Novas e actividades (694)

A Confederación de Empresarios da Coruña, organiza este proxecto formativo de enmprendemento e inserción laboral con repercusión a nivel autonómico e dirixido a xóvenes menores de 30 anos en situación de desemprego e inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil, para a adquisición das ferramentas e estratexias necesarias para dar o salto ó mercado laboral mediante o autoemprego e a inserción laboral jpor conta allea. O proxecto conta coa colaboración da Fundación INCYDE e o cofinanciamento do Fondo Social Europeo, desenvólvese en 3 fases estratéxicas nas que se beneficiarán 5 grupos de participantes por toda a xeografía galega.  Máis información:

Descubre tu talento 2017
María del Carmen Rivera Vázquez
Confederación de Empresarios de La Coruña
Telf: +34 981 13 37 02
Fax: +34 981 13 25 98
Web: talento.cec.es
Mail: descubre.talento@cec.es: https://talento.cec.es/

 

A Consellería de Educación convoca en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa.

Requisitos:
1. Ter rematado os estudos de cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia no réxime ordinario.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrados ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.

O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
Cada premio estará dotado con 750 €

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de setembro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse a través do formulario ED311E dispoñible en https://sede.xunta.es

Máis información no DOG do 7 de agosto de 2017 e en www.edu.xunta.es

A Asociación Cultural Integra xestiona o proxecto THE SUITCASE, THE MAP AND THE VOYAGE OF A YOUTH WORKER  

A idea do proxecto "THE SUITCASE, THE MAP AND THE VOYAGE OF A YOUTH WORKER [204-2-RO01-KA205-013607]" vén dada polas necesidades identificadas no ámbito do traballo xuvenil polo equipo coordinador do proxecto: nula existencia de estruturas en Romanía que ofrecesen cursos formativos na área xuvenil; nula existencia de estruturas europeas que ofrecesen cursos formativos online para persoas interesadas en traballar no ámbito xuvenil; non hai un proceso claro de formación, avaliación e certificación dos traballadores no ámbito da mocidade; noutras palabras, non existe a profesionalización no campo do traballo xuvenil. As consecuencias desta precaria situación á hora de ofrecer orientación profesional reflíctese na incapacidade para poder responder adecuadamente as demandas da mocidade.

 

Máis información: https://www.integracoruna.com/erasmus-ka2

Video: https://youtu.be/mb4Bfbcjl8s

Folleto informativo

 

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
c) Ensinanzas artísticas profesionais.
d) Ensinanzas deportivas.
e) Ensinanzas artísticas superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
j) Formación Profesional básica.


Ensinanzas universitarias:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
b) Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.
c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.
Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.

Compoñentes das bolsas e contías:
1. Contías fixas. Serán as seguintes:
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2017-2018.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
d) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 200 euros.
2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

Os prazos para presentar a solicitude estenderanse ata:
17 de outubro para os estudantes universitarios.
3 de outubro para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es  mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información en www.educacion.es  e no BOE do 10 de agosto de 2017

Se vas a estudar Bacharelato ou ESO podes consultar que materias terás o próximo curso:


DOG do 8 de agosto de 2017

A  Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) organiza o proxecto formativo de emprendemento e inserción laboral "Descobre ou teu talento"

Está dirixido ao colectivo de mozos menores de 30 anos en situación de desemprego, inscritos no  Sistema de Garantía Xuvenil na data de entrada no proxecto, coa finalidade de que a súa incorporación sexa unha fonte de coñecementos e ideas que vertebre na adquisición das ferramentas e estratexias necesarias que lles faculten para dar o salto ao mercado laboral mediante a fórmula do autoemprego e/ou a inserción laboral por conta allea.
 
"Descobre o teu Talento 2017" conta coa colaboración da Fundación INCYDE e cofinanciamiento do Fondo Social Europeo (FSE), desenvolverase en tres fases estratéxicas das que se beneficiarán cinco grupos de participantes, distribuídos ao longo da xeografía galega.

Máis información:
Confederación de Empresarios da Coruña, teléfono 981 133 702
descubre.talento@cec.es

https://www.cec.es

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

As subvencións destinaranse aos seguintes programas:

Programa I: Promoción do emprego autónomo de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (procedemento TR341J):
A finalidade deste programa é axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas mozas desempregadas que figuren inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que se formalicen desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive.
A contía base da subvención serán 4.000 €.
Esta contía base incrementarase nun 25 % nos seguintes casos:
a) Se a persoa incorporada é unha muller.
b) Se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.
c) Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros están desempregados.
d) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2017

Programa II:  Incentivos á contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través dos seguintes procedementos:
a) Incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (TR349I).
b) Incentivos á contratación temporal das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e a súa transformación en contrato indefinido (TR349L).
Entidades beneficiarias: persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia
Prazo:  
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e a data da publicación desta orde, deberán presentarse antes do 2 de outubro de 2017.
As axudas previstas polas contratacións realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse antes do 30 de setembro de 2017.
Contías dos incentivos
As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 7.000 euros.
As contratacións temporais:
1. 250 euros por cada mes completo de duración do contrato ata un máximo de 12 mensualidades.
2. Os contratos para a formación e a aprendizaxe incentivaranse cunha axuda de ata 1.200 euros, sempre que a súa duración sexa de doce meses, e a parte proporcional cando no caso de autorización a súa duración sexa inferior, e o tempo efectivo de traballo sexa igual ao 75 % da xornada de traballo.
3. Os contratos en prácticas incentivaranse cunha axuda de 3.600 euros.
4. A transformación de contratos temporais subvencionados ao abeiro desta procedementos incentivarase con 2.500 euros.
Estas contías incrementarase nun 25 % en cada un dos seguintes casos:
1º. Se a persoa incorporada é unha muller.
2º. Se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.
3º. Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros están desempregados.
4º. No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

Programa III:  Financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación durante sete meses de persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral. (procedemento TR352C).
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de setembro de 2017.

Todas as solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de cada procedemento.

Máis información no DOG do 4 de agosto de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/

Cruz Vermella Xuventude fai unha convocatoria para a selección de persoal docente para impartir os obradoiros das Xornadas XAC -xóvenes como axente de cambio- que se celebrarán do 7 e 8 de outubro.
As temáticas dos obradoiros para os que se convoca o concurso son as seguintes:
- Bullying e acoso escolar
- Igualdade de xénero
- LGTBI+
- Interculturalidade vs xenofobia e racismo
- A violencia a través das redes e internet
- Xestións de emocións
- Habilidades e ferramentas para previr os conflitos
- Habilidades sociais e de comunicación
- Movemento de NON violencia e como aplicalo
- Conflicto dende unha perspectiva positiva
- Estratexias de resolución de conflitos
- Mediación de conflitos
Os obradoiros teñen unha duración de 2 horas cada un.
Búscanse formacións innovadoras, dinámicas, activas e atractivas que axunten contido e práctica.
Aínda que a temática xeral dos obradoiros é inamovible, o título ou denominación da acción formativa é orientativa; queda aberta a posibilidade de propoñer un título máis suxerinte.

Requisitos:
Poderá participar calquera mozo ou moza residente en Galicia de idade comprendida entre 16 e 35 anos.
Cada participante poderá presentarse ata un máximo de catro obradoiros diferentes.
Ter dispoñibilidade de impartir as formacións entre o 7 e 8 de outubro.

Documentación:
a) Proposta da acción formativa en pdf.
b) Currículo Vitae.

A proposta da acción formativa debe recoller os seguintes ítems:
- Nome e apelidos da persoa participante.
- Obradoiro formativo ó que se presenta a proposta
- Breve descrición da proposta e metodoloxía.
- Contidos a tratar
- Todo o que a persoa participante considere importante.
Non hai un formato oficial, a principal premisa para presentar a proposta é que a persoa que vexa o documento poda entender que se quere facer no obradoiro.
A proposta deberá presentarse en documento pdf. Non hai extensión mínima pero si unha máxima designada en tres caras de folio.

Prazo: As persoas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico coa súa proposta segundo as bases da convocatoria a xuventudegalicia@cruzroja.es antes do 28 de agosto ás 00.00 horas.


Máis información no Facebook de Cruz Vermella Xuventude

A Consellería de Educación publica no DOG do 1 de agosto a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas de Galicia a partir do curso escolar 2017/18.
Tamén se ofertarán cursos de linguaxe administrativa galega (LAG) e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que terán carácter gratuíto, organizados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Oferta de idiomas