VII PREMIO EDHASA DE NARRATIVAS HISTÓRICAS 2024 (España)

02 Nov 2023
 
EDITORA E DISTRIBUIDORA HISPANO AMERICANA S. A (EDHASA) convoca, por sétimo ano consecutivo, o «Premio Edhasa Narrativas Históricas» para 2024. 
Con esta convocatoria, mantendo a liña editorial da colección, preténdese fomentar a escritura e publicación de novelas de xénero histórico, ambientadas en épocas pasadas –ata a Segunda Guerra Mundial (1945)–, cuxo relato respecta o rigor histórico, con feitos ficticios ou reais, pero sempre verosímiles e sen descoidar a calidade literaria.
 
O Premio axustarase ás seguintes
 
BASES
1.ª Participantes. Poderá concorrer á quinta edición do Premio EDHASA Narrativas Históricas calquera obra de ficción de xénero histórico (novela histórica), calquera que sexa a nacionalidade do autor, escrita en lingua española.
2.ª Natureza das obras. As obras deben pertencer ao xénero da novela histórica, entendéndose que esta abarca ata a Segunda Guerra Mundial, como se especifica no primeiro parágrafo destas bases. As edicións dos textos que se presenten a concurso deberán ser orixinais e inéditas na súa totalidade; non poderán ser premiadas en ningún outro certame de características similares a este e tampouco poden estar pendentes do veredicto doutro xurado.
3.ª Prazo de presentación. A data límite para a presentación de orixinais é o 5 de decembro de 2023. Con posterioridade, só se aceptarán aqueles manuscritos impresos cuxa data no cuño sexa a data límite do prazo de entrega ou anterior a esta, ou correos electrónicos ata as 24:00 horas do devandito día.
4.ª Formato. As novelas poderanse presentar en calquera destes dous formatos:
• En papel, en formato DIN A4, escritas a dobre espazo, con letra Estafes New Roman en corpo 12, ou de características similares, e encadernada. Deberase presentar acompañada cunha copia da novela en formato dixital (CD, pendrive etc.)/ etc.). Os orixinais serán remitidos á seguinte dirección, facendo constar de forma clara que concorren ao Premio Edhasa Narrativas Históricas:
EDHASA
Premio Edhasa Narrativas Históricas
C/ Deputación, 262, 2º 1a 08007
- Barcelona
• En formato dixital, como documento de Word, preferentemente con letra Estafes New Roman, polo menos corpo 12, e paxinación numerada. O arquivo deberá enviarse por correo electrónico, indicando no corpo do asunto «Premio Edhasa Narrativas Históricas» a editorial@edhasa.es
A extensión da obra, por ser novela, non deberá ter menos de 120 páxinas, conforme ás características arriba indicadas, e non hai limitación de extensión máxima, aínda que se roga ter en conta a viabilidade do proxecto.
Poderase presentar a novela baixo pseudónimo ou con nome orixinal. En calquera dos dous casos, a presentación da obra deberá ir sempre acompañada dun documento onde se inclúan os seguintes datos:
– Identificación (nome e apelidos do autor)
– Domicilio e número do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo.
– Teléfono e correo electrónico.
– Declaración expresa do carácter orixinal e inédito da obra que se presenta.
– Declaración expresa da titularidade do autor sobre todos os dereitos da obra, conforme esta atópase libre de cargas ou limitacións aos dereitos de explotación.
– Declaración expresa da aceptación polo autor de todas e cada unha das bases do Premio.
A falsidade de calquera dato achegado na documentación anteriormente referida determinará a imposibilidade de concursar ou, no caso de resultar gañador, a descualificación inmediata.
5.ª Autoría, orixinalidade e publicación das obras. O feito de presentarse ao Premio conleva a aceptación íntegra e incondicional destas bases, así como:
• O seu consentimento á edición e publicación da obra presentada en caso de resultar premiada.
• A garantía por parte do participante de que a obra presentada é orixinal e propia e de que esta non é copia nin modificación total ou parcial de ningunha outra obra propia ou allea, así como de que a titularidade de dereitos de autor é exclusiva e sen carga nin limitación.
6.ª Xurado e votación. O xurado estará formado por cinco persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos literarios, culturais e académico-históricos máis un representante da editorial. Para esta sétima edición do Premio o xurado estará composto por:
• Jacinto Antón, xornalista cultural do diario O País;
• Mari Pau Domínguez, escritora e xornalista;
• Carlos García Gual, editor, escritor e crítico literario;
• Sergio Vila-Sanjuán, escritor e director de Cultura/s da Vangarda;
• María José Solano, historiadora, editora e xornalista cultural en Zenda e ABC;
• Daniel Fernández, editor e presidente de Edhasa, como presidente do Xurado.
O xurado poderíase ver modificado durante a convocatoria por causas alleas á editorial.www.escritores.org
O sistema de análise, cualificación, selección e votación das obras presentadas será o que libremente estableza o xurado co apoio e soporte da comisión lectora creada para ese efecto.
O veredicto será inapelable e farase público no mes de marzo de 2024, tras a reunión do xurado, cuxa data será a finais de xaneiro dese mesmo ano.
7.ª Premio. O premio consistirá na publicación da novela gañadora na colección Narrativas Históricas de Edhasa, xunto coa contía de 10 000 euros, que se entenderá outorgada como anticipo por dereitos de autor. #De acordo con o autor, da contía do premio poderá destinarse unha parte para márketing e promoción, non superando en ningún caso o 40 % do mesmo.
Para calquera outros aspectos non especificados nestas bases, o autor deberá asinar o contrato aceptando as normas que para os contratos de edición teña en vigor nese momento a editorial, no cal se recoñecerá a cesión en exclusiva dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación da obra en favor de Edhasa necesarios para o exercicio das modalidades cedidas en todos os formatos, tanto en libro impreso en papel como en calquera outro soporte, e en calquera canle de venda, incluídas as subscricións, ademais de sublicencias a outras canles de venda.
8.ª Orixinais recibidos. Edhasa non manterá correspondencia cos autores que se presenten ao premio, nin facilitará información sobre clasificación nin valoración das obras.
Edhasa se reserva, así mesmo, un dereito de opción preferente para publicar aquelas obras que, presentadas ao concurso e non sendo premiadas, puidesen interesarlle, procedendo á súa edición, previo acordo cos autores respectivos, sempre que se comunique ao autor a decisión no prazo máximo de sesenta (60) días hábiles a contar desde a data en que se faga público o fallo do premio.
Sen prexuízo do dereito de opción preferente previsto na base oitava, e sen que iso supoña menoscabo algún do mesmo, unha vez adxudicado o premio non se devolverán os orixinais presentados aos autores non premiados. En todo caso, estes serán destruídos, e Edhasa comprométese a eliminar de forma definitiva os arquivos recibidos a través de correo electrónico.
9.ª Protección de datos. #De acordo con o establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os datos proporcionados polos participantes formarán parte dun ficheiro cuxa finalidade é dobre: a xestión da participación na convocatoria e a aceptación por parte do concursante de recibir información sobre as novidades publicadas por Edhasa como parte dos plans lectores da editorial.
O responsable do ficheiro é EDITORA E DISTRIBUIDORA HISPANO AMERICANA S. A (EDHASA), con domicilio en C/ Deputación, 262, 2º 1a, de Barcelona (08007), en cuxa sede se poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que legalmente asisten ao concursante, ben por carta ou por correo electrónico a info@edhasa.es.
10.ª Compromiso de aceptación das bases de participación e das normas de edición. O feito de concorrer a esta convocatoria implica a aceptación da totalidade das presentes bases –que inclúen as normas de edición–, sobre as que non se producirán aclaracións que impliquen correspondencia particular entre os membros do Xurado e os participantes.
 
Colofón.
Calquera información adicional pódese solicitar a:
Edhasa
C/ Deputación, 262, 2º 1a, 08007 de Barcelona
Tel.: +34 93 494 94 20.