En portada (1116)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca a iniciativa “Intercambios profesionais Galicia Norte de Portugal”, un programa multidisciplinar de estancias creativas na area metropolitana de O Porto (Portugal) que ten por finalidade apoiar a formación da xuventude mediante a mellora da súa empregabilidade e promocionar e estimular a empregabilidade, o emprendemento e o autoemprego nos mozos e mozas galegos e portugueses dentro dos parámetros da innovación.

Esta iniciativa permitirá que os mozos e mozas complementan a competencia profesional e persoal, incrementando así as súas posibilidades de inserción laboral, de xeito que poidan constatar unha práctica formativa noutro país como parte do currículo.

OBXECTIVOS
- Apoiar á mocidade na adquisición de coñecementos e habilidades que axudan a completar o seu desenvolvemento persoal e profesional.
- Crear sinerxias entre mozos e mozas de Galicia e empresas de Portugal co fin de que xurdan novas oportunidades.
- Axudar ao desenvolvemento dos proxectos empresariais dos mozos e mozas galegos, ou preparar aos mozos e mozas galegos á hora comezar un novo proxecto  a través das novas tecnoloxías aplicadas a varios sectores
- Fomentar ideas innovadoras da xuventude a través da creatividade.
-Promocionar e estimular o espírito emprendendor da xuventude  a través de novos métodos de aprendizaxe baseados en “aprender facendo”.

ACTIVIDADES: prácticas formativas non retribuídas en empresas de Portugal (area metropolitana do Porto)  e actividades complementarias.

DESTINATARIOS: mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
Estes destinatarios poden aportar a súa propia empresa de realización da práctica creativa. De non ser así, asignarase unha  empresa adaptada ao perfil da persoa solicitante e segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.

NÚMERO DE PRAZAS: 12
DURACIÓN DAS PRÁCTICAS: 6 días

TEMPORIZACIÓN DOS INTERCAMBIOS: do 2 ao 7 de decembro de 2018.
Incorporación á actividade: 2 de decembro. Horario:
- 17:00 horas dende Santiago, no caso de que a persoa participante faga uso do transporte que ofrece a organización dende esta localidade.
- 20:00 horas (hora local) no lugar da area metropolitana de O Porto que se indicará, no caso de que esta persoa participante se desprace polos seus propios medios de transporte ata o punto indicado.
Finalización da actividade: 7 de decembro. Saída da area metropolitana de O Porto ás 16:00 horas (hora local).

TRANSPORTE: A organización ofrecerá ás persoas participantes transporte (ida e volta) dende Santiago de Compostela ata a area metropolitana de O Porto os días 2 e 7 de decembro ás horas indicadas no parágrafo anterior.
A organización faise cargo do transporte local durante os días de desenvolvemento da actividade.
No caso de que o/a mozo/a faga uso do seu vehículo propio para chegar ao punto de encontro na area metropolitana de O Porto, durante o período de desenvolvemento da actividade (20:00 horas do 2 de decembro ata as 16:00 horas do 7 de decembro) non se poderá facer uso deste vehículo, salvo causa de forza maior debidamente xustificada.

AMBITO XEOGRÁFICO: area metropolitana do Porto (Portugal).

SECTORES: Os sectores nos que poderán desenvolver as súas prácticas serán:
- Moda
- Novas tecnoloxías: app’s, informática, internet das cousas
- Audiovisual
- Servizos á xuventude
- Atención á diversidade

No caso de que un participante teña xa unha empresa de referencia ten que facelo constar na inscrición. De darse o caso de que esa empresa non corresponde a ningún dos sectores indicados polo/a mozo/a, este poderá participar no programa previa entrevista persoal. A non presentación a referida entrevista implica a perda do dereito a participar no programa.
A organización intentará axustar a asignación de empresa a cada participante segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no programa.
A organización non se responsabiliza das expectativas persoais dos participantes en relación á asignación das empresas. Estas empresas colaboradoras no programa son representativas dos sectores de referencia pero cada unha delas conta coas súas propias peculiaridades.

COBERTURA
- Empresa adaptada ao perfil da persoa solicitante e segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto, no caso de que o/a mozo/a non conte con empresa na area metropolitana de O Porto.
- Actividades complementarias.
- Aloxamento e manutención.
- Transporte de ida e volta dende Santiago de Compostela ata a area metropolitana de O Porto.
- Transporte local.
- Titorización e seguimento individualizado.
- Seguro de accidentes e responsabilidade civil
- Diploma acreditativo da práctica realizada.

* Será por conta da persoa seleccionada o desprazamento dende o seu domicilio ata Santiago de Compostela.

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 7 ao  20 de novembro de 2018.
INSCRICIÓN: mediante envío de formulario electrónico.

SELECCIÓN:
Criterios:
1) Rigorosa orde de inscrición.
2) Entrevista persoal.
Preselección:
As 12 primeiras persoas solicitantes que cumpran os requisitos esixidos nesta convocatoria, serán convocados mediante correo electrónico a unha entrevista persoal aos efectos de asignación de empresa de prácticas o mais adaptada posible ao seu perfil e segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.
A entrevista persoal poderá ser: presencial ou por “skype”.
Selección:
Serán seleccionadas as persoas solicitantes cuxo perfil se adapte aos criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.
Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. De non recibir comunicación nos catro días seguintes á finalización do prazo de inscrición, entenderase que non obtivo praza.

OBRIGAS DERIVADAS DA PARTICIPACIÓN:
A participación nesta convocatoria implica a aceptación de todas e cada unha das súas bases e das resolucións que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado oportunamente tome para o seu desenvolvemento, así como a normativa que a mesma desenvolva para o programa.

PERDA DO DEREITO Á PARTICIPACIÓN: Non asistencia á entrevista persoal previa á asignación de empresa.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais recadados neste programa serán tratados na súa condición de responsable pola Consellería de Política Social coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste programa.
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme as referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e adoptará todas as medidas técnicas e de seguridade para asegurar a confidencialidade dos devanditos datos, así como evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta, en todo momento, do estado da tecnoloxía.

 

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Dentro do proxecto Lidera, esta acción formativa forma parte da actividade “Crece” que ten como obxectivo provocar un coñecemento, proceso e contexto de traballo en rede, no que se involucren os distintos actores e reactivos do territorio a través da xeración de espazos de desenvolvemento local no ámbito de influencia do proxecto.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

MÁIS INFORMACIÓN:  subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

O Institut Valenciá de la Joventut organiza dous campos de voluntariado de inverno, para mozos e mozas de 18 a 30 anos:

  • Diviértete I (Moraira), do 26 de decembro de 2018 ao 4 de xaneiro de 2019.

  • Diviértete II (Benicàssim), do 26 de decembro de 2018 a 4 de xaneiro de 2019.

Se estás interesado/a en participar, chama ao teléfono 881 999 314 para preinscribirte, facilitando os teus datos persoais.

O prazo para preinscribirte comeza o día 8 de novembro, de 9 a 14 horas, e estará aberto ata o 23 de novembro.

A preinscrición farase por orde de chamada. A inscrición final no campo realizarase unha vez que o Institut Valenciá de la Joventut confirme a existencia de praza

Cota: 60 € (gastos de desprazamento NON INCLUÍDOS)


Son campos de traballo con menores, polo que as persoas participantes deberán achegar o certificado negativo de delitos de natureza sexual, ou ben autorizar a consulta na solicitude.


DIVIERTETE I LaMarina
DIVIERTETE II Benicassim


Máis información: http://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

ENCONTRO SECTORIAL NO ESPAZO XOVE DE BETANZOS: “NOVOS CULTIVOS DE VIABILIDADE NO MEDIO RURAL”


A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Betanzos, o encontro sectorial “Novos cultivos de viabilidade no medio rural”, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades laborais no eido da produción de novos cultivos no medio rural.


CONTIDOS:

- Emprendemento a través de novos cultivos no medio rural

- Análise de produción e cultivo de: quinoa, pistacheiro, kale, “frutas del bosque”, bimi, “kai-lan”, cáñamo industrial, lúpulo...
- Ofrecer ferramentas para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional.

- Promover o coñecemento e valorización de novas figuras profesionais como posible saídas profesionais da mocidade.

- Establecer unha dinámica de coñecemento e diálogo entre a mocidade e os axentes económicos do territorio, coa finalidade de impulsar novas oportunidades de colaboración e mentoring.

Data: 14 de novembo de 2018

Horario: 10:00- 13:30 horas

Lugar: Espazo Xove de Betanzos– Espazo Emprende.
R/ Valdoncel, 7. 15.300 Betanzos

Entrada libre para os/as mozos/as interesados/as.


Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega)o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

 

ENCONTRO SECTORIAL NO ESPAZO XOVE DE CURTIS: “EMPRENDEMENTO EN BASE A CULTIVOS HORTÍCOLAS”


A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Curtis, o encontro sectorial “Emprendemento en base a cultivos hortícolas”, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades laborais no eido do cultivo hortícola


CONTIDOS:

- Emprendemento a través do cultivo hortícola.

- Ofrecer ferramentas para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional.

- Promover o coñecemento e valorización de novas figuras profesionais como posible saídas profesionais da mocidade.

- Establecer unha dinámica de coñecemento e diálogo entre a mocidade e os axentes económicos do territorio, coa finalidade de impulsar novas oportunidades de colaboración e mentoring.


Data: 12 de novembo de 2018

Horario: 10:15- 11:15 horas

Lugar: Espazo Xove de Curtis – Espazo Emprende.
R/ Estrada Estación, s/n
15310 Curtis

Entrada libre para os/as mozos/as interesados/as.


Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social oferta 20 prazas para a realización de prácticas formativas non retribuídas en empresas en Galicia, no marco do proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA).

OBXECTIVOS
- Aproximación dos mozos e mozas ao ámbito sociolaboral coa finalidade de que se acheguen á realidade das empresas mediante o desenvolvemento de estancias titorizadas en distintos sectores do tecido empresarial galego.
- Ofrecer á xuventude unha experiencia de educación non formal, para axudalos na toma de decisión do seu futuro perfil profesional mediante o coñecemento da realidade da empresa.
- Apoiar á mocidade na adquisición de coñecementos e habilidades que axudan a completar o seu desenvolvemento persoal e profesional.

DESTINATARIOS/AS:  Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.

NÚMERO DE PRAZAS:  20
DURACIÓN DAS PRÁCTICAS: 10 días
TEMPORIZACIÓN DAS PRÁCTICAS: Do 19 ao 30 de novembro de 2018.
ÁMBITO XEOGRÁFICO: Galicia
SECTORES:
- Agricultura.
- Comercio.
- Gandeiría.
- Xardinería.
- Sanidade animal.
- Industria agroalimentaria

COBERTURA
- Empresa adaptada ao perfil da persoa solicitante e segundo os criterios solicitados polas  empresas colaboradoras no proxecto.
- Titorización e seguimento individualizado.
- Seguro de accidentes e responsabilidade civil
- Convenio de prácticas coa empresa
- Diploma acreditativo da práctica realizada.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 26 de outubro ao 5 de novembro de 2018.
INSCRICIÓN: Mediante envío de formulario electrónico

ADMISIÓN
Criterios:
1) Rigorosa orde de inscrición.
2) Entrevista persoal.
Preselección:
As 20 primeiras persoas solicitantes que cumpran os requisitos esixidos nesta convocatoria, serán convocados mediante correo electrónico a unha entrevista persoal aos efectos de asignación de empresa de prácticas o mais adaptada posible ao seu perfil e segundo os criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto.
A entrevista persoal poderá ser: presencial ou por “skype”.
Selección:
Serán seleccionadas as persoas solicitantes cuxo perfil se adapte aos criterios solicitados polas empresas colaboradoras no proxecto
Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. De non recibir comunicación nos catro días seguintes á finalización do prazo de inscrición, entenderase que non obtivo praza.

PERDA DO DEREITO Á PARTICIPACIÓN:  Non asistencia á entrevista persoal previa á asignación de empresa.


PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Dentro do proxecto Lidera, esta acción formativa forma parte da actividade “Crece” que ten como obxectivo provocar un coñecemento, proceso e contexto de traballo en rede, no que se involucren os distintos actores e reactivos do territorio a través da xeración de espazos de desenvolvemento local no ámbito de influencia do proxecto.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


MÁIS INFORMACIÓN:  subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convida a todas as escolas de educación no tempo libre de Galicia e a calquera outra persoa interesada a unha xuntanza na que se trasladarán as conclusións do informe elaborado polo grupo Sculca da USC tras unha revisión pedagóxica da parte de formación do borrador do novo decreto que desenvolverá o título II da Lei 6/2012, de Xuventude de Galicia.
 
O informe propón algunhas mudanzas no texto do último borrador ao que se chegou tras un longo proceso participativo. Nesta xuntanza debateranse estes puntos a fin de chegarmos entre todas e todos a un texto definitivo e iniciarmos a súa tramitación.
 
A xuntanza terá lugar o vindeiro día 5 de novembro na Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela) a partir das 16.30 horas.
 
As persoas interesadas en asistir deberán remitir un correo electrónico ao enderezo institutoxuventude.ctb@xunta.gal, indicando nome e apelidos e escola á que representa, no seu caso. No caso de non formar parte de ningunha escola, indicará o motivo do seu interese.
 
Consulta aquí o último borrador do decreto.
 
Consulta aquí o informe da USC.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, levou a cabo unha Xornada sobre as Políticas de Información Xuvenil da Xunta de Galicia.

O acto tivo lugar o 18 de outubro no IES 1º de Marzo de Baiona, ao que asistiron estudantes e profesores/as do Ciclo formativo de grao superior de Animación Sociocultural e Turística.
As persoas asistintes recibiron información actualizada sobre a Rede galega de información xuvenil e dos programas e recursos que ten a administración autonómica para a mocidade galega.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Tui, o encontro sectorial “Marketing persoal para persoas emprendedoras”, un encontro sectorial a pequena escala, onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mutuo que impulse a aparición de oportunidades no eido laboral.


CONTIDOS:

- Comprender as diferenzas entre “falar e transmitir”.

-Aprender a crear mensaxes emocionais que capten a atención da persoa interlocutora e desperten o seu interese.

-Aprender a manexar a linguaxe non verbal, tanto na comunicación oral como na comunicación escrita.

-Entender que un bo produto ou negocio necesita unha boa comunicación de posicionamento.


Ponente: Roberto Pérez Marijan, experto en oratoria e marketing dixital.


Data: 6 de novembo de 2018

Horario: 10:00- 13:00 horas

Lugar: Espazo Xove de Tui – Espazo Emprende.
Rúa Sanz, 28
36.700 Tui
Pontevedra

Entrada libre para os/as mozos/as interesados/as.


Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, levou a cabo unha Xornada sobre as Políticas de Información Xuvenil da Xunta de Galicia.

O acto tivo lugar o 9 de outubro, as 19:30 horas no Centro coordinador de Información Xuvenil, ao que asistiron 24 estudantes e profesores/as do Ciclo formativo de grao superior de Animación Sociocultural e Turística do IES “Rosalía de Castro” de Santiago de Compostela, que recibiron información actualizada sobre a Rede galega de información xuvenil e dos programas e recursos que ten a administración autonómica para a mocidade galega.