Axudas da USC para estudantes gañadores das Olimpíadas Científicas

19 Set 2023
Axudas da USC para estudantes gañadores das Olimpíadas Científicas
 
REQUISITOS:
Estar matriculado por primeira vez no curso académico 2023/2024 en calquera das titulacións oficiais impartidasnos centros da Universidade de Santiago de Compostela.
Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2022/2023
Terse clasificado nun 1º, 2º ou 3º posto en calquera das fases locais ou autonómicas ou, nun 1º a 10º posto nafase nacional, nalgunha das Olimpíadas de Matemáticas, Física, Química, B ioloxía, Xeoloxía, Economía,Informática, Xeografía, Estatística e Filosofía celebradas ao longo do curso 2022/23
 
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
Fase nacional das Olimpíadas de Matemáticas, Física, Química, Bioloxía, Xeoloxía, Economía,Informática, Xeografía, Estatística e Filosofía
1º, 2º e 3º posto: 600 €
4º, 5º e 6º posto: 400 €
7º, 8º, 9º e 10º posto: 300 €
Fase local ou autonómica das Olimpíadas de Matemáticas, Física, Química, Bioloxía, Xeoloxía,Economía, Informática, Xeografía, Estatística e Filosofía:
1º, 2º e 3º posto: 300 €
Os méritos non serán acumulables entre si: no caso de valorarse a fase nacional dunha persoa solicitante non se valorará a fase local ou autonómica desta. No caso de que unha persoa solicitante quede clasificada ou clasificado en máis dunha Olimpíada só se valoraráa que obtivera unha maior puntuación.
 
PÁXINA WEB: https://sede.usc.es
 
CONTACTO:
Sección de Bolsas e Axudas ao Alumnado da USC
Pavillón Estudantil, 1º andar. Campus Vida (15782 -  Santiago de Compostela)
Tel. 881 814 580
correo-e: bolsas@usc.es
www.usc.gal/gl/servizos/area/bolsas-axudas