Bolsas de investigación en universidades ou centros no estranxeiro

16 Mar 2016

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudeiro
3.- DESTINATARIOS
?
Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicamento (MIR), Bioloxía (BIR), Farmacia (FIR),
Psicoloxía (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase
acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto para
realizar. Estás contemplan unha axuda de 3.100 euros para gastos de traslado
e instalación, un estipendio mensual entre 1.900 e 2.700 euros
dependendo do país de destino. Ademais cobren o seguro de enfermidade e
accidentes subscrito pola Fundación Alfonso Martín Escudeiro e no seu caso,
o esixido polo centro estranxeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO