Avais ICO á mocidade para a compra da primeira vivenda

14 Feb 2024

O Consello de Ministros fixa as condicións para o acceso á liña de 2.500 millóns de euros en avais para que mozos e mozas de non máis de 35 anos e familias con menores a cargo poidan acceder á súa primeira vivenda.

Os adquirientes de vivendas deben ser persoas físicas e maiores de idade, con residencia legal en España, debendo acreditala de maneira continua e ininterrompida durante os dous anos anteriores á solicitude do préstamo.

Os ingresos individuais non poden superar os 37.800 euros brutos ao ano (4,5 veces o IPREM). No caso de que a vivenda sexa adquirida por dúas persoas, o límite de ingresos elevarase ao dobre. É dicir, os ingresos dos dous adquirientes non poderán superar en conxunto, a suma do límite establecido para cada un.

Devandito límite incrementarase en 0,3 veces o IPREM (2.520 euros brutos anuais) por cada menor a cargo e, ademais, no caso de familia monoparental o límite poderase incrementar nun 70% adicional.

O límite de patrimonio do avalado será máximo de 100.000 euros.

Non poderán acollerse a esta liña de avais quen xa sexan propietarios doutra vivenda con anterioridade, independentemente da forma de adquisición desta. Con todo, con excepción ao anterior, si poderán acollerse quen cumprindo os requisitos concorran nalgunhas destas circunstancias:

- Cando o dereito de propiedade recaia sobre unha parte alícuota da vivenda e esta obtívose por herdanza ou transmisión mortis causa sen testamento.

- Para aquelas persoas que, sendo titulares dunha vivenda, acrediten a súa non dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, por calquera outra causa allea á súa vontade, ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade do seu titular ou das persoas que formen parte da súa unidade de convivencia.

O aval poderase manter dentro dos límites establecidos no convenio sempre que sexa a vivenda habitual do beneficiario/a, coa excepción das circunstancias mencionadas anteriormente que poidan esixir o cambio de vivenda.

A canto ascende o aval? Con carácter xeral, o ICO avalará ata o 20% do importe do crédito. Se a vivenda adquirida dispón dunha cualificación enerxética D ou superior, poderase avalar ata o 25% deste importe.

O prazo do aval outorgado por Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a entidade financeira e xestionado polo ICO será dun máximo de 10 anos desde que se formalice a operación, con independencia da amortización do préstamo.

Durante este prazo, a vivenda deberá ser a residencia habitual da persoa avalada e o seu arrendamento estará limitado a que concorran circunstancias que esixan o cambio de vivenda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral ou obtención dun emprego máis vantaxoso, entre outras análogas.

O prazo para formalizar os préstamos que se acollan a esta liña de avais finalizará o 31 de decembro de 2024.

https://www.ico.es/web/guest/inicio