia.
ñ) Fomentar calquera outra actuación que se considere necesaria en relación coas anteriores funcións, así como realizar aquelas que lle sexan encomendadas para o mellor cumprimento dos seus fins.


Poderán solicitar a designación como entidades con representación no Observatorio a través das vogalías:

a) Aquelas asociacións, fundacións, organizacións e colectivos LGTBI legalmente constituídos que teñan entre os seus fins estatutarios a defensa e promoción da igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e/ou identidade de xénero e que desenvolvan a súa actividade en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Aquelas asociacións, fundacións, organizacións e colectivos legalmente constituídos que, aínda non tendo entre os seus fins estatutarios a defensa e promoción da igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e/ou identidade de xénero, presenten unha memoria de actividades en que se reflicta de xeito inequívoco a realización de accións neste ámbito, co obxecto de garantir que entre os seus obxectivos está a defensa dos dereitos das persoas LGTBI, e que desenvolvan a súa actividade en todo ou en parte no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

A solicitude farase a través de https://sede.xunta.gal co procedemnto SI900A

Máis información no DOG do 22 de outubro de 2018

No DOG do 18 de outubro de 2018 publícase a resolución da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes no Complexo Residencial LUG, para o curso académico 2018/19.

A relación definitiva pode consultarse en http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias

#AmorNOesControl

Out 15, 2018

As fundacións ONCE, Legálitas e "Deporte Joven" presentaron a campaña #AmorNOesControl, que pretende identificar diferentes condutas delituosas, relacionadas coa ciberviolencia de xénero entre adolescentes, co obxectivo de que eles mesmos as recoñezans, non as permitan e as denuncien.

Unha gran maioría de mozas entende só como violencia de xénero as condutas de violencia física. Con todo, é importante saber que non é necesario que se produza unha agresión física para que exista un delito englobado na conduta de violencia de xénero. Esa situación de desigualdade, dominación e control pode producirse no mundo  online e chegar a ser delito por si mesma, sendo ademais en ocasións a antesala de algo máis grave.

A campaña identifica con exemplos reais algúns delitos que se tramitan nos xulgados de violencia sobre a muller, por exemplo:

- O delito de descubrimento e revelación de segredos que se dá co acceso ao WhatsApp ou calquera outra rede social ou chat da parella ou ex parella, por ter hackeado o contrasinal ou simplemente por espiala.

- O ‘stalking’ ou espreita relaciónase cunha persecución intrusiva a unha persoa coa que se pode establecer o contacto persoal en contra da súa vontade ou para que outros contacten con ela en contra da súa vontade, servíndose das novas tecnoloxías. Exemplo de ‘stalking’ no contexto da violencia de xénero pode ser suplantar a personalidade da parella ou  expareja para apuntala a unha páxina de contactos, ou que o propio agresor a chame ou envíe mensaxes de forma continua ou a horas intempestivas. Esta conduta xera inseguridade na vítima e pódelle levar a facer cambios nas súas rutinas para evitalo, como cambiar o número de móbil ou borrar os seus perfís nas redes.

- O ‘sexting’ consiste na difusión de imaxes ou vídeos que afectan á intimidade ou a honra da vítima, neste caso parella ou  exparella. O que se sanciona é a difusión dese contido, polo que o delito cométese, aínda que o contido se obtivera con consentimento da vítima, se se difunde contra a súa vontade. Tamén pode cometer delito quen recibe este contido e o reenvía á súa vez. ‘Sextorsión’ é o paso que pode seguir ao ‘sexting’. Prodúcese cando o agresor ameaza e chantaxea á vítima, parella ou ex parella, co envío dese contido se non accede ás súas peticións.

Todas estas condutas poden ser delito e están recollidas nunha serie de vídeos cos que a campaña #AmorNOesControl quere contribuír a sensibilizar aos máis novos. Ademais de nas redes, na web da campaña atoparás información.

http://www.amornoescontrol.com/

O Proxecto LIBERA, a través da convocatoria lanzada para os días 10 ao 16 de decembro, pretende levar a cabo unha nova accion de conciencia cidadá “1 m2 polos montes, prados e bosques”

O Proxecto LIBERA pretende contribuír a acabar co grave problema que supón o abandono de lixos e residuos nos espazos naturais.

Do mesmo xeito que nas pasadas campañas de 1 m2 por ecosistemas poderanse unir á iniciativa organizacións, Ong, asociacións, empresas, centros educativos... que queiran organizar unha batida dentro das datas indicadas. O obxectivo principal é achegar datos a unha base común, a través dunha  APP específica para iso (E-Litter).

Como sempre, desde o proxecto facilitaremos formación, materiais (pack de participación con luvas, bolsas e balanza) e xestión dos seguros de voluntarios.

Anímate a liberar o campo de #Basuraleza

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/

O Instituto da Mocidade, Injuve, publica as normas que regularán a xestión das accións descentralizadas do Programa europeo «Corpo Europeo de Solidariedade»

O Programa perseguirá os seus obxectivos a través dos seguintes tipos de accións:

a) Proxectos de voluntariado.
b) Períodos de prácticas e empregos.
c) Proxectos solidarios

Corpo europeo de seguridade: http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/15058-corpo-europeo-de-solidariedade


Máis información no BOE do 10 de outubro de 2018

O CEIDA acaba de abrir o prazo de solicitude para o seu programa de educación ambiental anual dirixido a todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia, así como outras entidades, asociacións ou colectivos interesados.

O programa educativo inclúe visitas guiadas e roteiros interpretativos por dous espazos de grande valor natural e cultural do Concello de Oleiros: a Illa de Santa Cruz e o Monumento Natural Costa de Dexo.  Con elas, o equipo de Educación Ambiental do CEIDA pretende dar a coñecer os valores naturais e patrimoniais da nosa contorna, espertar os sentidos de todos/as os/as participantes, e descubrir os segredos do mundo natural, activando propostas que deriven en actitudes e comportamentos congruentes coa ética ambiental.

Todas as actividades son adaptadas segundo as características e particularidades de cada grupo.

- Actividades dirixidas aos centros educativos: http://www.ceida.org/gl/categorias-educacion-e-divulgacion/actividades-dirixidas-a-centros-educativos

- Actividades dirixidas a outras entidades ou colectivos: http://www.ceida.org/gl/categorias-educacion-e-divulgacion/actividades-dirixidas-a-outros-colectivos

Máis información:
CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Castelo de Santa Cruz, s/n
15179 Liáns-Oleiros. (A Coruña)
Teléfono 981 630 618
difusion@ceida.org
www.ceida.org

Recolle e sintetiza información que antes estaba dispersa en distintas webs.

Youth Wiki naceu co propósito de servir de enciclopedia virtual de cabeceira para todos os mozos europeos.

A información está organizada en función dos 27 países participantes e recolle e sintetiza información, que antes estaba dispersa en distintas webs, sobre políticas e accións nacionais de educación e formación, emprego e emprendemento, voluntariado, inclusión social, mocidade, creatividade e cultura destinados a mozos. Tamén se poden consultar os datos categorizados segundo as diversas políticas que levan a cabo na Unión Europea, como emprego e emprendemento, saúde e benestar ou inclusión social.

O obxectivo xeral deste proxecto é axudar á Comisión Europea e aos Estados membros da Unión Europea na súa toma de decisións, proporcionando información sobre as reformas e as iniciativas vixentes. A recompilación destes datos tamén permite o intercambio de información e novos enfoques  e apoiar actividades de aprendizaxe usadas por traballadores no ámbito da mocidade, ademais de servir como base e guía para mozos interesados, estudantes e investigadores na materia.

A principal fonte de información desta enciclopedia consiste en documentos oficiais procedentes das autoridades nacionais de alto nivel no ámbito da mocidade, así como de estudos, enquisas, análises de datos e estatísticas.
Cada país designa un Correspondente Nacional (CN) quen facilita e actualiza periodicamente os datos almacenados na ‘Youth Wiki’

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki