Bolsas Fundación SEPI-CESA-FP 2024

08 Nov 2023
Bolsas Fundación SEPI-CESA-FP 2024
 
Información
A FUNDACIÓN SEPI, F.S.P. de conformidade cos termos do contrato de data 3 de outubro de 2023 subscrito coa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A. convoca as bolsas para técnicos superiores de formación profesional, correspondentes ao Programa Fundación SEPI - CESA FP 2024.
O Programa ten como finalidade facilitar a persoas mozas tituladas de grao superior de formación profesional, períodos de formación práctica, como bolseiros e bolseiras, en centros de traballo de CESA baixo a supervisión de titores ou titoras. 1.2. Durante o ano 2024 a FUNDACIÓN SEPI poderá levar a cabo diversos procesos de selección dentro da presente convocatoria do Programa.
As bolsas terán unha duración inicial de seis meses, desde a data de incorporación das persoas beneficiarias.
As titulacións requiridas publicaranse como anexo ás presentes bases, no que se establecerá , ademais, o prazo para a presentación de solicitudes.
A solicitude de CESA, a FUNDACIÓN SEPI poderá prorrogar as bolsas por outro período de seis meses, en análogas condicións ás establecidas no apartado anterior. Por tanto, se a FUNDACIÓN SEPI autorizase a prórroga solicitada, o período formativo total sería de doce meses.
A formación práctica dos bolseiros e bolseiras do Programa poderá levar a cabo en calquera dos centros de CESA en Xetafe (Madrid) ou Sevilla.
As solicitudes deberán ser realizadas exclusivamente cumprimentando o formulario establecido para o efecto na páxina web da FUNDACIÓN SEPI. Non serán admitidas solicitudes presentadas a través doutro medio.
 
Convoca: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.
 
Requisitos:
Con carácter xeral, en todos os procesos de selección que se realice durante a vixencia da edición 2024 aquelas persoas candidatas que desexen optar a algunha das bolsas integrada no Programa, deberán cumprir os seguintes requisitos:
-Obter o título de que se trate con posterioridade ao 30 de xuño de 2015.
-Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1993.
-Non desempeñar traballo profesional algún relacionado coa súa titulación, xa sexa por conta propia ou allea.
-Non ser ser beneficiario ou beneficiaria dalgún programa de bolsas da FUNDACIÓN SEPI, nin renunciar a algunha bolsa outorgada por esta institución durante o período formativo. 
-Con carácter específico para o proceso de selección en curso: concluír no momento de realizar a entrevista persoal os estudos conducentes á obtención das titulacións oficiais relacionadas no anexo a estas bases correspondente ao proceso de selección de que se trate, nalgún centro docente español recoñecido oficialmente. Os títulos obtidos fóra de España serán admitidos a condición de que estean homologados ou conten coa declaración de equivalencia outorgada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.
 
Dotación
a) A gozar dun período de formación práctica nalgún dos centros ou oficinas de CESA, de conformidade co plan formativo da súa bolsa.
b) A percibir, durante todo o período formativo, unha asignación económica mensual ou parte proporcional que corresponda en función da data de incorporación da persoa beneficiaria, integrada por: Unha asignación mensual de 780 €.
c) Á cobertura dun seguro de accidentes formalizado pola FUNDACIÓN SEPI ao seu favor.
d) A ser incluído ou incluída no réxime xeral da Seguridade Social.
 
Más Información
 
Enlaces