Lei de Galeguidade

19 Xul 2013

galeguidadeNo BOE do 19 de xullo publícase a Lei de Galeguidade.

O título preliminar ten como finalidade determinar o obxecto e ámbito de aplicación da lei, así como sinalar os fins desta, os diferentes tipos de entidades galegas asentadas fóra de Galicia e as competencias da Administración autonómica neste ámbito.
O título I determina o alcance e actuacións que leva consigo o recoñecemento da galeguidade e a inscrición das diferentes entidades no Rexistro da galeguidade. Este título comprende sete capítulos:
No capítulo I defínese as comunidades galegas, os fins que determinan o seu recoñecemento, a tipoloxía das entidades galegas asentadas fóra da nosa comunidade, os requisitos para o seu recoñecemento e o procedemento para ser recoñecidas.
O capítulo II define outras entidades galegas e marca os requisitos e procedementos para a súa inscrición no Rexistro da Galeguidade.
O capítulo III fai referencia á revogación do recoñecemento da galeguidade ou da condición de centro colaborador da galeguidade.
O capítulo IV fai referencia aos procesos de unión e fusión das comunidades galegas, a natureza destes procesos, os fins, o procedemento de cambio na inscrición no Rexistro da Galeguidade e a participación no Consello de Comunidades Galegas durante o proceso.
O título II considera o alcance do recoñecemento da galleguidad nas ordes social, cultural e económica.
O título III desenvolve as actuacións a favor da galeguidade pola Comunidade Autónoma de Galicia nos ámbitos social, cultural e económico-empresarial.
O título IV crea o Rexistro da Galeguidade e establece as súas funcións e funcionamento.
O título V aborda a participación dos galegos e galegas residentes fóra de Galicia na vida desta a través do Consello de Comunidades Galegas, establecendo a súa natureza, funcións, composición, funcións dos seus membros e funcionamento.

Máis información no BOE do 19 de xullo de 2013 e en http://emigracion.xunta.es