Novas e actividades (775)

A Universidade de Santiago de Compostela convoca prazas de aloxamento para o curso académico 2018-2019.
O número total de prazas que se ofertan nesta convocatoria é de 1071.

 

O SUR proporciona aloxamento ó estudiantado e demais membros da comunidade universitaria, así como a outras persoas que, aínda que non pertenzan a esta Universidade, participen nas actividades organizadas por ela. Para apoiar isto a Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua, no primeiro trimestre de cada curso académico, convoca e adxudica bolsas de colaboración (biblioteca, informática, socio-culturais, deportivas, etc.), ás que poden acceder residentes e colexiais.


Requisitos: estudantado de readmisión e de nova admisión de grao, de 1º, 2º Ciclo, de másteres universitarios oficiais, de programas de doutoramento, de cursos de posgrao propios, e investigadores en formación.

Campus de Santiago de Compostela:
Colexio Maior Fonseca. Tfno.: 881 814 376
Colexio Maior Rodríguez Cadarso. Tfno.: 881 814 354
Colexio Maior San Clemente. Tfno.: 881 814 312
Residencia Universitaria Burgo das Nacións. Tfno.: 881 811 952
Residencia Universitaria Monte da Condesa: Tfno.: 881 813 531

Campus de Lugo:
Residencia Universitaria Jesús Bal y Gay. Tfno: 982 824 300/301/302

 

Prazos:

Para os solicitantes de nova admisión: dende o día 2 de maio ao 29 de xuño de 2018

Máis información no Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado, tfno.: 881 814 574/582
http://www.usc.es/sur

Esta iniciativa pretende achegar ao terreo das residencias artísticas un novo enfoque que explore as posibilidades de proxectos artísticos inéditos producidos nun contexto específico, a Sala  Amadís, que transcende o seu tradicional uso como lugar expositivo e desprázase cara a un rol de “espazo de creación”.

Con este programa, a Sala  Amadís busca xerar novos espazos que favorezan a formación dos novos artistas contribuíndo á súa profesionalización nun plano eminentemente práctico.

A presente edición propón un tema de traballo, Que aburrimento!, sobre o que virarán as propostas dos/as artistas. É unha expresión que adoita acompañar momentos de  languidez, de tedio estival… que poden preceder ou non a estadios de activación, ou ben acontecer durante momentos en teoría “divertidos” como festivais de música, festas, piscinas… etc. Este tema exponse como o punto de partida das creacións dos artistas  e asume as derivacións que xere, que poden desenvolverse con liberdade de técnica e formato no espazo da sala,  adaptable na  medida que as súas condicións permítano a proxectos  performativos, escénicos, de artes visuais, música…etc.

Paralelamente,  INJUVE expón unha reflexión que será a base da publicación que se realizará ao finalizar as residencias e que se relaciona co  cuestionamiento das narracións dos feitos artísticos: Contar o que facemos e facer o que contamos. Cada artista e profesional invitado, escribirá un breve texto sobre a peza producida durante a residencia. A publicación, recollerá os diferentes puntos de vista de cada autor xerando desta maneira unha visión  poliédrica da mesma peza.

Dirixido a: Creadores de menos de 30 anos a data de convocatoria, españois ou con residencia legal en España. Poden inscribirse artistas individuais ou colectivos.
Prazo de solicitude: ata o 4 de xuño de 2018.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/20/noticias/bases_residencias_artisticas_injuve_2018.pdf

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

1. No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2018/19.
2. Nas axudas para adquirir libros de texto podrá participar alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial.
3. Nas axudas para adquirir material escolar podrá participar o alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.

Ao rematar o curso 2017/18, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2018/19.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 22 de xuño de 2018.
As solicitudes poden taramitarse dende https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 21 de maio de 2018 e en https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social convoca a actividade “Youtubers Voluntari@s” no marco do proxecto Eurocidade_2020.

Obxecto e finalidade: Youtubers Voluntari@s é un proceso creativo realizado por mozos e mozas de 18 a 30 anos que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia propón dentro do proxecto europeo Eurocidade_2020

“Youtubers Voluntari@s”  pretende promocionar e estimular a innovación e crear sinerxias de traballo  entre os mozos e mozas galegos e portugueses dentro dos parámetros da creatividade dixital. Crear unha actividade multidisciplinar para mozos e mozas voluntarios que queiran coñecer outras experiencias no marco do márketing dixital tan necesario na nosa sociedade.

As referencias temáticas serán principalmente:
- Dar a coñecer a Europa Transfronteiriza a través da das canles dixitais.
- Presentar a Cultura Galega e Portuguesa dende o punto de vista da xuventude transfronteiriza a través do voluntariado dixital.
- Apoiar proxectos de cultura dixital a través dunha experiencia práctica.
- Aportar ferramentas para que as entidades de acción voluntaria e todos os mozos e mozas asistentes aprendan a desenvolvelas dixitalmente.

O obxectivo específico da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado será fomentar a través dunha actividade un traballo de investigación, de cooperación na xuventude, e de exposición e divulgación dos mozos e mozas galegos a través da súa creatividade, tanto en Galicia coma Portugal; transmitir os coñecementos necesarios, tanto a nivel técnico como comunicativo, para unha posta en escena exitosa ante unha cámara e unha comunidade de seguidores. Abordaranse aspectos tales como:
Que material audiovisual preciso.
Como fago os meus videos.
Que é o contido.
Consellos para ter popularidade en youtube.
Ao final do encontro abordarase a creación dun video, e contarase coa presenza da experiencia dunha youtuber profesional.

Destinatarios/as:  mozos e mozas  galegos e portugueses con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, ambas inclusive.
Prazas:  ilimitado, ata completar aforo
Inscrición:  mediante formulario electrónico
Data:  24 de maio de 2018
Horario:  de 16:00 a 19:00 horas
Lugar de realización:  Eurocidade Chaves-Verín. Avda. Portugal, Feces de Abaixo. 32699 Verín. Ourense

Cobertura:
A Dirección Xeral facilitará a intervención de dous coachs-expertos.
María Trinidad Giner – experta youtuber do programa Interreg Volunteer IVY.
Raúl Ordóñez – experto en márketing dixital (Sherpa Digital).

Será por conta da persoa participante o traslado ata as dependencias da Eurocidade Chaves-Verín.

Requisitos técnicos para participar:
Requisito indispensable: ser participativo e aberto á creatividade.
As persoas participantes deberán de aportar móbil Smartphone e cargador con posibilidade de conexión a wiffi.

Propiedade intelectual:  a participación no presente programa conlevará pola parte das persoas solicitantes a cesión non privativa do material ás entidades organizadoras para o seu uso divulgativo sen ánimo de lucro.

Cumprimento da normativa de protección de datos: en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 3 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos persoais facilitados polos participantes para esta convocatoria serán susceptibles de tratamento estrictamente confidencial, con finalidades técnicas, nun ficheiro cuxo responsable é a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, autorizando todos e cada un dos participantes no programa para facer uso dos datos persoais con ditos fins.

Os datos persoais aos que fai referencia a presente convocatoria son de necesario cumprimento, sendo a súa principal finalidade a selección e desenvolvemento do programa. Calquera outro uso dos datos persoais distinto aos mencionados, requirirá previo e expreso consentimento deste.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

Os participantes poderán acceder ao devandito ficheiro en calquera momento e exercer os seus dereitos de modificación, rectificación e/ou cancelación destes, coa simple comunicación por escrito á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Obrigas derivadas da participación: a participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das súas bases e das resolucións que a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado oportunamente tome para o seu desenvolvemento, así como a normativa que a mesma desenvolva para o programa.

Proxecto Eurocidade_2020

O proxecto Eurocidade_2020 aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración Europea e de desenvolvemento sostible.

Socios do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; Fundación Galicia Europa;Instituto Portugués do Desporto e da Juventud (IPDJ); Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

No DOG do 16 de maio de 2018 publícase a resolución das axudas concedidas polo programa Inciativa Xove durante o ano 2017

DOG 16 de maio de 2018

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro

Requisitos
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) na data de publicación da presente convocatoria, que establezan accións específicas para a inserción das persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maiores, familia, infancia, menores ou mulleres, de conformidade coa área de actuación recollida no RUEPSS

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xuño de 2018.
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemente TR352C

Máis información no DOG do 15 de maio de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

Os/as Correspondentes Xuvenís do Colexio Divina Pastora de Ourense envianos este divertido vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=hOv0REoZ0s4&feature=youtu.be

Calendario da proba de acceso á Universidade: http://ciug.gal/PDF/cartelcalendario2018.pdf

Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba: http://ciug.gal/PDF/novataboapond18.pdf

A realización dos exercicios da ABAU serán o 12, 13 e 14 de xuño de 2018. Haberá unha convocatoria extraordinaria o 12, 13 e 14 de setembro de 2018

Un blogue interesante do IES A Sardiñeira para aclarar dúbidas: https://monicadizorienta.blogspot.com.es/

1 m2 pola Natureza é unha gran recollida colaborativa cidadá a nivel nacional que promove LIBERA, un día que desde a colaboración de todos busca axudar a limpar e concienciar do problema da "basuraleza" nos espazos naturais do noso país. Trátase de sair o día 16 de xuño a calquera espazo natural que queiramos conservar e liberar do lixo que un día tirouse e segue abandonada, e recollela. Un día para limpar, pero sobre todo para concienciar.

Para participar:  https://proyectolibera.org/

A Consellería de Educación convoca a proba de acceso substitutiva do requisito de titulación as ensinanzas artísticas superiores de Música, de Arte Dramática, de Deseño e de Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o curso escolar 2018/19.

A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e fagan os 18 anos en 2018, agás os aspirantes ás ensinanzas superiores de Música, para os que a idade mínima de acceso é de 16 anos.

A inscrición realizarase na secretaría dos seguintes centros educativos ata o día 7 de xuño:
- Conservatorio Superior de Música da Coruña.
- Conservatorio Superior de Música de Vigo.
- Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
- Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
- Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
- Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
- Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
- Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

Desenvolvemento da proba:
A proba de acceso realizarase o día 15 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

Máis información no DOG do 4 de maio de 2018 e en www.edu.xunta.es

Ensinanzas artísticas superiores: http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/109