Novas e actividades (848)

Proxecto Libera

Xul 19, 2019

Cada vez é máis difícil non ver basuraleza nas cunetas. Os residuos que tiramos teñen un gran impacto no medio ambiente. Por iso, desde o Proxecto LIBERA lanzamos unha campaña co apoio da DGT para concienciar sobre o impacto da basuraleza nas cunetas das nosas estradas.
Queres saber #DondeAcabaLaBasuraleza?

Latas, cabichas, botellas, toalliñas, panos, envoltorios de plástico… Estes elementos, que tanto nos impacta ver tirados en casa, abundan nas nosas cunetas. Estímase que en Europa, a cantidade de lixo recollido anualmente rolda os centos de miles de toneladas, cun custo próximo a mil millóns de euros.
Con todo, o maior impacto destes residuos non é económico.
Plásticos que tardan máis de 400 anos en degradarse, substancias tóxicas que se filtran no chan, chegando a afectar a reservas de augas, animais atrapados ou atragoados por residuos arroxados á marxe das estradas…

Debemos encamiñar os esforzos para lograr unha cidadanía máis cívica, sensibilizada e consciente da necesidade de ser responsables coa adecuada xestión dos residuos xerados para garantir a conservación das diferentes contornas naturais. A práctica dun consumo responsable, a redución de residuos xerados en orixe e fomentar novos hábitos como levar sempre un recipiente ou bolsa no coche onde depositar temporalmente os residuos ata ter acceso ao correspondente contedor, son xestos que reducirán substancialmente o arroxo de lixo polo portelo e/ou abandono desta en cunetas. Para lograr cambiar hábitos é necesario traballar desde a información, concienciación e educación. Presentar o problema nos colexios, institutos, autoescolas entre outros centros de formación e educación, para que os alumnos comprendan a realidade e dimensión do problema, e sobre todo que se pode facer para frealo ou solucionalo.

https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/cunetas.php

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 17 ás 9:00 horas ata o día 23 de xullo ás 13:00 horas. Abrirase un novo período de matriculación tras a publicación da 2ª adxudicación ordinaria.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada


PRAZAS VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS

 

Tamén estás a tempo de matricularte na FP Dual, estudar e traballar á vez...

PRAZAS VACANTES EN FP DUAL

A Consellería de Educación fai dúas convocatorias de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional actualmente extinguidos.

Realizaranse dúas convocatorias no curso académico 2019-2020, consonte o seguinte calendario:

a) A primeira convocatoria realizarase no mes de setembro, antes do comezo das actividades lectivas, co fin de posibilitar a matrícula no ciclo equivalente.
b) A segunda convocatoria realizarase no mes de xuño, coincidindo co remate das actividades lectivas.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED517J e presentaranse nas secretarías dos centros  públicos sede destas probas.

Establécense dous prazos de presentación de solicitudes, en función das convocatorias previstas:
a) Para a primeira convocatoria: do 17 ao 31 de xullo de 2019.
b) Para a segunda convocatoria: do 4 ao 15 de maio de 2020.

Máis información no DOG do 15 de xullo de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/fp.

O Instituto da Xuventude, Injuve, concede os Premios Nacionais de Xuventude para o ano 2019.

Premio de 2.000 euros, en cada unha das seguintes categorías:

Compromiso Social a Sandra Timón Mayo.
Cultura a María Sánchez Rodríguez.
Medio Ambiente a Andrea Fernández Gorgojo.
Deporte a Francisco Javier García Pajares.
Ciencia e Tecnoloxía a Pedro Javier Gómez Gálvez.

Mención honorífica, sen dotación económica, nas seguintes categorías:

Ana M.ª Valle Sanz en Compromiso Social.
M.ª Elisa González García en Cultura.
Juan Carlos Jiménez Cabrera en Medio Ambiente.

Máis información no BOE do 15 de xullo de 2019 e en www.injuve.es

A Consellería de Educación convoca 30 prazas de persoas colaboradoras bolseiras  para o curso 2017/2018, nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo:

CRD da Coruña: 18 prazas.
CRD de Ourense: 6 prazas.
CRD de Vigo: 6 prazas.

Requisitos:
a) Dezaoito anos cumpridos, ou acadar esta idade dentro do ano natural 2019.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño do labor de apoio no desenvolvemento da actividade diaria da residencia.
c) A persoa solicitante deberá estar inscrita ou matriculada en ensinanzas universitarias de grao, máster oficial, primeiro, segundo ou terceiro ciclo nunha facultade, escola superior, escola universitaria ou colexio universitario no curso 2019/20.
A distancia entre o centro universitario onde curse os estudos e o centro residencial docente, así como os medios de comunicación existentes, deberán garantir a dispoñibilidade no horario en que teñan que realizar o devandito labor de apoio.

Considéranse estudantes en réxime de dedicación académica a tempo completo os matriculados no número de créditos indicado a seguir:
a) Estudos de grao: 60 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o número de créditos que resulte de dividir o total dos que integran o plan de estudos (agás os de libre elección) entre o número de anos que o compoñan.
Estes solicitantes terán preferencia na adxudicación de prazas.
Non obstante, os solicitantes en situación de matrícula parcial poderán obter praza cando estean matriculados no número mínimo indicado a seguir:
a) Estudos de grao: entre 30 e 59 créditos.
b) Estudos de primeiro e segundo ciclo: o 50% do créditos indicados.

Incompatibilidades
1. As persoas beneficiarias de praza de colaborador bolseiro non poderán realizar, mentres gocen desta, ningún tipo de traballo remunerado.
2. Así mesmo, será incompatible con estar en posesión ou reunir os requisitos necesarios para obter un título académico de nivel igual ou superior ao dos estudos que pretende realizar.
3. A condición de beneficiario será compatible coa obtención de axudas na convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia.

As bolsas podense solicitar en https://sede.xunta.es co procedemento ED308A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de agosto de 2019.
Máis información no DOG do 5 de xullo de 2019 e en www.edu.xunta.es

As residencias universitarias son servizos de asistencia destinados a proporcionar aloxamento ao membros da comunidade Universitaria.

Prazo:

Para o curso 2019-2020 está aberto o prazo para solicitar as residencias de Ferrol e Coruña ata 14:00 horas do día 19 de xullo de 2019.

 

Residencia Universitaria Pública de Ferrol. Folleto

Rúa Sánchez Barcaiztegui, 28

15402 Ferrol

Teléfono: 981 337 400 ext.: 3696

 

Residencia Univ. Pública de A Coruña "Elvira Bao". Folleto

Rúa Archer Milton Hutington, 24

15011 A Coruña

 

Residencias privadas na Coruña e en Ferrol: https://www.udc.es/gl/sape/aloxamento/

A Universidade de Vigo oferta prazas e bolsas de aloxamento para os seus estudantes.

 

Bolsas: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas


 

Residencias:

 

Vigo: https://www.resa.es/es/residencias/vigo/residencia-universitaria-o-castro/residencia/

 

Baiona: https://www.baionacampusresidencial.com/

 

Ourense: https://www.resa.es/es/residencias/ourense/residencia-universitaria-as-burgas/residencia/

 

Allariz: http://www.uvigo.es/uvigo_es/conocenos/aloxamento/allariz.html

 

Pontevedra:https://www.afundacion.org/es/centros/centro/residencia_de_estudiantes_afundacion_de_pontevedra

 

Máis información:

Vicerretoría de Extesión Universitaria, tfno.: 986 813 603, 986 813 817 e 986 813 626  e en  https://www.uvigo.gal/campus/vantaxes/aloxamento

Convócase unha acción formativa de vela adaptada que se centrará no desenvolvemento dos mozos e mozas con discapacidade como ferramenta de apoio á mellora das súas capacidades e habilidades.

Esta iniciativa formativa teórica práctica vinculada ao mundo mariño ten como obxectivos:

  • Apoiar o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas en xeral e dos mozos e mozas con discapacidade en particular, fomentar as súas capacidades e potenciar a autonomía e potencialidades.
  • Fomentar a participación das persoas mozas con discapacidade na sociedade.
  • Apoiar o proceso formativo da xuventude ofrecendo ferramentas para a adquisición de coñecementos para a formulación e desenvolvemento de proxectos que contemplen a globalidade da persoa con discapacidade e estimulen a súa autonomía.
  • Sensibilizar sobre o papel activo que as persoas con discapacidade poden desempeñar na sociedade poñendo énfase nas súas capacidades e habilidades.
  • Traballar con persoas con discapacidade aproveitando o traballo en equipo para que os participantes descubran as súas propias habilidades cara a súa inclusión.
  • Contribuír á sensibilización, concienciación e inclusión social.

Datas:

12 e 13 de xullo de 2019.

Horarios:

12 de xullo: de 16:00 a 19:00 horas.

13 de xullo: de 10:00 a 14: 00 horas.

Prazas:

12: 6 por cada xornada.

Lugar de realización:

Ría de Ares (A Coruña).

O/a mozo/a participante deberá incorporarse á actividade no Club Náutico Ría de Ares (Avenida Xeneral Gabeiras, s/n, 15624 Ares, A Coruña).

Os gastos de desprazamento ata o lugar de inicio da actividade correrá a cargo do mozo/a participante

Destinatarios:

1. Actividades do 12 de xullo:

Persoas galegas e portuguesas cunha discapacidade igual ou superior a un 33%.

2. Actividades do 13 de xullo:

Mozos e mozas galegos e portugueses con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade cunha discapacidade igual ou superior a un 33%.

Actividades

Bautismo de mar

Formación teórica e práctica sobre conceptos básicos de vela.

Datas de inscrición

Do 2 ata o 9 de xullo de 2019.

Inscrición

Mediante formulario de inscrición

Admisión

Por rigorosa orde de inscrición.

Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día seguinte, entenderase que non obtivo praza.

PROXECTO LIDERA

Esta actividade enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio.

Conta cun orzamento de 1.428.692,93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

MÁIS INFORMACIÓN

xuventude@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

No DOG do 28 de xuño publícase o calendario escolar para o vindeiro curso: inicio, vacacións de nadal, entroido, semana santa, días non lectivos...

Se estás a estudar ESO, Bacharelato ou FP tes que volver a clases o 16 de setembro...

DOG do 28 de xuño de 2017